קורס טוען רבני - רשימת פסקי הדין הרבניים הנדרשים לבחינה בעל פה


פסקי הדין הרבניים הנדרשים לבחינה בעל פה לקבלת רישיון טוען רבני


תוכן העניינים


1. תביעת האשה לכוף את הבעל למתן גט. הנתבע עוקר ע"י ניתוק שבילי הזרע ואיבד כושר ההולדה. הנתבע העלים את הדבר מהתובעת. נודע לה ארבע שנים אחרי הנשואין והמשיכה לחיות אתו עוד תשע שנים. 

 

2. תביעה לקביעת התרת נשואין ע"י מיאון. הבריחה מבעלה האם יש בה משום מיאון. סתירות בקביעת גיל הקטנה הממאנת. תביעת מזונות לאשה הגרה בנפרד.


3. תביעת ארוסה לבטל הקידושין שנערכו בפני קרובים בלבד ובהעדר עדים כשרים. אבי אמה ואחי אמה של הארוסה בין הקרובים. הארוס מסרב לתת גט ומתנגד לבטול הקידושין.


4. צוואות שכיב מרע, כשאין עדים שבנוכחותם נכתבה הצוואה, וכמו"כ לא הודה לפני עדים שכתב צוואה. האם האשה נאמנת בדבריה שהצוואה נמסרה לידה מיד בעלה המצווה. לשון עוברת ויהיה שייך בצוואה. טענה שהצוואה נכתבה לא לפי התאריך הכתוב בה.


5. נערה שנתקדשה בהיותה קטנה וכעבור שנה מיאנה בבעלה. ספקות בגילה בשעת הקידושין והמיאון. תביעת האשה לכוף על הבעל מתן גט.


6. התנגדות לאשור צוואה מצד הקרובים ואפוטרופסי עזבון בעלה של המנוחה. קנין סודר שלא כדין. רכוש מוקדש ורכוש מורש. הקדש או מתנה לאפוטרופסים כשלא כתוב במפורש כי נותן את הגוף מהיום ואת הפירות לאחר מיתה. הקנין לגבי מניות ניירות ערך ומשכנתאות.


7. תביעת האשה לגט בטענה נתקדשתי ולא נתגרשתי. הבעל טוען קדשתיה וגירשתיה. האשה חיה עם אדם זר וכריסה בין שיניה. 


8. תביעה לגרושין בטענת חוסר כח גברא. התנהגות כיעור. תביעה למזונות ילד. דרישת האב למסור לו את הילד. פקפוקי האב בכשרות בנו. 


9. תביעת האשה לגירושין שנדחתה ונתחדשה על יסוד עובדות וטענות חדשות. בעל שוטה שנתרפא. התנאים בהם כופין לגט בגלל מום כזה. מום שבסתר ומום שבגלוי. מעשה שלא כהוגן ורמאות בקידושין. אם אין האב מסוגל לחנך את בנו, החזקתו בידי מי.


10. תביעת האשה לגירושין בגלל התנהגותו הפרועה של בעלה. אי מתן מזונות. העדרו מן הבית והכאות. אכזריות כלפיה וכלפי ילדו. 


11. תביעת האשה לגרושין בטענת חוסר כח גברא. נאמנות האשה בטענה זו. כוחו של בית דין להשהות דין עד היכן. מעשה ידי האשה לבעלה כיצד. גדרי ותחומי חובת מעשי ידיה וההכנסה מהן. 


12. תביעת האשה למזונות. טענת הבעל כי הבית שהוא נתן במתנה לאשתו מכניס בשכר דירה כדי פרנסתה. האשה טוענת שהבית נבנה בחלקו מנכסי מלוג שלה. בעלי דין שנתחלפו בטענותיהם: לפי דברי הבעל ההכנסה מהבית היא שלה ולפי דברי האשה ההכנסה היינו: פירות מנכסי מלוג היא שלו. 


13. בקשת האב לבטול איסור הוצאת ילדו מן הארץ. האם תושבת חו"ל מתנגדת וטוענת: הכל מעלין ואין הכל מוציאין.


14. שטר צוואה שהעדים החתומים קרובים זה לזה וקרובים למבקש. אם מועילה חתימת המצוה בלבד. קיום חתימת המצווה. תוקף פעולותיו של שוטה בדבר אחד. מי הוא המוחזק בנכסי דלא ניידי.


15. עניני רכוש בקשר לגרושין. בעלות דירת מגורים הרשומה על שם שני בני הזוג, וכל אחד מהם טוען שמכספו נרכשה. דרישת האב להוציא את הילדה מהאם ולמסרה למוסד. הטיפול בילדה ושכר הטיפול על מי.


16. בקשה למתן פסק דין הצהרתי כי המבקש אינו אבי הילדה ב' שנולדה לגב' ג' ביום: עשרים ושנים לנובמבר שלושים ושמונה ושנרשמה ביום: שמונה לנובמבר שלושים ותשע על שמו. 


17. אשה שבעלה גרש אותה לפני שנתיים מהבית, מבקשת לחייבו שיחזירנה אחרי שהרתה ממנו. הבעל טוען, כי אשתו הרתה מאחר ולכן ברצונו לגרשה בגט פטורין.