קנה חמץ בפסח בתנאי שיקבלו לאחר הפסח


קנה חמץ בפסח בתנאי שיקבלו לאחר הפסח


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל

 

שאלה?

ראובן הזדמן בפסח לחנות ה"דיוטי פרי" בחו"ל בבעלות גוי, והואיל והיה מבצע ענק על ה"ויסקי" החמץ. 

רכש כמות גדולה בכרטיס אשראי, אך לא הרים את הבקבוקים וביקש לקבלם רק לאחר הפסח. 

ועתה שאלתו האם הויסקי מותר בהנאה?


תשובה!

הנה אף שקי"ל שקנין כסף אינו קונה מטלטלין (ב"מ מז: ושו"ע סי' קצ"ח). וממילא לא נאסר הויסקי. אולם בגוי פסק ברמ"א (קצ"ד,ג) שקנין כסף קונה, וממילא נאסר הויסקי.

ואין לומר כיון שאין הישראל מחזיק בחמץ אלא הוא באחריות הגוי אינו עובר עליו, שהלא כתב השו"ע (או"ח ת"מ, ד) שעובר עליו אף המפקיד. ובמשנ"ב (סקי"ט) הטעם שהרי מ"מ גוף הממון שלו.

אולם יש להקל מכמה טעמים:

א) יש לחלק בין פקדון שגוף החמץ שלו לבין התחייבות המוכר לספק חמץ ועדיין הוא בבעלות הגוי ואחריותו עליו (יבא ידיד, א,מה)

ב) גם את"ל שעדיין יש לישראל שותפות בויסקי עם "הדיוטיפרי" אף שאינו מבורר, מ"מ לענ"ד יש להקל לפי השאגת אריה (פ"ט, צ') שהקל ביהודי וגוי שותפין בחמץ והיהודי לא מכר חמצו לגוי לפני הפסח, וחלקו אחר הפסח, שחלק הישראל מותר.ג) הואיל ויכול לבטל העסקה לפי החוק וכדעת הפנים מאירות (מ"ו) שהתיר חמץ שהזמין לפני הפסח מגוי והגיע בפסח, משום שביד ישראל לבטל המקח, לומר שהוא מקח טעות. 

ד) לדעת השערי תשובה (תמ"ח סק"ח) שגם בחמץ בעין, כל שלא מסרו ליד הישראל או שהישראל יחד לעצמו הויסקי, אין כאן קנין על הויסקי שהרי יכול למוכרו לאחר.


להלכה: אין הויסקי נאסר בהנאה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.