פשרה, החלטה, פסק


תקנות הדיון - פרק יא - פשרה, החלטה, פסק


קי. פשרה ופסק דין על פיה

הגיעו הצדדים לפשרה, מי יכתיב את הפשרה, והאם צריך שבעלי הדין יחתמו על כך, או שיעשו קניין, וכיצד מקבלת הפשרה תוקף של פסק דין? באו הצדדים לידי הסכם של פשרה, מכתיב בית הדין את הפשר לכל פרטיו, אם לא הוגש על ידי בעלי הדין עצמם. בית הדין מקריא את הפשר בפני הצדדים, ואם ראה צורך בכך מחתים את הצדדים עליו ומקבלים קניין, אם יש צורך לפי הדין בקניין. בית הדין מאשר את הפשר, כולו או חלקו, ככל שניתן לאשרו לפי הדין, ובאישורו מקבל הפשר, כולו או חלקו, תוקף של פסק דין.

 

קיא. חתימת בית הדין

על ידי מי יחתמו החלטות ופסקי דין, והאם צריך לציין החלטה או פסק שניתנו ברוב דעות, ועל ידי מי תיחתם החלטה בנוגע לסדרי הדיון? כל החלטה וכל פסק דין ייחתמו על ידי כל הדיינים שישבו בדין. ניתנו ההחלטה או פסק הדין ברוב דעות, יצוין הדבר בהחלטה או בפסק. החלטה המתייחסת לסדרי הדיון תיחתם על ידי דיין אחד.

 

קיב. העדר תוקף

מתי מקבלים תוקף, החלטה או פסק של בית הדין? אין תוקף להחלטה או לפסק דין כל עוד לא נכתבו ונחתמו, על ידי כל הדיינים שישבו בדין, או במקרה של סדרי דיון על ידי דיין אחד.

 

קיג. אי השהיית מתן פסק דין

האם בית הדין יכול להשהות מתן פסק דין, ומה הדין אם השהה בית הדין מתן פסק דין שישים יום? בית הדין צריך להוציא את הפסק דין מיד כשנתברר לו הדין. לא ניתנו פסק דין או החלטה תוך שישים יום מתום ההליכים, ידווח על כך לנשיא בית הדין הגדול או למי שהוסמך לכך על ידו.

 

קיד. הנמקת החלטות

האם בית הדין חייב לנמק את החלטותיו, ואיזה מהם, והאם יכול לדחות מתן נימוקי החלטה, ולמתי? כל החלטה, למעט החלטה דיונית, שניתנה תוך מהלך המשפט, צריכה להיות כתובה ומנומקת, אולם בית הדין יכול לדחות את מתן נימוקי ההחלטה לתאריך אחר או לפסק הדין הסופי, מלבד במקרים שלגביהם יש הוראה אחרת בתקנות אלו.

 

קטו. תוכן פסק דין

מה צריך להיות כתוב בכל פסק דין? כל פסק דין צריך להכיל, מלבד ההחלטה בנושא המשפט, גם: א. סיכום תמציתי של טענות הצדדים. ב. קביעת העובדות החשובות. ג. נימוקי ההחלטה.

 

קטז. ויתור על נימוקים

האם בית הדין רשאי להוציא פסק דין ללא נימוקים, ומתי? בהסכמת שני הצדדים ואחרי שוויתרו על זכות ערעור, רשאי בית הדין להוציא פסק, מבלי לפרש מאיזה טעם דן.

 

קיז. פסק דין על מסירת דבר בעין

מה יכלול בתוכו פסק דין על מסירת דבר בעין? כל פסק דין על מסירת דבר בעין צריך לתאר ולסמן את הדבר בפרוטרוט ככל האפשר, וכן לקבוע, אם בית הדין רואה צורך בכך, את סך הכסף שהחייב יהיה צריך לשלם לזוכה בדין, אם לא ימסור לו את הדבר.

 

קיח. הודעת פסק דין ותוקפו לביצוע

מה צריך בית הדין להודיע לצדדים לפני מתן פסק דין, ובאיזה מקרים לא חלה הוראה זו, מי יקבע באיזה תאריך תהיה ההחלטה או הפסק, והיכן זה ירשם, והאם בית הדין רשאי להכריז פסק דין שלא בפני בעל דין? בית הדין יודיע לצדדים על מועד מתן פסק הדין. הוראה זו לא תחול על פסקי דין, החלטות או צווים הניתנים במעמד צד אחד. תאריך ההחלטה או הפסק הוא יום הכרזתם בבית הדין, ותאריך זה צריך להירשם בהחלטה או בפסק. בית הדין רשאי להכריז פסק דין גם שלא בפני בעלי הדין או אחד מהם אם הודע להם על המועד.

 

ממתי פסק דין ניתן לביצוע, והאם הוראה זו שייכת על כל פסק דין, ומה הדין אם לא קיבל הבעל דין הודעה מתי יינתן פסק הדין וניתן פסק הדין, והאם רשאי צד לבקש שישלחו לצד שכנגד העתק מהפסק, והאם יירשם בפני מי הפסק דין ניתן? כל פסק דין, לרבות פסק דין שניתן שלא בפני הצד, ניתן לביצוע מיד עם הכרזתו. לא קיבל בעל דין הודעה מראש על המועד שבו יינתן פסק הדין, תודיע לו מזכירות בית הדין בכתב כי פסק הדין ניתן ונמצא בתיק. לדרישת כל צד שהוא תשלח מזכירות בית הדין לצד שכנגד העתק מאושר מהפסק. בפסק הדין יירשם בפני מי הוא הודע או אם ניתן שלא במעמד הצדדים.