סידור גט


תקנות הדיון - פרק טז - סידור גט


קנד. גירושין בהסכמה

כיצד יתקיים דיון בבקשה לגירושין בהסכמה, ומה הדין במקרה של שכיב מרע? בבקשה לגירושין אף בהסכמת בני הזוג, יתקיים דיון כמו במשפט רגיל ויינתן פסק דין לגירושין. אך במקרה של שכיב מרע רשאי בית הדין לסדר את הגט בלי דיון מוקדם.

 

קנה. דיון בעניין גירושין

כיצד יברר בית הדין את עילות הגירושין בתביעת גירושין, והאם יכול לדרוש הוכחות? בדיון, בבקשה לגירושין, יברר בית הדין את נסיבות המקרה וידרוש הוכחות כפי שימצא לנכון.

 

קנו. הופעת בעלי הדין אישית

האם צרכים בני הזוג להופיע אישית בדיונים לגירושין? על הזוג להופיע אישית לדיון בפני בית הדין, אלא אם כן החליט לפטור את שניהם או אחד מהם מהופעה אישית.

 

קנז. תוכן הבקשה

כשאחד מבני הזוג מגיש בקשה לגירושין בהסכמה, מה תכיל הבקשה? בקשה לגירושין בהסכמה תכיל שמות בני הזוג, לרבות שמותיהם הקודמים, שמות ההורים, מקומות הלידה של בני הזוג ומקום מגוריהם האחרון, תאריך הנישואין ומקומם, שמות הילדים, גילם ומקום הימצאם, מספרי תעודת זהות ופרטי נישואין קודמים אם היו כאלה.

 

קנח. מועד לסידור הגט

האם יכול שיסודר גט, לפני מתן פסק דין לגירושין? לא יסודר גט לפני מתן פסק הדין לגירושין, גם בהסכמת בני הזוג.

 

קנט. בקשה לגירושין כשהבעל בחוץ לארץ

הגישה האשה בקשה לגירושין, והבעל נמצא בחוץ לארץ, כיצד יפעל בית הדין, והאם דואר רשום נחשב למסירה כדין? הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על ידי האשה כשבעלה נמצא בחוץ לארץ, יברר בית הדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכרוכים בגירושין ויעביר את העתק הבקשה לבית הדין או לרב מוסמך במקום הימצאו של הבעל, כדי להזמין את הבעל, למסור לו את העתק הבקשה או התביעה ולשמוע את תשובתו על הבקשה או התביעה. עם זה יעביר בית הדין לאותו בית דין או לרב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור גט בין בני הזוג. משלוח כתבי בית דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום, ייחשב למסירה כדין.קס. בקשה לגירושין כשהאשה בחוץ לארץ

הגיש הבעל בקשה לגירושין, והאשה נמצאת בחוץ לארץ, כיצד יפעל בית הדין, והאם דואר רשום נחשב למסירה כדין? הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על ידי הבעל כשאשתו נמצאת בחוץ לארץ, יברר בית הדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכרוכים בגירושין ויעביר את העתק הבקשה לבית הדין או לרב מוסמך במקום הימצאה של האשה כדי להזמין את האשה, למסור לה את העתק הבקשה ולשמוע את תשובתה על הבקשה או התביעה. יחד עם זה ידרוש בית הדין מאותו בית דין או רב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור הגט. משלוח כתבי בית דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום, ייחשב למסירה כדין.

 

קסא. מקום סידור הגט

מהו המקום שבו יסדרו את הגט? כל סידור גט ייעשה בבית הדין. רק במקרים יוצאים מן הכלל רשאי בית הדין להחליט על מקום אחר לסידור הגט.

 

קסב. מעשה בית דין

מה יעשה בית הדין לאחר הגירושין? אחרי הגירושין יוציא בית הדין "מעשה בית דין" על ידי בית הדין שבפניו נמסר הגט.

 

קסג. נמסר שלא במקום כתיבתו

נמסר גט שלא במקום כתיבתו, מי יוציא "מעשה בית דין"? נמסר גט שלא במקום כתיבתו, יוצא "מעשה בית דין" על ידי בית הדין שבפניו נמסר הגט.

 

קסד. נמסר בחוץ לארץ

גט שנמסר בחוץ לארץ, איזה בית הדין יוציא "מעשה בית דין" על גט זה? על אף האמור בתשובה הקודמת, אם מסירת הגט התקיימה בחוץ לארץ, יוציא בית הדין בארץ, שלפניו נכתב הגט, "מעשה בית דין" על הגירושין, אחרי שיוכח לו שהגט נמסר כדין.


קסה. מעשה בית דין בגט זיכוי

מתי מוציא בית הדין "מעשה בית דין" על גירושין, ומה הדין בגט זיכוי? אין מוציאין "מעשה בית דין" על גירושין אלא לאחר שהגט נמסר כדין. גם במקרה של גט זיכוי אין מוציאין "מעשה בית דין" אלא לאחר שהגט הגיע לידי האשה.