חזקת היזק ראיה על ידי חור שנפער מטיל


חזקת היזק ראיה על ידי חור שנפער מטיל


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל

 

שאלה?

ראובן הדר בדרום, בזמן המלחמה ספג ביתו טיל ישירות לחדר השינה שלו ובחסד ה' עליו לא ארע לו שום נזק, ולאות זכרון הנס, השאיר את החור שנפער בקיר. 

אולם לאחר כמה חודשים החליט לעשות שם חלון, אך שכנו שמעון מתנגד משום היזק ראיה שפונה הישיר לתוך חדרו, אך ראובן טען לו, הלא זה כבר כמה חודשים שאני מזיקך בראיה ושתקת א"כ מחלת?


תשובה!


האם יש חזקה להיזק ראיה

א. נחלקו הראשונים בזה: דעת הרמב"ן הרי"ף (ורמב"ם לשיטת הטור) ורשב"א בכמה מקומות (ח"ג סי' ק"פ,ק"ס,קס"ב) וריב"ש בתשובה (ת"ט) אין לעולם חזקה להיזק ראיה והדבר הוא כמו קוטרא ובית הכסא שאין להם חזקה. 

אומנם הרא"ש והר"י הלוי ס"ל שיש חזקה להיזק ראיה. להלכה מרן השו"ע (קנ"ד,ז) פסק כדבריהם שיש חזקה להזיק ראיה והסכימו הרמ"א שם וכתב וכן ראוי להורות. ולפי"ז היה נראה שטענת ראובן צודקת שכבר החזיק בהיזק ראיה על שמעון.חור בקיר אינו בגדר חלון לענין חזקת חלון

ב. אלא שיש לדחות ולומר, שכל שלא היה נראה כחלון אלא כחור, אין לו דין חלון לענין חזקה בהזיק ראיה וכמו שכתב מרן השו"ע (קנד,יא) וז"ל: י"א דהא דיש חזקה לחלון, דוקא כשיש לה צורת הפתח או מלבן, דבלאו הכי לא הוי אלא כחור שחררוהו עכברים. וברמ"א הביא בשם וי"א דהכל לפי ענין בני המדינה (רשב"א).

ולפי"ז מבואר שחור זה שנפער בקיר מחמת הטיל אין לו גדר חלון ולכן אין לו חזקה וגם לפי מ"ש הרמ"א שהכל לפי ענין המדינה ודאי שאין זה נקרא חלון ופשוט.


להלכה: 

ראובן שנפער חור גדול בקיר ביתו והשאירו כך כמה חודשים, אינו יכול לעשותו חלון בטענת החזקתי בהזיק ראיה על שכני שמעון ששתק.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.