האם מותר למכור עליה לתורה במחיר גבוה ממה שקנה?


קנה עליה לתורה ומכרה לאחר ביותר


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.

 

שאלה?

מעשה ביהודי שקנה עליית "מפטיר יונה" ב 550 ₪ ולאחר מכן ניגש אליו אורח שהתפלל שם וביקש שימכור לו את העלייה שיש לו צורך גדול בעלייה זו. 

ולצערו לא הספיק את המכירה כי היה בבית הכסא. וכשראה שמאד חפץ בעלייה זו, הבזיק רעיון במוחו של בעל המצוה להציע לאורח במחיר של 1,500 ₪. 

וכששמעו על כך הגבאים דרשו את הרוויח לקופת בית הכנסת. אך הלה טען כנגדם שזה מצוה שלו וזכותו למוכרה בכמה שחפץ?


תשובה!

כתב בספר עולת תמיד (או"ח, קמד סק"ו) מי שקנה מצוה לשנה ומת באמצע, חייבים היורשים להטפל במצוה ולשלם להקהל דמי המצוה שקנה מורישיהן או ימכרו המצוה, ומה שיחסר ישלימו להקהל, ואם ימכרו ביותר ממה שמגיע לפי ערך מן היורשים, נראה לי שהרווח של הקהל כי אין משתכרין בצדקות. עכ"ל.

ובכנסת הגדולה (קמז הג"ט, ג) לא כתב כן אלא כתב שהריוח ליורשים, ובעולת תמיד כתב עליו: ולא נהירא:

ובביאור העולת תמיד כתב בחשוקי חמד (מגילה כח.) הואיל ואי אפשר לעלות לתורה כי אם בצירוף של עשרה איש ואנן סהדי שלא השתתפו אלא על מנת לקיים את המצוה של קריאת התורה, ולא על דעת שאחד ירויח על חשבון המצוה שנוצרה על ידי כולם. עכ"ד.

ולענ"ד עדיין סברא זו אינה מבוארת היטב מדוע לא יוכל למכור עלייה זו ששייכת לו שקנה אותה על דעת שכך מקיימים אותה ע"י צירוף עשרה. וכן מה אכפת למתפללי בית הכנסת אם הרוויח על מצוה זו שקנה אותה ביושר.



עוד כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמעיקר הדין אין סיבה שהקונה לא יוכל למכור את העלייה ולהשתכר, כדברי הכנה"ג שמותר להשתכר, אולם יצטרך להפריש חלק מהריווח לבית הכנסת, שהרי אצלו בבית לא היה יכול למכור, והקונה קנה רק על סמך העליה שיעלה לתורה בבית הכנסת בתוך הקהל הקדוש, נמצא שהריווח נתאפשר גם ע"י בית הכנסת, לכן יפריש להם חלק מהריווח. 

וממילא תנוח כבר גם קפידת הקהל. ושכן מצינו מבואר בשו"ע (חו"מ קפג, ו) בשליח שקנה למשלח דבר שיש לו קצבה, וקיבל מתנה עבור זה, שחולקים המשלח והשליח, וכתב הסמ"ע (סק"יח) שטעם הרי"ף והרא"ש שאפילו שהנותן רצה ליתנו להשליח, כיון שעל ידי כספו של המשלח בא לו הזכייה, צריך ליתן לו החצי.

ולענ"ד אינו דומה, הואיל ושם שליח הוא, ובזה מצאנו שיטת הראשונים שיש להתחלק עם המשלח שדרך כספו זכה, משא"כ בנ"ד כיון שקנה את העליה היא לבדו ואינו קשור לעצם שבכך עולה לתורה ע"י צירוף מנין שזאת היא צורת המצוה.


להלכה: 

קנה עלייה ב 550 ₪  ומכרה לאחר ב 1,500 ₪ הרווח שלו. ולדעת הגרי"ש אלישיב יצטרך להפריש מהרווח לבית הכנסת. 


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.