האם מותר למכור ספר תורה?האם מותר למכור ספר תורה לצורך לימוד תורה או לישא אישה ובאלו תנאים?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ב)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


אין מוכרין ספר תורה, אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה 


האם מותר למכור ספרים תורניים לצורך לימוד תורה ולישא אישה?

כתב הבית שמואל שמותר למכור גם שאר ספרים לצורך לימוד תורה ולישא אישה.


אדם פרטי שיש לו ספר תורה האם יוכל למוכרו?

כתב הבית שמואל על פי השולחן ערוך יחיד שיש לו ספר תורה מוכר ועושה במעות מה שירצה.

 

האם מותר למכור ספר תורה כדי להשיא יתום?

כתב החלקת מחוקק על פי הריב"ש שמותר למכור ספר תורה כדי להשיא יתומים.האם מוכרים ספר תורה כדי להשיא יתומה?

דעה א: נראה שמותר רק עבור יתום, החייב במצות פריה ורביה, אבל לא יתומה שאינה מחוייבת במצוה (חלקת מחוקק סעיף א).

דעה ב: הדין תלוי במחלוקת הראשונים, האם אשה מצווה על "לא תהו בראה לשבת יצרה" [יישוב העולם], ולמאן דאמר שאשה מצווה על "לשבת", אחד מתירוצי התוספות (בבא בתרא יג, ב), וכן פסק הרד"ך. לעומת זאת, לפי התוספות בחגיגה, רמב"ם, שלטי גיבורים וכן משמע ברמ"א, אשה אינה מצווה על "שבת". הרמב"ם, ש"ג (וגם הרמ"א בסעיף יג), כתבו שאשה לא תישב בלא בעל, משום חשד, מכאן דייק הבית שמאול שלדעתם אשה אינה מחויבת ב"שבת". עוד ראיה שמוכרים ספר תורה גם כדי להשיא יתומה בהתאם לפסיקה (בשולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ח), שמוכרים ספר תורה כדי לקיים מצות "לערב אל תנח", שגם הוא מדרבנן (בית שמואל אות ב).