האם אישה חייבת להתחתן?


האם אישה חייבת במצוות פרייה ורבייה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף יג)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר


האם אישה מחויבת במצוות פריה ורבייה, והאם יכולה שלא להתחתן?

כתב השולחן ערוך אישה פטורה ממצות פריה ורביה. והוסיף הרמ"א ומכל מקום יש אומרים שלא תעמוד בלא איש משום חשד. דינו של הרמ"א הובא בשם הגהות אלפסי בפרק הבא על יבמתו בשם האור זרוע.האם דינו של הרמ"א שלא תהיה האישה ללא איש משום חשד הוא חובה גמורה?

דעה א: הבאר היטב כתב שדין הרמ"א כאן, הוא בגדר עצה טובה, שהרי הרמב"ם כתב בהלכות איסורי ביאה, שרשות לאשה שלא תנשא לעולם.

דעה ב: רבי עקיבא איגר כתב שדברי הרמב"ם, שרשות לאשה שלא תנשא לעולם, מתייחסים למקום שאין בו חשד, כגון בעיר של נשים. לכן לדעתו יש בזה איסור ממש.