תפילה בציבור דרך מרפסות שמפריעות לשכנים


תפילה בציבור דרך מרפסות שמפריעות לשכנים


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

עקב המצב בתקופת הקורונה ה' יצלינו, נאסרו ע"י השלטונות לארגן מניינים בבית הכנסת ועל כן אנשים הקימו מניינים מזמן "הנץ" דרך המרפסות שכל אחד במרפסתו ובכך מקיימים תפילה בציבור. 

וכמה שכנים מתלוננים שזה מפריע להם ולילדיהם לישון. האם יכולים לעכבם מלהתפלל בציבור?


תשובה!

א) הנה טענת רעש בהלכה מצאנו שנחלקו השו"ע והרמ"א (קנו,ב) בזה, שלדעת השו"ע ניתן לעכב על טענת רעש של קול פטיש, ואם הוחזק לא יכולים לעכב עליו. ולדעת הרמ"א, לא ניתן לעכב.

ב) אולם נראה שגם לדעת הרמ"א ניתן לעכב בשעת בשעות שינה מקובלות שזה נחשב כחולים שגם בזה רמ"א החמיר (שם), מאחר ואם לא יישנו יהיו חולים.


ג) אולם בנ"ד נראה שלכו"ע אין יכולים לעכב, הואיל והוא רעש של דבר מצווה וכמבואר בגמ' ב"ב (כ.) וביאורו של רבא שמשנתנו נשנתה אחר תקנת יהושע בן גמלא, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ולכן בכל רעש הבא מחמת תינוקות הלומדים בחצר אין בני החצר יכולים למחות.

הבית יוסף (סימן קנו) ביאר שלדעת הרמב"ן דין זה שאינו יכול למחות הוא רק בלימוד תינוקות, ולא בשאר דבר מצווה. אמנם הריטב"א (שו"ת סו"ס כז) כתב שכל דבר מצוה אינו יכול לעכב. השו"ע (קנו,ג) פסק כדברי הריטב"א, שכל דבר מצווה אינו יכול לעכב בטענת רעש או טענת נכנסים ויוצאים.


להלכה: 

נראה שאין יכולים השכנים לעכב משאר הדיירים לארגן מניינים דרך מרפסות בפרט שאין להם אפשרות להתפלל בבית הכנסת ולא ברחבת הבניין.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.