קטן שגנב חפץ והגדיל ונאבד החפץ


    גנב אופניים לפני גיל מצוות האם חייב להחזיר לאחר גיל מצוות גם אם נגנבו ממנו 


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

מעשה בילד שהיה ממש לפני גיל מצות, גנב מחברו אופנים, ולאחר שהגדיל, נזכר בגנבתו וחיפש ולא מצאם והתברר שנגנבו ממנו. האם חייב בתשלום?


תשובה!

בגמ' ב"ק פז מבואר שחרש שוטה וקטן פגיעתן רעה שאם הזיקו אחרים פטורים מתשלום וכך פסק מרן בשו"ע (תכד,ח) לענין נזקים וכן פסק לענין גנבה (שמט,ג) שפטור מתשלום אף כשיגדיל. אלא שבשו"ע שם מבואר שאם החפץ שגנב הוא בעין ודאי גם שקטן חייב להחזיר וז"ל: קטן שגנב, מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין; ואם אינו בעין, פטור אף לאחר שיגדיל. עכ"ל.

ובזה נסתפקתי כשהגדיל ולא החזיר החפץ, אם דינו כגזלן וחייב אף באונס, או שמא אין לו שם גנב, היות וגנבו שהיה קטן, וממילא אפשר שאין על הקטן שום אחריות שכביכול הגיע לידו בהיתרא וא"כ נפטרו מתשלום.


או שמא דינו לפחות כשומר חינם שפטור מגנבה ואבדה (שו"ע רצא,א). או אולי דינו כשומר אבדה שלדעת השו"ע (רסז,טז) דינו כשומר שכר. ולרמ"א דינו כשומר חינם. עי' בשו"ת אגרות משה (ח"א,פח) שפסק שהוא כשומר אבדה שחייב בגנבה לדעת השו"ע. ואף להרמ"א כתב, שמ"מ כשבא להשיב ולצאת ידי שמים, יש לו להחמיר כהמחבר.

ולענ"ד אין עליו דין שומר אבידה כל עוד הוא לא הביא את החפץ לביתו כאבידה ולא נתחייב כדין כל קנין בשומרים להתחייב על החפץ ורק מהיות טוב יש עליו להחזירו שאסור לו להשתמש בדבר גזול כנפסק בשולחן ערוך סי' שפו סעיף ב.


להלכה: 

הנער פטור מלשלם על האופנים שנגנבו, ואף נראה שגם בפשיעה יש לפוטרו ומ"מ נראה שמדיני שמים ישלם.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.