לקח כרטיס הגרלה והחזירו לאחר זמן


לקח כרטיס הגרלה והחזירו לאחר זמן


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

ראובן, לקח מחברו רובי, כרטיס הגרלה שרכש מאחד המוסדות. ולאחר קיום ההגרלה, התחרט ראובן על מעשיו, והחזיר לו את הכרטיס וביקש סליחתו. 

עתה רובי דורש שישלם לו מחיר הכרטיס, אולם ראובן טוען שפטור, הואיל ובלא"ה הכרטיס לא זכה. הדין עם מי?


תשובה!

בזה יש לדון האם יכול לומר לו הגזלן, הרי שלך לפניך, כמו בגזל חמץ ועבר עליו הפסח. כמבואר בשו"ע סי' שס"ג סעי' א.

וכאן נראה לענ"ד שאין יכול לטעון לו כן, כמו שמבואר בפתחי תשובה שם (ס"ק א) שכל שניכר היזקו כשמחזיר, חייב, דהוי היזק ניכר וכמו בגנב אתרוג לפני חג סוכות ומחזירו לאחר החג, שחייב לשלם לו כשעת שוויו שגזל, היות וניכר לכל שאין שווה אתרוג לאחר החג, משא"כ בגזל חמץ אין ניכר עליו כלל שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה, דאפשר שעכשיו אפוהו או מכרהו לגוי קודם הפסח ופשוט.


ולכן לפי"ז צ"ל שבנ"ד כל כרטיס הגרלה יש לו תאריך מסוים שעורכים את ההגרלה ולאחר מכן אין לו שום ערך כלל ועיקר. א"כ ניכר מתוכו היזקו ולכן צריך לשלם לו מחיר כרטיס שהיה נמכר בשוק באותו זמן ולא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך.


להלכה: 

ראובן צריך לשלם דמי כרטיס הגרלה לפי שווי השוק שהיה נמכר באותו זמן, לפני מועד ההגרלה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.