חולה בנגיף הקורונה שהדביק אחרים

   

חולה בנגיף שהדביק אחרים 


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

מעשה בראובן שנמצא מאומת לנשיאת הנגיף קורונה ה' יצילנו. ולפי הוראת משרד הבריאות מחויב בבידוד כ - 14 יום. 

אולם בכל זאת, יצא מביתו להתפלל ולחתונת חברו. 

ולאחר מכן נודע לאחד ממכריו על כך, ומחמת כן הוצרך להכנס לבידוד שבכך הפסיד עבודתו וכן הפסיד תפילה במנין וכיוצ"ב. 

ולבסוף התגלו אצלו תסמינים ונגרם לו גם צער רב מכך. האם יש מקום לחייבו בדיני אדם או שמים?


תשובה!

א. לכאורה קשה לחייב את החולה בממון מכמה טעמים: א) אין וודאות שהוא הדביק חברו. ב) לא עשה מעשה בגוף הניזוק. ג) היזק שאינו ניכר כמבואר בשו"ע (שפ"ה,א) שבשוגג פטור. אף שפשע שיצא מהבידוד אבל  לא התכון להזיק.

ב. אולם אפשר שדומה לגמרא (ב"ק נו:) המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו - חייב, מעמיד פשיטא, לא צריכא דקם לה באפה. והנה נחלקו הראשונים בטעם חיוב המעמיד, דעת התוס' שחייב משום שן ורגל, ודעת הרשב"א שחייב משום אדם המזיק ולביאור החזו"א (ב"ק א סק"ז) בדעת הרשב"א היינו מדין אש.


ג. בענייננו מי שיש לו מחלה המדבקת באויר, הרי זה כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו, שהלכה ואכלה, ובריא הזיקא, והכא נמי היא בריא הזיק.

ד. תשלום דמי בטלה - ולהאמור אם נחייב אותו משום אש, חייב לשלם לחבירו את השבת, כמו שפסק השו"ע (סימן תיח סי"ז) שאשו משום חיציו חייב לשלם ה' דברים.

ה. חיוב בדיני שמים על ביטול חברו ממצות כתב האלשיך הקדוש (שמות כא,יט) שבטלת מלאכת שמים, אחר שביטלו מכמה מצוות ה', עודנה עומדות ליפרע לפני אלוקים". הרי לפנינו שהוא יענש משמים על כך שביטלו מהמצוות.


להלכה: 

כל עוד לא הוכח שהדביק החולה את חברו, אין עליו חובת תשלום ומדיני שמים אפשר שצריך לפייסו.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.