הזיק ארטיק בים כמה ישלם


הזיק ארטיק בים כמה ישלם


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

אדם רץ על שפת הים ופגע בארטיק משובח שהחזיק חברו, ששילם עליו כ 20 ש"ח. ועתה תובעו שישלם 20 ש"ח. 

מאידך טוען המזיק, שארטיק כזה מחירו האמיתי במכולת השכונתית הנמצאת ליד הים, שווה 5 ₪ בלבד. הצדק עם מי?


תשובה!

מצינו בכמה מקומות שערכו של החפץ לעניין גבייה מבעל חוב או נזקים, נקבע לפי המחיר זמנו ומקומו כמבואר ברא"ש (קידושין א,יז) שכתב, שכמו שבהקדש קיי"ל (ערכין כד.) 'אין להקדש אלא מקומו ושעתו' ה"ה למקח וממכר. וכעין זה בשו"ע (קג, א, קא, ט, תיט, א). ולהאמור יצטרך לשלם כמחיר היקר בים.

אולם לענ"ד נראה שאין לחייבו כמחיר היקר בים, שלא נראה לדון את הים כעיר בפני עצמו, כל עוד בחנות הסמוכה לים מוכרים בזול.

וגם את"ל שהים נחשב למקום בפני עצמו, מ"מ אין ראיה מהמקורות הנ"ל, ששם מדובר בגביית תשלום מ-לוה כשאין לו אלא קרקעות או מטלטלין, וע"ז אמרו שאין לך אלא מקומו ושעתו, ומטעם שלא ינעל דלת בפני לווים. משא"כ בנ"ד לא שייך טעם זה, וממילא ישלם כהמחיר הזול בעיר.


עוד י"ל, אם רוצה לשלם בעיר כהזול, באנו למחלוקת שו"ע (רמב"ם) ורמ"א (רא"ש) (סי' ד"ש,ה)- לשו"ע הולכין אחר שעת הפירעון בעיר (הזול). אולם לשיטת הרא"ש שהולכים אחר שעת הנזק, משלם כהיוקר בים.

עוד יש לדון לפטור המזיק, לפי יסוד הנתיבות המשפט (קמח,א) שהארטיק שכבר אכל ממנו לא יכל למוכרו. ואף שהחזו"א (ב"ק,ו,ג) חולק וסובר שהולכים אחר שוויו של הבעלים. מ"מ יכול לטעון המזיק קי"ל כדעת הנה"מ.


להלכה: נראה שישלם לפנים משורת הדין כפי המחיר הזול.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.