דגדג חברו וגרם להיזק המצלמה

דגדג חברו וגרם להיזק המצלמה


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט


שאלה?

מעשה בשלום ששהה בבריכה וביקש מלוי שיקח את מצלמתו מתיקו ויצלמו. ובעוד לוי מחזיק במצלמה כדי לצלם, שמעון בא מאחוריו ודגדג אותו וגרם לנפילת המצלמה מידיו למים. ועתה באו לבית הספק אם חייב לשלם?


תשובה!

בגמ' בבא קמא (צא.) תניא: המבעית את חבירו - פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כיצד? תקע באזנו וחירשו - פטור, אחזו ותקע באזנו וחירשו - חייב. עכ"ל. וברש"י ד"ה אחזו, כתב, שמעשה דידה הוא. ע"כ. וכ"כ ברש"י ב"ק נו. גבי מבעית חברו שפטור, דלא עבד ביה מעשה בגופו.

וכך פסק ברמב"ם (חובל ב,ז) ובשולחן ערוך (תכ, כה):צעק באזנו וחרשו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אחזו ותקע באזנו וחרשו, או שהכהו באזנו וחרשו, נותן לו דמי כולו.עכ"ל.וכן הוא בשולחן ערוך (תכ, לב): מבעית את חבירו, אף על פי שחלה מהפחד, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים; והוא שלא נגע בו, כגון שצעק לו מאחוריו, או שנראה לו באפילה וכיוצא בו. וכן אם צעק לו באזנו וחרשו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אחזו ותקע לו באזנו וחרשו, או שנגע בו והדפו בשעה שהבעיתו, או שאחזו בבגדיו, חייב בתשלומין. עכ"ל.

ומבואר יוצא, שכל שנגע המזיק בגוף הניזק והזיקו בדבר אחר שאינו קשור ישירות לנגיעה עצמה, חייב. ולכן בנ"ד כיון שדגדג את לוי וגרם לו לנפילת המצלמה, יתחייב בתשלום המצלמה.


להלכה: 

שמעון שדגדג את לוי וגרם לנפילת המצלמה, חייב.לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.