בקבוק יין שנפל מחמת חור שהיה בשקית


בקבוק יין שנפל מחמת חור שהיה בשקית האם מקרי גרמא בנזיקין?


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה באדם שקנה בקבוק יין מהחנות והניחו בשקית ניילון אשר ג"כ רכש מהחנות וכשיצא מהחנות נפל הבקבוק ונשבר כי היה חור בשקית. 

ועתה בא לבית הספק אם יכול לתבוע את מוכר בתשלום היין שניזק בגללם?


תשובה!

לענ"ד יש לפשוט ספקו מדברי הרשב"א בתשובה (ב, נג) שנשאל במעשה שהיה עם ראובן השכיר לחבירו בור לשים בו חיטין. ואמר לו שהוא שלם. ונמצא בו חור ויצאו משם מן החיטים. גם השאר שנשאר בבור נפסד מחמת אותו חור. מי הוי חייב בעל הבור או לא? 

והשיב: בעל הבור פטור. דאין זה אלא כגרמא בעלמא בניזקין. ואין כאן משום דינא דגרמי. אלא בנזקין שהוא עושה ממש, כגון מוכר שטר חובו לחבירו וחזר ומחלו שבדבורו נמחל והזיק את הלוקח. וכגון שורף שטרותיו של חבירו וכיוצא בזה. אי נמי, שעם גמר מעשיו או דברו בא ההיזק. אבל כל שבא לאחר גמר דבורו או לאחר גמר מעשיו כזה, אין זה דינא דגרמי אלא גרמא בניזקין.


ומבואר מדבריו שכל שלא נעשה הנזק מיד עם מעשיו או דיברו אינו אלא גרמא ופטור. ולכן בנ"ד יש לפטור את בעל החנות מתשלום אף שודאי השקית היתה קרועה.

זאת ועוד, היה מקום גם לפטור את בעל החנות מכך שהיה עכ"פ גם על הלוקח לבדוק שאין בשקית חור. ולכן בלא"ה לא יוכל להשית הנזק על בעל החנות.


להלכה: 

קנה בקבוק יין וגם שקית והיה בה חור ונפל הבקבוק ונשבר בעל החנות פטור מתשלום.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.