טעות הגוי - האם הדבר מותר ובאלו תנאים?

אסור להטעות את הגוי בעצמו וכן פסק הרמב"ם בה' גזילה ואבידה פי"א ה"ד טעות הגוי כאבידתו ומותרת, והוא שטעה מעצמו, אבל להטעותו אסור, כיצד כגון שעשה הגוי חשבון וטעה.

קרא עוד