שכר רכב והתקלקל המזגן האם חייב לשלם?


שכר רכב והתקלקל המזגן


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

יהודה שכר רכב מחברו בימי הקיץ החמים ובמשך הנסיעה התקלקל המזגן. 

על כן תובע יהודה להעמיד לו רכב חילופי עם מזגן תקין, היות והנסיעה ברכב הלא ממוזג קשה עליו וכבר חצי יום סבל. 

אמר לו המשכיר, תכנס למוסך לתקן ואשלם לך דמי התיקון וכך עשה והתיקון נמשך כחצי יום ולכן השוכר אינו רוצה לשלם לו על אותו היום.


תשובה!

א) בגמ' ב"מ (עח.) כתוב, "השוכר את החמור והבריקה (לקתה בעינה או התליעו רגליה-גמ'. ועדיין ראויה למלאכה-רא"ש) אומר לו: "הרי שלך לפניך" (והטעם, שאומר לו: תשתמש בה כמות שהיא ולך תיישר אותה לפי הדרך, שאף מזלך הרע גרם-רש"י) מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור אחר".

וכן פסק בשו"ע (שי,א) השוכר את הבהמה וחלתה (ועדיין ראוי למלאכה), או נשתטית, וכו' אומר לשוכר: הרי שלך לפניך, ונותן לו שכרו משלם. עכ"ל. וקלקול מזגן ברכב נראה יותר לדמותו "לחולה או נשתטית", שעדיין יכול להשתמש ברכב לצורכו.


ב) ולאמור, נראה לדעת מרן השו"ע שיצטרך השוכר לשלם למשכיר כל דמי השכירות. אולם לדעת הגר"א (שם,ד) בהבנת שיטת רש"י שמשלם רק חצי. ובודאי שהלכה כדעת השו"ע ואין יכול לטעון קי"ל נגד מרן.

ג) ולענין תשלום שכירות על זמן ששהה הרכב במוסך-נראה שג"כ חייב לשלם לו. וכך יש ללמוד מדברי הנתיבות המשפט (שם סק"ג) שכתב לחדש שאפילו אם השוכר התעכב מחמת זה יתר על הזמן שחשב להחזיר את הבהמה, צריך לשלם לו שכירות על כל יום ויום, כיון שמזלו של השוכר גרם. ע"ש. וא"כ כ"ש בנד"ד. ודו"ק. וכך העלתי בספרי שו"ת משפט החושן ח"א סי' לו.


להלכה: 

א. אין המשכיר חייב להעמיד רכב חלופי לשוכר. 

ב. השוכר אינו יכול להפחית מדמי השכירות. 

ג. וכן על זמן שהות הרכב במוסך, חייב לשלם למשכיר. 

ד. אולם מן הראוי לפנים משורת הדין, שיוריד לו לפחות חצי מדמי השכירות.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.