צוואות, ירושות ועזבונות


תקנות הדיון - פרק כא - אישור צוואות, עזבונות, אפוטרופוס


קעח. אישור צוואה מחיים

אדם שהגיש בקשה לצוואה מחיים האם רשאי בית הדין לאשר אותה, והיכן היא תישמר? הוגשה בקשה לאישור צוואה מחיים, יאשר אותה בית הדין אם מצא שנעשתה כדין. העתק הצוואה יישמר בתיק בית הדין.

 

קעט. בקשה לאישור צוואה  לאחר מיתה

בקשה שהוגשה לאישור צוואה לאחר מות המצווה, מה עליה להכיל בתוכה, ומה צריך לציין בצואת שכיב מרע בעל פה, ובאיזה תופס תוגש הבקשה? בבקשה לאישור צוואה אחרי מות המצווה, על המבקש להגיש העתק מהצוואה ולפרט את שם המצווה, מקום מסירתה ותאריך המסירה, שמות היורשים והנהנים הידועים לו תוך ציון מענם כשהם ידועים לו. אם הצוואה היא צוואת שכיב מרע בעל פה, על המבקש לציין, נוסף על האמור לעיל, את תאריך הצוואה ומקום עשייתה, תוכנה ועדיה. הבקשה תוגש בצירוף טופס שייקבע חבר בית הדין הרבני הגדול.

 

קפ. הודעות ליורשים ופרסום

כיצד יודיע בית הדין ליורשים שמתקיים דיון בדבר הצוואה, והאם חייב לפרסם זאת בעיתון? לאחר שייקבע תאריך לדיון בבקשה, יודע ליורשים הידועים על הבקשה ותאריך הדיון בה. מסירת ההודעה, כאמור, תהא בדרך מסירת הזמנות לדין. נוסף על כך תפורסם הבקשה ותאריך הדיון בה בשני עיתונים יומיים לפחות חמישה עשר ימים לפני הדיון. בית הדין רשאי לוותר על פרסום בעיתון אם הוא רואה סיבה לכך.

 

קפא. בקשה לקביעת יורשים וחלוקת ירושה

אדם שמגיש בקשה לקביעת יורשים, וחלקיהם בעיזבון, מה עליו לפרט בבקשה, ובאיזה טופס יגיש את הבקשה? בבקשה לצו ירושה או לפסק דין לקביעת היורשים וחלקיהם בעיזבון, על המבקש לפרט את שם המוריש, ומקום פטירתו וזמנה, שמות היורשים ומקומות מגוריהם ויחס הקרבה שלהם אל המוריש. ההוראות שבסעיף קעח תחולנה גם על בקשה לפי סעיף זה. הבקשה תוגש בצירוף טופס שייקבע על ידי חבר בית הדין הרבני הגדול.

 

קפב. בקשה למינוי מנהל או אפוטרופוס לעיזבון

אדם שמבקש למנות אפוטרופוס על נכס, או עיזבון, מה עליו לפרט בבקשה? בבקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס בקשר לעיזבון חלות ההוראות שבסעיף קעח, דהיינו שבית הדין יאשר אותה אם מצא שנעשתה כדין. והעתק יישמר בבית הדין. על המבקש לפרט בבקשה גם את נכסי העיזבון וחובותיו.

 

קפג. בקשה למינוי אפוטרופוס לקטן

אדם שמגיש בקשה למנות אפוטרופוס לקטן, מה עליו לפרט בבקשה, ואת מי יזמין בית הדין לדיון בעניין זה, והאם בית הדין רשאי לפרסם את דבר הבקשה ומועד הדיון בה, והאם שואלים את פי הקטן בעניין זה? בבקשה למינוי אפוטרופוס על קטן או על רכושו יפורטו גילו של הקטן, מקום הימצאו, שמות קרוביו, מהם נכסיו, לרבות זכויות וחובות, ובפיקוחו של מי הנכסים נמצאים. הוצע בבקשה שם האפוטרופוס, יפרט המבקש את גילו של האפוטרופוס, מעמדו, משלח ידו וקרבתו לקטן. לאחר שייקבע תאריך הדיון בבקשה, יחליט בית הדין את מי להזמין לישיבה. בית הדין רשאי להחליט, אם רואה צורך בכך, לפרסם בעיתון יומי את הבקשה ותאריך הדיון בה. בית הדין ישאל גם את פי הקטן, אם יראה שלפי גילו והבנתו יש מקום לכך.

 

קפד. אפוטרופוס לקטן לצורך דיון

האם בית הדין יכול למנות אפוטרופוס לקטן לצורך דיון כל שהוא? בכל עניין הנדון בפני בית הדין שקטן צד בו, רשאי בית הדין למנות אפוטרופוס אשר יגן על זכויותיו.

 

קפה. אפוטרופוס על נכסי נעדר

אדם שמגיש בקשה למנות אפוטרופוס על נכסי נעדר, מה עליו לפרט בבקשה, ולמי יודיע בית הדין על מועד הדיון בבקשה וכיצד, והיכן עוד תפורסם הבקשה, והאם בית הדין רשאי להורות על פרסום נוסף? בבקשה למינוי אפוטרופוס על נכסי נעדר יפורטו שם הנעדר, מאימתי נעדר, נסיבות היעדרו, רכושו וקרוביו. לאחר שייקבע תאריך הדיון בבקשה, יודע לקרובים הידועים על הבקשה ותאריך הדיון. מסירת ההודעה, כאמור, תהא בדרך של מסירת הזמנות לדין. נוסף לכך תפורסם הבקשה ותאריך הדיון בה באחד העיתונים היומיים בארץ, לפחות חמישה עשר ימים לפני הדיון. בית הדין רשאי להחליט על פרסום נוסף כפי שימצא לנכון או לוותר בכלל על הפרסום, אם הוא רואה סיבה לכך.

 

קפו. מינוי אפוטרופוס אחר או נוסף

אדם שמגיש בקשה למינוי אפוטרופוס אחר או נוסף מה עליו לכלול בבקשה, ומה רשאי בית הדין להחליט בעניין? בקשה למינוי אפוטרופוס או מנהל עיזבון נוסף או במקום אלה שחדלו לכהן בתפקידם תכלול את העובדות לביסוסה. בית הדין יחליט את מי להזמין לשמיעת הבקשה ואם יש צורך בפרסום הבקשה ויקבע את תאריך הדיון בה.