מענק קורונה

ב"ה

תיק ‏1169832/4

בבית הדין הרבני האזורי חיפה

לפני כבוד הדיינים:

הרב יוסף יגודה – אב"ד, הרב סיני לוי, הרב יעקב שרעבי

התובע:           פלוני       נגד      הנתבעת:         פלונית


הנדון: מי יקבל את מענק החגים שניתן בתקופת ה"קורונה"


החלטה

לפנינו בקשת האב לחלוקת המענק שהתקבל לאור תקופת החירום – קורונה, מן הביטוח הלאומי. המענק התקבל עבור שני ילדים, בסך הכול בסך של 1,000 ש"ח.

שני ההורים טוענים שהיקף עבודתם בתקופה זו הצטמצם. כמו כן, האם טוענת לעלויות גבוהות יותר, בשל החזקת הילדים בבית. האם מודה כי האב לוקח את הילדים בימים שלו בשעה 7:30 בבוקר והם שוהים עמו. עם זאת, מלינה על כך שבאחד הימים השיב את הילדים לביתה מוקדם בבוקר.

הילדים נמצאים אם כן בשני הבתים בזמנים דומים. עבור הבן משלם האב בפועל דמי מזונות, בשל היותו מקטני קטנים. עבור הבת אינו משלם לאם מזונות בשל פער הכנסות ניכר לטובת האם, וכפי שהוכרע על ידי בית הדין בעבר. אך כמובן האב נושא בכמחצית עלות החיים גם של הבת, בכך שהיא שוהה עמו כמחצית מן הזמן.

ניתן היה לטעון, כי יש לזכות את האב באופן מלא עבור הילד בגינו הוא משלם מזונות, כיוון שהמענק נועד לסייע להתמודד עם הקושי הכלכלי למי שמכלכל את הילד. מעין זה נטען באחד מפסקי הדין שהתפרסם לאחרונה.

אנו סבורים שאין די בהגדרה זו משני נימוקים:

הראשון, לא נקבעו קריטריונים למענק, לפיכך אין לתלות את תוכנו של המענק בנימוק מסוים זה או אחר, אלא מכלול הקשיים האפשריים,הן קשיי הפרנסה והן בשל עלויות החיים הגדולות יותר עת הילדים בבית. לפיכך, די לנו בכך שהילדים אצל האם מחצית מן הזמן, ואף מעט יותר מכך, כדי לשתפה במענק גם עבור הילד עבורו משלם האב מזונות.

נימוק שני, אין ספק כי גם כאשר משלם האב מזונות מלאים, הרי שיש עלויות שבאופן טבעי האם ממשיכה לשאת בהן, כדוגמת עלויות שמעבר לחיוב על פי דין מזונות, במיוחד בנידון דידן שהאב משלם עבור הבת רק את חיוב המזונות הבסיסיים. לפיכך, יש לחלק את דמי המענק בשווה בין ההורים אף כשהאב משלם מזונות מלאים.

הוחלט:

א. מזכים את האב בסך של 500 ש"ח.

ב. האב יהיה רשאי להפחית סכום זה מדמי המזונות שישלם עבור חודש יוני 2020.

ג. ניתן לפרסם החלטה זו ללא פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ח באייר התש"פ (12/05/2020).

הרב יוסף יגודה – אב"ד הרב סיני לוי הרב יעקב שרעבי