הזמנת בעלי דין

פרק ד - הזמנת בעלי דין


לה. הזמנת בעל דין

הזמנה לבעל דין, האם היא בכתב? כל הזמנה לבעל דין תיעשה בכתב, מלבד במקרים שבתקנות אלה נאמר אחרת.


לו. כתב ההזמנה

כשבית הדין מזמין בעל דין, מה צריך להיות כתוב בהזמנה, ומי יחתום עליה, ומה צריך לצרף להזמנה, וממתי? הזמנה בכתב צריכה לכלול את שמו ומקומו של בית הדין, מספר התיק, שמות הצדדים, מהות העניין שלשמו באה ההזמנה, שמו ומענו של המוזמן, והיום והשעה שבהם הוא נדרש להופיע. ההזמנה צריכה להיות חתומה בחותמת בית הדין, ובחתימת יד פקיד בית הדין, ולשאת את התאריך שבו נכתבה. לכתב ההזמנה יצורף טופס אישור מסירה, מנהל בית הדין הרבנים יקבע את המועד שבו צריך לשלוח אישור מסירה.


לז. אופן משלוח ההזמנה

באיזה דרכים ניתן לשלוח את ההזמנה לבעל דין, והיכן יצוין כיצד נעשתה ההזמנה? משלוח הזמנה יכול שייעשה באמצעות שליח בית דין ויכול שייעשה באמצעות הדואר. מזכירות בית הדין תרשום בתיק התביעה, או בתעודה שתצורף לתיק, מהו אופן משלוח ההזמנה.


לח. זמן משלוח ההזמנה

כמה זמן לפני מועד הדיון צריכה ההזמנה להישלח לבעל דין, והאם מזכירות בית הדין, או בית הדין עצמו רשאי לחרוג מזמן זה? ההזמנה בתביעה שאינה למזונות תישלח לפחות שלושים יום לפני מועד הדיון. במקרים דחופים רשאית המזכירות לסטות מהוראה זו. בית הדין רשאי לסטות מהוראה זו לפי שיקול דעתו.


לט. אישור מסירת ההזמנה

כיצד תעשה הזמנה שנעשית על ידי שליח בית הדין, או על ידי דואר רשום, ולאן יצורף העתק ההזמנה, ואישור המסירה? הזמנה הנעשית באמצעות שליח בית דין תיעשה בשני טפסים שווים. טופס אחד ישאיר שליח בית דין בידי המוזמן, ואת השני הוא יחזיר לבית הדין כשהוא חתום בידי המוזמן ובו יאשר השליח בחתימת ידו את זמן מסירת ההזמנה וזמנה. אם ההזמנה נעשית באמצעות הדואר, עליה להישלח בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם הורה בית הדין על משלוח בדרך אחרת. העתק ההזמנה ואישור המסירה יצורפו לתיק התביעה.


מ. מסירת ההזמנה על ידי שליח בית דין

כששליח בית הדין מזמין בעל דין לדין כיצד יזמנו, והיכן, ומה הדין כשהבעל דין מסרב לקבל את ההזמנה או לחתום עליה, ומה יעשה שליח בית הדין אם אינו מוצא את המוזמן, והאם יכול למסור את ההזמנה לתובע שיעביר לנתבע? שליח בית הדין ימסור את ההזמנה למוזמן בכל מקום שהוא מוצא או פוגש אותו. סירב המוזמן לקבל את ההזמנה מידי שליח בית הדין או שקיבלה וסירב לחתום, ירשום השליח את דבר הסירוב בכתב על הטופס שהוא מחזיר לבית הדין. לא מצא שליח בית הדין את המוזמן, ימסור את ההזמנה בדירת המוזמן לאחד מבני ביתו הבוגרים או במקום עסקו לידי אחד מהעובדים בו או לאחד משכניו הקרובים, יחתים את מקבל ההזמנה וירשום בה את שמו המלא של המקבל וקרבתו או יחסו אל המוזמן וזמן מסירתה, ואם סירב המקבל לחתום, ירשום את דבר הסירוב. בשום פנים ואופן לא ימסור שליח בית הדין את ההזמנה לידי יריבו של המוזמן.


מא. הזמנה במקום אחר

כשבעל דין נמצא בחוץ לארץ, האם אפשר לשלוח לו הזמנה בדואר רשום, ומה הדין אם החליט בית הדין שההזמנה תעשה על ידי שליח בית הדין, ומקום הבעל דין אינו במקום מושב בית הדין? לא יישלחו כתבי בית דין לנתבע הנמצא מחוץ לתחום מדינת ישראל אלא לאחר שמזכירות בית הדין תקבל אישור בדבר הצורך לכך. אם בעל הדין שאותו יש להזמין אינו נמצא במקום מושבו של בית הדין, ובית הדין החליט שההזמנה לא תיעשה באמצעות הדואר, תישלח ההזמנה אל בית הדין של המקום אשר נמצא בו המוזמן, ואם אין שם בית דין, תישלח ההזמנה אל הרב המקומי או אל רשות ציבורית מקומית, והמסירה תיעשה על ידי שליח בהתאם להוראות, שצריך שליח בית הדין לעשות כשמזמין בעצמו את הבעל דין.


מב. תחליף המצאה

כשאין אפשרות להזמין את בעל הדין בדואר רשום או על ידי שליח בית הדין, כיצד יזמינו בית הדין, ולמתי יקבעו לו את הדיון? נוכח בית הדין שאי אפשר להמציא הזמנה לדין בדרך שנקבעה, רשאי הוא להורות על המצאת ההזמנה בדרכים אלה כולן או מקצתן: א.בהדבקת עותק שלה בבית שבו, לפי הידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה. ב.בפרסום מודעה ברשומות או בעיתון יומי. ג.בכל דרך אחרת שתיראה לו. תחליף המצאה לפי תקנה זו כוחה יפה כהמצאה לנמען גופו. בית הדין המורה על תחליף המצאה, יקבע מועד לתחילת המשפט בהתאם לנסיבות.


מג. הזמנה על ידי פרסום

מתי רשאי בית הדין להורות על הזמנה בדרך פרסום? בית הדין לא יחליט על הזמנת בעל דין בדרך של פרסום, אלא אחרי שמבקש ההזמנה הצהיר בפני בית הדין או בפני מי שהוסמך לכך על ידו, כי אינו יודע את מקומו של המוזמן וכי עשה את כל מה שביכולתו לברר את הדבר, לרבות חקירה ודרישה ברשויות המוסמכות, ולא עלה בידו.


מד. הזמנה בלתי מספקת

מתי רשאי בית הדין להורות שההזמנה שנעשתה היא בלתי מספקת? בכל מקרה של מסירת ההזמנה לא לידי בעל הדין בעצמו, רשאי בית הדין, לפי הנסיבות, לראות את מסירת ההזמנה כבלתי מספקת.


מה. הודעת תאריך בבית הדין

כשנכתב בפרוטוקול שבתאריך מסוים יהיה דיון, האם נחשב הדבר כהזמנה? הודעה על ידי בית הדין לצד על תאריך ישיבה שנרשמה בפרוטוקול היא כהזמנה בכתב שנמסרה לצד.


מו. מסירת כתבים אחרים

כיצד ישלחו כתבים שונים לבעלי דין? מסירת כתב תביעה, פסק דין או כל כתב אחר המיועד לבעל דין, תיעשה בדרך דומה למסירת ההזמנה בהתאם לאמור לעיל.