חליצה


תקנות הדיון - פרק יח - חליצה


קסט. בקשה לסידור חליצה

אשה שמגישה בקשה לסידור חליצה, מה תציין בבקשה? בבקשה לסידור חליצה תפרט המבקשת את שמה, שמות הוריה, שם בעלה המנוח, תאריך פטירתו, שמות הוריו, שמות אחי הבעל לפי סדר תולדותם ומקומות מגוריהם.

 

קע. מעשה בית דין

כיצד יתן בית הדין אישורים, לאחר שנעשתה החליצה, למבקשת, ולחולץ? אחרי סידור החליצה יוציא בית הדין "מעשה בית דין" על החליצה והעתק ממנו יימסר למבקשת. החולץ יקבל אישור שישמש לו ראיה שחלץ.