טוען


העסקת טוען רבני


כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען), תשע"ו-2016


בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(4) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ובאישור שרת המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:


הגדרה

1. בכללים אלה, "טוען" – טוען רבני לפי תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001, או טוען שרעי לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ"ג-1963.


העסקת טוען שאינו עורך דין

2. (א) עורך דין רשאי להעסיק במשרדו טוען שאינו עורך דין ואולם ייצוג על ידי טוען המועסק במשרד עורכי דין טעון ייפוי כוח נפרד החתום ביד הלקוח.

(ב) לא יעביר עורך דין לטוען ייפוי כוח החתום בידי הלקוח.


ייחוד משרד

3. לא ישתף עורך דין בשימוש משרדו טוען שאינו עובדו.


ביטול

4. כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען רבני), התש"ל-1970 – בטלים.


לכללים המעודכנים באתר נבו לחצו כאן