הוראות שונות


תקנות הדיון - פרק כו - הוראות שונותרד. חישוב זמנים

כשבית הדין מחשב זמנים האם הוא מביא בחשבון: את יום המעשה עצמו, יום האחרון שחל בשבת או בחול המועד, שלושה ימים לאחר מסירת הודעה בדואר רשום? בחישוב הזמנים שנקבעו בתקנות אלה, לפני מעשה פלוני, אין מביאים בחשבון את יום המעשה עצמו. היה היום האחרון של התקופה, שבת או מועד, וחול המועד בכלל, ייחשב במקומו כיום האחרון של התקופה יום החול הקרוב שלאחריו. במקום שמדובר בתקנות אלו במסירת הודעה, פסק דין, צו, הזמנה וכל כתב בית דין, והמסירה היא באמצעות הדואר רואים את כתב בית הדין כנמסר שלושה ימים לאחר המשלוח.

 

רה. תיקון טעות סופר

האם בית הדין רשאי לתקן טעות סופר בפרוטוקול, וביוזמת מי ייעשה תיקון זה, וכיצד יתבצע הדיון בהחלטה זו, ולמי יועבר העתק ההחלטה? בית הדין רשאי בכל עת לתקן טעות סופר בבחינת פליטת קולמוס או השמטה מקרית, שנפלה באיזה הליך משפטי שהוא. התיקון ייעשה ביוזמת בית הדין עצמו או על פי בקשת אחד הצדדים. דין ההחלטה לתיקון כדין כל החלטה אחרת ותשא את תאריך התיקון. העתק ההחלטה יועבר לבעלי הדין, אלא אם כן בית הדין יראה שאין צורך בכך.

 

רו. עיון בתיקים

מי יכול לעיין בתיקי בית הדין, ובאיזה שלב של הדיון, ומה הדין שנגמר הדיון האם רשאי בית הדין לאשר לסוגי בני אדם לעיין בתיק? תיקי בית הדין ניתנים לעיון רק לצדדים או לבאי כוחם ורק בזמן שהעניין תלוי ועומד, לרבות אם העניין מצוי בערעור או ניתן לערעור. כעבור התקופה האמורה, או לגבי אדם שאינו צד בעניין, רשאי בית הדין להרשות את העיון בתיק אם יראה כי למבקש יש עניין צודק בדבר.

 

רז. קבלת העתקים

מי רשאי לקבל העתק מהחלטה של בית הדין? כל צד רשאי לקבל העתק של כל החלטה או פסק דין שניתנו בעניינו. פרט לכך יחולו הוראות הסעיף הקודם על קבלת העתק או העתקים מאושרים.

 

רח. עיון והעתקה בפיקוח

אדם שרוצה לעיין בתיק, או להעתיק מתיק, בנוכחות מי זה יעשה? העיון בתיק או ההעתקה יהיו בין כותלי בית הדין ובמעמד פקיד בית הדין, אלא אם כן הורה בית הדין אחרת.

 

רט. החזרת מסמכים

אדם שמסר מסמך לתיק ורוצה לקבלו בחזרה האם רשאי לקבלו וברשות מי, ובמה רשאי בית הדין להתנות את חזרתו של אותו מסמך? המוסר מסמך לתיק, יוכל לקבלו בחזרה רק ברשות בית הדין. בית הדין רשאי להתנות את החזרת המסמך בהשארת העתק ממנו.


רי. השמדת חומר

האם בית הדין רשאי להשמיד חומר שבתיק, והיכן תישמר החלטה כזו? בהסכמת הצדדים רשאי בית הדין להחליט על השמדת החומר שבתיק או חלק ממנו. החלטה זו תינתן בכתב ותישאר בתיק.

 

ריא. קביעת נוסחאות וטפסים

מי יקבע את נוסח הטפסים אשר ימצאו בבית הדין לבקשות ועניינים שונים? חבר דייני בית הדין הרבני הגדול יקבע נוסחאות "למעשה בית דין" לגירושין, לחליצה, לגרות, וכן נוסח הרשאה לגט על ידי שליח, נוסח לשטר אימוץ ולתעודת אימוץ, נוסח לכתב הרשאה למורשה ונוסחאות לטפסים אחרים לשימוש בבתי הדין, כפי שימצא לנכון. לטפסים שיוכנסו לשימוש על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים יהיה תוקף מחייב, בנושאים שייקבעו על ידה, כל עוד לא הותקנו טפסים כאלה על ידי חבר דייני בית הדין הרבני הגדול.