אימוץ


תקנות הדיון - פרק כד - אימוץ


קצה. בקשה לאימוץ

אדם שמגיש בקשה לאימוץ מה עליו לפרט בבקשתו? בבקשה לאימוץ יפרט המבקש את שם המיועד לאימוץ, שמות הוריו, גילו, מקום הולדתו ומקום הימצאו, את הפרטים האישיים והמשפחתיים של המבקש ואת יחס קרבתו אל המיועד לאימוץ וכן כל מסמך כפי שיתבקש.


קצו. שמיעת הבקשה

את מי ישמע בית הדין בבקשה לאימוץ? בית הדין ישמע את המבקש, בן זוגו, הורי המועמד לאימוץ וכן אותם האנשים שבית הדין ימצא לנכון.

 

קצז. שאלת פי המועמד

האם שואלים את פי המיועד לאימוץ? בית הדין ישאל גם את פי המועמד לאימוץ, אם יראה שלפי גילו והבנתו יש מקום לכך.


קצח. תקופת ניסיון

האם צריך תקופת ניסיון, לפני שבית הדין מחליט על אימוץ? בית הדין לא יחליט על האימוץ אלא לאחר תקופת ניסיון שבה יהיה המועמד לאימוץ אצל המאמץ. משך התקופה ייקבע על ידי בית הדין בכל מקרה ומקרה לפי הנסיבות.

 

קצט. בירור הבקשה

כיצד יברר בית הדין את נסיבות האימוץ, ומה יעשה לאחר שברר את נסיבות האימוץ? בית הדין יברר את נסיבות המקרה תוך הסתייעות בחוות דעתו של פקיד הסעד אחרי שקבע כי האימוץ הוא לטובת המיועד לאימוץ, יקבל בית הדין את התחייבות המבקש לפי הדין, יחתימו על שטר האימוץ ויוציא תעודת אימוץ.

 

ר. הודעה לרבנות הראשית

למי יעביר בית הדין הודעה על תעודת אימוץ, ומה תכיל ההודעה? בית הדין יעביר לרבנות הרשאית לישראל הודעה על כל תעודת אימוץ שהוצאה. ההודעה תכיל את הפרטים האישיים של המאמץ והמאומץ