מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מי הם האסורים להינשא לישראל?

הכלל הוא: שכשיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפסול (קידושין דף סו, עמוד ב). בגר גם כשאין עבירה הולכים אחר הפגום או הפסול, כגון גר שנישא לממזר, הולד הולך אחר הפסול.

קרא עוד