מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חזקה במצווה - שנים אוחזין ב"מפטיר יונה"

ובספר שער משפט (סי' קמ"ט ס"ק ו) הביא דבריו וכתב: אם כן כל שכן בהחזיק במצוה בחנם, דמי שנותן ממון לצדקה עבור המצווה הוא קודם, ושכך כתב בתשובת מהר"י הלוי (אחיו של הט"ז) סי' כ"א.

קרא עוד