מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

המקדש ללא עדים או בעד אחד האם מקודשת?

פוסק השולחן ערוך, המקדש שלא בעדים אינה מקודשת. המקדש בעד אחד: דעה א': אינה מקודשת. כן כתבו הרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש, הרשב"א, מהרי"ק, וכן פסק השולחן ערוך. כדעת רב נחמן בקידושין דף סה עמוד א, שלא חוששים לקידושין.

קרא עוד