קורס טוען רבני

פקודת בזיון בית משפט סעיפים 6-7

תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה.

קרא עוד