פסקי דין רבניים

מורדת שלא הכריזו עליה האם מפסידה כתובה

"וכשיוצאה הפסידה נדוניא ועיקר כתובה ותוספת, וכל מה שנתן לה הבעל משלו, שלא כתב ולא נתן לה הבעל משלו אלא אדעתא למיקם קמיהו".

קרא עוד