האם בשכירות מועיל קניין כסף בלבד?

קנין כסף קונה שכירות בית כמבואר ברמ"א (סי' ק"צ,א) ובשו"ע (סי' קצה,ט) ואין המשכיר יכול לחזור בו.

קרא עוד