חושן משפט

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א 


 הלכות דיינים   הלכות עדות   הלכות הלוואה   הלכות טוען ונטען   הלכות גבית מלוה   הלכות גביית חוב מהיתומים   הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים   הלכות אפותיקי   הלכות העושה שליח לגבות חובו   הלכות הרשאה   הלכות ערב   הלכות חזקת מטלטלין   הלכות חזקת קרקעות   הלכות נזקי שכנים   הלכות שותפים בקרקע   הלכות חלוקת שותפות   הלכות מצרנות   הלכות שותפים   הלכות שלוחין   הלכות מקח וממכר   הלכות אונאה ומקח טעות   הלכות מתנה   הלכות מתנת שכיב מרע   הלכות אבידה ומציאה   הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים   הלכות הפקר ונכסי הגר   הלכות נחלות   הלכות אפוטרופוס   הלכות פקדון   הלכות שומר שכר   הלכות אומנים   הלכות שוכר   הלכות חכירות וקבלנות   הלכות שכירות פועלים   הלכות שאילה   הלכות גניבה   הלכות גזילה   הלכות נזיקין   הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין   הלכות נזקי ממון   הלכות חובל בחבירו   הלכות שמירת נפש  
הלכות דיינים

  סימן א - מנוי השופטים בארץ ובחוצה לארץ
  סימן ב - בית דין מכין ועונשין לצרך שעה
  סימן ג - בכמה דינים דנין
  סימן ד - כיצד אדם עושה דין לעצמו
  סימן ה - באיזה יום דנין ובאיזה זמן ביום
  סימן ו - על כמה דנין
  סימן ז - מי ראוי לדון, והפסולים מחמת שנאה וקרבה
  סימן ח - שלא למנות דין שאינו הגון, וגדל שכר הדין וענשו
  סימן ט - שלא לקח שחד, והתרת שכר בטלה
  סימן י - להיות מתון בדין, ושימלך בגדול ממנו
  סימן יא - כיצד מזמינים לדין ועל פי מי
  סימן יב - דין שבאו לפניו רך וקשה, וכל דיני פשרה
  סימן יג - כיצד בוררים הדינים כשאין בעלי דינין מסכימין יחד
  סימן יד - אם אחד מבעלי דינין אומר: נלך לבית דין הגדול, ודין האומר: מאיזה טעם דנתוני,
  סימן טו - איזה דין דנין תחלה, ודין דין מרמה
  סימן טז - כמה זמן נותנין להביא ראיה, ודין הטלת חרם
  סימן יז - להשוות הבעלי דינין בכל דבר
  סימן יח - כיצד נושאין ונותנין בדבר, ושהולכין אחר הרב
  סימן יט - כיצד נותנין הפסק, וסדר כתיבתו
  סימן כ - עד מתי יכול להביא ראיה לסתר הדין
  סימן כא - מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע, ונאנס
  סימן כב - מי שקבל עליו קרוב ופסול, ודין שבועה והפוכה
  סימן כג - עד מתי נאמן הדין לומר לזה זכיתי
  סימן כד - שנזקקין לתובע תחלה
  סימן כה - דין שטעה, מתי חוזר ומתי משלם
  קיצור כללי דיני תפיסה מלקט מפסקים ראשונים ואחרונים וקצת מחודשים
  סימן כו - שלא לדון בדיני גויים
  סימן כז - שלא לקלל דין או שום אחד מישראל

  הלכות עדות

  סימן כח - כיצד מאימין העדים, ואין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין
  סימן כט - שלא יוכלו העדים לחזר
  סימן ל - אין עדי ממונות צריכין דרישה וחקירה, וצריך להיות עדות שלם
  סימן לא - דין הרבה כתי עדיות
  סימן לב - המודה בפני עדים, (שיאמרו דברים כהויתן, ואם) אומר: משטה אני בך
  סימן לג - פסולי עדות מחמת קרבה, ואשה ועבד
  סימן לד - עדים הפסולים מחמת עברה
  סימן לה - פסול סומא וחרש, שוטה וקטן
  סימן לו - רבים שהעידו, ונמצא אחד מהם קרוב או פסול
  סימן לז - הפסולים מחמת הנאה
  סימן לח - קצת דיני הזמה

  הלכות הלוואה

  סימן לט - כותבין שטר ללוה בלא מלוה, ועל איזה הודאה כותבין
  סימן מ - דין המחיב עצמו לחברו
  סימן מא - דין (מי) שנמחק או אבד שטר חובו
  סימן מב - שכותבין השטר בכל לשון, ודין אם אין המטבע מפרש בו
  סימן מג - שצריך לכתב זמן בשטר, וכל דיני האחור והקדימה בפרטות
  סימן מד - דין חזרת השטר בשיטה אחרונה, וכיצד מקימים המחק והתלוים
  סימן מה - שהעדים צריכים לקרות מקדם שטר, ודין שטר הבא על הניר ועדיו על המחק,
  סימן מו - העדים שאמרו: קטנים או פסולים היינו, או שטר אמנה היה, וכל דין קיום שטרות,
  סימן מז - מי שטען אמנה הוא או פרוע
  סימן מח - שכותבין טפסי שטרות
  סימן מט - שיכירו העדים שם הלוה והמלוה, ודין טעות השמות והסכום
  סימן נ - שטר שכתוב בו: לויתי ממך מנה
  סימן נא - שטר שאין בו אלא עד אחד, או אחד מהם פסול
  סימן נב - שטר שיש בו רבית או קרוע
  סימן נג - שלא לשנות השטר
  סימן נד - דין אסמכתא, ואם כותבין שובר, וכיצד כותבין אותו (ודין פרעון על ידי שובר),
  סימן נה - דין מי שפרע מקצת חובו והשליש שטרו
  סימן נו - דין שלישות
  סימן נז - דין שאסור להשהות שטר פרוע
  סימן נח - מי שהוציא שטר חוב על חברו, (וטענת סטראי)
  סימן נט - שטר מקים והלוה טוען פרוע (והמלוה אומר: איני יודע)
  סימן ס - דין שעבוד מטלטלי אגב מקרקעי, ודין שעבוד דבר שלא בא לעולם
  סימן סא - כמה דינים מענין שטרות
  סימן סב - דין אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית
  סימן סג - מי שהועד עליו שמחזר אחר זיוף
  סימן סד - נפקד שרצה לעכב בחובו שטרות הפקדון
  סימן סה - דין שטרות שנמצאו, ודין שובר שנמצא ביד שליש
  סימן סו - דין מכירת שטרות ואונאתן
  סימן סז - דין שמטה ופרוזבול
  סימן סח - דין שטרות העשויות בערכאות של גויים
  סימן סט - דין הוציא עליו כתב ידו מקים או בלתי מקים, ודין טענת פרעתי ומודה מקצת,
  סימן ע - דין מלוה על פה, ואם אמר לה: אל תפרעני אלא בעדים
  סימן עא - לוה שהאמין למלוה בעל פה, למה מועיל נאמנות
  סימן עב - המלוה על המשכון, והרבה דני משכונות
  סימן עג - כמה זמן סתם הלואה, וכמה פרטי דיני הלואה
  סימן עד - באיזה מקום נתנה מלוה לפרע, וסדר הפרעון

  הלכות טוען ונטען

  סימן עה - אם המלוה והלוה צריכין לברר הטענות, וכל דיני המחויב שבועה ...
  סימן עו - אחד שלוה משנים בעל פה מזה מאה ומזה מאתים, וכל אחד תובע מאתים
  סימן עז - דין שנים שלוו מאחד, ודין שתפין שלוה אחד לבדו
  סימן עח - הטוען שפרע תוך הזמן
  סימן עט - דין האומר: לא לויתי, והחלוק שבין צא תן לו או חיב אתה לתן לו
  סימן פ - באיזו ענין טוען וחוזר וטוען
  סימן פא - אם הודה מעצמו, מתי יכול לומר: משטה אני בך
  סימן פב - דין שטר (שאינו מקים, או מקים, שהלוה טוען:) אמנה (או) פרוע או רבית, ודין תנאי ...
  סימן פג - דין מלוה שהודה בשטר שהוא מזיף
  סימן פד - הפוגם או פוחת שטרו, או עד אחד מעיד שהוא פרוע
  סימן פה - הוציא שטר חוב והלה טוען שמכר לו שדהו
  סימן פו - ראובן נושה בשמעון ושמעון בלוי, מוציאין מלוי ונותנין לראובן
  סימן פז - דיני שבועת הסת ושבועה דאוריתא
  סימן פח - דיני כפירה והודאה, ושתהא ממין הטענה
  סימן פט - שהשכיר נשבע ונוטל
  סימן צ - הנזקין נשבעין ונוטלין, (כגון הנגזל והנחבל) , ודין המביא כלים מבית בעל הבית ...
  סימן צא - חנוני נשבע ונוטל, ודין פנקסים
  סימן צב - דין החשוד על השבועה
  סימן צג - דין שבועת ספק ושבועת השתפין
  סימן צד - דין גלגול שבועה
  סימן צה - דין איזו שבועה נשבעין על קרקעות, ודין הקדש בזמן הזה
  סימן צו - חרש שוטה וקטן איזה שבועה נשבעים, וגם אשת איש

  הלכות גבית מלוה

  סימן צז - להלוות לעני ושלא לנגשו, (ושלא לחבל כלי אכל נפש ואלמנה) , והשבת העבוט, ...
  סימן צח - סדר גבית החוב, והמבקש זמן לפסל שטר, ואם לא בא בזמנו
  סימן צט - כיצד משביעין ללוה אם יש לו, ומחרימים מי שיודע לו נכסים, ואם הוא כשר או ...
  סימן ק - המבקש זמן לפרעון, כמה זמן נותנים לו, ואם לא בא בזמנו, והמסרב צווי בית דין,
  סימן קא - מגבין לבעל חוב מעות או מטלטלין, ואם תלה מעותיו בגוי, ואם יש עליו חובות לגויים
  סימן קב - מאיזה קרקע מגבין החוב לבעל החוב
  סימן קג - שמין קרקע של לוה, ואם טעו בשומא, (ושומא הדרה לעולם)
  סימן קד - דין בעל חוב מאחר שקדם וגבה מקרקעי או מטלטלי, (ומלוה על פה מקדמת קודמת ...
  סימן קה - דין התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, (ונפקד שתפס הפקדון בשביל הבעל ...
  סימן קו - דין הבא לפרע שלא בפני בעל חובו

  הלכות גביית חוב מהיתומים

  סימן קז - כופין את היתומים לפרע חוב אביהם
  סימן קח - באיזה ענין נפרע מלוה מיורשיו, ואיזה שבועה אדם מוריש לבניו
  סימן קט - מכריזין על נכסי יתומים
  סימן קי - אין נזקקין לנכסי קטן

  הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים

  סימן קיא - דין מלוה בשטר גובה ממשעבדי, והמלוה על פה
  סימן קיב - אין בעל חוב טורף (מהמשעבדים) ממה שקנה
  סימן קיג - אין בעל חוב טורף ממטלטלים המשעבדים
  סימן קיד - דין בעל חוב עם הלוקח אם יכול לדחותו אצל הלוה
  סימן קטו - דין הפרות והשבח בטורף מלוקח ויתומים
  סימן קטז - כיצד כותבין לו הטרפא

  הלכות אפותיקי

  סימן קיז - דין העושה שדהו או עבדו אפותיקי
  סימן קיח - הכותב ללוקח שני: דין ודברים אין לי עמך
  סימן קיט - המוכר כל שדותיו, ולוה שהתנה שיגבה מן העדית
  סימן קכ - הזורק חובו סתם, או בתורת גיטין, וזרקו ונאבד

  הלכות העושה שליח לגבות חובו

  סימן קכא - השולח חובו על ידי שליח

  הלכות הרשאה

  סימן קכב - אם מת המלוה או שבטל השליחות או ההרשאה
  סימן קכג - הרשאה, על מה נכתבת וכיצד נכתבת
  סימן קכד - נתבע, אם יכול לעשות מרשה
  סימן קכה - השולח חובו או פקדונו על ידי שליח
  סימן קכו - הפורע חובו במעמד שלשתן
  סימן קכז - דין איש שלוה מאשתו וגרשה, או מעבדו ושחררו, והלוה מן הגר
  סימן קכח - דין הפורע חוב של חברו או שמשכנו בשביל חברו

  הלכות ערב

  סימן קכט - דין הערב בשטר ועל פה, ומתי נפרעין מן הערב
  סימן קל - דין ערב שפרע למלוה כיצד נפרע מן הלוה
  סימן קלא - מי שחזר בו אחר שנתרצה להיות ערב
  סימן קלב - עבד ואשה וקטן שערבו, ושנים שנעשו ערבים בשביל אחד, ואחד בשביל שנים,

  הלכות חזקת מטלטלין

  סימן קלג - מי שמחזק במטלטלין הידועים לאחר
  סימן קלד - אמן שטוען בדבר שהוא אמן שקנאו מבעליו
  סימן קלה - דין המחזיק בבעלי חיים כגון בהמה ועבד
  סימן קלו - מי שנתחלפו כליו בבית האבל והמשתה
  סימן קלז - מי שלקט פרותיו של חברו
  סימן קלח - דין שנים אוחזין בטלית וחלוקים עליו
  סימן קלט - דין שנים חלוקין בדבר, ואם בא שלישי וחטפה

  הלכות חזקת קרקעות

  סימן קמ - דין החזיק בקרקע של חברו, ודין חזקת הבתים והחניות
  סימן קמא - דין חזקת שדה הלבן והאילן
  סימן קמב - דין סיוע המערער למחזיק בחזקתו, ואם היה הסיוע בטעות
  סימן קמג - דין המחזיק שלא בפני המערער והוא במדינה אחרת או ברח
  סימן קמד - שנים שהחזיקו בשדה אחת, זה אכלה וזה אכלה
  סימן קמה - הביא המחזיק עדים ולא כונו עדותם בשנים
  סימן קמו - מחאה מבטל החזקה, ובאיזה לשון ובמה ומתי
  סימן קמז - המערער על השדה והוא עד או דין
  סימן קמח - מי שאבדה לו דרך שדהו
  סימן קמט - אלו שאין להם חזקה: השתפין, והאריסין, והאפוטרופסים, הגזלנין, והאחין, ...
  סימן קנ - מי שירד לתוך שדה בתורת משכון וחזר ועשה שטר מכירה
  סימן קנא - דין אלו שאין אכילתן ראיה
  סימן קנב - דין אלו שאין להם חזקה, מתי יש להם חזקה

  הלכות נזקי שכנים

  סימן קנג - דין הוצאת זיז ומרזב והעמדת סלם ונעיצת ק ורות
  סימן קנד - חזקת חלונות ופתחים, וכמה צריך להתרחק מהן
  סימן קנה - דין הרחקת נזיקין
  סימן קנו - דין מי שירד לאמנותו של חברו, ומי שמביא סחורה לעיר אחרת

  הלכות שותפים בקרקע

  סימן קנז - שנים שהן שתפים בחצר ובאים לידי חלקה, כיצד יבנו הכתל
  סימן קנח - חלקו גנה או בקעה, כיצד עושים הגדר
  סימן קנט - הזק ראיה שמגג לגג, וכיצד יסירוהו
  סימן קס - גג הסמוך לחצר, ושתי חצרות אחת גבוהה מחברתה
  סימן קסא - דברים שבני החצר כופין זה את זה
  סימן קסב - דברים שבני מבוי כופין זה את זה
  סימן קסג - דברים שבני העיר כופין זה את זה
  סימן קסד - בית ועליה של שנים, ומה יש על כל אחד לתקן
  סימן קסה - מי שיש לו גנה תחת בד של חברו
  סימן קסו - מי שנפל כתלו לגנת חברו
  סימן קסז - שתי גנות, אחת גבוהה מחברתה
  סימן קסח - שטף נהר את זיתיו, והמוכר זיתיו לעצים
  סימן קסט - מי שיש לו בור לפנים מבורו וגנה לפנים מגנתו
  סימן קע - גנות המסתפקות ממעין אחד

  הלכות חלוקת שותפות

  סימן קעא - איזה דבר שהשתפין כופין זה את זה לחלק, וכל דיניו
  סימן קעב - בית או חצר איך נותנים ארבע אמות, (ודין הזבל שבחצר ונתינת האכסניא),
  סימן קעג - שתפים או אחים שרצו לחלק דבר שאין בו דין חלקה, וחלקת ספרים, ושאין להם ...
  סימן קעד - אחים או שתפים או בכור שבאים לחלק

  הלכות מצרנות

  סימן קעה - אחין שרצו לחלק, וכל דיני דבר מצרא

  הלכות שותפים

  סימן קעו - השתוף כיצד מתקים וכיצד נוהגין וכיצד נפרדין, ואם מת אחד מהם,
  סימן קעז - שתפים שאחד מהם ירד לאמנות המלך או חלה
  סימן קעח - שתף שבקש מהמוכס שימחל לו
  סימן קעט - שתפין אין להם חזקה זה על זה
  סימן קפ - שתפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה
  סימן קפא - שירא שעמד עליהם גיס והציל אחד מהם

  הלכות שלוחין

  סימן קפב - כיצד נעשה שליח, או טעה וקנה ביקר, ואם עבר על דעת משלחו
  סימן קפג - עשה שליח לקנות לו חטין וקנה לו שעורין
  סימן קפד - הקונה שדה על שם אחר, ואחר כך אומר שהוא לעצמו, ודין שליח שקנה לשלשה ...
  סימן קפה - סרסור שמכר בפחות או ביותר ממה שאמר לו בעל הבית, ושאר טענות שבינו לבין ...
  סימן קפו - הלוקח כלים מן האמן למכר
  סימן קפז - דין שליח שטוען שארעו לו אנסים
  סימן קפח - אין שליחות לגוי ויש שליחות לעבד ואשה

  הלכות מקח וממכר

  סימן קפט - דין אין המקח נגמר בדברים
  סימן קצ - דין קנית קרקע בכסף
  סימן קצא - דין קנית קרקע בשטר
  סימן קצב - דין קנית קרקע בחזקה
  סימן קצג - המחבר לקרקע דינו כקרקע
  סימן קצד - גוי שמכר קרקע לישראל וקבל כסף ולא כתב שטר
  סימן קצה - דין קנית קרקע או מטלטלין בחליפין
  סימן קצו - דין קנית עבד כנעני
  סימן קצז - דין קנית בהמה גסה ודקה
  סימן קצח - דין קנית מטלטלין איזה במשיכה ואיזה במסירה, ומה דינו במעות שבידו,
  סימן קצט - יש דרכים שמעות קונות, ויש זמן שמעות ק ונות
  סימן ר - דין קנית מטלטלין על ידי חצרו, וכיצד קונה כליו
  סימן רא - דין רשם על החבית, והתוקע כפו לחברו
  סימן רב - דין קנית מטלטלין אגב קרקע, או עבדים וקרקע, או עבד ומטלטלין, או בהמה ...
  סימן רג - כל מטלטלין נקנין בחליפין, ומטבע אין נקנה בחליפין
  סימן רד - אימתי מקבל החוזר בו ''מי שפרע'', ומתי נקרא ''מחסר אמנה''
  סימן רה - דין מוכר מחמת אנס, ומסר מודעא ובטלה
  סימן רו - דין כשאמכר אמכר לך במאה ומכר לאחר ביותר, או שאמר: אמכרנה לך כמו שישומו ...
  סימן רז - המוכר נכסיו על תנאי, ודיני אסמכתא, והמחיב עצמו בדבר שאינו חיב בו,
  סימן רח - מקח שנעשה בצד אסור
  סימן רט - המקנה דבר שאינו מסים או שלא בא לעולם
  סימן רי - המקנה לעובר שלו או לעובר אחר
  סימן ריא - דין דבר שלא ברשותו, והכותב נכסיו לבניו לאחר מותו
  סימן ריב - דין מקנה דירת בית או חצרו, או מקדיש דבר שלא בא לעולם
  סימן ריג - פרות כורת ופרות שובך באיזה ענין קנה
  סימן ריד - המוכר בית סתם מה נמכר עמו
  סימן רטו - המוכר חצר ובית הבד ומרחץ ועיר, מה מכר בכלל
  סימן רטז - המוכר שדה ואמר: חוץ מדקל פלוני או חוץ מהאילנות, או קרקע לזה ואילנות לזה, ...
  סימן ריז - המוכר בתוך שדהו אמת השלחים או דרך יחיד או דרך רבים או מקום לעשות קבורה,
  סימן ריח - המוכר בית כור עפר ויש בו סלעים ובקעים
  סימן ריט - כיצד מסימין המצרים, ואם לא סים אותם
  סימן רכ - המוכר את הספינה וקרון וצמד בקר ופרה וחמור ושפחה
  סימן רכא - מוכר שאמר במאתים ולוקח אומר במנה
  סימן רכב - שנים חלוקים על המקח, ושאר טענות שבין המוכר והלוקח
  סימן רכג - המחליף פרה בחמור וילדה, או מי שיש לו שני עבדים או שני שדות
  סימן רכד - המחליף פרה בחמור, או שקנה ונמצא נקב בבית הכוסות
  סימן רכה - אם קבל עליו כל אנס שארע, או התנה בפרוש שלא יהיה עליו אחריות
  סימן רכו - המוכר שדה שלא באחריות, או יצא עליו קול ערעור

  הלכות אונאה ומקח טעות

  סימן רכז - עד כמה הוה מחילה או חזרת האונאה, ושליח שטעה ואחים שחלקו וטעו,
  סימן רכח - אסור להונות בדברים ולגנב דעת הבריות ולרמות במקח וממכר
  סימן רכט - המוכר לחברו חטים או שעורים או פרות, כמה פסלת צריך לקבל הלוקח,
  סימן רל - המוכר לחברו מרתף של יין, והלוקח יין והחמיץ
  סימן רלא - שלא לרמות במדה ובמשקל, וכיצד יעשה אותם וכיצד ישקל, וחיבין להעמיד ממנים ...
  סימן רלב - המוכר דבר במדה ובמשקל וטעה, או שטעה במנין המעות, ומוכר דבר ונמצא בו מום,
  סימן רלג - המוכר מין ונמצא מין אחר, או רע ונמצא יפה
  סימן רלד - המוכר דבר אסור ואכלו הלוקח
  סימן רלה - קטן וחרש ושוטה ושכור מתי מוכר מטלטלין, והקונה בשבת וביום טוב,
  סימן רלו - גוי שאנס קרקע מישראל או בעלילות דברים
  סימן רלז - המחזיר אחר דבר לקנותו וקדם אחר וקנאו
  סימן רלח - כותבין שטר למוכר ולא ללוקח
  סימן רלט - מי שבא ואמר: אבד שטר קניתי, כיצד כותבין לו שטר אחר
  סימן רמ - שני שטרי מכר היוצאים על שדה אחת מזמן אחד

  הלכות מתנה

  סימן רמא - המתנה במה תתקים וכן המחילה, והנותן דבר שאינו מסים
  סימן רמב - דין מתנה באנס ומסירת מודעה ומתנה טמירתא
  סימן רמג - דין המזכה לחברו על ידי אחר ורוצה הנותן או המקבל לחזר בו
  סימן רמד - האומר לשנים לכתב שטר מתנה לפלוני
  סימן רמה - הכותב: נתתי שדה פלוני לפלוני, והאומר: נתתי שדה פלוני לפלוני, והוא אומר: ...
  סימן רמו - השומע שמת בנו וכתב נכסיו לאחר
  סימן רמז - השולח חפצים לבני ביתו ולא פרש היאך יחלקום
  סימן רמח - הנותן מתנה לחברו, ואמר לה: ואחריך לפלוני
  סימן רמט - הנותן מתנה וחוזר בו, או הנותן לעבד ואשה

  הלכות מתנת שכיב מרע

  סימן רנ - דין מתנת שכיב מרע במקצת או בכלה, בלא קנין ובקנין
  סימן רנא - דין מתנת שכיב מרע או בריא
  סימן רנב - מתנת שכיב מרע מוציאין ממנו למזון האשה והבנות
  סימן רנג - איזה לשון מועיל לשכיב מרע, ואמר: תנו מנה לפלוני ומאתים לפלוני ושלש מאות ...
  סימן רנד - שכיב מרע שבקש שיעשו קנין במתנות
  סימן רנה - שכיב מרע שאמר: יש לי מנה ביד פלוני, או של פלוני בידי
  סימן רנו - גר שנתן מתנת שכיב מרע או ששחרר עבדו
  סימן רנז - הכותב נכסיו לבנו או לאחר מהיום ולאחר מותו, ומתנת בריא שכתבו בה מהיום ...
  סימן רנח - מתנה שכתוב בה ''לאחר מיתה'' אם יש בו זמן

  הלכות אבידה ומציאה

  סימן רנט - השבת אבידה, מאיזה מקום חיב להשיבה
  סימן רס - המוצא דבר שמוכח שהנח שם
  סימן רסא - דין המוצא במקום שנכר שאינה אבדה
  סימן רסב - על איזה דבר חיב להכריז ואיזה דבר הוא של מוצאו
  סימן רסג - המוצא אבדה שמתביש להשיבה
  סימן רסד - אבדתו קדמת לכל אדם, אבדת רבו ואבדת אביו של מי קדמת
  סימן רסה - אין לטל שכר על האבדה
  סימן רסו - דין אבדת עוברי עברה
  סימן רסז - כיצד מכריז, וכיצד מטפל בה בעודה בידו
  סימן רסח - דין קניה בחצרו ובארבע אמותיו
  סימן רסט - המגביה מציאה לחברו, ואם הגביהו חרש ופקח
  סימן ער - מציאת חרש שוטה וקטן, ובנו ובתו, ועבדו ושפחתו, ואשתו ופועלו
  סימן רעא - מציאת בהמה ושטר חוב ושובר וגט אשה

  הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים

  סימן ערב - דין בהמות או ספינות שפגעו זה בזה

  הלכות הפקר ונכסי הגר

  סימן רעג - דין הזוכה מן ההפקר, והפקר כיצד וכמה
  סימן עדר - עוד יש איזה דברים של חברו שמתרים אף על פי שאינם הפקר
  סימן ערה - דין הזוכה בנכסי גר שנתגיר ומת בלא יורשין

  הלכות נחלות

  סימן רעו - סדר נחלות כיצד הוא
  סימן רעז - הבכור נוטל פי שנים, ואיזה הוא בכור לנחלה וספק בכור
  סימן רעח - אין הבכור נוטל פי שנים לא במלוה ולא בשבח, ואם מכר חלק בכורה
  סימן רעט - דין האומר: זה בני או אחי או עבדי, וחזר ואמר אפכא
  סימן רפ - אמר אחד: זה אחינו, או שבא אחד ואמר: אני אחיך
  סימן רפא - המעביר נכסיו מבניו לתנם לאחד
  סימן רפב - שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש
  סימן רפג - דין ירשת גוי, וגר, וישראל משמד
  סימן רפד - אין צריך עדות ליורש שהוא קרוב וצריך עדות שמת
  סימן רפה - שבוי שברח והיוצא לדעת, מה יעשו בנכסים
  סימן רפו - יתומים גדולים וקטנים היאך נזונים מנכסיהם
  סימן רפז - מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים
  סימן רפח - היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשח ולקים
  סימן רפט - אחים גדולים וקטנים ורוצים לחלק

  הלכות אפוטרופוס

  סימן רצ - דין אפוטרופוס, מי ימנו, וכיצד יתנהג, וכל משפטיו

  הלכות פקדון

  סימן רצא - דין שומר חנם, מאימתי מתחיב בשמירה, וכיצד היא השמירה
  סימן רצב - שלא לשלח יד בפקדון, ואם שלח בו יד
  סימן רצג - מתי ניתן הפקדון לתבע, ואם יכול להחזירו (בכל מקום)
  סימן רצד - הכופר בפקדון או שטוען נגנב
  סימן רצה - שלם הנפקד, כיצד משביעין אותו
  סימן רצו - המפקיד בעדים, וטוען הנפקד: נגנבה או: להד''מ
  סימן רצז - הכופר בפקדון אפלו נותן המפקיד סימן
  סימן רחצ - נפקד אומר: איני יודע כמה אני חיב, והמפקיד טוען ברי
  סימן רצט - שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבע
  סימן ש - שנים שהפקידו, אחד מאה ואחד מאתים, וכל אחד תובע מאתים
  סימן שא - דין השומרים בעבדים וקרקעות ובהקדשות ובשל עניים
  סימן שב - דיני שומרים אחד האיש ואחד האשה

  הלכות שומר שכר

  סימן שג - שומר שכר, באיזה דבר חיב או פטור, ומאימתי מתחיב
  סימן דש - המעביר חבית ממקום למקום ונשבר, מתי חיב
  סימן שה - שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב

  הלכות אומנים

  סימן שו - האמנים שומרי שכר, ואם קלקלו, וטבח שנבל

  הלכות שוכר

  סימן שז - דיני השוכר וחיובו ופטורו, ואם השאיל או השכיר
  סימן שח - השוכר בהמה לרכב עליה, כמה יטען עליה
  סימן שט - השוכר את הבהמה לילך למקום ידוע והוליכה למקום אחר
  סימן שי - השוכר את החמור ונסתמא או מת או נשבר
  סימן שיא - השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך או טבעה בחצי הדרך
  סימן שיב - המשכיר בית לחברו לזמן קצוב או סתם
  סימן שיג - המשכיר בית לחברו בבירה גדולה, באיזה מקום רשאי להשתמש
  סימן שיד - מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר
  סימן שטו - דין המשכיר בית על תנאי
  סימן שטז - המשכיר בית לחברו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכירו לאחרים
  סימן שיז - אמר השוכר: פרעתי שכר הבית, והמשכיר אומר: לא פרעת
  סימן שיח - השוכר רחים מחברו ושוב לא נצטרך
  סימן שיט - מי שהטעה חברו עד שהכניס פרותיו לביתו

  הלכות חכירות וקבלנות

  סימן שכ - מקבל או חוכר מחברו היאך יתנהגו זה עם זה
  סימן שכא - המקבל בית השלחין ושדה האילן ויבשו
  סימן שכב - המקבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה
  סימן שכג - המקבל שדה מחברו ולקתה בעמריה
  סימן שכד - המקבל שדה לזרעה מין ידוע ובא לשנותה
  סימן שכה - המקבל שדה מחברו אם רשאי לזרעה פשתן
  סימן שכו - המקבל שדה לזרעה שומשמין וזרעה חטין
  סימן שכז - דין מקבל שבא להסתלק ועדין לא נגמרו ה זרעים
  סימן שכח - דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה
  סימן שכט - המקבל שדה לזמן ומת והניח בן
  סימן של - המקבל שדה לטע כמה אילנות

  הלכות שכירות פועלים

  סימן שלא - השוכר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה
  סימן שלב - דין האומר לשלוחו: צא ושכר לי פועלים, ושכרן יותר ממה שאמר לו
  סימן שלג - השוכר את הפועל ובא הפועל לחזר קדם שהתחיל או אחר כן
  סימן שלד - השוכר את הפועל להשקות השדה, והשוכר מלמד וחלה בנו
  סימן שלה - השוכר את הפועל למלאכה סתם או למלאכה ידועה
  סימן שלו - השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו
  סימן שלז - דין אכילת פועל בשעת מלאכה, ממה אוכל או מתי אוכל
  סימן שלח - דין אכילת בהמה בשעת מלאכה, ואסור חסימתה
  סימן שלט - לתת שכר אדם בהמה וכלים בזמנו, ומתי זמנו

  הלכות שאילה

  סימן שמ - השואל חיב באנס, ובהמה שמתה מחמת מלאכה, ואם שלחה על יד בנו או עבדו,
  סימן שמא - השואל מחברו חפץ סתם או לזמן קצוב
  סימן שמב - אין השואל רשאי להשאיל
  סימן שמג - דין השואל אחר כלות זמן השאילה
  סימן שדמ - טען שמתה מחמת מלאכה או רוצה לשלם או לשבע
  סימן שמה - דין שאל פרה ושכר אחרת
  סימן שמו - דין פטור שאילה בבעלים עם כל דיניו, ובעל בנכסי אשתו
  סימן שמז - דין הזיק שור של שואל לשל משאיל או אפכא

  הלכות גניבה

  סימן שמח - אסור גנבה, ומי נקרא גנב, ומאיזה שעה מתחיב
  סימן שמט - דין אשה ועבד וקטן שגנבו
  סימן שנ - גנב חלבו של חברו ואכלו, משלם לו דמי חלבו
  סימן שנא - דין הגונב כיס בשבת
  סימן שנב - הפקיד לשנים, וטענו נגנב, והודה האחד ועל השני באו עדים, בין שניהם משלמים ...
  סימן שנג - נשתנה הגנבה ביד הגנב או שנתיאשו בעליה ממנה
  סימן שנד - השביחה הגנבה ביד הגנב
  סימן שנה - גנב שהחזיר הגנבה שלא מדעת הבעלים
  סימן שנו - אסור לקנות שום דבר מהגנב, והקונה מגנב מפרסם או אינו מפרסם
  סימן שנז - המכיר כליו וספריו ויצא לו שם גנבה בעיר
  סימן שנח - דברים האסורים לקנות מהרועים ומשומרי פרות ומבעלי אמנות

  הלכות גזילה

  סימן שנט - אסור גזלה אפלו על מנת להחזיר, ומה נקרא גזלה, ואסור לא תחמד ולא תתאוה,
  סימן שס - מצוה על הגזלן להשיב הגזלה, ואם אין בה שוה פרוטה או נשתנית
  סימן שסא - דין יאוש, ואם יש עמו שנוי השם או שנוי רשות
  סימן שסב - השביחה הגזלה ביד הגזלן ממילא
  סימן שסג - הגוזל בהמה ועבדים והזקינו, והדר בחצר חברו שלא מדעתו
  סימן שסד - הנכנס בבית פלוני והוציא כלים או חטף מידו זהובים
  סימן שסה - הגוזל ואינו יודע ממי גזל
  סימן שסו - גזלן שבא לעשות תשובה אם מקבלין ממנו
  סימן שסז - גזלן שבא להחזיר את הגזלה, והגוזל את אביו, או את הגר
  סימן שסח - דין המציל או הקונה מלסטים ישראל או גוי
  סימן שסט - אסור לקנות מגזלן ולסטים ולהנות מממונם, ודינא דמלכותא כיצד
  סימן שע - דברים שהם גזל מדבריהם, כגון מפריחי יונים והמשחקים בקביא
  סימן שעא - קרקע אינה נגזלת אפלו נתיאשו הבעלים
  סימן שעב - גזלן שהפסיד השדה ואכל פרות כיצד גובה אותם הנגזל
  סימן שעג - דין מכרה הגזלן והשביח הלוקח, מה דינו של לוקח עם הגזלן
  סימן שעד - מכרה הגזלן וחזר וקנאה מהנגזל או נתנה לו במתנה
  סימן שעה - היורד לשדה חברו או לתוך חרבתו ונטעו או בנאו
  סימן שעו - דין המסיג גבול רעהו
  סימן שעז - מי שדרך הרבים עובר בתוך שדהו

  הלכות נזיקין

  סימן שעח - אסור להזיק ממון חברו ולא לגרם שום הזק
  סימן שעט - דין זה בא בחביתו וזה בא בקורתו ונשבר החבית
  סימן שפ - האומר לחברו: קרע כסותי או של חברי, או רודף או נרדף ששברו כלים
  סימן שפא - דין חמשה שישבו על ספסל אחד
  סימן שפב - הקוצץ אילן של חברו, והמונע חברו מלעשות מצוה
  סימן שפג - דין אדם המזיק לבהמת חברו
  סימן שפד - דין אדם המזיק שלא בגופו
  סימן שפה - דין הזק שאינו נכר כגון מנסך יינו של חברו
  סימן שפו - חלוק שבין גרמא בנזקין לדינא דגרמי, והזורק כלי מראש הגג
  סימן שפז - שמין השברים לנזק ומשלם לו עליהם

  הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין

  סימן שפח - דין נזק נשבע ונוטל

  הלכות נזקי ממון

  סימן שפט - דין ממון האדם שהזיק, וחלוק שבין תם למועד, ובאיזה מקום חיב קרן ושן ורגל,
  סימן שצ - נזקי רגל ותולדותיו, ודיני צרורות, וכלב ותרנגול שקפצו
  סימן שצא - שן, באיזה מקום ובאיזו אכילה משלם מה שהזיקה או מה שנהנית
  סימן שצב - דין כלב שנטל חררה ואכל חררה והדליק הגדיש
  סימן שצג - הכניס פרותיו לחצר חברו שלא ברשות והזק בהן בעל החצר
  סימן שצד - בהמה שנפלה לגנה והזיקה, וכיצד משערין ההזק
  סימן שצה - המשסה את הכלב בחברו או בעצמו
  סימן שצו - כיצד שמירת תם ומועד, או מסרן לשומר חנם או לשומר שכר
  סימן שצז - מי שבהמתו רגילה לכנס לתוך שדה חברו, ובהמת הקצבים שמזקת
  סימן שצח - הכניס שורו לחצר חברו שלא ברשות, או נתן לו רשות להכניסו
  סימן שצט - פרה שהזיקה, גובה מולדה, ושור שנגח פרה מעברת כיצד שמין אותה
  סימן ת - שור שהיה רודף אחר חברו, או שנים רודפים או שנים נרדפים
  סימן תא - שור שנגח וחזר ונגח, ואם תפס נזק וחזר ונגח
  סימן תב - שני שורים שחבלו זה בזה והם תמים או מועדים
  סימן תג - שמין השברים לנזק, ואם פחתו או הותירו
  סימן תד - שור שחבל בשור או השביח או פגם
  סימן תה - שור שחבל באדם, או שנגח אשה או שפחה
  סימן תו - שור של גוי, או של הפקר, או של חרש שוטה וקטן
  סימן תז - שור שנגח ומכרו מזיק או נזק
  סימן תח - אין דנין דיני נזיקין אלא בעדות ברורה
  סימן תט - אין מגדלים בהמה דקה בישוב, וחזיר וכלב רע בכל מקום
  סימן תי - בור באיזה מקום חיובו וכמה שעורו, וכל משפטי בור
  סימן תיא - תולדות הבור כגון אבנו סכינו ומשאו שהזיקו
  סימן תיב - המניח הכד ברשות הרבים ונתקל בו אחר, או טען כד ונתקל ונשבר, והשופך מים ...
  סימן תיג - דין הקדרים שהולכין זה אחר זה ונתקלו ונפלו
  סימן תיד - אימתי אדם רשאי להוציא זבלים לרשות הרבים
  סימן תטו - הגודר גדרו בקוצים והזק בהם, והמצניע קוצים בכתל חברו
  סימן תטז - הכתל והאילן שהיו רעועים ונפלו והזיקו
  סימן תיז - כל דבר המזיק אין מוציאין אותו לרשות הרבים
  סימן תיח - נזקי האש פטורו וחיובו, וטמון באש וכל דיניו
  סימן תיט - כיצד נפרעים לנזקים מהמזיק ומיורשיו

  הלכות חובל בחבירו

  סימן תכ - החובל בחברו חיב בחמשה דברים, וכיצד משערין אותם, והמביש בדברים תלמיד ...
  סימן תכא - המביש חברו שלא בכונה, והחובל בחברו שלא בכונה
  סימן תכב - צריך החובל לפיס הנחבל שימחל לו
  סימן תכג - נגף אשה ויצאו ילדיה, וכיצד שמין דמי ולדות
  סימן תכד - החובל באביו ואמו, או החובל בבניו, או החובל בחברו בשבת
  סימן תכה - חיבי מיתות בית דין, היאך דנים אותם בזמן הזה

  הלכות שמירת נפש

  סימן תכו - חיב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו
  סימן תכז - מצות עשה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, ועשית מעקה לגגו
הלכות דייניםסימן א - מנוי השופטים בארץ ובחוצה לארץ
ובו ו' סעיפים

 
א בַּזְּמַן הַזֶּה, דָּנִים הַדַּיָּנִים דִּינֵי הוֹדָאוֹת וְהַלְוָאוֹת וּכְתֻבַּת אִשָּׁה וִירֻשּׁוֹת וּמַתָּנוֹת וּמַזִּיק מָמוֹן חֲבֵרוֹ, שֶׁהֵם הַדְּבָרִים הַמְצוּיִים תָּמִיד וְיֵשׁ בָּהֶם חֶסְרוֹן כִּיס; אֲבָל דְּבָרִים שֶׁאֵינָם מְצוּיִים, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם חֶסְרוֹן כִּיס, כְּגוֹן בְּהֵמָה שֶׁחִבְּלָה בַּחֲבֶרְתָּהּ, אוֹ דְבָרִים שֶׁאֵין בָּהֶם חֶסְרוֹן כִּיס אַף עַל פִּי שֶׁהֵם מְצוּיִים, כְּגוֹן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְכֵן כָּל הַקְּנָסוֹת שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים, כְּתוֹקֵעַ לַחֲבֵרוֹ (פֵּי', שֶׁתּוֹקֵעַ בְּקוֹל בְּאָזְנוֹ וּמַבְעִיתוֹ), וּכְסוֹטֵר אֶת חֲבֵרוֹ (פֵּי', מַכֶּה בְיָדוֹ עַל הַלֶּחִי), וְכֵן כָּל הַמְשַׁלֵּם יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהִזִּיק, אוֹ שֶׁמְּשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, אֵין דָּנִין אוֹתוֹ אֶלָּא מֻמְחִים הַסְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, חוּץ מֵחֲצִי נֶזֶק צְרוֹרוֹת מִפְּנֵי שֶׁהוּא מָמוֹן וְאֵינוֹ קְנָס.


ב אָדָם שֶׁחָבַל בַּחֲבֵרוֹ, אֵין מַגְבִּין דַּיָּנִים שֶׁאֵינָם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, נֶזֶק צַעַר וּפְגָם וּבֹשֶׁת וְכֹפֶר, אֲבָל שֶׁבֶת וְרִפּוּי מַגְבִּין. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף רִפּוּי וְשֶׁבֶת אֵין דָּנִין (טוּר בְּשֵׁם רֹא''שׁ), וְלֹא רָאִיתִי נוֹהֲגִין לְדַקְדֵּק בְּזֶה, רַק כּוֹפִין הַחוֹבֵל לְפַיֵּס הַנֶּחְבָּל וּלְקָנְסוֹ כְפִי הַנִּרְאֶה לָהֶם (ד''מ לְדַעַת מַהֲרַ''ם [מהרא''י] בִּפְסָקָיו סִימָן ר''ח), וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ (סָעִיף ה') 


ג בְּהֵמָה שֶׁהִזִּיקָה אֶת הָאָדָם, אֵין גּוֹבִין נִזְקוֹ דַיָּנִים שֶׁאֵינָן סְמוּכִין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁהוּא דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מָצוּי; אֲבָל אָדָם שֶׁהִזִּיק בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ, מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם בְּכָל מָקוֹם. וְכֵן בְּהֵמָה שֶׁהִזִּיקָה בְּשֵׁן וָרֶגֶל, הוֹאִיל וְהִיא מוּעֶדֶת (לָהֶן) מִתְּחִלָּתָהּ הֲרֵי זֶה דָבָר מָצוּי וּמַגְבִּין אוֹתוֹ דַיָּנִים שֶׁאֵינָם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; וְכֵן מִי שֶׁגָּנַב אוֹ גָּזַל, מַגְבִּין מִמֶּנּוּ הַקֶּרֶן בִּלְבַד. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא גְזֵלוֹת דִּשְׁכִיחֵי, כְּגוֹן כּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן וְכַדּוֹמֶה, אֲבָל גְּזֵלָה מַמָּשׁ לֹא שְׁכִיחָא, וְאֵין דָּנִין, אֶלָּא אִם כֵּן הַגְּזֵלָה קַיֶּמֶת, מְחַיְּבִין לְהַחֲזִירָהּ (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק הַחוֹבֵל) .


ד דִּינָא דִּגְרָמֵי, וְכֵן דִּין הַמּוֹסֵר, דָּנִין אוֹתָם דַּיָּנִים שֶׁאֵינָם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. הגה: עֵדִים שֶׁהֵעִידוּ עֵדוּת שֶׁקֶר וְהוּזְמוּ, וְהוֹצִיאוּ מָמוֹן עַל פִּיהֶם וְאִי אֶפְשָׁר לְמֵהֱדָר, דָּנִין אוֹתָן וּמְחַיְּבִין אוֹתָן לְשַׁלֵּם (מָרְדְּכַי רֵישׁ פֶּרֶק הַחוֹבֵל) . וְעַיֵן לְקַמָּן סִימָן כ''ט סָעִיף ב' 


ה אַף עַל פִּי שֶׁדַּיָנִים שֶׁאֵינָם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵינָן מַגְבִּין קְנָסוֹת, מְנַדִּין אוֹתוֹ, עַד שֶׁיְּפַיֵּס לְבַעַל דִּינוֹ; וְכֵיוָן שֶׁיִּתֵּן לוֹ שִׁעוּר הָרָאוּי לוֹ, מַתִּירִין לוֹ (בֵּין נִתְפַּיֵּס בַּעַל דִּינוֹ בֵּין לֹא נִתְפַּיֵּס) . וְכֵן אִם תָּפַס הַנִּזָּק שִׁעוּר מַה שֶּׁרָאוּי לוֹ לִטּוֹל, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הגה: וְאִם יֹאמַר הַנִּזָּק: שׁוּמוּ לִי נִזְקִי, שֶׁאֵדַע עַד כַּמָּה אֶתְפֹּס, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, אֶלָּא אִם כְּבָר תָּפַס שָׁמִין לוֹ, וְאוֹמְרִים לוֹ: כָּךְ וְכָךְ תַּחֲזִיק וְכָךְ וְכָךְ תַּחֲזִיר (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ פ' הַחוֹבֵל וְסוֹף פֶּרֶק קַמָּא דְּבָבָא קַמָּא) . וְכָל זֶה דַּוְקָא בַּקְּנָסוֹת הַכְּתוּבִים, אֲבָל קְנָסוֹת שֶׁבָּאִים חֲכָמִים לִקְנֹס מֵעַצְמָן עַל תַּקָּנָתָן, גּוֹבִין בְּכָל מָקוֹם, וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן ב' (מָרְדְּכַי ס''פ הַשּׁוֹלֵחַ) . 


ו הַמְבַיֵּשׁ בִּדְבָרִים, מְנַדִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁיְּפַיְסֶנּוּ כָּרָאוּי, לְפִי כְבוֹדוֹ. הגה: וְעַיֵן לְקַמָּן סִימָן ת''כ סָעִיף ל''ח וְעַיֵן לְקַמָּן סִימָן ב' אִם נִתְחַיֵּב לוֹ מַלְקוֹת, אִם יָכוֹל לִפְדּוֹת עַצְמוֹ בְּמָמוֹן:
סימן ב - בית דין מכין ועונשין לצרך שעה
ובו סעיף אחד


א כָּל בֵּית דִּין, אֲפִלּוּ אֵינָם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אִם רוֹאִים שֶׁהָעָם פְּרוּצִים בַּעֲבֵירוֹת וְשֶׁהוּא צוֹרֶךְ שָׁעָה (טוּר), הָיוּ דָּנִין בֵּין מִיתָה בֵּין מָמוֹן, בֵּין כָּל דִּינֵי עֹנֶשׁ, וַאֲפִלּוּ אֵין בַּדָּבָר עֵדוּת גְּמוּרָה. וְאִם הוּא אַלָּם, חוֹבְטִים אוֹתוֹ עַל יְדֵי גוֹיִים. וְיֵשׁ לָהֶם כֹּחַ לְהַפְקִיר מָמוֹנוֹ וּלְאַבְּדוֹ לְפִי מַה שֶּׁרוֹאִים לִגְדֹּר פִּרְצַת הַדּוֹר (טוּר בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ם בְּפֶרֶק כ''ד מִסַנְהֶדְרִין) . וְכָל מַעֲשֵׂיהֶם יִהְיוּ לְשֵׁם שָׁמַיִם. וְדַוְקָא גְּדוֹל הַדּוֹר, אוֹ טוּבֵי הָעִיר שֶׁהִמְחוּם בֵּית דִּין עֲלֵיהֶם. הגה: וְכֵן נוֹהֲגִין בְּכָל מָקוֹם שֶׁטּוֹבֵי הָעִיר בְּעִירָן כְּבֵית דִּין הַגָּדוֹל, וּמַכִּין וְעוֹנְשִׁין, וְהֶפְקֵרָן הֶפְקֵר כְּפִי הַמִּנְהָג; אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ חוֹלְקִין וּסְבִירָא לְהוּ דְּאֵין כֹּחַ בְּיַד טוּבֵי הָעִיר בְּאֵלֶּה, רַק לְהַכְרִיחַ הַצִּבּוּר בַּמֶּה שֶּׁהָיָה מִנְהָג מִקֶּדֶם אוֹ שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם מִדַּעַת כֻּלָּם, אֲבָל אֵינָן רַשָׁאִין לְשַׁנּוֹת דָּבָר בְּמִידִי דְּאִכָּא רְוָחָא לְהַאי וּפְסֵידָא לְהַאי, אוֹ לְהַפְקִיעַ מָמוֹן שֶׁלֹּא מִדַּעַת כֻּלָּם (מָרְדְּכַי פ''ק דְּבָבָא בַּתְרָא), מִכָּל מָקוֹם הוֹלְכִין אַחַר מִנְהַג הָעִיר; וְכָל שֶׁכֵּן אִם קִבְּלוּם עֲלֵיהֶם לְכָל דָּבָר, כֵּן נִרְאֶה לִי. וְעַיֵּן בי''ד סִימָן רכ''ח דִּינֵי תַקָּנוֹת וְחַרְמֵי צִבּוּר. כָּתְבוּ הָאַחֲרוֹנִים בִּתְשׁוּבוֹתֵיהֶם דְּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּב מַלְקוּת, יִתֵּן אַרְבָּעִים זְהוּבִים בִּמְקוֹם מַלְקוּת (מהרי''ו סִימָן קמ''ז וּמַהֲרַ''ם מֵרִיזְבּוּרְג) ; וְלָאו דִּינָא קָאָמַר, אֶלָּא שֶׁהֵם פָּסְקוּ כָךְ לְפִי שָׁעָה, אֲבָל בְּיַד הַבֵּית דִּין לְהַלְקוֹתוֹ אוֹ לִטּוֹל מָמוֹן כְּפִי רְאוֹת עֵינֵיהֶם, לְפִי הָעִנְיָן, לְמִגְדַּר מִלְּתָא. וְעַיֵּן לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן תכ''ה בהג''ה.
סימן ג - בכמה דינים דנין
ובו ד' סעיפים
א
אֵין בֵּית דִּין פָּחוֹת (א) מִשְׁלֹשָׁה. וְכָל שְׁלֹשָׁה נִקְרָאִים בֵּית דִּין, אֲפִלּוּ הֶדְיוֹטוֹת; דְּאִי אֶפְשָׁר דְּלֵית בְּהוּ חַד (ב) דְּיוֹדֵעַ סְבָרוֹת בְּדִינִים, אֲבָל אִי לֵית בְּהוּ חַד דְּיָדַע, פְּסִילֵי לָדוּן (טוּר בְּשֵׁם אָבִיו הָרֹא''שׁ רֵישׁ סַנְהֶדְרִין), וּמִכָּל מָקוֹם יְכוֹלִין לְקַבֵּל הַטְּעָנוֹת וּלְשָׁלְחָם לִפְנֵי מוֹרֶה (מַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן מ''ג), וְהֵם דָּנִים אֶת הָאָדָם בְּעַל כָּרְחוֹ, אִם הַנִּתְבָּע מְסָרֵב לֵירֵד לְדִין אוֹ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לָדוּן עִם הַתּוֹבֵעַ (ג) בְּעִירוֹ; אֲבָל אִם רוֹצֶה לָדוּן עִמּוֹ בְּעִירוֹ, אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ חָפֵץ בַּשְּׁלֹשָׁה שֶׁבֵּרַר הַתּוֹבֵעַ, אָז זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד. הגה: כְּדִלְקַמָּן סִימָן י''ג. וְנִרְאֶה לִי דַּוְקָא בְּדַיָּנִים שֶׁאֵינָם קְבוּעִים, אֲבָל אִם דַּיָּנִים קְבוּעִים בָּעִיר, לֹא יוּכַל לוֹמַר: לֹא אָדוּן לִפְנֵיהֶם אֶלָּא בְּזֶה בּוֹרֵר, וְכֵן נוֹהֲגִין בְּעִירֵנוּ, וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן כ''ב: סוֹף סָעִיף א' 


ב
(ד) פָּחוֹת מִשְׁלֹשָׁה, אֵין דִּינֵיהֶם דִּין, אֲפִלּוּ לֹא (ה) טָעוּ, אֶלָּא אִם כֵּן קִבְּלוּם בַּעֲלֵי דִינִים אוֹ שֶׁהוּא מֻמְחֶה (ו) לָרַבִּים. וּבַזְּמַן הַזֶּה אֵין דָּנִין דִּין (ז) מֻמְחֶה לָרַבִּים שֶׁיָּדוּן בִּיחִידִי בְּעַל כָּרְחוֹ שֶׁל אָדָם (מהרי''ו סִימָן קמ''ז) . כָּל שֶׁאֵינָם שְׁלֹשָׁה וְלֹא קִבְּלוּם עֲלֵיהֶם וְאֵינָן מֻמְחִים לָרַבִּים (טוּר), אֲפִלּוּ הֵם סְמוּכִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, הוֹדָאָה שֶׁמּוֹדִים בִּפְנֵיהֶם כְּמִי שֶׁמּוֹדֶה חוּץ לְבֵית דִּין, וִיכוֹלִים לְהַחֲלִיף טַעֲנוֹתֵיהֶם שֶׁטָּעֲנוּ בִפְנֵיהֶם; הַכּוֹפֵר בִּפְנֵיהֶם וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים, לֹא הֻחְזַק (ח) כַּפְרָן. אֲבָל הַשְּׁלֹשָׁה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם סְמוּכִים, הַהוֹדָאָה בִּפְנֵיהֶם כְּהוֹדָאָה בְּבֵית דִּין; וְכֵן בְּכוֹפֵר וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים, הֻחְזַק כַּפְרָן וְאֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר וְלִטְעֹן.


ג
אַף עַל פִּי שֶׁיָּחִיד מֻמְחֶה לָרַבִּים מֻתָּר לוֹ לָדוּן (ט) יְחִידִי, מִצְוַת חֲכָמִים שֶׁיּוֹשִׁיב עִמּוֹ אֲחֵרִים.


ד
אַף עַל פִּי שֶׁבֵּית דִּין שֶׁל שְׁלֹשָׁה בֵּית דִּין שָׁלֵם הוּא, כָּל זְמַן שֶׁהֵם רַבִּים הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח, וּמוּטָב שֶׁיַּחְתֹּךְ הַדִּין בְּי'' א מִבַּעֲשָׂרָה. וְצָרִיךְ שֶׁיִּהְיוּ כָּל הַיּוֹשְׁבִים בְּבֵית דִּין תַּלְמִידֵי חֲכָמִים (י) וּרְאוּיִּים. וְאָסוּר לְאָדָם חָכָם שֶׁיֵּשֵׁב בַּדִּין עַד שֶׁיֵּדַע עִם מִי (יא) יֵּשֵׁב, שֶׁמָּא יֵשֵׁב עִם אֲנָשִׁים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים, וְנִמְצָא בִּכְלַל קֶשֶׁר בּוֹגְדִים, לֹא בִּכְלַל בֵּית דִּין. מִי שֶׁאֵינוֹ מֻמְחֶה, וְלֹא קִבְּלוּהוּ עָלָיו בַּעֲלֵי דִינִים, אַף עַל פִּי שֶׁנָּטַל רְשׁוּת מֵרֹאשׁ הַגּוֹלָה (יב) אֵין דִּינוֹ דִין, אֲפִלּוּ לֹא טָעָה, וְכָל אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִּינִים אִם רָצָה חוֹזֵר וְדָן בִּפְנֵי בֵּית דִּין. הגה: רְשׁוּת שֶׁנּוֹתֵן הַמֶּלֶךְ בַּזְּמַן הַזֶּה, אֵינוֹ כְלוּם. וּמִיהוּ, אִם קִבְּלוּהוּ הַקָּהָל עַל פִּי כְּתַב הַמֶּלֶךְ, יָכוֹל לָדוּן (טוּר) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם גָּמִיר וְסָבִיר (יג) מְהַנֵּי לֵיהּ רְשׁוּת הַמֶּלֶךְ (רִיבָ''שׁ סִימָן רע''א) אוֹ הַשַּׂר הַמְמֻנֶּה בְּעִירוֹ, דְּזֶהוּ בִּכְלַל דִּינָא דְמַלְכוּתָא לְהוֹשִׁיב דַּיָּנִים וְשׁוֹפְטִים מִי (יד) שֶׁיִּרְצֶה; וּמִכָּל מָקוֹם, מִי שֶׁעוֹשֶׂה זֶה בְּלֹא רְשׁוּת הַקָּהָל, מְצַעֵר הַצִּבּוּר וְעָתִיד לִתֵּן אֶת הַדִּין (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן תרל''ז) .

   

סימן ד - כיצד אדם עושה דין לעצמו
ובו סעיף אחד
א
יָכוֹל אָדָם לַעֲשׂוֹת דִּין לְעַצְמוֹ; אִם רוֹאֶה שֶׁלּוֹ בְּיַד אַחֵר שֶׁגְּזָלוֹ, יָכוֹל לְקַחְתּוֹ מִיָּדוֹ; וְאִם הָאַחֵר עוֹמֵד כְּנֶגְדּוֹ, יָכוֹל לְהַכּוֹתוֹ עַד שֶׁיַּנִּיחֶנּוּ, אִם לֹא יוּכַל לְהַצִּיל בְּעִנְיָן אַחֵר (טוּר), אֲפִלּוּ הוּא דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ הֶפְסֵד אִם יַמְתִּין עַד שֶׁיַּעֲמִידֶנּוּ בַּדִּין, וְהוּא (א) שֶׁיּוּכַל לְבָרֵר שֶׁשֶּׁלּוֹ הוּא נוֹטֵל בַּדִּין; מִכָּל מָקוֹם אֵין לוֹ רְשׁוּת לְמַשְׁכְּנוֹ בְּחוֹבוֹ, הגה: מִטַּעַם שֶׁיִּתְבָּאֵר (ב) לְקַמָּן סימן צ''ז סָעִיף ו'. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בְּחוֹבוֹ מַמָּשׁ; אֲבָל אִם חַיָּב לוֹ בְּלֹא הַלְוָאָה, אוֹ שֶׁאֵין צָרִיךְ לְמַשְׁכְּנוֹ כִי הוּא כְּבָר אֶצְלוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ מְצָאוֹ בְּיַד אַחֵר, מֻתָּר לְתָפְסוֹ (רִיבָ''שׁ סִימָן שצ''ו) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא אָמְרִינָן עָבִיד אִינָשׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁהּ רַק בְּחֵפֶץ הַמְבֹרָר לוֹ שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ, כְּגוֹן שֶׁגְּזָלוֹ אוֹ רוֹצֶה לְגֹזְלוֹ אוֹ רוֹצֶה לְהַזִּיקוֹ, יָכוֹל (ג) לְהַצִּיל שֶׁלּוֹ. אֲבָל אִם כְּבָר נִתְחַיֵּב לוֹ מִכֹּחַ גְּזֵלָה אוֹ מִמָּקוֹם אַחֵר, לֹא (מָרְדְּכַי ונ''י פֶרֶק הַמַּנִּיחַ) . וְדַוְקָא הוּא בְּעַצְמוֹ יָכוֹל לְמֶעְבַּד דִּינָא לְנַפְשֵׁהּ, אֲבָל אָסוּר לַעֲשׂוֹת עַל יְדֵי גוֹיִים (ת''ה סִימָן ש''ד), וּמִיהוּ, אִם עָבַר וְעָשָׂה עַל יְדֵי גוֹיִים, אִם לֹא הָיָה יָכוֹל לְהַצִּיל שֶׁלּוֹ בְּעִנְיָן אַחֵר, מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי (עַיִןִ בַּמַּהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קס''א) . יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא מִקְרִי עָבִיד דִּינָא לְנַפְשֵׁהּ אֶלָּא כְּשֶׁמַּזִיק לַחֲבֵרוֹ, כְּגוֹן שֶׁמַּכֵּהוּ, וְלָכֵן לֹא יוּכַל לַעֲשׂוֹת אֶלָּא אִם כֵּן יוּכַל לְבָרֵר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ, אֲבָל תְּפִיסָה בְּעָלְמָא שֶׁתְּפָסוֹ לְמַשְׁכּוֹן, יָכוֹל לַעֲשׂוֹת (ד) בְּכָל עִנְיָן, וְיוֹרֵד אַחַר כָּךְ עִמּוֹ לְדִין (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ סִימָן קס''א) . וְכָל זֶה מַיְרֵי בְּיָחִיד נֶגֶד יָחִיד, אֲבָל יָחִיד נֶגֶד רַבִּים, וְהוּא מִבְּנֵי (ה) הָעִיר, עַבְדֵי דִּינָא לְנַפְשַׁיְהוּ אִם יוֹדְעִים שֶׁהַדִּין עִמָּהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין יְכוֹלִים לְבָרֵר לִפְנֵי בֵּית דִּין, כִּי אֵינָם יְכוֹלִים לְהָעִיד, שֶׁכֻּלָּן נוֹגְעִין בַּדָּבָר (תְּשׁוּבוֹת הָרא'' כ''ו סימן כ''ו) עַיֵּן בְּסִימָן ז' סָעִיף י''ב וְסִימָן ל''ז. וְאִם יֵשׁ חִלּוּקִים וּטְעָנוֹת בֵּינֵיהֶם, הַקָּהָל נִקְרָאִים מֻחְזָקִים לְגַבֵּי הַיָּחִיד, וְצָרִיךְ לָתֵת לָהֶם מַשְׁכּוֹן קֹדֶם שֶׁיֵּרְדוּ עִמּוֹ לְדִין (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַמּוֹכֵר פֵּרוֹת וְסוֹף פֶּרֶק לֹא יַחְפֹּר) . וְהָא דְּנִקְרָאִים מֻחְזָקִים לְגַבֵּי יָחִיד, דַּוְקָא בְּעִנְיְנֵי (ו) מִסִּים, אֲבָל לֹא בִּשְׁאָר דְּבָרִים; וּמִכָּל מָקוֹם, צָרִיךְ לָתֵת מַשְׁכּוֹן קֹדֶם שֶׁיֵּרְדוּ לְדִין עִמּוֹ (תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן שמ''א) . וְכָל זֶה כְּשֶׁאֵין הַיָּחִיד תַּלְמִיד חָכָם, אֲבָל אִם הוּא תַּלְמִיד חָכָם שֶׁתּוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ, וְיֵשׁ לוֹ דִּין בְּזֶה מֵחֲמַת מִסִּים, אֵין צָרִיךְ לָתֵת לָהֶם מַשְׁכּוֹן, וְגַּם אֵינָם נִקְרָאִים מֻחְזָקִים נֶגְדּוֹ (מוֹהֲרַ''ם מִירְזֵנְזְבּוּרְג), וּמֻתָּר לָכֹף בְּעִנְיְנֵי מִסִּים עַל יְדֵי גוֹיִים וּלְהַפְסִידוֹ, אִם אֵינָם יְכוֹלִים לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ הַמַּס בְּעִנְיָן אַחֵר (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ י''ז וקכ''ז) .

   

סימן ה - באיזה יום דנין ובאיזה זמן ביום
ובו ה' סעיפים
א
אָסוּר לָדוּן (א) בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב; וְאִם עָבַר וְדָן, דִּינוֹ דִּין.


ב
אֵין דָּנִין (ב) בְּעֶרֶב שַׁבָּת וּבְעֶרֶב יוֹם טוֹב; וְאִם הִזְמִינוּ לְבַעַל דִּין לָבֹא לְבֵית דִּין, אֵין צָרִיךְ לָבֹא. וַאֲפִלּוּ הִזְמִינוּ לָבֹא אַחַר שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וְלֹא בָא, (ג) אֵין קוֹנְסִין אוֹתוֹ. הגה: וְיֵשׁ מִי שֶׁכָּתַב, דְּעַכְשָׁיו בַּזְּמַן הַזֶּה דָּנִין בְּעֶרֶב שַׁבָּת וּבְעֶרֶב יוֹם טוֹב מִשּׁוּם בִּטּוּל מְלַמְּדִין. וְדַוְקָא לְעִנְיַן מָמוֹן יֵשׁ לְהָקֵל, דְּהֶפְקֵר בֵּית דִּין הֶפְקֵר; אֲבָל בִּדְבַר (ד) אִסּוּר, אֵין לְהָקֵל (תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן רכ''ז וְהַגָּהוֹת סמ''ק) . וְנִרְאֶה לִי, דְּדַוְקָא דֶרֶךְ אַקְרַאי, לִפְעָמִים, אֲבָל אֵין קוֹבְעִים בֵּית דִּין בְּעֶרֶב שַׁבָּת וּבְעֶרֶב יו''ט, וְכֵן נוֹהֲגִין. אֵין קוֹבְעִין זְמַן (ה) בְּנִיסָן וְתִשְׁרִי, לְמִי שֶׁאֵינוֹ (ו) בָעִיר, לָבֹא לְדִין. אֲבָל אִם הִזְמִינוּ בְנִיסָן וְתִשְׁרִי לָבֹא אַחַר כָּךְ, קוֹנְסִין אוֹתוֹ אִם לֹא בָא. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין (ז) לִקְבֹּל בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בְּנִיסָן, וְלֹא בְיָמִים נוֹרָאִים, אֲפִלּוּ עַל בְּנֵי כְפָרִים שֶׁבָּאוּ לְמִנְיָן, אֶלָּא קָבְעִינָן לְהוּ זִמְנָא אַחַר הָרֶגֶל; וְאִם יֵשׁ דְּחִיָּה וְרַמָּאוּת, דָּנִין לְאַלְתָּר (מָרְדְּכַי רֵישׁ פֶּרֶק הַגּוֹזֵל בַּתְרָא וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי) . וְיֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁאִם הִתְחִילוּ לָדוּן קֹדֶם נִיסָן וְתִשְׁרִי, קָבְעִינָן זִמְנָא אַף בָּהֶם, וְהֵיכָא דְנָהוּג, נָהוּג (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן ר''ז) . אֵין דָּנִין (ח) בַּלַּיְלָה בִּתְחִלַּת דִּין, אֲבָל אִם הִתְחִילוּ לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת בַּיּוֹם, גּוֹמְרִין בַּלַּיְלָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם (ט) עָבְרוּ וְדָנוּ בַלַּיְלָה, דִּינֵיהֶם דִּין (רַשְׁבָּ''ם) . 


ג
זְמַן יְשִׁיבַת הַדַּיָּנִים, מֵהַבֹּקֶר עַד סוֹף שָׁעָה חֲמִישִׁית; מִכָּאן וְאֵילָךְ אֵין צְרִיכִים לֵישֵׁב (טוּר) . 


ד
אֵין יוֹשְׁבִין בַּדִּין מִתְּחִלַּת שָׁעָה (י) שְׁבִיעִית, אֲפִלּוּ לִגְמֹר דִּין, עַד שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ תְּפִלַּת הַמִּנְחָה. וְאִם הִתְחִילוּ, אֲפִלּוּ תְּחִלַּת דִּין, אֵין מַפְסִיקִין אֲפִלּוּ לִכְשֶׁיַּגִּיעַ זְמַן מִנְחָה קְטַנָּה, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם שָׁהוּת לְהִתְפַּלֵּל אַחַר שֶׁיִּגְמְרוּ הַדִּין. וְאִם יָשְׁבוּ סָמוּךְ לְמִנְחָה קְטַנָּה, (יא) מַפְסִיקִין (טוּר) . 


ה
מֵאֵימָתַי הֲוֵי הַתְחָלַת הַדִּין, מִשֶּׁיַּתְחִילוּ בַּעֲלֵי דִינִים לִטְעֹן, אוֹ (יב) שֶׁנִּתְעַטְּפוּ הַדַּיָּנִים. וְעַיֵּן בְּאֹרַח חַיִּים סִימָן רל''ב.

   

סימן ו - על כמה דנין
ובו סעיף אחד
א
אֵין הַדַּיָּנִים יוֹשְׁבִים לָדוּן בְּדִין פָּחוֹת מִשָּׁוֶה (א) פְרוּטָה. וְאִם הֻזְקְקוּ לְשָׁוֶה פְרוּטָה, (ב) גּוֹמְרִים דִּינָם אֲפִלּוּ לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְרוּטָה.

   

סימן ז - מי ראוי לדון, והפסולים מחמת שנאה וקרבה
ובו י''ב סעיפים
א
בֵּית דִּין שֶׁל ג', שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶם גֵּר, הֲרֵי זֶה פָּסוּל לָדוּן לְיִשְׂרָאֵל, אֶלָּא אִם כֵּן הָיְתָה אִמּוֹ אוֹ (א) אָבִיו (מָרְדְּכַי בְּשֵׁם תּוֹסָפוֹת פֶּרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה) מִיִּשְׂרָאֵל. וְגֵר דָּן אֶת (ב) חֲבֵרוֹ הַגֵּר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל. (וְעַיֵּן בְּי''ד סִימָן רס''ט) . 


ב
מַמְזֵר, וַאֲפִלּוּ (ג) שְׁלָשְׁתָּן מַמְזֵרִים, הֲרֵי אֵלּוּ כְּשֵׁרִים לָדוּן לַכֹּל. וְכֵן אִם הָיָה כָּל אֶחָד מֵהֶם סוּמָא בְּאַחַת (ד) מֵעֵינָיו, כָּשֵׁר. אֲבָל הַסוּמָא בִּשְׁתֵּי עֵינָיו פָּסוּל.


ג
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָדוּן אֶלָּא מִבֶּן (ה) י''ח וָמַעְלָה וְהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּמִבֶּן י''ג וָמַעְלָה כָּשֵׁר, (ו) וַאֲפִלּוּ לֹא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת.


ד
אִשָּׁה (ז) פְּסוּלָה לָדוּן.


ה
יֵשׁ אוֹמְרִים דִּשְׁתוּיֵי יַיִן מֻתָּרִים לָדוּן דִּינֵי (ח) מָמוֹנוֹת. אֵין עֵד (ט) נַעֲשֶׂה דַיָּן. וְדַוְקָא עֵד שֶׁמֵּעִיד, כְּגוֹן אִם הֵעִיד (י) אֶחָד מֵהַדַּיָּנִים בִּפְנֵי חֲבֵרָיו עַל מַעֲשֶׂה שֶׁרָאָה, אֵינוֹ יָכוֹל לְהִצְטָרֵף עִמָּהֶם לָדוּן עַל אוֹתוֹ מַעֲשֶׂה, אֲבָל אִם אֵינוֹ מֵעִיד, כְּגוֹן שֶׁהַשְּׁלֹשָׁה דַיָּנִים רָאוּ הַמַּעֲשֶׂה, אֲפִלּוּ (יא) כִּוְּנוּ רְאִיָּתָן בְּתוֹרַת עֵדוּת, אִם רָאוּהוּ בַּיּוֹם נַעֲשִׂים דַּיָּנִים וְדָנִים עַל הַמַּעֲשֶׂה הַהוּא; אֲבָל אִם רָאוּהוּ בַּלַּיְלָה, אֵין דָּנִין עַל פִּי עַצְמָן, אֲבָל בְּעֵדוּת אֲחֵרִים דָּנִין. וְאִם הֻזְמְנוּ לְהָעִיד, אַף בְּעֵדוּת אֲחֵרִים אֵין דָּנִין. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף בְּהֻזְמְנוּ לְהָעִיד דָּנִים בְּעֵדוּת אֲחֵרִים. וְכָל זֶה בְּדִין דְּאוֹרַיְתָא, אֲבָל בְּדָבָר (יב) דְּרַבָּנָן עֵד נַעֲשֶׂה דַיָּן (תוס' פ''ב דִּכְתֻבּוֹת ונ''י שָׁם ופ' אד''מ) . 


ו
מִי שֶׁתּוֹבְעִין אוֹתוֹ לָדוּן לִפְנֵי דַיָּן שֶׁקָּטָן מִמֶּנּוּ, אֵין הַדַּיָּן יָכוֹל לְכֹפוֹ לֵילֵךְ לְפָנָיו, אֶלָּא מִכַּנְפֵי מַאן דְּאִכָּא הָתָם מֵחַכִּימֵי (יג) וּמְעַיְּנִים בֵּינַיְהוּ.


ז
(יד) אָסוּר לָאָדָם לָדוּן לְמִי שֶׁהוּא אוֹהֲבוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹשְׁבִינוֹ וְלֹא רֵעוֹ אֲשֶׁר כְּנַפְשׁוֹ; וְלֹא לְמִי שֶׁשּׂוֹנְאוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ; אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיִּהְיוּ הַשְּׁנֵי בַעֲלֵי הַדִינִים שָׁוִים בְּעֵינֵי הַדַּיָּנִים וּבְלִבָּם. וְאִם לֹא הָיָה מַכִּיר אֶת שׁוּם אֶחָד מֵהֶם וְלֹא אֶת מַעֲשָׂיו, אֵין לְךָ דַּיָּן (צֶדֶק) [צַדִּיק] כָּמוֹהוּ. הגה: וּמִיהוּ, אִם דָּנוּ, דִּינֵיהֶם דִּין (הַגָּהוֹת אֲשֵׁרִ''י רֵישׁ סַנְהֶדְרִין) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּבְשׂוֹנְאוֹ מַמָּשׁ, דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא דִבֵּר עִמּוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים מִתּוֹךְ אֵיבָה, אוֹ אוֹהֲבוֹ מַמָּשׁ דְּהַיְנוּ שׁוֹשְׁבִינוֹ וְרֵעוֹ, בְּאֵלּוּ אֵין דִּינֵיהֶם דִּין (טוּר) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל שֶׁאֵינוֹ אוֹהֲבוֹ אוֹ שׂוֹנְאוֹ מַמָּשׁ, מֻתָּר לְדוּנוֹ, וְאֵינוֹ אֶלָּא מִדַּת חֲסִידוּת לְהַחֲמִיר שֶׁלֹּא לְדוּנוֹ. וְלָכֵן מֻתָּר לִהְיוֹת דַּיָּן כְּשֶׁזֶּה (טו) בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד (ע''ל רֵישׁ סִימָן י''ג), כִּי כָל אֶחָד בּוֹרֵר (לוֹ) אוֹהֲבוֹ. וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהָרַב יָכוֹל לִהְיוֹת דַּיָּן (טז) לְתַלְמִידוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ט''ז) . וַאֲפִלּוּ בֵּית דִּין הַפָּסוּל לָדוּן מִשּׁוּם אַהֲבָה וְשִׂנְאָה, יָכוֹל (יז) לְהוֹשִׁיב דַּיָּנִים אֲחֵרִים כְּשֵׁרִים שֶׁיָּדוּנוּ (פִּסְקֵי מהר''י סי' רנ''ח וּמַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ כ''א) . מִי שֶׁאוֹמֵר עַל הַדַּיָּן שֶׁהוּא שׂוֹנְאוֹ אוֹ אוֹהֵב בַּעַל דִּינוֹ, אֵינוֹ נֶאֱמָן וְצָרִיךְ רְאָיָה לִדְבָרָיו (טוּר) . הַמְנַדֶּה חֲבֵרוֹ מִשּׁוּם שֶׁזִּלְזֵל בִּכְבוֹדוֹ, יָכוֹל לְדוּנוֹ אַחַר כָּךְ, מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ שׂוֹנְאוֹ. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ל''ג סָעִיף ו'. 


ח
שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הַשּׂוֹנְאִים זֶה אֶת זֶה, אֲסוּרִים לֵישֵׁב בַּדִּין יַחַד, שֶׁמִּפְּנֵי הַשִּׂנְאָה שֶׁבֵּינֵיהֶם דַּעַת כָּל אֶחָד מֵהֶם לִסְתֹּר דִּבְרֵי חֲבֵרוֹ.


ט
כָּל הַפְּסוּלִים (לְהָעִיד) מֵחֲמַת (יח) קֻרְבָה אוֹ מֵחֲמַת עֲבֵרָה, פְּסוּלִים לָדוּן. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ל''ג וְל''ד (פְּרָטֵי הַפְּסוּלִים) לְעִנְיַן עֵדוּת, וְהוּא הַדִּין לְעִנְיַן דַּיָּנוּת וְהַדַּיָּנִים לֹא יִהְיוּ קְרוֹבִים זֶה לָזֶה וְלֹא לָעֵדִים (רַ''ן פ''ב דִּכְתֻבּוֹת וּתְשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן תש''ן) (עי''ל סִימָן ל''ג סָעִיף י''ז) . 


י
דַּיָּן שֶׁיּוֹדֵעַ בַּחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא גַּזְלָן אוֹ רָשָׁע, אֵין לוֹ (יט) לְהִצְטָרֵף עִמּוֹ.


יא
בֵּית דִּין שֶׁל ג' צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בְּכָל אֶחָד מֵהֶם ז' דְּבָרִים: חָכְמָה, עֲנָוָה, יִרְאָה, שִׂנְאַת מָמוֹן, אַהֲבַת הָאֱמֶת, אַהֲבַת הַבְּרִיּוֹת לָהֶם, בַּעֲלֵי שֵׁם טוֹב. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ח' סָעִיף א'. 


יב
כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לַדַּיָּן בּוֹ צַד הֲנָאָה, אֵינוֹ יָכוֹל לָדוּן עָלָיו. לְפִיכָךְ, בְּנֵי הָעִיר שֶׁנִּגְנַב סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁלָּהֶם, אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בְּדַיָּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לָהֶם סֵפֶר תּוֹרָה (כ) אַחֶרֶת. וְהָאוֹמֵר: תְּנוּ מָנֶה לַעֲנִיֵּי עִירִי, אֵין דָּנִין בְּדַיָּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר. וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ד' דְּאִם חַד מַחֲזִיק בְּשֶׁלָּהֶם, עָבְדֵי דִינָא לְנַפְשַׁיְהוּ. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ל''ז סָעִיף י''ט וְסָעִיף כ' מֵאֵלּוּ הַדִּינִים. וּלְפִיכָךְ, עִסְקֵי הַמַּס אֵין דָּנִין בְּדַיָּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אוֹ לִקְרוֹבֵיהֶם חֵלֶק בּוֹ. וְאִם הוּא מַס פְּרָטִי, כְּגוֹן שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא זְמַן קָצוּב, יְכוֹלִין קְצָת מִן הַקָּהָל לְהִסְתַּלֵּק וְשֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם הֲנָאָה מִזֶּה, וְדַיְנִין. (הרא''ש כְּלָל ו' סִימָן ט''ו כָּתַב דְּלָא מְהַנֵּי סִלּוּק, וּכְּלַל נ''ח כָּתַב דִּמְהַנֵּי, וְצָרִיךְ לְחַלֵּק בֵּין מַס פְּרָטִי) . וְאִם עָשׂוּ תַקָּנָה, אוֹ שֶׁיֵּשׁ מִנְהָג בָּעִיר שֶׁדַּיָּנֵי הָעִיר יָדוּנוּ אַף עַל עִנְיָן הַמִּסִים, דִּינָם דִּין וְעַיֵּן לְקַמָּן סוֹף סִימָן ל''ז סָעִיף כ''ב מִזֶּה.

   

סימן ח - שלא למנות דין שאינו הגון, וגדל שכר הדין וענשו
ובו ה' סעיפים
א
כָּל הַמַּעֲמִיד דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ הָגוּן (א) וְאֵינוֹ חָכָם בְּחָכְמַת הַתּוֹרָה (וְאֵינוֹ רָאוּי) וְרָאוּי לִהְיוֹת דַּיָּן, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא כֻּלּוֹ מַחֲמַדִּים וְיֵשׁ בּוֹ טוֹבוֹת אֲחֵרוֹת, הֲרֵי זֶה שֶׁהֶעֱמִידוֹ עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. הגה: וְאָסוּר לְהַעֲמִיד עַם הָאָרֶץ דַיָּן עַל סְמַךְ (ב) שֶׁיִּשְׁאַל כָּל פַּעַם לְחָכָם (ב''י) . וַעֲיָרוֹת שֶׁאֵין בָּהֶם חֲכָמִים הָרְאוּיִם לִהְיוֹת דַּיָּנִים, אוֹ שֶׁכֻּלָּן עַמֵּי הָאָרֶץ, וּצְרִיכִים לָהֶם דַּיָּנִים (שֶׁיִּשְׁפְּטוּ בֵּינֵיהֶם) שֶׁלֹּא יֵלְכוּ לִפְנֵי עַרְכָּאוֹת שֶׁל גוֹיִים, מְמַנִּים הַטּוֹבִים וְהַחֲכָמִים שֶׁבָּהֶם (לְדַעַת אַנְשֵׁי הָעִיר), אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לְדַיָּנִים, וְכֵיוָן שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם בְּנֵי הָעִיר אֵין אַחֵר יָכוֹל לְפָסְלָן. וְכֵן כָּל צִבּוּר יְכוֹלִין לְקַבֵּל עֲלֵיהֶם בֵּית דִּין שֶׁאֵינָם רְאוּיִּם מִן הַתּוֹרָה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבוֹת הָרַשְׁבָּ''א) . וְכָל דַּיָּן הַמִּתְמַנֶּה בִּשְׁבִיל כֶּסֶף אוֹ זָהָב, אָסוּר לַעֲמֹד לְפָנָיו. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמִּצְוָה לְהָקֵל וּלְזַלְזֵל בּוֹ. וְעַיֵּן לְעֵיל סוֹף סִימָן ג'. 


ב
צְרִיכִים הַדַּיָּנִים לֵישֵׁב (ג) בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה, בַּעֲטִיפָה וּבְכֹבֶד רֹאשׁ. וְאָסוּר לְהָקֵל רֹאשׁ וְלֵישֵׁב לְסַפֵּר בִּדְבַר בַּטָּלָה בְּבֵית דִּין. וְיִרְאֶה הַדַּיָּן כְּאִלּוּ חֶרֶב מֻנַּחַת לוֹ עַל צַוָּארוֹ, וּכְאִלּוּ גֵּיהִנָּם פָּתוּחַ לוֹ מִתַּחְתָּיו. וְיֵדַע אֶת מִי הוּא (ד) דָן, וְלִפְנֵי מִי הוּא דָן, וּמִי הוּא עָתִיד לְהִפָּרַע מִמֶּנּוּ אִם נוֹטֶה מִקַּו הַדִּין. וְכָל דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ דָּן דִּין אֱמֶת גּוֹרֵם לַשְּׁכִינָה שֶׁתִּסְתַּלֵּק מִיִּשְׂרָאֵל. וְכָל דַּיָּן שֶׁנּוֹטֵל מָמוֹן מִזֶּה וְנוֹתְנוֹ לְזֶה שֶׁלֹּא כְדִין, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נוֹטֵל מִמֶּנּוּ נְפָשׁוֹת. וְכָל דַּיָּן שֶׁדָּן דִּין אֱמֶת (ה) לַאֲמִתּוֹ, אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת, כְּאִלּוּ תִּקֵּן כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ, וְגוֹרֵם לַשְּׁכִינָה שֶׁתִּשְׁרֶה בְּיִשְׂרָאֵל. שֶׁמָּא יֹאמַר הַדַּיָּן: מַה לִּי לַצָּרָה הַזֹּאת, תַּלְמוּד לוֹמַר: וְעִמָּכֶם בִּדְבַר מִשְׁפָּט (דִּבְרֵי הַיָּמִים ב, יט, ו) אֵין לַדַּיָּן אֶלָּא מַה שֶּׁעֵינָיו רוֹאוֹת (טוּר) . 


ג
דֶּרֶךְ חֲכָמִים הָרִאשׁוֹנִים, בּוֹרְחִים מִלְּהִתְמַנּוֹת, וְדוֹחֲקִים עַצְמָם הַרְבֵּה שֶׁלֹּא לֵישֵׁב בַּדִּין, עַד שֶׁיֵּדְעוּ שֶׁאֵין שָׁם (ו) רָאוּי כָּמוֹהוּ וְשֶׁאִם יִמְנְעוּ עַצְמָם מֵהַדִּין תִּתְקַלְקֵל הַשּׁוּרָה. וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא הָיוּ יוֹשְׁבִים בַּדִּין עַד שֶׁהָיוּ מַכְבִּידִים עֲלֵיהֶם הָעָם וְהַזְּקֵנִים וּמַפְצִירִים בָּם.


ד
אָסוּר לַדַּיָּן לְהִתְנַהֵג בִּשְׂרָרָה וְגַסוּת עַל הַצִּבּוּר, אֶלָּא בַּעֲנָוָה וְיִרְאָה. וְכָל פַּרְנָס הַמֵּטִיל אֵימָה יְתֵרָה עַל הַצִּבּוּר, שֶׁלֹּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵינוֹ רוֹאֶה בֵּן תַּלְמִיד חָכָם, לְעוֹלָם. וְכֵן אָסוּר לִנְהֹג בָּהֶם קַלּוּת רֹאשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁהֵם עַמֵּי הָאָרֶץ. וְלֹא יַפְסִיעוּ עַל רָאשֵׁי עַם קֹדֶשׁ. וְצָרִיךְ שֶׁיִּסְבֹּל טֹרַח הַצִּבּוּר וּמַשָּׂאָם. וּמִצְוָה עַל הַצִּבּוּר לִנְהֹג כָּבוֹד בַּדַּיָּן, וְיִהְיֶה אֵימָתוֹ עֲלֵיהֶם. וְגַם הוּא לֹא יִתְבַּזֶּה וְלֹא יִנְהֹג קַלּוּת רֹאשׁ לִפְנֵיהֶם, שֶׁכֵּיוָן שֶׁנִּתְמַנֵּה אָדָם פַּרְנָס עַל הַצִּבּוּר אָסוּר לוֹ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְבַּזֶּה בִּפְנֵיהֶם, וְקַל וָחֹמֶר שֶׁאָסוּר לוֹ לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וּלְהִשְׁתַּכֵּר (טוּר) בִּפְנֵי רַבִּים. כָּל דַּיָּן שֶׁאֵין לוֹ מִי שֶׁיְּשַׁמְּשֶׁנּוּ, אָסוּר לוֹ לְקַבֵּל לִהְיוֹת דַּיָּן (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פכ''ה דְּסַנְהֶדְרִין) .


ה
אַף בִּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין אָסוּר לִנְהֹג קַלּוּת רֹאשׁ; וְהַמְצַעֲרוֹ, יֵשׁ רְשׁוּת לְבֵית דִּין (ז) לְהַכּוֹתוֹ מַכַּת מַרְדוּת. וְהַשָּׁלִיחַ נֶאֱמָן כִּשְׁנַיִם לְהָעִיד שֶׁבִּזָּהוּ, כְּדֵי לְנַדּוֹתוֹ. הגה: וְהַשְּׁלִיחַ בֵּית דִּין יָכוֹל לְהַגִּיד לְבֵית דִּין, וְאֵין בְּזֶה מִשּׁוּם לָשׁוֹן הָרָע (מַיְמוֹנִי פֶּרֶק כ''ה דְּסַנְהֶדְרִין וּגְמָרָא פֶּרֶק אֵלּוּ מְגַלְּחִין) . וְכֵן יָכוֹל בְּעַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת דִּין בִּמְסָרֵב בּוֹ, לְהַכּוֹתוֹ, (וְכֵן) אִם הִזִּיקוֹ (בְּמָמוֹנוֹ) (ח) פָּטוּר (ר''י נְתִיב ל''א חֵלֶק ב' וְנ''י רֵישׁ פֶּרֶק הַמַּנִּיחַ) . וְעַיֵּן לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן י''א.

   

סימן ט - שלא לקח שחד, והתרת שכר בטלה
ובו ח' סעיפים
א
(א) מְאֹד מְאֹד צָרִיךְ הַדַּיָּן לִזָּהֵר שֶׁלֹּא לִקַּח שֹׁחַד, אֲפִלּוּ לְזַכּוֹת אֶת הַזַּכַּאי. וְאִם לְקָחוֹ, צָרִיךְ לְהַחֲזִירוֹ, (ב) כְּשֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ הַנּוֹתֵן. וּכְשֵׁם שֶׁהַלּוֹקְחוֹ עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, כָּךְ הַנּוֹתְנוֹ עוֹבֵר בְּלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל (וַיִּקְרָא יט, יד) . וְלֹא שֹׁחַד מָמוֹן בִּלְבַד, אֶלָּא אֲפִלּוּ שֹׁחַד (ג) דְּבָרִים. וְכָל דַּיָּן שֶׁשָּׁאַל (ד) שְׁאֵלָה, פָּסוּל לָדוּן לָזֶה שֶׁהִשְׁאִילוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁלֹא הָיָה לוֹ לַדַּיָּן לְהַשְׁאִיל, אֲבָל הָיָה לוֹ (ה) לְהַשְׁאִיל, כָּשֵׁר, שֶׁהֲרֵי גַּם זֶה שׁוֹאֵל מִמֶּנּוּ. הגה: וְדַוְקָא בְּרָגִיל לִשְׁאֹל מִמֶּנּוּ, אֲבָל בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, וְלֹא מוּכַח שֶׁעוֹשֶׂה מִשּׁוּם הַדִּין, לֹא (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ט''ז) . 


ב
אִם קָדַם הַתּוֹבֵעַ וְשָׁלַח מִנְחָה לַדַּיָּן (ו) קוֹדֶם שֶׁיַּזְמִין לַנִּתְבַּע לְדִין, אֵין הַנִּתְבָּע יָכוֹל לְפָסְלוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הַדַּיָּן רוֹצֶה לַחֲשֹׂךְ עַצְמוֹ מֵאוֹתוֹ דִין מִמִּדַּת חֲסִידוּתוֹ כְּגוֹן שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁנִּתְקָרֵב דַּעְתּוֹ לָזֶה, (טוּר) .


ג
נָהֲגוּ לַעֲשׂוֹת לְבֵית דִּין קֻפָּה, שֶׁפּוֹסְקִין מָמוֹן לְפַרְנָסַת בֵּית דִּין, וּמַגְבִּין אוֹתָהּ בִּתְחִלַּת הַשָּׁנָה אוֹ בְסוֹפָהּ, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם תּוֹרַת שֹׁחַד וְתוֹרַת אַגְרָא, כִּי חוֹבָה עַל יִשְׂרָאֵל לְפַרְנֵס דַּיָּנֵיהֶם וְחַכְמֵיהֶם; וְגַם אִם יֵשׁ נְדָבוֹת אוֹ הֶקְדֵּשׁוֹת, (ז) סְתָם, לוֹקְחִים מֵהֶם. הגה: וְיוֹתֵר טוֹב לִגְבּוֹת מִתְּחִלַּת הַשָּׁנָה, שֶׁיְּהֵא מוּכָן לָהֶם, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְטָרְכוּ לְהַחֲנִיף אוֹ לְהַחֲזִיק טוֹבָה לְשׁוּם אָדָם (טוּר) . 


ד
כָּל דַּיָּן שֶׁיּוֹשֵׁב וּמַגְדִּיל שָׂכָר לַסוֹפְרִים וְלַשַּׁמָּשִׁים, הֲרֵי זֶה בִכְלַל הַנּוֹטִים אַחֲרֵי הַבֶּצַע


ה
הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן, כָּל דִּינָיו שֶׁדָּן, בְּטֵלִים, אֶלָּא אִם כֵּן (ח) יָדוּעַ שֶׁלֹּא נָטַל בָּהֶם שָׂכָר. וְאִם אֵינוֹ נוֹטֵל אֶלָּא שְׂכַר בַּטָּלָתוֹ, מֻתָּר, וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה נִכָּר לַכֹּל שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל אֶלָּא שְׂכַר בַּטָּלָתוֹ, כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ מְלָאכָה יְדוּעָה לַעֲשׂוֹת בְּשָׁעָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ לָדוּן, אוֹמֵר לְבַעֲלֵי הַדִּין: תְּנוּ לִי שְׂכַר פְּעֻלָּה שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה שֶׁאֶתְבַּטֵּל מִמֶּנָּה, וְהוּא שֶׁיְּקַבֵּל מִשְּׁנֵיהֶם (ט) בְּשָׁוֶה; אֲבָל אִם אֵינוֹ נִכָּר, כְּגוֹן (שֶׁאֵין לוֹ מְלָאכָה יְדוּעָה אֶלָּא) שֶׁאוֹמֵר: שֶׁמָּא יִזְדַּמֵּן לִי שָׂכָר בִּקְנִיַּת סְחוֹרָה וְסַרְסָרוּת, וּבִשְׁבִיל זֶה מְבַקֵּשׁ שָׂכָר, (י) אָסוּר. ע''ל סִימָן ל''ד סָעִיף י''ח. 


ו
אֵין לַדַּיָּן לְהַנִּיחַ לְתַלְמִיד בּוּר שֶׁיֵּשֵׁב לְפָנָיו, שֶׁלֹּא יִשָּׂא וְיִתֵּן עִמּוֹ וְיִטֶּה מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת.


ז
תַּלְמִיד הַיּוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ וְרוֹאֶה זְכוּת (יא) לֶעָנִי, וְהָרַב רוֹצֶה לְחַיְּבוֹ, חַיָּב לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת, וְאִם שׁוֹתֵק עוֹבֵר מִשּׁוּם מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק (שְׁמוֹת כג, ז) .


ח
תַּלְמִיד הַיּוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ וְרוֹאֶה שֶׁטּוֹעֶה בַּדִּין, לֹא יֹאמַר: אֶשְׁתֹּק עַד שֶׁיִּגְמֹר הַדִּין וְאֶסְתְּרֶנּוּ וְאֶחֱזֹר וְאֶבְנֶנּוּ כְּדֵי שֶׁיִּקָּרֵא עַל שְׁמִי, אֶלָּא יֹאמַר לוֹ דֶרֶךְ כָּבוֹד: רַבִּי, כָּךְ וְכָךְ לִמַּדְתַּנִי:

   

סימן י - להיות מתון בדין, ושימלך בגדול ממנו
ובו ד' סעיפים
א
צָרִיךְ הַדַּיָּן לִהְיוֹת מָתוּן בַּדִּין, שֶׁלֹּא יִפְסְקֶנּוּ עַד שֶׁיַּחֲמִיצֶנּוּ וְיִשָּׂא וְיִתֵּן בּוֹ וְיִהְיֶה בָּרוּר לוֹ כַּשֶּׁמֶשׁ. וְהַגַּס לִבּוֹ בְּהוֹרָאָה וְקוֹפֵץ וּפוֹסֵק הַדִּין קֹדֶם שֶׁיַּחְקְרֶנּוּ הֵיטֵב בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ עַד שֶׁיִּהְיֶה בָּרוּר לוֹ כַּשֶּׁמֶשׁ, הֲרֵי זֶה שׁוֹטֶה, רָשָׁע וְגַס רוּחַ.


ב
כָּל מִי שֶׁבָּא לְיָדוֹ דִּין וּמְדַמֵּהוּ לְדִין אַחֵר שֶׁבָּא לְיָדוֹ כְּבָר וּפְסָקוֹ, וְיֵשׁ עִמּוֹ בָּעִיר גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וְאֵינוֹ (א) נִמְלָךְ בּוֹ, הֲרֵי זֶה בִּכְלַל הָרְשָׁעִים שֶׁלִּבָּם גַּס בְּהוֹרָאָה.


ג
כִּי רַבִּים חֲלָלִים הִפִּילָה (מִשְׁלֵי ז, כו), זֶה תַּלְמִיד חָכָם שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְהוֹרָאָה וּמוֹרֶה. וַעֲצֻמִּים כָּל הֲרֻגֶיהָ (מִשְׁלֵי ז, כו), זֶה שֶׁהִגִּיעַ לְהוֹרָאָה וְאֵינוֹ מוֹרֶה; וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה הַדּוֹר צָרִיךְ לוֹ, אֲבָל יָדַע שֶׁיֵּשׁ שָׁם רָאוּי לְהוֹרָאָה, (ב) וּמוֹנֵעַ עַצְמוֹ מֵהַהוֹרָאָה, הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח. וְכָל הַמּוֹנֵעַ עַצְמוֹ מִן הַדִּין, מוֹנֵעַ מִמֶּנּוּ אֵיבָה וְגָזֵל וּשְׁבוּעַת שָׁוְא.


ד
יִהְיֶה בְּעֵינֵי הַדַּיָּן דִּין שֶׁל פְּרוּטָה כְּדִין שֶׁל מֵאָה מָנֶה:

   

סימן יא - כיצד מזמינים לדין ועל פי מי
ובו ו' סעיפים
א
כֵּיצַד מַזְמִינִים בַּעַל דִּין לְדִין, (א) שׁוֹלְחִים לוֹ בֵּית דִּין שְׁלוּחָם, שֶׁיָּבֹא לַיּוֹם הַמְזֻמָּן לְדִין. לֹא בָּא, מַזְמִינִים אוֹתוֹ פַּעַם שֵׁנִית. לֹא בָּא, מַזְמִינִים אוֹתוֹ פַּעַם שְׁלִישִׁית. לֹא בָּא, מַמְתִּינִים לוֹ כָּל הַיּוֹם. לֹא בָּא, מְנַדִּין אוֹתוֹ לְמָחֳרָתוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּמִי שֶׁהָיָה בַּכְּפָרִים וְיוֹצֵא (ב) וְנִכְנָס; אֲבָל מִי שֶׁהוּא מָצוּי בָּעִיר, אֵין קוֹבְעִים לוֹ זְמַן אֶלָּא פַּעַם אַחַת, וְאִם לֹא בָּא כָּל אוֹתוֹ יוֹם, מְנַדִּין אוֹתוֹ לְמָחֳרָתוֹ. הגה: הָלַךְ הַבֵּית דִּין לְמָקוֹם אַחֵר, צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרֵיהֶם; וְאִם לֹא הָלַךְ, מְנַדִּין אוֹתוֹ. (בֵּית יוֹסֵף) . וְהַשְּׁלִיחַ בֵּית דִּין נֶאֱמָן לוֹמַר: הִקְלַנִי, אוֹ הִקְלָה הַדַּיָּן, אוֹ לֹא רָצָה לָבֹא לַדִּין, וּמְשַׁמְּתִין (פֵּירוּשׁ, הַנִּדּוּי אוֹ הַחֵרֶם, שָׁם מִיתָה) אוֹתוֹ עַל פִּיו. אֲבָל אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו פְּתִיחָא שֶׁל שַׁמְתָּא, עַד שֶׁיָּבוֹאוּ שְׁנַיִם וְיָעִידוּ שֶׁנִּמְנַע לָבֹא. וְאֵין שְׁלִיחַ בֵּית דִּין חַיָּב בַּאֲמִירַת דְּבָרִים מִשּׁוּם לָשׁוֹן הָרָע. הגה: מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ עַל גְּזֵרַת בֵּית דִּין אוֹ חָכָם, אַף עַל פִּי שֶׁבָּא לְבֵית דִּין, מְנַדִּין אוֹתוֹ; הוֹאִיל וְאוֹמֵר שֶׁלֹּא בָא מֵחֲמַת גְּזֵרָתוֹ, הָוֵי אַפְקִירוּתָא. וְעַיֵּן בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן של''ד. וְאִם אָמַר: לֹא אָדוּן לִפְנֵיכֶם אֶלָּא לִפְנֵי בֵית דִּין אַחֵר, עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן י''ד. מִי שֶׁלֹּא יוּכַל לָבֹא לְבֵית דִּין, כִּי צָרִיךְ לֵילֵךְ לְמֶרְחַקִּים, יֵשׁ לְהוֹדִיעַ לְבֵית דִּין וְלָשׂוּם הִתְנַצְּלוּתוֹ וּלְבַקֵּשׁ זְמַן אַחֵר; וְאִם לֹא עָשָׂה, מְנַדִּין אוֹתוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לָבֹא (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ י''א) . מִי (ג) שֶׁקִּבֵּל עָלָיו בֵּית דִּין שֶׁל שְׁנַיִם (בְּקִנְיָן), וְהִזְמִינוּהוּ וְלֹא בָּא, מְנַדִּין אוֹתוֹ בְּבֵית דִּין שֶׁל שְׁלֹשָׁה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א) .


ב
שָׁלִיחַ שֶׁאָמַר: פְּלוֹנִי שְׁלָחַנִי בְּשֵׁם אֶחָד מֵהַדַּיָּנִים, וְלֹא רָצָה לָבוֹא, אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו (ד) פְּתִיחָא שֶׁל שַׁמְתָּא עַד שֶׁיֹּאמַר בְּשֵׁם (ה) שְׁלָשְׁתָּן. וְאִם יֵשׁ בָּהֶם מֻמְחֶה, חוֹלְקִין לוֹ כָּבוֹד וּמַזְכִּירִין לוֹ שֵׁם הַמֻּמְחֶה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק אֵלּוּ מְגַלְּחִין) . בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁהָלַךְ הַשָּׁלִיחַ בְּיוֹם שֶׁאֵינוֹ יָדוּעַ לִישִׁיבַת הַדַּיָּנִים. אֲבָל בְּיוֹם הַיָּדוּעַ שֶׁהַדַּיָּנִים יוֹשְׁבִים בּוֹ לְדִין, הַכֹּל יוֹדְעִים שֶׁכָּל הַדַּיָּנִים מְקֻבָּצִים, וְאַף עַל פִּי שֶׁבָּא הַשָּׁלִיחַ בְּשֵׁם אֶחָד, כְּאִלּוּ בָּא בְּשֵׁם שְׁלָשְׁתָּן.


ג
מִי שֶׁהוּא בַּמְּדִינָה וְהָלַךְ שְׁלִיחַ בֵּית דִּין וְלֹא מְצָאוֹ, אֵין קוֹבְעִים לוֹ זְמַן עַד (ו) שֶׁיִּמְצָאֶנּוּ הַשָּׁלִיחַ וְיֹאמַר לוֹ. הָיָה בִכְפָר, אִם דַּרְכּוֹ לָבֹא בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם, אוֹמֵר הַשָּׁלִיחַ אֲפִלּוּ לְאֶחָד מֵהַשְּׁכֵנִים, אֲפִלּוּ אִשָּׁה, אִם יָבֹא פְלוֹנִי, הוֹדִיעוּהוּ שֶׁבֵּית דִּין קָבְעוּ לוֹ זְמַן שֶׁיָּבֹא הַיּוֹם לְבֵית דִּין, וְאִם לֹא בָּא מְנַדִּין אוֹתוֹ (ז) לָעֶרֶב. (ח) וְכָל שֶׁכֵּן עַל פִּי שְׁלִיחַ בֵּית דִּין, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חָזַר וְאָמַר: עָשִׂיתִי שְׁלִיחוּתִי (טוּר) . בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁאֵין הַדֶּרֶךְ שֶׁדַּרְכּוֹ לֵילֵךְ בָּהּ עַל מְקוֹם בֵּית דִּין, אֲבָל אִם דַּרְכּוֹ עֲלֵיהֶם, אֵין מְנַדִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁיּוֹדִיעוֹ הַשָּׁלִיחַ בְּעַצְמוֹ, שֶׁמָּא לֹא אָמְרוּ לוֹ הַשְּׁכֵנִים, שֶׁהֲרֵי הֵם אוֹמְרִים: דַּרְכּוֹ עַל פֶּתַח בֵּית דִּין, וּכְבָר הָלַךְ (לָהֶם) (אֲלֵיהֶם) וְנִפְטַר. וְכֵן אִם לֹא בָּא בַּמְּדִינָה עַד לְמָחָר, אֵין סוֹמְכִים עַל הַשְּׁכֵנִים, שֶׁמָּא שָׁכְחוּ וְלֹא אָמְרוּ לוֹ. הגה: וְכֵן אִם הָיָה בָּעִיר, אֵין סוֹמְכִים עַל הַשְּׁכֵנִים, שֶׁיֹּאמְרוּ: שֶׁמָּא הַשְּׁלִיחַ בֵּית דִּין מְצָאוֹ וְאָמַר לוֹ (טוּר) . 


ד
מִי שֶׁכָּתְבוּ עָלָיו נִדּוּי עַל שֶׁלֹּא בָּא, וְאָמַר: אָבוֹא, אֵין קוֹרְעִין כְּתַב הַנִּדּוּי עַד (ט) שֶׁיָּבוֹא. אֲבָל מִי שֶׁכָּתְבוּ עָלָיו נִדּוּי עַל שֶׁהָיָה מְסָרֵב לַעֲשׂוֹת צִוּוּי בֵּית דִּין, מִיָּד כְּשֶׁאוֹמֵר: הֲרֵינִי (י) מְקַבֵּל עָלַי לַעֲשׂוֹת צִוּוּי בֵית דִּין, קוֹרְעִים כְּתַב הַנִּדּוּי וְהוּא נוֹתֵן שְׂכַר הַסוֹפֵר. הגה: מִי שֶׁכָּתְבוּ עָלָיו סַרְבָנוּת וְטָעַן אַחַר כָּךְ שֶׁלֹּא שָׁמַע, אֵינוֹ נֶאֱמָן, דְּמַעֲשֵׂה בֵית דִּין יֵשׁ לוֹ קוֹל (מָרְדְּכַי ר''פ שֵׁנִי ד''ג) . 


ה
נָשִׁים יְקָרוֹת, אוֹ תַּלְמִיד חָכָם שֶׁתּוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ, אִם מְזַמְּנִים אוֹתָם לָבֹא לְבֵית דִּין, וְכֵן אִם הַנִּתְבָּע יָכוֹל לְמַנּוֹת שָׁלִיחַ שֶׁיָּבֹא בִּמְּקוֹמוֹ לְבֵית דִּין, יִתְבָּאֵר בְּסִימָן צ''ו וּבְסִימָן קכ''ד.


ו
הַדַּיָּן יָכוֹל לַחְתֹּם בַּשְּׁטַר הַזְמָנָה מִן (יא) הַצַּד:

   

סימן יב - דין שבאו לפניו רך וקשה, וכל דיני פשרה
ובו כ' סעיפים
א
שְׁנַיִם שֶׁבָּאוּ לְפָנֶיךָ לְדִין, אֶחָד רַךְ וְאֶחָד (א) קָשֶׁה, עַד שֶׁלֹּא תִשְׁמַע דִּבְרֵיהֶם, אוֹ מִשֶּׁתִּשְׁמַע דִּבְרֵיהֶם וְאִי אַתָּה יוֹדֵעַ לְהֵיכָן הַדִּין נוֹטֶה, אַתָּה רַשַּׁאי לוֹמַר לָהֶם. אֵינִי נִזְקָק לָכֶם, שֶׁמָּא יִתְחַיֵּב הַקָּשֶׁה וְנִמְצָא רוֹדֵף אַחַר הַדַּיָּן. אֲבָל מִשֶּׁתִּשְׁמַע דִּבְרֵיהֶם וְתֵדַע לְהֵיכָן הַדִּין נוֹטֶה, אִי אַתָּה רַשַּׁאי לוֹמַר: אֵינִי נִזְקָק לָכֶם. וְאִם הָיָה מְמֻנֶּה לָרַבִּים, חַיָּב לְהִזָּקֵק לָהֶם. הגה: וְכֵן אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם חֲזָקִים, צָרִיךְ לִזָּקֵק לָהֶם (הַגָּהוֹת אֲשֵׁרִ''י רֵישׁ סַנְהֶדְרִין וּבֵית יוֹסֵף בְּשֵׁם תּוֹסָפוֹת) . וְיֵשׁ מִי שֶׁכָּתַב, דְּמִכָּל מָקוֹם נוֹהֲגִין עַכְשָׁיו שֶׁלֹּא לִמְחוֹת בְּעוֹבְרֵי עֲבֵרָה, מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ סַכָּנָה בַּדָּבָר, שֶׁלֹּא יִמְסְרֶנּוּ לַמַּלְכוּת (מהרי''ו) . 


ב
מִצְוָה לוֹמַר לְבַעֲלֵי דִינִים בַּתְּחִלָּה: הַדִּין אַתֶּם רוֹצִים אוֹ (ב) הַפְּשָׁרָה; אִם רָצוּ בִפְשָׁרָה, עוֹשִׂים בֵּינֵיהֶם פְּשָׁרָה. וּכְשֵׁם שֶׁמֻּזְהָר שֶׁלֹּא לְהַטּוֹת הַדִּין, כָּךְ מֻזְהָר שֶׁלֹּא יַטֶּה הַפְּשָׁרָה לְאֶחָד יוֹתֵר מֵחֲבֵרוֹ. וְכָל בֵּית דִּין שֶׁעוֹשֶׂה פְּשָׁרָה תָּמִיד הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, קֹדֶם גְּמַר דִּין, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁמַע דִּבְרֵיהֶם וְיוֹדֵעַ לְהֵיכָן הַדִּין נוֹטֶה, מִצְוָה לִבְצֹעַ. אֲבָל אַחַר שֶׁגָּמַר הַדִּין וְאָמַר: אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכַּאי, אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה (ג) חַיָּב, אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת פְּשָׁרָה (ד) בֵּינֵיהֶם. אֲבָל אַחֵר, שֶׁאֵינוֹ דַיָּן, רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶם (ה) שֶׁלֹּא בְמוֹשַׁב דִּין הַקָּבוּעַ לְמִשְׁפָּט. וְאִם חִיְּבוּ בֵּית דִּין שְׁבוּעָה לְאֶחָד מֵהֶם, רַשַּׁאי הַבֵּית דִּין לַעֲשׂוֹת פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶם כְּדֵי לִפָּטֵר מֵעֹנֶשׁ שְׁבוּעָה. וְאֵין בֵּית דִּין יְכוֹלִין לָכֹף לִכָּנֵס לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין, אַף עַל פִּי שֶׁנִּרְאֶה לָהֶם שֶׁהוּא מִן הָרָאוּי (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם ר''י וּבְשֵׁם הָרֹא''שׁ) . וְיֵשׁ חוֹלְקִים (מָרְדְּכַי פֶּרֶק ב' דִּמְצִיעָא) . 


ג
מֻתָּר לְבֵית דִּין לְוַתֵּר בְּמָמוֹן הַיְתוֹמִים חוּץ מִן הַדִּין, כְּדֵי לְהַשְׁקִיטָם מִמְּרִיבוֹת.


ד
יֵשׁ כֹּחַ בְּיַד בֵּית דִּין לִגְזֹר וּלְהַחֲרִים שֶׁתִּתְקַיֵּם הַפְּשָׁרָה, וְשֶׁלֹּא יוּכְלוּ הַיְתוֹמִים לִמְחוֹת כְּשֶׁיַּגְדִּילוּ.


ה
יֵשׁ כֹּחַ לַדַּיָּן לַעֲשׂוֹת דִּין כְּעֵין פְּשָׁרָה, בְּמָקוֹם שֶׁאֵין הַדָּבָר יָכוֹל (ו) לְהִתְבָּרֵר. וְאֵינוֹ רַשַּׁאי לְהוֹצִיא הַדִּין חָלוּק מִתַּחַת יָדוֹ בְּלִי גְּמָר.


ו
מִי שֶׁתּוֹבְעִים אוֹתוֹ מָמוֹן שֶׁהוּא מֻחְזָק בּוֹ, אָסוּר לְבַקֵּשׁ צְדָדִים לְהִשָּׁמֵט כְּדֵי שֶׁיִּתְרַצֶּה הֲלָה לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ פְּשָׁרָה וְיִמְחֹל לוֹ עַל הַשְּׁאָר. הגה: וְאִם עָבַר וְעָשָׂה, אֵינוֹ יוֹצֵא יְדֵי שָׁמַיִם עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת שֶׁלּוֹ: 


ז
אַף עַל פִּי (ז) שֶׁנִּתְרַצּוּ הַבַּעֲלֵי דִינִין בִּפְשָׁרָה בְּבֵית דִּין, יְכוֹלִים לַחֲזֹר בָּהֶם כָּל זְמַן שֶׁלֹּא (ח) קָנוּ מִיָּדָם. דְּפְּשָׁרָה צְרִיכָה קִנְיָן, אֲפִלּוּ (ט) בִּשְׁלֹשָׁה; אֲבָל אִם קָנוּ מִיָּדָם, אֵין יְכוֹלִים לַחֲזֹר בָּהֶם אֲפִלּוּ בְּיָחִיד; וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּדַוְקָא (י) בִּשְׁנַיִם. הגה: וְקִנְיָן לָאו דַּוְקָא, אֶלָּא הוּא הַדִּין אִם נָתַן (יא) שְׁטָר עָלָיו (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת רִיטְבָ''א), אוֹ אֶחָד מִשְּׁאָר דַּרְכֵי הַקְּנִיָּה (רַשְׁבָּ''א בִּתְשׁוּבַת שְׁאֵלָה) . יֵשׁ אוֹמְרִים כְּשֶׁמְּקַבֵּל קִנְיָן עַל הַפְּשָׁרָה צָרִיךְ לְהַקְנוֹת לוֹ (יב) הַחֵפֶץ, שֶׁלֹּא יְהֵא קִנְיַן (יג) דְּבָרִים (מָרְדְּכַי) ; כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן ר''ג. 


ח
(יד) מְחִילָה, אֵינָהּ צְרִיכָה קִנְיָן וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן רמ''א. 


ט
שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ פַּשְׁרָנִים בְּקִנְיָן וּקְנָס חֲמִשִּׁים, וְאַחַר הַפְּשָׁרָה אָמַר אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים: אֲשַׁלֵּם הַקְּנָס וְלֹא אֲקַיֵּם הַפְּשָׁרָה, אֵין בִּדְבָרָיו כְּלוּם.


י
אִם טוֹעֵן הַבַּעַל דִּין שֶׁלֹּא קָבְעוּ עָלָיו זְמַן הַפַּשְׁרָנִים שֶׁגָּזְרוּ עָלָיו לַעֲשׂוֹת, וְשֶׁהוּא יַעֲשֶׂה כְּשֶׁיִּזְדַּמֵּן, אֵין דְּבָרָיו כְּלוּם, אֶלָּא יַעֲשֶׂה מִיָּד:


יא
אִם רְאוּבֵן הִפְחִיד אֶת שִׁמְעוֹן לְמָסְרוֹ, אִם לֹא יִתֵּן לוֹ מָמוֹן שֶׁהָיוּ דָנִין עָלָיו, וְאֵין לוֹ בּוֹ זְכוּת כְּפִי הַדִּין, וְעָשׂוּ פְשָׁרָה (טו) בְּקִנְיָן וּבִטּוּל מוֹדָעָא, יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ.


יב
שְׁנַיִם חֲלוּקִים בְּבִנְיָן שֶׁבַּקַּרְקַע, וּפִשְּׁרוּ בֵּינֵיהֶם בְּלֹא קִנְיָן, כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם (טז) וּבָנָה זֶה קְצָת וְזֶה קְצָת כְּדִבְרֵי הַפַּשְׁרָנִים, אֵינָם יְכוֹלִים לַחֲזֹר בָּהֶם.


יג
פְּשָׁרָה בְּלֹא קִנְיָן וְקִבֵּל הַנִּתְבָּע גְּזֵרָתָם וְעָשָׂה שְׁטָר, הֵן בִּלְשׁוֹן הוֹדָאָה הֵן בִּלְשׁוֹן חִיּוּב, אֵינוֹ יָכוֹל (יז) לַחֲזֹר בּוֹ:


יד
הַכּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן, וְנִתְפַּשֵּׁר עִמּוֹ וּמָחַל לוֹ, וְאַחַר כָּךְ מָצָא עֵדִים, יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ.


טו
וְהוּא הַדִּין לְמִי שֶׁנִּתְפַּשֵּׁר מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ רְאָיָה אוֹ שְׁטָר, וְאַחַר כָּךְ מָצָא:


טז
דִּין פְּשָׁרָה בְּטָעוּת, יִתְבָּאֵר בְּסוֹף סִימָן כ''ה.


יז
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב שְׁבוּעָה לַחֲבֵרוֹ, וּפִיְּסוֹ הַתּוֹבֵעַ לִמְחֹל לוֹ, וְאָמַר לוֹ: יְהִי כִדְבָרְךָ, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ.


יח
אִם רַבִּים הֵם הַפַּשְׁרָנִים, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין הוֹלְכִים אַחַר הָרֹב אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיַּסְכִּימוּ (יח) כֻּלָּם.


יט
פְּשָׁרָה בְּלֹא קִנְיָן, וְנָתְנוּ מַשְׁכּוֹן בְּיַד הַפַּשְׁרָנִים, אֵינוֹ כְּלוּם, אֶלָּא אִם כֵּן אָמְרוּ: ''דְּלָא כְאַסְמַכְתָּא'' אוֹ ''מֵעַכְשָׁיו''. וְאִם הָיָה הַמַּשְׁכּוֹן שְׁטָר חוֹב, אֵינוֹ כְלוּם.


כ
צְרִיכִים הַדַּיָּנִים לְהִתְרַחֵק בְּכָל הַיְכֹלֶת שֶׁלֹּא יְקַבְּלוּ עֲלֵיהֶם לָדוּן דִּין תּוֹרָה.

   

סימן יג - כיצד בוררים הדינים כשאין בעלי דינין מסכימין יחד
ובו ז' סעיפים
א
אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים שֶׁאָמַר: אִישׁ פְּלוֹנִי יָדוּן לִי, וְאָמַר בַּעַל דִּינוֹ: פְּלוֹנִי יָדוּן לִי, הֲרֵי אֵלּוּ שְׁנֵי דַיָּנִים שֶׁבֵּרַר זֶה אֶחָד וְזֶה אֶחָד בּוֹרְרִים לָהֶם דַּיָּן שְׁלִישִׁי, וְאֵין צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה הַדַּיָּן הַשְּׁלִישִׁי (א) בִּרְצוֹן הַבַּעֲלֵי דִינִים, וּשְׁלָשְׁתָּם דָּנִים אוֹתָם, שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ יֵצֵא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ. אֲפִלּוּ הָיָה הָאֶחָד שֶׁבֵּרַר בַּעַל הַדִּין חָכָם גָּדוֹל וְסָמוּךְ, אֵינוֹ יָכוֹל לָכֹף אֶת בַּעַל דִּינוֹ שֶׁיִּדּוֹן אֵצֶל זֶה, אֶלָּא גַּם הוּא בּוֹרֵר מִי שֶׁיִּרְצֶה. הגה: שֶׁמִּתּוֹךְ שֶׁזֶּה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד, הַבַּעֲלֵי דִינִים צַיְתִין לָהֶם, וְגַם הַדַּיָּנִים כָּל אֶחָד מְהַפֵּךְ (ב) בִּזְכוּת אוֹתוֹ שֶׁבֵּרַר אוֹתוֹ בְּכָל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר מִצַּד הַדִּין, וְהַשְּׁלִישִׁי שׁוֹמֵעַ טַעֲנוֹת שְׁנֵיהֶם וּפוֹסְקִים הָאֱמֶת (טוּר) . אִם אֵינָם יְכוֹלִים לְהַשְׁווֹת עַצְמָם לִבְרֹר לָהֶם שְׁלִישִׁי, מַנְהִיגֵי הָעִיר יִתְּנוּ לָהֶם שְׁלִישִׁי. וְאִם אֵין מַנְהִיגִים בָּעִיר, יֵלֶךְ הַתּוֹבֵעַ לִפְנֵי ג' וְיָכֹפוּ הַנִּתְבָּע לָדוּן לִפְנֵיהֶם. וְכֵן אִם הַנִּתְבָּע מַעֲרִים לִבְרֹר דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ הָגוּן כְּדֵי לָשֶׁבֶת אֵצֶל דַּיָּן הָגוּן, כּוֹפִין אוֹתוֹ לָדוּן לִפְנֵי ג', כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ג', אוֹ שֶׁיִּבְרֹר דַּיָּן הָגוּן (טוּר) . וְאִם הַשְּׁנַיִם הַבּוֹרְרִים יְכוֹלִים לְהַשְׁווֹת עַצְמָן, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין צְרִיכִין לִבְרֹר שְׁלִישִׁי (מהרי''ו סִימָן י''א) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם (ג) הַנִּתְבָּע אוֹמֵר שֶׁהוּא יִבְרֹר שְׁנַיִם וְהַתּוֹבֵעַ גַּם כֵּן שְׁנַיִם, וְהֵם יִבְרְרוּ חֲמִישִׁי, הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ, דְּכָל זְמַן שֶׁהַדַּיָּנִים רַבִּים יוֹתֵר יוֹצֵא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ (רַמְבַּ''ן בְּפֵרוּשׁוֹ לַתּוֹרָה) . 


ב
כּוֹתְבִים: פְּלוֹנִי בֵּרַר אֶת פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי בֵּרַר אֶת פְּלוֹנִי. וְכָל זְמַן שֶׁלֹּא כָתְבוּ, יְכוֹלִין לַחֲזֹר בָּהֶם; וּמִשֶּׁכָּתְבוּ, אֵין יְכוֹלִין לַחֲזֹר בָּהֶם. לְפִיכָךְ, אֵין כּוֹתְבִין אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם, וּשְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים שְׂכַר הַסוֹפֵר. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם קָנוּ מִיָּדוֹ (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פ''ק דב''מ) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים (ד) דְּמִשֶּׁטָּעֲנוּ בִּפְנֵיהֶם אֵינָם יְכוֹלִים לַחֲזֹר, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כָתְבוּ (שָׁם בְּשֵׁם הַיְרוּשַׁלְמִי) . וְנִרְאֶה לִי דִבְמָקוֹם שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לִכְתֹּב: פְּלוֹנִי בֵּרַר פְּלוֹנִי וְכו', מִשֶּׁטָּעֲנוּ בִפְנֵיהֶם אֵין יְכוֹלִים לַחֲזֹר לְכֻלֵּי עָלְמָא. וְכָל מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר, לֹא יוּכַל גַּם כֵּן לוֹמַר שֶׁיּוֹסִיפוּ הַדַּיָּנִים (ר''י נט''ו ח''ג) . 


ג
אֵין כּוֹפִין אֶת הָאָדָם שֶׁיִּתֵּן טַעֲנוֹתָיו בִּכְתָב. וְאֵין לַדַּיָּן (ה) לְקַבֵּל טְעָנוֹת בִּכְתָב, אֶלָּא יִשְׁמְעוּ טַעֲנוֹתֵיהֶם מִפִּיהֶם וִיצַוּוּ לְסוֹפֵר לְכָתְבָם. וְלֹא יִכְתְּבוּ אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם, וּשְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים שְׂכַר הַסוֹפֵר. מִיהוּ אִם ב' בַּעֲלֵי דִינִים רוֹצִים לִטְעֹן בִּכְתָב, הָרְשׁוּת בְּיָדָן, וְכָל מַה שֶּׁכּוֹתְבִין אֵינָן יְכוֹלִים (ו) לַחֲזֹר בָּהֶן (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט) (עַיֵן לְקַמָּן סוֹף סִימָן פ') . 


ד
אִם בָּא לִפְסֹל דַּיָּן שֶׁבֵּרַר חֲבֵרוֹ, בְּגַזְלָנוּת אוֹ בְפִסוּל מִשְׁפָּחָה, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ אֲפִלּוּ עֵד אֶחָד מֵעִיד כִּדְבָרָיו.


ה
אִם בֵּרַר הַנִּתְבָּע דַּיָּן הַיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַתּוֹבֵעַ, (ז) דּוֹחֲקִים אוֹתוֹ לִבְרֹר דַּיָּן אַחֵר.


ו
אִם הֻצְרְכוּ הַדַּיָּנִים לִשְׁאֹל דָּבָר מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל, כּוֹתְבִין וְשׁוֹלְחִין, וּבֵית דִּין הַגָּדוֹל מוֹדִיעִים לָהֶם דַּעְתָּם וְהֵם דָּנִין אוֹתָם, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר שֶׁיִּפְסְקוּ בֵּית דִּין הַגָּדוֹל עֲלֵיהֶם אֶת הַדִּין, דְּהָא בָּעֵינָן שֶׁיִּהְיוּ בַּעֲלֵי הַדִּין עוֹמְדִים לִפְנֵי הַדַּיָּנִים. וִיכוֹלִים לִשְׁאֹל לְמִי שֶׁיִּרְצוּ הַבְּרוּרִים, וְאֵין צְרִיכִים דַּעַת בַּעֲלֵי דִינִים בָּזֶה (הַגָּהוֹת אֲשֵׁרִ''י בד''מ בְּשֵׁם א''ז) .


ז
אִם בֵּרְרוּ לָהֶם עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים שֶׁיִּדּוֹנוּ לָהֶם, בֵּין בְּדִין בֵּין בִּפְשָׁרָה, וְשֶׁאִם לֹא (ח) יַסְכִּימוּ לְדַעַת אַחַת יֵלְכוּ אַחַר הָרֹב, וְנִסְתַּלֵּק אֶחָד מֵהֶם וְאֵינוֹ אוֹמֵר דַּעְתּוֹ, אוֹ שֶׁאוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, אֲפִלּוּ הִסְכִּימוּ הַתִּשְׁעָה כֻלָּם לְדַעַת אַחַת אֵינוֹ כְלוּם. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן י''ח סָעִיף א'.

   

סימן יד - אם אחד מבעלי דינין אומר: נלך לבית דין הגדול, ודין האומר: מאיזה טעם דנתוני,
וּבוֹ ח' סְעִיפִים
א
שְׁנַיִם שֶׁנִּתְעַצְּמוּ בַּדִּין, זֶה אוֹמֵר: נִדּוֹן כָּאן, וְזֶה אוֹמֵר: נַעֲלֶה לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל, כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ. וְאִם אָמַר: כִּתְבוּ וּתְנוּ לִי מֵאֵיזֶה טַעַם (א) דַּנְתּוּנִי, שֶׁמָּא טְעִיתֶם, כּוֹתְבִים וְנוֹתְנִים לוֹ וְאַחַר כָּךְ מוֹצִיאִים מִמֶּנּוּ. וְאִם הֻצְרַךְ לִשְׁאֹל דָּבָר מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל, כּוֹתְבִים וְשׁוֹלְחִים וְשׁוֹאֲלִים, וְדָנִין לָהֶם (ב) בְּעִירָם כְּפִי מַה שֶּׁיָּבֹא בִּכְתַב בֵּית דִּין הַגָּדוֹל; וּשְׁנֵי בַעֲלֵי דִינִים יִפְרְעוּ שְׂכַר הַשָּׁלִיחַ. הגה: מִיהוּ, אִם אֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּינִים אוֹ הַדַּיָּנִים רוֹצֶה לִשְׁלוֹחַ לְמֶרְחַקִּים, וְיֵשׁ חָכָם סָמוּךְ לָהֶם הָרָאוּי לָדוּן, שׁוֹלְחִים לַסָּמוּךְ אַף עַל פִּי שֶׁהָרָחוֹק יוֹתֵר חָכָם, דְּלָאו כָּל כְּמִינֵהּ לִגְרֹם הֶפְסֵד לַבַּעַל דִּין לְהַרְבּוֹת שְׂכַר הַשְּׁלִיחוּת. וְכָל שֶׁכֵּן אִם חָכָם אַחֵר בְּעִירָן הָרָאוּי לָדוּן (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְאִם שְׁנֵי חֲכָמִים סְמוּכִים בְּשָׁוֶה, הוֹלְכִין אַחַר הַגָּדוֹל (נִמּוּקֵי יוֹסֵף רֵישׁ פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׁאָר הַדִּינִים שֶׁזֶּה טוֹעֵן וְזֶה טוֹעֵן, אוֹ כְּשֶׁאוֹמֵר הַמַּלְוֶה: נִדּוֹן כָּאן, וְהַלּוֶֹה אוֹמֵר: נֵלֵךְ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל, אֲבָל אִם אָמַר הַמַּלְוֶה: נֵלֵךְ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל, (ג) כּוֹפִין אֶת הַלּוֶֹה וְעוֹלֶה עִמּוֹ. וְכֵן אִם טָעַן זֶה שֶׁהִזִּיקוֹ אוֹ גְזָלוֹ, וְרָצָה הַטּוֹעֵן לַעֲלוֹת, כּוֹפִין בֵּית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ אֶת הַנִּטְעָן לַעֲלוֹת עִמּוֹ, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיוּ עֵדִים אוֹ רְאָיָה לַנִּגְזָל אוֹ לַנִּזָּק אוֹ לַמַּלְוֶה; אֲבָל טַעֲנָה רֵקָנִית, אֵין מְחַיְּבִין אֶת הַנִּטְעָן לָצֵאת כְּלָל, אֶלָּא נִשְׁבָּע בִּמְקוֹמוֹ וְנִפְטָר. וְכֵן הַדִּין בַּזְּמַן הַזֶּה שֶׁאֵין שָׁם בֵּית דִּין הַגָּדוֹל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבֵית דִּין חָשׁוּב שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר לְפִי מַה שֶּׁהוּא, מִקְרֵי בֵּית דִּין הַגָּדוֹל (טוּר) . אֲבָל יֵשׁ מְקוֹמוֹת בְּאוֹתָהּ מְדִינָה שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם חֲכָמִים גְּדוֹלִים מֻמְחִים לָרַבִּים, וּמְקוֹמוֹת שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם תַּלְמִידִים שֶׁאֵינָם כְּמוֹתָם, אִם אָמַר הַמַּלְוֶה: נֵלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי שֶׁבְּאֶרֶץ פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי הַגָּדוֹל וְנִדּוֹן לְפָנָיו כּוֹפִין אֶת הַלּוֶֹה וְהוֹלֵךְ עִמּוֹ, הגה: אִם יֵשׁ (לַתּוֹבֵעַ) עֵדִים אוֹ רְאָיָה, (ד) וְנִרְאֶה לְבֵית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ שֶׁיֵּשׁ מַמָּשׁ בְּטַעֲנוֹתָיו. אֲבָל בְּלָאו הָכִי אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לֵילֵךְ עִמּוֹ (טוּר) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבְּטַעֲנַת נֵלֵךְ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אֵין חִלּוּק בֵּין תּוֹבֵעַ לְנִתְבָּע, וְכָל אֶחָד יָכוֹל לָכֹף חֲבֵרוֹ לֵילֵךְ עִמּוֹ (טוּר בְּשֵׁם ר''ת) . וְכָל זֶה מִדִּינָא, אֲבָל כְּבָר נָהֲגוּ בַּזְּמַן הַזֶּה שֶׁכָּל זְמַן שֶׁיֵּשׁ בֵּית דִּין בָּעִיר אֵין אֶחָד יָכוֹל לָכֹף חֲבֵרוֹ שֶׁיֵּלֵךְ עִמּוֹ לְבֵית דִּין אַחֵר (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ כ''א), כִּי אֵין לָנוּ עַכְשָׁיו בֵּית דִּין הַגָּדוֹל אוֹ בֵּית הַוַּעַד; וְלָכֵן לֹא יוּכַל (ה) לִדְחוֹתוֹ, אֲבָל יָכוֹל לִדְחוֹתוֹ שֶׁלֹּא לָדוּן עִמּוֹ עַד יוֹם (ו) שְׁלִישִׁי, (ז) וּמִיָּד יְבָרְרוּ דַיָּנִים. אֲבָל אַכְסְנַאי שֶׁתּוֹבֵעַ לִבְנֵי הָעִיר, אוֹ ב' אַכְסְנָאִים, צָרִיךְ לָדוּן עִמּוֹ מִיָּד, וְלֹא יוּכַל לִדְחוֹתוֹ (מָרְדְּכַי בְּשֵׁם מהר''ש) . וְכֵן בֶּן הָעִיר שֶׁתּוֹבֵעַ לְאַכְסְנַאי בְּכָל מָקוֹם שֶׁיִּמְצָאֶנּוּ, וְיֵשׁ שָׁם בֵּית דִּין, מַכְרִיחוֹ שָׁם לְדִין (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ י''ד) . וְכָל זֶה כְּשֶׁיֵּשׁ בֵּית דִּין בְּעִירָן, אֲבָל אִם אֵין בֵּית דִּין שָׁם, כָּל אֶחָד יוּכַל לְהַכְרִיחַ חֲבֵרוֹ שֶׁיֵּלֵךְ עִמּוֹ לְבֵית דִּין לָדוּן עִמּוֹ (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בוֹרֵר וּפִסְקֵי מהרא''י סִימָן ס''ה) . הַתּוֹבֵעַ צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחַר הַנִּתְבָּע, אִם הוּא בְּעִיר אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁבְּעִיר הַתּוֹבֵעַ הַבֵּית דִּין יוֹתֵר גָּדוֹל (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ א') . וַאֲפִלּוּ הָיָה לַנִּתְבָּע מָעוֹת בְּפִקָּדוֹן אוֹ בְּדֶרֶךְ אַחֵר (בְּעִיר הַתּוֹבֵעַ אוֹ בְּעִיר אַחֶרֶת), אֶלָּא אִם כֵּן יָכוֹל (ח) לְעַכֵּב מָעוֹתָיו בְּעִירוֹ אָז צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לַנִּתְבָּע וְאָז צָרִיךְ לָדוּן בְּמָקוֹם שֶׁמָּעוֹתָיו שָׁם (תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן ש''ה וּפְסָקָיו סִימָן ס''ד) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ע''ג כָּתַבְתִּי אֵימַת יָכוֹל לְעַכֵּב מָעוֹתָיו. אָב שֶׁיֵּשׁ לוֹ תְּבִיעָה עַל בְּנוֹ, צָרִיךְ לֵילֵךְ הַבֵּן, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא הַנִּתְבָּע, אַחַר אָבִיו, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בי''ד סִימָן ר''מ. (ט) עָשִׁיר מֻחְזָק (וְאַלָּם) [לְאַלָּם] בְּעִירוֹ, מוֹצִיאִין אוֹתוֹ לָדוּן בְּעִיר אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁהַבֵּית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ יוֹתֵר גָּדוֹל (ב''ז סִימָן תי''ח) . 


ב
אִם הָאֶחָד תַּלְמִיד חָכָם וְיוֹדֵעַ לִכְתֹּב רְאָיוֹתָיו, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ עַם הָאָרֶץ, אֵין לַתַּלְמִיד חָכָם לִכְתֹּב בְּעַצְמוֹ כְּשֶׁשּׁוֹלְחִים בֵּית דִּין לִשְׁאֹל מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל, אֶלָּא הַדַּיָּנִים (י) יַעְתִּיקוּ אוֹתָם, וּשְׁנֵיהֶם פּוֹרְעִים שְׂכַר הַסּוֹפֵר (רִיבָ''שׁ סִימָן תע''ה) . 


ג
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם יֵשׁ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים בְּעִיר אַחַת, הָאֶחָד גָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ, (יא) יָכוֹל אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים לוֹמַר: לֹא אָדוּן בִּפְנֵי זֶה, אֶלָּא בִּפְנֵי זֶה, וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא קָטָן מִמֶּנּוּ, כֵּיוָן שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּעִיר אַחַת. הגה: וְאִם אֶחָד סִלֵּק עַצְמוֹ מִן הַדִּין, כְּמָאן דְּלֵיתָא דָמֵי; וְאִם הִזְמִינוֹ הַשֵּׁנִי וְלֹא בָּא, מְנַדֶּה אוֹתוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ י''א) . וְכָל מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לָבֹא לְפָנָיו לָדוּן, אֵינוֹ צָרִיךְ לָחוּשׁ כְּלָל לְהַזְמָנָתוֹ, וְאֵין צָרִיךְ לָבֹא כְּלָל (בֵּית יוֹסֵף סִימָן י''א בְּשֵׁם הַתְּרוּמוֹת) . 


ד
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם רוֹאֶה הַדַּיָּן שֶׁבַּעַל דִּין חוֹשְׁדוֹ שֶׁנּוֹטֶה הַדִּין כְּנֶגְדּוֹ, צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ מֵאֵיזֶה טַעַם דָּנוֹ, אֲפִלּוּ אִם לֹא שָׁאַל. הגה: וְכָל שֶׁכֵּן אִם אוֹמֵר: כִּתְבוּ לִי מֵאֵיזֶה טַעַם דַּנְתּוּנִי (טוּר) . מִיהוּ יֵשׁ אוֹמְרִים, דַּוְקָא אִם דָּנוּ אוֹתוֹ עַל יְדֵי כְפִיָּה, אֲבָל בְּלָאו הָכִי אֵין כּוֹתְבִין, וְכֵן עִקָּר (מָרְדְּכַי נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר וְתוס' וְרַ''ן פֶּרֶק אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ) . וּכְשֶׁצְּרִיכִים לִכְתֹּב לוֹ מֵאֵיזֶה טַעַם דָּנוּהוּ אֵין קְבִיעוּת זְמַן לַדָּבָר, אֶלָּא כָּל זְמַן שֶׁבָּא לִכְתֹּב לוֹ, כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְאֵין צְרִיכִים לִכְתֹּב לוֹ (יב) הַטְּעָנוֹת וְהָרְאָיוֹת, רַק כּוֹתְבִין לָהֶם הַטְּעָנוֹת וְהַפְּסַק דִּין (נִמּוּקֵי יוֹסֵף שָׁם) . וְצָרִיךְ לְשַׁלֵּם (יג) מִיָּד, וְאִם יִסְתֹּר הַדִּין יַחֲזִירוּ לוֹ (מָרְדְּכַי פֶּרֶק חֶזְקַת הַבָּתִּים וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי, פ''ו דְּסַנְהֶדְרִין וּמַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ א' וב''י בְּשֵׁם הרמ''ה) . וְאֵין צְרִיכִים לִכְתֹּב לוֹ אֶלָּא מִבֵּית דִּין קָטָן לְבֵית דִּין גָּדוֹל, אֲבָל בֵּית דִּין גָּדוֹל שֶׁדָּנוּ אֵין צְרִיכִין לִכְתֹּב לוֹ, דְּלָא חַיְשִׁינָן לְטָעוּתָא, דְּאִם כֵּן אֵין לַדָּבָר סוֹף (בֵּית יוֹסֵף שֶׁכ''נ מִדִּבְרֵי הָרַמְבַּ''ם) . 


ה
הַמִּתְחַיֵּב בַּדִּין אֵינוֹ חַיָּב לְשַׁלֵּם לְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ יְצִיאוֹתָיו, אַף עַל פִּי שֶׁהִזְקִיקוֹ לָדוּן בְּעִיר אַחֶרֶת. וְהָנֵי מִלֵּי דְלָא מְסָרֵב לְמֵיקָם בְּדִינָא, אֶלָּא שֶׁרוֹצֶה לָדוּן בְּעִיר אַחֶרֶת. אֲבָל אִם הָיָה מְסָרֵב לָבֹא לְבֵית דִּין, וְהֻצְרַךְ הַתּוֹבֵעַ לְהוֹצִיא הוֹצָאוֹת לְכֹפוֹ לֵירֵד לְדִין, חַיָּב לִפְרֹעַ לוֹ כָּל (יד) הוֹצָאוֹתָיו שֶׁהוֹצִיא מִשָּׁעָה שֶׁנַּעֲשָׂה (טו) סַרְבָן (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ א' קמ''ז ונ''י פֶּרֶק הַגּוֹזֵל בַּתְרָא ומהר''יו תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ק''ז וע''ג סִימָן ב') . וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם תְּבָעוֹ בְּעַרְכָּאוֹת וְהוֹצִיא הוֹצָאוֹת בְּדַיָּנִים וְטוֹעֲנִים, אַף עַל פִּי שֶׁמִּתּוֹךְ סֵרוּבוֹ הֻצְרַךְ לְהוֹלִיכוֹ בְּעַרְכָּאוֹת, אֵין חַיָּב לְשַׁלֵּם הוֹצָאוֹתָיו. הגה: וְיֵשׁ חוֹלְקִין וּסְבִירָא לְהוּ דְּאִם הֻצְרַךְ לְהוֹצִיא עָלָיו הוֹצָאוֹת לְכֹפוֹ עַל יְדֵי עַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, חַיָּב לְשַׁלֵּם לוֹ (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ע''ג סִימָן ב'), וְכֵן נִרְאֶה לִי עִקָּר, וּבִלְבַד שֶׁעֲשָׂאוֹ בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין, כְּדִלְקַמָּן סִימָן כ''ו. מִי שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ שֶׁיֵּלְכוּ לָדוּן בְּמָקוֹם אַחֵר, וְאָמַר לוֹ: לֵךְ וַאֲנִי אָבוֹא אַחֲרֶיךָ, וְהָלַךְ, וְהַשֵּׁנִי לֹא הָלַךְ אַחֲרָיו, צָרִיךְ לְשַׁלֵּם לְזֶה שֶׁהָלַךְ כָּל יְצִיאוֹתָיו (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . כְּשֶׁהַסַּרְבָן צָרִיךְ לְשַׁלֵּם הַהוֹצָאוֹת, אֵין אוֹמְרִים שֶׁיִּשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטֹּל, אֶלָּא צָרִיךְ לְבָרֵר כַּמָּה הוֹצִיא, (טז) אוֹ הַבֵּית דִּין יָשׁוּמוּ לוֹ הוֹצָאוֹתָיו וְכַזֶּה יְשַׁלֵּם לוֹ (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ק''ז) . 


ו
חִיְּבוּהוּ בֵּית דִּין לִפְרֹעַ, וְיָצָא וְחָזַר וְאָמַר: פָּרַעְתִּי, אִם הוּא נֶאֱמָן, יִתְבָּאֵר בְּסִימָן ע''ט.


ז
אִם בָּא הַזּוֹכֶה בַדִּין לְבֵית דִּין וְתוֹבֵעַ שֶׁיִּכְתְּבוּ לוֹ פְּסַק דִּין, אִם כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ, (גַּם זֶה) שָׁם.


ח
יֵשׁ בְּיָדוֹ פְּסַק דִּין שֶׁחֲבֵרוֹ חַיָּב לוֹ, אִם הֲלָה נֶאֱמָן לוֹמַר: פָּרַעְתִּי, בְּסִימָן ל''ט (סָעִיף י') .

   

סימן טו - איזה דין דנין תחלה, ודין דין מרמה
ובו ה' סעיפים
א
צָרִיךְ הַדַּיָּן שֶׁיַּקְדִּים לָדוּן הַדִּין (א) שֶׁבָּא לְפָנָיו תְּחִלָּה, אֲבָל צָרִיךְ לְהַקְדִּים דִּין שֶׁל תַּלְמִיד חָכָם אֲפִלּוּ בָּא לְבַסוֹף; וְכֵן מִצְוָה עָלָיו לְהַפֵּךְ בִּזְכוּתוֹ מַה שֶׁיּוּכַל. הגה: וְאִם הַתַּלְמִיד חָכָם בְּעַצְמוֹ לִפְנֵי הַדַּיָּנִים, אֲפִלּוּ פָּתְחוּ כְּבָר בְּדִין אַחֵר, דָּנִין אוֹתוֹ תְּחִלָּה שֶׁלֹּא יִתְבַּטֵּל מִלִּמּוּדוֹ. אֲבָל אִם קְרוֹבוֹ בָּא לְדִין, אִם פָּתְחוּ בְּדִין אַחֵר אֵינוֹ צָרִיךְ לִפְסֹק; וְאִם לָאו, צְרִיכִין לָדוּן אוֹתוֹ תְּחִלָּה, מִשּׁוּם כְּבוֹד הֶחָכָם (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) .


ב
הָיוּ לְפָנָיו דִּינִים הַרְבֵּה, מַקְדִּימִין דִּין הַיָּתוֹם לְדִין הָאַלְמָנָה, וְדִין הָאַלְמָנָה קוֹדֵם לְדִין תַּלְמִיד חָכָם, וְדִין תַּלְמִיד חָכָם קוֹדֵם לְדִין עַם הָאָרֶץ, וְדִין הָאִשָּׁה קוֹדֵם לְדִין הָאִישׁ.


ג
הַדַּיָּן שֶׁבָּא לְפָנָיו דִּין שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁהוּא מְרֻמֶּה, לֹא יֹאמַר: אֶחְתְּכֶנּוּ וְיִהְיֶה הַקּוֹלָר (פי' שַׁלְשֶׁלֶת הֶעָוֹן) תָּלוּי בְּצַוַּאר הָעֵדִים. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה, יִדְרֹשׁ בּוֹ וְיַחֲקֹר הַרְבֵּה בִּדְרִישָׁה וַחֲקִירָה שֶׁל דִּינֵי נְפָשׁוֹת. הגה: וּמִכָּל מָקוֹם אֵין דִּינוֹ כְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, שֶׁאִם אָמַר בְּאֶחָד מִן הַחֲקִירוֹת: אֵינוֹ יוֹדֵעַ, שֶׁיִּתְבַּטֵּל הָעֵדוּת, אֶלָּא רוֹצֶה לוֹמַר שֶׁיַּחֲקֹר בְּדִין מְרֻמֶּה כָּל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר (רִיבָ''שׁ סִימָן רס''ו) . אִם נִרְאֶה לוֹ לְפִי דַעְתּוֹ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רַמָּאוּת, אוֹ שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ סוֹמֶכֶת עַל דִּבְרֵי הָעֵדִים אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְפָסְלָן, אוֹ שֶׁדַּעְתּוֹ נוֹטָה שֶׁבַּעַל דִּין זֶה רַמַּאי וּבַעַל עָרְמָה וְהִשִּׁיא אֶת הָעֵדִים אַף עַל פִּי שֶׁהֵם כְּשֵׁרִים וּלְפִי תֻמָּם הֵעִידוּ, וְזֶה הַטַּעַם, אוֹ שֶׁנִּרְאֶה לוֹ מִכְּלַל הַדְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ שָׁם דְּבָרִים אֲחֵרִים מְסֻתָּרִים וְאֵינָם רוֹצִים לְגַלּוֹתָם, כָּל אֵלּוּ הַדְּבָרִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם אָסוּר לוֹ לַחְתֹּךְ אוֹתוֹ הַדִּין, אֶלָּא יְסַלֵּק עַצְמוֹ מִדִּין זֶה וִידוּנֶנּוּ מִי שֶׁלִּבּוֹ שָׁלֵם בַּדָּבָר, וַהֲרֵי הַדְּבָרִים מְסוּרִים לַלֵּב. וּכְשֶׁהָיָה רוֹאֶה הָרֹא''שׁ בְּאֻמְדְּנָא דְמוּכָח שֶׁהַדִּין מְרֻמֶּה, הָיָה (ב) כּוֹתֵב וְנוֹתֵן בְּיַד הַנִּתְבָּע שֶׁאֵין לְשׁוּם דַּיָּן לְהִשְׁתַּדֵּל בְּדִין זֶה.


ד
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁהַתּוֹבֵעַ רַמַּאי. אֲבָל כְּשֶׁהַנִּתְבָּע רַמַּאי, אֵין הַדַּיָּן יָכוֹל לְהִסְתַּלֵּק, שֶׁלֹּא יִשְׂתַּכֵּר הָרַמַּאי בְּרַמָּאוּתוֹ, אֶלָּא יִדְרֹשׁ וְיַחֲקֹר יָפֶה לְבַטֵּל רַמָּאוּתוֹ; וְאִם נִרְאֶה לוֹ בְּאֻמְדְּנָא דְמוּכָח שֶׁהוּא חַיָּב, יְחַיְּבֶנּוּ, אִם הוּא דַיָּן מֻמְחֶה וְיָחִיד בְּדוֹרוֹ. הגה: וּבְדֶרֶךְ זֶה יוּכַל הַדַּיָּן לוֹמַר לְהַנִּתְבָּע גַּם כֵּן שֶׁלֹּא יִתֵּן לוֹ זְמַן עַד שֶׁיַּעֲמִיד עַרְבוּת, כִּי אֵין לַדַּיָּן בְּאֵלּוּ הַדְּבָרִים רַק מַה שֶּׁעֵינָיו רוֹאוֹת (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ י''ד) . וְיָכוֹל אֲפִלּוּ לְהַשְׁבִּיעַ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ חַיָּב שְׁבוּעָה מִצַּד הַדִּין, אִם עוֹשֶׂה כְּדֵי לְבָרֵר הָאֱמֶת (שָׁם שֹׁרֶשׁ קפ''ז [קפ''ו]) . 


ה
יֵשׁ לַדַּיָּן לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת עַל פִּי הַדְּבָרִים שֶׁדַּעְתּוֹ נוֹטָה לָהֶם שֶׁהֵם אֱמֶת, וְהַדָּבָר חָזָק בְּלִבּוֹ שֶׁהוּא כָּךְ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין שָׁם רְאָיָה בְּרוּרָה. וּמִשֶּׁרַבּוּ בָּתֵּי דִינִים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים וּבַעֲלֵי בִינָה, הִסְכִּימוּ שֶׁלֹּא יְהַפְּכוּ שְׁבוּעָה אֶלָּא בִּרְאָיָה בְרוּרָה, וְלֹא יִפְגְּמוּ שְׁטָר וְיַפְסִידוּ חֶזְקָתוֹ עַל פִּי עֵדוּת אִשָּׁה אוֹ קָרוֹב אַף עַל פִּי שֶׁדַּעְתּוֹ סוֹמֶכֶת עַל דִּבְרֵיהֶם, וְכֵן אֵין מוֹצִיאִים (ג) מֵהַיְתוֹמִים אֶלָּא בִּרְאָיָה בְּרוּרָה, לֹא בְּדַעַת הַדַּיָּן וְלֹא בְּאֻמְדַּן הַמֵּת אוֹ הַטּוֹעֵן. וְאַף עַל פִּי כֵן אִם הֵעִיד אָדָם נֶאֱמָן בְּדָבָר מִכָּל הַדְּבָרִים וְנָטְתָה דַעַת הַדַּיָּן שֶׁאֱמֶת הוּא אוֹמֵר, מַמְתִּין בַּדִּין וְאֵינוֹ דוֹחֶה עֵדוּתוֹ, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן עִם בַּעֲלֵי דִינִים עַד שֶׁיּוֹדוּ לְדִבְרֵי הָעֵד, וְדוֹרֵשׁ וְחוֹקֵר עַד שֶׁיִּתְבָּרֵר הַדָּבָר; אוֹ יַעֲשׂוּ פְּשָׁרָה; אוֹ יִסְתַּלֵּק מִן הַדִּין כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר. הגה: וְאִם נִרְאֶה לְבֵית דִּין שֶׁאֶחָד גּוֹזֵל חֲבֵרוֹ וְלֹא יוּכְלוּ לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ בַּדִּין, יְכוֹלִין לִגְזֹר עַל שְׁאָר בְּנֵי אָדָם שֶׁלֹּא יִשְּׂאוּ וְיִתְּנוּ עִמּוֹ, וְאִם הִיא אִשָּׁה שֶׁלֹּא תִנָּשֵׂא לְאִישׁ וְלֹא יַעַסְקוּ בְּשִׁדּוּכֶיהָ, עַד שֶׁתּוֹצִיא מִיָּדָהּ שֶׁאֵינוֹ שֶׁלָּהּ (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן ר''ס) (וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן שנ''ח סָעִיף ה')

   

סימן טז - כמה זמן נותנין להביא ראיה, ודין הטלת חרם
ובו ה' סעיפים
א
אָמַר (א) אֵחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין: יֵשׁ לִי עֵדִים לְהָבִיא, נוֹתְנִין לוֹ זְמַן שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם פּוֹסְקִין הַדִּין, וְצָרִיךְ לְשַׁלֵּם (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְאִם מְבִיאָן אַחַר כָּךְ, יִסְתֹּר הַדִּין, וְאִם גָּלוּי וְיָדוּעַ לְבֵית דִּין שֶׁפְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי הֵם עֵדִים בַּדָּבָר וְהִרְחִיקוּ נְדוֹד, נוֹתְנִים לוֹ זְמַן עַד שֶׁיּוּכַל לְהָבִיא. וְהוּא הַדִּין אִם יָדוּעַ לְבֵית דִּין שֶׁיּוּכַל לְבָרֵר דְּבָרָיו תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים, אֵין נוֹתְנִין לוֹ זְמַן לְבַטָּלָה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן צ''ח סָעִיף ד' 


ב
הָא (ב) דְיָהֲבֵי זְמַן שְׁלֹשִׁים יוֹם, דַּוְקָא כְּשֶׁתְּבָעוּהוּ תְּחִלָּה בְּלֹא רְאָיָה וְחִיְּבוּהוּ בֵּית דִּין שֶׁיִּשָּׁבַע, וְזֶה טוֹעֵן: יֵשׁ לִי רְאָיָה וְאֵינָהּ מְצוּיָה עַתָּה בִּיָדִי וְאֵינִי רוֹצֶה לְקַבֵּל (ג) שְׁבוּעָתוֹ, אָז נוֹתְנִין לוֹ זְמַן שְׁלֹשִׁים יוֹם. אֲבָל אִם טָעַן תְּחִלָּה: יֵשׁ לִי רְאָיָה וְאֵינָהּ (ד) מְצוּיָה עַתָּה בְּיָדִי, מַה צֹּרֶךְ לִתֵּן לוֹ זְמַן, לִכְשֶׁיָּבִיא יָשִׁיב לוֹ הַנִּתְבָּע, וְכָל זְמַן שֶׁלֹּא יָבִיא לֹא יָשִׁיב לוֹ טַעֲנָה. וְאִם חָזַר וְאָמַר: אֵין לִי רְאָיָה, יָשִׁיב לוֹ בְּלֹא רְאָיָה; יֵשׁ מִי (ה) שֶׁאוֹמֵר, שֶׁנִּשְׁבָּע וְנִפְטָר וְאֵינוֹ נֶאֱמָן לְהָבִיא עוֹד רְאָיָה. הגה: וְאִם הַנִּתְבָּע מְבַקֵּשׁ זְמַן כְּדֵי לְהָשִׁיב עַל טַעֲנַת הַתּוֹבֵעַ, אִם נִרְאֶה לְבֵית דִּין שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא דְחִיָּה, אֵין נוֹתְנִין לוֹ זְמַן, וְצָרִיךְ (ו) לְהָשִׁיב מִיָּד. אֲבָל אִם נִרְאֶה לְבֵית דִּין שֶׁצָּרִיךְ זְמַן כְּדֵי לַחֲשֹׁב וְלָשִׂים לִבּוֹ עַל דְּבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינוֹ, נוֹתְנִין לוֹ זְמַן כְּפִי הַצֹּרֶךְ (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א) . אֲבָל אִם כָּתַב בַּשְּׁטָר שֶׁיִּפְרַע לוֹ בְּלִי (ז) דְחִיָּה, כָּל תְּנַאי שֶׁבְּמָמוֹן קַיָּם (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) . 


ג
טָעַן אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים: יֵשׁ לִי זְכוּת בְּעֵדִים אוֹ בִּרְאָיָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ בְּיַד מִי הוּא, חַיָּב הַדַּיָּן לְהָטִיל חֵרֶם עַל כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת, בְּעֵדִים אוֹ בִּרְאָיָה, שֶׁיּוֹדִיעַ לַדַּיָּן; אֲפִלּוּ אִם הַזְּכוּת שֶׁל הָעֵדִים וְהָרְאָיָה יוֹדֵעַ בָּהֶם מִי (ח) שֶׁכְּנֶגְדּוֹ, חַיָּב לְהַגִּיד. הגה: וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ע''א סָעִיף ז' וְח' כֵּיצַד נוֹתְנִים חֵרֶם. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן צ''ב סָעִיף ו' אִם טוֹעֵן שֶׁכְּנֶגְדּוֹ הוּא פָּסוּל לִשָּׁבֵע, אִם נוֹתְנִים חֵרֶם עַל זֶה. 


ד
הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: שְׁטָר שֶׁבְּיָדְךָ זְכוּת יֵשׁ לִי בוֹ, אִם הַלָּה מוֹדֶה שֶׁיֵּשׁ לָזֶה בּוֹ זְכוּת, חַיָּב לְהוֹצִיאוֹ בְּבֵית דִּין, וּבֵית דִּין יַעְתִּיקוּ מַה שֶּׁכָּתוּב בּוֹ מִזְּכוּתוֹ. אֲבָל אִם הֲלָה אוֹמֵר (ט) שֶׁאֵין בְּיָדוֹ שְׁטָר שֶׁיְּהֵא בּוֹ שׁוּם זְכוּת לָזֶה, אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לְהַרְאוֹת שְׁטָר לְשׁוּם אָדָם. אֲבָל אִם יִרְצֶה זֶה לְהַחֲרִים חֵרֶם סְתָם לְכָל מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ זְכוּת בּוֹ, (מִי) שֶׁיַּרְאֶנּוּ, יַחֲרִים. וְאִם טָעַן זֶה בְּוַדַּאי שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁהַשְּׁטָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ זְכוּת בּוֹ הוּא אֶצְלוֹ, הֲרֵי זֶה נִשְׁבַּע הֶסֵת שֶׁאֵינוֹ אֶצְלוֹ.


ה
הַמּוֹצִיא שְׁטָר עַל חֲבֵרוֹ, וְהַלָּה טוֹעֵן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ זִיּוּף וְשָׁאַל שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ הַטְפָּסַת הַשְּׁטָר כְּדֵי לְדַקְדֵּק בּוֹ, (י) נוֹתְנִים לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב בּוֹ: בְּלֹא טְפִיסַת טֹפֶס מִזֶּה הַשְּׁטָר:

   

סימן יז - להשוות הבעלי דינין בכל דבר
ובו י''ב סעיפים
א
''בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ'' (וַיִּקְרָא יט, טו), אֵיזֶהוּ צֶדֶק הַמִּשְׁפָּט, זוֹ הַשְׁוָיַת שְׁנֵי הַבַּעֲלֵי דִינִים בְּכָל דָּבָר. לֹא יְהֵא אֶחָד מְדַבֵּר כָּל (א) צָרְכּוֹ, וְאֶחָד אוֹמֵר לוֹ קַצֵּר דְּבָרֶךָ. וְלֹא יַסְבִּירוּ פָּנִים לְאֶחָד וִידַבֵּר לוֹ רַכּוֹת, וְיֵרַע פָּנָיו לְאַחֵר וִידַבֵּר לוֹ קָשׁוֹת. וְאִם הָיָה אֶחָד מֵהֶם מְלֻבָּשׁ בְּגָדִים יְקָרִים וְהַשֵּׁנִי מְלֻבָּשׁ בְּגָדִים (ב) בְּזוּיִם, אוֹמְרִים לַמְכֻבָּד: אוֹ הַלְבִּישֵׁהוּ כְּמוֹתְךָ, אוֹ לְבֹשׁ כָּמוֹהוּ. וְלֹא יְהֵא אֶחָד יוֹשֵׁב וְאֶחָד עוֹמֵד, אֶלָּא שְׁנֵיהֶם עוֹמְדִים; וְאִם רָצוּ בֵּית דִּין לְהוֹשִׁיב אֶת שְׁנֵיהֶם, מוֹשִׁיבִים. וְלֹא יֵשֵׁב אֶחָד לְמַעְלָה וְאֶחָד לְמַטָּה, אֶלָּא זֶה בְּצַד זֶה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן (דְּהַטְּעָנוֹת), אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין, שְׁנֵיהֶם בַּעֲמִידָה, לְכַתְּחִלָּה. אֵיזֶהוּ גְמַר דִּין, אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכַּאי אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה חַיָּב; וְהָעֵדִים, לְכַתְּחִלָּה, לְעוֹלָם בַּעֲמִידָה. הגה: וַעֲמִידָה עַל יְדֵי (ג) סְמִיכָה מִקְרֵי שַׁפִּיר עֲמִידָה לְעִנְיַן זֶה (רִיבָ''שׁ סִימָן רס''ו) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן כ''ח. 


ב
תַּלְמִיד חָכָם וְעַם הָאָרֶץ שֶׁבָּאוּ לָדוּן, מוֹשִׁיבִין אֶת הֶחָכָם, וְאוֹמְרִים לְעַם הָאָרֶץ: שֵׁב; וְאִם לֹא יָשַׁב, אֵין (ד) מַקְפִּידִין בְּכָךְ. הגה: תַּלְמִיד חָכָם שֶׁבָּא לְדִין, מֻתָּר לַעֲמֹד לְפָנָיו וְלֹא חַיְשִׁינָן שֶׁיִּסְתַּתְּמוּ טַעֲנוֹת שֶׁכְּנֶגְדּוֹ (רַ''ן פֶּרֶק שְׁבוּעַת הָעֵדוּת) . 


ג
כְּבָר נָהֲגוּ כָּל בָּתֵּי דִינֵי יִשְׂרָאֵל לְאַחַר הַתַּלְמוּד, שֶׁמּוֹשִׁיבִין בַּעֲלֵי דִינִים וְגַם הָעֵדִים, כְּדֵי לְהָסִיר הַמַּחֲלֹקֶת, שֶׁאֵין בָּנוּ כֹּחַ לְהַעֲמִיד מִשְׁפְּטֵי הַדָּת עַל תִּלָּם.


ד
אִם הַתּוֹבְעִים רַבִּים וְהַנִּתְבָּע אוֹמֵר: אֲנִי חָפֵץ שֶׁיֵּשְׁבוּ אוֹהֲבַי וּקְרוֹבַי אֶצְלִי כְּשֶׁאֲנִי טוֹעֵן עִמָּכֶם, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִסְתַּתְּמוּ טַעֲנוֹתַי, כִּי אַתֶּם הָרַבִּים, הַדִּין עִמּוֹ. (לָכֵן) וְהַשֻּׁתָּפִים יְבָרְרוּ לָהֶם אֶחָד מֵהֶם לִטְעֹן בִּשְׁבִיל כֻּלָּם, (ה) אוֹ יִטְעֹן כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ זֶה אַחַר זֶה וְגַם הַנִּתְבָּע לֹא יִקַּח אוֹהֲבָיו אֶצְלוֹ. (וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קע''ו סָעִיף ל''ה) .


ה
אָסוּר לַדַּיָּן לִשְׁמֹעַ דִּבְרֵי בַּעַל דִּין הָאֶחָד שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין חֲבֵרוֹ. הגה: וְדַוְקָא שֶׁיּוֹדֵעַ הַדַּיָּן שֶׁיִּהְיֶה דַיָּן בַּדָּבָר, אֲבָל אִם שָׁמַע טַעֲנוֹת הָאֶחָד וְאַחַר כָּךְ נִתְרַצָּה הַשֵּׁנִי לָדוּן לְפָנָיו, (ו) מֻתָּר לִהְיוֹת דַּיָּן בַּדָּבָר (תְּשׁוּבַת מַהֲרִי''ל קצ''ה) . וְלֹא יִכְתֹּב שׁוּם חָכָם פְּסָק לְאֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּינִין בְּדֶרֶךְ ''אִם כֵּן'', אוֹ שֶׁיִּכְתֹּב לוֹ דַּעְתּוֹ בְּלֹא פְסָק, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא שָׁמַע דִּבְרֵי שְׁנֵיהֶם, שֶׁמָּא מִתּוֹךְ דְּבָרָיו יִלְמְדוּ לְשַׁקֵּר; גַּם מִשּׁוּם שֶׁאַחַר כָּךְ יִטְעֹן הַשֵּׁנִי בְּדֶרֶךְ אַחֵר וְיִצְטָרֵךְ לִכְתֹּב לְהֶפֶךְ, וְאִכָּא זִילוּתָא לֶחָכָם (תשו' מהרד''ך בית כ''ב ופסקי מהרא''י סי' רס''א וְרַשְׁבָּ''א בשו''ת וְרִיבָ''שׁ סִימָן קע''ט) . וְכֵן הַבַּעַל דִּין מֻזְהָר עַל כָּךְ. (ז) וְתַלְמִיד שֶׁיֵּשׁ לוֹ דִּין לִפְנֵי רַבּוֹ, לֹא יַקְדִּים לָבֹא קֹדֶם בַּעַל דִּינוֹ, שֶׁלֹּא יְהֵא נִרְאֶה כְּמַקְדִּים כְּדֵי לְסַדֵּר טַעֲנוֹתָיו שֶׁלֹּא בִפְנֵי חֲבֵרוֹ. וְאִם יֵשׁ לוֹ עֵת קָבוּעַ לָבֹא לִלְמֹד לְפָנָיו, וּבָא הָעֵת הַהִיא, מֻתָּר.


ו
לֹא יִהְיֶה הַדַּיָּן שׁוֹמֵעַ מִפִּי הַמְתֻרְגְּמָן. וְאִם הָיָה מַכִּיר בִּלְשׁוֹנָם וְשׁוֹמֵעַ טַעֲנוֹתֵיהֶם, אֲבָל אֵינוֹ יוֹדֵעַ בִּלְשׁוֹנָם כָּל כָּךְ שֶׁיוֹדֵעַ (ח) לְהָשִׁיב לָהֶם לְהוֹדִיעָם פְּסַק הַדִּין, מֻתָּר לְהַעֲמִיד מְתֻרְגְּמָן. הגה: עַיֵּן לְעֵיל סִימָן י''ג סָעִיף ג' אִם טוֹעֲנִין בִּכְתָב. אִם אֶחָד רוֹצֶה לִטְעֹן בְּלָשׁוֹן אַחֵר, וְהַשֵּׁנִי בְּלָשׁוֹן אַחֵר, אֵין אֶחָד יָכוֹל לָכֹף חֲבֵרוֹ. (מהרי''ו סִימָן ק''א) .


ז
צָרִיךְ הַדַּיָּן לִשְׁמֹעַ דִּבְרֵי הַבַּעֲלֵי דִינִים (ט) וְלִשְׁנוֹת אוֹתָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ''וַיֹאמֶר הַמֶּלֶךְ זֹאת אוֹמֶרֶת בְּנִי הַחַי'' וְגוֹ' (מְלָכִים א' ג, כג), וּמַצְדִּיק הַדִּין (י) בְּלִבּוֹ, וְאַחַר כָּךְ חוֹתְכוֹ.


ח
דַּיָּן שֶׁדָּן דִּין וְלִבּוֹ נוֹקְפוֹ פֵּירוּשׁ, מַכֵּהוּ, וְנֶחְבָּט בְּקִרְבּוֹ לוֹמַר שֶׁהוּא טוֹעֶה, לֹא יַחֲזִיק דְּבָרָיו לְהָבִיא רְאָיוֹת לְהַעֲמִידָם, שֶׁהוּא בּוֹשׁ לַחֲזֹר, אֶלָּא לְכָל הַצְּדָדִים יַחֲזֹר לְהוֹצִיא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ. לֹא יֵעָשֶׂה הַדַּיָּן מֵלִיץ לִדְבָרָיו שֶׁל בַּעַל דִּין, אֶלָּא (יא) יֹאמַר מַה שֶּׁנִּרְאֶה לוֹ וְיִשְׁתֹּק, וְלֹא יְלַמֵּד לְאֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין כְּלָל. אֲפִלּוּ הֵבִיא אֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין עֵד אֶחָד, לֹא יֹאמַר לוֹ: אֵין מְחַיְּבִין מָמוֹן עַל פִּי עֵד אֶחָד, אֶלָּא יֹאמַר לַנִּטְעָן: הֲרֵי זֶה הֵעִיד עָלֶיךָ, עַד (יב) שֶׁיִּטְעֹן וְיֹאמַר: עֵד אֶחָד אֵינוֹ נֶאֱמָן עָלַי, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה.


ט
רָאָה הַדַּיָּן זְכוּת לְאֶחָד מֵהֶם, וּבַעַל דִּין מְבַקֵּשׁ לְאָמְרוֹ וְאֵינוֹ יוֹדֵע לְחַבֵּר הַדְּבָרִים, אוֹ שֶׁרָאוּהוּ מִצְטַעֵר לְהַצִּיל עַצְמוֹ בְּטַעֲנוֹת אֱמֶת, וּמִפְּנֵי הַחֵמָה וְהַכַּעַס נִסְתַּלְּקָה מִמֶּנּוּ, אוֹ נִשְׁתַּבֵּשׁ מִפְּנֵי הַסִכְלוּת, הֲרֵי זֶה מֻתָּר לְסַעֲדוֹ וְלַהֲבִינוֹ תְּחִלַּת הַדָּבָר, מִשּׁוּם ''פְּתַח פִּיךָ לְאִלֵּם'' (מִשְׁלֵי לא, ח) ; וְצָרִיךְ לְהִתְיַשֵּׁב בְּדָבָר זֶה הַרְבֵּה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיֶה כְּעוֹרְכֵי הַדַּיָּנִים:


י
אֵין לַדַּיָּן לְרַחֵם בַּדִּין עַל דָּל; שֶׁלֹּא יֹאמַר: עָנִי הוּא זֶה וּבַעַל דִּינוֹ עָשִׁיר וְחַיָּב לְפַרְנְסוֹ, אֲזַכֶּנּוּ בַּדִּין וְנִמְצָא מִתְפַּרְנֵס בְּכָבוֹד. וְלֹא לְהַדֵּר פְּנֵי גָדוֹל; שֶׁאִם בָּאוּ לְפָנָיו עָשִׁיר וְחָכָם גָּדוֹל עִם עָנִי וְהֶדְיוֹט לֹא יְכַבְּדֶנּוּ וְלֹא יִשְׁאַל בִּשְׁלוֹמוֹ, שֶׁלֹּא יִסְתַּתְּמוּ דִּבְרֵי בַּעַל דִּינוֹ, וְלֹא יֹאמַר: הֵיאַךְ אֲחַיְּבֶנּוּ בַּדִּין וְנִמְצָא מִתְבַּיֵּשׁ אֶלָּא אֶפְטְרֶנּוּ וְאַחַר כָּךְ אֹמַר לוֹ שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת שֶׁלּוֹ, אֶלָּא יַחְתֹּךְ הַדִּין מִיָּד לַאֲמִתּוֹ. וְאִם בָּאוּ לְפָנָיו אֶחָד כָּשֵׁר וְאֶחָד רָשָׁע, לֹא יֹאמַר: זֶה רָשָׁע וְחֶזְקָתוֹ מְשַׁקֵּר וְזֶה בְּחֶזְקַת שֶׁאֵינוֹ מְשַׁנֶּה בְּדִבּוּרוֹ אַטֶּה הַדִּין עַל הָרָשָׁע, אֶלָּא לְעוֹלָם יִהְיוּ שְׁנֵי בַּעֲלֵי הַדִּין בְּעֵינָיו (יג) כִּרְשָׁעִים, וּבְחֶזְקַת שֶׁכָּל אֶחָד מֵהֶם טוֹעֵן שֶׁקֶר, (יד) וְיָדוּן לְפִי מַה שֶּׁיֵּרָאֶה לוֹ מִן הַדְּבָרִים; וּכְשֶׁיִּפָּטְרוּ מִלְּפָנָיו יִהְיוּ בְּעֵינָיו כִּכְשֵׁרִים, כְּשֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם אֶת הַדִּין; וְיָדוּן כָּל אֶחָד לְכַף (טו) זְכוּת:


יא
צָרִיךְ הַדַּיָּן לִפְסֹק הַדִּין מִיָּד אַחַר שֶׁיִּתְבָּרֵר לוֹ. שֶׁאִם מְעַנֶּה אֶת הַדִּין וּמַאֲרִיךְ בִּדְבָרִים הַבְּרוּרִים כְּדֵי לְצַעֵר אֶחָד מֵהַבַּעֲלֵי הַדִּינִים, הֲרֵי זֶה בִּכְלַל ''לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל'' (וַיִּקְרָא יט, טו) . 


יב
כְּשֶׁאֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים מְגַזֵּם לַחֲבֵרוֹ בִּפְנֵי הַדַּיָּן וְאוֹמֵר לוֹ: כָּךְ וְכָךְ תִּתְחַיֵּב לִי בַּדִּין, אִם אֵין הַדִּין כָּךְ, צָרִיךְ הַדַּיָּן לוֹמַר לוֹ: שֶׁקֶר אַתָּה דוֹבֵר. הגה: בַּעַל דִּין שֶׁתָּבַע חֲבֵרוֹ בְּעַד דָּבָר מוּעָט, וְהַדַּיָן רוֹאֶה שֶׁיִּתְחַיֵּב לוֹ עַל פִּי הַדִּין יוֹתֵר מִמַּה שֶׁתָּבַע, אֵין לוֹ לַדַּיָּן (טז) לִפְסֹק יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁתָּבַע; וְאִם פָּסַק לוֹ יוֹתֵר, הָוֵי טָעוּת בַּדִּין, (יז) וְחוֹזֵר. (דַּעַת עַצְמוֹ מפ''ק דב''ב רוּנְיָא אַקְפֵהּ רַבִינָא וכו', וכ''כ הָרִיבָ''שׁ בְּסִימָן רכ''ז) .

   

סימן יח - כיצד נושאין ונותנין בדבר, ושהולכין אחר הרב
ובו ו' סעיפים
א
(א) הֵבִיא אֶחָד מֵהַבַּעֲלֵי דִינִים עֵדִים לִדְבָרָיו, מַכְנִיסִין הָעֵדִים וּמְקַבְּלִים עֵדוּתָם כָּרָאוּי, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן כ''ח, וּלְאַחַר שֶׁיְּקַבְּלוּ עֵדוּתָם יוֹצִיאוּ כָּל אָדָם לַחוּץ, וְיִשְּׂאוּ וְיִתְּנוּ בַדָּבָר. יֵשׁ אוֹמְרִים דְּטוֹב לְהַתְחִיל מִן הַקָּטָן. (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק אד''מ) אִם יַסְכִּימוּ לְדַעַת אַחַת, מוּטָב; וְאִם לָאו, יֵלְכוּ אַחַר הָרֹב: שְׁנַיִם אוֹמְרִים: זַכַּאי, וְאֶחָד אוֹמֵר: חַיָּב, זַכַּאי. שְׁנַיִם אוֹמְרִים: חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר זַכַּאי, חַיָּב. אֶחָד אוֹמֵר: זַכַּאי, וְאֶחָד אוֹמֵר: חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, וַאֲפִלּוּ שְׁנַיִם אוֹמְרִים: זַכַּאי אוֹ חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, (ב) יוֹסִיפוּ שְׁנֵי דַיָּנִים, וְנִמְצָא שֶׁהֵם חֲמִשָּׁה; נוֹשְׂאִים וְנוֹתְנִים בַּדָּבָר, אִם שְׁלֹשָׁה מְזַכִּים וּשְׁנַיִם מְחַיְּבִים, זַכַּאי. וְאִם שְׁלֹשָׁה מְחַיְּבִים וּשְׁנַיִם מְזַכִּים, חַיָּב. שְׁנַיִם אוֹמְרִים: זַכַּאי, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים: חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, יוֹסִיפוּ עוֹד דַּיָּנִים. אֲבָל אַרְבָּעָה אוֹמְרִים: זַכַּאי אוֹ חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, אוֹ שֶׁאָמְרוּ שְׁלֹשָׁה: זַכַּאי, וְאֶחָד אוֹמֵר: חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, בֵּין שֶׁהוּא אוֹתוֹ שֶׁאָמַר תְּחִלָּה אֵינִי יוֹדֵעַ, בֵּין שֶׁהוּא אַחֵר, הוֹלְכִים אַחַר הָרֹב. הגה: וְכֵן נִרְאֶה לִי (ג) עִקָּר, דְּלֹא כְמוֹ שֶׁכָּתַב לְעֵיל סִימָן י''ג סָעִיף ז' בְּהֶפֶךְ, וְהוּא דַּעַת הַחוֹלְקִים. וְאֶפְשָׁר דַּעְתּוֹ לְחַלֵּק בֵּין אִם נִתְבָּרֵר תְּחִלָּה יוֹתֵר מִג' וּבֵין יָרְדוּ מִתְּחִלָּה לְג'; אַךְ אֵינוֹ נִרְאֶה לִי, רַק שֶׁחוֹלְקִים, הָאַחַת דַּעַת הָרַמְבַּ''ם, וְהַשֵּׁנִית דַּעַת הָרַשְׁבָּ''א. קָהָל שֶׁבֵּרְרוּ ד' אוֹ ה' בְּרוּרִים, אֵין הוֹלְכִין אַחַר (ד) הָרֹב, שֶׁאֵין רֹב אֶלָּא בְּבֵית דִּין. וְאִם אָמְרוּ הַקָּהָל שֶׁיֵּלְכוּ אַחַר הָרֹב, וְהֵם שְׁקוּלִים, אֵין אוֹמְרִים שֶׁיָּבֹאוּ אֲחֵרִים וְיַכְרִיעוּ, שֶׁהֲרֵי הַקָּהָל לֹא לָקְחוּ רַק אֵלּוּ הַמְבֹרָרִים, אֲבָל אֵלּוּ הַמְבֹרָרִים יְכוֹלִים לִשְׁאֹל לַאֲחֵרִים וְיִפְסְקוּ עַל פִּיהֶם מַה שֶּׁיִּרְצוּ (בֵּית יוֹסֵף סוֹף סִימָן י''ג תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א) . 


ב
הָיוּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, הֲרֵי אֵלּוּ מוֹסִיפִין שְׁנַיִם אֲחֵרִים. וְכֵן אִם נִסְתַּפֵּק הַדָּבָר, מוֹסִיפִין וְהוֹלְכִים עַד ע'' א. הִגִּיעוּ לע'' א, וְאָמְרוּ ל''ה זַכַּאי, וְל''ה חַיָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, נוֹשְׂאִים וְנוֹתְנִים עִמּוֹ עַד שֶׁיַּחֲזֹר לְצַד הָאֶחָד וְנִמְצָא ל''ו מְזַכִּין אוֹ מְחַיְּבִין. וְאִם לֹא חָזַר לֹא הוּא וְלֹא אֶחָד מֵהֶם, הֲרֵי הַמָּמוֹן סָפֵק וּמַעֲמִידִים הַמָּמוֹן בְּחֶזְקַת בְּעָלָיו.


ג
כָּל מִי שֶׁאוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, אֵינוֹ צָרִיךְ לָתֵת טַעַם לִדְבָרָיו וּלְהוֹדִיעַ מֵאֵיזֶה טַעַם בָּא לוֹ הַסָפֵק כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּרְאֶה הַמְזַכֶּה מֵאֵיזֶה טַעַם מְזַכֶּה וְהַמְחַיֵּב מֵאֵיזֶה טַעַם מְחַיֵּב:


ד
שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּשְׁבוּ לְדִין, וְסִלֵּק אֶחָד מֵהֶם עַצְמוֹ, אֵין הַשְּׁנַיִם יְכוֹלִים (ה) לִגְמֹר הַדִּין. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם נִבְרְרוּ מִתְּחִלָּה יוֹתֵר מִשְׁלֹשָׁה וְנִסְתַּלֵּק אֶחָד, כְּמוֹ (ו) שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סוֹף סִימָן י''ג. 


ה
הָא דְאָמְרֵינָן בַּגְּמָרָא הָרַב וְתַלְמִידוֹ אֵין מוֹנִים לָהֶם אֶלָּא אֶחָד, הַיְנוּ דַּוְקָא בְּשָׁעָה שֶׁמְּלַמְּדוֹ הָרַב הַדִּין וְעַל פִּיו סוֹמֵךְ, וַאֲפִלּוּ בִּכְהַאי גַוְנָא אִם הוּא תַּלְמִיד כְּרַב אַמִּי וְרַב אַסִי דְלִגְמָרֵהּ דְּרַב הֲווֹ צְרִיכֵי וְלִסְבָרָתֵּיה לֹא הֲווֹ צְרִיכֵי יָכוֹל לְלַמְּדוֹ בִּשְׁעַת הַדִּין וְדָן עִמּוֹ. אֲבָל אִם אֵין מְלַמְּדוֹ בִּשְׁעַת הַדִּין, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא תַּלְמִידוֹ, מוֹנִים לָהֶם שְׁנַיִם, רַק שֶׁיִּהְיֶה לוֹ קְצָת סְבָרָא לְהָבִין, לִשָּׂא וְלִתֵּן. הגה: וּלְעִנְיָן אִסּוּר וְהֶתֵּר אוֹ דִינֵי טֻמְאָה וְטָהֳרָה, אֲפִלּוּ צָרִיךְ לִסְבָרָתֵהּ מוֹנִים לָהֶם שְׁנַיִם (נִמּוּקֵי יוֹסֵף) . 


ו
בֵּית דִּין פּוֹסְקִים בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת (ז) שֶׁלֹא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין:

   

סימן יט - כיצד נותנין הפסק, וסדר כתיבתו
ובו ג' סעיפים
א
אַחַר שֶׁנָּשְׂאוּ וְנָתְנוּ בַּדָּבָר מַכְנִיסִים הַבַּעֲלֵי דִּינִים, וְגָדוֹל שֶׁבֵּדַּיָּנִים אוֹמֵר: אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכַּאי, אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה חַיָּב. וְאָסוּר לַדַּיָּן לוֹמַר כְּשֶׁיֵּצֵא מִבֵּית דִּין: אֲנִי הָיִיתִי מְזַכֶּה, אֲבָל חֲבֵרַי רַבּוּ עָלַי; וְהָעוֹשֶׂה כֵן הֲרֵי הוּא מִכְּלָל ''הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה (א) סוֹד'' (מִשְׁלֵי יא, יג) . 


ב
שָׁאַל אֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין שֶׁיִּכְתְּבוּ לוֹ הַפְּסַק דִּין כְּדֶרֶךְ (ב) שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ה סָעִיף ד', אֵין מַזְכִּירִין שֵׁם הַמְזַכִּים וְלֹא שֵׁם הַמְחַיְּבִים, אֶלָּא כּוֹתְבִים סְתָם: פְּלוֹנִי בָא עִם פְּלוֹנִי בַעַל דִּינוֹ לִפְנֵי בֵית דִּין, (ג) וּמִדִּבְרֵיהֶם יָצָא פְלוֹנִי זַכַּאי וּפְלוֹנִי חַיָּב.


ג
קִבֵּל עָלָיו אֶת הַדִּין, וְאָמְרוּ לוֹ לְשַׁלֵּם וְהָלַךְ וְלֹא שִׁלֵּם, אֵין מְנַדִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁיַּתְרוּ בּוֹ בה''ב, וְאַחַר כָּךְ מְנַדִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן מַה שֶּׁהוּא חַיָּב; וְאִם עָמַד שְׁלֹשִׁים יוֹם וְלֹא תָבַע נִדּוּיוֹ, (ד) מַחֲרִימִין אוֹתוֹ. הגה: וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה לְקַבֵּל עָלָיו הַדִּין, מְנַדִּין אוֹתוֹ (ה) מִיָּד (בֵּית יוֹסֵף) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ע''ט, אִם אוֹמֵר אַחַר כָּךְ: פָּרַעְתִּי.

   

סימן כ - עד מתי יכול להביא ראיה לסתר הדין
ובו סעיף אחד
א
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב בְּבֵית דִּין וְהֵבִיא עֵדִים אוֹ רְאָיָה לִזְכוּתוֹ, סוֹתֵר הַדִּין וְחוֹזֵר, אַף עַל פִּי שֶׁכְּבָר נִגְמַר; וַאֲפִלּוּ אִם פָּרַע כְּבָר, כָּל זְמַן שֶׁהוּא מֵבִיא רְאָיָה, סוֹתֵר. אָמְרוּ לוֹ הַדַּיָּנִים: כָּל רְאָיוֹת שֶׁיֵּשׁ לְךָ הָבֵא מִכָּאן וְעַד ל' יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁהֵבִיא רְאָיָה לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, סוֹתֵר אֵת הַדִּין, (שֶׁאִם לֹא כֵן) מַה יַּעֲשֶׂה אִם לֹא מָצָא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים וּמָצָא לְאַחַר שְׁלֹשִׁים. אֲבָל אִם אָמְרוּ לוֹ לְהָבִיא עֵדִים אוֹ רְאָיָה, וְאָמַר: אֵין לִי, אַף עַל פִּי שֶׁמָּצָא אַחַר כָּךְ, אֵינוֹ (א) כְלוּם. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר אִם אָמְרוּ לוֹ: יֵשׁ לְךָ עֵדִים, וְאָמַר: אֵין לִי עֵדִים; יֵשׁ לְךָ רְאָיָה, וְאָמַר: אֵין לִי רְאָיָה, וְדָנוּ אוֹתוֹ וְחִיְּבוּהוּ, כֵּיוָן שֶׁרָאָה שֶׁנִּתְחַיֵּב אָמַר: קִרְבוּ אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וַהֲעִידוּנִי, אוֹ שֶׁהוֹצִיא רְאָיָה מִתּוֹךְ אֲפוּנְדָתוֹ (פֵּי', חָלוּק קָטָן בִּתְפִירוֹת כְּעֵין כִּיסִין), אֵין זֶה כְּלוּם וְאֵין (ב) מַשְׁגִּיחִים עָלָיו וְעַל רְאָיָתוֹ. הגה: אֲבָל אִם לֹא אָמַר אֵין לִי רְאָיָה, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁתַק עַד שֶׁנִּתְחַיֵּב בַּדִּין, וְאַחַר כָּךְ אָמַר: קִרְבוּ פְלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ, סוֹתֵר הַדִּין (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ו' וְי''ג סִימָן י''ט) . בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיְתָה הָרְאָיָה אֶצְלוֹ וְהָעֵדִים עִמּוֹ בַּמְּדִינָה, אֲבָל אִם אָמַר: אֵין לִי עֵדִים וְאֵין לִי רְאָיָה, וּלְאַחַר מִכָּאן בָּאוּ לוֹ עֵדִים מִמְּדִינַת הַיָּם, אוֹ שֶׁהָיְתָה דִּסְקִיָּא שֶׁל אָבִיו שֶׁיֵּשׁ שָׁם הַשְּׁטָרוֹת מֻפְקֶדֶת בְּיַד אֲחֵרִים וְיֵשׁ אוֹמְרִים הוּא הַדִּין שְׁטָרוֹת שֶׁלּוֹ (טוּר), וּבָא זֶה שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ וְהוֹצִיא לוֹ רְאָיוֹתָיו, הֲרֵי זֶה מֵבִיא וְסוֹתֵר, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לִטְעֹן וְלוֹמַר: זֶה שֶׁאָמַרְתִּי אֵין לִי עֵדִים וְאֵין לִי רְאָיָה מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיוּ מְצוּיִים אֶצְלוֹ. וְדַוְקָא שֶׁבָּאוּ עֵדִים שֶׁאוֹתָן הַשְּׁטָרוֹת הָיוּ בְּאוֹתָן שְׁטָרוֹת הַמֻּפְקָדִים (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְכָל זְמַן שֶׁיָּכוֹל לִטְעֹן וְלוֹמַר: מִפְּנֵי כָּךְ וְכָךְ אָמַרְתִּי אֵין לִי עֵדִים וְאֵין לִי רְאָיָה, וְהָיָה מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו, הֲרֵי זֶה לֹא סָתַם טַעֲנוֹתָיו, וְסוֹתֵר. לְפִיכָךְ, אִם פֵּרַשׁ וְאָמַר: אֵין לִי עֵדִים כְּלָל לֹא הֵנָה וְלֹא בִּמְדִינַת הַיָּם וְלֹא רְאָיָה כְּלָל לֹא בְּיָדוֹ וְלֹא בְּיַד אֲחֵרִים, אֵינוֹ יָכוֹל לִסְתֹּר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּגָדוֹל; אֲבָל יוֹרֵשׁ שֶׁהָיָה קָטָן כְּשֶׁמֵּת מוֹרִישׁוֹ, וּבָאוּ עָלָיו טְעָנוֹת מֵחֲמַת מוֹרִישׁוֹ אַחַר שֶׁהִגְדִּיל, וְאָמַר: אֵין לִי עֵדִים וְאֵין לִי רְאָיָה, וְאַחַר שֶׁיָּצָא מִבֵּית דִּין חַיָּב אָמְרוּ לוֹ אֲחֵרִים: אָנוּ יוֹדְעִים לְאָבִיךָ עֵדוּת שֶׁתִּסְתֹּר בָּהּ דִּין זֶה, אוֹ שֶׁאָמַר לֵהּ אֶחָד: מוֹרִישְׁךָ הִפְקִיד רְאָיָה זוֹ, הֲרֵי זֶה מֵבִיא מִיָּד (ג) וְסוֹתֵר, שֶׁאֵין הַיּוֹרֵשׁ קָטָן יוֹדֵעַ כָּל רְאָיוֹת מוֹרִישׁוֹ. הגה: וְכָל זֶה בִּסְתָמָא, אֲבָל אִם הֵבִיא הַגָּדוֹל אַחַר כָּךְ רְאָיָה וְעֵדִים שֶׁלֹּא יָדַע מֵאֵלּוּ עֵדִים שֶׁהֵבִיא אַחַר כָּךְ, אוֹ (קָטָן) שֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאוֹמְרִים שֶׁשְּׁטָרוֹת שֶׁל אָבִיו הָיוּ בְּיָדוֹ (ד) וְיָדַע בָּהֶן כְּשֶׁיָּרַד לְדִין, הוֹלְכִים אַחֲרֵיהֶם (מָרְדְּכַי סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) .

   

סימן כא - מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע, ונאנס
ובו סעיף אחד
א
מִי שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ שֶׁאִם לֹא יָבֹא בְּיוֹם פְּלוֹנִי וְיִשָּׁבַע יִהְיֶה חֲבֵרוֹ נֶאֱמָן בְּטַעֲנוֹתָיו וְיִטֹּל כָּל מַה שֶּׁטָּעַן בְּלֹא שְׁבוּעָה, אוֹ שֶׁאִם לֹא יָבֹא בְּיוֹם פְּלוֹנִי וְיִשָּׁבַע וְיִטֹּל אִבֵּד זְכוּתוֹ וְאֵין לוֹ כְּלוּם וְיִפָּטֵר חֲבֵרוֹ, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא בָּא, נִתְקַיְּמוּ הַתְּנָאִים וְאִבֵּד זְכוּתוֹ מִיָּד, וְאֵין נוֹתְנִים לוֹ (א) זְמַן יוֹתֵר (בֵּית יוֹסֵף בְּסִי' י''ט בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א) . וְאִם הֵבִיא רְאָיָה שֶׁהָיָה אָנוּס בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם, הֲרֵי זֶה פָּטוּר (ב) מִקִּנְיָן זֶה, וְיִשָּׁבַע (ג) כְּשֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ חֲבֵרוֹ כְּמוֹ שֶׁהָיָה מִקֹּדֶם, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. וְכָל זֶה (ד) כְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ, אֲבָל בְּלָאו הָכִי, לֹא, דְּהָוֵי אַסְמַכְתָּא. (מָרְדְּכַי רֵישׁ סַנְהֶדְרִין וּתְשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תתצ''ט) וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ר''ז.

   

סימן כב - מי שקבל עליו קרוב ופסול, ודין שבועה והפוכה
ובו ג' סעיפים
א
מִי שֶׁקִּבֵּל עָלָיו קָרוֹב אוֹ פָסוּל, בֵּין לִהְיוֹתוֹ דַיָּן בֵּין לִהְיוֹתוֹ עֵד עָלָיו, הגה: וְלֹא מִקְרֵי קַבָּלָה אֶלָּא אִם כֵּן קִבְּלוֹ לְדוּנוֹ, אֲבָל אִם הִשְׁלִישׁ בְּיָדוֹ מָעוֹת שֶׁדָּנִין עָלָיו, לֹא מִקְרֵי קַבָּלָה (רִיבָ''שׁ סִימָן שי''א) . אֲפִלּוּ קִבֵּל אֶחָד מֵהַפְּסוּלִים בַּעֲבֵרָה כִּשְׁנֵי עֵדִים כְּשֵׁרִים לְהָעִיד עָלָיו, אוֹ כְּג' בֵּית דִּין מֻמְחִים לָדוּן לוֹ. הגה: וְיֵשׁ חוֹלְקִים וּסְבִירָא לְהוּ דְדַוְקָא אִם קִבֵּל קָרוֹב אוֹ פָסוּל בְּדַיָּן אֶחָד אוֹ בְעֵד אֶחָד, אֲבָל אִם קִבְּלוֹ בִּתְרֵי, דְּאִכָּא (א) תַּרְתֵּי לְרֵיעוּתָא, אֲפִלּוּ אַחַר גְּמַר דִּין יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ, וְכֵן הַסְכָּמַת רֹב הַפּוֹסְקִים, אֲבָל אִם קָנוּ מִיָּדוֹ בְּכָל עִנְיָן לֹא יוּכַל לַחֲזֹר. בֵּין שֶׁקִּבֵּל עַל עַצְמוֹ לְאַבֵּד זְכֻיּוֹתָיו וְלִמְחֹל מַה שֶּׁהָיָה טוֹעֵן עַל פִּיהֶן, בֵּין שֶׁקִּבֵּל עָלָיו שֶׁיִּתֵּן כָּל מַה שֶּׁיִּטְעֹן עָלָיו חֲבֵרוֹ בְּעֵדוּת זֶה הַפָּסוּל אוֹ בְדִינוֹ, אִם קָנוּ מִיָּדוֹ עַל זֶה, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ. וְאִם לֹא קָנוּ מִיָּדוֹ, יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ עַד שֶׁיִּגְמֹר (ב) הַדִּין. וּלְעֵיל סִימָן י''ב (סָעִיף ב') נִתְבָּאֵר (ג) אֵיזֶה מִקְרֵי גְמַר דִּין. וּלְעִנְיָן עֵדוּת מִיָּד שֶׁהֵעִידוּ לֹא יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ (רִיבָ''שׁ סִימָן ת''ץ וּמָרְדְּכַי) . נִגְמַר הַדִּין, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ, וְהוּא שֶׁלֹּא נוֹדַע (ד) שֶׁטָּעוּ. מִיהוּ, אִם הֵם מְמֻנִּים בָּעִיר אוֹ טוּבֵי הָעִיר לֹא יוּכַל לַחֲזֹר, כִּי כֵן נוֹהֲגִים דְּכָל מַה שֶּׁאָדָם מְקַבֵּל לִפְנֵי (ה) רָאשֵׁי הָעִיר שֶׁלֹּא יוּכַל לַחֲזֹר בּוֹ (תְּשׁוּבַת מַיְמוֹנִי סוֹף שׁוֹפְטִים) . וְאִם כּוֹפֵר וְאוֹמֵר: לֹא קִבַּלְתִּי עָלַי לָדוּן, וְאֵין עֵדִים בַּדָּבָר, (ו) יִשָּׁבַע שֶׁלֹּא קִבְּלוֹ עָלָיו, אֲפִלּוּ אִם הַדַּיָּן מַכְחִישׁוֹ וְאָמַר שֶׁקִּבְּלוֹ עָלָיו. רַבִּים שֶׁהִמְחוּ עֲלֵיהֶם דַּיָּנִים דְּלָא גְמִירֵי, אֵין בַּעֲלֵי דִינִים יְכוֹלִים לְעַכֵּב (ר' יְרוּחָם נ''א ח' י''ג) .


ב
אִם קִבֵּל עָלָיו עֵדוּת גּוֹי, כְּמִי שֶׁקִּבֵּל עָלָיו עֵדוּת אֶחָד מֵהַפְּסוּלִים. אֲבָל אִם קִבֵּל עָלָיו גּוֹי לַדַּיָּן, אֲפִלּוּ קָנוּ מִנֵּהּ, אֵין הַקִּנְיָן כְּלוּם, (ז) וְאָסוּר לִדּוֹן לְפָנָיו. אֲבָל אִם (ח) כְּבָר דָּן לְפָנָיו, לֹא יוּכַל לַחֲזֹר בּוֹ (מָרְדְּכַי רֵישׁ פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . 


ג
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב לַחֲבֵרוֹ שְׁבוּעָה בְּבֵית דִּין, וְאָמַר לֵהּ: הִשָּׁבַע לִי בְּחַיֵּי רֹאשְׁךָ וְהִפָּטֵר, אוֹ הִשָּׁבַע לִי בְּחַיֵּי רֹאשְׁךָ וְאֶתֵּן לְךָ כָּל מַה שֶּׁתִּטְעֹן, אִם קָנוּ מִיָּדוֹ, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ. וְאִם לֹא קָנוּ מִיָּדוֹ, יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ עַד (ט) שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין. נִגְמַר הַדִּין וְנִשְׁבַּע כְּמוֹ שֶׁאָמַר לֵהּ, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ, וְחַיָּב לְשַׁלֵּם. וְהוּא הַדִּין לְמִי שֶׁנִּתְחַיֵּב שְׁבוּעַת הֶסֵת, (י) וַהֲפָכָהּ, אִם קָנוּ מִיָּדוֹ אוֹ אִם נִשְׁבַּע זֶה שֶׁנֶּהְפְּכָה עָלָיו, אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ. וְהוּא הַדִּין בְּמִי שֶׁלֹּא הָיָה חַיָּב שְׁבוּעָה, וְאָמַר: אֶשָּׁבַע לְךָ שְׁבוּעָה, אִם קָנוּ מִיָּדוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ, וְאִם לֹא קָנוּ מִיָּדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁקִּבֵּל בְּבֵית דִּין, חוֹזֵר עַד שֶׁיִּגְמֹר הַדִּין וְיִשָּׁבַע. הגה: מִי שֶׁמְּחֻיָּב לִשָּׁבַע, וְאָמַר לִפְנֵי בֵּית דִּין אֵינִי רוֹצֶה לִשָּׁבַע אֶלָּא הֲרֵינִי (יא) מְשַׁלֵּם, מִשֶׁיָּצָא חוּץ לְבֵית דִּין, אֵינוֹ יָכוֹל (יב) לַחֲזֹר בּוֹ דְזֶה הֲוֵי גְמַר דִּין דִּידֵהּ. וְיֵשׁ חוֹלְקִין. (עַיֵּן בַּטּוּר) מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב לַחֲבֵרוֹ שְׁבוּעָה דְאוֹרַיְתָא, וְאָמַר לַחֲבֵרוֹ: הִשָּׁבַע וְטֹל, וְנִשְׁבַּע בְּלֹא נְטִילַת חֵפֶץ, לֹא יוּכַל לַחֲזֹר בּוֹ (בֵּית יוֹסֵף) .

   

סימן כג - עד מתי נאמן הדין לומר לזה זכיתי
ובו סעיף אחד
א
כָּל זְמַן שֶׁבַּעֲלֵי דִינִים עוֹמְדִים לִפְנֵי הַדַּיָּן, נֶאֱמָן לוֹמַר: לְזֶה חִיַּבְתִּי וּלְזֶה זִכִּיתִי. (א) נִסְתַּלְּקוּ מִלְּפָנָיו, אֵינוֹ נֶאֱמָן, אִם אֵין בְּיָדוֹ פְסַק דִּין. וְדַוְקָא (ב) בְּשׁוּדָא דְדַיָּנֵי, אֲבָל דִּין הַתָּלוּי בִּטְעָנוֹת לֹא שַׁיָּךְ בּוֹ (ג) נֶאֱמָנוּת, שֶׁלְּפִי הַטְּעָנוֹת יִזְכֶּה הַזּוֹכֶה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא (ד) יִסְתֹּר טְעָנוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת. וְכָל זֶה דַּוְקָא בְּדַיָּן אֶחָד, אֲבָל (ה) שְׁנַיִם נֶאֱמָנִים לְעוֹלָם, וַאֲפִלּוּ אִם יֵשׁ שְׁנֵי עֵדִים (ו) שֶׁמַּכְחִישִׁים אוֹתָם. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם פַּשְׁרָן לִזְמַן, כָּל מַה שֶּׁאוֹמֵר תּוֹךְ הַזְּמַן, נֶאֱמָן. אֲבָל אִם כְּבָר כָּתַב וְנָתַן לָהֶן הַפְּשָׁרָה, אֵין לוֹ רְשׁוּת לְהוֹסִיף אוֹ לִגְרֹעַ (אֲפִלּוּ תּוֹךְ הַזְּמַן), אַף עַל פִּי שֶׁאוֹמֵר שֶׁכָּךְ הָיְתָה כַּוָּנָתוֹ (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם רַשְׁבָּ''א) .

   

סימן כד - שנזקקין לתובע תחלה
ובו סעיף אחד
א
אֵין נִזְקָקִין אֶלָּא לַתּוֹבֵעַ (א) תְּחִלָּה. וְאִם זַיְלֵי נִכְסֵי דְנִתְבָּע, נִזְקָקִין לוֹ תְחִלָּה. הגה: פֵּרוּשׁ, רְאוּבֵן תּוֹבֵעַ שִׁמְעוֹן בְּעִנְיָן שֶׁלֹּא יוּכַל לוֹמַר (ב) פָּרַעְתִּי, וְשִׁמְעוֹן מֵשִׁיב: יֵשׁ לְךָ (ג) מִשֶּׁלִּי כָּל כָּךְ, וּמְבַקֵּשׁ זְמַן לְהָבִיא עֵדִים יוֹתֵר מִל' יוֹם שֶׁהוּא זְמַן בֵּית דִּין, אַף עַל פִּי שֶׁאָנוּ יוֹדְעִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֵדִים הַיּוֹדְעִים בַּדָּבָר, נִזְקָקִים לַתּוֹבֵעַ וְצָרִיךְ לְשַׁלֵּם לוֹ מִיָּד, אִם לֹא (ד) שֶׁזַּיְלֵי נִכְסֵהּ וְיֵשׁ הֶזֵּק בָּזֶה לַנִּתְבָּע. וְהוּא הַדִּין אִם הַתּוֹבֵעַ רוֹצֶה שֶׁיִּשְׁמְעוּ דְבָרָיו תְּחִלָּה קֹדֶם שֶׁיִּשְׁמְעוּ דְּבָרָיו שֶׁל נִתְבָּע, אוֹ שֶׁמְּבַקֵּשׁ מֵהַבֵּית דִּין שֶׁלֹּא יִפְסְקוּ לוֹ הַדִּין עַכְשָׁיו אֶלָּא כְּשֶׁיִּרְצֶה הוּא (טוּר בְּשֵׁם הָרַאֲבַ''ד), אוֹ שֶׁהַנִּתְבָּע חַיָּב לוֹ שְׁבוּעָה וְאוֹמֵר הַתּוֹבֵעַ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה (ה) שֶׁיִּשָּׁבַע לוֹ עַכְשָׁיו רַק כְּשֶׁיִּרְצֶה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף) ; וְכָל כַּיּוֹצֵא בָזֶה, כְּגוֹן שֶׁאוֹמֵר שֶׁיֵּשׁ לוֹ הַרְבֵּה טְעָנוֹת עַל זֶה וְאֵינוֹ רוֹצֶה לִטְעֹן (ו) עַכְשָׁיו, שׁוֹמְעִין לַתּוֹבֵעַ, אִם לֹא שֶׁזַּיְלֵי נִכְסֵי הַנִּתְבָּע (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הרשב''ץ), אוֹ שֶׁיֵּשׁ לַנִּתְבָּע (ז) הֶזֵּק בְּזֶה כְּפִי רְאוֹת עֵינֵי הַדַּיָּנִים:

   

סימן כה - דין שטעה, מתי חוזר ומתי משלם
ובו ה' סעיפים
א
כָּל דַּיָּן שֶׁדָּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְטָעָה, אִם טָעָה בַּדְּבָרִים הַגְּלוּיִם וְהַיְדוּעִים, כְּגוֹן דִּינִים הַמְפֹרָשִׁים בַּמִּשְׁנָה אוֹ בַּתַּלְמוּד אוֹ בְּדִבְרֵי הַפּוֹסְקִים, חוֹזֵר הַדִּין וְדָנִין אוֹתוֹ כַּהֲלָכָה. הגה: מִיהוּ יֵשׁ אוֹמְרִים, דְּאִם נִרְאֶה לַדַּיָּן וְלִבְנֵי דוֹרוֹ מִכֹּחַ רְאָיוֹת מֻכְרָחוֹת שֶׁאֵין הַדִּין כְּמוֹ שֶׁהֻזְכַּר בַּפּוֹסְקִים, יָכוֹל (א) לַחֲלֹק עָלָיו, מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ נִזְכַּר בַּתַּלְמוּד (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ) . מִכָּל מָקוֹם אֵין לְהָקֵל בַּדָּבָר שֶׁהֶחֱמִירוּ בוֹ הַחִבּוּרִים שֶׁנִּתְפַּשְּׁטוּ בְּרֹב יִשְׂרָאֵל, אִם לֹא שֶׁקִּבֵּל מֵרַבּוֹתָיו שֶׁאֵין נוֹהֲגִין בְּאוֹתָהּ חֻמְרָא (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן רמ''א) . וְאִם אִי אֶפְשָׁר לַחֲזֹר, כְּגוֹן שֶׁהָלַךְ זֶה שֶׁנָּטַל הַמָּמוֹן שֶׁלֹּא כְדִין לִמְדִינַת הַיָּם, אוֹ שֶׁהוּא אַלָּם, אוֹ (ב) שֶׁטִּמֵּא דָבָר הַטָּהוֹר אוֹ שֶׁהוֹרָה בִּכְשֵׁרָה שֶׁהִיא טְרֵפָה וְהֶאֱכִילוּהוּ לַכְּלָבִים וְכַיּוֹצֵא בָזֶה, הֲרֵי אֵלּוּ (ג) פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם; אַף עַל פִּי שֶׁגָּרַם לְהַזִּיק, לֹא (ד) נִתְכַּוֵּין לְהַזִּיק. הגה: וְיֵשׁ (ה) חוֹלְקִין (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ) . וּלְעִנְיָן הוֹרָאַת אִסּוּר (ו) וְהֶתֵּר, אִם הִגִּיעַ לְהוֹרָאָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ סָמוּךְ, דִּינוֹ כְּמֻמְחֶה (נִימוּקֵי יוֹסֵף רֵישׁ פֶּרֶק אד''מ) . וְעַיֵּן בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן רמ''ב מִדִּין הַסְמִיכוֹת בַּזְּמַן הַזֶּה. 


ב
טָעָה בְּשִׁקּוּל הַדַּעַת, כְּגוֹן דָּבָר שֶׁהִיא מַחֲלֹקֶת תַּנָּאִים אוֹ אֲמוֹרָאִים וְלֹא נִפְסְקָה הֲלָכָה כְּאֶחָד מֵהֶם בְּפֵרוּשׁ, וְעָשָׂה כְּאֶחָד מֵהֶם וְלֹא יָדַע שֶׁכְּבָר פָּשַׁט הַמַּעֲשֶׂה בְּכָל (ז) הָעוֹלָם כְּדִבְרֵי הָאַחֵר, אִם הָיָה זֶה דַיָּן מֻמְחֶה וְנָטַל רְשׁוּת מֵרֵישׁ גָּלוּתָא, אוֹ שֶׁלֹּא נָטַל רְשׁוּת אֲבָל קִבְּלוּ אוֹתוֹ בַּעֲלֵי דִינִים עֲלֵיהֶם, הוֹאִיל וְהוּא מֻמְחֶה, (ח) חוֹזֵר הַדִּין. וְאִם אִי אֶפְשָׁר לְהַחֲזִיר, פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. הגה: וְג' הֶדְיוֹטוֹת, (ט) דִּינָם כְּיָחִיד מֻמְחֶה. וְעַיֵּן לְעֵיל סוֹף סִימָן ג' כֵּיצַד נְטִילַת רְשׁוּת מִן הַמֶּלֶךְ מְהַנֵּי. וְלֹא יֹאמַר הָאָדָם: אֶפְסֹק כְּמִי שֶׁאֶרְצֶה בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַחֲלֹקֶת, וְאִם עוֹשֶׂה כֵן הֲרֵי זֶה דִּין שֶׁקֶר, אֶלָּא אִם הוּא חָכָם גָּדוֹל וְיוֹדֵעַ לְהַכְרִיעַ בִּרְאָיוֹת, הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ; וְאִי לָאו בַּר הָכִי הוּא, (י) לֹא יוֹצִיא מָמוֹן מִסָּפֵק, דְּכָל הֵיכָא דְאִכָּא סְפֵיקָא דְדִינָא אֵין מוֹצִיאִין מָמוֹן מִיַּד הַמֻחְזָק (טוּר) . וְאִם הוּא בְּהוֹרָאַת אִסּוּר וְהֶתֵּר, וְהוּא דְבַר אִסּוּר דְּאוֹרַיְתָא, יֵלֶךְ לְחֻמְרָא; וְאִי דָּבָר דְּרַבָּנָן, יֵלֶךְ אַחַר הַמֵּקֵל. וְדַוְקָא אִם ב' הַחוֹלְקִים הֵם שָׁוִין, אֲבָל אֵין סוֹמְכִין עַל דִּבְרֵי קָטָן נֶגֶד דִּבְרֵי גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה (יא) וּבְמִנְיָן, אֲפִלּוּ בִּשְׁעַת הַדַּחַק, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה גַם כֵּן הֶפְסֵד מְרֻבֶּה. וְכֵן אִם הָיָה יָחִיד נֶגֶד רַבִּים, הוֹלְכִים אַחַר (יב) רַבִּים בְּכָל מָקוֹם (רַשְׁבָּ''א סִימָן רנ''ג), וַאֲפִלּוּ אֵין הָרַבִּים מַסְכִּימִים מִטַּעַם אֶחָד, אֶלָּא כָּל אֶחָד יֵשׁ לוֹ טַעַם בִּפְנֵי עַצְמוֹ, הוֹאִיל וְהֵם מַסְכִּימִים לְעִנְיַן הַדִּין מִקְּרֵי רַבִּים וְאָזְלִינָן בַּתְרַיְהוּ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ מ''א) . וְאִם הָיָה מִנְהָג בָּעִיר לְהָקֵל, מִפְּנֵי שֶׁחָכָם אֶחָד הוֹרָה לָהֶם כָּךְ, הוֹלְכִין אַחַר דַּעְתּוֹ. וְאִם חָכָם אַחֵר בָּא לֶאֱסֹר מַה שֶּׁהֵם מַתִּירִין, נְהֹג בּוֹ אִסּוּר (תְּשׁוּבַת הַרַשְׁבָּ''א סִימָן רנ''ג) . כָּל מָקוֹם שֶׁדִּבְרֵי הָרִאשׁוֹנִים כְּתוּבִים עַל סֵפֶר וְהֵם מְפֻרְסָמִים, וְהַפּוֹסְקִים הָאַחֲרוֹנִים חוֹלְקִים עֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁלִּפְעָמִים הַפּוֹסְקִים חוֹלְקִים עַל הַגְּאוֹנִים, הוֹלְכִים אַחַר (יג) הָאַחֲרוֹנִים, דַּהֲלָכָה כְבַתְרָאֵי מֵאַבָּיֵי וְרָבָא וְאֵילָךְ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ צ''ד) . אֲבָל אִם נִמְצָא לִפְעָמִים תְּשׁוּבַת גָּאוֹן וְלֹא עָלָה זִכְרוֹנוֹ עַל סֵפֶר, וְנִמְצְאוּ אֲחֵרִים חוֹלְקִים עָלָיו, אֵין צְרִיכִים לִפְסֹק כְּדִבְרֵי הָאַחֲרוֹנִים, שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יָדְעוּ דִּבְרֵי הַגָּאוֹן, וְאִי הָוֵי שְׁמִיעַ לְהוּ הָוֵי הָדְרֵי בְהוּ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ צ''ד) .


ג
הָיָה הַטּוֹעֶה (יד) מֻמְחֶה בֵּית דִּין, וְלֹא נָטַל רְשׁוּת וְלֹא קִבְּלוּ אוֹתוֹ בַּעֲלֵי דִינִין עֲלֵיהֶם, אוֹ שֶׁלֹּא הָיָה מֻמְחֶה אֲבָל קִבְּלוּ אוֹתוֹ בַּעֲלֵי דִינִים עֲלֵיהֶם לָדוּן לָהֶם בַּדִּין, וְטָעָה בְּשִׁקּוּל הַדַּעַת, אִם נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ; וְאִם לֹא נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, יַחֲזֹר הַדִּין, וְאִם אִי אֶפְשָׁר לְהַחֲזִיר, יְשַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ לֹא נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ, וְאֵין הַדִּין (טו) חוֹזֵר (הָרֹא''שׁ וְטוּר וְעוֹד הַרְבֵּה פוֹסְקִים עַיֵן סקי''ד אות א' וסוף ס''ק כ''ט) . וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא קִבְּלוּם עֲלֵיהֶם בֵּין לְדִין בֵּין לְטָעוּת, אֲבָל אִם קִבְּלוּם עֲלֵיהֶם בֵּין לְדִין בֵּין לְטָעוּת (טוּר וְהַרֹא''שׁ), אוֹ בַזְּמַן הַזֶּה שֶׁמַּכְרִיחִין הַקָּהָל הַדַּיָּנִים, עַל פִּי הַחֵרֶם, שֶׁיִּהְיוּ דַיָּנִים בְּעַל כָּרְחָם, לֹא יְשַׁלְּמוּ אֲפִלּוּ טָעוּ, דְּמַה לָהֶם לַעֲשׂוֹת. מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לָהֶם (טז) לַחֲזֹר, אִם טָעוּ; וְאִם אֵינָן רוֹצִים לַחֲזֹר, צְרִיכִין לְשַׁלֵּם (מָרְדְּכַי רֵישׁ סַנְהֶדְרִין) . וּכְשֶׁטָּעוּ וּמְשַׁלְּמִין, אִם הִסְכִּימוּ כָּל הַדַּיָּנִים בְּיַחַד, כֻּלָּם מְשַׁלְּמִין. וְאִם הָיוּ הַדַּיָּנִים רַק שְׁלֹשָׁה, וְהָלְכוּ אַחַר שְׁנַיִם שֶׁבָּהֶם, הֵם מְשַׁלְּמִין ב' חֲלָקִים, וְהַחֵלֶק הַשְּׁלִישִׁי (יז) מַפְסִיד הַבַּעַל דִּין. אֲבָל אִם הָיוּ הַדַּיָּנִים חֲמִשָּׁה, וְהָלְכוּ אַחַר שְׁלֹשָׁה שֶׁהֵם הָרֹב, צְרִיכִים לְשַׁלֵּם הַכֹּל (טוּר) .


ד
אֲבָל מִי (יח) שֶׁאֵינוֹ מֻמְחֶה, וְלֹא קִבְּלוּ אוֹתוֹ בַּעֲלֵי דִינִים, אַף עַל פִּי שֶׁנָּטַל רְשׁוּת, הֲרֵי זֶה בִּכְלַל בַּעַלֵי זְרוֹעַ, וְאֵינוֹ בִּכְלַל הַדַּיָּנִים, לְפִיכָךְ אֵין דִּינוֹ דִּין, בֵּין טָעָה בֵּין לֹא טָעָה, וְכָל אֶחָד מִבַּעֲלֵי דִינִים, אִם רָצָה, חוֹזֵר וְדָן בִּפְנֵי בֵּית דִּין. וְאִם טָעָה וְנָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, חַיָּב לְשַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ, וְחוֹזֵר וְלוֹקֵחַ מִבַּעַל דִּין שֶׁנָּתַן לוֹ שֶׁלֹּא כַּהֲלָכָה; (יט) וְאִם אֵין לוֹ לְהַחֲזִיר, אוֹ שֶׁטִּמֵּא, אוֹ שֶׁהֶאֱכִיל דָּבָר הַמֻּתָּר לַכְּלָבִים, יְשַׁלֵּם כְּדִין כָּל גּוֹרֵם לְהַזִּיק, שֶׁזֶּה מִתְכַּוֵּן לְהַזִּיק הוּא.


ה
דַּיָּן שֶׁטָּעָה וְחִיֵּב שְׁבוּעָה לְמִי שֶׁאֵינוֹ חַיָּב בָּהּ, וְעָשָׂה זֶה פְּשָׁרָה עִם בַּעַל דִּינוֹ כְדֵי שֶׁלֹּא יִשָּׁבַע, וְאַחַר כָּךְ יָדַע שֶׁאֵינוֹ בֶּן שְׁבוּעָה, אַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ עַל הַפְּשָׁרָה, אֵינָהּ כְּלוּם, דְּקִנְיָן (כ) בְּטָעוּת הוּא, וְחוֹזֵר. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. וְדַוְקָא שֶׁגִּלָּה דַעְתּוֹ שֶׁעָשָׂה הַפְּשָׁרָה מִשּׁוּם הַשְּׁבוּעָה, אוֹ כַּדּוֹמֶה לְזֶה (עִטּוּר בְּשֵׁם הָרִי''ף) .

   

קיצור כללי דיני תפיסה מלקט מפסקים ראשונים ואחרונים וקצת מחודשים


א
סְפֵק בְּכוֹר אֲפִלּוּ תְּפָסוֹ הַכֹּהֵן, מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ, הוֹאִיל וְהוּא מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִין, שֶׁהַבְּעָלִים יֹאמְרוּ לִתֵּן לְכֹהֵן אַחֵר. וַאֲפִלּוּ בְּמַכִּירֵי כְּהֻנָּה לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וַאֲפִלּוּ בְּסָפֵק שֶׁהַכֹּהֵן טוֹעֵן בָּרִי אוֹ תָּפַס קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, לָא מְהַנֵּי וּמוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. אֲבָל תָּפַס בִּרְשׁוּת, שֶׁהַבְּעָלִים הִתְפִּיסוּ הַבְּהֵמָה לְהַכֹּהֵן, בְּאִם שֶׁיִּהְיֶה בְּכוֹר, יִהְיֶה שֶׁלּוֹ, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד סָפֵק אִם הוּא בְּכוֹר, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ:


ב
מָמוֹן עֲנִיִּים שֶׁהוּא גַּם כֵּן מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִין, אָז אִם יֵשׁ סָפֵק בְּגוּף הַנֶּדֶר אִם חָל, כְּגוֹן בְּסָפֵק אִם יֵשׁ יָד לִצְדָקָה הַמְבֹאָר בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן רנ''ח סָעִיף ב' וְכַיּוֹצֵא דְּהַסָפֵק הוּא לְעִנְיַן אִסוּר בַּל יַחֵל וּבַל תְּאַחֵר סְפֵק אִסוּרָא לְחֻמְרָא. וְאִם הַסָפֵק הוּא בִּלְשׁוֹן הַנֶּדֶר, אִם דָּבָר זֶה הוּא בִּכְלַל הַנֶּדֶר, מֻתָּר, כַּמְבֹאָר בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן רנ''ט סָעִיף ה', דְּאֵין כַּוָּנַת הַנּוֹדֵר רַק עַל מַשְׁמָעוּת הַוַּדַּאי שֶׁבִּלְשׁוֹנוֹ וְלֹא עַל מַשְׁמָעוּת הַסָפֵק שֶׁבִּלְשׁוֹנוֹ, דְּלָא מְחִית אֱינָשׁ נַפְשֵׁיהּ לִסְפֵיקָא. וּמִכָּל שֶׁכֵּן בָּאוֹמֵר בָּרִי שֶׁלֹּא לְכָךְ נִתְכַּוֵּן, כֵּיוָן דִּמְהֵימָן בְּמִלְּתָא דְאִסוּר. וְכֵן הַיּוֹרֵשׁ דְּלֵיכָּא גַּבֵּיהּ אִסוּרָא דְּבַל יַחֵל סְפֵיקוֹ לְקֻלָּא. וּמֵהַאי טַעְמָא בִּשְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו אִם עָמַד חוֹזֵר, אַף דְּהוּא סָפֵק בַּשַּׁ''ס (ב''ב קמ''ח ע''ב) דִּלְעִנְיַן אִסוּר מְהֵימָן בְּבָרִי שֶׁלּוֹ. אֲבָל בְּמָקוֹם דְּלֵיכָּא שְׁאָר אִסוּר אַקַּרְקַפְתָּא דְּגַבְרָא רַק מִשּׁוּם גֶּזֶל מָמוֹן עֲנִיִּים, אָז כְּשֶׁיֵּשׁ סָפֵק אִם הָיָה כָּאן מָמוֹן עֲנִיִּים כְּלָל, הֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ. אֲבָל אִם הֻחְזַק בְּכָאן מָמוֹן צְדָקָה, כְּגוֹן שֶׁמֻּנָּח בַּתֵּבָה מָמוֹן שֶׁלּוֹ וּמָמוֹן צְדָקָה וְנִמְצָא מָמוֹן מִן הַצַּד וְאֵין יָדוּעַ אִם הוּא מָמוֹן צְדָקָה אֲפִלּוּ הָרֹב הוּא מָמוֹן שֶׁלּוֹ, הֲרֵי זוֹ צְדָקָה וְלֹא אָזְלִינַן בָּתַר רֻבָּא. וְאִם נִשְׁתַּמְשׁוּ בָּזֶה אַחַר זֶה אָזְלִינַן בָּתַר בָּתְרָא. וְהר''ב בַּהג''ה בְּיוֹרֶה דֵעָה סס''י רנ''ט (ס''ו) כָּתַב, דַּאֲפִלּוּ בִּצְדָקָה אָזְלִינַן בָּתַר רֻבָּא, אָמְנָם הוּא תָּמוּהַּ וְצ''ע. וּבְמָקוֹם שֶׁתּוֹלִין לְהָקֵל בְּסָפֵק, לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה בְּמַתְּנוֹת עֲנִיִּים וְכֵן בְּכָל מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה. כֵּיוָן שֶׁהוּא מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִין, הָוֵי כְּמוֹ סְפֵק בְּכוֹרוֹת, אֲבָל מָמוֹן עֲנִיִּים מְיֻחָדִים הָוֵי כְּמוֹ שְׁאָר מָמוֹן וּמְהַנֵּי תְּפִיסָה כְּמוֹ בִּשְׁאָר מָמוֹן:


ג
סְפֵק מָמוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ תּוֹבְעִין, אִם הוּא סָפֵק בַּמְּצִיאוּת אוֹ אִם הוּא בְּסָפֵק הַשָּׁקוּל, אָזְלִינַן בָּתַר חֶזְקַת מָרָא קַמָּא. וְלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה בְּעֵדִים כְּשֶׁטּוֹעֵן שֶׁמָּא אֲפִלּוּ בִּדְרָרָא דְמָמוֹנָא, דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ סָפֵק לְבֵית דִּין בְּלֹא טַעֲנוֹתֵיהֶם, אַף שֶׁיֵּשׁ חוֹלְקִין כֵּן עִקָּר דְּלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וּכְשֶׁהַסָפֵק הוּא עַל פִּי טַעֲנוֹתֵיהֶם, לְכֻלֵּי עָלְמָא לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וְכֵן הוּא הַדִּין בְּסָפֵק תְּרֵי וּתְרֵי אוֹ בְּסָפֵק שֶׁבִּשְׁטָר לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה בַּטּוֹעֵן שֶׁמָּא:


ד
סָפֵק הַנִּשְׁאָר בַּשַּׁ''ס בְּתֵיקוּ וְטוֹעֵן שֶׁמָּא, יֵשׁ מַחֲלֹקֶת בֵּין גְּדוֹלֵי הַפּוֹסְקִים אִי מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וּמַסִיק הַשַּׁ''ךְ (ת''כ סִימָן ע''ח) דְּקָשֶׁה לְהַכְנִיס רֹאשׁ בָּזֶה, וְיַעֲשֶׂה הַדַּיָּן כְּפִי מַה שֶּׁעֵינָיו רוֹאוֹת. וּבְבַעְיָא דְלָא אִיפְשְׁטָא, אִם הוּא עַם הָאָרֶץ - דִּינוֹ כְּתֵיקוּ, וְאִם הוּא תַּלְמִיד חָכָם וְאוֹמֵר שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאָיוֹת מֵהַשַּׁ''ס וְהַדַּיָּנִים רוֹאִין שֶׁיֵּשׁ בִּדְבָרָיו בְּנוֹתֵן טַעַם, מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וְהָעִקָּר דִּבְכָל מָקוֹם בְּתֵיקוּ שֶׁמְּבֹאָר בַּשֻּׁלְחָן עָרוּךְ דְּאִי תָּפַס אֵין מוֹצִיאִין, וְהָרַמָ''א לֹא הִגִּיהַּ עָלָיו דְּיֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה, יֵשׁ לְהוֹרוֹת דִּמְהַנֵּי תְּפִיסָה כִּסְתִימַת הַמְחַבֵּר. וּבְמָקוֹם שֶׁרַמָ''א הִגִּיהַּ דְּיֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה, יֵשׁ לְהוֹרוֹת כְּהַגָּהַת הָרַמָ''א וְלָא מְהַנֵּי:


ה
שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו וְעָמַד אַף שֶׁהוּא תֵּיקוּ בַּשַּׁ''ס (ב''ב קמ''ח ע''ב), לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה כַּמְבֹאָר בְּסִימָן ר''ן (ס''ג בַּרמ''א), וַאֲפִלּוּ הִקְדִּישׁ לַעֲנִיִּים מְיֻחָדִין שֶׁהוּא מָמוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ תּוֹבְעִין:


ו
בָּרִיא שֶׁאָמַר עַל בֵּן בֵּין הַבָּנִים, 'פְּלוֹנִי בְּנִי יִירַשׁ', הוּא תֵּיקוּ בַּשַּׁ''ס (ב''ב קל''א ע''א), וּבְסִימָן רפ'' א סָעִיף ה' פָּסַק בִּסְתָם דְּאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹסִיף בִּלְשׁוֹן יְרֻשָּׁה, מִכָּל מָקוֹם מְהַנֵּי תְּפִיסָה, וְאִם תָּפַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ:


ז
תְּפִיסָה וְטוֹעֵן בָּרִי, אִם הוּא בִּמְקוֹם דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְּמָמוֹנָא שֶׁהַסָפֵק בָּא עַל יְדֵי טַעֲנוֹתֵיהֶם, שֶׁזֶּה אוֹמֵר שֶׁלִּי וְזֶה אוֹמֵר שֶׁלִּי, וַדַּאי דְּלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה. וְאִם הַסָפֵק לְבֵית דִּין בְּלֹא טַעֲנוֹתֵיהֶם אִם טוֹעֵן עַל גּוּף הַדָּבָר, כְּגוֹן בְּמַחֲלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר דְּסִימָן (רכ''ו) (רכ''ג ס''א), מְהַנֵּי תְּפִיסָה. אֲבָל אִם תָּפַס חֵפֶץ וְטָעַן שֶׁיֵּשׁ לוֹ עַל בַּעַל הַחֵפֶץ סְפֵק חוֹב שֶׁהוּא דְרָרָא דְמָמוֹנָא, כֵּיוָן דְּלָאו עַל גּוּפוֹ שֶׁל חֵפֶץ קָא טָעִין, לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה, כֵּיוָן שֶׁהוּא סָפֵק בְּהַמְּצִיאוּת אֵיךְ הָיָה הַדָּבָר:


ח
סָפֵק שֶׁנַּעֲשָׂה עַל פִּי עֵדִים מֵחֲמַת שֶׁלֹּא רָאוּ הַדָּבָר בִּשְׁלֵמוּת, לֹא נִקְרָא סָפֵק עַל פִּיהֶן שֶׁיּוֹעִיל תְּפִיסָה, כְּגוֹן שֶׁרָאוּ שֶׁשּׁוֹר אֶחָד הִזִּיק וְאֵינָם יוֹדְעִים אִם גָּדוֹל אִם קָטָן אוֹ שֶׁרָאוּ שֶׁהִלְוָה אוֹ פָּרַע אֵיזֶה סָךְ וְאֵינָם יוֹדְעִים כַּמָּה, עֵדוּתָן עַל הַסָפֵק כְּמַאן דְּלֵיתָא וּכְמוֹ שֶׁלֹּא הֵעִידוּ דָּמֵי. וַאֲפִלּוּ טוֹעֵן עַל גּוּף הַחֵפֶץ, כְּגוֹן שֶׁמְּעִידִין שֶׁרָאוּ שֶׁהִגְבִּיהַּ מִטַּלְטְלִין לְשֵׁם קִנְיָן וְלֹא רָאוּ אִם הִגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה, בְּכָל הָנֵי לֹא מוֹעִיל תְּפִיסָה אֲפִלּוּ טוֹעֵן בָּרִי, דַּאֲפִלּוּ בְּקִדּוּשִׁין כְּהַאי גַּוָּנָא, כְּגוֹן שֶׁרָאוּ שֶׁזָּרַק לָהּ קִדּוּשִׁין וְאֵינָם יוֹדְעִים אִם קָרוֹב לָהּ, לֵיכָּא חֲשַׁשׁ קִדּוּשִׁין:


ט
סָפֵק שֶׁבִּשְׁטָר, אֲפִלּוּ לֵיכָּא שְׁנֵי לְשׁוֹנוֹת רַק שֶׁמְּסֻפָּקִין בְּלָשׁוֹן אֶחָד שֶׁבַּשְּׁטָר, וְכֵן סְפֵיקָא דִתְרֵי וּתְרֵי, מוֹעִיל תְּפִיסָה כְּשֶׁטּוֹעֵן בָּרִי. מִלְּבַד בַּסְלָעִים דִּינָרִין לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה, דִּלְשׁוֹן הַשְּׁטָר מְסַיֵּעַ שֶׁלֹּא הָיָה רַק שְׁנַיִם דְּמִעוּט סְלָעִים שְׁנַיִם, מִשּׁוּם הָכִי לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה אֲפִלּוּ טוֹעֵן בָּרִי:


י
סְפֵק תֵּיקוּ שֶׁבַּשַּׁ''ס מְהַנֵּי תְּפִיסָה בַּטּוֹעֵן בָּרִי. וְדַוְקָא שֶׁהַסְבָרָא הַנֶּאֱמָר בַּשַּׁ''ס לְזַכּוֹתוֹ מְסַיֵּעַ לְבָרִי שֶׁלּוֹ שֶׁהוּא כְּמוֹ שֶׁאוֹמֵר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ, אוֹ שֶׁמְּסַיֵּעַ לוֹ שֶׁהוּא אוֹמֵר אֱמֶת כְּגוֹן בְּאִיבַּעְיָא אִם נֶאֱמָן אַחַר זְמַן לִטְעֹן פְּרַעְתִּיךָ תּוֹךְ זְמַן דְּסִימָן ע''ח (ס''ה) דְּמִכֹּחַ סְבָרָא דְלֹא אָמְרִינַן מִגּוֹ בִּמְקוֹם חֲזָקָה אִיכָּא חֲזָקָה שֶׁאוֹמֵר אֱמֶת, מְהַנֵּי תְּפִיסָה. אֲבָל בְּאִיבַּעְיָא דְּאִי עָשׂוּ תַּקָּנַת נִגְזָל בְּמָסוֹר (ב''ק ס''ב ע''א), דַּאֲפִלּוּ אִם נֹאמַר הַסְבָרָא דְּעָשׂוּ תַּקָּנָה, אֵין מְסַיֵּעַ לוֹ שֶׁאוֹמֵר אֱמֶת, דְּאַף שֶׁעָשׂוּ חֲכָמִים תַּקָּנָה, מִכָּל מָקוֹם אֶפְשָׁר שֶׁמְּשַׁקֵּר הַנִּמְסָר, לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה כַּמְבֹאָר סִימָן שפ''ח בַּהג''ה סָעִיף ז':


יא
סְפֵק לָשׁוֹן בְּשׁוֹבָר, כְּשֶׁהוּא שׁוֹבָר שֶׁל פֵּרָעוֹן אָמְרִינַן בֵּיהּ 'יַד בַּעַל הַשּׁוֹבָר עַל הָעֶלְיוֹנָה' אֲפִלּוּ הַלּוֹוֶה טוֹעֵן שֶׁמָּא וְהַמַּלְוֶה בָּרִי, דִּתְפִיסַת הַהַלְוָאָה שֶׁתַּחַת יַד הַלּוֹוֶה מִקְרֵי תָּפַס קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק. אֲבָל אִם הוּא שׁוֹבָר שֶׁל מְחִילָה, וּבָא לִזְכּוֹת מִכֹּחַ הַלָּשׁוֹן - יַד בַּעַל הַשּׁוֹבָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה. אֲבָל בְּסָפֵק דִּתְרֵי וּתְרֵי אוֹ שֶׁיֵּשׁ סָפֵק בַּמַּעֲשֶׂה וְלֹא בַּלָּשׁוֹן, כְּגוֹן בְּהָא דְסִימָן מ''ג (סכ''ז) בְּשׁוֹבָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ עַד עַכְשָׁו וְלֹא נוֹדָע אִם הַשּׁוֹבָר קוֹדֵם אוֹ הַשְּׁטָר קוֹדֵם, אַף בְּשׁוֹבָר שֶׁל מְחִילָה פָּטוּר הַלּוֹוֶה:


יב
תָּפַס קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, מְהַנֵּי אֲפִלּוּ טוֹעֵן שֶׁמָּא. כֵּיצַד, כְּגוֹן בִּתְרֵי וּתְרֵי שֶׁתָּפַס קֹדֶם שֶׁבָּאוּ הָעֵדִים הַשְּׁנִיִּים, שֶׁתָּפַס בַּדִּין כֵּיוָן שֶׁלֹּא נוֹלַד הַסָפֵק עֲדַיִן. וְכֵן בִּנְדוּנְיַת חֲתָנִים בִּפְלוּגְתָא דְּרַשִׁ''י וְרַבֵּנוּ תָּם הַמְבֹאָר בְּאֶבֶן הָעֵזֶר סִימָן נ''ב (ס''ד בַּרמ''א) שֶׁהַחוֹתֵן הָיָה חַיָּב לוֹ, וְתָפַס בְּחַיֵּי הַבַּת, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה הַבַּת, שֶׁבְּחַיֶּיהָ הָיָה יָכוֹל לִתְפֹּס בַּדִּין, שֶׁעֲדַיִן לֹא נוֹלַד סָפֵק, וְהָיָה יָכוֹל לִתְפֹּס בְּעַד חוֹבוֹ, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה מְהַנֵּי הַתְּפִיסָה. אֲבָל אִם הָיָה בְּיָדוֹ חֵפֶץ בִּשְׁאֵלָה אוֹ פִּקָּדוֹן אוֹ בָּא מֵאֵלָיו קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, לֹא מִיקְּרֵי תָּפַס וּבִרְשׁוּתָא דְמָרָא קַמָּא אִיתָא. וַאֲפִלּוּ גִּלָּה דַּעְתּוֹ קֹדֶם הַסָפֵק שֶׁרוֹצֶה לְתָפְסוֹ מִשּׁוּם שֶׁמָּא יִקְרֶה אֵיזֶה סְפֵק דִּין בֵּינֵיהֶם, מִכָּל מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְתָפְסוֹ בַּדִּין, וְאִם הָיָה בָּא לְבֵית דִּין קֹדֶם הַסָפֵק הָיוּ מוֹצִיאִין מִמֶּנּוּ, הָוֵי כְּגָזֵל בְּיָדוֹ וּבִרְשׁוּתָא דְמָרָא קַמָּא קָאֵי. אָמְנָם אִי בִּשְׁעַת הַסָפֵק אָמַר שֶׁתְּפָסוֹ אִי נַמֵּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִגּוֹ וְטוֹעֵן שֶׁנִּתְכַּוֵּן בִּשְׁעַת לֵדַת הַסָפֵק לַתְּפִיסָה, מְהַנֵּי אֲפִלּוּ בַּטּוֹעֵן שֶׁמָּא:


יג
הָיְתָה הַלְוָאָה בְּיָדוֹ קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, אֲפִלּוּ לֹא גִּלָּה דַּעְתּוֹ קֹדֶם הַסָפֵק שֶׁרוֹצֶה לְתָפְסוֹ, רַק אַחַר שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ אֲפִלּוּ טוֹעֵן שֶׁמָּא, בֵּין בְּסָפֵק דִּמְצִיאוּת בֵּין סָפֵק שֶׁבַּשְּׁטָר. וְדַוְקָא שֶׁנּוֹלַד סָפֵק אִם שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חַיָּב לוֹ גַּם כֵּן חוֹב, מְהַנֵּי תְּפִיסַת הַהַלְוָאָה שֶׁבְּיָדוֹ, כֵּיוָן שֶׁאִם הָיָה הַדִּין בָּרוּר, הָיָה נִפְטָר מֵחוֹבוֹ, הֱוֵי כְּנוֹלָד סָפֵק עַל חוֹב שֶׁלּוֹ אִם הוּא חַיָּב לוֹ, וְכֵיוָן שֶׁהַסָפֵק הוּא בַּחוֹב שֶׁלּוֹ, חֲבֵרוֹ נִקְרָא הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אֲבָל אִם נוֹלַד סָפֵק אַחַר כָּךְ עַל חֵפֶץ יָדוּעַ שֶׁבְּיַד חֲבֵרוֹ אִם הוּא שֶׁלּוֹ אוֹ לֹא, לֹא מִקְרֵי הַהַלְוָאָה שֶׁבְּיָדוֹ כְּתָפַס קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק:


יד
הָא דִּבְהַלְוָאָה מְהַנֵּי תְּפִיסָה דַּוְקָא שֶׁאֵין לְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ שְׁטָר עַל חוֹב זֶה, אֲבָל אִם יֵשׁ לַחֲבֵרוֹ שְׁטָר עַל חוֹב זֶה, לֹא מִיקְרֵי זֶה שֶׁבְּיָדוֹ הַמָּעוֹת מֻחְזָק לְתָפְסוֹ בִּשְׁבִיל סְפֵיקָא דְּדִינָא מִמָּקוֹם אַחֵר. אֲבָל אִם נָפַל סָפֵק עַל חוֹב זֶה מַמָּשׁ, כְּגוֹן שְׁנַיִם אוֹמְרִים פָּרוּעַ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים אֵינוֹ פָּרוּעַ, אוֹ שֶׁיֵּשׁ תֵּיקוּ בַּשַּׁ''ס אִי נִמְחָל, כְּגוֹן בָּרִיא שֶׁכָּתַב כָּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ שֶׁנִּשְׁאָר בְּתֵיקוּ אִי מַחֲלָה הַכְּתֻבָּה, אַף שֶׁיֵּשׁ בְּיָדָהּ שְׁטַר כְּתֻבָּה, אֵינָהּ גּוֹבָה כַּמְבֹאָר בְּאֶבֶן הָעֵזֶר סִימָן ק''ז (ס''ג) וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה:


טו
אֵימַת נִקְרָא לֵדַת הַסָפֵק, מִשָּׁעָה שֶׁרָאוּי לְהִסְתַּפֵּק בָּזֶה אַף שֶׁאֵין נוֹגֵעַ עֲדַיִן לַדִּין הַנִּדּוֹן, כְּגוֹן בַּמֶּרְחָץ שֶׁהִשְׂכִּיר לוֹ בְּי''ב זְהוּבִים לְשָׁנָה, דִּינָר לְחֹדֶשׁ, שֶׁיֵּשׁ סָפֵק אִם לִתְפֹּס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן אוֹ אַחֲרוֹן (ב''מ ק''ב ע''א), נֶגֶד חֹדֶשׁ הָעִבּוּר נִקְרָא לֵדַת הַסָפֵק תֵּכֶף כְּשֶׁאָמַר שְׁנֵי הַלְּשׁוֹנוֹת, אַף שֶׁלֹּא עָשָׂה קִנְיָן עֲדַיִן, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ תֵּכֶף בַּאֲמִירָתוֹ סָפֵק אַף שֶׁאֵין עֲדַיִן שׁוּם דִּין עָלָיו. וּבְתֵיקוּ כָּל תְּפִיסָה נִקְרָא אַחַר לֵדַת סָפֵק, שֶׁהַסָפֵק נוֹלַד בִּשְׁעַת חֲתִימַת הַשַּׁ''ס. וּבַפְּלוּגְתָא שֶׁל הַפּוֹסְקִים שֶׁאַחַר חֲתִימַת הַשַּׁ''ס לֹא נִקְרָא לֵדַת הַסָפֵק, רַק אַחַר שֶׁהַבֵּית דִּין שֶׁדָּנִין אֶצְלָם הִנִּיחוּ הַדָּבָר בְּסָפֵק:


טז
תָּפַס קֹדֶם שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק וְחָזַר חֲבֵרוֹ וּתְפָסוֹ מִמֶּנּוּ אַחַר שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק - מוֹצִיאִין מֵהַשֵּׁנִי וְנוֹתְנִין לָרִאשׁוֹן:


יז
תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת מְהַנֵּי אֲפִלּוּ בַּטּוֹעֵן שֶׁמָּא וְאַחַר שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק. וְלֹא נִקְרָא תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת כִּי אִם כְּשֶׁהִתְפִּיסוּהוּ הַבְּעָלִים עַל סָפֵק זֶה, כְּגוֹן בְּכוּר בִּשְׁלֹשִׁים סְאָה בְּסֶלַע בְּחֹשֶׁן מִשְׁפָּט סִימָן ר' ס''ז שֶׁנָּתְנוּ לוֹ הַבְּעָלִים מִדַּעְתָּן לִמְשֹׁךְ לִרְשׁוּתוֹ, וְכֵן בִּסְפִינָה שֶׁטָּבְעָה בַּחֲצִי דֶרֶךְ דְּסִימָן שי''א (ס''ד) שֶׁנָּתְנוּ לוֹ הַבְּעָלִים מִדַּעְתָּן, וּבִשְׁעַת נְתִינָה נָתְנוּ לוֹ הַבְּעָלִים שֶׁיִּהְיֶה מֻחְלָט לוֹ. וּמַשְׁכַּחַת לָהּ תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת אַחַר שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק, כְּגוֹן בְּתֵיקוּ שֶׁבַּשַּׁ''ס, דְּלֵדַת הַסָפֵק הוּא מִשְּׁעַת חֲתִימַת הַשַּׁ''ס, וְקֹדֶם שֶׁנַּעֲשָׂה הַמַּעֲשֶׂה שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק עָלָיו הִתְפִּיסוּהוּ הַבְּעָלִים בְּיָדוֹ וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד הַסָפֵק. וְכֵן בְּכוּר בִּשְׁלֹשִׁים סְאָה בְּסֶלַע, שֶׁבִּשְׁעַת אֲמִירָה שְׁתֵּי לְשׁוֹנוֹת דְּסָתְרֵי מִקְרֵי נוֹלַד הַסָפֵק, וְאַחַר כָּךְ מָשַׁךְ מִדַּעַת הַבְּעָלִים כָּל סְאָה וּסְאָה. וְכֵן אִם הִשְׂכִּיר אוֹ הִשְׁאִיל מִטַּלְטְלִין וְנוֹלַד סָפֵק עַל מֶשֶׁךְ הַזְּמַן, כְּגוֹן שֶׁאָמַר לוֹ י''ב זְהוּבִים לְשָׁנָה מִדִּינָר לְחֹדֶשׁ. וְכֵן הִשְׁאִיל לוֹ מָרָא לְמִירְפַּק בֵּיהּ פַּרְדֵּסֵי דְּסִימָן שמ''א (ס''ז) דְּיֵשׁ סָפֵק [בגמ'] אִי שְׁנֵי פַרְדֵּסִים אוֹ הַרְבֵּה, מְהַנֵּי תְּפִיסַת הַשּׂוֹכֵר וְהַשּׁוֹאֵל שֶׁהִתְפִּיסוּהוּ הַבְּעָלִים בְּיָדָן עַל סָפֵק זֶה מִדַּעְתָּן. אֲבָל אִם הָיָה בְּיָדוֹ שְׁאֵלָה וּפִקָּדוֹן, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים שֶׁנָּתַן לוֹ בְּמַתָּנָה, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים שֶׁלֹּא נָתַן בְּמַתָּנָה, לֹא הָוֵי תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת וְלָא מְהַנֵּי הַתְּפִיסָה רַק כְּשֶׁטּוֹעֵן בָּרִי, דְּהָא לְפִי עֵדוּת הַמַּכְחִישִׁים לֹא הִתְפִּיּסוֹ הַבְּעָלִים בְּיָדָם לַמַּתָּנָה. וּבְאֶבֶן הָעֵזֶר (טוּר) סִימָן ל''ט גַּבֵּי מוּמִין דִּצְרִיכָה לְהַחֲזִיר הַקִּדּוּשִׁין, וְכֵן בְּחֹשֶׁן מִשְׁפָּט סִימָן רכ''ד (ס''א), אַף שֶׁהוּא תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת, מִכָּל מָקוֹם לֹא הָוֵי סָפֵק הַשָּׁקוּל, דְּיֵשׁ לְהַשֵּׁנִי חֲזָקָה דְּכָאן נִמְצָא:


יח
תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת בְּטָעוּת, כְּגוֹן שֶׁהַבְּעָלִים טָעוּ וְסָבְרוּ שֶׁהַדִּין עִם שֶׁכְּנֶגְדּוֹ וּמָסְרוּ בְּיָדוֹ, וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ שֶׁהַדִּין הוּא עִמּוֹ, מֵחֲמַת שֶׁבִּסְפֵק הַדִּין הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה וּבְטָעוּת נְתָנוֹ, לֹא הָוֵי תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת. אָמְנָם בְּמִקָּח, כְּגוֹן שֶׁהִקְנָה קַרְקַע לְאֶחָד וּמִטַּלְטְלִין לְאַחֵר שֶׁהוּא סְפֵיקָא דְדִינָא בְּסִימָן ר''ב סָעִיף ג', וְטָעָה וְסָבַר שֶׁהוּא קִנְיָן וְנָתַן לוֹ וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ, הָוֵי תְּפִיסָה וְאֵין לַחֲזֹר, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה:


יט
בְּמָקוֹם שֶׁהַמְּשִׁיכָה הוּא סְפֵק קִנְיָן, כְּגוֹן מְשִׁיכָה בְּגָמָל וְהַנְהָגָה בַּחֲמוֹר דְּאִיכָּא חַד צַד דְּלֹא קָנָה, עַיֵּן סִימָן רע'' א בַּסמ''ע ס''ק ב', וְכֵן מְשׁוֹךְ בְּהֵמָה לִקְנוֹת אוֹתָהּ וְהַכֵּלִים שֶׁעָלֶיהָ דְּסִימָן ר''ב סָעִיף י''ד, וְכֵן בְּזָרַק אַרְנָקִי דְּסִימָן רמ''ג סָעִיף כ''ד, כָּל אֵלּוּ הֵן סְפֵק קִנְיָן וְלֹא הָוֵי תְּפִיסָה בְּמִקָּח וּמַתָּנָה. וַאֲפִלּוּ בָּא אַחַר כָּךְ לִרְשׁוּתָם, הָוֵי תְּפִיסָה שֶׁלְּאַחַר הַסָפֵק דְּלָא מְהַנֵּי. וּבְהֶפְקֵר אַף שֶׁלֹּא עָשׂוּ רַק סְפֵק קִנְיָן זֶה, נִקְרָא מָרָא קַמָּא, וְהַתּוֹפֵס מִיָּדָם חַיָּב לְהַחֲזִיר לְהַזּוֹכֶה רִאשׁוֹן. וְזֶה דַּוְקָא בְּמִטַּלְטְלִין, אֲבָל בְּקַרְקַע שֶׁל הֶפְקֵר אִם עָשָׂה סְפֵק קִנְיָן, כְּגוֹן הֶחֱזִיק בְּאַחַת לִקְנוֹת חֲבֶרְתָּהּ דְּסִימָן רע''ה סָעִיף ט' וּבָא אַחֵר וְהֶחֱזִיק בַּקִּנְיָן וַדַּאי, הַשֵּׁנִי קָנָה וְלֹא רִאשׁוֹן:


כ
בִּפְלוּגְתָא דְרַבְּוָוְתָא, דְּהַיְנוּ בְּמַחֲלֹקֶת הַפּוֹסְקִים שֶׁהָיוּ אַחַר חֲתִימַת הַשַּׁ''ס, מְהַנֵּי תְּפִיסָה אֲפִלּוּ אַחַר שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק אֲפִלּוּ בַּטּוֹעֵן שֶׁמָּא, אֲפִלּוּ יֵשׁ לוֹ תְּבִיעָה עַל חֵפֶץ וְתוֹפֵס חֵפֶץ אַחֵר מְהַנֵּי הַתְּפִיסָה, וּמִכָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁתּוֹפֵס חֵפֶץ עֲבוּר חוֹב. וְיָכוֹל לִטְעֹן קִים לִי כְּהָנָךְ פּוֹסְקִים אֲפִלּוּ בְּמִעוּט הַפּוֹסְקִים כְּנֶגֶד רֹב, רַק שֶׁצָּרִיךְ לִרְאוֹת מָה עֹצֶם כֹּחָם בְּחָכְמָה וּבְמִנְיָן אִם אֵין בְּטֵלִים נֶגֶד הָאֲחֵרִים. אֲבָל בְּיָחִיד נֶגֶד רַבִּים אֵין יָכוֹל לוֹמַר קִים לִי. וְכָתַב בִּתְשׁוּבַת חַוּוֹת יָאִיר (סִימָן קס''ה וְע''ש) דִּבְמָקוֹם שֶׁסָתְמוּ הַמְחַבֵּר וְהָר''ב בַּהג''ה וְלֹא חָלְקוּ עֲלֵיהֶם הַסמ''ע וְהַשַּׁ''ךְ, אֵין יָכוֹל לוֹמַר קִים לִי כְּפוֹסֵק אַחֵר, וְאִם כָּתַב הָרַמָ''א וְיֵשׁ אוֹמְרִים, יָכוֹל לוֹמַר קִים לִי. וּבְמָקוֹם שֶׁהִכְרִיעַ הָרַמָ''א, מִי שֶׁמּוֹרֶה לְמוּלוֹ הָוֵי טוֹעֶה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְהוּא הַדִּין אִם הָ רַמָ''א לֹא הִכְרִיעַ וְהַסמ''ע וְהַשַּׁ''ךְ הִכְרִיעוּ. וּבְמָקוֹם שֶׁהַסמ''ע וְהַשַּׁ''ךְ מְחֻלָּקִים, הֲלָכָה כְּהַשַּׁ''ךְ דְּהוּא בָּתְרָא, אִם לֹא שֶׁרוֹאִין שֶׁהַשַּׁ''ךְ הֶעֱבִיר דֶּרֶךְ עַל הַסמ''ע. וְאִם הַדַּיָּן הִכְרִיעַ כְּאֶחָד מֵהֶן בִּפְלוּגְתָא דְרַבְּוָתָא, אֵין הַשֵּׁנִי יָכוֹל לִטְעֹן קִים לִי, רש''ל (יש''ש ב''ק פ''ב סִימָן ה'): 


כא
תְּפִיסָה עַל יְדֵי שָׁלִיחַ לָא מְהַנֵּי, דְּהָוֵי תּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בְּמָקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים. וְאִם הַשָּׁלִיחַ אוֹ אַחֵר תָּפַס וְנָתַן לְבע''ד, אֵין הַנִּתְפָּס יָכוֹל לִתְבֹּעַ לְהַתּוֹפֵס:


כב
בְּקַרְקַע לָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה, אֲפִלּוּ בְּפֵרוֹת הַקַּרְקַע שֶׁנּוֹלַד הַסָפֵק עָלֶיהָ, וַאֲפִלּוּ בִּרְשׁוּת וַאֲפִלּוּ טוֹעֵן בָּרִי. וְדַוְקָא כְּשֶׁהַטַּעֲנָה הוּא עַל הַקַּרְקַע, כְּגוֹן שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוֹדִים בְּסַךְ הַשְּׂכִירוּת אוֹ בְּסַךְ הַמְּכִירָה, רַק שֶׁהַטַּעֲנָה הוּא שֶׁמַּגִּיעַ לוֹ עוֹד קַרְקַע, כְּגוֹן בְּמִדָּה בְּחֶבֶל הֵן חָסֵר הֵן יַתֵּר וְהָיָה יוֹתֵר דְּסִימָן רי''ח (סי''ד) שֶׁסַךְ הַמָּעוֹת יָדוּעַ, רַק שֶׁטּוֹעֵן שֶׁמַּגִּיעַ לוֹ הַיִּתְרוֹן שֶׁל הַקַּרְקַע, וְכֵן בְּמֶרְחָץ שֶׁהִשְׂכִּיר לוֹ בְּי''ב זְהוּבִים לְשָׁנָה, דִּינָר לְחֹדֶשׁ, שֶׁהַסָךְ יָדוּעַ י''ב זְהוּבִים, רַק שֶׁתּוֹבֵעַ שֶׁמַּגִּיעַ לוֹ עוֹד חֹדֶשׁ דִּירָה, אַף זֶה אִם לֹא נָתַן מָעוֹת, אֵינוֹ יָכוֹל לִתְפֹּס הַמָּעוֹת בְּעַד הַקַּרְקַע, אֲפִלּוּ טוֹעֵן בָּרִי שֶׁהִתְנָה בְּפֵרוּשׁ כְּמוֹ שֶׁאוֹמֵר. אֲבָל אִם הַקַּרְקַע יָדוּעַ, רַק שֶׁטּוֹעֲנִין עַל הַמָּעוֹת, כְּגוֹן שֶׁהַשְּׂכִירוּת יָדוּעַ שֶׁהוּא עַל שָׁנָה, רַק שֶׁזֶּה אוֹמֵר בְּה' שָׂכַרְתִּי וְזֶה אוֹמֵר בְּי' וּכְבָר דָּר בּוֹ וְאֵין תּוֹבֵעַ מִמֶּנּוּ רַק מָעוֹת הַשּׂוֹכֵר נִקְרָא מֻחְזָק. אֲבָל כְּשֶׁעֲדַיִן לֹא דָר בּוֹ, רַק חֲצִי שָׁנָה, וְנָתַן לוֹ כְּבָר ה' זְהוּבִים יָכוֹל הַמַּשְׂכִּיר לוֹמַר בְּי' הִשְׂכַּרְתִּי, וּכְבָר דַּרְתָּ חֲצִי שָׁנָה וְצֵא מִן הַבַּיִת, דְּהַמַּשְׂכִּיר מֻחְזָק בַּקַּרְקַע שֶׁלּוֹ, וְכֵן בִּתְרֵי וּתְרֵי בִּמְכִירַת קַרְקַע בַּעַל הַקַּרְקַע נִקְרָא מֻחְזָק. אֲבָל כְּשֶׁהַמְּכִירָה יָדוּעַ, רַק שֶׁשְּׁנַיִם אוֹמְרִים הָיָה תְּנַאי וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא הָיָה תְּנַאי, וְהַלּוֹקֵחַ כְּבָר יָרַד לַקַּרְקַע וְאֵין הַסָפֵק כִּי אִם בַּתְּנַאי, וּתְנַאי מִלְּתָא אַחֲרִיתִי הוּא מוֹקְמִינַן הַקַּרְקַע בְּחֶזְקַת הַלּוֹקֵחַ. וְדַוְקָא שֶׁהַסָפֵק בְּעִקַּר הַתְּנַאי, אֲבָל אִם יֵשׁ וַדַּאי תְּנַאי וְהַסָפֵק בְּקִיּוּם הַתְּנַאי, בֵּין שֶׁהוּא מִכֹּחַ תְּרֵי וּתְרֵי וּבֵין שֶׁהַסָפֵק הוּא מִכֹּחַ אֵיזֶה אִיבַּעְיָא בַּשַּׁ''ס דְּלָא אִיפְשְׁטָא, בֵּין סָפֵק בִּמְצִיאוּת, מוֹקְמִינַן בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי וְקַרְקַע בְּחֶזְקַת מָרָא קַמָּא. אֲבָל אִם הַתְּנַאי בְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, מוֹקְמִינַן בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִתְבַּטֵּל הַתְּנַאי כְּשֶׁיֵּשׁ אֵיזֶה סָפֵק. בִּפְלוּגְתָא דְרַבְּוָוְתָא אֵין מוֹצִיאִין מִיַּד הַמֻּחְזָק, אֲפִלּוּ בְּקַרְקַע וְלֹא הֻחְזַק ג' שָׁנִים יָכוֹל הַמֻּחְזָק לוֹמַר קִים לִי. וְגַם מְהַנֵּי תְּפִיסָה בִּרְשׁוּת בְּקַרְקַע כְּשֶׁהוּא מִלְּתָא דַעֲבִידָא לְגַלּוֹיֵי וְטוֹעֵן בָּרִי, בְּמַשְׁכַּנְתָּא בְּסִימָן (שט''ז) (עַיִןִ שי''ב ש''ךָ סקי''ד), וְעַיֵּן בְּמ''ש בְּסִימָן מ''ב. וְאִם נָפַל סָפֵק בֵּין מוֹכֵר וְלוֹקֵחַ, אִם קָנָה הַקַּרְקַע בְּקִנְיָן זֶה שֶׁיֵּשׁ בִּפְלוּגְתָא דְרַבְּוָוְתָא אִי קוֹנֶה בְּקִנְיָן זֶה, אִם הַמּוֹכֵר מֻחְזָק כְּבָר בְּכָל הַמָּעוֹת דְּמֵי הַמִּקָּח, יָכוֹל לוֹמַר קִים לִי שֶׁהַלּוֹקֵחַ קָנָה הַקַּרְקַע בְּקִנְיָן זֶה וְהַמָּעוֹת הֵן שֶׁלּוֹ. אֲבָל אִם לֹא נָתַן לוֹ, רַק מִקְּצָת דָּמִים, אָז אִם כְּבָר יָרַד הַלּוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת לְהַקַּרְקַע, מִקְרֵי הַלּוֹקֵחַ תּוֹפֵס בִּרְשׁוּת, וְיָכוֹל לִטְעֹן קִים לִי שֶׁלֹּא נִקְנָה לִי הַקַּרְקַע, וְתוֹפֵס בַּקַּרְקַע עַד שֶׁמַּחֲזִיר לוֹ הַמִּקְצָת מָעוֹת, אֲבָל אִם לֹא יָרַד הַלּוֹקֵחַ לְהַקַּרְקַע, מִקְרֵי הַמּוֹכֵר מֻחְזָק:


כג
בְּמָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לִטְעֹן קִים לִי, אָז אִם הוּא מֻחְזָק בְּהַדָּבָר מֵעִקָּרָא שֶׁלֹּא מֵחֲמַת תְּפִיסָה, אֲנַן טָעֲנִינַן עֲבוּרוֹ קִים לִי, כִּי כְּלָלָא הוּא בִּסְפֵיקָא דִפְלוּגְתָא דְרַבְּוָוְתָא אֵין מוֹצִיאִין מִיַּד הַמֻחְזָק. אֲבָל בִּתְפִיסָה צָרִיךְ לִטְעוֹן קִים לְי דַּוְקָא, אֲבָל אֲנָן לֹא טַעֲנִינָן עֲבוּרוֹ, אֲבָל כְּשֶׁמֵּת אֲנָן טוֹעֲנִין עֲבוּר יְתוֹמִים קִים לִי:


כד
אֵין מוֹצִיאִין מָמוֹן אַף דְּאִיכָּא סְפֵק סְפֵיקָא לְהַתּוֹבֵעַ, אֲבָל תְּפִיסָה מְהַנֵּי בִּסְפֵק סְפֵיקָא. וְאִם הָיָה לוֹ לְהַתּוֹבֵעַ שְׁטָר וְנוֹלַד סָפֵק בַּשְּׁטָר, דְּדָמֵי לִסְפֵק פֵּרָעוֹן, כְּגוֹן סָפֵק זִנְּתָה בְּרָצוֹן בַּכְּתֻבָּה, וְיֵשׁ סְפֵק סְפֵיקָא לְזַכּוֹת הַתּוֹבֵעַ, נִרְאֶה שֶׁאַף לְהוֹצִיא מָמוֹן מְהַנֵּי סְפֵק סְפֵיקָא, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ שְׁטָר גַּם כֵּן בְּיָדוֹ:


כה
אִם נוֹלַד סָפֵק בִּפְלוּגְתָא דְּרַבְּוָתָא בֵּין רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן, וְהָיָה רְאוּבֵן מֻחְזָק וְטוֹעֵן קִים לִי כִּפְלוֹנִי הַמְזַכֶּה, כְּגוֹן בְּגַוָּנָא הַמְבֹאָר בְּחֹשֶׁן מִשְׁפָּט סִימָן רס''ח (ס''ג בַּרמ''א) בִּפְלוּגְתָא דְראב''ן וְראבי''ה, וְטָעַן רְאוּבֵן קִים לִי כְּראב''ן הַמְזַכֶּה אוֹתִי, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד גַּם כֵּן סָפֵק זֶה עוֹד בֵּין רְאוּבֵן לְשִׁמְעוֹן וְהָיָה לְהֶפֶךְ, שֶׁלְּדַעַת הָראב''ן הָיָה זְכוּת לְשִׁמְעוֹן וְהָיָה רְאוּבֵן גַּם כֵּן מֻחְזָק וְטָעַן קִים לִי כְּראבי''ה, אִם יָכוֹל שִׁמְעוֹן לָבוֹא עָלָיו מִכֹּחַ מִמַּה נַּפְשָׁךְ, אִם קִים לָךְ כְּראבי''ה - תֵּן לִי הָרִאשׁוֹן, וְאִי קִים לָךְ כְּראב''ן תֵּן לִי הַשֵּׁנִי, אָז אִם אֵרַע זֶה בְּסָפֵק דְּלָא מְהַנֵּי תְּפִיסָה הַדִּין כְּמ''ש הָ רַמָ''א שָׁם בְּסִימָן רס''ח, דְּאִם עָמַד בַּדִּין כְּבָר אֵינוֹ יָכוֹל לָבוֹא עָלָיו בְּמִמַּה נַּפְשָׁךְ, וְאִם לֹא עָמַד בַּדִּין יָכוֹל לָבוֹא עָלָיו בְּמִמַּה נַּפְשָׁךְ, אֲבָל בְּסָפֵק דִּמְהַנֵּי תְּפִיסָה, יָכוֹל לָבוֹא עָלָיו בְּמִמַּה נַּפְשָׁךְ. וְדַוְקָא בְּחַד גַּבְרָא, אֲבָל בִּתְרֵי גַּבְרֵי, כְּגוֹן שֶׁסָפֵק הַשֵּׁנִי נוֹלַד בְּהַיּוֹרֵשׁ אוֹ בַּלּוֹקֵחַ שֶׁלּוֹ, לְעוֹלָם לֹא יָכוֹל לָבוֹא עָלָיו בְּמִמַּה נַּפְשָׁךְ:

   

סימן כו - שלא לדון בדיני גויים
ובו ד' סעיפים
א
אָסוּר לִדּוֹן בִּפְנֵי דַּיָּנֵי עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּבְעַרְכָּאוֹת (א) שֶׁלָּהֶם (פֵּי', מוֹשָׁב קָבוּעַ לְשָׂרִים לָדוּן בּוֹ), אֲפִלּוּ בְדִין שֶׁדָּנִים כְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל, וַאֲפִלּוּ נִתְרַצּוּ ב' בַּעֲלֵי דִינִים לִדּוֹן בִּפְנֵיהֶם, אָסוּר. וְכָל הַבָּא לִדּוֹן בִּפְנֵיהֶם, הֲרֵי זֶה רָשָׁע, וּכְאִלּוּ חֵרֵף וְגִדֵּף וְהֵרִים יָד בְּתוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ ע''ה. הגה: וְיֵשׁ בְּיַד בֵּית דִּין לְנַדּוֹתוֹ וּלְהַחֲרִימוֹ עַד שֶׁיְּסַלֵּק יַד הַגּוֹיִים מֵעַל חֲבֵרוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קנ''ד) . וְכֵן מַחֲרִימִין הַמַּחֲזִיק (בְּיַד) הַהוֹלֵךְ לִפְנֵי גּוֹיִים (רִיבָ''שׁ סִימָן ק''ב) . וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ דָן לִפְנֵי גּוֹיִים, רַק שֶׁכּוֹפֵהוּ עַל יְדֵי גּוֹיִים שֶׁיַּעֲמֹד עִמּוֹ לְדִין יִשְׂרָאֵל, רָאוּי לְמָתְחוֹ עַל הָעַמּוּד (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַגּוֹזֵל קַמָּא) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן שפ''ח. מִי שֶׁהָלַךְ בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִים וְנִתְחַיֵּב בְּדִינֵיהֶם, וְאַחַר כָּךְ חוֹזֵר וּתְבָעוֹ לִפְנֵי דַיָּנֵי יִשְׂרָאֵל, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין נִזְקָקִין לוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קפ''ח) ; וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּנִזְקָקִין לוֹ (מָרְדְּכַי בְּפֶרֶק הַגּוֹזֵל בַּתְרָא), אִם לֹא שֶׁגָּרַם (ב) הֶפְסֵד לְבַעַל דִּינוֹ לִפְנֵי גוֹיִים (מהר''ם מריזבורג) . וְהַסְּבָרָא רִאשׁוֹנָה נִרְאֶה לִי עִקָּר: 


ב
הָיְתָה יַד הַגּוֹיִים תַּקִּיפָה, וּבַעַל דִּינוֹ אַלָּם, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנּוּ בְּדַיָּנֵי יִשְׂרָאֵל, יִתְבָּעֶנּוּ לְדַיָּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּחִלָּה; אִם לֹא רָצָה לָבֹא, נוֹטֵל (ג) רְשׁוּת מִבֵּית דִּין וּמַצִּיל בְּדַיָּנֵי גוֹיִים מִיַּד בַּעַל דִּינוֹ. הגה: וְיֵשׁ רְשׁוּת לְבֵית דִּין לֵילֵךְ לִפְנֵי גוֹיִים (ד) וּלְהָעִיד שֶׁזֶּה חַיָּב לָזֶה (בה''ת בְּשֵׁם ר' שְׁרִירָא) . וְכָל זֶה דַּוְקָא כְּשֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לִהְיוֹת צַיִית דִּין, אֲבָל בְּלָאו הָכִי אָסוּר לְבֵית דִּין לְהַרְשׁוֹת לָדוּן לִפְנֵי גּוֹיִים (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ א') . 


ג
הַמְקַבֵּל עָלָיו בְּקִנְיָן לִדּוֹן עִם חֲבֵרוֹ לִפְנֵי הַגּוֹיִים, אֵינוֹ כְלוּם, (ה) וְאָסוּר לִדּוֹן בִּפְנֵיהֶם. וְאִם קִבֵּל עָלָיו שֶׁאִם לֹא יֵלֵךְ בִּפְנֵיהֶם יִהְיֶה עָלָיו כָּךְ וְכָךְ לַעֲנִיִּים, אָסוּר לֵילֵךְ לִדּוֹן עִמּוֹ לִפְנֵי גּוֹיִים וְחַיָּב לִתֵּן מַה שֶּׁקִּבֵּל עָלָיו לַעֲנִיִּים. וְיֵשׁ מִי (ו) שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין מוֹצִיאִין מִמֶּנּוּ, אֶלָּא מוֹדִיעִין אוֹתוֹ שֶׁחָל הַנֶּדֶר עָלָיו.


ד
שְׁטָר שֶׁכָּתוּב שֶׁיּוּכַל לְתָבְעוֹ בְּדִינֵי הַגּוֹיִים, אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתָבְעוֹ בִּפְנֵיהֶם. וְאִם מָסַר הַשְּׁטָר לְגוֹי שֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ בְּדִינֵיהֶם, חַיָּב לְשַׁלֵּם לוֹ כָּל מַה שֶּׁהִפְסִיד יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהוּא חַיָּב בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. הגה: וְכָל זֶה כְּשֶׁיּוּכַל לְכֹפוֹ בְּדִין יִשְׂרָאֵל, אֲבָל אִם הַלּוֶֹה אַלָּם, מֻתָּר לְמָסְרוֹ לַגּוֹי (בֵּית יוֹסֵף ס''ו בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) . (ז) וְעַיֵּן לְקַמָּן סוֹף סִימָן שס''ט (הָרֹא''שׁ בִּתְשׁוּבָה כְּלָל י''ח סימן א') מִדִּין גּוֹי הַמּוֹכֵר שְׁטָר חוֹב לְיִשְׂרָאֵל עַל יִשְׂרָאֵל אַחֵר, אִם דָּן הוּא בְּדִין גּוֹיִים.

   

סימן כז - שלא לקלל דין או שום אחד מישראל
ובו ב' סעיפים
א
הַמְקַלֵּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל וַאֲפִלּוּ מְקַלֵּל עַצְמוֹ (טוּר), בְּשֵׁם אוֹ בְּכִנּוּי אוֹ בְאֶחָד מֵהַשֵּׁמוֹת שֶׁקּוֹרִים הַגּוֹיִים לְהקב''ה, אִם הָיָה בְּעֵדִים וְהַתְרָאָה, לוֹקֶה אַחַת, מִשּׁוּם ''לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ'' (וַיִּקְרָא יט, יד), וְאִם הָיָה דַיָּן, לוֹקֶה עוֹד אַחֶרֶת מִשּׁוּם ''אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵל'' (שְׁמוֹת כב, כז) . וְ'' אָרוּר'' הָוֵי (א) לְשׁוֹן קְלָלָה.


ב
אִם לֹא הָיְתָה שָׁם הַתְרָאָה, אוֹ שֶׁקִּלֵּל בְּלֹא שֵׁם וּבְלֹא כִּנּוּי, אוֹ שֶׁהָיְתָה הַקְּלָלָה בָּאָה מִכְּלַל הַדְּבָרִים, כְּגוֹן שֶׁאָמַר: אַל יְהִי פְּלוֹנִי בָּרוּךְ לַה', אֵינוֹ לוֹקֶה. וְהוּא הַדִּין הַמְקַלֵּל אֶת הַמֵּת, פָּטוּר (טוּר), אֲבָל אִסוּרָא מִיהוּ אִכָּא. וְאִם חֵרֵף תַּלְמִיד חָכָם, מְנַדִּין אוֹתוֹ; וְאִם רָצוּ הַדַּיָּנִים (ב) לְהַכּוֹתוֹ מַכַּת מַרְדוּת, מַכִּין וְעוֹנְשִׁין אוֹתוֹ כַּמָּה שֶׁיִּרְאוּ. וְאִם חֵרֵף עַם הָאָרֶץ, עוֹנְשִׁין אוֹתוֹ כְּפִי שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה. אֲפִלּוּ מָחַל הַמִּתְחַרֵף (הַמִּתְקַלֵּל), עוֹנְשִׁין אוֹתוֹ, שֶׁכְּבָר חָטָא וְנִתְחַיֵּב (טוּר) . מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב נִדּוּי מִפְּנֵי שֶׁהִפְקִיר בְּבֵית דִּין, וְרָצוּ בֵּית דִּין לִמְחֹל עַל כְּבוֹדָם וְלֹא נִדּוּהוּ, הָרְשׁוּת בְּיָדָם; וְהוּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה בַּדָּבָר הֶפְסֵד בִּכְבוֹד הַבּוֹרֵא, כְּגוֹן שֶׁהָיוּ הָעָם מְבַעֲטִין בִּכְבוֹד הַתּוֹרָה וּבְדַיָּנִים, הוֹאִיל וּפָקְרוּ הָעָם בַּדָּבָר, צְרִיכִים לְחַזֵּק וְלַעֲנֹשׁ כְּפִי מַה שֶּׁיֵּרָאֶה לָהֶם.

   

הלכות עדות
סימן כח - כיצד מאימין העדים, ואין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין
ובו כ''ו סעיפים
א
כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵרוֹ (א) וְרָאוּי לְהָעִידוֹ, וְיֵשׁ לַחֲבֵרוֹ (ב) תּוֹעֶלֶת בְּעֵדוּתוֹ, חַיָּב לְהָעִיד, אִם יִתְבָּעֶנּוּ שֶׁיָּעִיד לוֹ בְּבֵית דִּין, (תוס' וב''י), בֵּין שֶׁיֵּשׁ עֵד אֶחָד (ג) עִמּוֹ בֵין שֶׁהוּא (ד) לְבַדּוֹ; וְאִם כָּבַשׁ עֵדוּתוֹ, פָּטוּר (ה) מִדִּינֵי אָדָם וְחַיָּב בְּדִינֵי (ו) שָׁמַיִם. הגה: וְעֵד אֶחָד לֹא יָעִיד אֶלָּא בִּדְבַר מָמוֹן שֶׁמֵּבִיא אֶחָד לִידֵי שְׁבוּעָה, אוֹ בִּדְבַר אִסּוּר לְאַפְרוּשֵׁי מֵאִסּוּרָא; אֲבָל אִם כְּבָר נַעֲשָׂה הָאִסּוּר, לֹא יָעִיד, דְּאֵינוֹ אֶלָּא כְּמוֹצִיא שֵׁם רָע עַל חֲבֵרוֹ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק ה' מֵהִלְכוֹת עֵדוּת) . וְאָסוּר לָאָדָם לְהָעִיד בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ לוֹ אָדָם שֶׁיּוֹדֵעַ בּוֹ שֶׁאֵינוֹ מְשַׁקֵּר. וַאֲפִלּוּ אָמַר לוֹ: בֹּא וַעֲמֹד עִם עֵד אֶחָד שֶׁיֵּשׁ לִי וְלֹא תָעִיד, רַק (ז) שֶׁיְּפַחֵד בַּעַל חוֹבִי וְיִסְבֹּר שֶׁיֵּשׁ לִי שְׁנֵי עֵדִים וְיוֹדֶה לִי, לֹא יִשְׁמַע לוֹ (טוּר) . 


ב
אָדָם רַשַּׁאי (ח) לְהַחֲרִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת עַל כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת שֶׁיָּבֹא וְיָעִיד. הגה: אֲבָל לֹא יוּכַל (ט) לְהַשְׁבִּיעָן אֶלָּא ''אִם לֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ'' (וַיִּקְרָא ה, א) (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תרנ''ח) . מִיהוּ אִם נִרְאֶה לְבֵית דִּין צֹרֶךְ שָׁעָה לְהַשְׁבִּיעָן שֶׁיַּגִּידוּ הָאֱמֶת, הָרְשׁוּת בְּיָדָן (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם רשב''ץ) . וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ט''ז סָעִיף ג' וּלְקַמָּן סִימָן ע''א סָעִיף ז' ח'. יֵשׁ אוֹמְרִים כְּשֶׁנּוֹתְנִים חֵרֶם בְּעֵדוּת, אַף הַקְּרוֹבִים צְרִיכִים לְהָעִיד (מָרְדְּכַי רֵישׁ פֶּרֶק שְׁבוּעַת הָעֵדוּת), וַאֲפִלּוּ בַּעַל דָּבָר בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ לְהָעִיד (טוּר סִימָן ט''ז) . וְיֵשׁ (י) חוֹלְקִין (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תרנ''ז וּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ו' סִימָן כ''א), וְכֵן (יא) עִקָּר. וְעַיֵּן בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן רל''ב מֶלֶךְ שֶׁצִּוָּה לָתֵת חֵרֶם בְּעֵדוּת:


ג
אִם גּוֹי תּוֹבֵעַ יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ יִשְׂרָאֵל יוֹדֵעַ עֵדוּת לַגּוֹי נֶגֶד יִשְׂרָאֵל, וְאֵין עֵד אֶלָּא הוּא, וְהַגּוֹי תּוֹבֵעַ שֶׁיָּעִיד לוֹ בְּמָקוֹם שֶׁדִּינֵי הַגּוֹיִים לְחַיֵּב מָמוֹן עַל פִּי עֵד אֶחָד, (יב) אָסוּר לְהָעִיד לוֹ; וְאִם הֵעִיד, (יג) מְשַׁמְּתִין אוֹתוֹ. הגה: אֲבָל אֵינוֹ חַיָּב (יד) לְשַׁלֵּם, דְּיָכוֹל לוֹמַר: אֱמֶת הֲעִדֹתִי. אֲבָל אִם יֵשׁ לְבָרֵר שֶׁשֶּׁקֶר הֵעִיד, חַיָּב לְשַׁלֵּם. וְאִם בַּעַל דָּבָר מוֹדֶה שֶׁאֱמֶת הֵעִיד, אֵין מְשַׁמְּתִין אוֹתוֹ (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דב''ק) . וְאִם מִתְּחִלָּה (טו) יִחֲדוֹ הַגּוֹי לַיִּשְׂרָאֵל לִהְיוֹת עֵד, אִכָּא חִלּוּל ה' אִם לֹא יָעִיד לוֹ וְיָעִיד לוֹ. 


ד
יִשְׂרָאֵל הַתּוֹבֵעַ לְגוֹי, וְכוֹפֵר, וְיֵשׁ לַגּוֹי עֵד אֶחָד, (טז) מֻתָּר לְהָעִיד לוֹ אִם יִתְבְּעֵהוּ. הגה: וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁב' עֵדִים יְכוֹלִין לְהָעִיד, שֶׁהֲרֵי גַּם בְּדִין יִשְׂרָאֵל יִתְחַיֵּב עַל פִּיהֶם. וְכֵן בְּמָקוֹם שֶׁאֵין מוֹצִיאִין מָמוֹן עַל פִּי עֵד אֶחָד, יְכוֹלִים (יז) לְהָעִיד (שָׁם בַּגְּמָרָא) . ב' קְרוֹבִים הֲרֵי הֵם כְּעֵד אֶחָד, דַּהֲרֵי בְּדִינֵנוּ אֵין אָנוּ מוֹצִיאִין מָמוֹן עַל פִּי עֵד אֶחָד (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דב''ק) . 


ה
תַּלְמִיד חָכָם שֶׁיּוֹדֵעַ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל, וּתְבָעוֹ שֶׁיָּעִיד לִפְנֵי בֵּית דִּין קָטָן מִמֶּנּוּ, אִם הוּא עֵדוּת מָמוֹן, אֵינוֹ חַיָּב לֵילֵךְ לְהָעִיד, אֶלָּא הֵם שׁוֹלְחִין אֵלָיו, וּמֵעִיד (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נ''ב ח' ב') . אֲבָל אִם יֵשׁ בּוֹ (יח) צַד אַפְרוּשֵׁי מֵאִסוּרָא, חַיָּב לֵילֵךְ וּלְהָעִיד. כָל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאָיָה בְּעֵדִים, מְטַפֵּל בָּהֶם לַהֲבִיאָם לְבֵית דִּין. וְאִם יָדְעוּ בֵּית דִּין שֶׁבַּעַל דִּינוֹ אַלָּם, וְטָעַן הַתּוֹבֵעַ שֶׁהָעֵדִים מְפַחֲדִים מִבַּעַל דִּינוֹ לָבֹא לְהָעִיד, וְיֵשׁ הוֹכָחָה לִדְבָרָיו (טוּר), הֲרֵי בֵּית דִּין כּוֹפִין אֶת בַּעַל דִּינוֹ שֶׁיָּבִיא הוּא הָעֵדִים; וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ דָנִין בָּהֶם לְאַלָּם. צְרִיכִים הָעֵדִים לְכַתְּחִלָּה לְהָעִיד מְעֻמָּד; וְאִם הָעֵד תַּלְמִיד חָכָם, מוֹשִׁיבִין אוֹתוֹ. וְעַיֵּן לְקַמָּן סוֹף סִימָן זֶה. 


ו
צְרִיכִים הַדַּיָּנִים לְכַתְּחִלָּה לִהְיוֹת יוֹשְׁבִים בִּשְׁעַת קַבָּלַת הָעֵדוּת. צָרִיךְ שֶׁיָּבִינוּ הַדַּיָּנִים לְשׁוֹן הָעֵדוּת, שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ מִפִּי הַתֻּרְגְּמָן. וְאִם מְבִינִים מַה שֶּׁהֵם אוֹמְרִים, אֲפִלּוּ אִם אֵינָם יוֹדְעִים לְהָשִׁיב, מֻתָּר לְהַעֲמִיד תֻּרְגְּמָן בֵּינֵיהֶם. וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן י''ז סָעִיף ו'. 


ז
מְאַיְּמִין (פֵּי', מַטִּילִין אֵימָה) עַל הָעֵדִים בִּפְנֵי הַכֹּל, וּמוֹדִיעִין אוֹתָם כֹּחַ עֵדוּת שֶׁקֶר וּבֹשֶׁת הַמֵּעִיד בָּהּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא וְשֶׁהוּא בָּזוּי בְּעֵינֵי שׂוֹכְרָיו.


ח
אַחַר כָּךְ מוֹצִיאִים אֶת כָּל אָדָם לַחוּץ, וּמְשַׁיְּרִים אֶת הַגָּדוֹל שֶׁבָּעֵדִים, וְאוֹמְרִים לוֹ: אֱמֹר הֵיאַךְ אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה חַיָּב לָזֶה. אִם אָמַר: הוּא אָמַר (לִי) חַיָּב אֲנִי לוֹ, אוֹ: אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא כָּשֵׁר וְנֶאֱמָן אָמַר לִי שֶׁהוּא חַיָּב לוֹ, לֹא אָמַר (יט) כְּלוּם, עַד שֶׁיֹּאמַר שֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ רָאָה שֶׁהִלְוָה לוֹ, אוֹ שֶׁיֹּאמַר: בְּפָנַי (כ) הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּב.


ט
אַחַר כָּךְ מַכְנִיסִין הָעֵד הַשֵּׁנִי, וּבוֹדְקִין אוֹתוֹ. אִם הֵעִיד כְּמוֹ חֲבֵרוֹ, נוֹשְׂאִים וְנוֹתְנִים בַּדָּבָר וְגוֹמְרִים הַדִּין:


י
אִם הָעֵדִים אוֹמְרִים עֵדוּתָן מְכֻוֶּנֶת בְּלָשׁוֹן אֶחָד מַמָּשׁ, יֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁמְּשַׁקְּרִים וּבְעֵצָה אַחַת כִּוְּנוּ לְשׁוֹנָם, וְצָרִיךְ לַחֲקֹר וְלִדְרֹשׁ אוֹתָם. הגה: וְאִם הָעֵד הָאֶחָד אָמַר עֵדוּתוֹ, וְהַשֵּׁנִי אָמַר: אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ יָדַעְתִּי, לֹא מְהַנֵּי, אֶלָּא אִם כֵּן הָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהָעִיד בְּפֵרוּשׁ (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נ''ב ח''ב וּמָרְדְּכַי פֶּרֶק נִגְמַר הַדִּין) . 


יא
הָעֵדִים שֶׁשָּׁלְחוּ עֵדוּתָן בִּכְתָב לְבֵית דִּין, אֵינוֹ עֵדוּת, דִּכְתִיב: ''עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים'' (דְּבָרִים יז, ו), מִפִּיהֶם, וְלֹא מִפִּי כְתָבָם. הגה: וְכֵן נוֹהֲגִין; וּדְלָא כְּיֵשׁ מַכְשִׁירִין אִם הָעֵדִים רְאוּיִין לְהָעִיד וְאֵינָם אִלְּמִים (טוּר בְּשֵׁם ר''ת) .


יב
חוֹתְכִין דִּינֵי מָמוֹנוֹת בְּעֵדוּת (כא) שֶׁבִּשְׁטָר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הָעֵדִים קַיָּמִין, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ס''א סָעִיף ב' אֵיזֶה דָבָר מִקְרֵי שְׁטָר, גַּם לְקַמָּן סִימָן מ''ו סָעִיף י'. 


יג
כָּל זְמַן (כב) שֶׁזּוֹכֵר הָאָדָם, יָכוֹל לְהָעִיד לְעוֹלָם, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְיַשֵּׁן הַדָּבָר הַרְבֵּה אֵינוֹ זוֹכְרוֹ עַל בֻּרְיוֹ. אֲפִלּוּ אֵינוֹ נִזְכָּר לָעֵדוּת אֶלָּא מִתּוֹךְ הַכְּתָב, שֶׁכְּשֶׁמְּסָרוּהוּ לוֹ כְּתָבוֹ בְּפִנְקָסוֹ לְזִכְרוֹן דְּבָרִים, וְשָׁכַח הַדָּבָר וְאֵינוֹ נִזְכָּר אֶלָּא מִתּוֹךְ הַכְּתָב, יָכוֹל לְהָעִיד; וְהוּא שֶׁאַחַר שֶׁרָאָה הַכְּתָב נִזְכָּר לַדָּבָר. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ''ו סָעִיף י'. 


יד
וְכֵן אִם נִזְכַּר לַדָּבָר עַל יְדֵי אַחֵר שֶׁהִזְכִּירוֹ לוֹ, יָכוֹל לְהָעִיד, אֲפִלּוּ הָיָה הַמַּזְכִּיר הָעֵד הַשֵּׁנִי. אֲבָל אִם הַבַּעַל דִּין בְּעַצְמוֹ מַזְכִּירוֹ וְנִזְכַּר, לֹא יָעִיד; וְאִם (כג) הָעֵד תַּלְמִיד חָכָם, אַף אִם הַבַּעַל דִּין בְּעַצְמוֹ מַזְכִּירוֹ, שַׁפִּיר דָּמֵי, שֶׁוַּדַאי אִי לֹא הָיָה נִזְכַּר לֹא הָיָה מֵעִיד.


טו
אֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת (כד) שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין; וְאִם קִבְּלוּ, אֵין דָּנִין עַל פִּיו. הגה: וְחוֹזְרִין וּמַגִּידִין בְּפָנָיו. וְאִם שִׁנּוּ בְּעֵדוּתָן בְּפַעַם שֵׁנִי מִמַּה שֶּׁהִגִּידוּ בָרִאשׁוֹנָה, הוֹלְכִין אַחַר הָעֵדוּת הַשֵּׁנִי שֶׁהִגִּידוּ בְּפָנָיו, אַף עַל פִּי שֶׁהִגִּידוּ בָּרִאשׁוֹנָה עַל פִּי (כה) הַחֵרֶם, דְּכָל שֶׁלֹּא בְפָנָיו כְּחוּץ לְבֵית דִּין דָּמֵי, וְחוֹזְרִין וּמַגִּידִין (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם ר' מְנַחֵם) . וְיֵשׁ חוֹלְקִין וְאוֹמְרִים דְּאִם נִתְקַבֵּל הָעֵדוּת שֶׁלֹּא בְפָנָיו, (כו) כָּשֵׁר בְּדִיעֲבַד (ר''י נ''ב ח''א וּמָרְדְּכַי פֶּרֶק הַגּוֹזֵל בַּתְרָא) . וְלָכֵן אִם הַבַּעַל דִּין הוּא אַלָּם, וְהָעֵדִים יְרֵאִים לְהַגִּיד לְפָנָיו, מְקַבְּלִין הָעֵדוּת שֶׁלֹּא בְפָנָיו, וְדָנִין עַל פִּיו (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן קע''ה וקע''ו) . מִיהוּ אִם אֶפְשָׁר לָכֹף הָאַלָּם כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן זֶה סָעִיף ה', עָדִיף טְפֵי. יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא אָמְרוּ אֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת אֶלָּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין, הַיְנוּ בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אֲבָל בִּקְטָטוֹת וּמְרִיבוֹת שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁאִם יָעִידוּ בִּפְנֵיהֶם יִתְקוֹטְטוּ עִם עֵדִים, גַּם יִתְקוֹטְטוּ זֶה עִם זֶה, תִּקְּנוּ הַגְּאוֹנִים שֶׁמְּקַבְּלִים הָעֵדוּת שֶׁלֹּא בִפְנֵיהֶם, גַּם לֹא יְגַלּוּ מִי הֵם הָעֵדִים (הַגָהֲת מָרְדְּכַי הַחֲדָשִׁים) . וְלִי נִרְאֶה, דְדַוְּקָא כְּשֶׁאֵין הַבֵּית דִּין רוֹצִים לָדוּן אֶחָד מֵהֶם עַל פִּי הַדִּין וְלַעֲנֹשׁ, רַק לְהַשְׁקִיט הַקְּטָטָה וּלְהוֹרוֹת כְּפִי צֹרֶךְ הַמְרִיבָה; אֲבָל כְּשֶׁרוֹצִים לַעֲנֹשׁ וְלָדוּן אֶחָד מֵהֶם, אֵין לְקַבֵּל הָעֵדוּת אֶלָּא בְּפָנָיו, וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּאֶבֶן הָעֵזֶר סִימָן י''א סָעִיף ד'.


טז
הָיָה הַבַּעַל דִּין חוֹלֶה, אוֹ שֶׁהָיוּ הָעֵדִים חוֹלִים, מְקַבְּלִים שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. וְאִם הָיוּ הָעֵדִים מְבַקְּשִׁים לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁלְחוּ לְבַעַל דִּין וְלֹא בָא, אוֹ שֶׁאֵינוֹ מָצוּי בָעִיר, הֲרֵי אֵלּוּ מְקַבְּלִים עֵדוּת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. הגה: אֲבָל אִם לֹא הוֹדִיעוּ אוֹתוֹ, לֹא (טוּר) . וְדַוְקָא שֶׁאֵין לָחוּשׁ שֶׁהָעֵדִים יֵלְכוּ קֹדֶם שֶׁיּוֹדִיעוּ אוֹתוֹ (מָרְדְּכַי בְּשֵׁם ראב''ן ור''י), וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן בְּסָמוּךְ. וְאִם הָיָה הַנִּתְבָּע חוֹלֶה, אֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת שֶׁלֹּא בְפָנָיו, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁיִּפְּלוּ הַנְּכָסִים קַמֵּי יַתְמֵי וְלֹא יוּכַל לָדוּן עִמָּהֶם, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן ק''י (טוּר) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל שֶׁשָּׁלְחוּ אַחֲרָיו וְלֹא בָא לְבֵית דִּין, מְהַנֵּי, וּמְקַבְּלִין עֵדוּת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אִם פָּתְחוּ לֵהּ בְּדִינָא, אוֹ אֲפִלּוּ לֹא פָתְחוּ לֵהּ בְּדִינָא, וְצָרִיךְ (כז) לָדוּן לִפְנֵי אוֹתָן דַּיָּנִים כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר סִימָן י''ד (ר''י נָתִיב ב' ח''א) . וְכֵן אִם הָיָה דָבָר נָחוּץ, וְאִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל הָעֵדוּת אַחַר כָּךְ, כְּגוֹן שֶׁהָיוּ הָעֵדִים חוֹלִים אוֹ הַתּוֹבֵעַ חוֹלֶה וְיֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁיָּמוּת (טוּר), וְכֵן אִם הָעֵדִים הוֹלְכִים לִמְדִינַת הַיָּם וְאֵין יְכוֹלִין לְהַמְתִּין עַד שֶׁיּוֹדִיעוּ אוֹתוֹ, מְקַבְּלִין אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שָׁלְחוּ אֵלָיו (נִמּוּקֵי יוֹסֵף וּמָרְדְּכַי פֶּרֶק הַגּוֹזֵל בַּתְרָא וְהָרַאֲבַ''ד וְהָרַשְׁבָּ''א) וְכֵן נִרְאֶה מִמַּה שֶּׁפָּסַק לְקַמָּן סִימָן ק''מ סָעִיף י'. 


יז
רְאוּבֵן שֶׁתּוֹבֵעַ אֶת שִׁמְעוֹן וְעֵדָיו בְּמָקוֹם אַחֵר, יֹאמְרוּ בֵּית דִּין לְשִׁמְעוֹן אִם חָפֵץ לֵילֵךְ בִּמְקוֹם הָעֵדִים וְיָעִידוּ בְּפָנָיו, וְאִם לָאו יְקַבְּלוּ בֵּית דִּין שֶׁבִּמְקוֹם הָעֵדִים עֵדוּת שֶׁלֹּא בְפָנָיו וְיוֹדִיעוּ לְבֵית דִּין שֶׁבִּמְקוֹם הַבַּעֲלֵי דִינִין, וְיָדוּנוּ עַל פִּי אוֹתָהּ קַבָּלָה. הגה: וְכֵן אִם מָצָא עֵדָיו בְּעִיר אַחֶרֶת, וְאֵין שָׁהוּת לִשְׁלֹחַ אַחֲרָיו, אוֹ שֶׁלֹּא יִמְצָא הָעֵדִים אַחַר כָּךְ, גּוֹבִין בִּפְנֵי בֵּית דִּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין, וְדָנִין עַל פִּי הָעֵדוּת הַהוּא (א''ז) . וְכֵן הַמִּנְהָג פָּשׁוּט בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ. אַף ע''פ שֶׁיֵּשׁ חוֹלְקִים וּסְבִירָא לְהוּ דַּאֲפִלּוּ בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁיַּפְסִיד הָעֵדוּת אִם לֹא יְקַבְּלוּ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֵין מְקַבְּלִין אֶלָּא אִם כֵּן שָׁלְחוּ לוֹ תְּחִלָּה, אֵין נוֹהֲגִין כֵּן, אֶלָּא כַּאֲשֶׁר נִתְבָּאֵר: 


יח
לֹא אָמְרוּ אֵין מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי ב''ד, אֶלָּא בְּתוֹבֵעַ שֶׁמֵּבִיא עֵדִים עַל תְּבִיעָתוֹ. אֲבָל הַמֵּבִיא עֵדִים (כח) לִפְטֹר אֶת עַצְמוֹ, מְקַבְּלִים.


יט
אֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת עַל (כט) קָטָן, אֲפִלּוּ בְּפָנָיו; דְּכֵיוָן דְּקָטָן הוּא, בְּפָנָיו כְּשֶׁלֹא בְּפָנָיו דָּמֵי. וְיִתְבָּאֲרוּ פְּרָטֵי דִּין זֶה בְּסִימָן ק''י:


כ
אֵין שְׁנַיִם (ל) רְאוּיִן לְקַבָּלַת עֵדוּת; וְאִם קִבְּלוּ, לֹא עָשׂוּ כְּלוּם.


כא
קַבָּלַת עֵדוּת צָרִיךְ ג' מֻמְחִים יוֹדְעִים הִלְכוֹת עֵדוּת כָּשֵׁר וּפָסוּל, וּזְהִירִין בְּקַבָּלָתָן לְכַוֵּן עֵדוּת כָּל אֶחָד, כְּדִתְנָן: ''הֱוֵי זָהִיר בִּדְבָרֶיךָ, שֶׁמָּא מִתּוֹכָן יִלְמְדוּ לְשַׁקֵּר''; וְכָל הַמְקַבֵּל עֵדוּת וְאֵינוֹ רָאוּי לָדוּן, כְּאִילוּ קִבֵּל עֵדוּת שֶׁקֶר, וְאֵינוֹ רָאוּי לָדוּן עַל פִּי אוֹתוֹ שְׁטָר. אֶלָּא סוֹמְכִין עַל הָעֵדִים עַצְמָן (טוּר) . 


כב
נָכוֹן לִמְקַבְּלֵי עֵדוּת (לא) לְפַרְסֵם בִּשְׁטַר קַבָּלַת הָעֵדוּת מִי הֵם הָעֵדִים. מִיהוּ, אִם לֹא כָתְבוּ מִי הֵם הָעֵדִים, לֹא הִפְסִידוּ (שָׁם בִּתְשׁוּבַת רַמְבַּ''ן סִימָן קי''ד) . 


כג
אִם רָצוּ הַצִּבּוּר לְתַקֵּן שֶׁהַשְּׁנֵי סוֹפְרִים מְקַבְּלִים עֵדוּת וּמַגְבִּין עַל פִּיהֶם, וְכֵן אִם רָצוּ שֶׁאִם יִפָּטֵר הָעֵד שֶׁהֻזְמַן לְהָעִיד עִם הַסוֹפֵר שֶׁתַּעֲלֶה חֲתִימַת (לב) הַסוֹפֵר כִּשְׁנֵי עֵדִים, תַּקָנָתָם קַיֶּמֶת. הגה: כִּי בְּכָל דְּבָרִים כָּאֵלֶּה רְשׁוּת לַצִּבּוּר לְתַקֵּן בְּעִירָם הַטּוֹב בְּעֵינֵיהֶם: 


כד
מִי שֶׁטּוֹעֵן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי כִתֵּי עֵדִים, וְאָמְרוּ הַכַּת הָאַחַת שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים כְּלוּם, לֹא הִפְסִיד זְכוּתוֹ וּמֵבִיא כַּת שְׁנִיָּה. אֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת אֶלָּא בַּיּוֹם; וְאִם קִבְּלוּהָ בַּלַּיְלָה, אֲפִלּוּ הָיוּ עֵדָיו רְדוּפִים לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, אֵין דָּנִין עַל פִּי אוֹתָהּ קַבָּלָה. הגה: מִיהוּ אִם קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם בַּעֲלֵי הַדִּינִים לְקַבֵּל הָעֵדוּת בַּלַּיְלָה, מְקַבְּלִים אֲפִלּוּ לְכַתְּחִלָּה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א) . 


כה
אֵין מְקַבְּלִים עֵדוּת קֹדֶם שֶׁיָּשִׁיב הַנִּתְבָּע לִתְבִיעַת הַתּוֹבֵעַ, לְפִי שֶׁאוּלַי יוֹדֶה הַנִּתְבָּע וְלֹא יְהֵא צָרִיךְ עֵדִים, וְאַטְרוּחֵי בֵּית דִּין לֹא מַטְרְחִינָן.


כו
אִם קִבְּלוּ עֵדִים מְעֻמָּד, מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּי. וְאִם הָיוּ (לג) נִסְמָכִים עַל הָעַמּוּד, אֲפִלּוּ לְכַתְּחִלָּה מֻתָּר, דִּסְמִיכָה כִּישִׁיבָה. וּבְסִימָן י''ז נִתְבָּאֵר שֶׁעַכְשָׁיו נָהֲגוּ לְהוֹשִׁיב הָעֵדִים:

   

סימן כט - שלא יוכלו העדים לחזר
ובו ג' סעיפים
א
אַחַר שֶׁהֵעִיד הָעֵד בְּבֵית דִּין וְהוּא (א) לְאַחַר כְּדֵי דִבּוּר, (ב''י) אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ. כֵּיצַד, אָמַר מֻטְעֶה הָיִיתִי, שׁוֹגֵג הָיִיתִי וְנִזְכַּרְתִּי שֶׁאֵין הַדָּבָר כֵּן, לְפַחֲדוֹ עָשִׂיתִי; (ב) אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, אֲפִלּוּ נָתַן טַעַם לִדְבָרָיו. וְכֵן אֵינוֹ יָכוֹל (ג) לְהוֹסִיף בְּעֵדוּתוֹ תְּנַאי (ד) וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּיָכוֹל לְהוֹסִיף בִּתְנַאי (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ) . אֲבָל בְּדָבָר שֶׁמּוֹכִיחוֹ שֶׁטָּעָה, כְּגוֹן שֶׁהִזְקִיקוּהוּ בֵּית דִּין לְהָבִיא עֵדִים שֶׁאֵינוֹ רַמַּאי, וְהָלַךְ וְהֵבִיאָם, וְאָמְרוּ לָהֶם הַבֵּית דִּין: יוֹדְעִים אַתֶּם בּוֹ שֶׁהוּא רַמַּאי, וְאָמְרוּ הָעֵדִים: הֵן, וְאָמַר לָהֶן הַבַּעַל דִּין: וְכִי אֲנִי רַמַּאי, וְאָמְרוּ: לֹא אָמַרְנוּ אֶלָּא שֶׁאֵינְךָ רַמַּאי, שׁוֹמְעִין לְדִבְרֵיהֶם הָאַחֲרוֹנִים, מִשּׁוּם דְּמִסְתָמָא אֵין אָדָם מֵבִיא עֵד לְהָעִיד חוֹבָתוֹ, וּבְוַדַאי טָעוּ. וְכֵן בְּכָל טָעוּת שֶׁהָעֵדִים מְצוּיִים לִטְעוֹת בּוֹ, נֶאֱמָנִים הֵם בְּעַצְמָם, וְאֵין בָּזֶה מִשּׁוּם חוֹזֵר וּמַגִּיד. וְכֵן אִם אֵינוֹ סוֹתֵר עִקָּר דְּבָרָיו הָרִאשׁוֹנִים, כְּגוֹן שֶׁהַדְּבָרִים סְתוּמִים וְסוֹבְלִים בֵּאוּר אֶחָד מִשְּׁנֵי עִנְיְנֵי מַשְׁמָעוּת, אֶחָד קָרוֹב וְאֶחָד רָחוֹק, כָּל שֶׁאָנוּ יְכוֹלִים לְכַוֵּן דִּבְרֵי הָעֵד כְּדֵי שֶׁלֹּא תְהֵא עֵדוּתוֹ מֻכְחֶשֶׁת, יֵשׁ לָנוּ לְכַוֵּן דְּבָרָיו, כְּשֵׁם שֶׁיֵּשׁ לָנוּ לְתָרֵץ דִּבְרֵי שְׁנֵי עֵדִים הַנִּרְאִים (ה) מַכְחִישִׁים זֶה אֶת זֶה, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עֵדוּת מְכֻוֶּנֶת. הגה: כְּשֶּׁנּוֹתְנִים חֵרֶם בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, אַחַר עֵדוּת, שֶׁיָּגִּידוּ (שֶׁיָּעִידוּ) קֹדֶם שֶׁיֵּצְאוּ מִבֵּית הַכְּנֶסֶת, וּלְאַחַר שֶׁיָּצְאוּ בָּאוּ עֵדִים לְהַגִּיד, וְאוֹמְרִים: לֹא שַׂמְנוּ לִבֵּנוּ אָז לְהָעִיד, וְעַתָּה זוֹכְרִין, יְכוֹלִין לַחֲזֹר וּלְהָעִיד, הוֹאִיל וְשָׁתְקוּ תְּחִלָּה, וְלֹא אָמְרוּ: אֵין אָנוּ יוֹדְעִים (מָרְדְּכַי פֶּרֶק שְׁבוּעַת הָעֵדוּת) . וַאֲפִלּוּ אָמְרוּ: אֵין אָנוּ יוֹדְעִים, וְנָתְנוּ (ו) אֲמַתְלָא לְדִבְרֵיהֶם לָמָּה אָמְרוּ כָךְ, חוֹזְרִין וּמַגִּידִין, הוֹאִיל וְלֹא אָמְרוּ בְּהֵפֶךְ מִמַּה שֶּׁאוֹמְרִים בָּאַחֲרוֹנָה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ם וְטוּר) . 


ב
עֵדִים שֶׁאָמְרוּ: שֶׁקֶר הֵעַדְנוּ, נֶאֱמָנִים לְגַבֵּי עַצְמָם, וְחַיָּבִים לְשַׁלֵּם כָּל מַה שֶּׁגָּרְמוּ לְהַפְסִיד בְּעֵדוּתָן.


ג
אַף עַל גַּב דְּלֹא רָאִינוּ אֵינָהּ רְאָיָה, הֵיכָא דְתַרְוַיְהוּ כִּי הֲדָדֵי (נִינְהוּ), כִּי אָמַר הָאֶחָד: לֹא רָאִיתִי, הֲוָה לֵהּ כְּאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: לֹא רָאִיתָ, וַהֲוָה לֵהּ הַכְחָשָׁה. הגה: אֲבָל אִם אוֹמֵר הָעֵד שֶׁפְּלוֹנִי הָיָה עִמּוֹ, וְאוֹתוֹ הַפְּלוֹנִי אוֹמֵר שֶׁלֹּא הָיָה עִמּוֹ, אֵין זֶה הַכְחָשָׁה, דְּאֵין עֵד מְדַקְדֵּק מִי עִמּוֹ בִּשְׁעַת עֵדוּת (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָּל נ''ט סִימָן א') .

   

סימן ל - אין עדי ממונות צריכין דרישה וחקירה, וצריך להיות עדות שלם
ובו י''ד סעיפים
א
עֵדֵי דִּינֵי מָמוֹנוֹת, חוּץ מֵעֵדֵי חַבָּלוֹת, אֵינָם צְרִיכִים דְּרִישָׁה (א) וַחֲקִירָה. כֵּיצַד, אָמְרוּ הָעֵדִים: בְּפָנֵינוּ הִלְוָה זֶה אֶת זֶה מָנֶה בְּשָׁנָה פְלוֹנִית, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא (ב) כִוְּנוּ הַחֹדֶשׁ וְלֹא הַמָּקוֹם שֶׁהִלְוָה בּוֹ וְלֹא הַמָּנֶה אִם הָיָה מִמַּטְבֵּעַ פְּלוֹנִית אוֹ מִמַּטְבֵּעַ פְּלוֹנִית, עֵדוּתָן קַיֶּמֶת. וְאִם נִרְאֶה לַדַּיָּן שֶׁהַדִּין מְרֻמֶּה, צָרִיךְ דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה לְהוֹצִיא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ. הגה: עַיֵּן לְעֵיל סִימָן ט''ו. וְעֵדִים הַמְעִידִים עַל דְּבַר אִסּוּר, עַיֵּן בְּאֶבֶן הָעֵזְר סִימָן י''ז סָעִיף כ''א וְסִימָן מ''ב סָעִיף ד' אִם בָּעֵינָן דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה: וְסִימָן י''א ס''ד 


ב
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֵדֵי דִּינֵי מָמוֹנוֹת צְרִיכִין דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה, אִם הִכְחִישׁוּ זֶה אֶת זֶה בִּדְרִישׁוֹת אוֹ בַּחֲקִירוֹת, עֵדוּתָן בְּטֵלָה; וְאִם הִכְחִישׁוּ זֶה אֶת זֶה בִּבְדִיקוֹת, עֵדוּתָן קַיֶּמֶת. (ג) כֵּיצַד, אֶחָד אוֹמֵר: בְּנִיסָן לָוָה מִמֶּנּוּ, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: לֹא כִי אֶלָּא בְּאִיָּר, אוֹ שֶׁאָמַר הָאֶחָד: בִּירוּשָׁלַיִם, וְהַשֵּׁנִי אָמַר: לֹא כִי אֶלָּא בְּלֹד, עֵדוּתָן בְּטֵלָה. וְכֵן אִם אָמַר הָאֶחָד: חָבִית שֶׁל יַיִן הִלְוָהוּ, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: שֶׁל (ד) שֶׁמֶן הָיְתָה, עֵדוּתָן (ה) בְּטֵלָה, שֶׁהֲרֵי הִכְחִישׁוּ בִּדְרִישָׁה. אֲבָל אִם אָמַר הָאֶחָד: מָנֶה שָׁחוֹר, שֶׁהַמָּעוֹת הֻשְׁחְרוּ מֵחֲמַת יָשְׁנָן, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: מָנֶה לָבָן הָיָה, וְזֶה תּוֹבְעוֹ (ו) שְׁנֵיהֶם (טוּר), (אוֹ) זֶה אוֹמֵר: בִּדְיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה הָיוּ כְּשֶׁהִלְוָהוּ, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: בִּדְיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה הָיוּ; עֵדוּתָן קַיֶּמֶת אִם הַמְּקוֹמוֹת קְרוֹבִים שֶׁאֶפְשָׁר לִרְאוֹת מִזֶּה לָזֶה (טוּר) . אֲפִלּוּ אָמַר הָאֶחָד: מָנֶה הִלְוָהוּ, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: ר', חַיָּב לְשַׁלֵּם מָנֶה, שֶׁיֵּשׁ בִּכְלַל ר' מָנֶה. וְכֵן אִם אָמַר הָאֶחָד: דְּמֵי חָבִית שֶׁל יַיִן יֵשׁ לוֹ בְּיָדוֹ, וְזֶה אוֹמֵר: דְּמֵי חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן, וְהוּא תְּבָעוֹ שְׁנֵיהֶם (טוּר), מְשַׁלֵּם כְּפָחוֹת שֶׁבְּדָמִים (ר''ן בתשובה סימן ל''ד) . וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. כָּל מָקוֹם שֶׁנּוּכַל לְיַשֵּׁב דִּבְרֵי הָעֵדִים, שֶׁאֵין מַכְחִישִׁין זֶה אֶת זֶה, מְיַשְּׁבִין דִּבְרֵיהֶם, וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר סִימָן כ''ט (סָעִיף א') . 


ג
רְאוּבֵן תָּבַע מִשִּׁמְעוֹן אֶלֶף וְת''ק זְהוּבִים, וּמֵבִיא ה' עֵדִים; אֶחָד אוֹמֵר: רָאִיתִי שֶׁהִלְוָהוּ ק', וְאֶחָד מֵעִיד עַל ר', וְאֶחָד מֵעִיד עַל ש', וְאֶחָד עַל ת', וְאֶחָד עַל ת''ק, אִם הֵעִידוּ כָּל אֶחָד מֵהֶם בְּעֵדוּת מְיֻחֶדֶת, כְּגוֹן שֶׁאָמַר הָרִאשׁוֹן: בְּאֶחָד בְּנִיסָן בַּשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר בִּזְמַן אַחֵר, וְכֵן כֻּלָּם, מְשַׁלֵּם ת''ש, (ז) וְיִשָּׁבַע שְׁבוּעַת הַתּוֹרָה עַל מֵאָה, וִיגַלְגֵּל עָלָיו הַת''ש שֶׁנִּשְׁאֲרוּ. אֲבָל אִם הֵעִידוּ כֻלָּם בְּיוֹם אֶחָד, (ח) בְּהַכְחָשָׁה, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא ר'. וְכֵן אִם הֵעִידוּ סְתָם, דָּנִין הַדָּבָר כְּמַכְחִישִׁין, לְהָקֵל, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:


ד
עֵד שֶׁמֵּעִיד: רָאִיתִי דָּבָר זֶה וּפְלוֹנִי הָיָה עִמִּי, וְאוֹתוֹ פְּלוֹנִי אוֹמֵר: לֹא רָאִיתִי וְלֹא הָיִיתִי עִמְּךָ, אֵין זוֹ הַכְחָשָׁה ע''ל סוֹף סִימָן כ''ט. 


ה
מִי שֶׁתָּבַע אֶת חֲבֵרוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּיָדוֹ מָאתַיִם זְהוּבִים בְּפִקָּדוֹן לְהַשְׁבִּיחָם לוֹ, וְהַלָּה כּוֹפֵר בַּכֹּל, וְעֵד אֶחָד מֵעִיד שֶׁשָּׁמַע מִפִּיו (דְּהַנִּפְקָד) שֶׁהָיוּ חֲמִשִּׁים, וְעֵד אַחֵר מֵעִיד שֶׁשָּׁמַע שֶׁהָיוּ מֵאָה וַחֲמִשִּׁים, הֻחְזַק (ט) כַּפְרָן לְאוֹתוֹ מָמוֹן, (י) וּמְשַׁלֵּם ר'.


ו
בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָאוּ שְׁנֵי הָעֵדִים הַמַּעֲשֶׂה (יא) כְּאֶחָד, עֵדוּתָן מִצְטָרֶפֶת. כֵּיצַד, אָמַר הָאֶחָד: בְּפָנַי הִלְוָהוּ בְּיוֹם פְּלוֹנִי, אוֹ: בְּפָנַי הוֹדָה לוֹ, וְאָמַר הָעֵד הָאַחֵר: בְּפָנַי הִלְוָהוּ בְּיוֹם אַחֵר, אוֹ: הוֹדָה לוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין. וְכֵן אִם אָמַר הָאֶחָד: בְּפָנַי הִלְוָהוּ, וְהַשֵּׁנִי אָמַר: בְּפָנַי הוֹדָה לוֹ, אוֹ שֶׁאוֹמֵר הָרִאשׁוֹן: בְּפָנַי הוֹדָה לוֹ, וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: אַחַר זְמַן הִלְוָהוּ בְּפָנַי, הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפִין. וְכֵן דִּינֵי עֵדוּת דְּבַר אִסּוּר (מָרְדְּכַי פ''ב דִּיבָמוֹת) . (יב) וְעַיֵּן בְּאֶבֶן הָעֵזְר סִימָן י''א וְסִימָן קמ''ג סָעִיף י'. 


ז
הָא דְּהַלְוָאָה אַחַר הַלְוָאָה מִצְטָרְפִין, (יג) כְּשֶׁתָּבַע מִמֶּנּוּ ב' מָנִין, אֶחָד שֶׁהִלְוָה לוֹ בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת וְהַמָּנֶה הַשֵּׁנִי (יד) בְּשֵׁנִי בְּשַׁבָּת; אֲבָל אִם הַמַּלְוֶה מוֹדֶה שֶׁלֹּא הִלְוָה לוֹ אֶלָּא מָנֶה אֶחָד, חֲזֵינָן, אִי אִכָּא לְמֵימַר דְּטָעִי חַד מִנַּיְהוּ בְּזִמְנָא דְהַלְוָאָה, כְּגוֹן שֶׁאוֹמֵר הָאֶחָד: בְּב' בַּחֹדֶשׁ, וְאֶחָד אוֹמֵר: בְּג' בַּחֹדֶשׁ, דְּאִכָּא לְמֵימַר דְּתַרְוַיְהוּ אַחַד יוֹמָא מְסַהֲדֵי וְטָעוּ בְּעִבּוּרָא דְיַרְחָא, מִצְטָרְפֵי, דְּאֵימוּר אַחַד מָנֶה מְסַהֲדֵי. וְאִי (טו) הֻבְרַר הַדָּבָר דְּבִתְרֵי מָנֶה מְסַהֲדֵי, הָא וַדַּאי חַד מִנַּיְהוּ שַׁקְרָן, הִלְכָּךְ מִשְׁתָּבַע לֵהּ שְׁבוּעָה דְאוֹרַיְתָא וּמִפְטַר. הגה: עֵד אֶחָד הֵעִיד שֶׁרְאוּבֵן נָתַן לְשִׁמְעוֹן קַרְקַע בְּקִנְיָן, וְעֵד אֶחָד הֵעִיד שֶׁשִּׁמְעוֹן הֶחֱזִיק בַּקַּרְקַע כָּרָאוּי, מִצְטָרְפִין, דְּהָוֵי כְּהוֹדָאָה אַחַר הַלְוָאָה (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''ט סִימָן א') . 


ח
תְּבָעוֹ ר' בִּשְׁטָר, וְאָמַר לוֹ: פְּרַעְתִּיךָ; וּמֵבִיא שְׁנֵי עֵדִים, אֶחָד אוֹמֵר: בְּנִיסָן פְּרָעוֹ ק', וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר: בְּתִשְׁרִי; (טז) מִצְטָרְפִין. וְאִם נַעֲשָׂה הַשְּׁטָר קֹדֶם נִיסָן מַחֲזִיקִים בְּפָרוּעַ מִמָּנֶה. וְכֵן אִם הוֹדָה בִּפְנֵי אֶחָד שֶׁפְּרָעוֹ מָנֶה בְּנִיסָן וְהוֹדָה בִּפְנֵי הַשֵּׁנִי שֶׁפְּרָעוֹ מָנֶה בְּתִשְׁרִי, אוֹ אֶחָד מֵעִיד שֶׁפְּרָעוֹ מָנֶה וְהַשֵּׁנִי מֵעִיד (יז) לְפָנַי (יח) הוֹדָה שֶׁפְּרָעוֹ מָנֶה, מִצְטָרְפִין, וְלֹא יוּכַל הַמַּלְוֶה לוֹמַר: (יט) סִטְרָאֵי נִינְהוּ (פֵּי', מִצַד אַחֵר הוּא חַיָּב אוֹתָם) .


ט
בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת א''צ לְהָעִיד שְׁנֵי הָעֵדִים כְּאֶחָד, אֶלָּא יָבוֹא אֶחָד בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשׁוֹמְעִין דְּבָרָיו הַיּוֹם, וּכְשֶׁיָּבוֹא הָעֵד הַשֵּׁנִי לְאַחַר זְמַן, שׁוֹמְעִין דְּבָרָיו, וּמִצְטָרְפִים זֶה לָזֶה וּמוֹצִיאִים בָּהֶם הַמָּמוֹן.


י
וְכֵן אִם הָיָה עֵד אֶחָד בִּכְתָב וְעֵד אֶחָד בְּעַל פֶּה, (כ) מִצְטָרְפִין. וְאִם אָמַר זֶה שֶׁלֹּא כָתַב עֵדוּתוֹ: אֲנִי קָנִיתִי מִיָּדוֹ עַל דָּבָר זֶה וְלֹא בָּא הַמַּלְוֶה הַזֶּה וְלֹא שָׁאַל מִמֶּנִי לִכְתֹּב, שְׁנֵיהֶם מִצְטָרְפִים לַעֲשׂוֹת הַמִּלְוָה בִּשְׁטָר, וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר: פָּרַעְתִּי. וְעַיֵּן לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן נ''א. 


יא
הֵעִיד הָאֶחָד (כא) בְּבֵית דִּין זֶה, וְהֵעִיד הַשֵּׁנִי בְּבֵית דִּין אַחֵר, יָבֹא בֵּית דִּין אֵצֶל בֵּית דִּין וְיִצְטָרְפוּ עֵדוּתָן. הגה: אֲבָל אֲחֵרִים (כב) שֶׁשָּׁמְעוּ הָעִנְיָן, אֵינָן יְכוֹלִין לְהִצְטָרֵף, דְּהָוֵי עֵד מִפִּי עֵד (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם מָרְדְּכַי יָשָׁן פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט) . 


יב
וְכֵן אִם הֵעִידוּ שְׁנֵי הָעֵדִים בְּבֵית דִּין זֶה, וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין אַחֵר, וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין שְׁלִישִׁי, יָבֹא אֶחָד מִכָּל בֵּית דִּין, וְיִצְטָרְפוּ לַעֲשׂוֹת בֵּית דִּין חָדָשׁ לָדוּן עַל מַה שֶּׁשָּׁמְעוּ. אֲבָל דַּיָּן שֶׁהֵעִידוּ שְׁנַיִם (כג) לְפָנָיו, אֵינוֹ מִצְטָרֵף עִם עֵד אֶחָד מֵהָעֵדִים שֶׁהֵעִידוּ לְפָנָיו.


יג
צָרִיךְ שֶׁיָּעִיד כָּל אֶחָד עַל דָּבָר שָׁלֵם, אֲבָל אִם הֵעִידוּ עַל (כד) חֲצִי דָבָר, אֵינוֹ כְּלוּם. כֵּיצַד, בָּאוּ לְהָעִיד עַל אֶחָד שֶׁהוּא גָדוֹל, וְהֵעִיד אֶחָד שֶׁרָאָה לוֹ שֵׂעָר אֶחָד בִּימִינוֹ, וְהַשֵּׁנִי בִּשְׂמֹאלוֹ, אֵינוֹ כְּלוּם, שֶׁכָּל אֶחָד לֹא הֵעִיד אֶלָּא עַל קְצָת הַסִימָנִים. אֲפִלּוּ הֵעִידוּ שְׁנַיִם בְּשֵׂעָר אֶחָד, וּשְׁנַיִם בַּשֵּׁנִי, אֵינוֹ כְּלוּם, שֶׁהֲרֵי כָּל כַּת לֹא הֵעִידָה אֶלָּא עַל חֲצִי דָבָר. אֲבָל אִם הֵעִיד עֵד אֶחָד שֶׁרָאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בִּימִינוֹ, וְעֵד אֶחָד הֵעִיד שֶׁרָאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בִּשְׂמֹאלוֹ, מִצְטָרְפִין, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָזֶה.


יד
עֵדוּת בִּידִיעָה שֶׁלֹּא בִרְאִיָּה, יִתְבָּאֵר בְּסִימָן צ' (ס''ו וט''ז) שֶׁיֵּשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר דְּהָוֵי עֵדוּת. אֵין חִלּוּק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת בֵּין מִלְּתָא דַעֲבִידָא (כה) לִגְלוּיֵי אוֹ לֹא (רַבֵּנוּ יִצְחָק בַּר שֵׁשֶׁת סִימָן קפ''א) .

   

סימן לא - דין הרבה כתי עדיות
ובו ד' סעיפים
א
שְׁתֵּי כִּתֵּי עֵדִים הַמַּכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ, שֶׁבָּא עֵד אֶחָד מִכַּת זוֹ וְעֵד אֶחָד מִכַּת זוֹ וְהֵעִידוּ בְּעֵדוּת אַחֶרֶת, אֵין כָּאן עֵדוּת, שֶׁהֲרֵי בְּוַדַּאי אֶחָד מֵהֶם (א) שִׁקֵּר. בָּאָה כַּת זוֹ בִּפְנֵי (ב) עַצְמָהּ וְהֵעִידָה עֵדוּת, וּבָאָה כַּת זוֹ וְהֵעִידָה עֵדוּת אַחֶרֶת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, מְקַבְּלִים כָּל אַחַת מֵהֶן בִּפְנֵי עַצְמָהּ.


ב
מַלְוֶה שֶׁיֵּשׁ לוֹ עַל לֹוֶה אֶחָד שְׁנֵי שְׁטָרוֹת, אֶחָד בְּמָנָה וְאֶחָד בְּר', וְכָפַר הַלּוֶֹה בִּשְׁנֵי הַשְּׁטָרוֹת, וְכַת אַחַת מֵאֵלּוּ חֲתוּמָה בִּשְׁטָר זֶה, וְכַת שְׁנִיָּה חֲתוּמָה בִּשְׁטָר זֶה, אִם הוֹצִיאָן כְּאֶחָד לֹא יְשַׁלֵּם אֶלָּא מָנֶה וְיִשָּׁבַע עַל הַשְּׁאָר בִּנְקִיטַת חֵפֶץ, וּמוֹצִיאִין שְׁטָר שֶׁל ר' מִיָּדוֹ (ג) וְקוֹרְעִין אוֹתוֹ. וְאִם הוֹצִיא שְׁטָר אֶחָד בִּלְבַד, גּוֹבֶה אוֹתוֹ, וְאִם אַחַר כָּךְ הוֹצִיא הַשְּׁטָר הַשֵּׁנִי גּוֹבֶה אוֹתוֹ גַּם כֵּן. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּטוֹב לוֹ שֶׁיִּשְׂרֹף הַקָּטָן, שֶׁלֹּא (ד) יַשְׁבִּיעֵהוּ הַלּוֶֹה שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי שְׁטָרוֹת שֶׁאֵלּוּ הָעֵדִים חֲתוּמִים. שְׁנֵי מַלְוִים שֶׁהוֹצִיאוּ כָּל אֶחָד שְׁטָר עַל לֹוֶה שֶׁאֵלּוּ הַכִּתּוֹת חֲתוּמִים בּוֹ, כָּל כַּת בִּשְׁטָר אֶחָד, וְהַלּוֶֹה כּוֹפֵר בִּשְׁנֵיהֶם, זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל וְזֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וַאֲפִלּוּ כָּתוּב נֶאֱמָנוּת בַּשְּׁטָרוֹת, צְרִיכִין לִשָּׁבַע.


ג
מַלְוֶה אֶחָד שֶׁהוֹצִיאָם עַל שְׁנֵי לוֹוִים, אִם הוֹצִיאָם כְּאֶחָד יִשָּׁבַע כָּל אֶחָד הֶסֵת וְיִפָּטֵר. וְאִי מוֹדֶה חַד מִנַּיְהוּ, יִגְבֶּה מִמֶּנּוּ מִבְּנֵי חָרֵי. וְאִם הוֹצִיא שְׁטָר אֶחָד, גּוֹבֶה בּוֹ, וְאַחַר כָּךְ (ה) מוֹצִיא הַשְּׁטָר הַשֵּׁנִי וְגוֹבֶה בּוֹ.


ד
מִי שֶׁהֵבִיא עֵדִים וְהֻכְחֲשׁוּ מִתּוֹךְ עֵדוּתָן, וְאַחַר כָּךְ הֵבִיא עֵדִים אֲחֵרִים עַל אוֹתָהּ תְּבִיעָה, וְהֻכְחֲשׁוּ, וְכֵן עַד מֵאָה כַּת, וְאַחַר כָּךְ הֵבִיא עֵדִים אֲחֵרִים וְנִמְצֵאת עֵדוּתָן מְכֻוֶּנֶת, דָּנִין עַל פִּיהֶם. אֲבָל שְׁטָר שֶׁבָּאוּ שְׁנָיִם וְאָמְרוּ: מִמֶּנּוּ שָׁאַל לְזַיֵּף שְׁטָר זֶה, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְקַיֵּם הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו, אֵין גּוֹבִין בּוֹ לְעוֹלָם, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאוּ עֵדֵי הַשְּׁטָר וְהֵעִידוּ הֵם (ו) בְּעַצְמָם עַל כְּתַב יָדָם:

   

סימן לב - המודה בפני עדים, (שיאמרו דברים כהויתן, ואם) אומר: משטה אני בך
וּבוֹ ב' סְעִיפִים
א
אִם אָמַר רְאוּבֵן בִּפְנֵי עֵדִים שֶׁהוּא חַיָּב לְשִׁמְעוֹן מָנֶה, לֹא יָעִידוּ בְּבֵית דִּין (א) סְתָם שֶׁהוֹדָה בִּפְנֵיהֶם שֶׁהוּא חַיָּב לְשִׁמְעוֹן מָנֶה, אֶלָּא יֹאמְרוּ דְבָרִים כַּהֲוָיָתָן. לְפִי שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְהִפָּטֵר בְּטַעֲנַת מְשַׁטֶּה הָיִיתִי בּוֹ, אוֹ בְטַעֲנַת שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמִי נִתְכַּוַּנְתִּי, עַל דֶּרֶךְ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן פ''א, וּבֵית דִּין יַבְחִינוּ הַדְּבָרִים אִם הֵם בְּעִנְיָן שֶׁיּוֹעִילוֹ טְעָנוֹת אֵלּוּ אוֹ לָאו.


ב
(ב) הַשּׂוֹכֵר עֵדֵי שֶׁקֶר לְהוֹצִיא מָנֶה מֵרְאוּבֵן לְשִׁמְעוֹן, פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם וְחַיָּב בְּדִינֵי (ג) שָׁמַיִם. הגה: וְדַוְקָא שֶׁלֹּא הָיָה חַיָּב לוֹ, אֲבָל אִם הָיָה חַיָּב לוֹ רַק שֶׁאֵלּוּ הָעֵדִים הֵם שַׁקָּרִים, פָּטוּר מִדִּינֵי שָׁמַיִם אֲבָל עוֹבֵר עַל ''מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק'' (שְׁמוֹת כג, ז) (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק הַכּוֹנֵס בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ) . וְכֵן אִם לֹא שְׂכָרָן, אֶלָּא (ד) פִּתָּה אוֹתָן בִּדְבָרִים שֶׁיָּעִידוּ שֶׁקֶר (תּוֹסָפוֹת פֶּרֶק הנ''ל) . וְכָל זֶה בְּשׂוֹכֵר עֵדוּת שֶׁקֶר לְחַבְרֵהּ, וְהוּא אֵינוֹ מוֹדֶה. אֲבָל אִם שָׂכַר עֵדוּת שֶׁקֶר (ה) לְעַצְמוֹ, וְהוֹצִיא מָמוֹן שֶׁלֹּא כַּדִּין, אוֹ שֶׁהַבַּעַל דִּין מוֹדֶה (שם בש''ס), חַיָּב לְהַחֲזִיר לְהוֹצִיא הַגְּזֵלָה מִתַּחַת יָדוֹ (בֵּית יוֹסֵף) . וְאִם הוּא אָמַר שֶׁהוּא כַּדִּין, וְהָעֵדִים מוֹדִים שֶׁהֵעִידוּ שֶׁקֶר, הָעֵדִים חַיָּבִים לְשַׁלֵּם (נִמּוּקֵי יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרְאָ''ה), כְּדִלְעֵיל סִימָן כ''ט סָעִיף ב' וּכְדִלְקַמָּן סִימָן ל''ח.

   

סימן לג - פסולי עדות מחמת קרבה, ואשה ועבד
ובו י''ח סעיפים
א
כָּל הַפְּסוּלִים לָדוּן פְּסוּלִים לְהָעִיד; חוּץ מֵאוֹהֵב וְשׂוֹנֵא שֶׁכְּשֵׁרִים לְהָעִיד, אַף עַל פִּי שֶׁפְּסוּלִין לָדוּן.


ב
אֵלּוּ הֵם הַפְּסוּלִין: הָאַחִים, זֶה עִם זֶה, בֵּין מִן הָאֵם בֵּין מִן הָאָב, הֲרֵי הֵם רִאשׁוֹן בְּרִאשׁוֹן, וּבְנֵיהֶם זֶה עִם זֶה שֵׁנִי בְּשֵׁנִי, וּבְנֵי בְנֵיהֶם זֶה עִם זֶה שְׁלִישִׁי בִּשְׁלִישִׁי. וּלְעוֹלָם שְׁלִישִׁי בְּרִאשׁוֹן, כָּשֵׁר, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שְׁלִישִׁי בְּשֵׁנִי. אֲבָל שֵׁנִי בְּשֵׁנִי, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֵׁנִי בְּרִאשׁוֹן, שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים. לְפִיכָךְ, הָאָב עִם בֶּן בְּנוֹ, פָּסוּל, מִפְּנֵי שֶׁהָאָב וּבְנוֹ רִאשׁוֹן בְּרִאשׁוֹן כְּמוֹ אָח וְאָחִיו, וְעִם בֶּן בֶּן בְּנוֹ, שֶׁהוּא רְבִיעִי מִמֶּנּוּ, כָּשֵׁר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שְׁלִישִׁי בְּרִאשׁוֹן. וְכֵן הַדֶּרֶךְ בִּנְקֵבוֹת. כֵּיצַד, שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אוֹ אָח וַאֲחוֹתוֹ, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, הֲרֵי הֵם רִאשׁוֹן בְּרִאשׁוֹן; בְּנֵיהֶם, בֵּין זְכָרִים בֵּין נְקֵבוֹת, שֵׁנִי בְשֵׁנִי. בְּנֵי בְּנֵיהֶם אוֹ בְּנוֹת בְּנוֹתֵיהֶם, שְׁלִישִׁי בִּשְׁלִישִׁי; (א) וְיֵשׁ אוֹמְרִים: דְּשְּׁלִישִׁי בָּרִאשׁוֹן, פָּסוּל (טוּר סִימָן ו' בְּשֵׁם ר''ת) . הגה: וְכֵן רָאוּי לְהוֹרוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינוֹ פָסוּל רַק מִדְּרַבָּנָן, אַף עַל גַּב דִּשְׁאָר פְּסוּלִים מִדְּאוֹרַיְתָא; וְנַפְקָא מִנָּהּ לְעִנְיַן עֵדֵי קִדּוּשִׁין, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּאֶבֶן הָעֵזְר סִימָן מ''ב (מָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּקְרוֹבֵי הָאֵם נַמֵי אֵינָם פְּסוּלִים אֶלָּא (ב) מִדְּרַבָּנָן (מיי' פי''ג מֵהִלְכוֹת עֵדוּת) . 


ג
כָּל אִשָּׁה שֶׁאַתָּה פָּסוּל לָהּ, אַתָּה פָּסוּל לְבַעְלָהּ, שֶׁהַבַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ. וְכָל בַּעַל שֶׁאַתָּה פָּסוּל לוֹ, כָּךְ אַתָּה פָּסוּל לְאִשְׁתּוֹ, שֶׁהָאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ. וּלְדַעַת הַפּוֹסְלִים שְׁלִישִׁי בְּרִאשׁוֹן, מַכְשִׁירִים בְּאִשְׁתּוֹ, מִּפְּנֵי שֶׁהוּא מֻפְלָג. וּמִכָּל מָקוֹם, אִם דָּנִין עַל מָמוֹן שֶׁיֵּשׁ לְבַעְלָהּ הֲנָאָה מִמֶּנּוּ, פָּסוּל לְהָעִיד לָהּ, דְּמַה שֶּׁקָּנְתָה אִשָּׁה קָנָה בַעֲלָהּ (מָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . 


ד
כָּל שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁהֵם זוֹ עִם זוֹ שֵׁנִי בְּשֵׁנִי, בַּעֲלֵיהֶם מְעִידִים זֶה לָזֶה, דִּתְרֵי בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ דְּשֵׁנִי בְּשֵׁנִי לֹא אָמְרִינָן. וּמִיהוּ, לְכַתְּחִלָּה לֹא יַחְתְּמוּ עַצְמָן עַל שְׁטָר (ג) בְּיַחַד (תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן רכ''ו) . אֲבָל אִם הָיוּ רִאשׁוֹן בְּרִאשׁוֹן, כְּגוֹן שֶׁלָּקַח זֶה אִשָּׁה וְזֶה בִּתָּהּ, וְכֵן בַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, פְּסוּלִים זֶה לָזֶה, דְּאָמְרֵינָן בְּהוּ תְּרֵי בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ. וְאַף בְּרִאשׁוֹן בְּשֵׁנִי, אָמְרִינָן בְּהוּ תְּרֵי בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוּא פָּסוּל לְהָעִיד לְבֶן אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, כָּךְ הוּא פָסוּל לְהָעִיד לְבַעַל בַּת אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. אֲבָל מֵעִיד לְבֶן בַּעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֵאִשָּׁה אַחֶרֶת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּבְרִאשׁוֹן בְּשֵׁנִי לֹא אָמְרִינָן תְּרֵי בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ, וְכֵן נִרְאֶה לִי (ד) לְהוֹרוֹת.


ה
כָּל אִישׁ שֶׁאֵין אַתָּה מֵעִיד לוֹ מִפְּנֵי שֶׁהוּא בַּעַל קְרוֹבָתְךָ, הֲרֵי אַתָּה מֵעִיד לִשְׁאָר קְרוֹבָיו, כְּגוֹן בְּנוֹ וְאָחִיו. וְכֵן כָּל אִשָּׁה שֶׁאֵין אַתָּה מֵעִיד לָהּ מִפְּנֵי שֶׁהִיא אֵשֶׁת קְרוֹבְךָ, הֲרֵי אַתָּה מֵעִיד לִשְׁאָר קְרוֹבֶיהָ:


ו
אֲבִי חָתָן וַאֲבִי כַלָּה מְעִידִים זֶה לָזֶה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף עַל גַּב דִּלְעֵדוּת כְּשֵׁרִים, אֲסוּרִין לָדוּן, דְּהָוֵי לְהוּ כְּאוֹהֵב וְשׂוֹנֵא. וַאֲפִלּוּ הוּא דַיָּן קָבוּעַ, יָכוֹל לוֹמַר: אֵינוֹ מְקֻבָּל לִי (הַגָּהַת מָרְדְּכַי בְּשֵׁם עִטּוּר), וְנִרְאֶה לִי (ה) דִבְדִיעֲבַד דִּינוֹ דִין (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ כ''א) .


ז
אַחֵי הָאָח, מִן הָאֵם, מְעִידִים זֶה לָזֶה, שֶׁהֲרֵי אֵין בֵּינֵיהֶם קֻרְבָה כְלָל.


ח
הָאִישׁ עִם אִשְׁתּוֹ רִאשׁוֹן בְּרִאשׁוֹן. וּלְפִיכָךְ, אֵינוֹ מֵעִיד לֹא לִבְנָהּ, וְלֹא לְאֵשֶׁת בְּנָהּ, וְלֹא לְבִתָּהּ, וְלֹא לְבַעַל בִּתָּהּ, וְלֹא (ו) לְאָבִיהָ, וְלֹא לְאִמָּהּ, וְלֹא לְבַעַל אִמָּהּ, וְלֹא לְאֵשֶׁת אָבִיהָ.


ט
הָאָרוּס פָּסוּל לְהָעִיד לַאֲרוּסָתוֹ, (שָׁם בָּרַמְבַּ''ם דִין י''ד), אֲבָל אִם הֵעִיד לִקְרוֹבֶיהָ אֵין פּוֹסְלִין אוֹתָהּ עֵדוּת. וְדַוְקָא אֲרוּסָה, אֲבָל שִׁדּוּכִין בְּעָלְמָא אֵינָן פּוֹסְלִים. וּמִיהוּ, אִם רוֹצֶה לְהָעִיד שֶׁתִּזְכֶּה בְּמָמוֹן, אֶפְשָׁר דְּנוֹגֵעַ בַּדָּבָר (הַגָּהַת אֲשֵׁרִ''י) . 


י
זֶה שֶׁפָּסְלָה תּוֹרָה עֵדוּת הַקְּרוֹבִים, לֹא מִפְּנֵי שֶׁהֵם בְּחֶזְקַת אוֹהֲבִים זֶה אֶת זֶה, שֶׁהֲרֵי פְּסוּלִין לְהָעִיד לוֹ בֵּין לִזְכוּתוֹ בֵּין לְחוֹבָתוֹ, וַאֲפִלּוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֵינָם כְּשֵׁרִים לְהָעִיד זֶה לָזֶה, אֶלָּא גְּזֵרַת הַכָּתוּב הוּא.


יא
הַגֵּרִים, אֵין לָהֶם קֻרְבָה. אֲפִלּוּ שְׁנֵי אַחִים תְּאוֹמִים שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ מְעִידִים זֶה לָזֶה, דְּגֵר (ז) שֶׁנִּתְגַּיֵּר כְּקָטָן שֶׁנּוֹלַד דָּמֵי.


יב
כָּל מִי שֶׁאֵין אַתָּה מֵעִיד לוֹ מִפְּנֵי שֶׁהוּא בַּעַל קְרוֹבָתְךָ, אִם (ח) מֵתָה אִשְׁתּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחָה לוֹ בָּנִים, הֲרֵי זֶה נִתְרַחֵק, וְכָשֵׁר. הגה: מִיהוּ, אִם (ט) נִפְסַק הַדִּין כְּשֶׁהָיָה קָרוֹב לֹא יוּכַל לַחֲזֹר לְתָבְעוֹ אַחַר כָּךְ בְּעֵדוּת זֶה שֶׁנִּתְרַחֵק, דְּהוֹאִיל וְנִפְסַק הַדִּין נִפְסַק (בֵּית יוֹסֵף) . 


יג
הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, פָּסוּל לוֹ. וְכֵן אִם יָדַע הָעֵדוּת כְּשֶׁהָיָה חֲתָנוֹ, וּמֵתָה בִתּוֹ, פָּסוּל. אֲבָל אִם יָדַע הָעֵדוּת בְּשָׁעָה שֶׁלֹּא הָיָה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וּמֵתָה בִתּוֹ, מֵאַחַר שֶׁתְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת, אַף עַל פִּי שֶׁנִּפְסַל בֵּינְתַיִם, כָּשֵׁר:


יד
שְׁכִיב מְרַע שֶׁצִּוָּה בִּפְנֵי עֵדִים הַקְּרוֹבִים לוֹ וּרְחוֹקִים מִבָּנָיו, אֵין הַצַּוָּאָה כְּלוּם, כֵּיוָן שֶׁהָיוּ קְרוֹבִים בְּשָׁעָה שֶׁנִּמְסַר לָהֶם הָעֵדוּת. וְיֵשׁ מִי (י) שֶׁמַּכְשִׁיר.


טו
בְּפִסוּל מָמוֹן לֹא בָעֵינָן תְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת, שֶׁאִם הָיָה נוֹגֵעַ בַּדָּבָר בִּשְׁעַת רְאִיַּת (יא) הָעֵדוּת מִפְּנֵי שֶׁהָיָה לוֹ הֲנָאָה בַּדָּבָר, יָכוֹל לְהִסְתַּלֵּק בְּעִנְיָן שֶׁלֹּא יִהְיֶה לוֹ הֲנָאָה בַּדָּבָר, וְיָעִיד:


טז
עֵדִים הַקְּרוֹבִים לֶעָרֵב פְּסוּלִים לַלּוֶֹה, לֹא (יב) שְׁנָא אִם הַלּוֶֹה בָּא לִפָּטֵר בְּטַעֲנוֹת כְּפִירָה וְהֵם מְעִידִים עָלָיו שֶׁלָּוָה, אוֹ אִם טוֹעֵן שֶׁפָּרַע וְהֵם מְעִידִים עָלָיו שֶׁהוֹדָה שֶׁלֹּא פָרַע. הגה: קְרוֹבֵי (יג) נִרְצָח יְכוֹלִין לְהָעִיד עַל הָרוֹצֵחַ (הַגָּהוֹת אַשֵׁרִי וּמָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְכֵן קְרוֹבֵי הַמֻּכֶּה יְכוֹלִין לְהָעִיד עַל הַמַּכֶּה לְגָרְשׁוֹ מִבֵּית הַכְּנֶסֶת אוֹ שְׁאָר עֹנֶשׁ דּוֹמֶה לָזֶה, שֶׁאֵין תּוֹעֶלֶת לַמֻּכֶּה בְּעֵדוּתוֹ (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי שָׁם) . 


יז
הָעֵדִים שֶׁקְּרוֹבִים זֶה לָזֶה, אוֹ שֶׁקְּרוֹבִים לַדַּיָנִים, פְּסוּלִים.


יח
אִם (יד) הַקָּהָל מִנּוּ עֵדִים, וְתִקְּנוּ שֶׁלֹּא יִשְׁוֶה שׁוּם עֵדוּת זוּלָתָם, כְּשֵׁרִים לְהָעִיד אֲפִלּוּ לִקְרוֹבֵיהֶם, כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּם עֲלֵיהֶם (וע''ל סִימָן ל''ז סכ''ב) . הגה: אֲבָל אִם מִנּוּ סְתָם עֵדִים בָּעִיר, אֵין כַּוָּנָתָם שֶׁיָּעִידוּ לִפְסוּלִים. וְכֵן דַּיָּנִים הַמְמֻנִּים בָּעִיר, לֹא יָדוּנוּ לִקְרוֹבֵיהֶם (רִיבָ''שׁ סִימָן שי''א), וְכֵן נוֹהֲגִין.

   

סימן לד - עדים הפסולים מחמת עברה
ובו ל''ה סעיפים
א
רָשָׁע פָּסוּל לְעֵדוּת. וַאֲפִלּוּ עֵד כָּשֵׁר, שֶׁיּוֹדֵעַ בַּחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא רָשָׁע, וְאֵין הַדַּיָּנִים מַכִּירִים רִשְׁעוֹ, אָסוּר לוֹ לְהָעִיד עִמּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא עֵדוּת (לְשׁוֹן הָרַמְבַּ''ם פ''י מֵעֵדוּת) (א) אֱמֶת. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר, עֵד כָּשֵׁר שֶׁהוּא יוֹדֵעַ בְּעֵדוּת לַחֲבֵרוֹ, וְיָדַע שֶׁהָעֵד הַשֵּׁנִי שֶׁעִמּוֹ עֵד (ב) שֶׁקֶר, שֶׁאָסוּר לוֹ לְהָעִיד.


ב
אֵיזֶהוּ רָשָׁע, כָּל שֶׁעָבַר עֲבֵרָה שֶׁחַיָּבִים עָלֶיהָ מַלְקוֹת; וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר אִם חַיָּבִים עָלֶיהָ מִיתַת בֵּית דִּין. לֹא שְׁנָא אִם עָבַר לְתֵאָבוֹן, לֹא שְׁנָא אִם עָבַר לְהַכְעִיס. הגה: עָבַר עֲבֵרָה שֶׁאֵין בָּהּ מַלְקוֹת, פָּסוּל מִדְּרַבָּנָן (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נ''ב ח''ד) . 


ג
הָיְתָה עֲבֵרָה שֶׁעָבַר מִדְּרַבָּנָן, פָּסוּל מִדְּרַבָּנָן. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים בְּדָבָר מִדִּבְרֵיהֶם, בָּעֵינָן שֶׁעָבַר מִשּׁוּם חִמּוּד מָמוֹן (ר''י נ''ב ח''ד וְתוֹס' פֶּרֶק אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ וְעִטּוּר) . 


ד
קוֹבְרֵי הַמֵּת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, כְּשֵׁרִים. אֲפִלּוּ נִדּוּ אוֹתָם וְשָׁנוּ בַדָּבָר, כְּשֵׁרִים, מִפְּנֵי שֶׁהֵם (ג) סוֹבְרִים שֶׁמִּצְוָה הֵם עוֹשִׂים וְשֶׁלֹּא נִדּוּ אוֹתָם אֶלָּא לְכַפָּרָה. הגה: וְהוּא הַדִּין בִּשְׁאָר דְּבַר אִסּוּר שֶׁנּוּכַל לוֹמַר שֶׁעָבְרוּ מִכֹּחַ טָעוּת (רִיבָ''שׁ סִימָן שי''א) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סָעִיף כ''ד. הַמַּגְבִּיהַּ יָדוֹ עַל חֲבֵרוֹ לְהַכּוֹתוֹ, פָּסוּל לְעֵדוּת, (ד) מִדְּרַבָּנָן (בֵּית יוֹסֵף) . 


ה
הָעוֹבֵר עַל הַשְּׁבוּעָה, אֶחָד שְׁבוּעַת שָׁוְא וְאֶחָד שְׁבוּעַת שֶׁקֶר שֶׁל מָמוֹן וּבִטּוּי, פָּסוּל. וַאֲפִלּוּ עָבַר עַל חֵרֶם שֶׁהֶחֱרִימוּ (ה) הַקָּהָל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ נִפְסָל אֶלָּא דַּוְקָא בִּשְׁבוּעָה דְּלְשֶׁעָבָר, דִּבְשָׁעָה שֶׁיָּצְתָה שְׁבוּעָה מִפִּיו יָצְאָה לַשֶּׁקֶר; אֲבָל בִּשְׁבוּעָה דְּלְהַבָּא, כְּגוֹן שֶׁלֹּא אֹכַל, וְאָכַל, לֹא. הגה: מִי שֶׁבָּאוּ עֵדִים שֶׁעָבַר עַל שְׁבוּעָתוֹ, אֵינוֹ נֶאֱמָן לוֹמַר: (ו) שׁוֹגֵג אוֹ אָנוּס הָיִיתִי, לְהַכְשִׁיר עַצְמוֹ (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם רַשְׁבָּ''א) . 


ו
טַבָּח שֶׁיָּצְתָה נְבֵלָה אוֹ טְרֵפָה מִתַּחַת יָדוֹ, פָּסוּל לְעֵדוּת וְעַיֵּן בְּי''ד סִימָן קי''ט נִתְבָּאֵר דִּין זֶה. 


ז
גַּנָּב, וְכֵן גַּזְלָן, פְּסוּלִים לְעֵדוּת מֵעֵת שֶׁגָּנַב אוֹ גָזַל, וְאַף עַל פִּי (ז) שֶׁהֶחֱזִירוּ, עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה. וְעַיֵּן לְקַמָּן סָעִיף כ''ט. הַחוֹלֵק עִם הַגַּנָּב, אֵינוֹ נִפְסָל (רִיבָ''שׁ סִימָן רס''ו) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן צ''ב הַכּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן (אוֹ מִלְוֶה) אֵימַת נִפְסָל. 


ח
עֵד זוֹמֵם, אַף עַל פִּי שֶׁהֻזַּם בְּעֵדוּת מָמוֹן, וְשִׁלֵּם, פָּסוּל מִן הַתּוֹרָה לְכָל עֵדוּת. וּמֵאֵימָתַי הוּא נִפְסָל, מֵעֵת שֶׁהֵעִיד בְּבֵית דִּין, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֻזַּם עַל אוֹתָהּ עֵדוּת אֶלָּא לְאַחַר כַּמָּה יָמִים:


ט
אֵין עֵדֵי הַשְּׁטָר נַעֲשִׂים זוֹמְמִים עַד שֶׁיֹּאמְרוּ בְּבֵית דִּין: שְׁטָר זֶה בִּזְמַנּוֹ כְּתַבְנוּהוּ וְלֹא אֵחַרְנוּהוּ. אֲבָל אִם לֹא אָמְרוּ כֵּן, אַף עַל פִּי שֶׁזְּמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר בְּאֶחָד בְּנִיסָן בִּירוּשָׁלַיִם, וּבָאוּ עֵדִים וְהֵעִידוּ שֶׁעֵדֵי הַשְּׁטָר הָיוּ עִמָּהֶם בְּבָבֶל בְּיוֹם זֶה, הַשְּׁטָר כָּשֵׁר וְהָעֵדִים כְּשֵׁרִים; שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁכְּתָבוּהוּ (ח) וְאֵחֲרוּהוּ, וּכְשֶׁהָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם בְּאֶחָד בַּאֲדָר, כָּתְבוּ שְׁטָר זֶה שָׁם וְאֵחֲרוּ זְמַנּוֹ וְכָתְבוּ זְמַנּוֹ בְּנִיסָן. וְאִם אָמְרוּ: בִּזְמַנּוֹ כְּתַבְנוּהוּ, וְהֻזְּמוּ, אִם יֵשׁ שָׁם עֵדִים (ט) שֶׁיּוֹדְעִים הַיּוֹם שֶׁחָתְמוּ עַל זֶה הַשְּׁטָר, אוֹ עֵדִים שֶׁרָאוּ זֶה הַשְּׁטָר בַּחֲתִימַת יָדָם בּוֹ בְּיוֹם פְּלוֹנִי, כֵּיוָן שֶׁהֻזְּמוּ, נִפְסְלוּ לְמַפְרֵעַ מִיּוֹם שֶׁנּוֹדַע שֶׁחָתְמוּ עַל הַשְּׁטָר, שֶׁהָעֵדִים הַחֲתוּמִים הֲרֵי הֵם כְּמִי שֶׁנֶּחְקְרָה עֵדוּתָן בְּבֵית דִּין (י) בְּעֵת הַחֲתִימָה. אֲבָל אִם אֵין עֵדִים שֶׁרָאוּ עֵדוּתָן, וְלֹא רָאוּ הַשְּׁטָר מִקֹּדֶם, אֵינָם נִפְסָלִים אֶלָּא מֵעֵת שֶׁהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין שֶׁזֶּה כְּתַב יָדָם, וְאָמְרוּ: בִּזְמַנּוֹ כְּתַבְנוּהוּ, דְּאֶפְשָׁר שֶׁבְּיוֹם זֶה שֶׁהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין בּוֹ בַּיּוֹם (יא) חָתְמוּ עַל הַשְּׁטָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ כַּמָּה שָׁנִים, וְהֵם שִׁקְּרוּ וְאָמְרוּ: בִּזְמַנּוֹ כָּתַבְנוּ. עֵדִים שֶׁחָתְמוּ עַצְמָם עַל שְׁטָר מֻקְדָּם, בְּמֵזִיד, (יב) פְּסוּלִין לְעֵדוּת (המ''מ רֵישׁ פכ''ג מה' מַלְוֶה) .


י
הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית, פָּסוּל. אֶחָד הַמַּלְוֶה וְאֶחָד (יג) הַלּוֶֹה, אִם בְּרִבִּית קְצוּצָה, פְּסוּלִים מִן הַתּוֹרָה, וְאִם בְּרִבִּית מִדְּרַבָּנָן, פְּסוּלִים מִדִּבְרֵיהֶם. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבַאֲבַק רִבִּית אֵינוֹ נִפְסָל אֶלָּא הַמַּלְוֶה וְלֹא הַלּוֶֹה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק בּוֹרֵר) . וְעַיֵּן בְּי''ד סִימָן ק''ס. 


יא
הַמַּלְוֶה מְעוֹת יְתוֹמִים, אֲפִלּוּ בְּרִבִּית קְצוּצָה, לֹא נִפְסָל, מִשּׁוּם דְּסָבַר: מִצְוָה קָעֲבִידְנָא לְהַרְוִיחַ נִכְסֵי הַיְתוֹמִים.


יב
עֵד הֶחָתוּם בַּשְּׁטָר, שֶׁמֵּת, וְהֵעִידוּ עָלָיו שֶׁהִלְוָה לְיִשְׂרָאֵל בְּרִבִּית קְצוּצָה, אִם הוּא מְפֻרְסָם שֶׁהוּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס אוֹ סַנְטֵר שֶׁל גּוֹי, תּוֹלִין דְּשֶׁל גּוֹי הִלְוָה בְּרִבִּית. וְכֵן אִם הוּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס לִיתוֹמִים, תּוֹלִים בְּשֶׁל יְתוֹמִים. אֲבָל בְּאֵינוֹ מְפֻרְסָם, אֵין תּוֹלִים בְּכָךְ, עַד שֶׁיִּתְבָּרֵר. אִם הֵעִידוּ עַל אָדָם שֶׁמֻחְזָק בְּכַשְׁרוּת שֶׁהִלְוָה בְּרִבִּית, לֹא נִפְסָל, שֶׁתּוֹלִים לוֹמַר בְּדֶרֶךְ שֶׁאֵין בּוֹ אִסוּר הִלְוָה, אוֹ שֶׁהָיָה (יד) טוֹעֶה וְסָבוּר שֶׁאֵין אִסוּר בַּדֶּרֶךְ הַהוּא.


יג
הָעוֹבֵר עַל גָּזֵל שֶׁל דִּבְרֵיהֶם, פָּסוּל מִדִּבְרֵיהֶם. כֵּיצַד, כְּגוֹן שֶׁגָּזַל מְצִיאַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה (טו) וְקָטָן, אוֹ (טוּר) הַחַמְסָנִים, וְהֵם הַלּוֹקְחִים קַרְקַע אוֹ מִטַּלְטְלִים שֶׁלֹּא בִּרְצוֹן הַבְּעָלִים, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹתְנִים הַדָּמִים. וְכֵן הָרוֹעִים, אֶחָד רוֹעֵי בְּהֵמָה דַקָּה וְאֶחָד רוֹעֵי בְּהֵמָה (טז) גַסָה שֶׁל עַצְמָם, הֲרֵי הֵם פְּסוּלִים, שֶׁחֶזְקָתָן פּוֹשְׁטִים יְדֵיהֶם בְּגָזֵל וּמַנִּיחִים בְּהֶמְתָּן לִרְעוֹת בְּשָׁדוֹת וּבְפַרְדֵּסִים שֶׁל אֲחֵרִים:


יד
(יז) הַמּוֹכְסִים, סְתָמָם פְּסוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁחֶזְקָתָן לִקַּח יוֹתֵר מֵהַקָּצוּב לָהֶם בְּדִין הַמַּלְכוּת. אֲבָל גַּבָּאֵי מְנַת הַמֶּלֶךְ, סְתָמָם כְּשֵׁרִים. וְאִם נוֹדַע שֶׁלָּקְחוּ אֲפִלּוּ פַּעַם אַחַת יוֹתֵר מֵהָרָאוּי לָהֶם לִגְבּוֹת, פְּסוּלִים. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים דְּפֵרוּשׁ מוֹכְסִים, שֶׁגּוֹבֶה הַמֶּכֶס לְפִי אֹמֶד הַדַּעַת וְאֵין בַּדָּבָר קִצְבָה, לְפִיכָךְ מִסְּתָמָא פָסוּל, דְּמִסְּתָמָא נוֹשְׂאִים פָּנִים לְמִקְצָת בְּנֵי אָדָם וּמַכְבִּידִים עַל אֲחֵרִים. וְלָכֵן שַׁמָּאֵי הָעִיר שֶׁמַּטִּילִים מַס עַל בְּנֵי הָעִיר לְפִי אֹמֶד הַדַּעַת, צְרִיכִין לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יַחֲנִיפוּ לְאֶחָד וְיַכְבִּידוּ עַל הָאַחֵר, שֶׁלֹּא יִפָּסְלוּ לְעֵדוּת וְלִשְׁבוּעָה (הַגָּהוֹת אֲשֵׁרִ''י) . 


טו
אָרִיס שֶׁלָּקַח דָּבָר מוּעָט מֵהַפֵּרוֹת שֶׁבִּכְּרוּ בְּיוֹמֵי נִיסָן וְיוֹמֵי תִשְׁרִי קֹדֶם שֶׁתִּגָּמֵר מְלַאכְתָּן, וְיֵשׁ אוֹמְרִים בְּדָבָר (יח) שֶׁנִּגְמַר מְלַאכְתָּה) (טוּר ס''כ), אַף עַל פִּי שֶׁלָּקַח שֶׁלֹּא מִדַּעַת בַּעַל הַשָּׂדֶה, אֵינוֹ גַנָּב, וְכָשֵׁר לְעֵדוּת, שֶׁאֵין בַּעַל הַשָּׂדֶה מַקְפִּיד עָלָיו. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה:


טז
מַפְרִיחֵי יוֹנִים (פֵּי', שֶׁמְּלַמְּדִים אוֹתָם לְהָבִיא יוֹנִים מִשֹּׁבַךְ הַזּוּלַת) (יט) בְּיִשּׁוּב, פְּסוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁחֶזְקָתָן שֶׁגּוֹזְלִים יוֹנִים שֶׁל אֲחֵרִים. וְכֵן סוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, וְהֵם בְּנֵי אָדָם שֶׁיּוֹשְׁבִים בְּטֵלִים, וְכֵיוָן שֶׁבָּאָה שְׁבִיעִית פּוֹשְׁטִים יְדֵיהֶם וּמַתְחִילִים לִשָּׂא וְלִתֵּן בְּפֵרוֹת, שֶׁחֶזְקַת אֵלּוּ שֶׁהֵם אוֹסְפִים פֵּרוֹת שְׁבִיעִית וְעוֹשִׂין בָּהֶן סְחוֹרָה. וְכֵן מְשַׂחֵק בְּקֻבְיָא, וְהִיא שֶׁלֹּא תִהְיֶה לוֹ אֻמָּנוּת אֶלָּא הוּא, הוֹאִיל וְאֵינוֹ עוֹסֵק בְּיִשּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם, הֲרֵי זֶה (כ) בְּחֶזְקַת שֶׁאוֹכֵל מִן הַקֻּבְיָא שֶׁהוּא אֲבַק גָּזֵל. וְלֹא בְּקֻּבְיָא בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִלּוּ מְשַׂחֲקִים בִּקְלִפֵּי אֱגוֹזִים וּקְלִפֵּי רִמּוֹנִים; וְכֵן לֹא יוֹנִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִלּוּ בִּמְשַׂחֲקִים בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, וְאוֹמְרִים: כָּל הַקּוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ אוֹ כָּל הַנּוֹצֵחַ אֶת חֲבֵרוֹ יִטֹּל בְּעָלָיו שְׁנֵיהֶם; וְכָל כַּיּוֹצֵא בִּשְׂחוֹק זֶה; וְהוּא שֶׁלֹּא תִּהְיֶה לוֹ אֻמָּנוּת אֶלָּא שְׂחוֹק זֶה, הֲרֵי זֶה פָּסוּל. וְכָל אֵלּוּ, הַפְּסוּלִים מִדִּבְרֵיהֶם.


יז
מִי שֶׁאֵינוֹ לֹא בְּמִקְרָא וְלֹא בְּמִשְׁנָה (כא) וְלֹא בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ, הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת רָשָׁע וּפָסוּל לְעֵדוּת מִדִּבְרֵיהֶם. לְפִיכָךְ, אֵין מוֹסְרִין עֵדוּת לְעַם הָאָרֶץ, וְאֵין מְקַבְּלִין מִמֶּנּוּ עֵדוּת, אֶלָּא אִם כֵּן הֻחְזַק שֶׁעוֹסֵק בְּמִצְוֹת וּבִגְמִילוּת חֲסָדִים וְנוֹהֵג בְּדַרְכֵי הַיְשָׁרִים וְיֵשׁ בּוֹ דֶרֶךְ אֶרֶץ, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עַם הָאָרֶץ וְאֵינוֹ לֹא בְּמִקְרָא וְלֹא בְּמִשְׁנָה. נִמְצֵאתָ אוֹמֵר: כָּל תַּלְמִיד חָכָם בְּחֶזְקַת כָּשֵׁר, עַד שֶׁיִּפָּסֵל. וְכָל עַם הָאָרֶץ בְּחָזְקַת שֶׁהוּא פָסוּל, עַד שֶׁיֻּחְזַק שֶׁהוֹלֵךְ בְּדַרְכֵי הַיְשָׁרִים. וְכָל מִי שֶׁמְּקַבֵּל עֵדוּת עַם הָאָרֶץ קֹדֶם שֶׁתִּהְיֶה לוֹ חֲזָקָה זוֹ, אוֹ קֹדֶם שֶׁיָּבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ שֶׁהוּא נוֹהֵג בְּמִצְוֹת וּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ, הֲרֵי זֶה הֶדְיוֹט, וְעָתִיד לִתֵּן אֶת הַדִּין, שֶׁהֲרֵי מְאַבֵּד מָמוֹנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל עַל פִּי רְשָׁעִים (טוּר בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ם) . 


יח
הַבְּזוּיִם, פְּסוּלִים לְעֵדוּת מִדִּבְרֵיהֶם; וְהֵם הָאֲנָשִׁים שֶׁהוֹלְכִים וְאוֹכְלִים בַּשּׁוּק בִּפְנֵי כָל הָעָם, וּכְגוֹן אֵלּוּ שֶׁהוֹלְכִים עֲרֻמִים בַּשּׁוּק בְּעֵת שֶׁהֵם עֲסוּקִים בִּמְלָאכָה מְנֻוֶּלֶת, וְכַיּוֹצֵא בְאֵלּוּ, שֶׁאֵין מַקְפִּידִים עַל הַבֹּשֶׁת, שֶׁכָּל אֵלּוּ חֲשׁוּבִים כְּכֶלֶב וְאֵין מַקְפִּידִים עַל עֵדוּת שֶׁקֶר. וּמִכְּלַל אֵלּוּ, הַמְקַבְּלִים צְדָקָה מִן הַגּוֹיִים בְּפַרְהֶסְיָא, אַף עַל פִּי שֶׁאֶפְשָׁר לָהֶם שֶׁיִּזּוֹנוּ בְצִנְעָא מְבַזִּים עַצְמָם וְאֵינָם חוֹשְׁשִׁים, כָּל אֵלּוּ פְּסוּלִים מִדִּבְרֵיהֶם. הגה: כָּל מִי שֶׁנּוֹטֵל שָׂכָר לְהָעִיד, עֵדוּתוֹ בָּטֵל, כְּמוֹ הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ט' סָעִיף ה' (רַמְבַּ''ן), וְאֵינָן צְרִיכִים הַכְרָזָה, אֶלָּא הַדִּין וְהָעֵדוּת בָּטֵל מֵעַצְמוֹ. וְאִם הֶחֱזִיר הַמָּמוֹן, דִּינוֹ וְעֵדוֹתָיו קַיָּמִים, שֶׁאֵין זֶה כִּשְׁאָר פְּסוּלִים שֶׁצְּרִיכִין הַכְרָזָה וּתְשׁוּבָה, אֶלָּא קְנָס קְנָסוּהוּ חֲכָמִים שֶׁיִּתְבַּטְּלוּ מַעֲשָׂיו כָּל זְמַן שֶׁנּוֹטֵל שָׂכָר (רַ''ן סוֹף פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ) . וְכָל זֶה בְּעֵדִים שֶׁכְּבָר רָאוּ הַמַּעֲשֶׂה וּמְחֻיָּבִים לְהָעִיד, כְּמוֹ שֶׁאָדָם מְחֻיָּב לָדוּן בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ. אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ מְחֻיָּב לְהָעִיד, וְנוֹטֵל שָׂכָר (כב) לֵילֵךְ וְלִרְאוֹת הָעִנְיָן שֶׁיִּהְיֶה עֵד, מֻתָּר (בֵּית יוֹסֵף סִימָן כ''ח בְּשֵׁם רַשְׁבָּ''א) . דַּיָּן שֶׁדָּן כְּבָר, וּבָא הַבַּעַל דִּין לִתֵּן לוֹ (כג) מַתָּנָה עַל שֶׁהָפַךְ בִּזְכוּתוֹ, אָסוּר לוֹ לְקַבְּלוֹ (כֵּן מַשְׁמָע מֵאֲשֵׁרִ''י סוֹף פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) כָּל מַה שֶּׁאָדָם מֵעִיד לְסִבַּת יִסּוּרִין וְיִרְאָה, אֵין בּוֹ מַמָּשׁ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ס''ח) .


יט
(כד) גּוֹי וְעֶבֶד, פְּסוּלִים לְעֵדוּת.


כ
הַשּׂוֹנֵא לַחֲבֵרוֹ, וְאָמַר לוֹ בִּפְנֵי רַבִּים: אֵלֵךְ (כה) וְאֶמְסֹר מָמוֹנְךָ, פָּסוּל לְעֵדוּת.


כא
מַמְזֵר וּפְצוּעַ דַּכָּה וּכְרוּת שָׁפְכָה וְעָרֵל שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ פ''ה) מֵחֲמַת מִילָה, כְּשֵׁרִים לְעֵדוּת.


כב
הַמּוֹסְרִים וְהָאֶפִּיקוֹרְסִים, פְּחוּתִים מֵהַגּוֹיִם וּפְסוּלִים לְעֵדוּת. הגה: וַאֲפִלּוּ מָחַל לוֹ הַנִּמְסָר, פָּסוּל, עַד שֶׁיָּשׁוּב בִּתְשׁוּבָה (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם מ''כ וּמִדִּבְרֵי הָרַמְבַּ''ם בְּפי''ב, וְכָךְ מַשְׁמָע בָּאֲשֵׁרִ''י פ' ז''ב) . מְשֻׁמָּד שֶׁחָזַר בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו (כו) תְּשׁוּבָה, כָּשֵׁר מִיָּד, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עֲשָׂאָהּ עֲדַיִן (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ פ''ה) . 


כג
הַפָּסוּל מִן הַתּוֹרָה, שֶׁהֵעִיד, עֵדוּתוֹ בְּטֵלָה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִכְרִיזוּ עָלָיו בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת. וְהַפָּסוּל מִדִּבְרֵיהֶם, הָעֵדוּת שֶׁהֵעִיד קֹדֶם (כז) שֶׁהִכְרִיזוּ עָלָיו, כְּשֵׁרָה. הגה: וַאֲפִלּוּ פָּסוּל מִן הַתּוֹרָה, אֵין לְפָסְלוֹ אֶלָּא בְּוַדַּאי, אֲבָל לֹא מִסָּפֵק, כְּגוֹן שֶׁהֵעִיד בְּבֵית דִּין וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים עָלָיו שֶׁעָבַר עֲבֵרָה שֶׁנִּפְסַל בָּהּ מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל אִם אֵין יוֹדְעִין אִם עָבַר קֹדֶם שֶׁהֵעִיד אוֹ אַחַר כָּךְ, מוֹקְמִינָן גַּבְרָא אַחֶזְקָתוֹ, וְכָל מַה שֶּׁהֵעִיד כָּשֵׁר, עַד דְּיָדְעִינָן דְּעָבַר קֹדֶם לָכֵן (רִיבָ''שׁ סִימָן רס''ו) . כָּל הַפְּסוּלִים מִדְּרַבָּנָן שֶׁצְּרִיכִין הַכְרָזָה, אִם הֶעֱנִישָׁן בָּרַבִּים עַל עֲבֵרָתָן, כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאָן מִבֵּית הַכְּנֶסֶת, הָוֵי כְּאִלּוּ הִכְרִיזוּ עֲלַיְהוּ (מָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) .


כד
כָּל מִי שֶׁהֵעִידוּ עָלָיו שֶׁעָבַר עֲבֵרָה פְלוֹנִית, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִתְרוּ בּוֹ, שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ לוֹקֶה, פָּסוּל; וְהוּא שֶׁעָבַר עַל דְּבָרִים שֶׁפָּשַׁט בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם עֲבֵרָה. אֲבָל אִם רָאוּהוּ עוֹבֵר עַל דָּבָר שֶׁקָּרוֹב הָעוֹשֶׂה לִהְיוֹת שׁוֹגֵג, צְרִיכִים לְהַזְהִירוֹ וְאַחַר כָּךְ יִפָּסֵל. כֵּיצַד, רָאוּהוּ קוֹשֵׁר אוֹ מַתִּיר בְּשַׁבָּת, צְרִיכִים לְהוֹדִיעוֹ שֶׁזֶּה חִלּוּל שַׁבָּת, מִפְּנֵי שֶׁרֹב הָעָם אֵינָם יוֹדְעִים זֶה. וְכֵן אִם רָאוּהוּ עוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּשַׁבָּת אוֹ בְּיוֹם טוֹב, צְרִיכִים לְהוֹדִיעוֹ שֶׁהַיּוֹם שַׁבָּת, שֶׁמָּא שׁוֹכֵחַ הוּא. וְכֵן הַמְשַׂחֵק בְּקֻבְיָא תָּמִיד, אוֹ מִי שֶׁנַּעֲשֶׂה מוֹכֵס אוֹ גַבַּאי שֶׁמּוֹסִיף לְעַצְמוֹ, צְרִיכִים הָעֵדִים לְהוֹדִיעוֹ שֶׁהָעוֹשֶׂה דָּבָר זֶה פָּסוּל לְעֵדוּת, שֶׁרֹב הָעָם אֵינָם יוֹדְעִים דְּבָרִים אֵלּוּ. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה.


כה
אֵין אָדָם נִפְסָל בַּעֲבֵרָה עַל פִּי עַצְמוֹ, אֶלָּא עַל פִּי עֵדִים שֶׁיָּעִידוּ עָלָיו, שֶׁאֵין אָדָם (כח) מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע (רַמְבַּ''ם פ''ב מִטּוֹעֵן) . הגה: וּמִכָּל מָקוֹם, אֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ עֵד, לְכַתְּחִלָּה, כְּדִלְקַמָּן סִימָן צ''ב סָעִיף ה'. וְכֵן אֵין נִפְסָל עַל (כט) קוֹל וַחֲשָׁד בְּעָלְמָא, כְּגוֹן מִי שֶׁחָשׁוּד עַל עֲרָיוֹת, שֶׁרָגִיל עִם עֲרָיוֹת וּמִתְיַחֵד עִמָּהֶם, וְקוֹל יוֹצֵא עָלָיו, כָּשֵׁר לְכָל עֵדוּת חוּץ מִלְּעֵדוּת אִשָּׁה (טוּר ס''ט) . וְעַיֵּן בְּדִין הַחֲשׁוּדִים בְּי''ד סִימָן קי''ט. 


כו
לֹוֶה שֶׁהֵעִיד עַל הַמַּלְוֶה (ל) שֶׁהִלְוָה לוֹ בְּרִבִּית, וְיֵשׁ עֵד אֶחָד עִמּוֹ, מִצְטָרְפִין לְפָסְלוֹ; אַף עַל פִּי שֶׁעוֹשֶׂה עַצְמוֹ רָשָׁע, (לא) פַּלְגִינָן דִּבּוּרֵהּ וּמַאֲמִינִים אוֹתוֹ לְגַבֵּי מַלְוֶה וְלֹא לְגַבֵּי עַצְמוֹ. וְכֵן אִם הֵעִיד שֶׁפְּלוֹנִי רְבָעוֹ, אֲפִלּוּ לִרְצוֹנוֹ, אוֹ שֶׁבָּא עַל אִשְׁתּוֹ, אוֹ שֶׁרָבַע שׁוֹרוֹ, הוּא וְאַחֵר מִצְטָרְפִין (לב) לְפָסְלוֹ. וְהוּא הַדִּין שֶׁהַנִּגְזָל יָכוֹל לְהָעִיד עַל הַגַּזְלָן כְּמוֹ הַלּוֶֹה עַל הַמַּלְוֶה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא לוֹ הֲנָאָה מֵעֵדוּתוֹ. (מָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . 


כז
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַנִּשְׁבָּע לְהַכְחִישׁ הָעֵד, הָעֵד וְאוֹתוֹ שֶׁנִּשְׁבַּע לוֹ, מִצְטָרְפִים לְהָעִיד עָלָיו לְפָסְלוֹ. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם נִשְׁבַּע לִשְׁנַיִם, הֵם מְעִידִים עָלָיו לְפָסְלוֹ. וְאֵין חִלּוּק אִם נִשְׁבַּע לָהֶם כְּאֶחָד אוֹ בָּזֶה אַחַר זֶה (מָרְדְּכַי פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . וְיֵשׁ (לג) חוֹלְקִים. וַאֲפִלּוּ אִם הָיוּ ב' בַּעֲלֵי דִינִים, וּלְכָל אֶחָד עֵד אֶחָד, אֵין מִצְטָרְפִין אַחַר שֶׁעָמַד בַּדִּין וְנִשְׁבַּע עַל עֵדוּתָן, אֲבָל קֹדֶם לָכֵן יְכוֹלִין (לד) לְהָעִיד עָלָיו (רִיבָ''שׁ בְּסִימָן של''ט בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת רַמְבַּ''ן סִימָן ק''ט) . 


כח
שְׁנַיִם שֶׁהֵעִידוּ בְּאֶחָד שֶׁהוּא פָּסוּל בְּאַחַת מֵאֵלּוּ הָעֲבֵרוֹת, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְהֵעִידוּ שֶׁחָזַר בּוֹ וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה אוֹ שֶׁלָּקָה, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר. אֲבָל אִם בָּאוּ שְׁנַיִם וְהִכְחִישׁוּם, וְאָמְרוּ: לֹא עָשָׂה עֲבֵרָה זוֹ וְלֹא נִפְסַל, הֲרֵי זֶה (לה) סְפֵק פָּסוּל; לְפִיכָךְ, לֹא יָעִיד, וְאֵין מוֹצִיאִין מָמוֹן בְּעֵדוּתוֹ, וְלֹא יָדוּן, עַד שֶׁיִּוָּדַע שֶׁעָשָׂה תְשׁוּבָה. שְׁנֵי עֵדִים שֶׁהֵעִידוּ עַל אֶחָד שֶׁהוּא פָּסוּל, כְּגוֹן שֶׁאֶחָד אוֹמֵר שֶׁגָּנַב וְהַשֵּׁנִי אוֹמֵר שֶׁהִלְוָה בְּרִבִּית, מִצְטָרְפִים לְפָסְלוֹ (מָהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן ל''ז) . 


כט
כָּל מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב מַלְקוּת, כֵּיוָן שֶׁלָּקָה בְּבֵית דִּין חוֹזֵר (לו) לְכַשְׁרוּתוֹ. אֲבָל שְׁאָר פְּסוּלֵי עֵדוּת, שֶׁהֵם פְּסוּלִים מִשּׁוּם מָמוֹן שֶׁחָמְסוּ אוֹ שֶׁגָּזְלוּ, אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁלְּמוּ, צְרִיכִים תְּשׁוּבָה וַהֲרֵי הֵם פְּסוּלִים, עַד שֶׁיִּוָּדַע (לז) שֶׁחָזְרוּ בָּהֶם מִדַּרְכָּם הָרָעָה. מֵאֵימָתַי חֲזָרַת מַלְוֵי בְּרִבִּית, מִשֶׁיִּקְרְעוּ (לח) שְׁטָרוֹתֵיהֶם מֵעַצְמָם וְיַחְזְרוּ בָּהֶם חֲזָרָה גְמוּרָה שֶׁלֹּא יַלְווּ בְּרִבִּית אֲפִלּוּ (לט) לְגוֹי. וְצָרִיךְ לְהַחֲזִיר כָּל מַה שֶּׁלָּקַח בְּרִבִּית, (מ) לְבַעֲלֵיהֶם; וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ מִמִּי לָקַח, צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ צָרְכֵי רַבִּים. הגה: (הָעִטּוּר) וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל זֶה דַּוְקָא בְּמִי שֶׁרָגִיל לִגְזֹל וְלִגְנֹב, אֲבָל מִי שֶׁגָּנַב וְגָזַל בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, מִיָּד שֶׁהֶחֱזִיר מַה שֶּׁגָּנַב וְגָזַל, הָוֵי תְשׁוּבָה. וְדַוְקָא אִם הֶחֱזִירוֹ מֵעַצְמוֹ, אֲבָל אִם לֹא הֶחֱזִיר רַק עַל יְדֵי כְּפִיַּת בֵּית דִּין, לֹא מְהַנֵּי הַחֲזָרָה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה (טוּר סט''ו וְהָרֹא''שׁ כְּלָל נ''ט), וְכֵן נִרְאֶה לִי. 


ל
מֵאֵימָתַי חֲזָרַת הַמְשַׂחֲקִים בְּקֻבְיָא, מִשֶּׁיִּשְׁבְּרוּ פַּסְפְּסֵיהֶם (פֵּי', כְּלֵי הַשְּׂחוֹק הַנִּזְכָּר וְהֵם הַקֻבְיָאוֹת) וְיַחְזְרוּ בָּהֶם חֲזָרָה גְמוּרָה שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ אֲפִלּוּ בְּחִנָּם:


לא
מֵאֵימָתַי חֲזָרַת מַפְרִיחֵי יוֹנִים, מִשֶּׁיִּשְׁבְּרוּ הַכֵּלִים שֶׁצָּדִין בָּהֶם וְיַחְזְרוּ בָהֶם חֲזָרָה גְמוּרָה שֶׁאֲפִלּוּ בַּמִּדְבָּר לֹא יַעֲשׂוּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּגַם כָּאן וּבִמְשַׂחֲקִים בְּקֻבְיָא צְרִיכִים לְהַחֲזִיר (מא) הַמָּעוֹת שֶׁהִרְוִיחוּ (ר''י נ''ב ח''ד וּבֵית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ פֶּרֶק זֶה בּוֹרֵר) . 


לב
מֵאֵימָתַי חֲזָרַת סוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, מִשֶּׁתַּגִּיעַ שְׁבִיעִית וְיִבָּדְקוּ, וְלֹא חֲזָרַת דְּבָרִים בִּלְבַד, אֶלָּא (מב) כּוֹתֵב: אֲנִי פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי כָּנַסְתִּי מָאתַיִם זוּז מִפֵּרוֹת שְׁבִיעִית וַהֲרֵי הֵם נְתוּנִים בְּמַתָּנָה לַעֲנִיִּים.


לג
מֵאֵימָתַי חֲזָרַת הַמּוֹעֵל בִּשְׁבוּעָה, מִשֶּׁיָּבֹא לְבֵית דִּין שֶׁאֵין (מג) מַכִּירִין אוֹתוֹ וְיֹאמַר לָהֶם: חָשׁוּד אֲנִי, אוֹ יִתְחַיֵּב שְׁבוּעָה בְבֵית דִּין שֶׁאֵין מַכִּירִין אוֹתוֹ, בְּמָמוֹן חָשׁוּב, וִישַׁלֵּם וְלֹא יִרְצֶה לִשָּׁבַע. הגה: וְדַוְקָא מוֹעֲלֵי (מד) שְׁבוּעוֹת. אֲבָל עָבַר עַל שְׁאָר עֲבֵרוֹת, מִיָּד כְּשֶׁמְּקַבֵּל בְּבֵית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת עוֹד, סָגֵי לֵהּ (ר''י נ''ב ח''ד וְתוס') . וְדַוְקָא שֶׁלֹּא הֶעֱבִירוּהוּ בִּשְׁבִיל הָעֲבֵרָה מֵאֵיזֶה אֻמָּנוּת. אֲבָל (מה) הֶעֱבִירוּהוּ, דִּינוֹ כְּטַבָּח שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ (בֵּית יוֹסֵף) . 


לד
חֲזָרַת טַבָּח שֶׁהָיָה בּוֹדֵק לְעַצְמוֹ וּמוֹכֵר וְיָצָא טְרֵפָה מִתַּחַת יָדוֹ שֶׁיִּלְבַּשׁ (מו) שְׁחוֹרִים וְיִתְכַּסֶה שְׁחוֹרִים, וְיֵלֵךְ לְמָקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִים אוֹתוֹ, וְיַחֲזִיר אֲבֵדָה בְּדָבָר חָשׁוּב, אוֹ יוֹצִיא טְרֵפָה מִתַּחַת יָדוֹ בְּדָבָר חָשׁוּב וְעַיֵּן בְּי''ד סִימָן קי''ט. 


לה
חֲזָרַת עֵד זוֹמֵם שֶׁיֵּלֵךְ לְמָקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִים אוֹתוֹ, וְנָתְנוּ לוֹ מָמוֹן חָשׁוּב לְהָעִיד שֶׁקֶר, וְלֹא רָצָה:

   

סימן לה - פסול סומא וחרש, שוטה וקטן
ובו י''ד סעיפים
א
קָטָן, פָּסוּל לְהָעִיד, אֲפִלּוּ הָיָה נָבוֹן וְחָכָם, עַד שֶׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת אַחַר י''ג שָׁנִים (א) גְּמוּרוֹת. וְאִם שָׁהוּ מִלְּבָדְקוֹ זְמַן רַב אַחַר שֶׁהָיָה לוֹ י''ג שָׁנָה, וּבְדָקוּהוּ וְנִמְצְאוּ לוֹ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, הוּא בְּחֶזְקַת גָּדוֹל מִשָּׁעָה שֶׁהָיָה לוֹ י''ג שָׁנָה. וְאִם (ב) נִתְמַלֵּא זְקָנוֹ, אֵינוֹ צָרִיךְ בְּדִיקָה.


ב
הִגִּיעַ (ג) לְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְלֹא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְנוֹלַד בּוֹ סִימָן מִסִימָנֵי סָרִיס, הֲרֵי הוּא גָדוֹל, וְיָעִיד. וְאִם לֹא נוֹלַד בּוֹ, לֹא יָעִיד עַד (ד) רֹב שְׁנוֹתָיו.


ג
בֶּן י''ג שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵע בְּטִיב מַשָּׂא וּמַתָּן, אֵין עֵדוּתוֹ עֵדוּת (ה) בְּקַרְקָעוֹת, אֲבָל בְּמִטַּלְטְלִים, עֵדוּתוֹ עֵדוּת.


ד
מִי שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ בְּעֵדוּת כְּשֶׁהוּא קָטָן, וְהֵעִיד בָּהּ כְּשֶׁהוּא גָדוֹל, אֵינוֹ כְּלוּם. וְיֵשׁ דְּבָרִים שֶׁסוֹמְכִים בָּהֶם עַל עֵדוּת שֶׁמֵּעִיד כְּשֶׁהוּא גָדוֹל שֶׁרָאָה בְּקַטְנוּת, וְאֵלוּ הֵם: (ו) נֶאֱמָן לוֹמַר: זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אָבִי אוֹ שֶׁל רַבִּי אוֹ שֶׁל אָחִי. וְיֵשׁ מִי (ז) שֶׁאוֹמֵר, דְּעַל כְּתָב שֶׁל אֵלּוּ נֶאֱמָן, אֲבָל לֹא עַל שֶׁל אֲחֵרִים:


ה
וְנֶאֱמָן לוֹמַר: זְכוּרַנִי בְּאֵשֶׁת פְּלוֹנִי שֶׁנַּעֲשָׂה לָהּ מִנְהַג (ח) הַבְּתוּלוֹת כְּשֶׁנִּשֵֹּׂאת. וְנֶאֱמָן לוֹמַר: הַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפְּרָס (פֵּי', שָׂדֶה שֶׁנֶּאֱבַד אוֹ שֶׁנֶּחֱרַשׁ בָּהּ קֶבֶר, וְהוּא לְשׁוֹן פְּרוּסָה, שֶׁנִּפְרְסוּ וְנִתְרוֹצְצוּ בָּהּ עַצְמוֹת מֵתִים) . 


ו
וְנֶאֱמָן לוֹמַר וַאֲפִלּוּ הוּא לְבַדּוֹ (טוּר): עַד כָּאן הָיִינוּ בָּאִים בְּשַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁתְּחוּמִים (ט) דְּרַבָּנָן (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ''ב דִּכְתֻבּוֹת) . וְהוּא הַדִּין בִּשְׁאָר אִסּוּרֵי דְּרַבָּנָן. וְנֶאֱמָן לוֹמַר שֶׁהָיָה פְלוֹנִי (י) יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵפֶר לִטְבֹּל לֶאֱכֹל תְּרוּמָתוֹ לָעֶרֶב, וְשֶׁהָיָה (יא) חוֹלֵק עִמָּנוּ תְּרוּמָה, וְשֶׁהָיִינוּ מוֹלִיכִים חַלָּה וּמַתָּנוֹת לִפְלוֹנִי כֹּהֵן עַל יְדֵי (יב) עַצְמוֹ, וְשֶׁאָמַר לִי אַבָּא: מִשְׁפָּחָה זוֹ כְּשֵׁרָה, מִשְׁפָּחָה זוֹ פְּסוּלָה, אוֹ שֶׁעָשׂוּ אֵיזֶה סִימָן לְהוֹדִיעַ שֶׁאֶחָד מִן הַמִּשְׁפָּחָה נָשָׂא פְּסוּלָה (טוּר), כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּאֶבֶן הָעֵזֶר סִימָן ב'. 


ז
וְכָל אֵלּוּ, אִם גּוֹי אוֹ עֶבֶד רָאָה אוֹתָם וְהֵעִיד אַחַר שֶׁנִּתְגַּיֵּר (יג) וְנִשְׁתַּחְרֵר, אֵינוֹ נֶאֱמָן.


ח
שׁוֹטֶה, פָּסוּל. וְלֹא שׁוֹטֶה שֶׁהוּא הוֹלֵךְ עָרֻם וּמְשַׁבֵּר כֵּלִים וְזוֹרֵק אֲבָנִים בִּלְבַד, אֶלָּא כָּל מִי שֶׁנִּטְרְפָה דַעְתּוֹ וְנִמְצֵאת דַּעְתּוֹ מְשֻׁבֶּשֶׁת תָּמִיד בְּדָבָר מֵהַדְּבָרִים, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מְדַבֵּר וְשׁוֹאֵל כָּעִנְיָן בִּשְׁאָר דְּבָרִים, הֲרֵי זֶה פָסוּל, וּבִכְלַל שׁוֹטִים יֵחָשֵׁב.


ט
הַנִּכְפֶּה (הַמֻּכְרָח לִפֹּל לָאָרֶץ מֵחֲמַת חֹלִי הַמְשַׁגֵּעַ אוֹתוֹ לְעִתִּים), בְּעֵת כְּפִיָּתוֹ, פָּסוּל, וּבְעֵת שֶׁהוּא בָּרִיא, כָּשֵׁר. וְאֶחָד הַנִּכְפֶּה מִזְּמַן לִזְמַן, אוֹ הַנִּכְפֶּה תָמִיד בְּלֹא עֵת קָבוּעַ, וְהוּא שֶׁלֹּא תִּהְיֶה דַּעְתּוֹ מְשֻׁבֶּשֶׁת תָּמִיד, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ נִכְפִּים שֶׁגַּם בְּעֵת בְּרִיאוּתָם דַּעְתָּם מְטֹרֶפֶת. וְצָרִיךְ לְהִתְיַשֵּׁב בְּעֵדוּת הַנִּכְפִּים הַרְבֵּה.


י
הַפְּתָאִים בְּיוֹתֵר, שֶׁאֵינָן מַכִּירִין דְּבָרִים שֶׁסוֹתְרִין זֶה אֶת זֶה, וְלֹא יָבִינוּ עִנְיְנֵי הַדָּבָר כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּבִינִים שְׁאָר עַם הָאָרֶץ, וְכֵן הַמְבֹהָלִים, וְהַנֶּחְפָּזִים בְּדַעְתָּם, וְהַמִּשְׁתַּגְּעִים בְּיוֹתֵר, הֲרֵי אֵלּוּ בִּכְלַל הַשּׁוֹטִים. וְדָבָר זֶה לְפִי מַה שֶּׁיֵּרָאֶה לַדַּיָּן, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְכַוֵּן הַדַּעַת בִּכְתָב.


יא
חֵרֵשׁ, פָּסוּל. אֶחָד מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, אוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר, וְדַעְתּוֹ נְכוֹנָה, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְהָעִיד בְּבֵית דִּין בְּפִיו, וְשֶׁיִהְיֶה רָאוּי לִשְׁמֹעַ דִּבְרֵי הַדַּיָּנִים וְהָאִיּוּם שֶׁמְּאַיְּמִים עָלָיו. וְכֵן אִם נִשְׁתַּתֵּק, אַף עַל פִּי שֶׁנִּבְדַּק כְּדֶרֶךְ שֶׁבּוֹדְקִים לְעִנְיַן גִּטִּין וְנִמְצֵאת עֵדוּתוֹ מְכֻוֶּנֶת, וְהֵעִיד בְּפָנֵינוּ בִּכְתַב יָדוֹ, אֵינוֹ עֵדוּת (יד) כְּלָל, חוּץ מֵעֵדוּת אִשָּׁה, לְפִי שֶׁבַּעֲגוּנָה הֵקֵלּוּ:


יב
סוּמָא בִּשְׁתֵּי עֵינָיו, אַף עַל פִּי שֶׁמַּכִּיר הַקּוֹל וְהָאֲנָשִׁים וּמְכֻוֶּנֶת עֵדוּתוֹ, פָּסוּל.


יג
הָיָה חֵרֵשׁ אוֹ שׁוֹטֶה אוֹ סוּמָא בְּשָׁעָה שֶׁנִּמְסַר לוֹ הָעֵדוּת, וּבָרִיא בִּשְׁעַת הַעֲדָאַת הָעֵדוּת, אוֹ אִפְּכָא, פְּסוּלִים. אֲבָל אִם הָיָה בָּרִיא בְּשָׁעָה שֶׁנִּמְסַר לוֹ הָעֵדוּת וּבִשְׁעַת הַעֲדָאַת הָעֵדוּת, אַף עַל פִּי שֶׁבָּאֶמְצַע נִתְחָרֵשׁ אוֹ נִשְׁתַּטֶּה אוֹ נִסְתַּמֵּא, מֵאַחַר שֶׁתְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת, כָּשֵׁר.


יד
אִשָּׁה, פְּסוּלָה. וְטֻמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגֵינוֹס, פְּסוּלִים מִסָפֵק. וְכָל מִי שֶׁהוּא סָפֵק כָּשֵׁר סָפֵק פָּסוּל, הֲרֵי הוּא פָּסוּל. הגה: וְכָל אֵלּוּ הַפְּסוּלִים, פְּסוּלִים אֲפִלּוּ בְּמָקוֹם דְּלָא שְׁכִיחָא אֲנָשִׁים כְּשֵׁרִים לְהָעִיד (הָרַשְׁבָּ''א בִתְשׁוּבָה וְהָרַמְבַּ''ם בְּפ''ח מֵה' נִזְקֵי מָמוֹן וְכ''כ הַב''י), וְכָל זֶה מִדִּינָא, אֲבָל יֵשׁ אוֹמְרִים (טו) דְּתַקָּנַת קַדְמוֹנִים הוּא, דִּבְמָקוֹם שֶׁאֵין אֲנָשִׁים רְגִילִין לִהְיוֹת, כְּגוֹן בְּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁל (טז) נָשִׁים, אוֹ בִּשְׁאָר דָּבָר אַקְרַאי שֶׁאִשָּׁה רְגִילָה וְלֹא אֲנָשִׁים, כְּגוֹן לוֹמַר שֶׁבְּגָדִים אֵלּוּ לָבְשָׁה אִשָּׁה פְלוֹנִית וְהֵן שֶׁלָּהּ, וְאֵין רְגִילִין אֲנָשִׁים לְדַקְדֵּק בָּזֶה, נָשִׁים נֶאֱמָנוֹת (ת''ה סִימָן שנ''ג וַאֲגֻדָּה פֶּרֶק י' יוֹחֲסִין) . וְלָכֵן יֵשׁ מִי שֶׁכָּתַב דַּאֲפִלּוּ אִשָּׁה יְחִידָה, אוֹ (יז) קָרוֹב אוֹ קָטָן, נֶאֱמָנִים בְּעִנְיַן הַכָּאָת וּבִזְיוֹן תַּלְמִיד חָכָם אוֹ שְׁאָר קְטָטוֹת וּמְסִירוֹת, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לְהַזְמִין עֵדִים כְּשֵׁרִים לָזֶה, וְאֵין פְּנַאי לְהַזְמִין (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קע''ט וּמַהֲרַ''ם מִרִיזְבּוּרְג וְכָּלְבּוֹ סִימָן קט''ז) . וְהוּא שֶׁהַתּוֹבֵעַ טוֹעֵן בָּרִי (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ צ''ג) (וְע''ל סכ''ח סט''ו בְהג''ה) .

   

סימן לו - רבים שהעידו, ונמצא אחד מהם קרוב או פסול
ובו ב' סעיפים
א
עֵדִים רַבִּים, שֶׁנִּמְצָא אֶחָד מֵהֶם קָרוֹב אוֹ פָסוּל, עֵדוּתָן בְּטֵלָה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּזְמַן (א) שֶׁנִּתְכַּוְּנוּ כֻּלָּם לְהָעִיד. אֲבָל אִם לֹא נִתְכַּוְּנוּ כֻּלָּם לְהָעִיד, תִּתְקַיֵּם הָעֵדוּת בַּשְּׁאָר. וְכֵיצַד בּוֹדְקִים הַדָּבָר, (ב) אוֹמְרִים לָהֶם בֵּית דִּין: כְּשֶׁרְאִיתֶם דָּבָר זֶה, בָּאתֶם כְּדֵי לְהָעִיד אוֹ כְּדֵי לִרְאוֹת בִּלְבַד, כָּל מִי שֶׁאוֹמֵר: לְהָעִיד בָּאתִי, מַפְרִישִׁים אוֹתוֹ, אִם נִמְצָא בְּאֵלּוּ שֶׁנִּתְכַּוְּנוּ לְהָעִיד קָרוֹב אוֹ פָסוּל, עֵדוּתָן (ג) בְּטֵלָה (ד) אֲפִלּוּ לֹא יָדְעוּ זֶה מִזֶּה. (תּוֹסָפוֹת) . וְאִם הָיוּ כָּל הָעֵדִים כְּשֵׁרִים, אֶחָד שֶׁנִּתְכַּוֵּן לְהָעִיד וְאֶחָד שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן לְהָעִיד וְרָאָה הַדָּבָר וְכִוֵּן עֵדוּתוֹ, חוֹתְכִין הַדִּין עַל פִּי עֵדוּתוֹ. הגה: אֲבָל אֵינָן יְכוֹלִים לִכְתֹּב שְׁטָר עַל כָּךְ, אַף עַל פִּי שֶׁרָאוּ הַקִּנְיָן, וּסְתָם קִנְיָן לִכְתִיבָה עוֹמֵד, הוֹאִיל וְלֹא הִזְמִינָם לְכָךְ (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן אֶלֶף וְע''ג) וְע''ל סִימָן ל''ט סָעִיף ה'. (ה) וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ כִּוֵּן לִרְאוֹת כְּדֵי לְהָעִיד, אֵינוֹ פוֹסֵל אֶלָּא אִם כֵּן בָּא לְבֵית דִּין וְהֵעִיד; דְּתַרְתֵּי בָעֵינָן, כִּוֵּן לִרְאוֹת כְּדֵי לְהָעִיד, וּבָא לְבֵית דִּין וְהֵעִיד. הגה: שְׁטָר שֶׁחָתַם עָלָיו עֵד פָּסוּל וְנִתְבַּטֵּל כָּל הָעֵדוּת, מִכָּל מָקוֹם, אִם הָעֵדִים הַכְּשֵׁרִים זוֹכְרִים הָעֵדוּת עַל יְדֵי רְאִיַּת הַשְּׁטָר, יְכוֹלִין (ו) לַחֲזֹר וּלְהָעִיד לְבַד לִפְנֵי בֵּית דִּין, וּבֵית דִין יִכְתְּבוּ עֵדוּתָן וְחָשׁוּב שְׁטָר (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ס' סִימָן ה') . תַּקָּנַת הַקָּהָל שֶׁחָתוּם עָלֶיהָ עֵד פָּסוּל, אוֹ שְׁטָר שֶׁחָתַם עָלָיו בַּעַל דָּבָר עַצְמוֹ, כָּשֵׁר בַּאֲחֵרִים, דְּאֵלּוּ לֹא (ז) נִתְכַּוְּנוּ לְהָעִיד (רִיבָ''שׁ ס''ס קצ''ה) וְע''ל סִימָן מ''ה סָעִיף י''ב וְי''ג. וְאִם (ח) הִזְמִין הַתּוֹבֵעַ עֵדִים כְּשֵׁרִים, וְעָמְדוּ שָׁם קְרוֹבִים וּפְסוּלִים, אֲפִלּוּ נִתְכַּוְּנוּ לְהָעִיד, וְהֵעִידוּ, לֹא נִתְבַּטְּלָה עֵדוּת הַכְּשֵׁרִים. וְכֵן כְּשֶׁאָדָם צָרִיךְ לְעֵדוּת וּמְצַוֶּה לְהַחֲרִים (עַל) כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת שֶׁיָּבֹא וְיָעִיד, וְהֵעִידוּ כְּשֵׁרִים וּפְסוּלִים, לֹא נִתְבַּטְּלָה עֵדוּת הַכְּשֵׁרִים, שֶׁלֹּא הָיְתָה כַּוָּנָתוֹ אֶלָּא (ט) בִּרְאוּיִים לְהָעִיד.


ב
אִם הֵעִיד קָרוֹב עִם רָחוֹק, וְאֵין הָרָחוֹק יוֹדֵעַ בְּקֻרְבָתוֹ שֶׁל זֶה (טוּר בְּשֵׁם הרי''ף וש''פ), יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁעֵדוּת הָרָחוֹק כְּשֵׁרָה וּמְחַיְּבוֹ שְׁבוּעָה, וְנֶאֱמָן לוֹמַר שֶׁלֹּא (י) הִכִּיר בְּקֻרְבָתוֹ. וְהוּא שֶׁאֵינוֹ רָגִיל אֶצְלוֹ, אֲבָל אִם הוּא רָגִיל אֶצְלוֹ, אֵינוֹ נֶאֱמָן. וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹלֵק עַל זֶה, וְאוֹמֵר שֶׁאֲפִלּוּ לֹא הִכִּיר בְּקֻרְבָתוֹ, נִתְבַּטְּלָה עֵדוּת הָרָחוֹק, כֵּיוָן (יא) שֶׁהֵעִיד הַפָּסוּל עִמּוֹ בְּבֵית דִּין (טוּר) .

   

סימן לז - הפסולים מחמת הנאה
ובו כ''ב סעיפים
א
כָּל עֵדוּת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם (א) הֲנָאָה בָּהּ, פָּסוּל לְהָעִיד. לְפִיכָךְ, קַרְקַע שֶׁל שְׁנֵי שֻׁתָּפִים, וּבָא אֶחָד לְהוֹצִיאָה מִתַּחַת יַד הָאַחֵר, לוֹמַר שֶׁאוֹתוֹ שֶׁמְּכָרָהּ לָהֶם גְּזָלָהּ מִמֶּנּוּ, אֵין שֻׁתָּפוֹ מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ לִפְסֹל עֵדֵי הַמְעַרְעֵר, וַאֲפִלּוּ עַל חֵלֶק (ב) הַשֻׁתָּף לֹא יוֹעִיל עֵדוּתוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן סִלֵּק עַצְמוֹ מִמֶּנָּה (ג) וְקָנוּ מִיָּדוֹ שֶׁנְּתָנוֹ לַשֻּׁתָּף. וַאֲפִלּוּ לֹא סִלֵּק עַצְמוֹ עַד לְאַחַר הָעִרְעוּר, (ד) מְהַנֵּי. וְצָרִיךְ שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו שֶׁאִם יָבֹא בַּעַל חוֹב וְיִטְרְפֶנָּה מִיַּד הַשֻׁתָּף, יְשַׁלֵּם (ה) לוֹ דָמֶיהָ. וְצָרִיךְ (ו) לְהַתְנוֹת שֶׁאִם יָבֹא לְחָטְפָהּ מִמֶּנּוּ בִּטְעָנוֹת אֲחֵרוֹת לוֹמַר שֶׁהָיְתָה גְזוּלָה בְיָדוֹ וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל אַחֲרָיוּת. אֲבָל אִם אֵין הַמְעַרְעֵר טוֹעֵן אֶלָּא עַל חֵלֶק הַשֻׁתָּף בִּלְבַד, כְּגוֹן שֶׁטּוֹעֵן שֶׁמְּכָרָהּ לוֹ הַשֻׁתָּף, יָכוֹל לְהָעִיד לוֹ, שֶׁאָז אֵינוֹ נוֹגֵעַ בְּעֵדוּת כְּלָל.


ב
הָעוֹרֵר עַל הַשָּׂדֶה, אִם יֵשׁ בָּהּ פֵּרוֹת אֵין הָאָרִיס מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ, שֶׁהֲרֵי רוֹצֶה הָאָרִיס לְהַעֲמִידָהּ בְּיַד בְּעָלֶיהָ, כְּדֵי שֶׁיִּטֹּל חֶלְקוֹ בַּפֵּרוֹת. וְאִם אֵין בּוֹ פֵּרוֹת, (ז) מֵעִיד (נ''י בְּשֵׁם רמב''ם), אִם אֵין לוֹ הֲנָאָה אַחֶרֶת מִזֶּה (טוּר) . 


ג
עֵדִים שֶׁהוֹדוּ שֶׁיֵּשׁ לָהֶם חֵלֶק בְּאוֹתוֹ חוֹב שֶׁהֵעִידוּ כְּבָר עָלָיו, אֵין בְּאוֹתָהּ הוֹדָאָה מַמָּשׁ. אֲבָל אִם אָמְרוּ כֵּן (ח) קֹדֶם שֶׁהֵעִידוּ, הָעֵדוּת בָּטֵל (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבָה שֶׁבְּסוֹף חֲזֵה הַתְּנוּפָה) . 


ד
רְאוּבֵן תָּבַע לִשְׁנַיִם שֶׁהִלְוָה לָהֶם, וְכָפַר אֶחָד וְהוֹדָה הַשֵּׁנִי שֶׁהוּא וַחֲבֵרוֹ חַיָּבִים, אִם אוֹתוֹ מָמוֹן לָקְחוּ בְּשֻׁתָּפוּת אֵינוֹ נֶאֱמָן עַל (ט) חֲבֵרוֹ, וְהוּא לְבַדּוֹ יִתְחַיֵּב בַּכֹּל.


ה
הַמּוֹצִיא שְׁטָר חוֹב עַל ג', וְטָעֲנוּ כֻּלָּם: פָּרַעְנוּ, אִם כָּל אֶחָד מֵהֶם חַיָּב עֲשָׂרָה זְהוּבִים לְעַצְמוֹ, וְאֵין לַחֲבֵרוֹ בָּהֶם שֻׁתָּפוּת, עֵדוּתוֹ כְּשֵׁרָה עַל חֲבֵרוֹ (הגה''מ פֶּרֶק י''ד דִּכְתֻבּוֹת) .


ו
אִם טָעַן אֶחָד (י) מֵהַשֻּׁתָּפִים דָּבָר שֶׁהוּא חוֹבָה לוֹ וְלַחֲבֵרוֹ, נֶאֱמָן כְּעֵד אֶחָד לְחַיֵּב שְׁבוּעָה אֶת חֲבֵרוֹ, וְלִפְטֹר מִשְּׁבוּעָה אֶת שֶׁכְּנֶגְדָּם. וְאִם שְׁנֵי שֻׁתָּפִים הֵעִידוּ חוֹבָתָם, נֶאֱמָנִים לְחַיֵּב אֶת חַבְרֵיהֶם. וְע''ל סִימָן ע''ז סָעִיף ה'. 


ז
הַמּוֹכֵר שְׁטָר חוֹב לְאֶחָד (יא) מֵהַחֲתוּמִים בּוֹ, שַׁפִּיר דָּמֵי. וְע''ל סִימָן קכ''ג סָעִיף י' וְי''א וְי''ב אִם מֻרְשֶׁה לִקְרוֹבָיו (נ''א אִם קְרוֹבֵי הַמֻּרְשֶׁה) יְכוֹלִים לְהָעִיד: 


ח
פַּשְׁרָנִים אוֹ דַיָּנִים אוֹ אַפּוֹטְרוֹפְּסִים, כְּשֵׁרִים לְהָעִיד. וְע''ל סִימָן כ''ג בְּדִין דַּיָּנִים וּפַשְׁרָנִים וּלְקַמָּן סִימָן מ''ו סָעִיף כ''ד וּבְדִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס לְקַמָּן סִימָן ר''ץ. 


ט
הַגִּזְבָּרִים, כָּל זְמַן שֶׁאֵין לָהֶם וְלֹא לִקְרוֹבֵיהֶם שׁוּם זְכוּת בְּנִכְסֵי הַהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא בְּפֵרוֹתֵיהֶם, כְּשֵׁרִים לְהָעִיד. הגה: וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁקְּרוֹבֵיהֶם כְּשֵׁרִים לְהָעִיד, אַף עַל פִּי שֶׁהַגִּזְבָּר מְחַלֵּק הַמָּמוֹן לְמִי שֶׁיִּרְצֶה, לְמָאן דְּאָמַר טוֹבַת הֲנָאָה אֵינוֹ (יב) מָמוֹן. וְאַף עַל פִּי שֶׁנּוֹתֵן אַחַר כָּךְ לִקְרוֹבָיו עֲנִיִּים, מִכָּל מָקוֹם אֵין מְבַטְּלִים הָעֵדוּת מִשּׁוּם זֶה, מֵאַחַר שֶׁלֹּא הָיָה הַהֲנָאָה נִכֶּרֶת בִּשְׁעַת הָעֵדוּת (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) . 


י
כָּל הֵיכָא דְּהַשְׁתָּא אֵינוֹ נוֹגֵעַ בְּעֵדוּת, אַף עַל פִּי שֶׁאִם (יג) יִתְעַשֵּׁר יֶהֱנֶה בְּעֵדוּתוֹ, כָּשֵׁר לְהָעִיד.


יא
רְאוּבֵן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁטָר חוֹב עַל שִׁמְעוֹן, וּנְתָנוֹ לְלֵוִי בִּכְתִיבָה וּמְסִירָה, וְהָיָה שִׁמְעוֹן אֶחָד מֵעֵדֵי הַמַּתָּנָה, (יד) פָּסוּל. וְע''ל סִימָן ס''ו סָעִיף כ''א וְכ''ב אִם הַעֵד הֶחָתוּם הַקּוֹנֶה הַשְּׁטָר מִקְרֵי נוֹגֵעַ בָּעֵדוּת. 


יב
הַשּׂוֹכֵר, אִם לָקַח בְּיָדוֹ הַשְּׂכִירוּת, וְאָמַר: כָּל מִי שֶׁיִּתְקַיֵּם קַרְקַע זֶה בְּיָדוֹ, יִטֹּל, הֲרֵי זֶה מֵעִיד לַמַּשְׂכִּיר. וְאִם כְּבָר נָתַן הַשְּׂכִירוּת לְבַעַל הַקַּרְקַע, אֵינוֹ מֵעִיד לוֹ, שֶׁאִם תֵּצֵא הַקַּרְקַע לַמְעַרְעֵר חַיָּב לְשַׁלֵּם הַשְּׂכִירוּת פַּעַם (טו) אַחֶרֶת. וְאִם לָקַח הַמַּשְׂכִּיר דְּמֵי הַשְּׂכִירוּת וְהֶחֱזִירוֹ לַשּׂוֹכֵר כְּדֵי שֶׁיִּתְּנֵהוּ לְמִי שֶׁיִּזְכֶּה בַּדִּין, הֲרֵי זֶה (טז) מֵעִיד לוֹ. הגה: וְכָל זֶה שֶׁיֵּשׁ עֵדִים שֶׁדָּר הַשּׂוֹכֵר בַּבַּיִת, אֲבָל אִי לֵיכָּא עֵדִים, נֶאֱמָן בְּכָל עִנְיָן (יז) בְּמִגּוֹ דְּאִי בָעֵי שָׁתִיק (מָרְדְּכַי) . 


יג
לֹוֶה שֶׁבָּאוּ לְעַרְעֵר עָלָיו לְהוֹצִיא קַרְקַע שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ, אִם לֹא יִשָּׁאֵר בְּיָדוֹ קַרְקַע אַחֵר כְּנֶגֶד הַחוֹב שֶׁיֵּשׁ לַמַּלְוֶה עָלָיו, אֵין הַמַּלְוֶה וְהֶעָרֵב יְכוֹלִים לְהָעִיד לוֹ לְהַעֲמִידָהּ בְּיָדוֹ. וְאִם יִשָּׁאֵר בְּיָדוֹ קַרְקַע אַחֵר כְּנֶגֶד הַחוֹב, יְכוֹלִים לְהָעִיד לוֹ. וְעָרֵב קַבְּלָן, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינוֹ יָכוֹל לְהָעִיד בְּכָל עִנְיָן (טוּר) . 


יד
לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן מֵעִיד לְלוֹקֵחַ שֵׁנִי שֶׁלָּקַח אַחֲרָיו, לְהַעֲמִידָהּ בְּיָדוֹ, וְהוּא שֶׁתִּשָּׁאֵר לַמּוֹכֵר שָׂדֶה אַחֶרֶת בַּת חוֹרִין כְּנֶגֶד דְּמֵי שָׂדֶה זוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן, אוֹ שֶׁתִּשָּׁאֵר שָׂדֶה אַחֶרֶת בְּיַד שֵׁנִי. הגה: וְכֵן לוֹקֵחַ שֵׁנִי אֵינוֹ מֵעִיד לַלּוֹקֵחַ (יח) רִאשׁוֹן, אֶלָּא אִם כֵּן נִשְׁאַר בְּיַד מוֹכֵר קַרְקַע כְּדֵי דְמֵי לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן (טוּר) . 


טו
רְאוּבֵן שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לְשִׁמְעוֹן שֶׁלֹּא בְּאַחֲרָיוּת, וּבָא יְהוּדָה (יט) לְעַרְעֵר עַל שִׁמְעוֹן לְהוֹצִיאָהּ מִתַּחַת יָדוֹ, אֵין רְאוּבֵן מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ. אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו (כ) אַחֲרָיוּת, הֲרֵי הוּא רוֹצֶה שֶׁתַּעֲמֹד בְּיַד שִׁמְעוֹן, כְּדֵי שֶׁיָּבֹא בַּעַל חוֹב שֶׁל רְאוּבֵן (כא) וְיִטְרְפֶנָּה בְּחוֹבוֹ, וְלֹא יִהְיֶה ''לֹוֶה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם'' (תְּהִלִּים לז, כא) וְדַוְקָא שֶׁבָּא יְהוּדָה לְעַרְעֵר מִכֹּחַ הַמּוֹכֵר, אֲבָל אִם בָּא לְעַרְעֵר מִכֹּחַ הַלּוֹקֵחַ שֶׁאוֹמֵר שֶׁחַיָּב לוֹ, אָז יוּכַל הַמּוֹכֵר (כב) לְהָעִיד עָלֶיהָ (טוּר) . 


טז
רְאוּבֵן שֶׁמָּכַר פָּרָה אוֹ טַלִּית לְשִׁמְעוֹן שֶׁלֹּא בְּאַחֲרָיוּת, וּבָא יְהוּדָה לְעַרְעֵר לְהוֹצִיאָהּ מִיַּד שִׁמְעוֹן בְּטַעֲנָה (כג) שֶׁקְּנָאָהּ מִגַּזְלָן, יָכוֹל רְאוּבֵן לְהָעִיד לוֹ, שֶׁאֵין לוֹ בְּזֶה שׁוּם הֲנָאָה שֶׁתִּשָּׁאֵר בְּיָדוֹ, שֶׁאֲפִלּוּ יָבֹא בַּעַל חוֹבוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְטָרְפָהּ, שֶׁאֵין בַּעַל חוֹב טוֹרֵף מִמִּטַּלְטְלִים אֲפִלּוּ עֲשָׂאָם לוֹ (כד) אַפּוֹתִיקִי (פֵּי', היפאטעק בלע''ז, כְּלוֹמַר לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזֶּה) . וּבַזְּמַן הַזֶּה, אֲפִלּוּ שִׁעְבֵּד לוֹ מִטַּלְטְלִים אַגַּב קַרְקַע אֵינוֹ טוֹרֵף מִמִּטַּלְטְלִים שֶׁמָּכַר. הגה: אֲבָל אִם יְהוּדָה טוֹעֵן שֶׁרְאוּבֵן גְּזָלָהּ (כה) בְּעַצְמוֹ, לֹא יוּכַל רְאוּבֵן לְהָעִיד עָלֶיהָ בְּמָקוֹם שֶׁהַמְעַרְעֵר צָרִיךְ לִתֵּן לְשִׁמְעוֹן מָעוֹתָיו מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשּׁוּק, וְיָכוֹל יְהוּדָה לַחֲזֹר וּלְהוֹצִיאָהּ מֵרְאוּבֵן (טוּר) . 


יז
רְאוּבֵן (כו) שֶׁגָּזַל טַלִּית אוֹ שָׂדֶה מִשִּׁמְעוֹן, וּבָא יְהוּדָה וְעִרְעֵר עַל רְאוּבֵן, וְאָמַר: שָׂדֶה זוֹ אוֹ טַלִּית זוֹ שֶׁלִּי הִיא, אֵין שִׁמְעוֹן יָכוֹל לְהָעִיד שֶׁאֵין זוֹ הַשָּׂדֶה וְהַטַּלִּית שֶׁל יְהוּדָה, שֶׁהֲרֵי שִׁמְעוֹן רוֹצֶה לְהַעֲמִיד שָׂדֶה זוֹ אוֹ טַלִּית זוֹ בְּיַד רְאוּבֵן, מִפְּנֵי שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁנּוֹחַ לוֹ לְהוֹצִיאָהּ מִיַּד רְאוּבֵן יוֹתֵר מִלְּהוֹצִיאָהּ מִיַּד יְהוּדָה. וְכֵן אִם מָכַר רְאוּבֵן (כז) הַשָּׂדֶה הַגְּזוּלָה, אוֹ הוֹרִישָׁהּ לְלֵוִי, וּבָא יְהוּדָה לְעַרְעֵר עַל לֵוִי, אֵין שִׁמְעוֹן מֵעִיד שֶׁאֵינָהּ שֶׁל יְהוּדָה. וְאִם מָכַר הַטַּלִּית הַגְּזוּלָה לְלֵוִי, (כח) וְנִתְיָאֵשׁ שִׁמְעוֹן מִמֶּנָּה, וּבָא יְהוּדָה לְעַרְעֵר (עַל לֵוִי), אִם מֵת רְאוּבֵן, שִׁמְעוֹן מֵעִיד עָלֶיהָ שֶׁאֵינָהּ שֶׁל יְהוּדָה, שֶׁהֲרֵי אֵין טַלִּית זוֹ חוֹזֶרֶת לְשִׁמְעוֹן לְעוֹלָם, שֶׁכְּבָר קְנָאָהּ הַלּוֹקֵחַ בְּיֵאוּשׁ וְשִׁנּוּי רְשׁוּת וּכְבָר מֵת רְאוּבֵן הַגַּזְלָן, וְאֵין לוֹ מִמִּי לִטֹל דָּמֶיהָ. אֲבָל אִם עֲדַיִן רְאוּבֵן קַיָּם, אֵין שִׁמְעוֹן מֵעִיד אַף עַל הַטַּלִּית, שֶׁהֲנָאָה הוּא לוֹ שֶׁלֹּא תַעֲמֹד בְּיַד יְהוּדָה, כְּדֵי שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁרְאוּבֵן גְּזָלָהּ וִישַׁלֵּם דָּמֶיהָ. וְכֵן אִם הָיְתָה הַטַּלִּית בְּיַד יוֹרְשֵׁי רְאוּבֵן, אֵין שִׁמְעוֹן מֵעִיד עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁסוֹפָהּ שֶׁאִם תַּעֲמֹד בְּיַד הַיּוֹרֵשׁ (כט) לַחֲזֹר לוֹ. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁמֵּת. דַוְקָא שֶׁלֹּא הִנִּיחַ אַחֲרָיוּת נְכָסִים, אֲבָל אִם הִנִּיחַ אַחֲרָיוּת נְכָסִים, (ל) חַיָּב, וְנִמְצָא שֶׁזֶּה נוֹגֵע בָּעֵדוּת. וְהָאִדָּנָא דְּתָקִינוּ רַבָּנָן לְבַעַל חוֹב לְמִגְבֵּי אֲפִלּוּ מִמְּטַלְטְלֵי דְיַתְמֵי; אַף עַל פִּי שֶׁמֵּת הַגַּזְלָן וְלֹא הִנִּיחַ אַחֲרָיוּת נְכָסִים, אֵין הַנִּגְזָל מֵעִיד לוֹ, דְּאַכַּתִּי נוֹגֵעַ בְּעֵדוּת הוּא. הגה: וְכָל זֶה שֶׁשִּׁמְעוֹן לֹא בָא לְהָעִיד רַק שֶׁהַשָּׂדֶה אוֹ הַטַּלִּית אֵינוֹ שֶׁל יְהוּדָה, אֲבָל אִם בָּא לְהָעִיד שֶׁהוּא שֶׁל רְאוּבֵן, בְּכָל עִנְיָן יָכוֹל לְהָעִיד, שֶׁכֵּיוָן (לא) שֶׁהוֹדָה עַל הַדָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל רְאוּבֵן, שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לְעַרְעֵר עָלָיו וְלוֹמַר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ, וְאֵינוֹ נוֹגֵעַ בָּעֵדוּת (טוּר) . 


יח
בְּנֵי הָעִיר שֶׁבָּא מְעַרְעֵר לְעַרְעֵר עֲלֵיהֶם בַּמֶרְחָץ אוֹ בָרְחוֹב שֶׁל עִיר, אֵין אֶחָד מִבְּנֵי הָעִיר מֵעִיד בְּדָבָר זֶה, וְלֹא דָּן, עַד (לב) שֶׁיִּסְתַּלֵּק עַצְמוֹ בְּקִנְיָן גָּמוּר. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִי אֶפְשָׁר לְהִסְתַּלֵּק מִדָּבָר שֶׁהוּא צָרְכֵי בְּנֵי הָעִיר (טוּר וְרַמְבַּ''ם פֶּרֶק ט''ו מֵהִלְכוֹת עֵדוּת), אִם לֹא שֶׁיֵּשׁ לָהֶם דָּבָר אַחֵר שֶׁהוּא כַּיּוֹצֵא בָּזֶה (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל י''ג), וְכֵן עִקָּר. 


יט
בְּנֵי הָעִיר שֶׁנִּגְנַב סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁלָּהֶם, הוֹאִיל וְלִשְׁמִיעָה הוּא עָשׂוּי, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָאָדָם לְסַלֵּק עַצְמוֹ מִמֶּנּוּ, אֵין דָּנִין בְּדַיָּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִים רְאָיָה מֵאַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָזֶה. הגה: וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ז' סָעִיף י''ב דְּבְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶם סֵפֶר תּוֹרָה אַחֶרֶת מֻתָּר. וְהוּא הַדִּין כָּל כַּיּוֹצֵא בָזֶה, כְּגוֹן בֵּית (לג) הַכְּנֶסֶת אוֹ שְׁאָר סְפָרִים וְכַדּוֹמֶה לָהֶם, שֶׁבְּנֵי הָעִיר דַּיָּנִים עֲלֵיהֶם: 


כ
הָאוֹמֵר: תְּנוּ מָנֶה לַעֲנִיֵּי עִירִי, אֵין דָּנִין בְּדַיָּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִים רְאָיָה מֵאַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיוּ הָעֲנִיִּים סְמוּכִים עֲלֵיהֶם וּפוֹסְקִים עֲלֵיהֶם צְדָקָה; אֲפִלּוּ אָמְרוּ שְׁנַיִם מֵאוֹתָהּ הָעִיר: אָנוּ (לד) נִתֵּן הַדָּבָר הַקָּצוּב עָלֵינוּ וְנָעִיד, אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶם, שֶׁהֲנָאָה הוּא לָהֶם שֶׁיִּתְעַשְּׁרוּ הָעֲנִיִּים הָאֵלּוּ, הוֹאִיל וְהֵם סְמוּכִים עַל בְּנֵי הָעִיר, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה וְעַיֵּן לְעֵיל סוֹף סִימָן ז' דִּינֵי מִסִּים שֶׁבָּעִיר. 


כא
דְּבָרִים אֵלּוּ תְּלוּיִם בְּדַעַת הַדַּיָּן וְעֹצֶם בִּינָתוֹ. שֶׁיָּבִין עִקַּר הַמִּשְׁפָּטִים וְיֵדַע דָּבָר הַגּוֹרֵם לְדָבָר אַחֵר, וְיַעֲמִיק לִרְאוֹת אִם יִמָּצֵא לְזֶה הָעֵד צַד הֲנָאָה בְּעֵדוּת זוֹ, אֲפִלּוּ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה וְנִפְלָאָה, הֲרֵי זֶה לֹא יָעִיד בָּהּ, וְכֵן לֹא יִהְיֶה דַיָּן בַּדָּבָר.


כב
עַכְשָׁיו נָהֲגוּ לְקַבֵּל עֵדִים מֵהַקָּהָל עַל תַּקָנָתָם וְהַסְכָּמָתָם, וְעַל הַהֶקְדֵּשׁוֹת וְעַל כָּל עִנְיְנֵיהֶם, וּכְשֵׁרִים אֲפִלּוּ לִקְרוֹבֵיהֶם, כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּם עֲלֵיהֶם. הגה: כָּל דָּבָר הַתָּלוּי בְּמִנְהַג בְּנֵי הָעִיר, אֵין אוֹמְרִים בּוֹ תְּרֵי כְּמֵאָה, אֶלָּא אָזְלִינָן בֵּהּ בָּתַר הָרֹב. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה שֶׁאֵין אָנוּ צְרִיכִים עֵדוּת מַמָּשׁ. וְכֵן לֹא אָמְרִינָן בְּכַיּוֹצֵא בָּזֶה: לֹא רָאִינוּ אֵינוֹ רְאָיָה, אֶלָּא הָוֵי רְאָיָה (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קע''א), וְדָנִין בְּחֶזְקַת הַיִּשׁוּב וְכַדּוֹמֶה לָזֶה מִצָּרְכֵי הָעִיר, אֲפִלּוּ עַל פִּי עֵד מִפִּי עֵד מִפִּי הַקַּבָּלָה, דַּהֲרֵי בְּלָאו הָכִי כֻּלָּן נוֹגְעִין בַּדָּבָר (תְּשׁוּבַת מַיְמוֹנִי ה''ע סי' י''ג) . וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קנ''ו וְקס''ג מִדִּינִין אֵלּוּ. טוּבֵי הַקָּהָל הַמְמֻנִּים לַעֲסֹק בְּצָרְכֵי רַבִּים אוֹ יְחִידִים, הֲרֵי הֵן כְּדַיָּנִים וַאֲסוּרִים לְהוֹשִׁיב בֵּינֵיהֶם מִי שֶׁפָּסוּל לָדוּן מִשּׁוּם רִשְׁעָה:

   

סימן לח - קצת דיני הזמה
ובו סעיף אחד
א
שְׁנַיִם שֶׁהֵעִידוּ בְּאֶחָד שֶׁחַיָּב לִפְלוֹנִי מָנֶה, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְהִכְחִישׁוּם אוֹ (א) הֵזִימוּם, הֲרֵי זֶה פָטוּר. עֵדִים שֶׁהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין בְּאֶחָד שֶׁחַיָּב לַחֲבֵרוֹ מָנֶה, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ: שֶׁקֶר הֵעַדְנוּ, עֵדוּתָם הָרִאשׁוֹנָה קַיֶּמֶת, דְּכֵיוָן שֶׁהִגִּיד שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד; אֲבָל נֶאֱמָנִים לְגַבֵּי עַצְמָם, (ב) לְשַׁלֵּם לוֹ כָּל מַה שֶּׁהִפְסִידוּהוּ. הגה: הָרַב הַמְחַבֵּר קִצֵּר כָּאן בְּמָקוֹם שֶׁהָיָה לוֹ לְהַאֲרִיךְ, כִּי אַף עַל פִּי שֶׁאֵין (אָנוּ) דָּנִין דִּין עֵדִים זוֹמְמִים הָאִדָּנָא, מִשּׁוּם שֶׁהוּא קְנָס, מִכָּל מָקוֹם אִכָּא (ג) נַפְקוּתָא, דְּעֵד זוֹמֵם פָּסוּל לְהָעִיד, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ל''ד, וְעֵידֵי הַכְחָשָׁה כְּשֵׁרִין, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ל''א. וְעַל כֵּן כָּתַב בַּעַל הַטוּר הַרְבֵּה דִינִים מֵעֵדִים זוֹמְמִים, וְהָרוֹצֶה לַעֲמֹד עֲלֵיהֶם יְעַיֵּן שָׁם:


הלכות הלוואה
סימן לט - כותבין שטר ללוה בלא מלוה, ועל איזה הודאה כותבין
ובו י''ז סעיפים
א
הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ בְּעֵדִים, אוֹ שֶׁהוֹדָה בִּפְנֵי עֵדִים שֶׁהוּא חַיָּב לוֹ, נִקְרָא מִלְוָה עַל פֶּה, וְאֵינוֹ גוֹבֶה (א) מֵהַמְשֻׁעְבָּדִים. וְהַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ בִּשְׁטָר, (גּוֹבֶה מִן הַמְשֻׁעְבָּדִים), אֲפִלּוּ לֹא כָתַב אַחֲרָיוּת, דְּקַיְמָא לָן אַחֲרָיוּת טָעוּת (ב) סוֹפֵר הוּא. וְאִם יֵשׁ עֵדִים (ג) שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ, אֲפִלּוּ לֹא נִכְתַּב, גּוֹבֶה מִמְּשַׁעְבְּדֵי. הגה: וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ס''א סָעִיף ב' וְסָעִיף י' אֵיזֶה מִקְרֵי שְׁטָר, וְעַיֵּן לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן (ד) רכ''ה מִדִּין אַחֲרָיוּת טָעוּת סוֹפֵר: 


ב
הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ בְּעֵדִים, אֵין כּוֹתְבִין עֵדוּתָן וְנוֹתְנִין לַמַּלְוֶה, שֶׁלֹּא יַחֲזִירוּ לַמִּלְוָה עַל פֶּה מִלְוָה בִּשְׁטָר, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהֶם הַלּוֶֹה: כִּתְבוּ שְׁטָר וְחִתְמוּ וּתְנוּ לוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לָהֶם כֵּן, צְרִיכִים לְהִמָּלֵךְ בּוֹ אַחַר שֶׁחָתְמוּ בַשְּׁטָר, וְאַחַר כָּךְ נוֹתְנִים הַשְּׁטָר בְּיַד הַמַּלְוֶה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָם צְרִיכִים לְהִמָּלֵךְ בּוֹ:


ג
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁלֹּא קָנוּ מִיָּדוֹ. אֲבָל אִם קָנוּ מִיָּדוֹ שֶּׁהוּא חַיָּב לוֹ מָנֶה, הֲרֵי אֵלּוּ כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אָמַר לָהֶם: כִּתְבוּ, שֶׁסְתַם קִנְיָן לִכְתִיבָה עוֹמֵד. וַאֲפִלּוּ נִשְׁתַּהָה זְמַן מְרֻבֶּה וְאַחַר כָּךְ בָּא הַמַּלְוֶה וּתְבָעָם שֶׁיִּכְתְּבוּ לוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ, וְאֵין צְרִיכִים לָחוּשׁ שֶׁמָּא (ה) פָרַע, וְכוֹתְבִין זְמַן הַקִּנְיָן, אוֹ יִכְתְּבוּ: שְׁטָרָא דְנָא (ו) אִחַרְנוּהִי וּכְתַבְנוּהִי. וַאֲפִלּוּ מֵת הַלּוֶֹה קֹדֶם כְּתִיבַת הַשְּׁטָר, אֲפִלּוּ קָבַע לוֹ זְמַן וְעָבַר הַזְּמַן, יְכוֹלִים לְכָתְבוֹ אַחַר מוֹתוֹ. וְכֵן אִם מֵת (ז) הַמַּלְוֶה, וּבָאוּ יוֹרְשָׁיו לְעֵדִים שֶׁיִּכְתְּבוּ לָהֶם הַשְּׁטָר, כּוֹתְבִים לָהֶם. וְיֵשׁ (ח) חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים דְּאִי מָשַׁךְ מִלְּתָא טְפֵי (ט) מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, אֵין כּוֹתְבִין, וְאִם קָבַע לוֹ זְמַן לְפֵרָעוֹן, אֵין כּוֹתְבִין אַחַר אוֹתוֹ זְמַן, דְּחַיְשִׁינָן שֶׁמָּא פָרַע. הגה: וְכָל שֶׁלֹּא אָמַר: כִּתְבוּ וְחִתְמוּ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּתְבוּ בַּשְּׁטָר, אֵינוֹ אֶלָּא כְּפִנְקַס בְּעָלְמָא (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן אֶלֶף רי''א) . מִיהוּ יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם נִתְקַיֵּם, דָּנִין עַל פִּיו. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ''ו סָעִיף י'. וְהָא דְבָעֵינָן דְּצָרִיךְ לוֹמַר: כִּתְבוּ וְחִתְמוּ, הַיְנוּ כְּשֶׁמִּתְחַיֵּב עַצְמוֹ, אֲבָל כְּשֶׁמּוֹחֵל דָּבָר לַחֲבֵרוֹ, אוֹ פְּטָרוֹ, אֵין צָרִיךְ. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן פ''א (סָעִיף כ''ט) . 


ד
אִם הַלּוֶֹה מוֹחֶה בָּעֵדִים שֶׁלֹּא יִכְתְּבוּ לוֹ שְׁטָר, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין כּוֹתְבִים; וַאֲפִלּוּ קָנוּ מִיָּדוֹ שֶׁלֹּא יוּכַל לִמְחוֹת בָּהֶם מִלִּכְתֹּב, אֵינוֹ מוֹעִיל. (י) וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן רמ''ג (סָעִיף ז') וְאִם יֹאמַר הַמַּלְוֶה: כֵּיוָן שֶׁאֵינְךָ רוֹצֶה שֶׁיִּכְתְּבוּ לִי שְׁטָר תַּחֲזִיר לִי מָעוֹתַי, שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִם עֵדָיו רוֹצִים לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁהוֹלֵךְ לִפְנֵי בֵּית דִּין וְכוֹתֵב לוֹ, אֲבָל הָעֵדִים אֵין (יא) רַשָּׁאִים לִכְתֹּב. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ: אַל תִּכְתְּבוּ לוֹ שְׁטָר, כּוֹתְבִים לוֹ עַל כָּרְחוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֵדָיו רוֹצִים לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם. יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּלָא אַמְרִינָן סְתָם קִנְיָן לִכְתִיבָה עוֹמֵד, אֶלָּא כְּשֶׁקָּנוּ מִמֶּנּוּ בִּפְנֵי הַמַּלְוֶה, אֲבָל אִם קָנוּ מִמֶּנּוּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַמַּלְוֶה, אֵין כּוֹתְבִים. וְיֵשׁ (יב) חוֹלְקִין בָּזֶה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א והרא''ה) . 


ה
הָעֵדִים אֵינָם צְרִיכִים לִהְיוֹת מְזֻמָּנִים, אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אֵין יְכוֹלִים לִכְתֹּב לוֹ שְׁטָר כְּשֶׁהִזְמִין אֲחֵרִים בְּקִנְיָנוֹ; דְּכִי אַמְרִינָן סְתַם קִנְיָן לִכְתִיבָה עוֹמֵד, הָנֵי מִלֵּי דִמְיַחֲדֵי וַעֲשָׂאָן שְׁלוּחִים; אֲבָל אִם הֵעִידוּ בְּעַל פֶּה, עֵדוּתָם עֵדוּת אִם כָּפַר זֶה בְּעִקַּר הַדָּבָר. אֲבָל בְּאוֹמֵר: פָּרַעְתִּי, נֶאֱמָן, וַאֲפִלּוּ תּוֹךְ זְמַנּוֹ, מִשּׁוּם דְּרִיעַ טַעֲנָתוֹ שֶׁל מַלְוֶה כְּשֶׁלֹא הוֹצִיא שְׁטָר. אֲבָל אִם לֹא הָיָה קִנְיָן וְלֹא שְׁטָר, וְהֵעִידוּ שֶׁהוּא תּוֹךְ זְמַן, גּוֹבֶה עַל פִּיהֶם. וְע''ל רֵישׁ סִימָן ע'. 


ו
כָּל שֶׁכָּתְבוּ וְחָתְמוּ בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם לִכְתֹּב וְלַחְתֹּם, אֵין לוֹ דִּין מִלְוָה בִּשְׁטָר.


ז
כָּל שֶׁלֹּא קָנוּ מִיָּדוֹ, אֲפִלּוּ הוֹדָה בִּפְנֵי בֵית דִּין שֶׁל שְׁלֹשָׁה, אִם לֹא הָיוּ קְבוּעִים (יג) וְלֹא שָׁלְחוּ לוֹ, אֲפִלּוּ קִבֵּץ אוֹתָם וְהוֹשִׁיבָם וְהוֹדָה בִּפְנֵיהֶם, וְאָמַר לָהֶם: הֱווּ עָלַי דַּיָּנִים, אִם בָּא אַחַר כָּךְ הַתּוֹבֵעַ וְאָמַר: כִּתְבוּ לִי הוֹדָאָתוֹ, אֵין כּוֹתְבִין, (יד) שֶׁמָּא יִתֵּן לוֹ וְנִמְצָא זֶה תּוֹבֵעַ אוֹתוֹ בַּשְּׁטָר. אֲבָל אִם הָיוּ בֵּית דִּין שֶׁל שְׁלֹשָׁה יוֹשְׁבִים מֵעַצְמָם בְּמָקוֹם הַקָּבוּעַ לָהֶם, וּבָא הַתּוֹבֵעַ וְקָבַל לִפְנֵיהֶם, וְשָׁלְחוּ שָׁלִיחַ אֵצֶל הַנִּתְבָּע וּבָא וְהוֹדָה בִּפְנֵיהֶם, הֲרֵי אֵלּוּ כּוֹתְבִים הוֹדָאָתוֹ וְנוֹתְנִים לְבַעַל דִּינוֹ, וַאֲפִלּוּ לֹא אָמַר: אַתֶּם עֵדִים (טוּר) ; וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ בֵּית דִּין (טו) מַכִּירִים אֶת שְׁנֵיהֶם (רמב''ם), כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲרִימוּ שְׁנֵיהֶם לְחַיֵּב אִישׁ אַחֵר:


ח
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁאֵין כּוֹתְבִין הַהוֹדָאָה כְּשֶׁלֹא קָנוּ מִיָּדוֹ שֶׁהוֹדָה לוֹ בְּמִטַּלְטְלִים, אֲפִלּוּ הֵם בְּעַיִן, וַאֲפִלּוּ הֵם שֶׁל פִּקָּדוֹן. אֲבָל אִם הוֹדָה בְּקַרְקָעוֹת, אֲפִלּוּ בִּפְנֵי ב', אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָנוּ מִיָּדוֹ וְלֹא אָמַר לָהֶם: כִּתְבוּ וּתְנוּ, הֲרֵי אֵלּוּ כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין, שֶׁאֵין כָּאן לָחוּשׁ שֶׁמָּא יִתֵּן לוֹ וְנִמְצָא תּוֹבְעוֹ פַּעַם שְׁנִיָּה.


ט
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁכְּשֶׁהוֹדָה בְּבֵית דִּין הוּא כְּמִלְוָה הַכְּתוּבָה בַשְּׁטָר, וּלְפִיכָךְ כּוֹתְבִים וְנוֹתְנִים לְבַעַל דִּינוֹ כְּשֶׁלֹא קִבֵּל עָלָיו אֶת הַדִּין עַד שֶׁשָּׁלְחוּ וֶהֱבִיאוּהוּ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, אֲבָל שְׁנַיִם שֶׁבָּאוּ לְדִין, וְתָבַע אֶחָד מֵהֶם אֶת חֲבֵרוֹ וְאָמַר לֵהּ: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, וְאָמַר לֵהּ הַנִּתְבָּע: (טז) הֵן, בֵּין שֶׁאָמְרוּ הַדַּיָּנִים: חַיָּב אַתָּה לִתֵּן לוֹ, בֵּין שֶׁאָמְרוּ: צֵא תֵּן לוֹ, וְיָצָא, וְאָמַר: פָּרַעְתִּי, נֶאֱמָן, וְיִשָּׁבַע הֶסֵת שֶׁפְּרָעוֹ. לְפִיכָךְ אִם חָזַר הַתּוֹבֵעַ לַדַּיָנִים וְאָמַר: כִּתְבוּ לִי הוֹדָאָתוֹ, אֵין כּוֹתְבִין לוֹ, שֶׁמָּא פְּרָעוֹ. וַאֲפִלּוּ לְמַאן דְּאָמַר (יז) שֶׁנֶּאֱמָן לוֹמַר: פָּרַעְתִּי, נֶגֶד פְּסַק דִּין, כְּמוֹ שֶׁיִתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ, אֲפִלּוּ הָכִי אֵין נוֹתְנִין לוֹ, שֶׁמָּא כְּבָר פְּרָעוֹ. 


י
אִם יֵשׁ בְּיָדוֹ פְּסַק דִּין, אֵין הֲלָה נֶאֱמָן לוֹמַר: (יח) פָּרַעְתִּי; הגה: וְאִם זֶה אֵחַר כַּמָּה יָמִים עִם הַפְּסַק דִּין בְּיָדוֹ, וְלֹא תְבָעוֹ, סְבָרָא שֶׁפְּרָעוֹ, מִדְּשָׁתַק כֻּלֵּי הַאי. וְהַדַּיָּנִים יֵשׁ לָהֶם לוֹמַר לַנִּתְבָּע שֶׁנָּתְנוּ הַפְּסַק דִּין לַתּוֹבֵעַ; וְאִם לֹא (יט) אָמְרוּ לוֹ, נֶאֱמָן לוֹמַר: פָּרַעְתִּי. וְאִם שָׁכְחוּ אִם אָמְרוּ לוֹ אוֹ לֹא, חֲזָקָה שֶׁכַּדִּין עָשׂוּ וְאָמְרוּ לוֹ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק ז' מֵה' טוֹעֵן) . וְיֵשׁ חוֹלְקִין וְאוֹמְרִים דִּבְכָל (כ) עִנְיָן נֶאֱמָן הַנִּתְבָּע לוֹמַר: פָּרַעְתִּי, נֶגֶד פְּסַק דִּין (טוּר בְּשֵׁם אֲבִי הָעֶזְרִי וּמָרְדְּכַי פ''ק דְּב''מ וּבֵית יוֹסֵף בְּשֵׁם רַשִׁ''י) . (עַיֵּן בִּשְׁאֵלוֹת וּתְשׁוּבוֹת רַבִּי לֵוִי בֶּן חָבִיב סִימָן ק''ט) . 


יא
שְׁטָר (כא) הוֹדָאָה שֶׁיָּצָא וְלֹא הָיָה כָתוּב בּוֹ: אָמַר לָנוּ: כִּתְבוּ וְחִתְמוּ וּתְנוּ לוֹ, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר, שֶׁאִלּוּ לֹא אָמַר לָהֶם: כִּתְבוּ וְחִתְמוּ וּתְנוּ לוֹ, לֹא הָיוּ נוֹתְנִים. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבְּסוֹפְרִים שֶׁבַּזְּמַן הַזֶּה חוֹשְׁשִׁים לְעִנְיַן טְרִיפַת (כב) לָקוֹחוֹת, שֶׁמָּא לֹא אָמַר לָהֶם.


יב
הָיָה כָתוּב בַּשְּׁטָר: ''הוֹדָה בְּפָנֵינוּ בְּבֵית דִּין'', וְאֵין חֲתוּמִים בּוֹ אֶלָּא שְׁנַיִם, אִם אֵין כָּתוּב דְּבָרִים (כג) שֶׁמַּשְׁמָע מִתּוֹכָן שֶׁהָיוּ שְׁלֹשָׁה, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא שְׁנַיִם הָיוּ וְטָעוּ וְדִימוּ (לוֹמַר) . שֶׁהוֹדָאָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם (הָוֵי) הוֹדָאָה בְּבֵית דִּין, וּלְפִיכָךְ אֵין דָּנִין בּוֹ דִין שְׁטָר.


יג
כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלּוֶֹה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַמַּלְוֶה עִמּוֹ. מִיהוּ, אִם הַמַּלְוֶה (כד) מוֹחֶה שֶׁלֹּא לִכְתֹּב הַשְּׁטָר לַלּוֶֹה, אֵין כּוֹתְבִין בְּעַל כָּרְחוֹ (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן תתקמ''ה) . וְאֵין כּוֹתְבִין שְׁטָר לַמַּלְוֶה, עַד שֶׁיְּהֵא לֹוֶה עִמּוֹ (הה''מ פֶּרֶק כ''ג מֵהִלְכוֹת מַלְוֶה) . וַאֲפִלּוּ אוֹמֵר הַמַּלְוֶה לָעֵדִים: כִּתְבוּ הַשְּׁטָר וְחִתְמוּהוּ, וְיִהְיֶה בְּיֶדְכֶם, וְאִם יָבֹא הַלּוֶֹה לְהַקְנוֹת מִמֶּנּוּ תִּתְּנוּהוּ לִי, וְאִם לָאו, תִּקְרְעוּהוּ, (כה) אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. (כו) בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בַּשְּׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ קִנְיָן, שֶׁהֲרֵי מִשָּׁעָה שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ נִשְׁתַּעְבְּדוּ נְכָסָיו לוֹ אוֹ שֶׁכָּתַב בַּשְּׁטָר בְּהֶדְיָא שֶׁהַנְּכָסִים יִהְיוּ מְשֻׁעְבָּדִים לוֹ מֵעַכְשָׁיו (ר''ן פ''ב דִּכְתֻבּוֹת וְנ''י פ''ק דִּמְצִיעָא),; אֲבָל שְׁטָר שֶׁאֵין בּוֹ קִנְיָן, אֲפִלּוּ מָסַר מָעוֹת לַלּוֶֹה בְּפָנֵינוּ, אֵין כּוֹתְבִין אֲפִלּוּ לַלּוֶֹה, עַד שֶׁיִּהְיֶה מַלְוֶה עִמּוֹ (כז) וְיִתֵּן הַשְּׁטָר בְּיַד הַמַּלְוֶה בְּפָנֵינוּ, שֶׁמָּא יִכְתֹּב עַתָּה לִלְוֹת מִמֶּנּוּ בְּנִיסָן, וְלֹא יִלְוֶה מִמֶּנּוּ עַד תִּשְׁרִי, אוֹ (יִלְוֶה אֲבָל) לֹא יִמְסֹר לוֹ הַשְּׁטָר, וְנִמְצָא הַמַּלְוֶה טוֹרֵף בִּשְׁטָר זֶה מִנִּיסָן, שֶׁלֹּא כְּדִין, שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְיָדוֹ עַד תִּשְׁרִי. הגה: אָמַר: קְנוּ מִמֶּנִי שֶׁאֲנִי חַיָּב לִפְלוֹנִי כָּךְ וְכָךְ (כח) וְכִתְבוּ לוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ, וְאֵין נוֹתְנִין אוֹתוֹ לְיַד הַלּוֶֹה. אֲבָל אִם אָמַר: כִּתְבוּ וּתְנוּ אוֹתוֹ בְּיָדִי, לֹא יִתְּנוּ לַמַּלְוֶה, וְלֹא יִזְכֶּה הַמַּלְוֶה עַד שֶׁיֵּצֵא מִתַּחַת יַד (כט) הַלּוֶֹה (טוּר) . 


יד
חִיֵּב עַצְמוֹ לִשְׁנַיִם בְּקִנְיָן, וְאָמַר לְעֵדִים שֶׁיִּכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ בְּיָדוֹ, וְכֵן עָשׂוּ, וּמָסַר הַחַיָּב הַשְּׁטָר לְאֶחָד מֵהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יָדַע הָאַחֵר מִזּוֹ הַמְסִירָה, וַאֲפִלּוּ מֵת וְלֹא יָדַע, (ל) זָכָה בְּחֶלְקוֹ, וְיִגְבּוּהוּ הַיְתוֹמִים:


טו
עֵדִים שֶׁרָאוּ קָטָן שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ, לֹא יִכְתְּבוּ עָלָיו (לא) שְׁטָר.


טז
עֵדִים שֶׁרָאוּ דָבָר לִזְכוּת רְאוּבֵן, וְאֵין זְכוּתוֹ נִגְמָר עַד שֶׁיָּבִיא עֵדִים שֶׁרָאוּ עוֹד דָּבָר אַחֵר, אִם כּוֹתְבִין הָעֵדִים וְנוֹתְנִים מַה שֶּׁרָאוּ, בְּסִימָן ר''ה.


יז
לֹוֶה שֶׁבָּא לְבֵית דִּין בִּשְּׁטָר חוֹב שֶׁבְּיָדוֹ לִכְפּוֹת אֶת הַמַּלְוֶה לְהַלְווֹתוֹ עַד זְמַן שֶׁקָּבַע, אֲפִלּוּ נִתְבָּרֵר שֶׁמִּדַּעַת הַמַּלְוֶה נִכְתַּב, יָכוֹל (לב) לַחֲזֹר בּוֹ. אֲבָל (אִם) אָמַר לְהַלְווֹת לוֹ עַל מַשְׁכּוֹן וְהֶחֱזִיק בַּמַּשְׁכּוֹן, לֹא יוּכַל לַחֲזֹר בּוֹ (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן אֶלֶף נ''ד) . הַלּוֶֹה נוֹתֵן שְׂכַר הַסוֹפֵר, אֲפִלּוּ הוּא שְׁטַר (לג) עִסְקָא. וְאִם הַמַּלְוֶה אִבֵּד הַשְּׁטָר וְצָרִיךְ לִכְתֹּב אַחֵר, הוּא (לד) נוֹתֵן הַשָּׂכָר (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט וְהַמַּגִּיד פכ''ד מֵהִלְכוֹת מַלְוֶה) .

   

סימן מ - דין המחיב עצמו לחברו
ובו ב' סעיפים
א
הַמְחַיֵּב עַצְמוֹ בְּמָמוֹן לְאַחֵר בְּלֹא תְּנַאי, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הָיָה חַיָּב לוֹ (א) כְּלוּם, הֲרֵי זֶה חַיָּב. כֵּיצַד, (ב) הָאוֹמֵר לְעֵדִים: הֱווּ עָלַי עֵדִים שֶׁאֲנִי חַיָּב לִפְלוֹנִי מָנֶה, אוֹ (ג) שֶׁכָּתַב לוֹ בִּשְׁטָר: הֲרֵינִי חַיָּב לְךָ מָנֶה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין שָׁם עֵדִים, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ בִּפְנֵי עֵדִים: הֲרֵינִי חַיָּב לְךָ מָנֶה בִּשְׁטָר, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אָמַר: אַתֶּם עֵדַי, הוֹאִיל וְאָמַר: בִּשְׁטָר, הֲרֵי זֶה כְּמוֹ שֶׁאָמַר: הֱווּ עָלַי עֵדִים, וְחַיָּב לְשַׁלֵּם אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוֹדִים וְהָעֵדִים יוֹדְעִים שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ אֶצְלוֹ כְּלוּם, שֶׁהֲרֵי חִיֵּב עַצְמוֹ, כְּמוֹ שֶׁיִּשְׁתַּעְבֵּד (ד) הֶעָרֵב. וְכָל שֶׁכֵּן (ה) כְּשֶׁכּוֹתֵב לְאֶחָד: קִבַּלְתִּי מִמְךָ כָּךְ וְכָךְ עַל הַחוֹב שֶׁלִּי בְּיָדְךָ, דְּהָוֵי מְחִילָה אַף עַל גַּב דְּיָדְעִינָן דְּלָא קִבֵּל (בֵּית יוֹסֵף סִימָן ע''ג בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א) . 


ב
לֹוֶה שֶׁכָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ (ו) וְהֵעִיד בּוֹ עֵדִים וְנָתְנוּ לַמַּלְוֶה, הֲרֵי זֶה שְׁטָר (ז) כָּשֵׁר. וְכֵן אִם כָּתַב שְׁטָר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ עֵדִים, (ח) וְנָתְנוּ לַמַּלְוֶה בִפְנֵי עֵדִים, הֲרֵי זֶה מִלְוֶה בִּשְׁטָר; וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה כְּתַב (ט) יָדוֹ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִזְדַּיֵּף, וְיִקְרְאוּ אוֹתוֹ הָעֵדִים שֶׁנִּמְסַר בִּפְנֵיהֶם. וְיֵשׁ מֵהַגְּאוֹנִים שֶׁהוֹרוּ, שֶׁצָּרִיךְ לוֹמַר לָעֵדִים שֶׁמָּסְרוּ בִּפְנֵיהֶם: חִתְמוּ וְהָעִידוּ שֶׁנִּמְסַר בִּפְנֵיכֶם:

   

סימן מא - דין (מי) שנמחק או אבד שטר חובו
ובו ד' סעיפים
א
מִי שֶׁבָּלָה שְׁטַר חוֹבוֹ וַהֲרֵי הוּא הוֹלֵךְ לְהִמָּחֵק, מַעֲמִיד עָלָיו עֵדִים וּבָא לְבֵית דִּין, וְהֵם עוֹשִׂים לוֹ קִיּוּם. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים אֲפִלּוּ נִמְחַק לְגַמְרֵי, מֵאַחַר שֶׁהָעֵדִים יוֹדְעִים מֶה הָיָה כָתוּב בּוֹ (טוּר בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ם הָרַשְׁבַּ''ם וְנ''י פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט) . וְעֵדוּת זוֹ שֶׁמְּעִידִין עַל הַשְּׁטָר יְכוֹלִים לְהָעִיד (א) שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַעַל הַדָּבָר (רַבֵּנוּ יְרוּחָם בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א) . אֲבָל עֵדֵי הַשְּׁטָר (ב) עַצְמָם, אֵין כּוֹתְבִים לוֹ שְׁטָר אַחֵר אַף עַל פִּי שֶׁנִּמְחַק בִּפְנֵיהֶם, אֲבָל בָּאִים לְבֵית דִּין וּבֵית דִּין (ג) עוֹשִׂים לוֹ קִיּוּם. כֵּיצַד מְקַיְּמִים שְׁטָר זֶה, כּוֹתְבִים שְׁטָר (ד) אַחֵר, וְאוֹמְרִים: אָנוּ בֵּית דִּין פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי, הוֹצִיא פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי שְׁטָר נִמְחָק לְפָנֵינוּ, וּזְמַנּוֹ בְּיוֹם פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו; וְאִם כָּתְבוּ: וְהֻזְקַקְנוּ לְעֵדוּתָם שֶׁל עֵדִים וְנִמְצֵאת מְכֻוֶּנֶת, גּוֹבֶה בִּשְׁטַר זֶה שֶׁכָּתְבוּ לוֹ, וְאֵין צָרִיךְ קִיּוּם אַחֵר. וְאִם לֹא כָּתְבוּ כֵּן, צָרִיךְ לְהָבִיא (ה) רְאָיָה עַל הָעֵדִים הָרִאשׁוֹנִים, עַד שֶׁתִּתְקַיֵּם עֵדוּתָן (ע''כ לְשׁוֹן הָרַמְבַּ''ם) . הגה: וְאִם אֵינָן מְקַיְּמִים, הָוֵי כְּאִלּוּ הוֹצִיא עָלָיו שְׁטָר שֶׁאֵינוֹ מְקֻיָּם (הַמַּגִּיד פכ''ג) . וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁצָּרִיךְ לִכְתֹּב בַּקִּיּוּם שֶׁקָּרְעוּ הַשְּׁטָר הָרִאשׁוֹן; דְּאִם לֹא כֵן, פָּסוּל הוּא, דְּחַיְשִׁינָן שֶׁמָּא (ו) יֵלֵךְ לְבֵית דִּין אַחֵר וְיַּעֲשׂוּ לוֹ קִיּוּם אַחֵר, וְיִגְבֶּה וְיַחֲזֹר וְיִגְבֶּה. אֲבָל שְׁטָר מַתָּנָה שֶׁנִּמְחַק, (ז) כּוֹתְבִים לוֹ אַחֵר אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִקְרַע הָרִאשׁוֹן. הגה: וְכוֹתְבִין הַשְּׁטָר מִזְּמַן (ח) הָרִאשׁוֹן וְלֹא מִזְּמַן שֶׁכּוֹתְבִין לוֹ בֵּית דִּין (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תּוֹסָפוֹת) . אֲבָל אִם הָיָה בַּמַּתָּנָה אַחֲרָיוּת, וְכֵן בְּשִׁטְרֵי מֵקָּח וּמִמְכָּר, (ט) צָרִיךְ לִקְרֹעַ הָרִאשׁוֹן, אוֹ לִכְתֹּב בַּשֵּׁנִי: שְׁטָר זֶה לֹא נִכְתַּב לִטְרֹף בּוֹ מִמְּשַׁעְבְּדֵי וְלֹא מִבְּנֵי (י) חָרֵי, אֶלָּא כְּדֵי לְהַעֲמִיד שָׂדֶה זוֹ בְּיַד מְקַבֵּל הַמַּתָּנָה אוֹ הַלּוֹקֵחַ, שֶׁלֹּא יוֹצִיאֶנּוּ מִיָּדוֹ הַנּוֹתֵן אוֹ הַמּוֹכֵר.


ב
מִי שֶׁנִּמְחַק שְׁטַר חוֹבוֹ, מַעֲמִיד עָלָיו עֵדִים לִפְנֵי בֵּית דִּין וְעוֹשִׂים לוֹ קִיּוּמוֹ. וְדַוְקָא שֶׁיֵּשׁ עֵדִים שֶׁנִּמְחַק בְּאֹנֶס, אֲבָל מְחָקוֹ מַלְוֶה מִדַּעַת, אוֹ שֶׁהִנִּיחוֹ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר, וְנִמְחַק, אֵין עוֹשִׂים לוֹ קִיּוּם, דְּכֵיוָן שֶׁהִנִּיחוֹ בְּמָקוֹם שֶׁרָאוּי לְהִמָּחֵק, וַדַּאי פַרְעֵהּ.


ג
מִי שֶׁהָיָה לוֹ שְׁטָר, וְאָבַד, וּבָא לְבֵית דִּין שֶׁיִּכְתְּבוּ לוֹ שְׁטַר אַחֵר, (יא) אֵין כּוֹתְבִין לוֹ, אֲפִלּוּ אִם הֵבִיא עֵדֵי שְׁטָר הָרִאשׁוֹן וּמְעִידִים שֶׁכָּתְבוּ (יב) וְנָתְנוּ לוֹ. עַל כֵּן אֵין לְבֵית דִּין לִכְתֹּב הַעְתָּקַת שׁוּם שְׁטָר, אִם לֹא יִרְאוּ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ צֹרֶךְ, כִּי הַאי דְּמִי שֶׁנִּמְחַק שְׁטָר חוֹבוֹ. וְאִם כָּתְבוּ לְאָדָם טֹפֶס שְׁטָר, וּבָא לִפְנֵי בֵּית דִּין, אֵין בֵּית דִּין גּוֹבִין בּוֹ עַד שֶׁיּוֹצִיא גוּף הַשְּׁטָר, אִם לֹא כָּתְבוּ בּוֹ טַעַם לָמָּה עָשׂוּ שְׁטָר אַחֵר, כִּי הַהִיא דְנִמְחַק שְׁטָר חוֹבוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, כְּגוֹן שֶׁיָּדוּעַ לָעֵדִים שֶׁאָבַד. אֲבָל אֵין יָדוּעַ לָעֵדִים, לֹא יִכְתְּבוּ לוֹ; וַאֲפִלּוּ נֶאֱבַד (יג) בְּעֵדִים, אֵין כּוֹתְבִים לוֹ, דְּשֶׁמָּא יִמְצָאֶנּוּ, אֶלָּא אִם כֵּן עֵדִים מְעִידִים (יד) שֶׁנִּשְׂרַף. הגה: וְדַוְקָא בִּשְׁטַר הַלְוָאָה, אֲבָל שִׁטְרֵי מֵקָּח וּמַתָּנָה בְּלֹא (טו) אַחֲרָיוּת, כּוֹתְבִין לוֹ אַחֵר, מֵאַחַר (טז) שֶׁנֶּאֱבַד. אֲבָל אֵין מַטְפִּיסִין שׁוּם שְׁטָר לְלֹא צֹרֶךְ (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ס''ח סִימָן ט''ז וְכ''א כ''ג וְכ''ז) . שְׁטָר צַוָּאָה שֶׁכָּתוּב בּוֹ מַתָּנוֹת לָרַבִּים, וּבָא אֶחָד לְבֵית דִּין שֶׁיִּכְתְּבוּ לוֹ לְבַדּוֹ חֶלְקוֹ בַּמַּתָּנָה, כּוֹתְבִים לוֹ, דְּהָא לָאו לְגוּבַיְנָא קָאֵי, דַּהֲרֵי (יז) לָאו שְׁטָרָא הוּא, וְהַיְתוֹמִים יְכוֹלִים לְמֵימַר: פָּרַעְנוּ, (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תתקע''ח וּתְשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ן סִימָן פ''ג) . וּמִיהוּ אִם הָיָה בְּיַד אַחֵר, וְנֶאֱבַד מִשָּׁם, כּוֹתְבִים לוֹ אַחֵר, דְּלֵיכָּא (יח) לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יִמְצָאֶנּוּ (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תתקע''ח וכפול לקמן ס''ס רנ''ג וע''ש ס''ב), כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָיָה בְּיָדוֹ. וְאִם הַלּוֶֹה בִּמְדִינַת הַיָּם, וְהַמַּלְוֶה חוֹשֵׁשׁ שֶׁלֹּא יוֹלִיךְ שְׁטָרוֹ בְּיָדוֹ, שֶׁמָּא יֹאבַד לוֹ בַּדֶּרֶךְ, יָבֹא לְבֵית דִּין וְכוֹתְבִין לוֹ אַחֵר, וְהוּא מַנִּיחַ שְׁטָרוֹ בְּיַד בֵּית דִּין שֶׁבְּעִירוֹ, וּבֵית דִין שֶׁבַּמָּקוֹם שֶׁהַלֹּוֶה שָׁם יוֹדִיעַ לְבֵית דִּין שֶׁבִּמְקוֹם הַמַּלְוֶה שֶׁהוּא נִפְרַע מֵחוֹבוֹ, וְקוֹרְעִים הַשְּׁטָר הָרִאשׁוֹן שֶׁבְּיָדָם. וְאִם נֶאֱבַד הַשְּׁטָר שֶׁהִטְפִּיס, כְּשֶׁהוּא הוֹלֵךְ לוֹ אֵצֶל הַלּוֶֹה וְיָדוּעַ זֶה (יט) בְּעֵדִים, הוֹלֵךְ לִפְנֵי בֵּית דִּין וְיָעִידוּ לִפְנֵיהֶם שֶׁנֶּאֱבַד, וְיַחֲזִירוּ לוֹ הַשְׁטָר שֶׁבְּיָדָם (טוּר מבעה''ת וְהוּא מִבַּעַל הָעִטּוּר אוֹת ה' דף ק''ז ע''ב) . הגה: וְכָל שְׁטָר (כ) שֶׁמַּטְפִּיסִין, וְמַעְתִּיקִין אוֹתוֹ אוֹת בְּאוֹת מִשְּׁטָר הָרִאשׁוֹן, וְכוֹתְבִין בּוֹ שֶׁהוּא הֶעְתֵּק; וְאֵין צְרִיכִין (כא) בֵּית דִּין לְהַעְתָּקַת שְׁטָר, אֶלָּא אֲפִלּוּ שְׁנֵי עֵדִים יְכוֹלִין לְהַעְתִּיקוֹ (רִיבָ''שׁ סִימָן תי''ג) (וַאֲפִלּוּ הֵן קְרוֹבִין זֶה לָזֶה), (זֶהוּ הוֹסָפָה מִסְמַ''ע, וְאֵינוֹ נָכוֹן כְּמ''ש בְּס''ק י''ח) . 


ד
מִי שֶׁהָיָה לוֹ חוֹב עַל חֲבֵרוֹ בַּשְּׁטָר, וְאָבַד הַשְּׁטָר, וַהֲרֵי הָעֵדִים קַיָּמִים; אַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ, אִם טוֹעֵן שֶׁפָּרַע הֲרֵי זֶה נִשְׁבַּע הֶסֵת. וַאֲפִלּוּ הָיָה הַחוֹב לִזְמַן וַעֲדַיִן לֹא הִגִּיעַ (כב) זְמַנּוֹ לְהִפָּרַע, הוֹאִיל וְכָתְבוּ לוֹ שְׁטָר וְאֵינוֹ בְּיָדוֹ, אִם טָעַן הַלּוֶֹה: פְּרַעְתִּיו, נֶאֱמָן, וְנִשְׁבַּע הֶסֵת שֶׁפְּרָעוֹ, שֶׁאָנוּ חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא פְּרָעוֹ וּלְפִיכָךְ קָרַע הַשְּׁטָר אוֹ (כג) שְׂרָפוֹ. וַאֲפִלּוּ הָיָה הַשְּׁטָר יוֹצֵא מִתַּחַת (יְדֵי) אַחֵר, וְהַלּוֶֹה טוֹעֵן: מִמֶּנִי נָפַל אַחַר שֶׁפָּרַעְתִּי, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ, נִשְׁבָּע הֶסֵת וְנִפְטָר; שֶׁכֵּיוָן שֶׁאֵין הַשְּׁטָר בְּיַד הַמַּלְוֶה, אֵין שָׁם חֲזָקָה אֵין אָדָם פּוֹרֵעַ בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ. אֲבָל אִם הִפְקִידוֹ הַמַּלְוֶה אֵצֶל אַחֵר, וְהוּא יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי הַנִּפְקָד, אֵין הַלּוֶֹה נֶאֱמָן לוֹמַר: פָּרַעְתִּי וּמִמֶּנִּי נָפַל וְאַתָּה מְצָאָתוֹ, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ בְּעֵדִים. הגה: מִי שֶׁהָיוּ שִׁטְרוֹתָיו בְּעִיר שֶׁכְּבָשׁוּהָ כַּרְכּוֹם, מִסְּתָמָא הֵם בְּחֶזְקַת אֲבוּדִים, וְכוֹתְבִין לוֹ שְׁטָר (כד) אַחֵר; וַאֲפִלּוּ הַלּוֶֹה עוֹמֵד וּמוֹחֶה, אֵין מַשְׁגִּיחִין בּוֹ. (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קי''ו) .

   

סימן מב - שכותבין השטר בכל לשון, ודין אם אין המטבע מפרש בו
ובו ט''ו סעיפים
א
אֵין כּוֹתְבִין שְׁטַר חוֹב עַל דָּבָר שֶׁיָּכוֹל לִהְזְדַּיֵּף, וְאִם כָּתְבוּ עָלָיו, פָּסוּל אֲפִלּוּ לִגְבּוֹת בּוֹ (א) לְאַלְתָּר. וְדַוְקָא שְׁטָר חוֹב, אֲבָל שְׁטָר אַקְנָיָתָא, כָּשֵׁר (ר''ן פ''ב דְּגִיטִין) . כָּל שְׁטַר שֶׁאֵינוֹ עָשׂוּי כְתַקָּנַת חֲכָמִים, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין טַעַם לְפָסְלוֹ, פָּסוּל, וְלָכֵן אִם עָשָׂה בַּזְּמַן הַזֶּה שְׁטָר מְקֻשָּׁר, פָּסוּל (נִמּוּקֵי יוֹסֵף רֵישׁ פֶּרֶק ג''פ לְדַעַת הָר''שׁ) . וְיֵשׁ חוֹלְקִין, וְהָכִי קַיְמָא לָן (רַמְבַּ''ן וְעוֹד הַרְבֵּה פוֹסְקִים) וְעַיֵּן (ב) לְקַמָּן סִימָן מ''ד סָעִיף א'. 


ב
נִכְתָּב בְּכָל לָשׁוֹן וְכָל כְּתָב, וּבִלְבַד שֶׁיְּדַקְדֵּק הַסוֹפֵר בַּכְּתָב הַהוּא, שֶׁלֹּא יְהֵא בּוֹ שׁוּם שִׁנּוּי:


ג
מִתִּקוּן שְׁטָרוֹת לְהִתְבּוֹנֵן בְּוָאוִי''ן וְזַיְנִי''ן שֶׁלּוֹ שֶׁלֹּא יִהְיוּ דְחוּקִים בֵּין הַתֵּיבוֹת, שֶׁמָּא זִיֵּף וְהוֹסִיף וָא''ו אוֹ זַיִ''ן; וְלֹא יִהְיוּ מְרֻחָקִים, שֶׁמָּא מָחַק אוֹת אַחַת, כְּגוֹן הֵ''א אוֹ חֵי''ת, וְהִנִּיחַ רַגְלָהּ אַחַת בִּמְקוֹם וָי''ו; וְכָל כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מְדַקְדְּקִים בּוֹ בְכָל לָשׁוֹן (טוּר כָּאן) וּבְכָל כְּתָב. לָכֵן צָרִיךְ הַסוֹפֵר לִזָּהֵר בִּכְתִיבַת הַשְּׁטָר, שֶׁיִּהְיוּ אוֹתִיּוֹתָיו דּוֹמוֹת זוֹ לְזוֹ, וְיִהְיֶה הַכְּתָב מְיֻשָּׁר וְשָׁוֶה בְּכָל דְּבָרָיו שֶׁלֹּא יַרְחִיק הָאוֹתִיוֹת זוֹ מִזּוֹ יוֹתֵר מִדַּאי, וְאַל יִדְחֹק הַכְּתָב יוֹתֵר מִדַּאי, וְאַל יִדְחֹק בְּמָקוֹם אֶחָד וְיַרְחִיק בְּמָקוֹם אַחֵר. לְפִיכָךְ, אֵין הָעֵדִים רַשָּׁאִין לַחְתֹּם, עַד שֶׁיְּדַקְדְּקוּ הֵיטֵב בְּכָל אוֹתִיוֹתָיו. וּלְפִיכָךְ, כְּשֶׁיָּבֹא הַשְּׁטָר לִפְנֵי הַדַּיָּן, צָרִיךְ לְעַיֵּן בְּכָל אוֹתִיוֹתָיו, וּלְדַמּוֹת אוֹת לְאוֹת, וְאִם רוֹאֶה בּוֹ שׁוּם שִׁנּוּי לֹא יִגְבֶּה בּוֹ עַד שֶׁיִּבְדֹּק הַדָּבָר הֵיטֵב. וְכָל דָּבָר שֶׁנּוּכַל לִתְלוֹת בִּמְחָק, תָּלִינָן (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט) . וְאִם צָרִיךְ לָכֹף בַּעַל הַשְּׁטָר וּלְהַכּוֹתוֹ כְּדֵי שֶׁיּוֹדֶה, יַעֲשֶׂה, כְּדֵי שֶׁיּוֹצִיא הַדִּין לַאֲמִתּוֹ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּהָנֵי מִלֵּי הֵיכָא דְאָתֵי לְאַפּוֹקֵי מִיּוֹרְשִׁים אוֹ מִלָּקוֹחוֹת, דְּקַיְמָא לָן טוֹעֲנִים לְיוֹרֵשׁ וּלְלוֹקֵחַ; אֲבָל הֵיכָא דְאָתֵי לְאַפּוֹקֵי מִלֹּוֶה אוֹ מִמּוֹכֵר וּמִנּוֹתֵן גּוּפַיְהוּ, וְלֹא טָעִין נִתְבָּע (טְעָנוֹת דְּשַׁיְּכֵי) בְּהַהִיא רִיעוּתָא דְאִשְׁתְּכַח בִּשְׁטָרָא, (ג) לֹא טַעֲנִינָן לֵהּ.


ד
צָרִיךְ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יִכְתֹּב בְּסוֹף (ד) שִׁטָּה מִשָּׁלֹשׁ וְעַד עֶשֶׂר, שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה מֵעֶשֶׂר עֶשְׂרִים, וּמִשָּׁלֹשׁ שְׁלֹשִׁים. הגה: וְאִם כָּתַב (ה) שְׁלֹשָׁה אוֹ עֲשָׂרָה, שַׁפִּיר דָּמֵי, דְּהָא לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ לְזִיּוּף (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תּוֹסָפוֹת וְהגהמ''י) . וְאִם (ו) נִזְדַּמֵּן לוֹ בְּסוֹף שִׁטָּה, מַחֲזִיר הַדָּבָר פְּעָמִים הַרְבֵּה, עַד שֶׁיָּבֹא בְּתוֹךְ שִׁיטָה. וְכֵן יִזָּהֵר שֶׁלֹּא יִכְתֹּב הַחֶשְׁבּוֹן בְּאוֹתִיוֹת, (ז) כְּגוֹן ב' אוֹ ד', שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ כָ''ף אוֹ רֵישׁ. הגה: וְאִם לֹא עָשָׂה כֵּן, הָוֵי שְׁטָר שֶׁאֶפְשָׁר לְזַיֵּף, וּפָסוּל, אֲבָל אִי כָּתַב גִּימַטְרִיָּאוֹת אוֹ רָאשֵׁי תֵבוֹת, (מִדְּבָרִים) שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְזַיֵּף, כָּשֵׁר (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דְּגִיטִין) .


ה
הָיָה כָּתוּב בּוֹ לְמַעְלָה דָבָר אֶחָד, וּלְמַטָּה דָבָר אַחֵר, וְאֶפְשָׁר (ח) לְקַיֵּם שְׁנֵיהֶם, מְקַיְּמִים אוֹתָם. אֲבָל אִם הֵם סוֹתְרִים זֶה אֶת זֶה, כְּגוֹן שֶׁכָּתוּב לְמַעְלָה: מָנֶה, וּלְמַטָּה: מָאתַיִם, אוֹ אִפְּכָא, הוֹלְכִים אַחַר (ט) הַתַּחְתּוֹן, וְהוּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה בְּשִׁיטָה אַחֲרוֹנָה, וְאֵין כָּתוּב בַּשְּׁטָר: ''וְהַכֹּל שָׁרִיר וְקַיָּם ''. הגה: מִיהוּ, לְאַפְקוּעֵי מִבַּעַל הַשְּׁטָר לְמֵדִין וַאֲפִלּוּ מִשִּׁיטָה אַחֲרוֹנָה (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט בְּשֵׁם רִיטְבָ''א וְהרמ''ה) (והרא''ה) . וְאִם נִמְחַק סְכוּם שֶׁל מַטָּה, הַכֹּל פָּסוּל, דְּאֶפְשָׁר שֶׁהָיָה כָּתוּב בּוֹ לְמַטָּה רַק דִּינָר אֶחָד (הַגָּהוֹת אֲשֵׁרִ''י) . וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם לְמַעְלָה הָיָה פוֹרֵט וְהוֹלֵךְ, וּלְמַטָּה כָּתוּב: ''סְכוּם הַכֹּל כָּךְ וְכָךְ'', וּפִחֵת אוֹ הוֹסִיף, בְּזֶה אָנוּ אוֹמְרִים וַדַּאי טָעָה בַּחֶשְׁבּוֹן, וְאַחַר הַפְּרָט אָנוּ הוֹלְכִים; וְנִרְאִין דְּבָרָיו. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁהוֹלְכִים אַחַר הַתַּחְתּוֹן, כְּשֶׁאֵין הָאֶחָד תָּלוּי בַּחֲבֵרוֹ. אֲבָל אִם הָיָה כָתוּב בּוֹ: ''מֵאָה שֶׁהֵם מָאתַיִם'', אוֹ ''מָאתַיִם שֶׁהֵם מֵאָה'', אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מֵאָה, שֶׁהוּא הַפָּחוֹת שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם, דְּיַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל (י) הַתַּחְתּוֹנָה.


ו
אִם נִמְחַק מֵהַתַּחְתּוֹן אוֹת אַחַת, שְּׁאֶפְשָׁר לְהָבִין עִנְיָנוֹ מֵהָעֶלְיוֹן, לְמֵדִין מִמֶּנּוּ. כְּגוֹן שֶׁכָּתוּב לְמַעְלָה שֶׁנִּתְחַיֵּב לַחֲנָנִי, וּלְמַטָּה כָתוּב: לְחָנָן, יִלְמַד תַּחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן וְיִנָּתֵן לַחֲנָנִי. (יא) אֲבָל שְׁנֵי אוֹתִיּוֹת אֵין לְמֵדִים, כְּגוֹן לְמַעְלָה: חֲנָנִי, וּלְמַטָּה: חֵן. וַאֲפִלּוּ אִם יֵשׁ בַּתֵּבָה הָעֶלְיוֹנָה שִׁשָּׁה אוֹתִיּוֹת, וְלֹא נִמְחַק בַּתַּחְתּוֹן אֶלָּא שְׁתַּיִם, אֵין לְמֵדִין מִמֶּנּוּ. וְכֵיוָן שֶׁאֵין לְמֵדִין וְיָדוּעַ שֶׁנִּמְחַק הַשְּׁטָר, פָּסוּל, וְאֵין גּוֹבִין בּוֹ. אֲבָל אוֹת אַחַת לְמֵדִין, אֲפִלּוּ אֵין בָּעֶלְיוֹן אֶלָּא שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת, וְאָנוּ צְרִיכִים לִלְמוֹד חֲצִי תֵבָה. וְאִם הָיָה חִסָרוֹן בְּלֹא מְחָק, שֶׁלְּמַעְלָה כָּתַב: חֲנָנִי, וּלְמַטָּה כָּתַב: חֵן, וַדַּאי חֲזָרָה הִיא, שֶׁהַסוֹפֵר לֹא הָיָה טוֹעֶה שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת, וְיִנָּתֵן לְחֵן:


ז
כָּתוּב בּוֹ מִלְּמַעְלָה: סֵפֶל (פֵּרוּשׁ, מִדָּה שֶׁמַּחֲזֶקֶת סְאָה וָחֵצִי), וּמִלְּמַטָּה: קֶפֶל (פֵּרוּשׁ, מִדָּה שֶׁמַּחֲזֶקֶת קַב וָחֵצִי בִּלְבַד), הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַתַּחְתּוֹן, שֶׁהַקֶּפֶל פָּחוֹת מִסֵפֶל. כָּתוּב בּוּמִלְּמַעְלָה: קֶפֶל, וּמִלְּמַטָּה: סֵפֶל, חוֹשְׁשִׁים שֶׁמָּא זְבוּב הֵסִיר רֶגֶל הַקּוֹף וְנַעֲשָׂה סָמֶ''ךְ, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא קֶפֶל. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, שֶׁיַּד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.


ח
בְּכָל הָנֵי דְאַמְרִינָן לְעֵיל שֶׁיַּד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה, אִי תָּפַס (יב) מִטַּלְטְלִים, לֹא מַפְקִינָן מִנֵּהּ. הגה: וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאוֹמְרִים (יג) בְּשׁוֹבָר יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הָעֶלְיוֹנָה, הוֹאִיל וְהוּא מֻחְזָק (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק גֵּט פָּשׁוּט בְּשֵׁם הָרְאָ''ה) . דְּלָא כַּיֵּשׁ (יד) חוֹלְקִין וְאוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ בְּשׁוֹבָר אַמְרִינָן יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה (שָׁם בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א תַּלְמִידוֹ) .


ט
לֹא אַמְרִינָן יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה, אֶלָּא בְּכָל כִּי הָנֵי גַּוְנֵי דִלְעֵיל, שֶׁאֵין הַשְּׁטָר בָּטֵל לְגַמְרֵי. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁהַשְּׁטָר בָּטֵל בּוֹ, לֹא. כְּגוֹן שֶׁכָּתוּב בַּשְּׁטָר: פְּלוֹנִי נִתְחַיֵּב לִפְלוֹנִי מָנֶה לְפָרְעוֹ בְּפֶסַח, צָרִיךְ לְפָרְעוֹ בַּפֶּסַח הַבָּא רִאשׁוֹן, וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר: לֹא אֶפְרְעֶנּוּ אֶלָּא לְפֶסַח שֶׁאַחַר כַּמָּה שָׁנִים. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים הַיְנוּ דַוְקָא בְּדָבָר דְּלֵיכָּא לְמִתְלֵי בְטָעוּת, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֶפְשָׁר (טו) שֶׁטָּעָה בּוֹ הַנּוֹתֵן, כְּגוֹן דְּאָמַר לָשׁוֹן דְּלָא מְהַנֵי בְּמַתָּנָה, וַדַּאי נִתְבַּטֵּל הַשְּׁטָר (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ צ''ד) . 


י
הַרְבֵּה מֵהַמְּפָרְשִׁים כָּתְבוּ, שֶׁעַכְשָׁיו שֶׁנָּהֲגוּ לִכְתֹּב: ''דְּלָא כְּאַסְמַכְתָּא וּדְלָא כְּטָפְסֵי דִשְׁטָרֵי'', אַמְרִינָן בְּכָל לָשׁוֹן מְסֻפָּק, יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הָעֶלְיוֹנָה. הגה: וְכָל לָשׁוֹן שֶׁהוּא כּוֹלֵל יוֹתֵר לְיִפּוּי כֹחַ בַּעַל הַשְּׁטָר וּסְתָמָא מַשְׁמָע כָּךְ לְפִי דַעַת (טז) הַשּׁוֹמְעִים, דָּנִין אוֹתוֹ כָךְ אֲפִלּוּ לְיִפּוּי בַּעַל הַשְּׁטָר (בֵּית יוֹסֵף מחו' ה' בְּשֵׁם תשו' הָרַשְׁבָּ''א) . 


יא
כָּתוּב בַּשְּׁטָר: מִמַּטְבֵּעַ פְּלוֹנִי דְאִנּוּן כָּךְ וְכָךְ חַיָּב פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי, וְנִמְחַק אוֹתוֹ סְכוּם וְאֵינוֹ נִכָּר, אֵין לוֹ אֶלָּא שְׁנַיִם מֵאוֹתוֹ מַטְבֵּעַ.


יב
כָּתוּב בַּשְּׁטָר: סְלָעִים, מַלְוֶה אוֹמֵר: חָמֵשׁ, וְלֹוֶה אוֹמֵר: שְׁתַּיִם, נוֹתֵן לוֹ שְׁתַּיִם, וְנִשְׁבַּע לוֹ (יז) הֶסֵת עַל הַשְּׁאָר; וְאִי (יח) תָפִיס, (יט) מַפְקִינָן מִנֵּהּ.


יג
כָּתוּב בַּשְּׁטָר: פְּלוֹנִי לָוָה מִפְּלוֹנִי כֶּסֶף, נוֹתֵן לוֹ (כ) חֲתִיכָה שֶׁל כֶּסֶף, כָּל דְּהוּ, פָּחוֹת שֶׁבַּמִּשְׁקָלוֹת. כָּתוּב בּוֹ: מַטְבֵּעַ שֶׁל כֶּסֶף, אִם פְּרוּטוֹת שֶׁל כֶּסֶף יוֹצְאוֹת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, נוֹתֵן לוֹ פְּרוּטָה; וְאִם אֵין פְּרוּטוֹת שֶׁל כֶּסֶף יוֹצְאוֹת בּוֹ, נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ שֶׁל כֶּסֶף הַקָּטָן שֶׁיּוֹצֵא שָׁם. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: (כא) דִּינְרֵי כֶסֶף, אוֹ: כֶּסֶף דִּינְרֵי, נוֹתֵן לוֹ ב' דִּינָרִין שֶׁל כֶּסֶף. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: כֶּסֶף בְּדִינְרֵי, נוֹתֵן לוֹ כֶּסֶף שֶׁשָּׁוֶה שְׁנֵי דִינָרִין שֶׁל זָהָב. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: זָהָב בְּדִינְרֵי, נוֹתֵן לוֹ דַהֲבָא פְרִיכָא שָׁוֶה שְׁנֵי דִינְרֵי זָהָב. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: כֶּסֶף בְּדִינָרִים, נוֹתֵן לוֹ שִׁבְרֵי כֶסֶף שֶׁשָּׁוֶה שְׁנֵי דִינָרִין שֶׁל כֶּסֶף. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: זָהָב, נוֹתֵן לוֹ חֲתִיכָה שֶׁל זָהָב, פָּחוֹת שֶׁבַּמִּשְׁקָלוֹת. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: מַטְבֵּעַ שֶׁל זָהָב, נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ קָטָן הַיּוֹצֵא שֶׁל זָהָב. כָּתוּב בּוֹ: זְהַב דִּינָרִים, אוֹ: דִּינְרֵי זָהָב, נוֹתֵן לוֹ שְׁנֵי דִּינְרֵי זָהָב. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: זָהָב בְּדִינָרִים, נוֹתֵן לוֹ זָהָב שָׁוֶה שְׁנֵי דִּינָרִין שֶׁל כֶּסֶף. וְעַכְשָׁיו בַּזְּמַן הַזֶּה אֵין חִלּוּק בֵּין אָמַר דִּינָרִין, לְדִינְרֵי (מַגִּיד סוֹף הל' מַלְוֶה) . וְנִרְאֶה לִי, דְנוֹתֵן לוֹ הַפָּחוֹת. 


יד
הַמּוֹצִיא שְׁטַר חוֹב עַל חֲבֵרוֹ בְּסַךְ מֵאָה דִינָרִים אוֹ סְלָעִים, וְלֹא (כב) מִתְפָּרֵשׁ אֵיזֶה מַטְבֵּעַ (טוּר), אִם הָיָה כָּתוּב בּוֹ: בְּבָבֶל, מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת בָּבֶל. וְאִם הָיָה כָתוּב: בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. לֹא הָיָה כָּתוּב בַּשְּׁטַר שֵׁם מָקוֹם, וְהוֹצִיאוֹ בְּבָּבֶל, מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת בָּבֶל. הוֹצִיאוֹ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. בָּא לִגְבּוֹת מִמְּעוֹת הַמָּקוֹם שֶׁיָּצָא בּוֹ הַשְּׁטָר, וְטָעַן הַלּוֶֹה שֶׁהַמָּעוֹת שֶׁאֲנִי חַיָּב לוֹ מִכֶּסֶף שֶׁהוּא פָּחוֹת מִזֶּה הַמַּטְבֵּעַ, יִשָּׁבַע הַמַּלְוֶה וְיִטֹּל. הגה: (כג) מִיהוּ, אִם הֵבִיא הַלּוֶֹה רְאָיָה שֶׁהָיוּ דָרִין תְּחִלָּה בְּמָקוֹם שֶׁהַמַּטְבֵּעַ פָּחוֹת מִזּוֹ, נוֹתֵן לוֹ פָּחוֹת (רַ''ן סוֹף כְּתֻבּוֹת) . וְאִם הָיָה כָּתוּב בּוֹ: מֵאָה כֶסֶף, וְלֹא פֵּרַשׁ אִם סְלָעִים אִם פּוֹנְדְיוֹנִים, מַה שֶּׁיִּרְצֶה לֹוֶה מַגְבֵּהוּ.


טו
הָיָה כָּתוּב בּוֹ חֶשְׁבּוֹן סְתָם, הוֹלְכִים אַחַר הַמִּנְהָג שֶׁרְגִילִים לַעֲשׂוֹת בּוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם סְכוּם חֶשְׁבּוֹנָם; כְּהַהוּא (כד) שְׁטָרָא דִכְתִיב בֵּהּ: שִׁית מֵאָה וְזוּזֵי, דְּאִכָּא לְסַפּוּקֵי בְּשִׁית מֵאָה אִסְתֵּרָא וְזוּזָא, אוֹ בְּשִׁית מֵאָה זוּזֵי וְזוּזָא, דְּאַמְרִינָן שֶׁיִּתֵּן לוֹ שִׁית מֵאָה אִסְתְּרֵי, שֶׁהוּא פָחוֹת. אֲבָל אֵין לְסַפֵּק בְּשִׁית מֵאָה פְרוּטוֹת, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂים סְכוּם חֶשְׁבּוֹן מִפְּרוּטוֹת. לָשׁוֹן שֶׁרְגִילִים לִכְתֹּב בַּשְּׁטָרוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מִתִּקּוּן חֲכָמִים, אֶלָּא לָשׁוֹן שֶׁנָּהֲגוּ הַהֶדְיוֹטוֹת לִכְתֹּב בַּמָּקוֹם הַהוּא, הוֹלְכִים אַחֲרָיו; וַאֲפִלּוּ לֹא נִכְתַּב, (כה) דָּנִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ נִכְתַּב. הגה: וְהוּא הַדִּין תַּקָּנוֹת הַקָּהָל, אוֹ דָבָר שֶׁהוּא מִנְהַג הָעִיר (רַמְבַּ''ם פֶּרֶק כ''ג דְּאִישׁוּת) . מִי שֶׁמְּגַדֵּל יָתוֹם בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְכָתַב עָלָיו בַּשְּׁטָר: בְּנִי, אוֹ הַיָּתוֹם כָּתַב עַל הַמְגַדְּלוֹ: אָבִי, אוֹ: אִמִּי, לָא מִקְרֵי מְזֻיָּף, וְכָשֵׁר, הוֹאִיל וְגִדְּלוּהוּ (כו) רָאוּי לִכְתֹּב כָּךְ (תְּשׁוּבַת מַיְמוֹנִי סֵפֶר מִשְׁפָּטִים סִימָן מ''ח) .

   

סימן מג - שצריך לכתב זמן בשטר, וכל דיני האחור והקדימה בפרטות
ובו כ''ט סעיפים
א
כּוֹתְבִים בַּשְּׁטָר זְמַן הַלְוָאָה, כְּדֵי שֶׁנֵּדַע מֵאֵיזֶה לָקוֹחוֹת יִטְרֹף; שֶׁהַלָּקוֹחוֹת שֶׁקָּנוּ קֹדֶם זְמַן הַלְוָאָתוֹ אֵינוֹ יָכוֹל (א) לִטְרֹף (ב) מֵהֶם. וְאִם לֹא כָּתַב בּוֹ זְמַן, כָּשֵׁר לִגְבּוֹת בּוֹ מִמֶּנּוּ, אֲבָל אֵינוֹ יָכוֹל לִטְרֹף מֵהַלָּקוֹחוֹת, שֶׁיְּכוֹלִים לוֹמַר: קֹדֶם הַלְוָאָתְךָ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם קָנָה אַחַר שֶׁרָאוּ הָעֵדִים הַשְּׁטָר כָּתוּב וְחָתוּם, טוֹרֵף מֵהֶם. (ג) שׁוֹבָר שֶׁאֵין בּוֹ זְמַן, כָּשֵׁר, וְיַד בַּעַל הַשּׁוֹבָר עַל הָעֶלְיוֹנָה (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ע''ו) . 


ב
אִם הִשְׁמִיט הַסוֹפֵר, וְלֹא כָּתַב: לִבְרִיאַת עוֹלָם (בֵּית יוֹסֵף מַשְׁמָעוּת הַפּוֹסְקִים), וְגַם לֹא כָתַב: חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים, כָּשֵׁר. וַאֲפִלּוּ הִשְׁמִיט גַּם הַמֵּאוֹת, וְלֹא כָתַב אֶלָּא הַפְּרָט (ד) הַקָּטָן, כָּשֵׁר. הגה: אֲבָל אִם כָּתַב הָאֲלָפִים וְגַם הַפְּרָט הַקָּטָן, וְדִלֵּג הַמֵּאוֹת אוֹ הָעֲשָׂרוֹת, (ה) פָּסוּל (רִיבָ''שׁ סִימָן שפ''ב) . 


ג
אִם כָּתַב אֲלָפִים, וְהִשְׁמִיט חֲמֵשֶׁת, כָּשֵׁר.


ד
אִם כָּתַב: בָּרְבִיעִי, עֶשְׂרִים יוֹם לְחֹדֶשׁ שְׁבָט, (ו) וְדִלֵּג בְּשַׁבָּת, כָּשֵׁר.


ה
אִם כָּתַב: בָּרְבִיעִי לְשַׁבָּת, כ''ב לְתִשְׁרִי, וְנִמְצָא שֶׁאֵינוֹ מְכֻוָּן, שֶׁרְבִיעִי בְּשַׁבָּת שֶׁל תִּשְׁרִי שֶׁל אוֹתָהּ שָׁנָה הָיָה בְּיוֹם [אַרְבָּעָה] וְעֶשְׂרִים, אֲפִלּוּ הָכִי (ז) כָּשֵׁר.


ו
כְּתַב יָדוֹ אֵין צָרִיךְ שֶׁיִּכְתֹּב בּוֹ (ח) זְמַן.


ז
שִׁטְרֵי חוֹב הַמֻּקְדָּמִים, פְּסוּלִים, שֶׁהֲרֵי טוֹרֵף בָּהֶם לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין. וּלְפִיכָךְ קָנְסוּ אוֹתוֹ חֲכָמִים, וְלֹא יִגְבֶּה בִּשְׁטָר מֻקְדָּם אֶלָּא מִבְּנֵי (ט) חוֹרִין, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִטְרֹף בּוֹ מִזְּמַן רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ. וְאִם יִטְעֹן הַלּוֶֹה: פָּרַעְתִּי, דִּינוֹ כְּטוֹעֵן כֵּן בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת. וְאִם טָעַן: להד''מ, הֻחְזַק כַּפְרָן. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּפָסוּל (י) לְגַמְרֵי (טוּר בְּשֵׁם ר''י וְהָרֹא''שׁ וְהוּא בְּפֶרֶק א''נ וְרִיבָ''שׁ סִימָן שפ''ב מִיהוּ רְאָיוֹת הָרִיבָ''שׁ שָׁם יֵשׁ לִדְחוֹת, וּכְמ''ש בְּסִפְרִי ע''ש) . 


ח
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁגּוֹבֶה מִבְּנֵי חוֹרִין, כְּשֶׁלֹא הִקְדִּימוּ הָעֵדִים זְמַנּוֹ (יא) בְּכַוָּנָה. הגה: (טוּר בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים וְר''נ פ''ק דר''ה בְשֵׁם הרז''ה וְר' שִׁמְשׁוֹן פֶּרֶק בַּתְרָא דִשְׁבִיעִית וּבַרְטְנוּרָה שָׁם וּבעה''ת רֵישׁ שַׁעַר נ''ו) וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהָעֵדִים נֶאֱמָנִים בָּזֶה, אַף עַל פִּי שֶׁכְּתַב יָדָן יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר. וְהוּא הַדִּין בְּכָל טָעוּת שֶׁהָעֵדִים (יב) מְצוּיִים לִטְעוֹת בּוֹ, הָעֵדִים נֶאֱמָנִים לוֹמַר שֶׁטָּעוּ (רַ''ן רֵישׁ ר''ה) . וְיֵשׁ (יג) חוֹלְקִין (עַיֵּן בַּטּוּר שְׁתֵּי הַדֵּעוֹת) . אֲבָל אִם הִקְדִּימוּהוּ בְּכַוָּנָה, וַדַּאי אֲפִלּוּ מִבְּנֵי חוֹרִין אֵין גּוֹבִין, שֶׁהֲרֵי הָעֵדִים פְּסוּלִים, שֶׁחָתְמוּ שֶׁקֶר.


ט
שְׁטַר מַתָּנָה שֶׁהָיָה לוֹ לִכְתֹּב בִּשְׁנַת נ''ח, וְכָתַב: בִּשְׁנַת נ''ז, וּמוֹכִיחַ מִתּוֹכוֹ שֶׁהוּא טָעוּת סוֹפֵר, שֶׁכָּתוּב בּוֹ: וּתְנוּ לִפְלוֹנִי חֲתָנִי, וּבִזְמַן נ''ז עֲדַיִן לֹא הָיָה חֲתָנוֹ, וְחָתוּם בַּשְּׁטָר גַּבְרָא רַבָּא בַּתּוֹרָה וּבַחֲסִידוּת, אֵין כָּל זֶה (יד) מַצִּיל מִלִּפְסֹל הַשְּׁטָר. וּמִכָּל מָקוֹם, אִם הָעֵדִים קַיָּמִים, (טו) וְאֵין כְּתַב יָדָן יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר, (טז) יְכוֹלִים לַחְתֹּם שְׁטָר אַחֵר מִזְּמַן שֵׁנִי. וְאִם כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר, שׁוּב אֵין נֶאֱמָנִים. מִכָּל מָקוֹם, הַמְקַבֵּל מַתָּנָה נֶאֱמָן לוֹמַר: טָעוּת הָיָה, מִגּוֹ דְּאִי בָּעִי אָמַר: שְׁטָרָא מְעַלְיָא הוּא וּבִשְׁנַת נ''ז קָנוּ מִיָּדוֹ.


י
שְׁטַר מֻקְדָּם דִּכְתִּיב בֵּהּ מִקַּמֵּי חֲתִימַת סַהֲדֵי: שְׁטָרָא דְנָן אִכְתּוּב בְּיוֹם פְּלָן וְלֹא אַחְתִּים עַד יוֹם פְּלָן, (יז) כָּשֵׁר.


יא
אֲפִלּוּ רָאוּ הָעֵדִים שֶׁהִלְוָה לוֹ, וְאָמַר הַלּוֶֹה: כִּתְבוּ וְחִתְמוּ הַשְּׁטָר וּתְנוּ בְּיַד הַמַּלְוֶה, אִם לֹא הָיָה שָׁם קִנְיָן, כּוֹתְבִין בַּשְּׁטָר יוֹם (יח) שֶׁנִּמְסַר בּוֹ, וְלֹא יוֹם שֶׁהִלְוָה לוֹ.


יב
שִׁטְרֵי חוֹב הַמְאֻחָרִים, כְּשֵׁרִים, שֶׁהֲרֵי הוּרַע כּוֹחוֹ שֶׁל בַּעַל הַשְּׁטָר, שֶׁאֵינוֹ טוֹרֵף אֶלָּא מִזְּמַן הַשְּׁטָר. וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כָּתְבוּ בּוֹ שֶׁהוּא מְאֻחָר, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁכָּתוּב בּוֹ: (יט) דְּאָקְנֵי. אֲבָל אִם לֹא כָּתוּב בּוֹ: דְּאֶקְנֶה, פְּסוּלִים (וְכֵן כָּתוּב בְּסִימָן רנ''ח), אֶלָּא אִם כֵּן מְפֹרָשׁ וְכָתוּב בּוֹ: (כ) וְאִחַרְנוּהוּ. וְאֵין לְאַחֵר שׁוּם שְׁטָר לְכַתְּחִלָּה, דְּמִחֲזֵי כְּשִׁקְרָא (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נ''ד ח''ד) 


יג
הָא דְּשִׁטְרֵי חוֹב הַמְאֻחָרִים כְּשֵׁרִים, דַּוְקָא בְּשִׁטְרֵי הַלְוָאָה. אֲבָל בְּשִׁטְרֵי (כא) מֵקָּח וּמִמְכָּר, אֲפִלּוּ מְאֻחָרִים (כב) פְּסוּלִים, אֶלָּא אִם כֵּן כָּתַב הָאִחוּר בְּפֵרוּשׁ (הש''ךָ גורס כאן הגה דלעיל אֵין לְאַחֵר שׁוּם שְׁטָר (כג) לְכַתְּחִלָּה וכו') . (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נ''ד ח''ד) . 


יד
שְׁטָר שֶׁזְּמַנּוֹ כָּתוּב: בְּשַׁבָּת אוֹ בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרִי, שְׁטָר מְאֻחָר הוּא וְכָשֵׁר, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא מֻקְדָּם הוּא וּבְאֶחָד בְּשַׁבָּת אוֹ בְּי'' א בְּתִשְׁרִי נִכְתַּב, אֶלָּא מַעֲמִידִין הַשְּׁטָר עַל חֶזְקָתוֹ, שֶׁהַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁאֵין כּוֹתְבִין בְּשַׁבָּת וְלֹא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וּלְפִיכָךְ אִחֲרוּהוּ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּאִי (כד) אָמַר: אִשְׁתָּבַע לִי, חַיָּב לִשָּׁבַע. וְדַוְקָא בִּשְׁטָר מְקֻיָּם, אֲבָל אִם אֵינוֹ מְקֻיָּם, עַל בַּעַל הַשְּׁטָר לְהָבִיא רְאָיָה.


טו
כָּל שְׁטָר הַבָּא לְפָנֵינוּ, אָנוּ תּוֹלִים שֶׁנִּמְסַר (כה) בִּזְמַן הַכָּתוּב בּוֹ. חוּץ מֵהֵיכָא דְאִתְרַע, כְּגוֹן שֶׁנָּפַל; דְּכֵיוָן דְּאִתְיְלִיד בֵּהּ רִיעוּתָא, אֵינוֹ יָכוֹל לִגְבּוֹת בּוֹ עַד שֶׁיָּבִיא (כו) רְאָיָה שֶׁבָּא לְיָדוֹ מִזְמַן הַכָּתוּב בּוֹ, אִם אֵין בּוֹ (כז) קִנְיָן.


טז
אִם נִכְתַּב בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, כָּשֵׁר, שֶׁהַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה. אֲבָל נִכְתַּב בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה, (כח) פָּסוּל. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁאֵין עֲסוּקִים בְּאוֹתוֹ עִנְיָן. אֲבָל עֲסוּקִים בְּאוֹתוֹ עִנְיָן, כָּשֵׁר. וְדַוְקָא שֶׁלֹּא לָקַח מִיָּד בְּקִנְיָן, אֲבָל לָקַח מִיָּד בְּקִנְיָן, אֲפִלּוּ לֹא חָתְמוּ אֶלָּא לִזְמַן (כט) מְרֻבֶּה, כָּשֵׁר. לְפִיכָךְ, עֵדִים שֶׁרָאוּ הַקִּנְיָן וְאִחֲרוּ לְכָתְבוֹ עַד אַחַר זְמַן, אִם זוֹכְרִים לִזְמַן הַקִּנְיָן, יִכְתְּבוּ הַזְּמַן מֵאוֹתוֹ הַיּוֹם; וְאִם לָאו, יִכְתְּבוּ מִיּוֹם הַכְּתִיבָה.


יז
יֵשׁ מִי (ל) שֶׁאוֹמֵר, דְּהָא דְּאַמְרִינָן דַּעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן כָּשֵׁר, הַיְנוּ דַּוְקָא בְּשִׁטְרֵי הַלְוָאָה, אֲבָל בְּשִׁטְרֵי (לא) חִיּוּב שֶׁהוּא מִתְחַיֵּיב בְּקִנְיָן אוֹ בַשְּׁטָר, לֹא:


יח
כְּשֶׁכּוֹתְבִין יוֹם שֶׁקָּנוּ בּוֹ, סוֹמְכִים זְמַן (לב) הַכְּתִיבָה לְאוֹתוֹ יוֹם, וְכוֹתְבִין: ''קָנִינוּ מִפְּלוֹנִי בְּיוֹם פְּלוֹנִי וְכָתַבְנוּ וּמָסַרְנוּ לְיַד פְּלוֹנִי''. וּכְשֶׁכּוֹתְבִים יוֹם שֶׁעוֹמְדִים בּוֹ, סוֹמְכִים הַכְּתִיבָה לְאוֹתוֹ יוֹם שֶׁחוֹתְמִים, וְכוֹתְבִים: ''קָנִינוּ מִפְּלוֹנִי וְכָתַבְנוּ וְחָתַמְנוּ בְּיוֹם פְּלוֹנִי וּמָסַרְנוּ לִפְלוֹנִי''. וְאִי לָא, מִחֲזֵי (לג) כְּשִׁקְרָא. (לד) מִיהוּ, אִם כָּתְבוּ סְתָמָא: בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי קָנִינוּ מִפְּלוֹנִי, (לה) לֹא מִחֲזֵי כְּשִׁקְרָא (ר' יְרוּחָם נ''ד ח''ב וְהוּא טוּר מבעה''ת) . 


יט
אִם אֵינָם זוֹכְרִים לְיוֹם הַקִּנְיָן, לֹא יֹאמְרוּ: בָּרוּר לָנוּ שֶׁקָּנִינוּ מִמֶּנּוּ בְּתִשְׁרִי, וְאֵין אָנוּ יוֹדְעִים בְּכַמָּה, (לו) וּלְפִיכָךְ נִכְתֹּב מִתְּחִלַּת חֶשְׁוָן, שֶׁזֶּה מִחֲזֵי כְּשִׁקְרָא. יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם זוֹכְרִים שֶׁקָּנוּ מִמֶּנּוּ בִּתְחִלַּת תִּשְׁרִי אוֹ בְּאֶמְצָעוֹ אוֹ בְּסוֹפוֹ, יִכְתְּבוּ: בַּשְּׁלִישׁ (לז) הָרִאשׁוֹן שֶׁל חֹדֶשׁ פְּלוֹנִי, אוֹ בְּאֶמְצָעִי, אוֹ בִּשְׁלִישׁ אַחֲרוֹן.


כ
מִי שֶׁנִּמְסְרָה לָהֶם עֵדוּת בִּמְדִינָה אַחַת וְכָתְבוּ הָעֵדִים בִּמְדִינָה אַחֶרֶת, אֵין מַזְכִּירִים בַּשְּׁטָר מָקוֹם שֶׁנִּמְסְרָה בּוֹ הָעֵדוּת, אֶלָּא מָקוֹם שֶׁכָּתְבוּ בּוֹ חֲתִימַת יָדָם. וְדַוְקָא כְּשֶׁאֵין כּוֹתְבִין זְמַן הַקִּנְיָן, וְכוֹתְבִין זְמַן הַכְּתִיבָה; אֲבָל אִם זוֹכְרִים זְמַן הַקִּנְיָן, וְכוֹתְבִים אוֹתוֹ, (לח) אָז יִכְתְּבוּ הַמָּקוֹם שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ הַקִּנְיָן, שֶׁאִם יִכְתְּבוּ מְקוֹם הַכְּתִיבָה, נִמְצְאוּ מְשַׁקְּרִים, (לט) וּפָסוּל. וּכְשֶׁכּוֹתְבִים מְקוֹם הַכְּתִיבָה, כּוֹתְבִים כָּךְ: אָמַר לָנוּ פְּלוֹנִי, וְכָתַבְנוּ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל כְּשֶׁכּוֹתְבִים מָקוֹם שֶׁנִּמְסְרוּ הַדְּבָרִים, כּוֹתְבִים: אָמַר לָנוּ פְּלוֹנִי, אוֹ: קָנִינוּ מִפְּלוֹנִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וְכָתַבְנוּ וְחָתַמְנוּ וּמָסַרְנוּ לִפְלוֹנִי.


כא
הָא דְאַמְרִינָן שֶׁכּוֹתְבִים מְקוֹם הַכְּתִיבָה אַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּ בְּמָקוֹם אַחֵר, דַּוְקָא שֶׁאֵין הַמַּטְבֵּעַ מִשְׁתַּנֶּה מִמְּקוֹם הַקִּנְיָן לִמְקוֹם הַכְּתִיבָה, אוֹ אֲפִלּוּ אִם מִשְׁתַּנֶּה, וּבִלְבַד שֶׁכָּתוּב בַּשְּׁטָר הַמַּטְבֵּעַ שֶׁיּוֹצֵא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל אִם הַמַּטְבֵּעַ מִשְׁתַּנֶּה מִמְּקוֹם הַמְּסִירָה לִמְקוֹם הַכְּתִיבָה, וְאֵין כָּתוּב בַּשְּׁטָר: (מַטְבֵּעַ) הַיּוֹצֵא בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, לֹא יִכְתְּבוּ אֶלָּא שֵׁם מָקוֹם שֶׁמָּכְרוּ הַדְּבָרִים שָׁם, שֶׁמַּטְבֵּעַ אוֹתוֹ מָקוֹם נִשְׁתַּעְבֵּד. וְאִם יִכְתְּבוּ מָקוֹם אַחֵר, הָיָה מִשְׁתַּעְבֵּד מִמַּטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בִּמְקוֹם כְּתִיבַת הַשְּׁטָר.


כב
שְׁטָר שֶׁאֵין כָּתוּב בּוֹ (מ) מָקוֹם שֶׁנִּכְתַּב בּוֹ, כָּשֵׁר (וּמוּכָח לְעֵיל סִימָן מ''ב סי''ד) . 


כג
רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן שֶׁיֵּשׁ לְכָל אֶחָד מֵהֶם שְׁטָר עַל לֵוִי, בְּשֶׁל רְאוּבֵן כָּתוּב: בַּחֲמִשָּׁה (נ''א בכ''ח) בְּנִיסָן, וּבְשֶׁל שִׁמְעוֹן כָּתוּב: בְּנִיסָן, סְתָם, וְאֵין לְלֵוִי אֶלָּא שָׂדֶה אַחַת שֶׁאֵין בָּהּ כְּדֵי חוֹבוֹת שְׁנֵיהֶם, נוֹתְנִים אוֹתָהּ לִרְאוּבֵן, דְּשֶׁמָּא שְׁטָרוֹ שֶׁל שִׁמְעוֹן הָיָה בְּסוֹף נִיסָן. וְכֵן אֵין שִׁמְעוֹן יָכוֹל לִטְרֹף מִלָּקוֹחוֹת שֶׁקָּנוּ מִלֵּוִי מֵאִיָּר וְאֵילָךְ, שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ: זְמַנְּךָ מֵאֶחָד בְּנִיסָן, וְהִנַּחְנוּ לְךָ מָקוֹם לִגְבּוֹת חוֹבְךָ, וְהוּא אוֹתוֹ שָׂדֶה שֶׁגָּבָה רְאוּבֵן, כִּי שֶׁלֹּא כַּדִּין גָּבָה, שֶׁאַתָּה מֻקְדָּם לוֹ. לְפִיכָךְ, אִם יִכְתְּבוּ הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה, יִגְבּוּ מִלָּקוֹחוֹת שֶׁקָּנוּ מֵאִיָּר וְאֵילָךְ:


כד
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין כָּתוּב בַּשּׁוֹבֵר לֹא עֵדֵי הַשְּׁטָר וְלֹא זְמַנּוֹ, כֵּיוָן שֶׁסְכוּם הַמָּעוֹת שֶׁל הַשְּׁטָר וְהַשּׁוֹבֵר (מא) שָׁוִים, מִמֵּילָא אַמְרִינָן שֶׁהַשּׁוֹבֵר נִכְתַּב עַל אוֹתוֹ שְׁטָר.


כה
מִי שֶׁהוֹצִיאוּ עָלָיו שְׁטָר חוֹב בְּנִיסָן, סְתָם, וְהוֹצִיא מְחִילָה שֶׁזְּמַנָּהּ בְּי''ח בְּנִיסָן, יֵשׁ כֹּחַ בִּמְחִילָה זוֹ לְבַטֵּל הַחוֹב.