אבן העזר
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א הלכות פריה ורביה   הלכות אישות   הלכות קדושין   הלכות כתובות   הלכות גיטין   הלכות מאון          הלכות יבום   הלכות חליצה  


  הלכות פריה ורביה

  סימן א - דיני פריה ורביה, ושלא לעמד בלא אשה
  סימן ב - שישתדל כל אדם לקח לו אשה הגונה
  סימן ג - דין בן שהוא ספק לכהנה
  סימן ד - מי הם האסורים לבא בקהל, ואיזהו הנקרא ממזר
  סימן ה - דין פצוע דכא וכרות שפכה
  סימן ו - נשים האסורות לכהן ודין אשת כהן

  הלכות אישות

  סימן ז - דין אשה שנשבית, ואיזו היא נקראת חללה
  סימן ח - בכל ספק הולד הולך אחר הזכר
  סימן ט - איזו אשה נקראת קטלנית
  סימן י - איזו גרושה מתרת לחזר לבעלה
  סימן יא - אשה הנחשדת על אשת איש
  סימן יב - עדי גט וכן עדים שהעידו מיתת הבעל אם רשאים לשא האשה ההיא
  סימן יג - גרושה או אלמנה צריכה להמתין תשעים יום טרם שתנשא, ושלא ישא מינקת חברו ...
  סימן יד - שלא ישא אשה בימי האבל
  סימן טו - אסור ערוה דאוריתא ודרבנן
  סימן טז - אסור כותית ושפחה
  סימן יז - התר אשת איש שמת בעלה
  סימן יח - קדושין במי תופסין
  סימן יט - סוקלין על חזקה שהיא בחזקת ערוה
  סימן כ - באיזה ביאה חיב הבא על הערוה
  סימן כא - להתרחק מן העריות
  סימן כב - אסור יחוד, ועם מי אסור להתיחד
  סימן כג - אסור הוצאת זרע לבטלה ודברים המביאים לכך
  סימן כד - אין ישראל חשודים על הרביעה ועל הזכר
  סימן כה - לגדר גדר שלא להרבות בתשמיש, וכיצד יתנהג בשעת תשמיש

  הלכות קדושין

  סימן כו - שלא לקדש בביאה, ואסור ביאה על הפנויה אפלו אם יחדה
  סימן כז - כיצד לשון הקדושין, ושיאמר הוא ויתן הוא
  סימן כח - המקדש בגזל בפקדון או במלוה, ובאסור הנאה דאוריתא ודרבנן
  סימן כט - שצריך לתן הכסף במתנה שלמה, ודין המקדש במשכון או במנה ונמצא חסר או רע,
  סימן ל - לאיזה מקום צריך לתן הכסף, ודין אם קדשה בככר
  סימן לא - שאין מקדשין בפחות משוה פרוטה, ואם צריך שומא
  סימן לב - כיצד האשה מתקדשת בשטר
  סימן לג - כיצד האשה מתקדשת בביאה
  סימן לד - ברכת הארוסין, ואם צריך עשרה
  סימן לה - דיני שליחות לקדושין
  סימן לו - כל דיני שליחות לאשה
  סימן לז - כל דיני קדושי קטנה
  סימן לח - המקדש על תנאי וכל דיני תנאי
  סימן לט - המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ומומין, ועל מי להביא ראיה אם נמצאו,
  סימן מ - דין המקדש לאחר זמן, כגון לאחר שתלד ודומיו
  סימן מא - דין המקדש שתי אחיות, או הרבה נשים והיו בהם נכריות.
  סימן מב - אין מקדשין אלא לרצון האשה ובפני שני עדים
  סימן מג - אין קדושין לקטן, ודיני קטן וקטנה אם הגדילו
  סימן מד - קדושי חרש שוטה וקטן, עריות וחיבי לאוין
  סימן מה - שחוששין לסבלונות ולכתבה
  סימן מו - דיני קלא בקדושין, ואם מבטלין הקול
  סימן מז - עדים המכחישין זה את זה בקדושין; או היא אומרת: נתקדשתי, וחזרה
  סימן מח - אמר לה קדשתיך, והיא אומרת: לא, או להפך
  סימן מט - קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש
  סימן נ - מתי חוזרין הקדושין והסבלונות, ודיני קנסות
  סימן נא - דברים שנקנו באמירה אם נתנו לכתב
  סימן נב - הפוסק מעות לחתנו ואינו רוצה לתן לו
  סימן נג - דין הפוסק לבנו או לבתו, אם קנו. , ודין אם נפלה לפני היבם, ודין מתה הבת,
  סימן נד - דין הפוסק לבנו או לבתו, ומת
  סימן נה - דין ארוסה לענין מזונות וקבורה וירשה, ואם יש לה כתבה
  סימן נו - כמה זמן נותנין לארוסה
  סימן נז - היה לה חצר בדרך ונכנסה עמו
  סימן נח - כמה כסות יתן לבתו
  סימן נט - המשיא בנו גדול בבית, קנאו
  סימן ס - דיני השושבינות
  סימן סא - חפה לענין מה קונה
  סימן סב - מתי מברכין ברכת חתנים, ואם אוכלין בהרבה בתים
  סימן סג - בעילת מצוה וברכתו
  סימן סד - זמן נשואי בתולה וברכתה, ואלמנה, ואם אינו רוצה לעשות סעדה
  סימן סה - מצוה לשמח חתן וכלה, ודין מת וכלה

  הלכות כתובות

  סימן סו - כמה דיני כתבה
  סימן סז - דין כתבת אלמנה, וחרש שוטה וקטן היא או הוא, וגר שנתגיר
  סימן סח - כיצד טענת בתולים, ומתי נאסרת ומפסדת כתבתה
  סימן סט - במה מתחיב האדם לאשתו ובניו
  סימן ע - דין חיוב מזונות אשתו, ואם חיב להשכיר עצמו
  סימן עא - שחיב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים
  סימן עב - דין המדיר את אשתו מלהנות
  סימן עג - שחיב בכסות ומדור וכלי בית לאשתו
  סימן עד - המדיר אשתו מכמה דברים
  סימן עה - חלוק הארצות לענין נשואין, ודיני ארץ ישראל
  סימן עו - חיוב עונה
  סימן עז - דיני מורד ומורדת, או אומרת: מאיס עלי
  סימן עח - חיוב פדיונה
  סימן עט - חיוב רפואתה
  סימן פ - מעשה ידיה שהיא חיבת לבעלה, ודיני מיניקה ושאינה רוצה לעשות מלאכה,
  סימן פא - המקדיש מעשה ידי אשתו
  סימן פב - נדרה שלא להניק, ודין מיניקה שנתגרשה
  סימן פג - חבלת אשת איש למי הוא
  סימן פד - דיני מציאת האשה
  סימן פה - דין נכסי מלוג וצאן ברזל
  סימן פו - שלא לקבל פקדונות מנשים עבדים וקטנים
  סימן פז - שאין חזקה בנכסי אשת איש
  סימן פח - כל היוצאת מתחת בעלה במיתה או בגט או במאון נוטלת נכסים
  סימן פט - חיוב קבורת אשתו
  סימן צ - דין הבעל יורש את אשתו, ומה הוא שאינו יורש
  סימן צא - אשה שהכניסה מלוה לבעלה ומחלה
  סימן צב - האיש שסלק עצמו מפרות נכסי אשתו ומירשתה
  סימן צג - דין מזונות האלמנה
  סימן צד - חיוב דירת אלמנה וכסותה
  סימן צה - חיוב מעשה ידיה ליורשים
  סימן צו - שבועת אלמנה וגרושה על כתבה
  סימן צז - שאין הבעל יכול להשביע אשתו בטענת ספק
  סימן צח - פטרה משבועה או יחד לה מטלטלין, גובה בלא שבועה
  סימן צט - שמין לאשה אלמנה בגדיה
  סימן ק - כתבה ממה נגבית, וכל יתר דיני כתבה
  סימן קא - עד כמה גובה כתבתה
  סימן קב - דין גבית חוב וכתבת אלמנה
  סימן קג - אלמנה שמוכרת נכסים לכתבתה, אם צריכה למכר על פי בית דין
  סימן קד - בית דין שמכרו וטעו, וכן שאר שלוחין
  סימן קה - דין המוכרת ומוחלת כתבתה
  סימן קו - הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא
  סימן קז - הכותב כל נכסיו לאשתו אם קנתה, ויצא עליו שטר חוב
  סימן קח - דין שכיב מרע שאמר: תטל אשתי כאחד מן הבנים
  סימן קט - שכיב מרע שאמר: תנו מאתים זהובים לאשתי בכתבה
  סימן קי - שכותבין שובר לאשה אף על פי שאין בעלה עמה
  סימן קיא - דין כתבת בנין דכרין
  סימן קיב מזונות הבנות, ממה נזונות ועד כמה, וכל דיניהם
  סימן קיג עשור נכסים ממה נגבים
  סימן קיד - דין מי שקבל עליו לזון בת אשתו וחברו
  סימן קטו - דיני היוצאת בלא כתבה והמפסדת כתבתה
  סימן קטז - דין כתבה ותנאיה, ודין הנושא אשה באסור
  סימן קיז - דין כתבה באשה שאין לה וסת או שאר מומין, ודין קטלנית
  סימן קיח - תקנת נשואין של קהל טוליטולה, ודיני נדוניא

  הלכות גיטין

  סימן קיט - מה דבה ימצא באשה שתתגרש
  סימן קכ - שאין לכתב הגט אם לא שמע מפי המגרש
  סימן קכא - צריך להיות בדעתו מכתיבה עד נתינה
  סימן קכב - אמר לכתב הגט וטעה או נאבד
  סימן קכג - מי ראוי לכתב הגט, ונכתב ונתן בשבת
  סימן קכד - על מה נכתב הגט
  סימן קכה - במה נכתב הגט, ותקון הכתיבה והקלף
  סימן קכו - נסח לשון הגט ודקדוק אותיותיו
  סימן קכז - שצריך להזכיר הזמן בגט, ודין קדימה ואחור
  סימן קכח - שצריך להזכיר בגט מקום דירת הבעל ואשה ועדים
  סימן קכט - דיני שם
  סימן קל - דיני עדי הגט וחתימתו, ואם אינם יודעים לקרות או לחתם
  סימן קלא - צריך שיהיה כתיבתו וחתימתו לשמה
  סימן קלב - שצריך להזכיר שם האיש ואשתו
  סימן קלג - צריך שימסר הגט בפני שני עדים כשרים
  סימן קלד - צריך שיבטל הבעל כל מודעות
  סימן קלה - צריך לקרות הגט קדם נתינה ולאחריו
  סימן קלו - דין איזה לשון צריך שיאמר בשעת הנתינה, והמגרש בשבת
  סימן קלז - צריך שיתירנה התר גמור
  סימן קלח - דין נתינת הגט מידו
  סימן קלט - דין קבלה מידו, ואם זרק לה ולחצרה
  סימן קמ - דין שליח להולכה וקבלה והובאה
  סימן קמא - דין השליחות והחזרה ממנו
  סימן קמב - דין המביא גט בחוצה לארץ
  סימן קמג - דין המגרש על תנאי
  סימן קמד - דין תנאים, ואם יש טענת אנס בגט
  סימן קמה - דין שכיב מרע, ואם עמד ומת מחמת מקרה רע
  סימן קמו - דין המגרש לאחר זמן, ומי שנתגרשה על תנאי
  סימן קמז - אין כותבין תנאי בגט, ואם כתבו מה דינו
  סימן קמח - דין המגרש בגט ישן, והמגרש בתנאי, ושלא יתיחד עמה
  סימן קמט - דין המגרש את אשתו ואחר כך בא עליה או נתיחד עמה
  סימן קנ - דין פסול גט שאם נשאת בהן
  סימן קנא - הסופר שטעה בגט ובשובר
  סימן קנב - דין שני עדים אומרים שנתגרשה, והאומרת: אשת איש הייתי ונתגרשתי
  סימן קנג - דין המוצא גט בשוק למי יחזיר אותו
  סימן קנד - למי שכופין להוציא בגט, בין איש בין אשה, וסדר כתיבת הגט ונתינתו
  סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה, וכל פרטיו

  הלכות מאון

  סימן קנה - עד איזה זמן הקטנה ממאנת, ויתר דיני מאון

  הלכות יבום

  סימן קנו - איזה נקרא זרע קימא לפטור מן היבום
  סימן קנז - דיני גרים ומשמד, ואיזה נקרא אח ליבום
  סימן קנח - באיזה אפן אשה נאמנת להתיבם, ואם עד אחד נאמן
  סימן קנט - יבמה שנתקדשה לזר אם יש זקה לאסר בקרובותיו
  סימן קס - חיוב מזונות היבמה וקבורתה, ודין נכסיה וירשתה
  סימן קסא - מי שהיו לו אחים רבים ונשים רבות שמתו אחיו ונפלו נשותיהם לפניו
  סימן קסב - דיני צרת היבמה וקרובותיה
  סימן קסג - המיבם זוכה בנכסי המת, וטענת בני היבם
  סימן קסד - שהיבמה לא תתיבם ולא תחלץ תוך שלשה חדשים, ודין אם נתיבמה ונמצאת מעברת,
  סימן קסה - איזה מהם קודם או חליצה או יבום
  סימן קסו - מצות יבום שתלך היבמה אחר היבם, ושיקדשנה, ואם כונס בביאה באיזו ביאה ...
  סימן קסז - דין יבם קטן וחליצתו וכן קטנה
  סימן קסח - משכנסה הרי היא כאשתו, ועל מי חיוב כתבתה

  הלכות חליצה

  סימן קסט - כל דיני חליצה בפרטות
  סדר חליצה בקצרה
  סימן קע - דין גט אחר גט ומאמר אחר מאמר
  סימן קעא - דין שתי יבמות חרשות או קטנות
  סימן קעב - דין יבם סריס וחרש שוטה וקטן וטמטום, וכן היבמה
  סימן קעג - דין יבמה האסורה ליבם באסור כרת, ודין צרתה, וסוטה וצרתה, וקטנה שמאנה,
  סימן קעד - דין האסורה ליבם באסור לאו ועשה
  סימן קעה - דין יבמה שהיתה אסורה והתרה
  סימן קעו - דין יבמה שאינה בת יבום משום ספק זקוקה, ודין נשי התערובות
  סימן קעז - הלכות אונס ומפתה
  סימן קעח - הלכות סוטה
הלכות פריה ורביה
סימן א - דיני פריה ורביה, ושלא לעמד בלא אשה
ובו י''ד סעיפים
א
חַיָּב כָּל אָדָם לִשָּׂא (א) אִשָּׁה כְּדֵי לִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת. וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹסֵק בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה כְּאִלּוּ שׁוֹפֵךְ דָּמִים, וּמְמַעֵט אֶת הַדְּמוּת, וְגוֹרֵם לַשְּׁכִינָה שֶׁתִּסְתַּלֵּק מִיִּשְׂרָאֵל. הגה: וְכָל מִי שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה שָׁרוּי בְּלֹא בְּרָכָה בְּלֹא תּוֹרָה כוּ', וְלֹא נִקְרָא אָדָם. וְכֵיוָן שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה עֲוֹנוֹתָיו מִפַּקְפְּקִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ''מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב וַיָּפֶק רָצוֹן מֵה''' (מִשְׁלֵי יח, כב) [טוּר]


ב
אֵין מוֹכְרִין סֵפֶר תּוֹרָה, אֶלָּא כְּדֵי לִלְמֹד (ב) תּוֹרָה וְלִשָּׂא אִשָּׁה:


ג
מִצְוָה עַל כָּל אָדָם שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה (ג) בֶּן י''ח, וְהַמַּקְדִּים לִשָּׂא בֶּן י''ג, מִצְוָה מִן (ד) הַמֻּבְחָר, אֲבָל קֹדֶם י''ג לֹא יִשָּׂא דְּהָוֵי (ה) כִּזְנוּת. וּבְשׁוּם עִנְיָן לֹא יַעֲבֹר מֵעֶשְׂרִים שָׁנָה בְּלֹא אִשָּׁה. וּמִי שֶׁעָבְרוּ עָלָיו כ' שָׁנָה וְאֵינוֹ רוֹצֶה לִשָּׂא, בֵּית דִּין כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשָּׂא כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. וּמִיהוּ, אִם עוֹסֵק בַּתּוֹרָה וְטָרַח בָּהּ, וּמִתְיָרֵא לִשָּׂא אִשָּׁה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִטְרַח בִּמְזוֹנוֹ וְיִתְבַּטֵּל מִן הַתּוֹרָה, מֻתָּר (ו) לְהִתְאַחֵר. הגה: וּבַזְּמַן הַזֶּה נָהֲגוּ שֶׁלֹּא לָכֹף עַל זֶה. וְכֵן מִי שֶׁלֹּא קִיֵּם פְּרִיָּה וּרְבִיָּה וּבָא לִשָּׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ בַּת בָּנִים, כְּגוֹן עֲקָרָה וּזְקֵנָה אוֹ קְטַנָּה, מִשּׁוּם שֶׁחוֹשֵׁק בָּהּ אוֹ מִשּׁוּם מָמוֹן שֶׁלָּהּ, אַף עַל פִּי שֶׁמִּדִּינָא הָיָה לִמְחוֹת בּוֹ, לֹא נָהֲגוּ מִכַּמָּה דּוֹרוֹת לְדַקְדֵּק בְּעִנְיַן הַזִּוּוּגִים. וַאֲפִלּוּ בְּנָשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּה עֲשָׂרָה שָׁנִים לֹא נָהֲגוּ לָכֹף אוֹתוֹ (ז) לְגָרְשָׁהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קִיֵּם פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, וְכֵן בִּשְׁאָר עִנְיְנֵי זִוּוּגִים (רִיבָ''שׁ סִימָן ט''ו), וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְּהֵא אֲסוּרָה עָלָיו:


ד
וּמִי שֶׁחָשְׁקָה נַפְשׁוֹ בַּתּוֹרָה, כְּבֶן עַזַּאי, תָּמִיד, וְנִדְבַּק בָּהּ כָּל יָמָיו, וְלֹא נָשָׂא אִשָּׁה, אֵין בְּיָדוֹ עָוֹן, וְהוּא שֶׁלֹּא יְהֵא יִצְרוֹ מִתְגַּבֵּר עָלָיו:


ה
כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם זָכָר וּנְקֵבָה, קִיֵּם מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה; וְהוּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה הַבֵּן (ח) סָרִיס אוֹ הַנְּקֵבָה אַיְלוֹנִית. (פי', אַיִל הוּא זְכַר הַצֹאן, כְּלוֹמַר שֶׁיֵּשׁ לָאִשָּׁה טֶבַע הַזָּכָר, וְסִימָנִים הֵם שֶׁאֵין לָהּ שָׁדַיִם כַּנָּשִׁים, וְקוֹלָהּ עָבֶה, וְאוֹתוֹ מָקוֹם אֵינוֹ בּוֹלֵט מִגּוּפָהּ כְּיֶתֶר הַנָּשִׁים):


ו
נוֹלְדוּ לוֹ זָכָר (ט) וּנְקֵבָה, וּמֵתוּ וְהִנִּיחוּ בָּנִים, הֲרֵי זֶה קִיֵּם מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיוּ בְּנֵי הַבָּנִים זָכָר וּנְקֵבָה, וְהָיוּ בָּאִים מִזָּכָר וּנְקֵבָה, אַף עַל פִּי שֶׁהַזָּכָר בֶּן בִּתּוֹ וְהַנְּקֵבָה בַּת בְּנוֹ, הוֹאִיל וּמִשְּׁנֵי בָּנָיו הֵם בָּאִים הֲרֵי קִיֵּם מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. אֲבָל אִם הָיוּ לוֹ בֵּן וּבַת, וּמֵתוּ, וְהִנִּיחַ אֶחָד מֵהֶם זָכָר וּנְקֵבָה, עֲדַיִן לֹא קִיֵּם מִצְוָה זוֹ. הגה: הָיָה הַבֵּן (י) מַמְזֵר, אוֹ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה (וְקָטָן), קִיֵּם הַמִּצְוָה. (ב''י בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א):


ז
הָיוּ לוֹ בָּנִים בִּהְיוֹתוֹ עוֹבֵד כּוֹכָבִים, (יא) וְנִתְגַּיֵּר הוּא וְהֵם, הֲרֵי זֶה קִיֵּם מִצְוָה זוֹ. אֲבָל אִם הָיוּ לוֹ בָּנִים כְּשֶׁהוּא עֶבֶד, וְנִשְׁתַּחְרֵר הוּא וְהֵם, לֹא קִיֵּם מִצְוָה זוֹ עַד שֶׁיּוֹלִיד אַחַר שֶׁנִּשְׁתַּחְרֵר:


ח
אַף עַל פִּי שֶׁקִּיֵּם פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, אָסוּר לוֹ לַעֲמֹד בְּלֹא (יב) אִשָּׁה, וְצָרִיךְ שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה (יג) בַּת בָּנִים אִם יֵשׁ סִפֵּק בְּיָדוֹ, אֲפִלּוּ יֵשׁ לוֹ כַּמָּה בָּנִים. וְאִם אֵין סִפֵּק בְּיָדוֹ לִשָּׂא אִשָּׁה בַּת בָּנִים אֶלָּא אִם כֵּן יִמְכֹּר סֵפֶר תּוֹרָה, אִם אֵין לוֹ בָּנִים יִמְכֹּר כְּדֵי שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה בַּת בָּנִים. אֲבָל אִם יֵשׁ לוֹ (יד) בָּנִים, לֹא יִמְכֹּר אֶלָּא יִשָּׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ בַּת בָּנִים וְלֹא יַעֲמֹד בְּלֹא אִשָּׁה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ אִם יֵשׁ לוֹ בָּנִים יִמְכֹּר (טו) סֵפֶר תּוֹרָה כְּדֵי שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה בַּת בָּנִים. הגה: מִיהוּ, אִם מַכִּיר שֶׁאֵינוֹ בֶּן בָּנִים עוֹד וְאֵינוֹ רָאוּי עוֹד לְהוֹלִיד, יִשָּׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ בַּת בָּנִים (נ''י בְּפ' הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ). וְכֵן אִם יֵשׁ לוֹ בָּנִים הַרְבֵּה וּמִתְיָרֵא שֶׁאִם יִשָּׂא אִשָּׁה בַּת בָּנִים יָבֹאוּ קְטָטוֹת וּמְרִיבוֹת בֵּין הַבָּנִים וּבֵין אִשְׁתּוֹ, מֻתָּר לִשָּׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ בַּת בָּנִים; אֲבָל אָסוּר לֵישֵׁב בְּלֹא אִשָּׁה מִשּׁוּם חֲשָׁשׁ (טז) זוֹ (ת''ה סִי' רס''ג):


ט
נוֹשֵׂא אָדָם כַּמָּה נָשִׁים, וְהוּא דְּאֶפְשָׁר לְמֵיקַם (יז) בְּסִפּוּקַיְהוּ. וּמִכָּל מָקוֹם נָתְנוּ חֲכָמִים עֵצָה טוֹבָה שֶׁלֹּא יִשָּׂא אָדָם יוֹתֵר מִד' נָשִׁים, כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְכָל אַחַת עוֹנָה (יח) בְּחֹדֶשׁ. וּבְמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִשָּׂא אֶלָּא אִשָּׁה (יט) אַחַת, אֵינוֹ רַשַּׁאי לִשָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת עַל אִשְׁתּוֹ. וְעַיֵּן לְקַמָּן ס''ס ב' דְּאָסוּר לִשָּׂא שְׁנֵי נָשִׁים בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת:


י
רַבֵּנוּ גֵּרְשֹׁם (כ) הֶחֱרִים עַל הַנּוֹשֵׂא עַל אִשְׁתּוֹ; אֲבָל בִּיבָמָה לֹא הֶחֱרִים. וְכֵן בַּאֲרוּסָה. הגה: אִם אֵינוֹ רוֹצֶה (כא) לִכְנֹס אֶלָּא לִפְטֹר (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ק''א). וְהוּא הַדִּין בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּחוּי מִצְוָה, כְּגוֹן שֶׁשָּׁהָה עִם אִשְׁתּוֹ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַחוֹלֵץ רַשְׁבָּ''א סִימָן ר''פ וּמהר''ם פַּדָּוואָה סִי' י''ט). אָמְנָם יֵשׁ חוֹלְקִים וּסְבִירָא לְהוּ דְּחֵרֶם רַבֵּנוּ גֵּרְשֹׁם נוֹהֵג אֲפִלּוּ בִּמְקוֹם מִצְוָה וַאֲפִלּוּ בִּמְקוֹם יִבּוּם, וְצָרִיךְ לַחֲלֹץ (הַגָּהַת מָרְדְּכַי דִּיבָמוֹת וְהַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דִּכְתֻבּוֹת וְכֵּן כָּתַב נ''י פֶּרֶק הַחוֹלֵץ). וּבְמָקוֹם שֶׁאֵין הָרִאשׁוֹנָה בַּת גֵּרוּשִׁין, כְּגוֹן (כב) שֶׁנִּשְׁתַּטֵּית אוֹ שֶׁהוּא מִן הַדִּין לְגָרְשָׁהּ וְאֵינָהּ רוֹצָה לִקַּח גֵּט מִמֶּנּוּ, יֵשׁ לְהָקֵל לְהַתִּיר לוֹ לִשָּׂא אַחֶרֶת (כֵּן מַשְׁמַע בִּתְשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א). וְכָל שֶׁכֵּן אִם הִיא אֲרוּסָה וְאֵינָהּ רוֹצָה לְהִנָּשֵׂא לוֹ אוֹ לִפְטֹר מִמֶּנּוּ. וְלֹא פָּשְׁטָה תַּקָּנָתוֹ בְּכָל הָאֲרָצוֹת. הגה: וְדַוְקָא בְּמָקוֹם שֶׁיָּדוּעַ שֶׁלֹּא פָּשְׁטָה תַּקָּנָתוֹ, אֲבָל מִן הַסְּתָם נוֹהֵג בְּכָל מָקוֹם (תְּשׁוּבַת ר''י מִינְץ סִי' ק''י). וְעַיֵּן בְּיוֹרֶה דֵעָה סִי' רכ''ח אִם הָלַךְ מִמָּקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (כג) לְהַחֲמִיר לְמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהָקֵל. וְלֹא הֶחֱרִים אֶלָּא עַד סוֹף הָאֶלֶף (כד) הַחֲמִישִׁי. הגה: וּמִכָּל מָקוֹם בְּכָל מְדִינוֹת אֵלּוּ הַתַּקָּנָה וְהַמִּנְהָג בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד, וְאֵין נוֹשְׂאִין שְׁתֵּי נָשִׁים, וְכוֹפִין בַּחֲרָמוֹת וְנִדּוּיִין מִי שֶׁעוֹבֵר וְנוֹשֵׂא ב' נָשִׁים לְגָרֵשׁ אַחַת (כה) מֵהֶן. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבַזְּמַן הַזֶּה אֵין לָכֹף מִי שֶׁעָבַר חֵרֶם רַבֵּנוּ גֵּרְשֹׁם (ב''י סִי' ע''ו), מֵאַחַר שֶׁכְּבָר נִשְׁלַם אֶלֶף הַחֲמִישִׁי (שָׁם בְּשֵׁם מַהֲרִי''ק), וְאֵין נוֹהֲגִין כֵּן. יֵשׁ אוֹמְרִים מִי שֶׁנִשְׁתַּמְּדָה אִשְׁתּוֹ, מְזַכֶּה לָהּ גֵּט עַל יְדֵי (כו) אַחֵר וְנוֹשֵׂא אַחֶרֶת, וְכֵן נוֹהֲגִין בִּקְצָת מְקוֹמוֹת (פִּסְקֵי מהרא''י סִי' רנ''ו). וּבְמָקוֹם שֶׁאֵין מִנְהָג אֵין לְהַחֲמִיר וּמֻתָּר לִשָּׂא אַחֶרֶת בְּלֹא גֵּרוּשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה (שָׁם מִנְהֲגֵי רַיְנוּ''ס):


יא
טוֹב לַעֲשׂוֹת תַּקָּנָה בַּחֲרָמוֹת וְנִדּוּיִים עַל מִי שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה עַל אִשְׁתּוֹ:


יב
נִשְׁבַּע שֶׁלֹּא יִשָּׂא אַחֶרֶת עַל אִשְׁתּוֹ, וְשָׁהֲתָּה עֶשֶׂר שָׁנִים שֶׁלֹּא יָלְדָה, יִתְבָּאֵר בְּסִימָן קי''ח:


יג
אִשָּׁה אֵינָהּ מְצֻוָּה עַל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. (וְעַיֵּן בְּסִימָן קנ''ד). [הַגָּה] וּמִכָּל מָקוֹם יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלֹא תַּעֲמֹד בְּלֹא אִישׁ מִשּׁוּם (כז) חֲשָׁדָא (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פֶּרֶק הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ בְּשֵׁם א''ז):


יד
דִּין מִי שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה, יִתְבָּאֵר שָׁם:

   

סימן ב - שישתדל כל אדם לקח לו אשה הגונה
ובו י''א סעיפים
א
לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שׁוּם (א) פִּסוּל. הגה: כָּל הַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה פְּסוּלָה מִשּׁוּם (ב) מָמוֹן, הָוְיָן לוֹ בָּנִים שֶׁאֵינָם מְהֻגָּנִים. אֲבָל בְּלָאו הָכִי, שֶׁאֵינָהּ פְּסוּלָה עָלָיו אֶלָּא שֶׁנּוֹשְׂאָהּ מִשּׁוּם מָמוֹן, מֻתָּר (תְּשׁוּבַת רִיבָ''שׁ סִימָן ט''ו). מִי שֶׁרוֹצֶה לִשָּׂא אִשָּׁה פְּסוּלָה, בְּנֵי מִשְׁפַּחְתּוֹ יְכוֹלִין לִמְחוֹת בּוֹ (הָרַ''ן פֶּרֶק הַמּוֹכֵר). וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁגִּיחַ בָּהֶם, יַעֲשׂוּ אֵיזֶה דָּבָר לְסִימָן שֶׁלֹּא יִתְעָרֵב זַרְעוֹ בְּזַרְעָם. וּמִי שֶׁפָּסְקוּ לוֹ מָמוֹן הַרְבֵּה לְשִׁדּוּכִין וְחָזְרוּ בָּהֶם, לֹא יְעַגֵּן כַּלָּתוֹ מִשּׁוּם זֶה וְלֹא יִתְקוֹטֵט בַּעֲבוּר נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, וּמִי שֶׁעוֹשֶׂה כֵּן אֵינוֹ מַצְלִיחַ וְאֵין זווּגוֹ עוֹלֶה יָפֶה, כִּי הַמָּמוֹן שֶׁאָדָם לוֹקֵחַ עִם אִשְׁתּוֹ אֵינוֹ מָמוֹן שֶׁל ישֶׁר, וְכָל הָעוֹשֶׂה כֵּן מִקְּרֵי נוֹשֵׂא אִשָּׁה לְשֵׁם (ג) מָמוֹן, אֶלָּא כָּל מַה שֶּׁיִּתֵּן לוֹ חָמִיו וַחֲמוֹתוֹ יִקַּח בְּעַיִן טוֹב וְאָז יַצְלִיחַ (ב''י בְּשֵׁם א''ח):


ב
כָּל הַמִּשְׁפָּחוֹת בְּחֶזְקַת (ד) כְּשֵׁרוֹת וּמֻתָּר לִשָּׂא מֵהֶם לְכַתְּחִלָּה. וְאַף עַל פִּי כֵן אִם רָאִיתָ ב' מִשְׁפָּחוֹת שֶׁמִּתְגָּרוֹת זוֹ בָּזוֹ תָּמִיד, אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁמִּתְגָּרִים זֶה בָּזֶה (בְּפ''י יוֹחֲסִין), אוֹ רָאִיתָ מִשְׁפָּחָה שֶׁהִיא בַּעֲלַת מַצָּה וּמְרִיבָה תָּמִיד, אוֹ רָאִיתָ אִישׁ שֶׁהוּא מַרְבֶּה מְרִיבָה עִם הַכֹּל וְעַז פָּנִים בְּיוֹתֵר, חוֹשְׁשִׁין לָהֶם וְרָאוּי לְהִתְרַחֵק מֵהֶם, שֶׁאֵלּוּ סִימָנֵי פַּסְלוּת הֵם. וְכֵן כָּל הַפּוֹסֵל אֲחֵרִים תָּמִיד, כְּגוֹן שֶׁנּוֹתֵן שֶׁמֶץ בְּמִשְׁפָּחוֹת אוֹ בִּיחִידִים וְאוֹמֵר עֲלֵיהֶם שֶׁהֵם מַמְזֵרִים, חוֹשְׁשִׁין לוֹ שֶׁמָּא מַמְזֵר הוּא. וְאִם אוֹמֵר לָהֶם שֶׁהֵם עֲבָדִים, חוֹשְׁשִים לוֹ שֶׁמָּא עֶבֶד הוּא, שֶׁכָּל הַפּוֹסֵל בְּמוּמוֹ פּוֹסֵל. וְכֵן מִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עַזּוּת פָּנִים (ה) וְאַכְזָרִיּוּת וְשׂוֹנֵא אֶת הַבְּרִיּוֹת וְאֵינוֹ גּוֹמֵל לָהֶם חֶסֶד, חוֹשְׁשִים לוֹ בְּיוֹתֵר שֶׁמָּא גִּבְעוֹנִי הוּא:


ג
מִשְׁפָּחָה שֶׁקָּרָא עָלֶיהָ עַרְעָר, וְהוּא שֶׁיָּעִידוּ (ו) שְׁנַיִם שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהֶם מַמְזֵר אוֹ חָלָל אוֹ שֶׁיֵּשׁ (ז) בָּהֶם עַבְדוּת, הֲרֵי זֶה סָפֵק. וְאִם מִשְׁפַּחַת כֹּהֲנִים הִיא, לֹא יִשָּׂא מִמֶּנָּה אִשָּׁה עַד שֶׁיִּבְדֹּק עָלֶיהָ ד' אִמָּהוֹת שֶׁהֵן ח': אִמָּהּ וְאֵם אִמָּהּ, אֵם אֲבִי אִמָּהּ וְאִמָּהּ; וְכֵן הוּא בּוֹדֵק עַל אֵם אָבִיהָ וְאִמָּהּ, אֵם אֲבִי אָבִיהָ וְאִמָּהּ. וְאִם הָיְתָה מִשְׁפָּחָה זוֹ שֶׁקָּרָא עָלֶיהָ עַרְעָר לְוִיִּם אוֹ יִשְׂרְאֵלִים, מוֹסִיף (ח) לִבְדֹּק עֲלֵיהֶם עוֹד אַחַת וְנִמְצָא בּוֹדֵק עֲשָׂרָה אִמָּהוֹת. אֲבָל אִשָּׁה הַבָּאָה לִנָּשֵׂא אֵינָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק, שֶׁלֹּא הֻזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לִנָּשֵׂא לִפְסוּלִים:


ד
כָּל שֶׁקּוֹרִין לוֹ מַמְזֵר, וְשׁוֹתֵק; אוֹ נָתִין, וְשׁוֹתֵק; אוֹ חָלָל, וְשׁוֹתֵק; אוֹ עֶבֶד, וְשׁוֹתֵק; חוֹשְׁשִׁין לוֹ (ט) וּלְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֵין נוֹשְׂאִין מֵהֶם, אֶלָּא אִם כֵּן בּוֹדְקִין כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְדַּוְקָא מִשְׁפָּחָה שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהּ (י) אֶחָד מֵאֵלּוּ הַפְּסוּלִים, אֲבָל אָדָם אַחֵר שֶׁקּוֹרִין לוֹ כָּךְ וְשׁוֹתֵק, אֵין בְּכָךְ כְּלוּם (טוּר בְּשֵׁם ר''י וּבֵית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ן וְהָרַשְׁבָּ''א). וְיֵשׁ אוֹמְרִים עוֹד, דְּכָל זֶה דַּוְקָא בַּדּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים שֶׁהָיוּ בֵּית דִּין נִזְקָקִין לְמִי שֶׁחֵרֵף חֲבֵרוֹ וּמַעֲנִישִׁים אוֹתוֹ כָּרָאוּי, לָכֵן הָוֵי שְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה. אֲבָל עַכְשָׁו, הַשּׁוֹתֵק עַל הַמְּרִיבָה הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח, אֶלָּא אִם כֵּן קוֹרִין לוֹ כָּךְ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת מְרִיבָה (ב''י בְּשֵׁם הַשָּׂגוֹת הָרַאֲבַ''ד). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּלֹא אָמְרִינַן שְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה. אֶלָּא אִם כֵּן צָוַח עַל פִּסוּל אַחֵר, אֲבָל אִם שׁוֹתֵק תָּמִיד לֹא הָוֵי כְּהוֹדָאָה (הָרַ''ן סוֹף פ''ק דִּכְתֻבּוֹת). וְכָל זֶה מַיְרֵי בְּפִסוּל הַנּוֹגֵעַ בְּעַצְמוֹ, אֲבָל אִם רוֹצִים לִפְסֹל זַרְעוֹ בְּפָנָיו וְשׁוֹתֵק, אֵין בְּכָךְ הוֹדָאָה, אֲבָל לְמֵיחַשׁ קְצָת מִיהָא בָּעִינָן (תְּשׁוּבַת רַ''מ פַּדָּוואָה סִימָן י''ד). וְהַשּׁוֹמֵעַ חֶרְפָּתוֹ בִּשְׁאָר דְּבָרִים וְשׁוֹתֵק, סִימָן הוּא שֶׁהוּא מְיֻחָס:


ה
מִשְׁפָּחָה שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהּ סְפֵק חָלָל, כָּל אִשָּׁה כְּשֵׁרָה שֶׁנִּשֵּׂאת לְאֶחָד מֵאוֹתָהּ מִשְׁפָּחָה וְנִתְאַלְמְנָה, אֲסוּרָה לְכֹהֵן לְכַתְּחִלָּה, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהֵם שְׁתֵּי סְפֵקוֹת, שֶׁמָּא זוֹ אַלְמָנַת אוֹתוֹ חָלָל, שֶׁמָּא אֵינָהּ אַלְמָנָתוֹ; וְאִם נֹאמַר שֶׁהִיא אַלְמָנָתוֹ, שֶׁמָּא אֵינוֹ חָלָל. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא הָאַלְמָנָה דְּהֲוָה לָהּ חֶזְקַת כַּשְּׁרוּת, אֲבָל בִּתָּהּ, אֲפִלּוּ נִשֵאת, תֵּצֵא. וְיֵשׁ מְקִלִּין וְאוֹמְרִים דְּאֵין חִילוּק בֵּינָהּ (יא) לְבִתָּהּ (ב' הַדֵּעוֹת בְּב''י בסס''ז). אֲבָל אִם נִתְעָרֵב בָּהּ חָלָל וַדַּאי, כָּל אִשָּׁה מֵהֶם אֲסוּרָה עַד שֶׁיִּבְדֹּק, וְאִם נִשֵּׂאת תֵּצֵא. וְהוּא הַדִּין אִם נִתְעָרֵב בָּהּ סְפֵק (יב) מַמְזֵר אוֹ מַמְזֵר וַדַּאי. הגה: וְכָל זֶה דַּוְקָא לְמִי שֶׁיּוֹדֵעַ בַּדָּבָר. אֲבָל מִשְׁפָּחָה שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהּ פְּסוּל, וְאֵינוֹ יָדוּעַ לָרַבִּים, כֵּיוָן שֶׁנִּטְמְעָה (יג) נִטְמְעָה, וְהַיּוֹדֵעַ פְּסוּלָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְגַלּוֹתָהּ, אֶלָּא יַנִּיחֶנָּהּ בְּחֶזְקַת כַּשְּׁרוּת, שֶׁכָּל הַמִּשְׁפָּחוֹת שֶׁנִּטְמְעוּ בְּיִשְׂרָאֵל כְּשֵׁרִים לֶעָתִיד לָבֹא. וּמִכָּל מָקוֹם כָּשֵׁר הַדָּבָר לְגַלּוֹת לַצְּנוּעִין (כָּךְ מַשְׁמַע מֵהָרַ''ן פֶּרֶק עֲשָׂרָה יוֹחֲסִין). וְדַוְקָא מִשְׁפָּחָה שֶׁנִּטְמְעָה וְנִתְעָרְבָה, אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִתְעָרְבָה מְגַלִּין הַפְּסוּלִים וּמַכְרִיזִין עֲלֵיהֶם, כְּדֵי שֶׁיַּפְרִישׁוּ מֵהֶם הַכְּשֵׁרִים (שָׁם בְּהַגָּהוֹת אַלְפָסִי). וְעַיֵּן בְּחשֶׁן הַמִּשְׁפָּט סִימָן ל''ה מִי נֶאֱמָן לְהָעִיד עַל מִשְׁפָּחוֹת:


ו
לְעוֹלָם יִשְׁתַּדֵּל אָדָם לִשָּׂא בַּת תַּלְמִיד חָכָם וּלְהַשִּׂיא בִּתּוֹ לְתַלְמִיד חָכָם. לֹא מָצָא בַּת תַּלְמִיד חָכָם, יִשָּׂא בַּת גְּדוֹלֵי הַדּוֹר, לֹא מָצָא בַּת גְּדוֹלֵי (יד) הַדּוֹר, יִשָּׂא בַּת רָאשֵׁי כְּנֵסִיּוֹת. לֹא מָצָא בַּת רָאשֵׁי כְּנֵסִיּוֹת, יִשָּׂא בַּת גַּבָּאֵי צְדָקָה. לֹא מָצָא בַּת גַּבָּאֵי צְדָקָה, יִשָּׂא בַּת מְלַמְּדֵי תִּינוֹקוֹת וְאַל יַשִּׂיא בִּתּוֹ לְעַם הָאָרֶץ. הגה: וְעַל בְּנוֹתֵיהֶן הוּא אוֹמֵר: ''אָרוּר שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה'' (דְּבָרִים כז, כא). וְכָל זֶה בְּעַם הָאָרֶץ שֶׁאֵינוֹ מְדַקְדֵּק בְּמִצְוֹת (טוּר). וּמִצְוָה לְאָדָם שֶׁיִּשָּׂא בַּת אֲחוֹתוֹ (גְּמָרָא בְּסַנְהֶדְרִין וּבִיבָמוֹת). וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף בַּת אָחִיו (הָרַמְבַּ''ם פ''ב דְּהִלְכוֹת אִסוּרֵי בִּיאָה):


ז
לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשָּׁה לֹא מִמִּשְׁפַּחַת מְצֹרָעִין וְלֹא מִמִּשְׁפַּחַת נִכְפִּין, וְהוּא שֶׁהֻחְזַק שָׁלֹשׁ (טו) פְּעָמִים שֶׁיָּבוֹאוּ בְּנֵיהֶם לִידֵי כָּךְ:


ח
עַם הָאָרֶץ לֹא יִשָּׂא כֹּהֶנֶת, וְאִם נָשָׂא אֵין זִוּוּגָם עוֹלֶה יָפֶה שֶׁתָּמוּת הִיא אוֹ הוּא מְהֵרָה, אוֹ תְּקָלָה תָּבֹא בֵּינֵיהֶם. אֲבָל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁנּוֹשֵׂא כֹּהֶנֶת, הֲרֵי זֶה נָאֶה וּמְשֻׁבָּח, תּוֹרָה וּכְהֻנָּה בְּמָקוֹם אֶחָד:


ט
לֹא יִשָּׂא בָּחוּר זְקֵנָה, וְלֹא זָקֵן (טז) יַלְדָּה, שֶׁדָּבָר זֶה גּוֹרֵם לִזְנוּת:


י
לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשָּׁה וְדַעְתּוֹ לְגָרְשָׁהּ. וְאִם הוֹדִיעַ תְּחִלָּה שֶׁהוּא נוֹשֵׂא אוֹתָהּ לְיָמִים יְדוּעִים, מֻתָּר:


יא
לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשָּׁה בִּמְדִינָה זוֹ וְיֵלֵךְ וְיִשָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת בִּמְדִינָה אַחֶרֶת, שֶׁמָּא יִזְדַּוְגוּ הַבָּנִים זֶה לָזֶה וְנִמְצָא אָח נוֹשֵׂא אֲחוֹתוֹ. וְאָדָם גָּדוֹל שֶׁשְּׁמוֹ יָדוּעַ וְזַרְעוֹ מְפֻרְסָם אַחֲרָיו, מֻתָּר:

   

סימן ג - דין בן שהוא ספק לכהנה
ובו ט' סעיפים
א
מִי שֶׁבָּא בַּזְּמַן הַזֶּה וְאָמַר: כֹּהֵן אֲנִי, אֵינוֹ נֶאֱמָן. וְאֵין מַעֲלִין אוֹתוֹ לִכְהֻנָּה עַל פִּי עַצְמוֹ, וְלֹא יִקְרָא בַּתּוֹרָה רִאשׁוֹן וְלֹא יִשָּׂא אֶת כַּפָּיו. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּנֶאֱמָן לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה רִאשׁוֹן וְלִשָּׂא אֶת כַּפָּיו בַּזְּמַן (א) הַזֶּה, שֶׁאֵין לָנוּ תְּרוּמָה דְּאוֹרָיְתָא שֶׁנָּחוּשׁ שֶׁמָּא יַעֲלוּ אוֹתוֹ לִתְרוּמָה (ב''י בְּשֵׁם הָרְמַ''ךְ). וְכֵן נוֹהֲגִין הָאִדָּנָא בְּכָל מָקוֹם שֶׁאֵין נוֹהֲגִין בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה וְלֵיכָּא לְמֵיחַשׁ לְמִידִי. וְלֹא יֹאכַל בְּקָדְשֵׁי הַגְּבוּל עַד שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עֵד אֶחָד. אֲבָל אוֹסֵר עַצְמוֹ בִּגְרוּשָׁה וְזוֹנָה וַחֲלָלָה וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵתִים, וְאִם נָשָׂא אוֹ נִטְמָא (ב) לוֹקֶה. וְהַנִּבְעֶלֶת (לוֹ, אִם הִיא פְּסוּלֵי כְּהֻנָּה), סְפֵק (ג) חֲלָלָה. וְאִם הָיָה מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, נֶאֱמָן. כֵּיצַד, מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ וְאָמַר: זָכוּר אֲנִי כְּשֶׁהָיִיתִי תִּינוֹק וְהָיִיתִי מֻרְכָּב עַל כְּתֵפוֹ שֶׁל אַבָּא, הוֹצִיאַנִי מִבֵּית (ד) הַסֵפֶר, הִפְשִׁיטוּנִי אֶת כֻּתָּנְתִּי וְהִטְבִּילוּנִי לֶאֱכֹל תְּרוּמָה לָעֶרֶב, וַחֲבֵרַי בְּדֵלִים מִמֶּנִּי וְהָיוּ קוֹרִין אוֹתִי: יוֹחָנָן אוֹכֵל חַלּוֹת; וְהֶעֱלָהוּ רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ (ה) לִכְהֻנָּה עַל פִּי עַצְמוֹ:


ב
הָיָה עֵד אֶחָד מֵעִיד עָלָיו, נֶאֱמָן לְהַאֲכִילוֹ בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה וְלִקְרוֹת בַּתּוֹרָה רִאשׁוֹן וְלִשָּׂא אֶת כַּפָּיו, וַאֲפִלּוּ אָבִיו נֶאֱמָן (ו) עָלָיו. וַאֲפִלּוּ מִשְּׁטָרוֹת מַעֲלִין לִכְהֻנָּה בַּזְּמַן הַזֶּה. כֵּיצַד, הֲרֵי שֶׁהָיָה כָּתוּב בַּשְּׁטָר: פְּלוֹנִי (ז) כֹּהֵן לָוָה מִפְּלוֹנִי מָנֶה, וְעֵדִים חֲתוּמִים עָלָיו, הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת כֹּהֵן כְּכֹהֲנֵי זְמַן זֶה. וְכֵן מַעֲלִין מִנְּשִׂיאוּת כַּפַּיִם וּמִקְּרִיאָה בַּתּוֹרָה רִאשׁוֹן לִהְיוֹת כֹּהֵן כְּכֹהֲנֵי זְמַן זֶה. (וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם חָתַם (ח) עַצְמוֹ: אֲנִי פְּלוֹנִי כֹּהֵן עֵד, מְהַנֵּי בַּזְּמַן הַזֶּה) (הָרַ''ן פֶּרֶק ב' דִּכְתֻבּוֹת):


ג
אִם יָעִיד אֶחָד מֵהָאֲנוּסִים שֶׁאֶחָד מֵהֶם מֻחְזָק בִּכְהֻנָּה, מַעֲלִין אוֹתוֹ לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא אִמּוֹ (ט) כּוּתִית:


ד
אֲפִלּוּ בָּאוּ שְׁנַיִם, וְכָל אֶחָד מֵעִיד עַל חֲבֵרוֹ שֶׁהוּא כֹּהֵן, נֶאֱמָנִים, וְלֹא חַיְשִׁינָן לְגוֹמְלִין:


ה
נֶאֱמָן הַגָּדוֹל לוֹמַר: זְכוּרַנִי, כְּשֶׁהָיִיתִי תִּינוֹק, שֶׁרָאִיתִי לִפְלוֹנִי טוֹבֵל וְאוֹכֵל (י) תְּרוּמָה, וּמַעֲלִין אוֹתוֹ עַל פִּיו לִהְיוֹת כֹּהֵן כְּכֹהֲנֵי זְמַן זֶה:


ו
מִי שֶׁבָּא וְאָמַר: (יא) כֹּהֵן אֲנִי, וְעֵד אֶחָד מֵעִיד שֶׁיּוֹדֵעַ בְּאָבִיו שֶׁהוּא כֹּהֵן, אֵין מַעֲלִין אוֹתוֹ לִכְהֻנָּה עַל פִּיו, שֶׁמָּא חָלָל הוּא, עַד שֶׁיָּעִיד שֶׁזֶּה כֹּהֵן הוּא. אֲבָל אִם הֻחְזַק אָבִיו כֹּהֵן, אוֹ שֶׁבָּאוּ שְׁנַיִם וְהֵעִידוּ שֶׁאָבִיו שֶׁל זֶה כֹּהֵן הוּא, הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת אָבִיו. וּבְכָל דָּבָר הוֹלְכִין אַחַר (יב) הַחֲזָקָה, שֶׁהֲרֵי שׂוֹרְפִין וְסוֹקְלִין עַל הַחֲזָקָה:


ז
מִי שֶׁהֻחְזַק אָבִיו כֹּהֵן, וְיָצָא עָלָיו קוֹל שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן (יג) חֲלוּצָה, חוֹשְׁשִׁין לוֹ וּמוֹרִידִין אוֹתוֹ. בָּא עֵד אֶחָד אַחַר כָּךְ וְהֵעִיד שֶׁהוּא כָּשֵׁר, מַעֲלִין אוֹתוֹ לִכְהֻנָּה עַל פִּיו. בָּאוּ ב' עֵדִים אַחַר כָּךְ וְהֵעִידוּ שֶׁהוּא חָלָל, מוֹרִידִין אוֹתוֹ מִכְּהֻנָּה. בָּא עֵד אֶחָד וְהֵעִיד שֶׁהוּא כָּשֵׁר, מַעֲלִין אוֹתוֹ לִכְהֻנָּה, שֶׁזֶּה הָאַחֲרוֹן מִצְטָרֵף לְעֵד רִאשׁוֹן, וַהֲרֵי שְׁנַיִם מְעִידִים שֶׁהוּא כָּשֵׁר וּשְׁנַיִם מְעִידִים שֶׁהוּא פָּסוּל, יִדָּחוּ אֵלּוּ וָאֵלּוּ וְיִדָּחֶה הַקּוֹל, שֶׁהַשְּׁנַיִם כְּמֵאָה, וְיִשָּׁאֵר כֹּהֵן בְּחֶזְקַת (יד) אָבִיו:


ח
אִשָּׁה שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים אַחַר בַּעְלָהּ, וְיָלְדָה, וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן ט' לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן, וְהָיָה אֶחָד מֵהֶן כֹּהֵן וְהַשֵּׁנִי יִשְׂרָאֵל, הֲרֵי זֶה סְפֵק כֹּהֵן. וְכֵן אִם נִתְעָרֵב וְלַד כֹּהֵן בִּוְלַד יִשְׂרָאֵל, וְהִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת, כָּל אֶחָד מֵהֶם סְפֵק כֹּהֵן, וְנוֹתְנִים עֲלֵיהֶם חֻמְרֵי יִשְׂרָאֵל וְחֻמְרֵי כֹּהֲנִים: נוֹשְׂאִים נָשִׁים הָרְאוּיוֹת לִכְהֻנָּה, וְאֵין מִטַּמְּאִים לְמֵתִים, וְלֹא אוֹכְלִים בִּתְרוּמָה, וְאִם נָשְׂאוּ גְּרוּשָׁה מוֹצִיאִין וְאֵין לוֹקִים:


ט
שְׁנֵי כֹּהֲנִים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶם, אוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעְלָהּ ג' חֳדָשִׁים וְנִשֵּׂאת לְכֹהֵן אַחֵר, וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן ט' לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן, הֲרֵי זֶה כֹהֵן, וְנוֹתְנִים עַל הַוָּלָד חֻמְרֵי שְׁנֵיהֶם: הוּא אוֹנֵן (טו) עֲלֵיהֶם וְהֵם אוֹנְנִים עָלָיו, הוּא אֵינוֹ מִטַּמֵּא לָהֶם וְהֵם אֵינָם מִטַּמְּאִים לוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּזְמַן שֶׁבָּאִים מִכֹּחַ נִשּׂוּאִין. אֲבָל בִּזְנוּת, מַשְׁתִּיקִין אוֹתוֹ מִדִּין כְּהֻנָּה, הוֹאִיל וְאֵין יָדוּעַ וַדַּאי מִי הוּא אָבִיו. כֵּיצַד, עֲשָׂרָה כֹּהֲנִים שֶׁפֵּרַשׁ אֶחָד מֵהֶם וּבָעַל, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא וַדַּאי (בֶּן) כֹּהֵן. וְאִם נִטְמָא לְמֵת אוֹ שֶׁנָשָׂא גְּרוּשָׁה לוֹקֶה, וְאֵינוֹ עוֹבֵד וְאֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה. הגה: זָנְתָה עִם כֹּהֵן אֶחָד, וּבְתוֹךְ שְׁלשָׁה נִשֵּׂאת לְכֹהֵן אַחֵר, הַוָּלָד פָּסוּל (טז) לִכְהֻנָּה (תולדות אדם וחוה נכ''ג). כֹּהֵן הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה וּמוֹדֶה שֶׁהוּא בְּנוֹ, הַבֵּן כֹּהֵן לְכָל דָּבָר וְלֹא חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא הִפְקִירָה נַפְשָׁהּ לַאֲחֵרִים (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ב):

   

סימן ד - מי הם האסורים לבא בקהל, ואיזהו הנקרא ממזר
ובו ל''ז סעיפים
א
מַמְזֵרִים וּנְתִינִים אֲסוּרִים אִסוּר עוֹלָם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת, בֵּין זְכָרִים בֵּין נְקֵבוֹת:


ב
עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי אֲסוּרִין וְאִסוּרָן אִסוּר (א) עוֹלָם; אֲבָל נְקֵבוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת מִיָּד:


ג
מִצְרִי וֶאֱדוֹמִי אֵינָם אֲסוּרִים אֶלָּא עַד שְׁלשָׁה דּוֹרוֹת, אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת, שֶׁאַחַר שֶׁנִּתְגַּיֵּר הוּא וּבְנוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אַחַר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר, אֲסוּרִים, וּבֶן בְּנוֹ מֻתָּר:


ד
מִצְרִית מְעֻבֶּרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרָה, בְּנָהּ מִצְרִי שֵׁנִי:


ה
יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל אַחַת (ב) מֵאֵלּוּ, הַוָּלָד כְּמוֹתָהּ. וְאֶחָד מֵאֵלּוּ, חוּץ מִמַּמְזֵר שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, הַוָּלָד כָּשֵׁר לַקָּהָל אֶלָּא שֶׁפָּגוּם (ג) לִכְהֻנָּה:


ו
נִתְגַּיְּרָה אַחַת מֵאֵלּוּ וְנִשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, אוֹ שֶׁנִּתְגַּיֵּר אֶחָד מֵאֵלּוּ וְנָשָׂא אִשָּׁה יִשְׂרְאֵלִית, הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר (ד) הַפָּסוּל. לְפִיכָךְ, גֵּר עַמּוֹנִי אוֹ מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, הַבַּת כְּשֵׁרָה אֲפִלּוּ (ה) לִכְהֻנָּה, שֶׁאַחַר אֵיזֶה מֵהֶם שֶׁנֵּלֵךְ הִיא כְּשֵׁרָה. אֲבָל מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית רִאשׁוֹנָה, הַוָּלָד שֵׁנִי. מִצְרִי רִאשׁוֹן שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית שְׁנִיָּה, יֵשׁ אוֹמְרִים הַוָּלָד שְׁלִישִׁי, וּלְהָרַמְבַּ''ם הַוָּלָד שֵׁנִי:


ז
עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה מִצְרִית, הַוָּלָד עַמּוֹנִי. וּמִצְרִי שֶׁנָּשָׂא עַמּוֹנִית, הַוָּלָד מִצְרִי, שֶׁבָּאֻמּוֹת הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר. אֲבָל אִם נִתְגַּיְּרוּ, הַלֵּךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְּׁנֵיהֶם. לְפִיכָךְ, גֵּר עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת מִצְרִית, הַוָּלָד, אִם הוּא זָכָר, דִּינוֹ כְּעַמּוֹנִי לִהְיוֹת אָסוּר לְעוֹלָם. וְאִם הִיא נְקֵבָה, דִּינָהּ כְּמִצְרִית. הגה: גֵּר מִצְרִי שֶׁנָּשָׂא גּוֹיָה עַמּוֹנִית, הַבֵּן הוּא עַמּוֹנִי וְהַבַּת הִיא (ו) מֻתֶּרֶת (גִּרְסָא אַחֶרֶת מִצְרִית) (טוּר):


ח
וְגֵר מִצְרִי שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת (ז) עַמּוֹנִית, הַוָּלָד מִצְרִי וְאָסוּר עַד דּוֹר שְׁלִישִׁי:


ט
שְׁאָר כָּל (ח) הָאֻמּוֹת, לְאַחַר שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ, הֲרֵי אֵלּוּ כְּיִשְׂרָאֵל, מִיָּד:


י
הָאִדָּנָא נִתְבַּלְבְּלוּ כָּל הָאֻמּוֹת. לְפִיכָךְ, עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי וֶאֱדוֹמִי שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ, מֻתָּרִים לָבֹא בַּקָּהָל מִיָּד. דְּכָל דְּפָרִישׁ מֵרֻבָּא פָּרִישׁ וְאָנוּ תּוֹלִין שֶׁהוּא מֵרֹב אֻמּוֹת שֶׁהֵן מֻתָּרִים מִיָּד. לְהָרַמְבַּ''ם, הוּא הַדִּין לְמִצְרִי; וּלְהָרֹא''שׁ, מִצְרִי בְּאִסוּרוֹ (ט) עוֹמֵד:


יא
עֶבֶד שֶׁהֻטְבַּל לְשֵׁם עַבְדוּת, אָסוּר בְּיִשְׂרְאֵלִית. וְיִשְׂרָאֵל אָסוּר בְּשִׁפְחָה, בֵּין אִם הִיא שֶׁלּוֹ בֵּין אִם הִיא שֶׁל אַחֵר:


יב
לְאַחַר שֶׁשִּׁחְרְרוֹ רַבּוֹ, הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכָל דָּבָר. הִפְקִירוֹ רַבּוֹ אוֹ שֶׁהִנִּיחַ לוֹ רַבּוֹ תְּפִלִּין אוֹ שֶׁהָיָה רַבּוֹ שְׁלִיחַ צִבּוּר וּקְרָאוֹ לַעֲלוֹת לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה אוֹ שֶׁהִשִּׂיאוֹ רַבּוֹ יִשְׂרְאֵלִית, אֵינוֹ מֻתָּר בְּבַת יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁיִּכְתֹּב לוֹ גֵּט שִׁחְרוּר, וְאַף עַל פִּי כֵן חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשָׁיו. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דַּאֲפִלּו לֹא הִשִּׂיאוֹ רַבּוֹ, אֶלָּא שֶׁהוּא נְשָׂאָהּ לִפְנֵי (י) רַבּוֹ, חוֹשְׁשִין לְקִדּוּשָׁיו. וְכָל שֶׁכֵּן אִם הוּא נָשָׂא שִׁפְחָתוֹ, דְּחוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשָׁיו (טוּר):


יג
אֵיזֶהוּ מַמְזֵר, זֶה הַבָּא מֵאַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת, בֵּין בְּחַיָּבֵי מִיתוֹת בֵּין בְּחַיָּבֵי כְּרִיתוּת, חוּץ מֵהַבָּא מֵהַנִּדָּה שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהוּא (יא) פָּגוּם אֵינוֹ מַמְזֵר אֲפִלּוּ מִדְּרַבָּנָן:


יד
הָאִשָּׁה שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ בִּמְדִינַת הַיָּם וְשָׁהָה שָׁם יוֹתֵר מִי''ב חֹדֶשׁ וְיָלְדָה אַחַר י''ב חֹדֶשׁ, הַוָּלָד מַמְזֵר, שֶׁאֵין הַוָּלָד שׁוֹהֶה בִּמְעֵי אִמּוֹ יוֹתֵר מִי''ב חֹדֶשׁ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֵינוֹ בְּחֶזְקַת (יב) מַמְזֵר. וְכֵיוָן דִּפְלֻגְתָּא הוּא, הָוֵי סְפֵק מַמְזֵר. הגה: אֲבָל תּוֹךְ י''ב חֹדֶשׁ אֵין לָחוּשׁ, דְּאָמְרִינַן (יג) דְּאִשְׁתַּהֵי (יד) כָּל כָּךְ בִּמְעֵי אִמּוֹ (כְּעוֹבָדָא פֶּרֶק הֶעָרֵל, וְכָךְ כָּתַב מַהֲרִי''ק). וְדַוְקָא שֶׁלֹּא רָאוּ בָּהּ דָּבָר מְכֹעָר, אֲבָל אִם רָאוּ בָּהּ דָּבָר מְכֹעָר לֹא אָמְרִינָן דְּאִשְׁתַּהֵי כָּל כָּךְ, וְחַיְשִׁינָן לֵהּ (בִּתְשׁוּבַת מַיְמוֹנִי). אִשָּׁה שֶׁנִּתְעַבְּרָה מִבַּעְלָהּ סוֹף סִיוָן, וְיָלְדָה תְּחִלַּת כִּסְלֵו, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בֵּינֵיהֶם רַק חֲמִשָּׁה חֳדָשִׁים לֹא חַיְשִׁינָן לִבְנָהּ לוֹמַר שֶׁהָיְתָה מְעֻבֶּרֶת קֹדֶם לָכֵן, דְּהֶחֳדָשִׁים (טו) גּוֹרְמִים (עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קנ''ו סָעִיף ד') וְהֲוָה לֵהּ בֶּן ז' (בִּתְשׁוּבַת ר''י מִינְץ סִימָן ו). וַאֲפִלּוּ הִפִּילָה בְּתִשְׁרִי, וְשָׁמְעָה הַוָּלָד בּוֹכֶה, לֹא חַיְשִׁינָן שֶׁהָיְתָה מְעֻבֶּרֶת קֹדֶם לָכֵן, דְּאֶפְשָׁר לוֹ לִבְכּוֹת לַחֲמִשָּׁה חֳדָשִׁים אֶלָּא שֶׁהוּא נֵפֶל וְאֵינוֹ רָאוּי לִהְיוֹת קַיָּם (בְּב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבָה שֶׁכָּךְ הֵשִׁיב הָר''ד דוראן) (הוּבָא בְּסוֹף הַטּוּר סִי' קע''ח):


טו
אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁיָּצָא עָלֶיהָ קוֹל שֶׁהָיְתָה (טז) מְזַנָּה תַּחַת בַּעְלָהּ, וְהַכֹּל מְרַנְּנִים אַחֲרֶיהָ, אֵין חוֹשְׁשִׁין לְבָנֶיהָ שֶׁמָּא הֵם מַמְזְרִים, שֶׁרֹב בְּעִילוֹת תּוֹלִים (יז) בַּבַּעַל. אֲבָל הִיא בְּעַצְמָהּ, חוֹשְׁשִׁין לָהּ מִשּׁוּם זוֹנָה. וְכֹהֵן חוֹשֵׁשׁ לָהּ מִדִּין (יח) תּוֹרָה, וְאִם בַּעְלָהּ כֹּהֵן, חוֹשְׁשִׁין עַל בָּנֶיהָ שֶׁהֵם (יט) חֲלָלִים (מהרי''ו סִימָן כ''ד); וְיִשְׂרָאֵל, אִם רוֹצֶה לְהִתְרַחֵק מִן הַכִּעוּר. וְאִם הִיא פְּרוּצָה בְּיוֹתֵר, חוֹשְׁשִׁין אַף (כ) לְבָנִים. הגה: וּמִכָּל מָקוֹם הִיא נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר עַל בָּנֶיהָ שֶׁהֵם כְּשֵׁרִים (מהר''מ פַּדָּוואָה סִימָן ל''ג). הָיְתָה פְּרוּצָה כְּשֶׁהָיְתָה פְּנוּיָה אוֹ אֲרוּסָה, וְלֹא הָיְתָה פְּרוּצָה לְאַחַר נִשּׂוּאִין, אַף עַל פִּי שֶׁרָאוּהָ מְנָאֶפֶת פַּעַם אַחַת, בָּנֶיהָ כְּשֵׁרִים (ג''ז שָׁם):


טז
הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וְנִשֵּׂאת, וַהֲרֵי בַּעְלָהּ קַיָּם, הַוָּלָד מֵהַשֵּׁנִי מַמְזֵר גָּמוּר וּמֻתָּר בְּמַמְזֶרֶת. וְאִם הָרִאשׁוֹן חָזַר וּבָא עָלֶיהָ קֹדֶם שֶׁגֵּרְשָׁהּ (כא) הַשֵּׁנִי, וְיָלְדָה, הוּא מַמְזֵר מִדְּרַבָּנָן, וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת גְּמוּרָה וּמֻתָּר בְּמַמְזֶרֶת מִדְּרַבָּנָן כַּיּוֹצֵא בּוֹ. אֲבָל אִם זִנְּתָה וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ עָלֶיהָ, אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר (מָרְדְּכַי סוֹף הַחוֹלֵץ):


יז
מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה מִפְּנֵי שֶׁצַּד מַמְזֶרֶת וְצַד כַּשְׁרוּת מְעֹרָבִים בּוֹ. לְפִיכָךְ, אָסוּר אַף בְּשִׁפְחָה, וּבָנָיו (כב) כְּמוֹתוֹ לְעוֹלָם:


יח
יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, אוֹ מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא יִשְׂרְאֵלִית, הַוָּלָד מַמְזֵר לְעוֹלָם:


יט
גּוֹי וְעֶבֶד שֶׁבָּאוּ עַל הַמַּמְזֶרֶת, הַוָּלָד מַמְזֵר. וְאִם בָּאוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, בֵּין פְּנוּיָה בֵּין אֵשֶׁת אִישׁ, הַוָּלָד (כג) כָּשֵׁר, וּפָגוּם לִכְהֻנָּה:


כ
מַמְזֵר הַבָּא עַל הַגּוֹיָה, הַוָּלָד גּוֹי. וְאִם נִתְגַּיֵּר, הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל. וְאִם בָּא עַל הַשִּׁפְחָה, הַוָּלָד עֶבֶד. נִשְׁתַּחְרֵר, הֲרֵי הוּא בֶּן חוֹרִין. לְפִיכָךְ, מַמְזֵר נוֹשֵׂא לְכַתְּחִלָּה, (כד) שִׁפְחָה שֶׁקִּבְּלָה עָלֶיהָ מִצְוֹת, וְטָבְלָה לְשֵׁם עַבְדוּת, לְהַתִּיר בָּנָיו, שֶׁיִּשְׁתַּחְרְרוּ וְיִהְיוּ מֻתָּרִים בְּיִשְׂרְאֵלִית:


כא
גּוֹי שֶׁבָּא עַל אִמּוֹ וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בֵּן, וְנִתְגַּיֵּר אוֹתוֹ (כה) הַבֵּן, מֻתָּר לָבֹא (כו) בַּקָּהָל:


כב
גֵּר וְעֶבֶד מְשֻׁחְרָר, מֻתָּרִים (כז) בְּמַמְזֶרֶת, וְכֵן מַמְזֵר מֻתָּר בְּגִיּוֹרֶת וּבִמְשֻׁחְרֶרֶת, מִשּׁוּם דִּקְהַל גֵּרִים לֹא אִקְּרֵי קָהָל, וְהַוָּלָד מַמְזֵר. וַאֲפִלּוּ הָיְתָה הוֹרָתוֹ וְלֵידָתוֹ בִּקְדֻשָּׁה, כְּגוֹן שֶׁהָיָה אָבִיו גֵּר וְנָשָׂא גִּיּוֹרֶת, אֲפִלּוּ הָכִי מֻתָּר בְּמַמְזֶרֶת, וְדַוְקָא עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת, אֲבָל מִכָּאן וְאֵילָךְ אָסוּר, שֶׁכְּבָר נִשְׁתַּקַּע מִמֶּנּוּ שֵׁם גֵּרוּת, וְיָבוֹאוּ לוֹמַר: יִשְׂרָאֵל נוֹשֵׂא מַמְזֶרֶת. וּלְהָרַמְבַּ''ם מֻתָּר בְּמַמְזֶרֶת, וְכֵן בֶּן בֶּן בְּנוֹ, עַד שֶׁיִּשְׁתַּקַּע שֵׁם גֵּרוּתוֹ מִמֶּנּוּ וְלֹא יִוָּדַע שֶׁהוּא גֵּר, וְאַחַר כָּךְ יֵאָסֵר בְּמַמְזֶרֶת. אֶחָד הַגֵּרִים וְאֶחָד הָעֲבָדִים הַמְשֻׁחְרָרִים, דִּין אֶחָד לְכֻלָּם:


כג
גֵּר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, אוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת, הַוָּלָד יִשְׂרָאֵל לְכָל דָּבָר וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת:


כד
מַמְזֵר נוֹשֵׂא מַמְזֶרֶת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁשְּׁנֵיהֶם וַדָּאִין. אֲבָל אִם הָאֶחָד וַדַּאי וְהַשֵּׁנִי (כח) סָפֵק, אוֹ אֲפִלּוּ שְׁנֵיהֶם סָפֵק, אֲסוּרִים זֶה בָּזֶה דְּשֶׁמָּא הָאֶחָד מַמְזֵר וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ מַמְזֵר. וְכֵיצַד סְפֵק מַמְזֵר, כְּגוֹן שֶׁבָּא מִסְפֵק עֶרְוָה, שֶׁבָּא אָבִיו עַל אִשָּׁה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה סְפֵק קִדּוּשִׁין, אוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה סְפֵק גֵּרוּשִׁין:


כה
יְבָמָה שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעְלָהּ שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים, וְנִתְיַבְּמָה וְיָלְדָה, סָפֵק בֶּן ט' לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן ז' לָאַחֲרוֹן, הַוָּלָד כָּשֵׁר. וְאִם אַחַר כָּךְ חָזַר וּבָא עָלֶיהָ יָבָם וְנִתְעַבְּרָה וְיָלְדָה, הַוָּלָד סְפֵק מַמְזֵר וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת וּבְבַת יִשְׂרָאֵל:


כו
פְּנוּיָה שֶׁנִּתְעַבְּרָה וְיָלְדָה, אִם אֵינָהּ לְפָנֵינוּ לְבָדְקָהּ אוֹ שֶׁהִיא שׁוֹטָה אוֹ אִלֶּמֶת, וַאֲפִלּוּ אִם אוֹמֶרֶת: שֶׁל פְּלוֹנִי הוּא וְאָנוּ מַכִּירִים בְּאוֹתוֹ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא מַמְזֵר, אֵין זֶה הַוָּלָד אֶלָּא סָפֵק, אֲפִלּוּ אִם מוֹדֶה אוֹתוֹ פְּלוֹנִי שֶׁנִּבְעֲלָה לוֹ, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁזִּנְּתָה עִם זֶה כָּךְ זִנְּתָה עִם (כט) אַחֵר. וְאִם אוֹתוֹ פְּלוֹנִי הוּא כָּשֵׁר, הַוָּלָד כָּשֵׁר. וּמִכָּל מָקוֹם אֵין אָנוּ מַחֲזִיקִים אוֹתוֹ בִּבְנוֹ וַדַּאי לְיוֹרְשׁוֹ, אִם אֵינוֹ מוֹדֶה שֶׁהוּא (ל) בְּנוֹ. וַאֲפִלּוּ הָיְתָה (לא) מְיֻחֶדֶת לוֹ, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עָלָיו (רַ''ן סוֹף פ' אַלְמָנָה לְכ''ג). וַאֲפִלּוּ עֵד אֶחָד אֵין נֶאֱמָן עָלָיו כְּשֶׁמַּכְחִישׁוֹ. (ג''ז שָׁם). אֲבָל חוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹת אוֹתוֹ פְּלוֹנִי. הגה: וְדַוְקָא פְּנוּיָה. אֲבָל אִם זָנְתָה תַּחַת הַבַּעַל, אֲפִלּוּ אוֹמֶרֶת: שֶׁל פְּלוֹנִי הוּא, וְהוּא מַמְזֵר, אֵין חוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, דְּתוֹלִין רֹב בְּעִילוֹתֶיהָ בַּבַּעַל, (לב) וְכָשֵׁר, וּמֻתָּר בִּקְרוֹבֵי אוֹתוֹ פְּלוֹנִי שֶׁאוֹמֶרֶת עָלָיו (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן ל''ז וְכֵן כָּתַב בִּנְיָמִין זְאֵב):


כז
אֲרוּסָה שֶׁנִּתְעַבְּרָה וְהִיא בְּבֵית אָבִיהָ, אִם הִיא אוֹמֶרֶת שֶׁמֵּהָאָרוּס נִתְעַבְּרָה, אִם הוּא מוֹדֶה אוֹ שֶׁאֵינוֹ בְּפָנֵינוּ, הַוָּלָד כָּשֵׁר. וְהָוֵי בְּנוֹ (לג) לְיוֹרְשׁוֹ. וַאֲפִלּוּ אִם הָאָרוּס אוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ זוֹכֵר רַק שֶׁאֵינוֹ מַכְחִישָׁהּ (שָׁם בְּהָרַ''ן). וְאִם אֵינוֹ מוֹדֶה, אֶלָּא מַכְחִישָׁהּ שֶׁאֵינוֹ מִמֶּנּוּ, הַוָּלָד (לד) מַמְזֵר וַדַּאי. וְאִם אֵינָהּ בְּפָנֵינוּ לִשְׁאֹל אוֹתָהּ, אוֹ שֶׁאוֹמֶרֶת: אֵינִי יוֹדַעַת מִמִּי הוּא, הָוֵי סְפֵק מַמְזֵר. וְהָאִשָּׁה אֵינָהּ בְּחֶזְקַת (לה) זוֹנָה, אֶלָּא נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר: לָאָרוּס נִבְעַלְתִּי, אֲפִלּוּ הוּא מַכְחִישָׁהּ. וְהָנֵי מִלֵּי לְעָלְמָא, שֶׁאִם נִשֵּׂאת לְכֹהֵן (לו) לֹא תֵּצֵא וְהַוָּלָד מִמֶּנּוּ כָּשֵׁר, אֲבָל לָאָרוּס גּוּפֵהּ, אֲסוּרָה, דְּהָא שַׁוְּיָהּ אַנַּפְשֵׁהּ חֲתִיכָא (לז) דְּאִסוּרָא:


כח
הָיוּ הָעָם מְרַנְּנִים אַחֲרֶיהָ שֶׁזִּנְּתָה עִם אֲרוּסָהּ וְעִם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, אַף עַל פִּי שֶׁבָּא עָלֶיהָ הָאָרוּס בְּבֵית חָמִיו, הַוָּלָד סְפֵק מַמְזֵר, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהִפְקִירָה עַצְמָהּ לָאָרוּס כָּךְ הִפְקִירָה עַצְמָהּ (לח) לַאֲחֵרִים. וְאִם נִבְדְּקָה וְאָמְרָה: לָאָרוּס נִבְעַלְתִּי, הַוָּלָד כָּשֵׁר. וְכֵן אִם יָדוּעַ שֶׁהָאָרוּס בָּא עָלֶיהָ, וְלֹא יָצָא קוֹל שֶׁזָּנְתָה מֵאֲחֵרִים (וְכֵן מַשְׁמַע פֶּרֶק אַלְמָנָה לְכ''ג הֵבִיאוֹ הָרַ''ן ספ''ק דִּכְתֻבּוֹת וְהַמ''מ בפט''ו מֵהל' א''ב):


כט
אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁאוֹמֶרֶת עַל הָעֻבָּר שֶׁאֵינוֹ מִבַּעְלָהּ, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת (לט) לְפָסְלוֹ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בִנְּשׂוּאָה, שֶׁיֵּשׁ לַבֵּן חֶזְקַת כַּשְׁרוּת. אֲבָל אֲרוּסָה (מ) שֶׁאוֹמֶרֶת עַל בְּנָהּ שֶׁהוּא מַמְזֵר, אַף עַל פִּי שֶׁהָאָרוּס אוֹמֵר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ וְשֶׁלֹּא זָזָה יָדוֹ מִתּוֹךְ יָדָהּ, (מא) יֵשׁ אוֹמְרִים דְּהַבֵּן הָוֵי סְפֵק מַמְזֵר, וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהוּא נֶאֱמָן (סְבָרַת הָרַב דִּבְאָרוּס מַיְרֵי דִּבְרֵי נ''י פֶּרֶק אַלְמָנָה בְּנִדּוֹן זֶה שֶׁהֵבִיא ב' דֵּעוֹת אֵלּוּ). אֲבָל הָאָב שֶׁאוֹמֵר עַל הָעֻבָּר שֶׁאֵינוֹ מִמֶּנּוּ, אוֹ עַל אֶחָד מִבָּנָיו שֶׁאֵינוֹ בְּנוֹ, נֶאֱמָן לְפָסְלוֹ וְהוּא מַמְזֵר וַדַּאי. וְאִם יֵשׁ בָּנִים לַבֵּן, אֵינוֹ נֶאֱמָן אַף עַל הַבֵּן. וְאִם הִיא אוֹמֶרֶת: מֵגּוֹי אוֹ מֵעֶבֶד נִתְעַבַּרְתִּי, הַוָּלָד כָּשֵׁר שֶׁאֵין הַבַּעַל יָכוֹל לְהַכְחִישָׁהּ בַּזֶּה. הגה: וְהָא דְּאָב נֶאֱמָן עַל בְּנוֹ, הַיְנוּ דַּוְקָא שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ חֶזְקַת כַּשְׁרוּת עַל פִּי הָאָב, אֲבָל הָוֵי לֵהּ חֶזְקַת כַּשְׁרוּת עַל פִּי הָאָב שׁוּב (הָאָב) אֵינוֹ נֶאֱמָן עָלָיו רַק בְּסָהֲדֵי (ר''י בְּשֵׁם הָרְמַ''ה). הָאָב שֶׁאָמַר עַל בְּנוֹ שֶׁהוּא מַמְזֵר, וְחָזַר אַחַר כָּךְ וְנָתַן אֲמַתְלָא לִדְבָרָיו לָמָּה דִּבֵּר בִּתְחִלָּה כָּךְ, נֶאֱמָן (מהר''מ מֵרִיזְבּוּרְק). הָא דְּאָב נֶאֱמָן עַל בְּנוֹ הַיְנוּ בְּמִי שֶׁהוּא בְּחֶזְקַת אָבִיו, כְּגוֹן בְּאִשְׁתּוֹ נְשׂוּאָה, אֲבָל פְּנוּיָה שֶׁאוֹמֶרֶת: זֶהוּ בֶּן פְּלוֹנִי, וְהוּא אוֹמֵר שֶׁמִּמַּמְזֵר נִתְעַבְּרָה, אֵינוֹ נֶאֱמָן לְפָסְלוֹ וְהִיא נֶאֱמֶנֶת עָלָיו לְהַכְשִׁירוֹ (ת''ה סִימָן רס''ז):


ל
הָאוֹמֵר עַל עַצְמוֹ שֶׁהוּא מַמְזֵר, נֶאֱמָן לֶאֱסֹר עַצְמוֹ בְּבַת (מב) יִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת עַד שֶׁיִּוָדַע וַדַּאי שֶׁהוּא מַמְזֵר, וּבְנוֹ כָּמוֹהוּ. וְאִם יֵשׁ לוֹ בְּנֵי בָּנִים, אֵינוֹ נֶאֱמָן לִפְסֹל אֶלָּא לְעַצְמוֹ:


לא
(מג) אֲסוּפִי שֶׁנֶּאֱסַף מֵהַשּׁוּק הָוֵי סְפֵק מַמְזֵר, וּכְגוֹן שֶׁאֵין הוֹכָחָה שֶׁלֹּא הֻשְׁלַךְ לְשֵׁם מִיתָה. אֲבָל אִם יֵשׁ הוֹכָחָה שֶׁלֹּא הֻשְׁלַךְ לְשֵׁם מִיתָה; בֵּין שֶׁיֵּשׁ הוֹכָחָה בְּגוּפוֹ, כְּגוֹן שֶׁהוּא מָהוּל אוֹ שֶׁאֵיבָרָיו מְתֻקָּנִים וּמְיֻשָּׁרִים כְּמוֹ שֶׁעוֹשִים לִנְעָרִים, אוֹ שֶׁהוּא מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן, אוֹ שֶׁשָּׂמוּ לוֹ כְּחֹל בְּעֵינָיו, אוֹ תָּלוּ לוֹ קָמֵעַ; בֵּין שֶׁיֵּשׁ הוֹכָחָה בַּמָּקוֹם, כְּגוֹן שֶׁנִּמְצָא בְּמָקוֹם שֶׁרַבִּים מְצוּיִם שָׁם, אוֹ שֶׁתָּלוּי בָּאִילָן בְּמָקוֹם שֶׁאֵין הַחַיָּה מַגַּעַת שָׁם וְהָיָה סָמוּךְ לָעִיר, אוֹ שֶׁנִּמְצָא בְּבֵית הַכְּנֶסֶת הַסָמוּךְ, אוֹ בְּצִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים; אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי, כֵּיוָן שֶׁחוֹשְׁשִׁין עָלָיו לְשָׁמְרוֹ, וְלֹא הֻשְׁלַךְ שָׁם אֶלָּא מִשּׁוּם רְעָבוֹן:


לב
הַוָּלָד שֶׁהָיָה מֻשְׁלָךְ בַּדֶּרֶךְ, וּבָא אֶחָד וְאָמַר: בְּנִי הוּא וַאֲנִי הִשְׁלַכְתִּיו, נֶאֱמָן. וְכֵן אִמּוֹ נֶאֱמֶנֶת. נֶאֱסַף מִן הַשּׁוּק, וּבָאוּ אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמְרוּ: בְּנֵנוּ הוּא, אֵין נֶאֱמָנִים הוֹאִיל וְיָצָא עָלָיו שֵׁם אֲסוּפִי. וּבִשְׁנֵי רְעָבוֹן נֶאֱמָנִים, שֶׁמִּפְּנֵי הָרָעָב הִשְׁלִיכוּהוּ וְהֵם רוֹצִים שֶׁיָּזוּנוּ אוֹתוֹ אֲחֵרִים וּלְפִיכָךְ שָׁתְקוּ עַד שֶׁנֶּאֱסַף:


לג
הָאֲסוּפִי שֶׁנִּמְצָא בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ (מד) כּוּתִים וְיִשְׂרָאֵל, בֵּין שֶׁהוּא רֹב כּוּתִים אוֹ רֹב יִשְׂרָאֵל, הֲרֵי זֶה סְפֵק כּוּתִי לְעִנְיַן יוֹחֲסִין. קִדֵּשׁ אִשָּׁה, צְרִיכָה גֵּט מִסָפֵק. הִטְבִּילוּהוּ בֵּית דִּין לְשֵׁם גֵּרוּת, אוֹ שֶׁטָּבַל מִשֶּׁהִגְדִּיל, הֲרֵי הוּא לְעִנְיַן יוֹחֲסִין כִּשְׁאָר אֲסוּפִים הַנִּמְצָאִים בְּעָרֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁאֵין הַטְּבִילָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא לְהוֹצִיאוֹ מִידֵי כּוּתִי:


לד
אִם לֹא טָבַל וְלֹא הִטְבִּילוּהוּ בֵּית דִּין, הָיָה רֹב הָעִיר כּוּתִים, מֻתָּר לְהַאֲכִילוֹ (מה) נְבֵלוֹת. הָיָה רֻבָּן יִשְׂרָאֵל, מַחֲזִירִים לוֹ אֲבֵדָתוֹ כְּיִשְׂרָאֵל. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה, מִצְוָה לְהַחֲיוֹתוֹ פֵּרוּשׁ, לְפַרְנְסוֹ כְּיִשְׂרָאֵל, וּמְפַקְּחִין עָלָיו אֶת הַגַּל בְּשַׁבָּת, וַהֲרֵי הוּא לְעִנְיַן נְזָקִין כְּכָל סָפֵק מָמוֹן הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּו בְּרֹב כּוּתִים, מְפַקְּחִים עָלָיו הַגַּל בְּשַׁבָּת וְאֵין מְצֻוִּין לְהַחֲיוֹתוֹ אֶלָּא בְּרֹב יִשְׂרָאֵל (טוּר):


לה
נָשִׁים שֶׁיָּלְדוּ בְּבַיִת אֶחָד, אֵשֶׁת כֹּהֵן וְלֵוִי וְיִשְׂרָאֵל וּמַמְזֵר, נֶאֱמֶנֶת הַחַיָּה לוֹמַר: זֶה הַבֵּן כֹּהֵן הוּא, אוֹ לֵוִי, אוֹ מַמְזֵר, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הֻחְזַק וְאֵין אָנוּ יוֹדְעִים יִחוּסָם. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהֻחְזְקָה נֶאֱמֶנֶת וְלֹא עִרְעֵר עָלֶיהָ אָדָם; אֲבָל אִם עִרְעֵר עָלֶיהָ אֲפִלּוּ (מו) אֶחָד, וְאָמַר: בְּשֶׁקֶר מְעִידָה, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת וַהֲרֵי הַבֵּן בְּחֶזְקַת כָּשֵׁר וְאֵין לוֹ (מז) יִחוּס:


לו
הַסְפֵקוֹת, כְּגוֹן שְׁתוּקִי וַאֲסוּפִי, אָסוּר לָבֹא זֶה עִם זֶה, וְאִם נִשְּׂאוּ לֹא יְקַיְּמוּ אֶלָּא יוֹצִיאוּ בְּגֵט, וְהַוָּלָד סָפֵק כַּאֲבוֹתָיו. וְאֵין לִסְפֵקוֹת אֵלּוּ תַּקָּנָה, אֶלָּא שֶׁיִּשְּׂאוּ מֵהַגֵּרִים, וְהַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם. כֵּיצַד, שְׁתוּקִי אוֹ אֲסוּפִי שֶׁנָּשְׂאוּ גִּיּוֹרֶת אוֹ מְשֻׁחְרֶרֶת, אוֹ גֵּר וּמְשֻׁחְרָר שֶׁנָּשָׂא שְׁתוּקִית אוֹ אֲסוּפִית, הַוָּלָד שְׁתוּקִי אוֹ אֲסוּפִי:


לז
כָּל מְדִינָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שִׁפְחָה אוֹ כּוּתִית שֶׁרְאוּיָה לֵילֵד, הוֹאִיל וְהָאֲסוּפִי הַנִּמְצָא בָּהּ, סְפֵק כּוּתִי אוֹ עֶבֶד, כְּשֶׁיִּשָּׂא גִּיּוֹרֶת הֲרֵי זוֹ סְפֵק (מח) אֵשֶׁת אִישׁ. וְכֵן הַשְּׁתוּקִי שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁתִּהְיֶה עֶרְוָה לוֹ, הֲרֵי הִיא בִּסְפֵק אֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּעֲרָיוֹת. וְאֵיזוֹ אִשָּׁה שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁתִּהְיֶה עֶרְוָה עָלָיו, כָּל אִשָּׁה שֶׁאָבִיהָ אוֹ אָחִיהָ קַיָּם כְּשֶׁנִּתְעַבְּרָה אִמּוֹ, וְכָל אִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה אוֹ נִתְאַלְמְנָה, שֶׁמָּא הִיא אֵשֶׁת אָבִיו אוֹ אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו. הגה: (מט) הַקָּרָאִים אָסוּר לְהִתְחַתֵּן בָּהֶם, וְכֻלָּם הֵם סְפֵק מַמְזְרִים, וְאֵין מְקַבְּלִים אוֹתָם אִם רוֹצִים לַחֲזֹר (ב''י מָצָא כָּתוּב בִּתְשׁוּבַת ר' שִׁמְשׁוֹן). אֲבָל (נ) הָאֲנוּסִים הַחוֹזְרִים לְדַת יִשְׂרָאֵל, נִרְאֶה לִי שֶׁמֻּתָּר לְהִתְחַתֵּן בָּהֶם כְּמוֹ בִּשְׁאָר גֵּרִים (הַנַּ''ל):

   

סימן ה - דין פצוע דכא וכרות שפכה
ובו י''ד סעיפים
א
(א) פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה אֲסוּרִים לִשָּׂא יִשְׂרְאֵלִית וּמֻתָּרִים בְּגִיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת. וַאֲפִלּוּ כֹּהֵן שֶׁהוּא פְּצוּעַ דַּכָּא מֻתָּר לִשָּׂא גִּיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת, לְפִי שֶׁאֵינוֹ (ב) בִּקְדֻשָּׁתוֹ. וַאֲפִלּוּ נְתִינָה אוֹ אַחַד מֵהַסְפֵקוֹת מֻתֶּרֶת לוֹ, הוֹאִיל וּפְצוּעַ דַּכָּא אָסוּר לָבֹא בַּקָּהָל לֹא גָּזְרוּ בּוֹ עַל הַנְּתִינִים וְלֹא עַל הַסְפֵקוֹת. אֲבָל אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת וַדָּאִית, שֶׁהֲרֵי אֲסוּרָה מִן הַתּוֹרָה. וְיֵשׁ מַתִּירִים אֲפִלּוּ (ג) בְּמַמְזֶרֶת (טוּר וְהָרַאֲבַ''ד וְהָרַשְׁבָּ''א):


ב
אֵיזֶהוּ (ד) פְּצוּעַ דַּכָּא, כָּל שֶׁנִּפְצְעוּ הַבֵּיצִים שֶׁלּוֹ. וּכְרוּת שָׁפְכָה, כָּל שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד שֶׁלּוֹ. וּבִשְׁלשָׁה אֵבָרִים אֶפְשָׁר שֶׁיִּפָּסֵל הַזָּכָר: בַּגִּיד, וּבַבֵּיצִים, וּבַשְּׁבִילִים שֶׁבָּהֶם נִתְבַּשֵּׁל שִׁכְבַת זֶרַע, וְהֵם הַנִּקְרָאִים חוּטֵי בֵּיצִים. וְכֵיוָן שֶׁנִּפְצַע אֶחָד מִשְּׁלשָׁה אֵבָרִים אֵלּוּ אוֹ נִכְרַת אוֹ נִדַּךְ, הֲרֵי זֶה פָּסוּל. כֵּיצַד, נִפְצַע הַגִּיד אוֹ נִדַּךְ, אוֹ שֶׁנִּכְרְתָה הָעֲטָרָה אוֹ לְמַעְלָה מֵהָעֲטָרָה, פָּסוּל. וְאִם נִכְרַת מֵרֹאשׁ הָעֲטָרָה וְנִשְׁתַּיֵּר מִמֶּנָּה אֲפִלּוּ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה מֻקָּף לְכָל הַגִּיד, כָּשֵׁר:


ג
נֶחְתַּךְ מֵהַגִּיד לְמַעְלָה מֵעֲטָרָה בְּשִׁפּוּעַ כְּקוּלְמוּס, כָּשֵׁר. כְּמַרְזֵב, שֶׁנִּטַּל חֲלָלוֹ שֶׁל גִּיד וְנִשְׁאֲרוּ הַדְּפָנוֹת, לרַשִׁ''י וְהָרֹא''שׁ, פָּסוּל. לְהָרַמְבַּ''ם כָּשֵׁר:


ד
נִקַּב לְמַטָּה מֵהָעֲטָרָה, כָּשֵׁר. נִקְּבָה עֲטָרָה עַצְמָהּ, אִם כְּשֶׁיִּרְאֶה קֶרִי תֵּצֵא שִׁכְבַת זֶרַע מֵהַנֶּקֶב, פָּסוּל. וְאִם נִסְתַּם הַנֶּקֶב, חָזַר לְהֶכְשֵׁרוֹ:


ה
נִקַּב לְמַטָּה מֵעֲטָרָה בְּעִנְיָן שֶׁכְּנֶגְדּוֹ לְמַעְלָה (ה) בְּתוֹךְ הָעֲטָרָה, פָּסוּל, שֶׁהָעֲטָרָה כֻּלָּהּ מְעַכֶּבֶת:


ו
נִסְתַּם שְׁבִיל שִׁכְבַת זֶרַע וְחָזַר לִרְאוֹת שִׁכְבַת זֶרַע בַּשְּׁבִיל שֶׁמַּשְׁתִּין בּוֹ, (ו) הֲרֵי זֶה פָּסוּל:


ז
נִכְרְתוּ הַבֵּיצִים אוֹ אַחַת מֵהֶם, אוֹ שֶׁנִּפְצְעָה אַחַת מֵהֶם, אוֹ שֶׁנִּדּוֹכָה אַחַת מֵהֶן, אוֹ שֶׁחֲסֵרָה, אוֹ (ז) שֶׁנִּקְּבָה נֶקֶב מְפֻלָּשׁ (ב''י בְּשֵׁם נ''י בְּשֵׁם תוס' פ' הֶעָרֵל), הֲרֵי זֶה פָּסוּל. הגה: וְכֵן עִקָּר. וּדְלֹא כְּיֵשׁ מַתִּירִים בַּעַל בֵּיצָה אַחַת אִם הָיְתָה אוֹתָהּ שֶׁנִּטְּלָה שְׁלֵמָה כְּשֶׁנִּטְּלָה וְנִשְׁאֲרָה שֶׁל יָמִין (הִיא סְבָרַת ר''ת). אָמְנָם רָאִיתִי מְקִלִּין כַּסְּבָרָא הָאַחֲרוֹנָה, אֲבָל טוֹב לָחוּשׁ בְּאִסוּר דְּאוֹרָיְתָא לְדִבְרֵי הַמַּחֲמִירִים וְהֵם רֹב מִנְיָן וְרֹב בִּנְיָן:


ח
נִכְרְתוּ חוּטֵי בֵּיצִים אוֹ אַחַת מֵהֶן, אוֹ שֶׁנִּדַּךְ אוֹ נִפְצַע, הֲרֵי זֶה פָּסוּל:


ט
נִקַּב חוּט מֵחוּטֵי בֵּיצִים לִשְׁבִיל מֵי רַגְלַיִם, וַהֲרֵי הוּא מֵטִיל מַיִם מִשְּׁבִיל מַיִם וּמִשְּׁבִיל שִׁכְבַת זֶרַע, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר:


י
כָּל פִּסוּל שֶׁאָמְרוּ בְּעִנְיָן זֶה, כְּשֶׁלֹא הָיָה בִּידֵי שָׁמַיִם, כְּגוֹן שֶכְּרָתוֹ אָדָם אוֹ הִכָּהוּ קוֹץ וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ. אֲבָל אִם נוֹלַד כְּרוּת שָׁפְכָה אוֹ פְּצוּעַ דַּכָּא, אוֹ שֶׁנּוֹלַד בְּלֹא בֵּיצִים, אוֹ שֶׁחָלָה מֵחֲמַת גּוּפוֹ וּבָטְלוּ מִמֶּנּוּ אֵבָרִים אֵלּוּ, אוֹ שֶׁנּוֹלַד בָּהֶם שְׁחִין וְהִמְסָה אוֹתוֹ אוֹ כְּרָתָן, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר לָבֹא בְּקָהָל; שֶׁכָּל אֵלּוּ בִּידֵי שָׁמַיִם, לְהָרַמְבַּ''ם. (ח) אֲבָל לְרַשִׁ''י וְהָרֹא''שׁ לֹא מִקְּרֵי בִּידֵי שָׁמַיִם אֶלָּא עַל יְדֵי רְעָמִים וּבָרָד אוֹ מִמְּעֵי אִמּוֹ, אֲבָל עַל יְדֵי חֹלִי חֲשִׁיב בִּידֵי אָדָם (ט) וּפָסוּל, וְכָתַב הָרֹא''שׁ דְּהָכִי מַשְׁמַע בַּיְרוּשַׁלְמִי:


יא
אָסוּר לְהַפְסִיד אֶבְרֵי הַזֶּרַע, בֵּין בְּאָדָם בֵּין בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, אֶחָד טְמֵאִים וְאֶחָד טְהוֹרִים, בֵּין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בֵּין בְּחוּץ לָאָרֶץ. וְכָל הַמְסָרֵס לוֹקֶה מִן הַתּוֹרָה בְּכָל מָקוֹם. וַאֲפִלּוּ מְסָרֵס אַחַר מְסָרֵס לוֹקֶה. כֵּיצַד, הֲרֵי שֶׁבָּא אֶחָד וְכָרַת הַגִּיד, וּבָא אַחֵר וְכָרַת אֶת הַבֵּיצִים אוֹ נִתְקָן, וּבָא אַחֵר וְכָרַת חוּטֵי בֵּיצִים; אוֹ שֶׁבָּא אֶחָד וּמָעַךְ אֶת הַגִּיד, וּבָא אַחֵר וְנִתְּקוֹ, וּבָא אַחֵר וּכְרָתוֹ; כֻּלָּם לוֹקִים, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא סֵרֵס אַחֲרוֹן אֶלָּא מְסֹרָס, בֵּין בְּאָדָם בֵּין בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף. וְהַמְסָרֵס אֶת הַנְּקֵבָה, בֵּין בְּאָדָם בֵּין בִּשְׁאָר מִינִים, פָּטוּר [אֲבָל אָסוּר]:


יב
הַמַּשְׁקֶה כּוֹס שֶׁל (י) עִקָּרִין לְאָדָם אוֹ לִשְׁאָר בַּעֲלֵי חַיִּים כְּדֵי לְסָרְסוֹ, הֲרֵי זֶה אָסוּר, וְאֵין לוֹקִין עָלָיו. וְאִשָּׁה מֻתֶּרֶת לִשְׁתּוֹת (יא) עִקָּרִין כְּדֵי לְסָרְסָהּ עַד שֶׁלֹּא תֵּלֵד:


יג
הֲרֵי שֶׁכָּפָה אֶת הָאָדָם וְשִׁסָה בּוֹ כֶּלֶב אוֹ שְׁאָר חַיּוֹת עַד שֶׁעֲשָׂאוּהוּ כְּרוּת שָׁפְכָה, אוֹ שֶׁהוֹשִׁיבוֹ בְּמַיִם אוֹ בְּשֶׁלֶג עַד שֶׁיִּבָּטֵל מִמֶּנּוּ אֶבְרֵי תַּשְׁמִישׁ, אֵינוֹ לוֹקֶה עַד שֶׁיְּסָרֵס בְּיָדוֹ. וְרָאוּי לְהַכּוֹתוֹ מַכַּת (יב) מַרְדּוּת. הגה: אֲבָל מֻתָּר לִטֹּל (יג) כַּרְבָּלְתּוֹ שֶׁל תַּרְנְגוֹל, אַף עַל גַּב דְּמִסְתָּרֵס עַל יְדֵי זֶה, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, דְּלֹא עֲבִיד כְּלוּם בְּאֶבְרֵי הַזֶּרַע (בְּהַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ' בַּמֶּה בְּהֵמָה):


יד
אָסוּר לוֹמַר לְכּוּתִי (יד) לְסָרֵס בְּהֵמָה שֶׁלָּנוּ. וְאִם לְקָחָהּ הוּא מֵעַצְמוֹ וְסֵרְסָהּ, מֻתָּר. וְאִם הֶעֱרִים יִשְׂרָאֵל בְּדָבָר זֶה, קוֹנְסִין אוֹתוֹ, וַאֲפִלּוּ לֹא הֶעֱרִים, וְהָגּוֹי מַכִּירוֹ וּמְכַוֵּן לְטוֹבָתוֹ, וּמוֹכְרָן לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר, וַאֲפִלּוּ לִבְנוֹ גָּדוֹל מֻתָּר לְמָכְרָהּ, אֲבָל לִבְנוֹ קָטָן אֵינָהּ מוֹכְרָהּ וְלֹא נוֹתְנָהּ לוֹ. הגה: וּמֻתָּר לָתֵת בְּהֵמָה לְגּוֹי לְמַחֲצִית שָׂכָר, אַף עַל פִּי שֶׁהַכּוּתִי בְּוַדַּאי יְסָרְסֶנּוּ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פט''ז מֵהִלְכוֹת א''ב), דְּגוֹי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁהּ קָא עָבִיד (בֵּית יוֹסֵף). וּמֻתָּר לִמְכֹּר לְכוּתִים בְּהֵמוֹת וְתַרְנְגוֹלִים, אַף עַל גַּב דִּבְוַדַּאי הַכּוּתִי קוֹנֶה אוֹתָם לְסָרְסָם. (וְיֵשׁ (טו) אוֹסְרִים תִּמְצָא מְבֹאָר בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִי' רצ''ד) וּמִיהוּ, אִם אֵין הַכּוּתִי הַקּוֹנֶה מְסָרְסָם בְּעַצְמוֹ, רַק נוֹתְנוֹ לְכוּתִי אַחֵר (טז) לְסָרֵס, לְכֻלֵּי עָלְמָא שָׁרֵי (ג''ז שָׁם). כָּל דָּבָר הַצָּרִיךְ לִרְפוּאָה אוֹ לִשְׁאָר דְּבָרִים, לֵית בֵּהּ מִשּׁוּם אִסוּר צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים (אִסוּר וְהֶתֵּר הָאָרֹךְ סִימָן נ''ט). וְלָכֵן מֻתָּר לִמְרֹט (יז) נוֹצוֹת מֵאֲוָזוֹת חַיּוֹת, וְלֵיכָּא לְמֵיחַשׁ מִשּׁוּם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים (מהרא''י סִי' ק''ה). וּמִכָּל מָקוֹם הָעוֹלָם נִמְנָעִים דְּהָוֵי אַכְזָרִיּוּת:

   

סימן ו - נשים האסורות לכהן ודין אשת כהן
ובו י''ח סעיפים
א
כֹּהֵן אָסוּר מִן הַתּוֹרָה (א) בִּגְרוּשָׁה זוֹנָה וַחֲלָלָה, וְאָסוּר (ב) בַּחֲלוּצָה מִדְּרַבָּנָן. לְפִיכָךְ, אִם עָבַר וְנָשָׂא סְפֵק חֲלוּצָה, אֵין צָרִיךְ (ג) לְהוֹצִיא. אֲבָל גְּרוּשָׁה, אֲפִלּוּ אֵינָהּ אֶלָּא סְפֵק גְּרוּשָׁה, צָרִיךְ (ד) לְהוֹצִיא, בֵּין שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵרוּסִין בֵּין שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין. וַאֲפִלּוּ רֵיחַ גֵּט פּוֹסֵל בִּכְהֻנָּה וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. וְהֵיכִי דָּמֵי רֵיחַ גֵּט, כְּגוֹן שֶׁאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְגֹרֶשֶׁת מִמֶּנִּי וְאֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֻתְּרָה בְּזֶה הַגֵּט, נִפְסְלָה לִכְהֻנָּה. וַאֲפִלּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה רַק מִשּׁוּם קוֹל קִדּוּשִׁין (ה) בְּעָלְמָא, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בָּרוּר שֶׁאֵין מַמָּשׁ בְּאוֹתָן קִדּוּשִׁין וְאֵין נוֹתְנִין גֵּט רַק מִכֹּחַ חֻמְרָא בְּעָלְמָא, אֲפִלּוּ הָכִי פְּסוּלָה (ו) לִכְהֻנָּה (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תק''נ). אֲבָל אִם נָתַן לָהּ גֵּט עַל תְּנַאי וְלֹא נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, אֵינוֹ כְּלוּם וְאֵינוֹ פּוֹסֵל. וְרַשַּׁאי הַכֹּהֵן לְכַתְּחִלָּה לְגָרֵשׁ עַל תְּנַאי:


ב
קְטַנָּה שֶׁמֵּאֲנָה בְּבַעְלָהּ, מֻתֶּרֶת לְכֹהֵן. וְאִם נָתַן לָהּ גֵּט, (ז) אֲסוּרָה. וְאִם אַחַר שֶׁנָּתַן לָהּ גֵּט הֶחֱזִירָהּ וּמֵאֲנָה בּוֹ, מֻתֶּרֶת (ח) לְכֹהֵן, שֶׁהַמֵּאוּן מְבַטֵּל הַגֵּט. וְאִם אַחַר שֶׁגֵּרְשָׁה נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵאֲנָה בּוֹ, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁמֻּתֶּרֶת לְכֹהֵן:


ג
יָצָא קוֹל: פְּלוֹנִי כֹּהֵן גֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וַהֲרֵי הִיא יוֹשֶׁבֶת תַּחְתָּיו, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ, דִּלְקָלָא דִּלְבָתַר נִשּׂוּאִין אוֹ דְּבָתַר אֵרוּסִין לֹא חַיְשִׁינָן. וְאִם מֵת, וְנִשֵּׂאת לְכֹהֵן אַחֵר, תֵּצֵא:


ד
יָצָא קוֹל: פְּלוֹנִי כֹּהֵן כָּתַב גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, אִם קוֹרִין בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לִנְתִינַת הַגֵּט כְּתִיבָה, אַף עַל גַּב דְּלִכְתִיבָה לְחוּדָהּ נַמֵּי קָרוּ כְּתִיבָה, הָוֵי כְּאִלּוּ יָצָא הַקּוֹל: פְּלוֹנִי גֵּרַשׁ אִשְׁתּוֹ, וְאִם אֵין קוֹרִין לִנְתִינַת הַגֵּט כְּתִיבָה, אֵין חוֹשְׁשִׁין:


ה
יָצָא קוֹל עַל אִשָּׁה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה (ט) וְנִתְגָּרְשָׁה, חוֹשְׁשִׁין לַקּוֹל לְאָסְרָהּ לְכֹהֵן. וְדַוְקָא שֶׁיָּצָא הַקּוֹל בְּלֹא אֲמַתְלָאָה, אֲבָל אִם יָצָא עִם אֲמַתְלָאָה, כְּגוֹן שֶׁיָּצָא הַקּוֹל שֶׁקִּדְּשָׁהּ אוֹ גֵּרְשָׁהּ עַל תְּנַאי, אוֹ שֶׁזָּרַק לָהּ קִדּוּשִׁין אוֹ הַגֵּט סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ, אֵין חוֹשְׁשִׁין לַקּוֹל. וְאִם יֵשׁ אֲמַתְלָאָה בַּגֵּרוּשִׁין וְלֹא בַּקִּדּוּשִׁין, חוֹשְׁשִׁין לְקוֹל הַקִּדּוּשִׁין לְאָסְרָהּ לְעָלְמָא וְאֵין חוֹשְׁשִׁין לְקוֹל הַגֵּרוּשִׁין לְאָסְרָהּ לְכֹהֵן. וְדַוְקָא שֶׁיָּצָא הָאֲמַתְלָאָה עִם הַקּוֹל מִיָּד אֲבָל אִם יָצָא הַקּוֹל בָּרוּר, וּלְאַחַר זְמַן יָצָא הָאֲמַתְלָאָה, אֵינָהּ מְבַטֶּלֶת הַקּוֹל. וְאִם אַחַר כָּךְ נִתְבָּרֵר שֶׁהָיָה הַקּוֹל שֶׁקֶר, אֲפִלּוּ לֹא הָיָה שָׁם אֲמְתַלָאָה, מְבַטְּלִין אוֹתוֹ. וְכָל קוֹל שֶׁלֹּא הֻחְזַק בְּבֵית דִּין, אֵינוֹ קוֹל לָחוּשׁ לוֹ. וְע''ל סִי' מ''ו. יָצָא עָלֶיהָ קוֹל חֲלוּצָה, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלֹא (י) חַיְשִׁינָן:


ו
כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא אַחַת מֵהַפְּסוּלוֹת, מַחֲרִימִין אוֹתָם, וּמַחֲרִימִין כָּל הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן עִמָּהֶן, וְכַיּוֹצֵא בְּחֻמְרוֹת אֵלּוּ, עַד (יא) שֶׁיְּגָרְשֶׁנָּהּ:


ז
כֹּהֵן שֶׁגֵּרַשׁ אִשְׁתּוֹ, לֹא תָּדוּר עִמּוֹ (יב) בְּמָבוֹי. וְאִם הָיוּ דָּרִים בִּשְׂכִירוּת אוֹ בְּחָצֵר שֶׁל שְׁנֵיהֶם, הִיא נִדְחֵית מִפָּנָיו. וְאִם הֶחָצֵר שֶׁלָּהּ, הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ. וְיִתְבָּאֲרוּ דְּבָרִים אֵלּוּ בְּסִימָן קי''ט:


ח
אֵיזוּ הִיא זוֹנָה, כָּל שֶׁאֵינָהּ בַּת יִשְׂרָאֵל, אוֹ בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּבְעֶלֶת לְאָדָם שֶׁהִיא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא לוֹ אִסוּר הַשָּׁוֶה לַכֹּל, אוֹ שֶׁנִּבְעֲלָה לְחָלָל אַף עַל פִּי שֶׁהִיא מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא לוֹ. לְפִיכָךְ, הַנִּרְבַּעַת (יג) לִבְהֵמָה, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא בִּסְקִילָה, לֹא נַעֲשֵׂית זוֹנָה וְלֹא נִפְסְלָה לִכְהֻנָּה, שֶׁהֲרֵי לֹא נִבְעֲלָה לְאָדָם. הַבָּא עַל הַנִּדָּה, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא בְּכָרֵת, לֹא נַעֲשֵׂית זוֹנָה וְלֹא נִפְסְלָה לִכְהֻנָּה, שֶׁהֲרֵי אֵינָהּ אֲסוּרָה (יד) לִנָּשֵׂא לוֹ. וְכֵן הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה, אֲפִלּוּ הָיְתָה קְדֵשָׁה (טו) שֶׁהִפְקִירָה עַצְמָהּ שֶׁהִיא בְּמַלְקוֹת, לֹא נַעֲשֵׂית זוֹנָה וְלֹא נִפְסְלָה מֵהַכְּהֻנָּה, שֶׁהֲרֵי אֵינָהּ אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא לוֹ. אֲבָל הַנִּבְעֶלֶת לְאֶחָד מֵאִסוּרֵי לָאוִין הַשָּׁוִין בַּכֹּל וְאֵינָם מְיֻחָדִים בַּכֹּהֲנִים אוֹ מֵאִסוּרֵי עֲשֵׂה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לְמִי שֶׁהִיא אֲסוּרָה לוֹ מִשּׁוּם עֶרְוָה, אוֹ לְכּוּתִי וְעֶבֶד, הוֹאִיל וְהִיא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא לוֹ הֲרֵי זוֹ זוֹנָה. וְכֵן (טז) הַגִּיּוֹרֶת וְהַמְשֻׁחְרֶרֶת, אֲפִלּוּ נִתְגַּיְּרָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלשׁ שָׁנִים, הוֹאִיל וְאֵינָהּ בַּת יִשְׂרָאֵל הֲרֵי זוֹ זוֹנָה וַאֲסוּרָה לְכֹהֵן. וְכֵן יְבָמָה שֶׁבָּא עָלֶיהָ זָר, עֲשָׂאָהּ זוֹנָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַבָּא עַל חַיָּבֵי עֲשֵׂה אוֹ עַל (יז) חַיָּבֵי לָאוִין, אֲפִלּוּ חַיָּבֵי לָאוִין דִּשְׁאֵר, לֹא עֲשָׂאָהּ זוֹנָה, חוּץ מֵהַבָּא עַל (יח) הַיְבָמָה:


ט
כָּל הַנִּבְעֶלֶת לְאָדָם שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ זוֹנָה, בֵּין בְּאֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן בֵּין בְּזָדוֹן בֵּין בְּשׁוֹגֵג, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, מִשֶּׁהֶעֱרָה בָּהּ נִפְסְלָה מִשּׁוּם זוֹנָה. וּבִלְבַד שֶׁתִּהְיֶה בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְיִהְיֶה הַבּוֹעֵל בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד וָמַעְלָה:


י
אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנִּבְעֲלָה, אֲפִלּוּ בְּאֹנֶס, (יט) אֲסוּרָה לוֹ:


יא
אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל (כ) שֶׁנֶּאֶנְסָה, אַף עַל פִּי שֶׁמֻּתֶּרֶת (כא) לְבַעְלָהּ, אֲסוּרָה לִכְהֻנָּה:


יב
אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁאוֹמֶרֶת לְבַעְלָהּ: נֶאֱנַסְתִּי אוֹ שָׁגַגְתִּי וּבָא עָלַי אַחֵר, אוֹ שֶׁבָּא עֵד אֶחָד וְהֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ שֶׁזִּנְּתָה, בֵּין בְּאֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, אֵינָהּ אֲסוּרָה עָלָיו, שֶׁמָּא עֵינֶיהָ נָתְנָה בְּאַחֵר. וְאִם הִיא נֶאֱמֶנֶת לוֹ אוֹ הָעֵד נֶאֱמָן לוֹ, וְסָמַךְ דַּעְתּוֹ לִדְבָרָיו, הֲרֵי זֶה (כב) יוֹצִיא כְּדֵי לָצֵאת יְדֵי סָפֵק. וְע''ל סִימָן קט''ו ס''ז וְסִימָן קע''ז:


יג
אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁאָמְרָה לְבַעְלָהּ: (כג) נֶאֱנַסְתִּי, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא מֻתֶּרֶת לְבַעְלָהּ כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, הֲרֵי הִיא אֲסוּרָה לְכָל כֹּהֵן (כד) שֶׁבָּעוֹלָם אַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלָהּ, שֶׁהֲרֵי הוֹדֵית שֶׁהִיא זוֹנָה, שֶׁאָסְרָה עַצְמָהּ וְנַעֲשֵׂית כַּחֲתִיכָה (כה) דְּאִסוּרָא:


יד
כֹּהֵן שֶׁקִּדֵּשׁ גְּדוֹלָה אוֹ קְטַנָּה, וְאַחַר זְמַן בָּא עָלֶיהָ וְטָעַן שֶׁמְּצָאָהּ דְּרוּסַת (כו) אִישׁ, נֶאֱסֶרֶת עָלָיו (כז) מִסָפֵק, שֶׁמָּא קֹדֶם קִדּוּשִׁין נִבְעֲלָה אוֹ אַחַר קִדּוּשִׁין. אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁטָּעַן טַעֲנָה זוֹ לֹא נֶאֶסְרָה עָלָיו, שֶׁיֵּשׁ כָּאן שְׁנֵי סְפֵקוֹת: שֶׁמָּא קֹדֶם קִדּוּשִׁין שֶׁמָּא אַחַר קִדּוּשִׁין, וַאֲפִלּוּ נֹאמַר אַחַר קִדּוּשִׁין, שֶׁמָּא בְּאֹנֶס שֶׁמָּא בְּרָצוֹן, שֶׁהָאֲנוּסָה מֻתֶּרֶת לְיִשְׂרָאֵל. לְפִיכָךְ, אִם קִדְּשָׁהּ אָבִיהָ לְיִשְׂרָאֵל וְהִיא פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְטָעַן שֶׁמְּצָאָהּ דְּרוּסַת אִישׁ, נֶאֱסֶרֶת עָלָיו מִסָפֵק, שֶׁאֵין כָּאן אֶלָּא סָפֵק אֶחָד שֶׁמָּא בְּאֹנֶס שֶׁמָּא בְּרָצוֹן, וְסָפֵק שֶׁל אִסוּר תּוֹרָה לְחֻמְרָא:


טו
כָּל אִשָּׁה שֶׁקִּנֵּא לָהּ בַּעְלָהּ אוֹ בֵּית דִּין (טוּר), וְנִסְתְּרָה, וְלֹא שָׁתַת מֵי סוֹטָה, אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ, אֲפִלּוּ הוּא יִשְׂרָאֵל. וְאִם מֵת בַּעְלָהּ, אֲסוּרָה לְכֹהֵן:


טז
יָצָא לָהּ שֵׁם מְזַנָּה (כח) בָּעִיר, אֵין חוֹשְׁשִׁין לָהּ. וַאֲפִלּוּ הוֹצִיאָהּ בַּעְלָהּ מִשּׁוּם שֶׁעָבְרָה עַל דַּת יְהוּדִית אוֹ בְּעֵדֵי דָּבָר מְכֹעָר, וּמֵת קֹדֶם שֶׁנָּתַן לָהּ גֵּט, הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת (כט) לְכֹהֵן:


יז
פְּנוּיָה שֶׁרָאוּהָ (ל) שֶׁנִּבְעֲלָה לְאֶחָד, וְהָלַךְ לוֹ הַבּוֹעֵל, וְאָמְרוּ לָהּ: מִי הוּא זֶה שֶׁבָּא עָלַיִךְ, וְאָמְרָה: אָדָם כָּשֵׁר, הֲרֵי זוֹ נֶאֱמֶנֶת. וְלֹא עוֹד, אֲפִלּוּ רָאוּהָ מְעֻבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ: מִמִּי אַתְּ מְעֻבֶּרֶת, וְאָמְרָה: מֵאָדָם כָּשֵׁר, הֲרֵי זוֹ נֶאֱמֶנֶת, וְתִהְיֶה הִיא וּבִתָּהּ (טוּר) מֻתֶּרֶת לְכֹהֵן. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיָה הַמָּקוֹם שֶׁנִּבְעֲלָה בּוֹ פָּרָשַׁת דְּרָכִים, אוֹ בַּקְּרָנוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת שֶׁהַכֹּל עוֹבְרִים שָׁם, וְהָיוּ רֹב הָעוֹבְרִים שָׁם כְּשֵׁרִים, וְרֹב הָעִיר שֶׁפֵּרְשׁוּ אֵלּוּ הָעוֹבְרִים מִמֶּנָּה כְּשֵׁרִים, שֶׁחֲכָמִים עָשׂוּ מַעֲלָה בַּיּוֹחֲסִין וְהִצְרִיכוּ שְׁנֵי (לא) רֻבּוֹת. אֲבָל אִם הָיוּ רֹב הָעוֹבְרִים פּוֹסְלִים אוֹתָהּ, כְּגוֹן כּוּתִים אוֹ מַמְזֵרִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁרֹב הַמָּקוֹם שֶׁבָּאוּ מִמֶּנּוּ כְּשֵׁרִים, אוֹ שֶׁהָיוּ רֹב אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם פְּסוּלִים, אַף עַל פִּי שֶׁרֹב הָעוֹבְרִים כְּשֵׁרִים, חוֹשְׁשִׁין לָהּ, וְנֹאמַר לְמִי שֶׁפּוֹסֵל אוֹתָהּ נִבְעֲלָה, וְלֹא תִּנָּשֵׂא לְכֹהֵן לְכַתְּחִלָּה, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, דִּבְאוֹמֶרֶת לְכָשֵׁר נִבְעַלְתִּי, בְּחַד רֻבָּא לְכַתְּחִלָּה מַכְשִׁירִין, וּבְדִיעֲבַד, אֲפִלּוּ בְּרֹב פְּסוּלִים:


יח
רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה אוֹ שֶׁנִּתְעַבְּרָה בָּעִיר, אֲפִלּוּ לֹא הָיָה שׁוֹכֵן שָׁם אֶלָּא כוּתִי אֶחָד אוֹ חָלָל אֶחָד וְעֶבֶד וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה לְכֹהֵן, שֶׁכָּל קָבוּעַ כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה הוּא. וְאִם נִשֵּׂאת, לֹא תֵּצֵא, הוֹאִיל וְהִיא אוֹמֶרֶת: לְכָשֵׁר נִבְעַלְתִּי. הָיְתָה אִלֶּמֶת אוֹ חֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁאָמְרָה: אֵינִי יוֹדַעַת לְמִי נִבְעַלְתִּי, אוֹ שֶׁהָיְתָה קְטַנָּה שֶׁאֵינָהּ מַכֶּרֶת בֵּין כָּשֵׁר לְפָסוּל, הֲרֵי זוֹ סְפֵק זוֹנָה, וְאִם נִשֵּׂאת לְכֹהֵן, תֵּצֵא, אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ שְׁנֵי רֻבִּים הַמְּצוּיִים כְּשֵׁרִים. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ נִתְעַבְּרָה בָּעִיר, אִם הָלַךְ הַבּוֹעֵל אֵלֶיהָ תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה, כֵּיוָן דְּאִכָּא רֹב הָעִיר וְרֹב סִיעוֹת כְּשֵׁרִים, אֶלָּא אִם כֵּן הָלְכָה הִיא אֵלָיו. וּסְתָמָא נַמִּי, שֶׁאֵין יָדוּעַ מִי הָלַךְ לְמִי, תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה:

   

הלכות אישות
סימן ז - דין אשה שנשבית, ואיזו היא נקראת חללה
ובו כ''ג סעיפים
א
שְׁבוּיָה שֶׁנִּשְׁבֵּית וְהִיא בַּת ג' שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד אוֹ יוֹתֵר, (א) אֲסוּרָה לְכֹהֵן, מִפְּנֵי שֶׁהִיא סְפֵק זוֹנָה, שֶׁמָּא נִבְעֲלָה (ב) לְכּוּתִי. (ג) וְאִם יֵשׁ לָהּ עֵד שֶׁלֹּא נִתְיַחֵד כּוּתִי עִמָּהּ, הֲרֵי זוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהֻנָּה. וַאֲפִלּוּ עֶבֶד אוֹ שִׁפְחָה אוֹ קָרוֹב נֶאֱמָן לְעֵדוּת זוֹ. הגה: וַאֲפִלּוּ (ד) נָשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱמָנוֹת בְּעֵדוּת אִשָּׁה, כְּגוֹן חֲמוֹתָהּ וְכוּ', נֶאֱמֶנֶת בִּשְׁבוּיָה (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ''ב דִּכְתֻבּוֹת). וּשְׁתֵּי שְׁבוּיוֹת שֶׁהֵעִידָה כָּל אַחַת לַחֲבֶרְתָּהּ, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת. וְכֵן קָטָן שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, נֶאֱמָן. (ה) וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנִּשְׁבָּה הוּא וְאִמּוֹ, וּבְנָהּ מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ וְאָמַר: נִשְׁבֵּינוּ לְבֵין הַכּוּתִים אֲנִי וְאִמִּי, יָצָאתִי לִשְׁאֹב מַיִם, דַּעְתִּי (ו) עַל אִמִּי. לִלְקֹט עֵצִים. וְדַעְתִּי עַל אִמִּי. וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָהּ חֲכָמִים לְכֹהֵן עַל פִּיו. וְיֵשׁ שֶׁכָּתַב, שֶׁהַקָּטָן נֶאֱמָן אֲפִלּוּ בְּמִתְכַּוֵּן לְהָעִיד:


ב
אֵין הַבַּעַל נֶאֱמָן לְהָעִיד בְּאִשְׁתּוֹ הַשְּׁבוּיָה שֶׁלֹּא נִטְמְאָה, שֶׁאֵין אָדָם (ז) מֵעִיד לְעַצְמוֹ. וְכֵן שִׁפְחָתָהּ לֹא תָּעִיד לָהּ. אֲבָל שִׁפְחַת בַּעְלָהּ מְעִידָה לָהּ. וְשִׁפְחָתָהּ שֶׁהָיְתָה מְסִיחָה לְפִי תֻּמָּהּ, נֶאֱמֶנֶת. הגה: כּוּתִי פָּסוּל לְעֵדוּת שְׁבוּיָה, וַאֲפִלּוּ מֵסִיחַ לְפִי (ח) תֻּמּוֹ אֵינוֹ נֶאֱמָן (הָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ב). (ט) וְיֵשׁ מְקִלִּין בְּמֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (רִיאָ''ז). (י) וְהוּא הַדִּין לְעֵד מִפִּי עֵד. וּמֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, לֹא מְהַנֵּי רַק לְהָקֵל (יא) אֲבָל לֹא לְהַחֲמִיר (ר''ד כֹּהֵן בַּיִת ח'):


ג
כֹּהֵן שֶׁהֵעִיד לִשְׁבוּיָה שֶׁהִיא טְהוֹרָה, הֲרֵי זֶה לֹא (יב) יִשָּׂאֶנָּה, שֶׁמָּא עֵינָיו נָתַן בָּהּ. וְאִם פְּדָאָהּ וְהֵעִיד בָּהּ, הֲרֵי זֶה יִשָּׂאֶנָּה, שֶׁאִלּוּ לֹא יָדַע שֶׁהִיא טְהוֹרָה לֹא נָתַן בָּהּ מְעוֹתָיו:


ד
הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: נִשְׁבֵּיתִי, וּטְהוֹרָה אֲנִי, נֶאֱמֶנֶת, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. אֲפִלּוּ הָיָה שָׁם עֵד אֶחָד שֶׁמֵּעִיד שֶׁהִיא (יג) שְׁבוּיָה. אֲבָל אִם יֵשׁ שָׁם שְׁנֵי עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עַד שֶׁיָּעִיד לָהּ אֶחָד שֶׁהִיא טְהוֹרָה:


ה
הָיָה שָׁם ב' עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית, וְעֵד אֶחָד מֵעִיד (יד) שֶׁנִּטְמְאָה, וְאֶחָד מַכְחִישׁ אוֹתוֹ וּמֵעִיד לָהּ שֶׁהִיא טְהוֹרָה וְלֹא נִתְיַחֵד עִמָּהּ כּוּתִי, עַד שֶׁנִּפְדֵּית, אֲפִלּוּ זֶה שֶׁמֵּעִיד שֶׁהִיא טְהוֹרָה עֶבֶד אוֹ שִׁפְחָה, הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם הִיא אוֹמֶרֶת: נִטְמֵאתִי, נֶאֱמֶנֶת נֶגֶד עֵד אֶחָד שֶׁאוֹמֵר (טו) טְהוֹרָה, אֲבָל לֹא נֶגֶד ב' עֵדִים (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ' הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְאַרְמְלָה):


ו
מִי שֶׁאָמְרָה: נִשְׁבֵּיתִי, וּטְהוֹרָה אֲנִי, וְהִתִּירוּהָ (טז) בֵּית דִּין לִנָּשֵׂא, אוֹ שֶׁנִּשֵּׂאת לִפְנֵי בֵּית דִּין וְלֹא מִחוּ בָּהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ שְׁנֵי עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית, הֲרֵי זוֹ תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה וְלֹא תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ. וַאֲפִלּוּ נִכְנַס אַחֲרֶיהָ שַׁבַּאי, וַהֲרֵי הִיא שְׁבוּיָה לְפָנֵינוּ בְּיַד אֲדֹנֶיהָ, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ שֶׁהִתִּירוּהָ, וּמְשַׁמְּרִין אוֹתָהּ מֵעַתָּה עַד שֶׁתִּפָּדֶה. וְאִם בָּאוּ לָהּ ב' עֵדִים אַחַר כָּךְ (יז) שֶׁנִּטְמֵאת, אֲפִלּוּ נִשֵּׂאת וַאֲפִלּוּ הָיוּ לָהּ בָּנִים, הֲרֵי זוֹ תֵּצֵא. וְאִם בָּא עֵד אֶחָד, אֵינוֹ כְּלוּם:


ז
אָמְרָה: נִשְׁבֵּיתִי, וּטְהוֹרָה אֲנִי וְיֵשׁ לִי עֵדִים שֶׁאֲנִי טְהוֹרָה, אֵין אוֹמְרִים: נַמְתִּין עַד שֶׁיָּבוֹאוּ הָעֵדִים, אֶלָּא מַתִּירִין אוֹתָהּ מִיָּד. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִלּוּ יָצָא עָלֶיהָ (יח) (יט) קוֹל שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ עֵדֵי טֻמְאָה, מַתִּירִין אוֹתָהּ עַד שֶׁיָּבוֹאוּ, שֶׁבִּשְׁבוּיָה הֵקֵלּוּ:


ח
הָאָב שֶׁאָמַר: נִשְׁבֵּית בִּתִּי, וּפְדִיתִיהָ, בֵּין שֶׁהִיא גְּדוֹלָה בֵּין שֶׁהִיא קְטַנָּה, אֵינוֹ נֶאֱמָן (כ) לְאָסְרָהּ. הוּא הַדִּין אִם אוֹמֵר שֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת אִסוּר (הג''מ פי''ח מֵהא''ב בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א):


ט
אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֱסְרָה עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּיָה, הוֹאִיל וְהַדָּבָר סָפֵק, הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת לָדוּר עִמּוֹ (כא) בְּחָצֵר אֶחָד וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיוּ עִמּוֹ תָּמִיד בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ לְשָׁמְרוֹ:


י
עִיר שֶׁבָּא (כב) בְּמָצוֹר וְנִכְבְּשָׁה, אִם הָיוּ כּוּתִים מַקִּיפִים אֶת הָעִיר מִכָּל רוּחוֹתֶיהָ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּמָּלֵט אִשָּׁה אַחַת עַד שֶׁיִּרְאוּ אוֹתָהּ וְתֵעָשֶׂה בִּרְשׁוּתָם, הֲרֵי כָּל הַנָּשִׁים שֶׁבְּתוֹכָהּ פְּסוּלוֹת כִּשְׁבוּיוֹת, שֶׁמָּא נִבְעֲלוּ לְכוּתִים, אֶלָּא מִי שֶׁהָיְתָה מִג' שָׁנִים וּלְמַטָּה. וְאִם הָיָה אֶפְשָׁר שֶׁתִּמָּלֵט אִשָּׁה וְלֹא יֵדְעוּ בָּהּ, אוֹ שֶׁהָיָה בָּעִיר מַחֲבוֹאָה אַחַת, אֲפִלּוּ אֵינָהּ מַחֲזֶקֶת אֶלָּא אִשָּׁה אַחַת, הֲרֵי זוֹ מַצֶּלֶת הַכֹּל. כֵּיצַד מַצֶּלֶת, שֶׁכָּל אִשָּׁה (כג) שֶׁאָמְרָה: טְהוֹרָה אֲנִי, נֶאֱמֶנֶת וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָהּ עֵד, מִתּוֹךְ שֶׁיְּכוֹלָה לוֹמַר: נִמְלַטְתִּי כְּשֶׁנִּכְבְּשָׁה הָעִיר, אוֹ בְּמַחֲבוֹאָה הָיִיתִי וְנִצַּלְתִּי, נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר: לֹא נִמְלַטְתִּי וְלֹא נֶחְבֵּאתִי וְלֹא נִטְמֵאתִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּגְדוּד שֶׁל אוֹתָהּ מַלְכוּת, שֶׁהֵם מִתְיַשְּׁבִין בָּעִיר וְאֵין יְרֵאִים, לְפִיכָךְ חוֹשְׁשִׁין לָהֶם שֶׁמָּא בָּעֲלוּ. אֲבָל גְּדוּד שֶׁל מַלְכוּת אַחֶרֶת שֶׁפָּשַׁט (כד) וְשָׁטַף וְעָבַר, לֹא נֶאֶסְרוּ הַנָּשִׁים, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהֶם פְּנַאי לִבְעֹל, שֶׁהֵם עוֹסְקִים בְּשָׁלָל וּבוֹרְחִים לָהֶם. וְאִם שָׁבוּ נָשִׁים וְנַעֲשׂוּ בִּרְשׁוּתָן, אַף עַל פִּי שֶׁרָדְפוּ אַחֲרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל וְהִצִּילוּ אוֹתָם מִיָּדָם, הֲרֵי הֵן אֲסוּרוֹת. וְיֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים שֶׁאַף בִּגְדוּד שֶׁל מַלְכוּת אַחֶרֶת, אֲסוּרוֹת:


יא
הָאִשָּׁה שֶׁנֶּחְבְּשָׁה בִּידֵי עוֹבֵד כּוֹכָבִים עַל יְדֵי מָמוֹן, מֻתֶּרֶת אֲפִלּוּ (כה) לִכְהֻנָּה. הגה: וְדַוְקָא שֶׁחַיָּבִים לָהֶם, שֶׁיִּרְאוּ לִגַּע בָּהּ פֶּן יַפְסִידוּ מִכִּיסָם. אֲבָל אִם תָּפְסוּ אוֹתָהּ כְּדֵי שֶׁיִּפְדּוּהָ בְּמָמוֹן, שֶׁלֹּא יַפְסִידוּ מִכִּיסָם, אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ כֹּהֵן (תא''ו נָתִיב כ''ג וְכֵן מַשְׁמַע בַּתוס' פ' א''מ). עַל יְדֵי נְפָשׁוֹת, אֲסוּרָה (כו) לִכְהֻנָּה, לְפִיכָךְ, אִם הָיָה בַּעְלָהּ כֹּהֵן, נֶאֶסְרָה עָלָיו. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּעַל יְדֵי נְפָשׁוֹת אֲסוּרָה אֲפִלּוּ לְבַעְלָהּ (כז) יִשְׂרָאֵל, דְּחַיְשִׁינָן שֶׁמָּא נִתְרַצֵּית (כח) לָהֶם כְּדֵי שֶׁלֹּא יַהַרְגוּהָ (הַתוס' וְהָרֹא''שׁ וְהַטּוּר וְהָרַ''ן וּבְפִסְקֵי מהרא''י סִימָן צ''ב). וְדַוְקָא בְּנֶחְבְּשָׁה מֵחֲמַת (כט) עַצְמָהּ וְיֵשׁ לָהֶם חֲשַׁשׁ מִיתָה (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פי''ח בְּשֵׁם י''א). אֲבָל בְּיוֹשְׁבוֹת חֲבוּשׁוֹת מֵחֲמַת בַּעֲלֵיהֶן, אֵינָן אֲסוּרוֹת אֶלָּא אִם כֵּן נִגְמַר דִּין בַּעֲלֵיהֶן (ל) לְמִיתָה (בְּפִסְקֵי מהרא''י סִי' צ''ב). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל מָקוֹם שֶׁהִיא סְבוּרָה לְהַחֲיוֹת עַל יְדֵי (לא) פִּדְיוֹן וְלַחֲזֹר, אֵינָהּ אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ יִשְׂרָאֵל, דְּאֵינָהּ מִתְרַצֵּית אַף עַל פִּי שֶׁחֲבוּשָׁה מֵחֲמַת עַצְמָהּ (שָׁם בְּמהרא''י). וּבִשְׁעַת הַזַּעַם וְהֶרֶג (לב) רַב, הִתִּירוּ רַבּוֹתֵינוּ לְבַעְלָהּ יִשְׂרָאֵל, וְכַסְּבָרָא (לג) הָרִאשׁוֹנָה. וְאִם נֶחְבְּשָׁה בִּידֵי כּוּתִים וִיהוּדִים נִכְנָסִים וְיוֹצְאִים אֶצְלָהּ, שַׁרְיָא לְבַעְלָהּ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פי''ח) יִשְׂרָאֵל שֶׁנִשְׁתַּמֵּד הוּא וְאִשְׁתּוֹ וְחָזְרוּ בָּהֶן, אִשְׁתּוֹ (לד) מֻתֶּרֶת לוֹ וְלֹא חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא זָנְתָה תַּחְתָּיו, וַאֲפִלּוּ בַּעְלָהּ כֹּהֵן. וְאִם אִשְׁתּוֹ נִשְׁתַּמְּדָה לְחוּד, אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ אֲפִלּוּ יִשְׂרָאֵל (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א וְהַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דִּכְתֻבּוֹת), אִם לֹא שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵד אֶחָד שֶׁלֹּא זָנְתָה, כִּשְׁבוּיָה. וְיֵשׁ מְקִלִּין וְאוֹמְרִים דְּלֹא חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא (לה) זָנְתָה (שָׁם). וּבִשְׁעַת הַשְּׁמָד שֶׁהֵמִירוּ דָּתָן מֵחֲמַת אֹנֶס וְחָזְרוּ בָּהֶן לְאַחַר שֶׁעָבַר הָאֹנֶס, יֵשׁ לְהָקֵל וּלְהַתִּירָן אֲפִלּוּ לְבַעֲלָן (לו) כֹּהֲנִים (הָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ב). וְאִם אִשָּׁה נָדְרָה (לז) לְהַמִיד עַצְמָה וְלֹא הֵמִירָה עֲדַיִן, וְחָזְרָה בָּהּ, מֻתֶּרֶת לְבַעְלָהּ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ק''ס). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּזְמַן שֶׁיַּד יִשְׂרָאֵל תַּקִּיפָה עַל הַכּוּתִים וְהֵם יְרֵאִים מֵהֶם, אֲבָל בִּזְמַן שֶׁיַּד הַכּוּתִים (לח) תַּקִּיפָה, אֲפִלּוּ עַל יְדֵי מָמוֹן, כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשֵׂית בִּרְשׁוּת הַכּוּתִים, נֶאֱסְרָה, אֶלָּא אִם כֵּן הֵעִיד לָהּ אֶחָד, כִּשְׁבוּיָה. הגה: וְכָל זֶה בְּנֶחְבְּשָׁה בִּידֵי כּוּתִים וּמְסוּרָה (לט) בְּיָדָם, אֲבָל אִם נִתְיַחֲדָה עִם (מ) כּוּתִים, אֲפִלּוּ שֶׁחַיֶּבֶת לָהֶם, אֵין אוֹסְרִין עַל הַיִּחוּד אַף עַל פִּי שֶׁעָשְׂתָה שֶׁלֹּא כַּדָּת. וַאֲפִלּוּ יָצָא עָלֶיהָ קוֹל (מא) זְנוּת, כָּל קָלָא דְּבָתַר נִשּׂוּאִין לֹא חַיְשִׁינָן לְאָסְרָהּ עַל בַּעְלָהּ (שָׁם בִּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ). מִיהוּ, אִם נִתְיַחֲדָה לְשֵׁם זְנוּת, (מב) יֵשׁ לְהַחֲמִיר (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ק''ס):


יב
אֵיזוֹ הִיא חֲלָלָה, זוֹ שֶׁנּוֹלְדָה מֵאִסוּרֵי (מג) כְּהֻנָּה, כְּגוֹן כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁבָּא עַל הַזּוֹנָה אוֹ עַל הַגְּרוּשָׁה, וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁבָּא עֲלֵיהֶן אוֹ עַל הָאַלְמָנָה, אוֹ שֶׁנָּשָׂא בְּעוּלָה וּבָא עָלֶיהָ, הֲרֵי אֵלּוּ נִתְחַלְּלוּ לְעוֹלָם. וְאִם הוֹלִיד מִמֶּנָּה, בֵּין זֶה שֶׁחִלְּלָה בֵּין אַחֵר, הַוָּלָד, בֵּין שֶׁהוּא זָכָר בֵּין שֶׁהוּא נְקֵבָה, חָלָל, וְהִיא עַצְמָהּ נִתְחַלְּלָה בְּבִיאָתוֹ מִשֶּׁהֶעֱרָה בָּהּ, בֵּין שֶׁבָּא עָלֶיהָ בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה כֹּהֵן מִבֶּן ט' שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד וּלְמַעְלָה, וְהַנִּבְעֶלֶת מִבַּת ג' שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד וָמַעְלָה. אֲבָל כֹּהֵן שֶׁקִּדֵּשׁ אַחַת מֵאִסוּרֵי כְּהֻנָּה, וְנִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵרוּסִין, לֹא נִתְחַלְּלָה. אֲבָל מִן הַנִּשּׂוּאִין, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא (מד) נִבְעֲלָה, נִתְחַלְּלָה, שֶׁכָּל נְשׂוּאָה בְּחֶזְקַת בְּעוּלָהּ הִיא אַף עַל פִּי שֶׁנִּמְצֵאת בְּתוּלָה:


יג
הַכֹּהֵן עַצְמוֹ שֶׁעָבַר וּבָא עַל אַחַת מֵאִסוּרֵי כְּהֻנָּה, לֹא נִתְחַלֵּל:


יד
כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל (מה) אַחַת מֵהָעֲרָיוֹת, אוֹ עַל יְבָמָה (מו) לַשּׁוּק, וְנִתְעַבְּרָה מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה, אֵין הַוָּלָד חָלָל, אֲבָל עֲשָׂאָהּ זוֹנָה. וְאִם חָזַר וּבָא עָלֶיהָ, הוּא אוֹ כֹּהֵן אַחֵר, הַוָּלָד חָלָל. אֲבָל הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת, אֲפִלּוּ נִתְעַבְּרָה מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה, הַוָּלָד חָלָל:


טו
כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל הַנִּדָּה, הַוָּלָד כָּשֵׁר וְאֵינוֹ חָלָל:


טז
חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, הַוָּלָד מִמֶּנָּה חָלָל. וְכֵן בֶּן בְּנוֹ, כֻּלָּם חֲלָלִים עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת. וְאִם יָלְדָה בַּת, אֲסוּרָה לִכְהֻנָּה. אֲבָל אִם נִשֵּׂאת אוֹתָהּ הַבַּת לְיִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה מִמֶּנּוּ בַּת, אוֹתָהּ הַבַּת כְּשֵׁרָה לִכְהֻנָּה, שֶׁיִּשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה הַוָּלָד כָּשֵׁר:


יז
כּוּתִי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה מִמֶּנּוּ בַּת, אוֹתָהּ הַבַּת פְּגוּמָה (מז) לִכְהֻנָּה:


יח
כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא גְּרוּשָׁה מְעֻבֶּרֶת, בֵּין מִמֶּנּוּ בֵּין מֵאַחֵר, וְיָלְדָה כְּשֶׁהִיא חֲלָלָה, הַוָּלָד כָּשֵׁר, שֶׁהֲרֵי לֹא בָּא מִטִּפַּת עֲבֵרָה:


יט
כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל (מח) חֲלוּצָה, הִיא וּוְלָדָהּ חֲלָלִים מִדְּרַבָּנָן. אֲבָל כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל אַחַת מֵהַשְּׁנִיּוֹת, הִיא כְּשֵׁרָה וְזַרְעוֹ מִמֶּנָּה כְּשֵׁרִים:


כ
כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל סְפֵק זוֹנָה אוֹ עַל סְפֵק גְּרוּשָׁה אוֹ סְפֵק חֲלוּצָה (טוּר), הֲרֵי זוֹ סְפֵק (מט) חֲלָלָה, וּוְלָדָהּ סְפֵק חָלָל, וְנוֹתְנִין עָלָיו חֻמְרֵי כֹּהֲנִים וְחָמְרֵי יִשְׂרָאֵל: אֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵתִים, וְנוֹשֵׂא אִשָּׁה הָרְאוּיָה לְכֹהֵן, וְאִם אָכַל אוֹ נִטְמָא אוֹ נָשָׂא גְּרוּשָׁה, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת. וְהוּא הַדִּין בְּחָלָל שֶׁל דִּבְרֵיהֶם. אֲבָל חָלָל שֶׁל תּוֹרָה הַוַּדַּאי, הֲרֵי זֶה כְּזָר וְנוֹשֵׂא גְּרוּשָׁה וּמִטַּמֵּא לְמֵתִים, שֶׁנֶּאֱמַר: '' אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן'' (וַיִּקְרָא כא, א) אַף עַל פִּי שֶׁהֵם בְּנֵי אַהֲרֹן, עַד שֶׁיִּהְיוּ בְּכִהוּנָם:


כא
גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת, וְיָלְדָה בַּת, לֹא תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה לְכֹהֵן אֲפִלּוּ בַּת בִּתָּהּ עַד כַּמָּה דּוֹרוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁהוֹרָתָהּ וְלֵידָתָהּ בִּקְדֻשָּׁה. וְאִם נִשֵּׂאת לְכֹהֵן, לֹא (נ) תֵּצֵא. וְאִם יֵשׁ בָּהּ צַד אֶחָד שֶׁל יִשְׂרָאֵל, כְּגוֹן גֵּר שֶׁנָּשָׂא יִשְׂרְאֵלִית אוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת, הַבַּת מֻתֶּרֶת לְכֹהֵן לְכַתְּחִלָּה. וְהוּא הַדִּין לִמְשֻׁחְרָר שֶׁנָּשָׂא יִשְׂרְאֵלִית אוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מְשֻׁחְרֶרֶת:


כב
הַכֹּהֶנֶת מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא לְחָלָל וּלְגֵר וְלִמְשֻׁחְרָר, שֶׁלֹּא הֻזְהֲרוּ (נא) כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלֵי כְּהֻנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר ''בְּנֵי אַהֲרֹן'' (וַיִּקְרָא כא, א) וְלֹא בְּנוֹת אַהֲרֹן:


כג
מִשְׁפָּחָה שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהּ סְפֵק (נב) חָלָל אוֹ וַדַּאי, וְכֵן אִם נִתְעָרֵב בָּהּ סְפֵק מַמְזֵר אוֹ מַמְזֵר וַדַּאי, נִתְבָּאֵר בְּסִי' ב':

   

סימן ח - בכל ספק הולד הולך אחר הזכר
ובו ה' סעיפים
א
כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים, מֻתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה, וְהַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר (א) הַזָּכָר:


ב
לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים וַחֲלָלִים, מֻתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה, וְהַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר:


ג
לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים וַחֲלָלִים, גֵּרִים וַעֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים, מֻתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה. וְהַגֵּר וְהַמְשֻׁחְרָר שֶׁנָּשָׂא לְוִיָּה אוֹ יִשְׂרְאֵלִית אוֹ חֲלָלָה, הֲרֵי הַבֵּן (ב) יִשְׂרְאֵלִי. וְיִשְׂרְאֵלִי אוֹ לֵוִי אוֹ חָלָל שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת אוֹ מְשֻׁחְרֶרֶת, הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר:


ד
כָּל הַנִּשֵּׂאת בְּאִסוּר, הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם. שֶׁאִם אֶחָד מֵהֶם מִפְּסוּלֵי כְּהֻנָּה, הַוָּלָד פָּסוּל לִכְהֻנָּה; וְאִם אֶחָד מֵהֶם מִפְּסוּלֵי קָהָל, הַוָּלָד אָסוּר לָבֹא בַּקָּהָל:


ה
וְלַד שִׁפְחָה וְנָכְרִית, כְּמוֹתָן. בֵּין שֶׁנִּתְעַבְּרוּ מִכָּשֵׁר, בֵּין שֶׁנִּתְעַבְּרוּ מִפָּסוּל:

   

סימן ט - איזו אשה נקראת קטלנית
ובו ב' סעיפים
א
אִשָּׁה שֶׁנִּשֵּׂאת (א) אוֹ נִתְאָרְסָה (מ''מ פכ''א וְנ''י פ' הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ) לִשְׁנֵי אֲנָשִׁים, וּמֵתוּ, לֹא תִּנָּשֵׂא (ב) לִשְׁלִישִׁי, שֶׁכְּבָר הֻחְזְקָה לִהְיוֹת אֲנָשֶׁיהָ מֵתִים. וְאִם נִשֵּׂאת לֹא (ג) תֵּצֵא, וַאֲפִלּוּ נִתְקַדְּשָׁה יִכְנֹס. וְאִם הִכִּיר בָּהּ, יֵשׁ לָהּ כְּתֻבָּה; לֹא הִכִּיר בָּהּ, אֵין לָהּ (ד) כְּתֻבָּה מִשְּׁלִישִׁי, אֲבָל מִשֵּׁנִי יֵשׁ לָהּ (ה) כְּתֻבָּה, אֲפִלּוּ לֹא הִכִּיר בָּהּ. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים דְּדַוְקָא אִם (ו) מֵתוּ מִיתַת עַצְמָם, אֲבָל אִם נֶהֱרַג אֶחָד מֵהֶן אוֹ מֵת (ז) בְּדֶבֶר, אוֹ נָפַל וָמֵת וְכַדּוֹמֶה, אֵינוֹ כְּלוּם. וְלָכֵן רַבִּים מְקִלִּים בִּדְבָרִים אֵלּוּ, וְאֵין מוֹחִין בִּידֵיהֶם (ב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ן סי' קכ''א שֶׁכ''כ בשי''א). יֵשׁ אוֹמְרִים דְּהוּא הַדִּין (ח) אִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה שְׁנֵי פְּעָמִים, אֵין לִשָּׂא אוֹתָהּ (רַשִׁ''י פ''י דִּיבָמוֹת וְהָרַ''ן ר''פ נַעֲרָה). אֲבָל יֵשׁ אוֹמְרִים מִיתָה דַּוְקָא (הַגָּהַת מַיְמוֹנִי בְּשֵׁם התוס'), וְכֵן עִקָּר:


ב
אִישׁ שֶׁמֵּתוּ שְׁתֵּי (ט) נָשָׁיו, אֵינוֹ מוֹנֵעַ עַצְמוֹ מִלִּשָּׂא:

   

סימן י - איזו גרושה מתרת לחזר לבעלה
ובו ז' סעיפים
א
הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ זִנְּתָה, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר (א) לְבַעְלָהּ. הגה: וְכֵן אִם זָנְתָה עִם הָרִאשׁוֹן, וְנִתְקַדְּשָׁה לַשֵּׁנִי, וְגֵרְשָׁהּ, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לָרִאשׁוֹן, אֲפִלּוּ הָיְתָה מְיֻחֶדֶת לוֹ (ב) תְּחִלָּה (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''ג וּמַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן י''ט). אֲבָל אִם נִתְקַדְּשָׁה לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ, אוֹ מֵת, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לָרִאשׁוֹן. וַאֲפִלּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה רַק מִכֹּחַ (ג) קוֹל בְּעָלְמָא (הָרֹא''שׁ כְּלָל ה') (וְעַיִּן לְעֵיל סִימָן ו', וְעַיֵּן לְקָמָן סִימָן מ''ו סָעִיף ה' וְסָעִיף ו'):


ב
חֵרֵשׁ שֶׁגֵּרַשׁ בִּרְמִיזָה וְהָלְכָה וְנִתְקַדְּשָׁה לְחֵרֵשׁ אַחֵר, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לְפִקֵּחַ, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לְבַעְלָהּ הַחֵרֵשׁ. אֲבָל אִשְׁתּוֹ שֶׁל פִּקֵּחַ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה, וְהָלְכָה וְנִשֵּׂאת לְחֵרֵשׁ, וְנִתְגָּרְשָׁה, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לְבַעְלָהּ הַפִּקֵּחַ. וְע''ל סִימָן קי''ט אִם מֻתָּר לָדוּר עִמָּהּ בְּחָצֵר לְאַחַר שֶׁגֵּרְשָׁהּ:


ג
הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע שֶׁיָּצָא עָלֶיהָ, אוֹ מִפְּנֵי שֶׁהִיא נַדְרָנִית, אוֹ מִפְּנֵי שֶׁהִיא אַיְלוֹנִית, לֹא יַחֲזִיר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בִּדְאָמַר לָהּ: מִפְּנֵי כָּךְ אֲנִי (ד) מוֹצִיאֵךְ, וְכָפַל (ה) דְּבָרָיו לוֹמַר: אִלְמָלֵא כָּךְ לֹא הָיִיתִי מוֹצִיאֵךְ. אֲבָל אִם לֹא כָּפַל דְּבָרָיו, יָכוֹל לְהַחֲזִירָהּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם אָמַר לָהּ: מִפְּנֵי כָּךְ אֲנִי מוֹצִיאֵךְ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כָּפַל דְּבָרָיו, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַחֲזִירָהּ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ לֹא אָמַר לָהּ: מִפְּנֵי כָּךְ אֲנִי מוֹצִיאֵךְ, לֹא יַחֲזִיר:


ד
הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִפְּנֵי שֶׁרוֹאָה דָּם בְּכָל עֵת (ו) תַּשְׁמִישׁ, לֹא יַחֲזִיר:


ה
כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ לֹא יַחֲזִיר, אִם עָבַר (ז) וְהֶחֱזִיר קֹדֶם שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לְאַחֵר, לֹא יוֹצִיא; וְאִם הוֹצִיא, אִם הָיוּ לוֹ בָּנִים מִשֶּׁהֶחֱזִירָה, מֻתָּר לְהַחֲזִירָהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא לַעַז עֲלֵיהֶם:


ו
הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם אֶחָד מִדְּבָרִים הַלָּלוּ, אוֹמְרִים לוֹ: הֱוֵי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין אַתָּה מַחֲזִירָהּ לְעוֹלָם:


ז
הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם נֶדֶר שֶׁנָּדַר לְהוֹצִיאָהּ, יָכוֹל (ח) לְהַחֲזִירָהּ:

   

סימן יא - אשה הנחשדת על אשת איש
ובו ח' סעיפים
א
הַנֶּחֱשֶׁדֶת עַל (א) אֵשֶׁת אִישׁ, אִם הָיָה לָהּ קִנּוּי (ב) וּסְתִירָה וְלֹא שָׁתְתָה מֵי הַמָּרִים, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עַל בַּעְלָהּ בִּשְׁבִילוֹ, הֲרֵי הִיא אֲסוּרָה עַל זֶה (ג) שֶׁנִּתְיַחֲדָה עִמּוֹ לְעוֹלָם, כְּדֶרֶךְ שֶׁהִיא אֲסוּרָה עַל בַּעְלָהּ. וְאִם עָבַר וּנְשָׂאָהּ, מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִתַּחְתָּיו בְּגֵט, אֲפִלּוּ הָיוּ לָהּ כַּמָּה בָּנִים מִמֶּנּוּ. מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ, כְּשֵׁם שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ, כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל. וְהוּא הַדִּין אִם נֶאֶסְרָה בִּשְׁבִילוֹ (ד) לְבַעְלָהּ, (ה) אֲסוּרָה לוֹ (סְבָרַת הָרַב). אֲבָל אִם לֹא קָדַם קִנּוּי, וּבָאוּ עָלֶיהָ עֵדִים שֶׁנִּסְתְּרָה עִם אִישׁ זֶה, וּבָאוּ וּמָצְאוּ דָּבָר (ו) מְכֹעָר כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסוּ אַחֲרָיו וּמְצָאוּהָ עוֹמֶדֶת מֵעַל הַמִּטָּה וְהִיא לוֹבֶשֶׁת הַמִּכְנָסַיִם אוֹ חוֹגֶרֶת אֱזוֹרָהּ, אוֹ שֶׁמָּצְאוּ רֹק לְמַעְלָה מֵהַכִּלָּה אוֹ שֶׁרָאוּ מְקוֹם הַמִּנְעָלִים הֲפוּכִים (טוּר), אוֹ שֶׁהָיוּ יוֹצְאִים מִמָּקוֹם אָפֵל, אוֹ מַעֲלִים זֶה אֶת זֶה מִן הַבּוֹר וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, אוֹ שֶׁרָאוּהוּ (ז) מְנַשֵּׁק עַל פִּי חֲלוּקָהּ, אוֹ שֶׁרָאוּ אוֹתָם מְנַשְּׁקִים זֶה אֶת זֶה, אוֹ שֶׁנִּכְנְסוּ זֶה אַחַר זֶה וְהֵגִיפוּ הַדְּלָתוֹת בְּמַנְעוּל (ב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א אֶלֶף רנ''א), וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ לְפִי רְאוֹת עֵינֵי הַדַּיָּנִים, אִם הוֹצִיאָהּ בַּעְלָהּ בְּדָבָר (ח) מְכֹעָר כָּזֶה, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא (ט) לַנִּטְעָן; וְאִם עָבַר וּנְשָׂאָהּ, וְהָיוּ לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה, לֹא תֵּצֵא. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁרִנְּנוּ (י) הָעִיר עָלֶיהָ וְעַל הַנִּטְעָן יוֹם וּמֶחֱצָה אוֹ יוֹתֵר, וְאָמְרוּ: פְּלוֹנִי זִנָּה עִם פְּלוֹנִית, וְלֹא פָּסַק הַקּוֹל; וְהוּא שֶׁלֹּא הָיוּ לָהּ אוֹ לוֹ אוֹ לַבַּעַל (הָרַ''ן פ''ב דִּיבָמוֹת) אוֹיְבִים שֶׁמַּעֲבִירִים אֶת (יא) הַקּוֹל. אֲבָל אִם לֹא הָיָה שָׁם רִנָּה לְדָבָר זֶה בָּעִיר, אוֹ שֶׁפָּסַק הַקּוֹל שֶׁלֹּא מֵחֲמַת יִרְאָה, אִם נִשֵּׂאת לַנִּטְעָן לֹא תֵּצֵא, אֲפִלּוּ אֵין לָהּ בָּנִים. אֲפִלּוּ בָּא עֵד אֶחָד שֶׁזִּנְּתָה עִמּוֹ, לֹא תֵּצֵא. הגה: (יב) וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם הָיָה בְּכָאן קוֹל מַמָּשׁ, כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר, עִם עֵדֵי כִּעוּר, מוֹצִיאִין אוֹתָהּ אֲפִלּוּ (יג) מִבַּעְלָהּ (רַשִׁ''י וּשְׁאִלְתּוֹת וּמָרְדְּכַי בְּשֵׁם הָר''ם פ''ב דִּיבָמוֹת) אִם אֵין לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה. אֲבָל בְּאֶחָד מֵהֶן אֵין מוֹצִיאִין מִן (יד) הַבַּעַל, אֶלָּא אִם כֵּן הוֹצִיאָהּ בַּעְלָהּ וּכְּנָסָה הַנֶּחֱשָׁד מוֹצִיאִין בְּאֶחָד מֵהֶן מִן הַנֶּחֱשָׁד, אִם אֵין לָהּ בָּנִים מִמֶּנּוּ (כֵּן מַשְׁמָע מֵהָרִי''ף וְהָרַמְבַּ''ם). שְׁנֵי עֵדֵי כִּעוּר (טו) מִצְטָרְפִין, אַף עַל גַּב דְּרָאוּ זֶה אַחַר זֶה וְכִעוּר דַּחֲזָא הַאי לֹא חֲזָא הַאי (מָרְדְּכַי פ''ב דִּיבָמוֹת בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת מוהר''ם). עֵד אֶחָד בְּדָבָר מְכֹעָר, לָאו (טז) כְּלוּם הוּא (תְּשׁוּבַת מוהר''ם סוֹף נָשִׁים):


ב
מִי (יז) שֶׁהוֹצִיאָהּ בַּעְלָהּ בְּעֵדֵי דָּבָר מְכֹעָר, וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה לְהִנָּשֵׂא לַנִּטְעָן מִפְּנֵי שֶׁיָּצָאתָהּ מִתַּחַת בַּעְלָהּ בִּגְלָלוֹ, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים. כָּל אִשָּׁה שֶׁבָּאוּ שְׁנֵי עֵדִים וְהֵעִידוּ שֶׁזִּנְּתָה עִם זֶה כְּשֶׁהָיְתָה תַּחַת בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, הֲרֵי זוֹ תֵּצֵא מִזֶּה אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ מִמֶּנוּ כַּמָּה בָּנִים:


ג
כָּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ: תֵּצֵא, תֵּצֵא בְּלֹא כְּתֻבָּה:


ד
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם בָּאוּ עֵדִים שֶׁאֵשֶׁת אִישׁ זִנְּתָה צְרִיכִים (יח) דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה. וְאֵין לְקַבֵּל הָעֵדוּת שֶׁלֹּא בְּפָנֶיהָ וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי (יט) בַּעְלָהּ (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל מ''ו):


ה
הַנִּטְעָן מִשִׁפְחָה וְנָכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, לֹא יִכְנֹס, וְאִם כָּנַס לֹא (כ) יוֹצִיא. גֵּרְשָׁהּ, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לוֹ אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה (ב''י בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א):


ו
כּוּתִי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר הַכּוּתִי וְנִתְגַּיֵּר וְהָעֶבֶד נִשְׁתַּחְרֵר, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה, וְאִם כָּנַס לֹא יוֹצִיא:


ז
אוֹתָם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים: לֹא יִכְנֹס, אֲפִלּוּ בְּאוֹתוֹ מָבוֹי לֹא תָּדוּר, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּשֶׁנּוּ:


ח
כָּל הֵיכָא (כא) שֶׁהִתְרוּ בּוֹ וְעֲבַר וְכָנַס, לֹא מִקְּרֵי דִּיעֲבַד (כב) וּמַפְּקִינָן לַהּ מִנֵּהּ. הַמְגָרֵשׁ אִשָּׁה כְּדֵי שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה חֲבֵרוֹ, אָסוּר לִשָּׂא אוֹתָהּ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן סִי' קמ''ג סָעִיף ט''ו:

   

סימן יב - עדי גט וכן עדים שהעידו מיתת הבעל אם רשאים לשא האשה ההיא
ובו ד' סעיפים
א
הַמֵּבִיא גֵּט שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיֹּאמַר: בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם, וְכֵן הָעֵד הָאֶחָד שֶׁהֵעִיד לְאִשָּׁה שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ, לֹא יִשָּׂאֶנָּה מִשּׁוּם חֲשָׁד; וְאִם כָּנַס, לֹא (א) יוֹצִיא. אֲבָל הַמֵּבִיא גֵּט, שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר: בְּפָנַי (ב) נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם, מֻתָּר לִשָּׂא אוֹתָהּ, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ נִשֵּׂאת עַל פִּיו. וּשְׁנֵי עֵדִים הַמְּעִידִים לְאִשָּׁה שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ, מֻתָּר אֶחָד מֵהֶם לִשָּׂא אוֹתָהּ, שֶׁאֵין שְׁנַיִם מְצוּיִם לַחֲטֹא בִּשְׁבִיל אֶחָד. וְעַיֵּן בְּטוּר זֶה עַצְמוֹ סִימָן קמ''א. הגה: בִּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ שֶׁהֵבִיא בא''ע. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַף (ג) בִּשְׁנַיִם, אַף עַל גַּב דְּשָׁרֵי, מִכָּל מָקוֹם בַּעַל נֶפֶשׁ יַרְחִיק מִזֶּה (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק י' דְּגֵרוּשִׁין וְכָל בּוֹ וְתוֹסָפוֹת דִּיבָמוֹת):


ב
אִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה הֲנָאָה מִבַּעְלָהּ וְלֹא הֵפֵר לָהּ, וּבָאָה לִפְנֵי חָכָם לְהַתִּירָהּ, וַאֲסָרָהּ שֶׁלֹּא מָצָא לָהּ פֶּתַח לְהַתִּירָהּ, לֹא יִשָּׂאֶנָּה, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: אֲסָרָהּ כְּדֵי שֶׁיִּשָּׂאֶנָּהּ; וְאִם כָּנַס, לֹא יוֹצִיא. וְהָנֵי מִלֵּי בְּיָחִיד (ד) מֻמְחֶה, אֲבָל בֵּי דִּינָא לֹא חֲשִׁידֵי. וּמִטַּעַם זֶה אִם מֵאֲנָה אוֹ (ה) חָלְצָה בִּפְנֵי בֵּית דִּין, יָכוֹל אֶחָד מֵהֶם לִשָּׂא אוֹתָהּ:


ג
וְכֻלָּם שֶׁנִּשְּׂאוּ לַאֲחֵרִים, וְנִתְאַלְמְנוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם:


ד
וְכֻלָּם שֶׁהָיוּ לָהֶם (ו) נָשִׁים בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, וְאַחַר כָּךְ מֵתוּ, אוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשׁוּ, וְהָיוּ הַנָּשִׁים הֵן שֶׁהִרְגִּילוּ אֶת בַּעֲלֵיהֶן לְגָרְשָׁן, הֲרֵי אֵלּוּ מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם לְכַתְּחִלָּה. הָיוּ (ז) נְשׁוֹתֵיהֶם חוֹלִים, וָמֵתוּ, לֹא יִכְנְסוּ. (נ''י פ''ב דִּיבָמוֹת). וְכָל אַחַת מֵהֶם מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא לְבֶן הָעֵד שֶׁהֵעִיד לָהּ אוֹ לְבֶן הֶחָכָם שֶׁאֲסָרָהּ עַל בַּעְלָהּ אוֹ לִשְׁאָר קְרוֹבִים, דְּלֵיכָּא לְמִיחְשַׁד שֶׁיּוֹצִיאוּם מִבַּעֲלֵיהֶם בִּשְׁבִיל קְרוֹבֵיהֶם:

   

סימן יג - גרושה או אלמנה צריכה להמתין תשעים יום טרם שתנשא, ושלא ישא מינקת חברו ומעוברת חברו
ובו י''ד סעיפים
א
כָּל אִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנָה, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִתְאָרֵס לְאַחֵר, עַד שֶׁתַּמְתִּין (א) תִּשְׁעִים יוֹם חוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה אוֹ שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ בּוֹ וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ, כְּדֵי שֶׁיִּוָּדַע אִם הִיא מְעֻבֶּרֶת אוֹ אֵינָהּ מְעֻבֶּרֶת, לְהַבְחִין בֵּין זַרְעוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן לְזַרְעוֹ שֶׁל אַחֲרוֹן. אֲבָל מֻתֶּרֶת לַעֲשׂוֹת שִׁדּוּכִים בְּלֹא אֵרוּסִין (ב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ וּת''ה סִימָן רי''ז), רַק שֶׁלֹּא יִכְנֹס עִמָּהּ (ב) בְּבַיִת (שָׁם). (ג) וּמִיּוֹם כְּתִיבַת הַגֵּט מוֹנִים לַמְגֹרֶשֶׁת, וַאֲפִלּוּ הָיָה עַל תְּנַאי אוֹ שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְיָדָהּ אֶלָּא לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים, מִיּוֹם הַכְּתִיבָה מוֹנִים, שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ מִתְיַחֵד עִמָּהּ מִשֶּׁכָּתְבוֹ לָהּ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּמוֹנִים מִיּוֹם נְתִינַת הַגֵּט (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ) וְכֵן רָאוּי לְהַחֲמִיר, כֵּן נִרְאֶה לִי. וּגְזֵרַת חֲכָמִים הִיא שֶׁאֲפִלּוּ הָאִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד, וַאֲפִלּוּ נִתְגָּרְשָׁה אוֹ נִתְאַלְמְנָה מִן הָאֵרוּסִין, צְרִיכָה לְהַמְתִּין צ' יוֹם. אֲפִלּוּ קְטַנָּה אוֹ זְקֵנָה אוֹ עֲקָרָה אוֹ אַיְלוֹנִית, וַאֲפִלּוּ בַּעְלָהּ בִּמְדִינַת הַיָּם אוֹ סְרִיס אָדָם אוֹ חוֹלֶה אוֹ חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִים, וְהַמַּפֶּלֶת אַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ, וַאֲפִלּוּ בְּתוּלָה מֵהָאֵרוּסִין, צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין תִּשְׁעִים יוֹם:


ב
יְבָמָה שֶׁמֵּת הַיָּבָם, צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים אַחַר מִיתַת הַיָּבָם:


ג
נִתְעַבְּרָה מֵרְאוּבֵן, וּשְׁנֵיהֶם מוֹדִים שֶׁמִּמֶּנּוּ הִיא מְעֻבֶּרֶת, וְהָלְכָה וְנִתְקַדְּשָׁה לְשִׁמְעוֹן, וְגֵרְשָׁהּ, וְרוֹצָה לְהִנָּשֵׂא לִרְאוּבֵן, צְרִיכָה לְהַמְתִּין אַחַר גֵּרוּשֵׁי שִׁמְעוֹן תִּשְׁעִים יוֹם:


ד
מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין:


ה
שִׁפְחָה וְגִיּוֹרֶת שֶׁהָיוּ נְשׂוּאוֹת לַבְּעָלִים בְּגַיּוּתָן וּבְעַבְדוּתָן וְנִתְגַּיְּרוּ אוֹ נִשְׁתַּחְרְרוּ, צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין. וַאֲפִלּוּ גֵּר וְאִשְׁתּוֹ שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ, מַפְרִישִׁין אוֹתָם צ' יוֹם, כְּדֵי לְהַבְחִין בֵּין זֶרַע הַנִּזְרַע בִּקְדֻשָּׁה לְזֶרַע שֶׁנִּזְרַע שֶׁלֹּא בִּקְדֻשָּׁה:


ו
הַמְמָאֶנֶת, אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין. לֹא גָּזְרוּ אֶלָּא בִּגְרוּשָׁה. וְכֵן הַמְזַנָּה אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין, מִפְּנֵי שֶׁמְּהַפֶּכֶת עַצְמָהּ בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר. וְכֵן אֲנוּסָה וּמְפֻתָּה אֵינָן צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין. וְהוּא הַדִּין לִשְׁבוּיָה, אֲפִלּוּ הִיא גְּדוֹלָה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל אֵלּוּ צְרִיכִין לְהַמְתִּין, אִם הֵם גְּדוֹלוֹת וּרְאוּיוֹת לְהִתְעַבֵּר (טוּר). אִשָּׁה שֶׁנֶּאֶנְסָה תַּחַת בַּעְלָהּ, אִם לֹא נִבְעֲלָה לְבַעְלָהּ (ד) תְּחִלָּה צְרִיכָה לְהַמְתִּין (א''ז):


ז
(ה) פִּילֶגֶשׁ מְיֻחֶדֶת לְאִישׁ שֶׁרוֹצָה לִנָּשֵׂא לְאַחֵר, צְרִיכָה לְהַמְתִּין:


ח
מִי שֶׁנִּשֵּׂאת בְּטָעוּת וְנוֹדַע שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ וְהוֹצִיאוּהָ בֵּית דִּין מִתַּחְתָּיו, אִם הָיְתָה קְטַנָּה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין, שֶׁזֶּה דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מָצוּי הוּא, וְכָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מָצוּי בְּרֹב, לֹא גָּזְרוּ בּוֹ:


ט
אִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה וְיָצָא קוֹל פִּסוּל עַל הַגֵּט, וְהִצְרִיכוּהָ גֵּט אַחֵר מִפְּנֵי הַלַּעַז, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶּׁצְּרִיכָה לְהַמְתִּין ג' חֳדָשִׁים מֵהַגֵּט הַשֵּׁנִי; וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לִמְנוֹת אֶלָּא מֵהַגֵּט הָרִאשׁוֹן. הגה: וְיֵשׁ לָחוּשׁ לַסְּבָרָא (ו) הָרִאשׁוֹנָה (הִיא סְבָרַת ר''י וְהָרֹא''שׁ, כָּתְבוֹ בַּטּוּר עַל שְׁמָם). וְכֵן אִם נִתְגָּרְשָׁה מֵחֲמַת קוֹל (ז) קִדּוּשִׁין בְּעָלְמָא, צְרִיכָה לְהַמְתִּין (ב''י בְּשֵׁם הָרשב''א):


י
הַמְקַדֵּשׁ תּוֹךְ תִּשְׁעִים יוֹם (ח) מְנַדִּין אוֹתוֹ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיְּגָרֵשׁ, וְאִם הוּא יִשְׂרָאֵל מַחֲזִירָהּ לְאַחַר ג' חֳדָשִׁים, וְכֹהֵן לֹא יַחֲזִיר (טוּר). וְדַוְקָא שֶׁעָבַר בְּמֵזִיד, אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ (ט) בְּשׁוֹגֵג, אֵין צָרִיךְ לְגָרֵשׁ אֶלָּא מַפְרִישִׁין אוֹתָם (מהרי''ו סִי' ע''ג) וְיֵשׁ מַחֲמִירִים אֲפִלּוּ בְּשׁוֹגֵג (ת''ה סִימָן רט''ז). וְנִרְאֶה, (י) דִּבְכֹהֵן דְּאָסוּר לְהַחֲזִיר, יֵשׁ לִסְמֹךְ אַדִּבְרֵי הַמְּקִלִּים וְלֹא מַצְרִיכִין לְגָרֵשׁ; וּבְיִשְׂרָאֵל אֵין לִסְמֹךְ אַמַּאן דְּמֵקֵל בְּשׁוֹגֵג, כֵּן נִרְאֶה לִי. גֵּרְשָׁהּ, אֲסוּרָה לָדוּר עִמּוֹ (יא) בְּמָבוֹי (רִיבָ''שׁ סִי' ש''ס). לֹא כָּפוּ בֵּית דִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁעָבְרוּ ג' חֳדָשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁקִּדֵּשׁ בַּעֲבֵרָה, שׁוּב אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ, דְּכֵיוָן שֶׁעָבְרוּ עָבְרוּ (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַחוֹלֵץ בְּשֵׁם מוהר''ם). וְאִם כָּנַס, וְגֵרַשׁ, עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן זֶה סָעִיף י''ב מַּה דִּינוֹ לְעִנְיַן כְּתֻבָּה. קִדֵּשׁ (יב) וּבָרַח, אֵין מְנַדִּין אוֹתוֹ. וְלוֹמְדִין אוֹתוֹ לִבְרֹחַ (טוּר בְּשֵׁם רַבֵּנוּ יְחִיאֵל). יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דִּבְרִיחָה זוֹ צְרִיכָה שֶׁתִּהְיֶה לְמֵרָחוֹק שֶׁיַּרְחִיק עַד שֶׁיִּהְיֶה שִׁיעוּר חֲזָרָתוֹ אַחַר ג' חֳדָשִׁים, וְאֵין נִרְאֶה כֵּן מִדִּבְרֵי שְׁאָר הַפּוֹסְקִים:


יא
גָּזְרוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא יִשָּׂא אָדָם וְלֹא יְקַדֵּשׁ מְעֻבֶּרֶת (יג) חֲבֵרוֹ, וְלֹא מֵינֶקֶת (יד) חֲבֵרוֹ, עַד שֶׁיִּהְיֶה לַוָּלָד כ''ד חֳדָשִׁים, דְּהַיְנוּ כְּפִי מַה שֶּׁקּוֹבְעִין הָחֳדָשִׁים אֶחָד מָלֵא וְאֶחָד חָסֵר, (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַחוֹלֵץ), חוּץ מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַד וְיוֹם שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה בּוֹ. וְחֹדֶשׁ הָעִבּוּר עוֹלֶה לְמִנְיַן כ''ד חֹדֶשׁ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּלְכַתְּחִלָּה יָחוּשׁ אֲפִלּוּ לְחֹדֶשׁ (טו) הָעִבּוּר (ת''ה סִימָן רי''ו). בֵּין שֶׁהִיא אַלְמָנָה בֵּין שֶׁהִיא (טז) גְּרוּשָׁה בֵּין שֶׁהִיא מְזַנָּה. וְיֵשׁ מְקִלִּין (יז) בִּמְזַנָּה (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַחוֹלֵץ בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים). וְיֵשׁ לְהָקֵל בְּמֻפְקֶרֶת לִזְנוּת, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא בַּעְלָהּ מְשַׁמְּרָהּ (תְּשׁוּבַת ר''י מִינְץ סִימָן ה'). אֲפִלּוּ נָתְנָה בְּנָהּ (יח) לְמֵינֶקֶת, אוֹ גְּמָלַתּוּ בְּתוֹךְ כ''ד חֹדֶשׁ, לֹא תִּינָשֵׂא. אֲפִלּוּ (יט) (כ) נִשְׁבְּעָה הַמֵּינֶקֶת אוֹ נָדְרָה עַל דַּעַת רַבִּים שֶׁלֹּא תַּחֲזֹר בָּהּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם נִשְׁבְּעָה הַמֵּינֶקֶת וְכָנַס, לֹא יוֹצִיא (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דִּכְתֻבּוֹת). אֲפִלּוּ אִם נִשְׁבְּעָה לְאָדָם גָּדוֹל, כְּמוֹ אֵלּוּ שֶׁהוֹלְכִים בַּחֲצַר הַמֶּלֶךְ. אֲבָל אִם מֵת בְּנָהּ, מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא תַּהַרְגֵהוּ. וְכֵן אִם גְּמָלַתּוּ בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, אוֹ שֶׁאֵינָה חוֹלֶבֶת לְעוֹלָם כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לָהּ (כא) צִמּוּק דַּדִּים, אוֹ שֶׁפָּסַק חֲלָבָהּ בְּחַיֵּי (כב) בַּעְלָהּ וְשָׂכְרוּ לוֹ מֵינֶקֶת (כג) בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, אוֹ שֶׁנָּתְנָה בְּנָהּ (כד) לְמֵינִיקָה שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים קֹדֶם מִיתַת (כה) בַּעְלָהּ וְהִיא לֹא הֵנִיקָה כְּלָל תּוֹךְ הַג' חֳדָשִׁים, מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא:


יב
עָבַר וְנָשָׂא מְעֻבֶּרֶת אוֹ מֵינִיקָה בְּתוֹךְ זְמַן זֶה, מְנַדִּין אוֹתוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן בָּרַח, וְיוֹצִיא (כו) בְּגֵט, וַאֲפִלּוּ הָיָה כֹּהֵן. וְצָרִיךְ לָתֵת לָהּ כְּתֻבָּה אִם תִּתְבְּעֶנָּה לוֹ. וְאִם הָיָה יִשְׂרָאֵל, יַחֲזִירֶנָּה אַחַר כ''ד חֹדֶשׁ שֶׁל מֵינִיקָה וְיִכְתֹּב לָהּ כְּתֻבָּה (כז) אַחֶרֶת. נָשָׂא (כח) וּבָרַח, וּלְאַחַר זְמַן בָּא וְיָשַׁב עִם אִשְׁתּוֹ, אֵין בְּכָךְ כְּלוּם. וְאִם קִדֵּשׁ (כט) מְעֻבֶּרֶת אוֹ מֵינִיקָה, אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא, וְלֹא יִכְנֹס עַד אַחַר זְמַן הַיְנִיקָה אוֹ עַד שֶׁיָּמוּת הַוָּלָד. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין חִלּוּק בֵּין קִדֵּשׁ (ל) לְנָשָׂא (רֹב הַמּוֹרִים), וְכֵן עִקָּר. וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן זֶה סָעִיף י' כֵּיצַד נוֹהֲגִין:


יג
אַלְמָנָה שֶׁהָיְתָה מֵינִיקָה בְּנָהּ, יְכוֹלָה לוֹמַר: אֵינִי (לא) מֵינִיקָה אֶלָּא בְּשָׂכָר. וִיכוֹלָה הִיא לִתְבֹּעַ כְּתֻבָּתָהּ לְאַלְתַּר וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִנָּשֵׂא עַד סוֹף כ''ד חֹדֶשׁ. וְאֵין חִלּוּק בֵּין (לב) הִתְחִילָה לְהָנִיק אוֹ לֹא הִתְחִילָה (מַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן ל' וּמהרי''ו וְרִיבָ''שׁ וּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''ג):


יד
זֶה שֶׁאָמַרְנוּ בִּגְרוּשָׁה, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּדַוְקָא שֶׁהֵינִיקָתוֹ קֹדֶם שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה עַד שֶׁהִכִּירָהּ, אֲבָל קֹדֶם הַזְּמַן הַזֶּה לֹא, דְּהָא אִי בָּעֲיָא לֹא תָּנִיק לֵהּ (לג) כְּלָל, וַאֲפִלּוּ בְּשָׂכָר. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, הָאִשָּׁה שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ וְהִנִּיחָהּ מְעֻבֶּרֶת וְיָלְדָה וְלֹא הֵנִיקָה אֶת בְּנָהּ, צְרִיכָה לְהַמְתִּין כ''ד חֹדֶשׁ, וּמַשְׁמַע מִדְּבָרָיו דְּהוּא הַדִּין (לד) לִגְרוּשָׁה:

   

סימן יד - שלא ישא אשה בימי האבל
ובו סעיף אחד
א
מֵתָה אִשְׁתּוֹ אוֹ אֶחָד מִקְּרוֹבָיו שֶׁחַיָּב לְהִתְאַבֵּל עָלָיו, עַד אֵימָתַי אָסוּר לִשָּׂא אִשָּׁה, נִתְבָּאֵר בְּטוּר יוֹרֶה דֵעָה סִימָן שצ''ב:

   

סימן טו - אסור ערוה דאוריתא ודרבנן
ובו ל''א סעיפים
א
אֵלּוּ שֶׁאֲסוּרוֹת מֵחֲמַת עֶרְוָה, מֵהֶן מִן הַתּוֹרָה מֵהֶן מִדְּרַבָּנָן. אוֹתָן שֶׁהֵן מִן הַתּוֹרָה, אֵין קִדּוּשִׁין (א) תּוֹפְסִין בָּהֶן; וְאוֹתָן שֶׁהֵם מִדְּרַבָּנָן, קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהֶם וּצְרִיכוֹת גֵּט. וְכֵן הַמְקַדֵּשׁ סְפֵק עֶרְוָה צְרִיכָה גֵּט:


ב
אִמּוֹ, אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל אֵם אִמּוֹ אֵינוֹ אֲסוּרָה לוֹ אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן, וְזוֹ אֵין לָהּ הֶפְסֵק, אֲפִלּוּ אֵם אֵם אֵם אִמּוֹ עַד מַעְלָה מַעְלָה, אֲסוּרָה:


ג
אֵם אֲבִי אִמּוֹ אֲסוּרָה לוֹ מִדְּרַבָּנָן, הִיא בִּלְבַד:


ד
אֵם אָבִיו אֲסוּרָה לוֹ מִדְּרַבָּנָן, וְזוֹ אֵין לָהּ הֶפְסֵק אֲפִלּוּ אֵם אֵם אֵם אָבִיו עַד לְמַעְלָה, אֲסוּרָה:


ה
אֵם אֲבִי אָבִיו אֲסוּרָה לוֹ מִדְּרַבָּנָן הִיא בִּלְבַד. אֵשֶׁת אָבִיו אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה, בֵּין שֶׁהִיא אִשְׁתּוֹ מִן הַנִּשּׂוּאִין בֵּין מִן הָאֵרוּסִין, בֵּין בְּחַיֵּי אָבִיו בֵּין כְּשֶׁמֵּת אָבִיו אוֹ גֵּרְשָׁהּ. אֲבָל אִמָּהּ מֻתֶּרֶת לוֹ. אֲבָל אִם אָנַס אָבִיו אִשָּׁה, מֻתֶּרֶת לוֹ:


ו
אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו אֲסוּרָה לוֹ מִדְּרַבָּנָן, וְזוֹ אֵין לָהּ הֶפְסֵק, שֶׁאֵשֶׁת יַעֲקֹב אָבִינוּ אֲסוּרָה עַל אֶחָד מִמֶּנּוּ:


ז
אֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ אֲסוּרָה לוֹ מִדְּרַבָּנָן, הִיא בִּלְבַד. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵשֶׁת אֲבִי אֵם אָבִיו אֲסוּרָה לוֹ (ת''ה סִימָן רט''ו):


ח
אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו מִן הָאָב אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו מִן הָאֵם, אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן:


ט
אֵשֶׁת אֲחִי אִמּוֹ, בֵּין מִן הָאֵם בֵּין מִן הָאָב, אֵינָן אֲסוּרוֹת אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן:


י
אֲחוֹתוֹ אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה, בֵּין אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו אוֹ מֵאִמּוֹ, בֵּין אֲחוֹתוֹ מֵהַנִּשּׂוּאִין אוֹ מֵהַזְּנוּת, אֲפִלּוּ בָּא אָבִיו עַל הָעֶרְוָה וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בַּת, אֲחוֹתוֹ הִיא וְחַיָּב עָלֶיהָ, חוּץ מֵאֲחוֹתוֹ מִן הַשִּׁפְחָה אוֹ מֵהַנָכְרִית. הגה: וְנִרְאֶה לִי, דִּלְכַתְּחִלָּה אָסוּר לָבֹא עָלֶיהָ, דְיֵשׁ מִסְתַּפְּקִים לוֹמַר דְּדַוְקָא מִדְּאוֹרָיְתָא הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַשִּׁפְחָה וְאַחַר הַנָכְרִית, אֲבָל מִדְּרַבָּנָן הָוֵי זַרְעוֹ, לָכֵן יֵשׁ לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהָנֵי מִלֵּי לְשִׁפְחָה דְּעָלְמָא, אֲבָל אִם בָּא אָבִיו עַל שִׁפְחָתוֹ וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בַּת, אֲחוֹתוֹ הִיא. וַאֲפִלּוּ אָמַר שֶׁכִּוֵּן לְשֵׁם זְנוּת אֵינוֹ נֶאֱמָן (א''ז):


יא
מֻתָּר אָדָם בְּבַת אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁיֵּשׁ לָהּ מֵאִישׁ אַחֵר, אֲפִלּוּ חוֹרְגָה (פי', בַּת אֵשֶׁת אָב) הַגְּדֵלָה בַּבַּיִת בֵּין הָאַחִין מֻתֶּרֶת לָהֶם, וְלֹא חַיְשִׁינָן לְמַרְאִית הָעַיִן שֶׁנִּרְאֵית כַּאֲחוֹתָם:


יב
בִּתּוֹ וּבַת בִּתּוֹ וּבַת בְּנוֹ, אֲסוּרוֹת לוֹ מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל בַּת בַּת בְּנוֹ וּבַת בַּת בִּתּוֹ וּבַת בֶּן בְּנוֹ וּבַת בֶּן בִּתּוֹ, אֲסוּרוֹת מִדְּרַבָּנָן, וְאֵין לָהֶם הֶפְסֵק. וְכֵן אוֹמֵר בִּירוּשַׁלְמִי שֶׁאַבְרָהָם אָסוּר בְּכָל נְשֵׁי יִשְׂרָאֵל, וְשָׂרָה אֲסוּרָה בְּכָל אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל. וּלְהָרַמְבַּ''ם יֵשׁ לָהֶם הֶפְסֵק:


יג
בַּת אִשְׁתּוֹ וּבַת בִּתָּהּ וּבַת בְּנָהּ, אֲסוּרוֹת לוֹ מִן הַתּוֹרָה. וְדַוְקָא בַּת אִשְׁתּוֹ, (ב) אֲבָל בַּת אֲנוּסָתוֹ מֻתֶּרֶת לוֹ לְאַחַר מִיתָתָהּ. וַאֲפִלּוּ בְּחַיֶּיהָ, אִם כָּנַס לֹא יוֹצִיא (נ''י רֵישׁ פֶּרֶק נוֹשְׂאִים עַל הָאֲנוּסָה):


יד
בַּת בַּת בַּת אִשְׁתּוֹ וּבַת בֶּן בֶּן אִשְׁתּוֹ, אֲסוּרוֹת מִדְּרַבָּנָן וְאֵין לָהֶם הֶפְסֵק. וּלְהָרַמְבַּ''ם יֵשׁ לָהֶם הֶפְסֵק:


טו
אֵם אִשְׁתּוֹ וְאִמָּהּ וְאֵם אֲבִי אִשְׁתּוֹ, אֲסוּרוֹת מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל אֵם אֵם אֵם אִשְׁתּוֹ וְאֵם אֵם אֲבִי אִשְׁתּוֹ וְאֵם אֲבִי אֲבִי אִשְׁתּוֹ וְאֵם אֵם (אֵם) אֲבִי אִשְׁתּוֹ, אֲסוּרוֹת לוֹ מִדְּרַבָּנָן וְאֵין לָהֶם הֶפְסֵק. וּלְהָרַמְבַּ''ם יֵשׁ לָהֶם הֶפְסֵק:


טז
אֲחוֹת אָבִיו וַאֲחוֹת אִמּוֹ, אֲסוּרוֹת לוֹ מִן הַתּוֹרָה, בֵּין שֶׁהָאַחְוָה הִיא מִן הָאָב בֵּין שֶׁהִיא מִן הָאֵם:


יז
מֻתָּר אָדָם בְּבַת אֲחִי אָבִיו וּבְבַת אֲחִי אִמּוֹ, וַאֲחִי אָבִיו וַאֲחִי אִמּוֹ מֻתָּר בְּאִשְׁתּוֹ וּבְבִתּוֹ:


יח
אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו מִן הָאָב אֲסוּרָה מִן הַתּוֹרָה. אֲבָל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו מִן הָאֵם, וְאֵשֶׁת אֲחִי אִמּוֹ בֵּין מִן הָאֵם וּבֵין מִן הָאָב, אֵינָן אֲסוּרוֹת אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן. וּמִכָּאן וְאֵילָךְ, כְּגוֹן אֵשֶׁת אֲחִי אֲבִי אָבִיו מִן הָאֵם [וְאֵשֶׁת אֲחִי אֵם אִמּוֹ בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם], מֻתָּרוֹת. וְאֵשֶׁת אֲחִי אֲבִי אָבִיו מִן הָאָב, וַאֲחוֹת אֲבִי הָאָב בֵּין מִן הָאֵם בֵּין מִן הָאָב, וַאֲחוֹת אֵם הָאֵם, מֻתָּרוֹת. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר בְּאֵלּוּ:


יט
אֵשֶׁת בְּנוֹ אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה, וְאֵשֶׁת בֶּן בְּנוֹ אֲסוּרָה מִדְּרַבָּנָן, וְאֵין לָהּ הֶפְסֵק עַד שֶׁתִּהְיֶה אֵשֶׁת אֶחָד מִמֶּנּוּ אֲסוּרָה עַל יַעֲקֹב אָבִינוּ:


כ
אֵשֶׁת בֶּן בִּתּוֹ אֲסוּרָה מִדְּרַבָּנָן, וְיֵשׁ לָהּ הֶפְסֵק:


כא
אֵשֶׁת בֶּן אִשְׁתּוֹ מֻתֶּרֶת לוֹ, וּבֶן אִשְׁתּוֹ מֻתָּר בְּאִשְׁתּוֹ:


כב
אֵשֶׁת אָחִיו, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין בֵּין מִן הַזְּנוּת, אֲסוּרָה מִן הַתּוֹרָה:


כג
שְׁנֵי חוֹרְגִין הַגְּדֵלִים יַחַד בְּבַיִת, מֻתָּר כָּל אֶחָד בְּאֵשֶׁת חֲבֵרוֹ, וְלֹא חַיְשִׁינָן לְמַרְאִית הָעַיִן לוֹמַר שֶׁנִּרְאֶה כְּאֵשֶׁת אָחִיו:


כד
מֻתָּר אָדָם בְּאֵשֶׁת חָמִיו, וְחָמִיו מֻתָּר בְּאִשְׁתּוֹ. (ג) וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר:


כה
מֻתָּר אָדָם בְּאֵשֶׁת בֶּן אָחִיו וּבְאֵשֶׁת בֶּן אֲחוֹתוֹ. וּמֻתָּר בְּבַת אָחִיו וַאֲחוֹתוֹ, וּמִצְוָה לִשָּׂא אוֹתָהּ כְּדִלְעֵיל סִימָן ב':


כו
(ד) אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה לוֹ מִן הַתּוֹרָה, כָּל זְמַן שֶׁאִשְׁתּוֹ קַיֶּמֶת, לֹא שְׁנָא אִם הִיא אֲחוֹתָהּ מִן הָאָב אוֹ מִן הָאֵם, וַאֲפִלּוּ גֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ. אֲבָל לְאַחַר מִיתָתָהּ, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. וְכָל הַמְגָרֵשׁ, אֲפִלּוּ מֵחֲמַת קוֹל בְּעָלְמָא, נֶאֱסַר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ (ב''י בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א סִימָן י''ג):


כז
קִדֵּשׁ אִשָּׁה וְהָלְכָה לִמְדִינָה אַחֶרֶת, (ה) וּבָאוּ עֵדִים וְהֵעִידוּ שֶׁמֵּתָה, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע שֶׁלֹּא מֵתָה, אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן וּצְרִיכוֹת שְׁתֵּיהֶן גֵּט מִמֶּנּוּ, וְכָל הַדְּרָכִים הַשְּׁנוּיִים בְּפֶרֶק הָאִשָּׁה רַבָּה (יבמות פז, ב) וּבְפֶרֶק הַזּוֹרֵק (גיטין עט, ב) נוֹהֲגִין בָּהֶם. וְאִם מֵתָה אַחַת מֵהֶן, מֻתָּר בַּחֲבֶרְתָּהּ. אֲבָל אִם הָלְכָה אִשְׁתּוֹ הַנְּשׂוּאָה לִמְדִינָה אַחֶרֶת, וּבָאוּ עֵדִים וְהֵעִידוּ שֶׁמֵּתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע שֶׁלֹּא מֵתָה, אֵין אֲחוֹתָהּ צְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט וְאִשְׁתּוֹ מֻתֶּרֶת לוֹ וּמֻתָּר בִּקְרוֹבוֹת (ו) שְׁנִיָּה וּשְׁנִיָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְאִם מֵתָה רִאשׁוֹנָה מֻתָּר בַּשְּׁנִיָּה. וְכֵן שְׁאָר הָעֲרָיוֹת שֶׁנְּשָׂאָן בְּחֶזְקַת הֶתֵּר, וְנִמְצְאוּ עֶרְוָה, אֵינָן צְרִיכוֹת גֵּט, שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּעֲרָיוֹת. וְכֵן כָּל זְנוּת שֶׁמְּזָנֶּה עִם הַקְּרוֹבוֹת הַנֶּאֱסָרוֹת עָלָיו מֵחֲמַת אִשְׁתּוֹ, אֵין אוֹסְרִין אִשְׁתּוֹ עָלָיו, וּמֻתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה (טוּר). וּמִיהוּ, אִם הַקְּרוֹבָה רְגִילָה לָבֹא אֶצְלוֹ עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ, כּוֹפִין אוֹתוֹ (ז) לְגָרֵשׁ אִשְׁתּוֹ (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי שָׁם). וּמִפְּנֵי מָה הִצְרִיכוּ אֲחוֹת אֲרוּסָתוֹ גֵּט, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: תְּנַאי הָיָה בָּאֵרוּסִין, וְכַדָּת נָשָׂא אֲחוֹתָהּ; וְהוֹאִיל וְיָצְאָה אֲחוֹתָהּ בְּגֵט, אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא אֲרוּסָתוֹ הָרִאשׁוֹנָה אֲסוּרָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: נָשָׂא אֲחוֹת גְּרוּשָׁתוֹ. אֲבָל כְּשֶׁהָלְכָה אִשְׁתּוֹ הַנְּשׂוּאָה, אֵין לָחוּשׁ לְכָךְ שֶׁיֹּאמְרוּ תְּנַאי הָיָה לוֹ בַּנִּשּׂוּאִין, דְּאֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת, הִלְכָּךְ כֻּלֵּי עָלְמָא יָדְעֵי דְּנִשּׂוּאֵי שְׁנִיָּה אֵינָם כְּלוּם:


כח
הָלְכָה אִשְׁתּוֹ וּבַעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ לִמְדִינָה אַחֶרֶת, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לוֹ: מֵתָה אִשְׁתְּךָ וּבַעַל אֲחוֹתָהּ, וְנָשָׂא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ, אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ צְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט, לֹא שְׁנָא נִשֵּׂאת לוֹ עַל פִּי ב' עֵדִים אוֹ עַל פִּי עֵד אֶחָד, וַאֲסוּרָה לְגִיסוֹ, וְאִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה עָלָיו, לֹא שְׁנָא הָיְתָה נְשׂוּאָה לוֹ אוֹ אֲרוּסָתוֹ. הגה: וְאִם בָּא בִּזְנוּת עַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ אַחַר כֵּן, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאָסוּר לִשָּׂא אַחַר כָּךְ אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, דִּכְשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל, אַף עַל פִּי שֶׁהָיְתָה אֲסוּרָה עָלָיו בְּלָאו הָכִי (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן כ''ח). (וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קע''ח):


כט
אָמְרוּ לוֹ: מֵתָה אִשְׁתְּךָ, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לוֹ: קַיֶּמֶת הָיְתָה, וּמֵתָה, הַוָּלָד הָרִאשׁוֹן מַמְזֵר, הָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר:


ל
מִי שֶׁהָיָה לוֹ פִּילֶגֶשׁ וְלֹא הוּעַד שֶׁקִּדְּשָׁהּ, מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. אֲבָל אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמְרָה הָאִשָּׁה: קִדְּשַׁנִי בִּפְנֵי שְׁנֵי עֵדִים, נֶאֶסְרָה לִקְרוֹבָיו. אֲבָל אִם אָמְרָה: קִדְּשַׁנִי, סְתָם, וְלֹא אָמְרָה: בִּפְנֵי שְׁנֵי עֵדִים, אֵין בְּדִבּוּרָהּ כְּלוּם:


לא
הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה וְנִתְבַּטְּלוּ הַקִּדּוּשִׁין מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ עַל תְּנַאי וְלֹא נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, אוֹ שֶׁקִּדֵּשׁ בִּתּוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ וְנִמְצֵאת בּוֹגֶרֶת, מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ. וְדַוְקָא אִם נִתְבַּטְּלוּ הַקִּדּוּשִׁין בְּלֹא גֵּט, אֲבָל אִם נָתַן גֵּט אָסוּר בְּכָל קְרוֹבוֹתֶיהָ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר:

   

סימן טז - אסור כותית ושפחה
ובו ו' סעיפים
א
יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּעַל כּוּתִית, דֶּרֶךְ אִשּׁוּת, אוֹ יִשְׂרְאֵלִית שֶׁנִּבְעֲלָה לְגוֹי (דֶּרֶךְ אִשּׁוּת), הֲרֵי אֵלּוּ לוֹקִין מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ''לֹא תִתְחַתֵּן בָּם'' (דְּבָרִים ז, ג) (א) וְיֵשׁ חוֹלְקִין בָּזֶה (טוּר). אֲבָל הַבָּא עַל הַכּוּתִית דֶּרֶךְ זְנוּת, בְּמִקְרֶה, (ב) חַיָּב עָלֶיהָ מִדְּרַבָּנָן מִשּׁוּם כּוּתִית (ג) וּמִשּׁוּם זוֹנָה וּמַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת. וְאִם יִחֲדָה לוֹ בִּזְנוּת, חַיָּב עָלֶיהָ מִדְּרַבָּנָן מִשּׁוּם (ד) נִדָּה, שִׁפְחָה, גּוֹיָה, זוֹנָה. וְאִם הָיָה כֹּהֵן, אֲפִלּוּ בָּא עָלֶיהָ דֶּרֶךְ מִקְרֶה לוֹקֶה מִן הַתּוֹרָה מִשּׁוּם זוֹנָה (וַיִּקְרָא כא, ז):


ב
הַבָּא עַל הַכּוּתִית, אִם לֹא פָּגְעוּ בּוֹ קַנָּאִים וְלֹא (ה) הִלְקוּהוּ בֵּית דִּין, הֲרֵי עָנְשׁוֹ מְפֹרָשׁ בְּדִבְרֵי קַּבָּלָה שֶׁהוּא בְּכָרֵת, שֶׁנֶּאֱמַר: ''כִּי חִלֵּל יְהוּדָה קֹדֶשׁ ה' אֲשֶׁר אָהֵב וּבָעַל בַּת אֵל נֵכָר, יַכְרֵת ה' לָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂנָּה'', וְלֹא יִהְיֶה לוֹ ''עֵר וְעֹנֶה'' (מַלְאָכִי ב, יב) אִם יִשְׂרָאֵל הוּא לֹא יִהְיֶה לוֹ עֵר בַּחֲכָמִים וְלֹא עוֹנֶה בַּתַּלְמִידִים. הגה: וְעָוֹן זֶה יֵשׁ בּוֹ הֶפְסֵד שֶׁאֵין בְּכָל הָעֲרָיוֹת, שֶׁבְּנוֹ הַבָּא מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה אֵינוֹ בְּנוֹ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר עֲרָיוֹת (טוּר בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ם). הַבָּא עַל הַכּוּתִית בְּפַרְהֶסְיָא, שֶׁדִּינוֹ שֶׁקַּנָּאִים פּוֹגְעִים בּוֹ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּחשֶׁן הַמִּשְׁפָּט סִימָן תכ''ה, הוּא בִּכְלַל עֲרָיוֹת, וְדִינוֹ לֵהָרֵג וְלֹא יַעֲבֹר כְּמוֹ בִּשְׁאָר עֲרָיוֹת, (ב''י בְּשֵׁם א''ח בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ן) וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּיוֹרֶה דֵּעָה סִימָן קנ''ז:


ג
שִׁפְחָה שֶׁהֻטְבְּלָה לְשֵׁם עַבְדּוּת, אֲסוּרָה לְבֶן חוֹרִין. אֶחָד שִׁפְחָתוֹ וְאֶחָד שִׁפְחַת חֲבֵרוֹ. וְהַבָּא עָלֶיהָ, מַכִּין אוֹתוֹ מַכּוֹת (ו) מַרְדּוּת:


ד
הַנִּתְפַּשׂ עִם שִׁפְחָתוֹ, מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִמֶּנּוּ וּמוֹכְרִים אוֹתָהּ וּמְפַזְּרִים דָּמֶיהָ לַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל, וּמַלְקִין אוֹתוֹ וּמְגַלְּחִין שְׂעָרוֹ וּמְנַדִּין אוֹתוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם:


ה
נִתְעָרֵב וְלַד יִשְׂרְאֵלִית בִּוְלַד שִׁפְחָה, הֲרֵי שְׁנֵיהֶם סָפֵק. וְכָל אֶחָד מֵהֶם סְפֵק עֶבֶד. וְכוֹפִין בַּעַל הַשִּׁפְחָה וּמְשַׁחְרֵר אֶת שְׁנֵיהֶם. וְאִם הָיָה הַבֵּן הַהוּא בֶּן הָאָדוֹן שֶׁל עֶבֶד, כְּשֶׁיִּגְדְּלוּ יְשַׁחְרְרוּ זֶה אֶת זֶה וְיִהְיוּ מֻתָּרִים לָבֹא בַּקָּהָל:


ו
הָיוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת בָּנוֹת, הֲרֵי שְׁתֵּיהֶן סְפֵק (ז) שְׁפָחוֹת. וְהַבָּא עַל כָּל אַחַת מֵהֶן הֲרֵי הַוָּלָד סְפֵק עֶבֶד. וְכֵן אִם נִתְעָרֵב וְלַד כּוּתִית בִּוְלַד יִשְׂרָאֵל, מַטְבִּילִין אֶת שְׁנֵיהֶם לְשֵׁם גֵּרוּת, וְכָל אֶחָד מֵהֶם (ח) סְפֵק גֵּר:

   

סימן יז - התר אשת איש שמת בעלה
(ואומרת גרשתני), ודיני העדות
(ודין נשאת באסור ובטעות), ובו נ''ח סעיפים


א
אֵשֶׁת אִישׁ בִּכְלַל עֲרָיוֹת הִיא וְאֵין קִדּוּשִׁין (א) תּוֹפְסִין בָּהּ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּוַדַּאי אֵשֶׁת אִישׁ. אֲבָל אִם הִיא סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת, אוֹ סָפֵק מְגֹרֶשֶׁת, קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ מִסָפֵק וּצְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם. וְהוּא הַדִּין לִפְסוּלֵי גִּטִּין מִדְּרַבָּנָן, שֶׁאִם בָּא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ שֶׁצְּרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם, מֵהָרִאשׁוֹן דְּרַבָּנָן וּמֵהַשֵּׁנִי דְּאוֹרָיְתָא:


ב
אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְקִבְּלָה קִדּוּשִׁין בִּפְנֵי בַּעְלָהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. שֶׁהָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה לְבַעְלָהּ בְּפָנָיו: גֵּרַשְׁתַּנִי, נֶאֱמֶנֶת; (ב) חֲזָקָה, אֵין אִשָּׁה מְעִזָּה פָּנֶיהָ (ג) בִּפְנֵי בַּעְלָהּ. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא לְעִנְיַן שֶׁקִּדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ נֶאֱמֶנֶת וּצְרִיכָה גֵּט, אֲבָל אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת לְהִנָּשֵׂא לְאַחֵר (הָרַ''ן פ''ב דִּכְתֻבּוֹת בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים) אוֹ לִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פ''ב דְּגֵרוּשִׁין). וְיֵשׁ חוֹלְקִים וּסְבִירָא לְהוּ דִּלְכָל דָּבָר נֶאֱמֶנֶת (רַמְבַּ''ם). וְיֵשׁ אוֹמְרִים עוֹד, דְּבַזְּמַן הַזֶּה דִּנְפִישִׁי (ד) חֻצְפָּא וּפְרִיצוּתָא, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת אֶלָּא לְחֻמְרָא, דְּאִתְּרַע חֲזָקָה דְּאֵינָהּ מְעִזָּה (ב''י בְּשֵׁם א''ח). אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ אַחֵר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעְלָהּ, אֵין קִדּוּשִׁין (ה) תּוֹפְסִין בָּהּ עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה קֹדֶם שֶׁתְּקַבֵּל הַקִּדּוּשִׁין, שֶׁכָּל שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, מְעִזָּה. וְכָתַב הָרֹא''שׁ, דְּכָל שֶׁהוּא בָּעִיר כְּשֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לְאַחֵר, מִקְּרֵי בְּפָנָיו. וְיֵשׁ חוֹלְקִין וּסְבִירֵי לְהוּ דְּבָעִינַן בִּפְנֵי בַּעְלָהּ מַמָּשׁ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ע''ב וְרִיבָ''שׁ סִימָן קכ''ז). וְהָא דְּאָמְרִינַן דְּאֵין אִשָּׁה מְעִזָּה פָּנֶיהָ בִּפְנֵי בַּעְלָהּ לוֹמַר: גֵּרַשְׁתַּנִי, הָנֵי מִלֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא דִמְסַיֵּעַ לָהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּאִכָּא דִמְסַיֵּעַ לָהּ, (ו) מְעִזָּה וּמְעִזָּה. וְאִם נִשֵּׂאת לְאַחֵר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעְלָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁכְּשֶׁבָּא בַּעְלָהּ אוֹמֶרֶת לוֹ בְּפָנָיו: גֵּרַשְׁתַּנִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, דְּכֵיוָן שֶׁכְּבָר נִשֵּׂאת מְעִזָּה וּמְעִזָּה, שֶׁלֹּא תַּעֲשֶׂה עַצְמָהּ (ז) זוֹנָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ לֹא נִשֵּׂאת עֲדַיִן לְאַחֵר, אֶלָּא נִתְקַדְּשָׁה לוֹ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעְלָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ וְאוֹמֶרֶת לוֹ בְּפָנָיו: גֵּרַשְׁתַּנִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם הָיְתָה קְטָטָה בֵּינֵיהֶם, אוֹ שֶׁתּוֹבַעַת כְּתֻבָּתָהּ, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר: גֵּרַשְׁתַּנִי, אֲפִלּוּ בְּפָנָיו. יֵשׁ אוֹמְרִים דִּבְמָקוֹם שֶׁנֶּאֱמֶנֶת לִנָּשֵׂא גוֹבֵאת גַּם כֵּן (ח) כְּתֻבָּתָהּ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ע''ב וְרִיבָ''שׁ סִימָן קכ''ז). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת לְעִנְיַן (ט) מָמוֹן כְּלָל. (וְנִתְבָּאֵר לְעֵיל)


ג
אִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהֵעִידוּ עָלָיו שֶׁמֵּת, (י) (יא) אֲפִלּוּ עֵד אֶחָד, אֲפִלּוּ הָעֵד עֶבֶד אוֹ שִׁפְחָה אוֹ אִשָּׁה (יב) אוֹ קָרוֹב, מֻתֶּרֶת. (יג) וַאֲפִלּוּ עֵד מִפִּי עֵד, אוֹ אִשָּׁה מִפִּי אִשָּׁה אוֹ עֶבֶד אוֹ שִׁפְחָה אוֹ קָרוֹב, כְּשֵׁרִים לְעֵדוּת זוֹ. וּפְסוּלֵי עֵדוּת, אִם פְּסוּלִים מִדְּרַבָּנָן, כְּשֵׁרִים לְעֵדוּת זוֹ. אֲבָל פְּסוּלֵי עֵדוּת (יד) דְּאוֹרָיְתָא, פְּסוּלִים. וְאִם מְסִיחִים לְפִי תֻּמָּם, כְּשֵׁרִים. וְכֵן כּוּתִי (טו) אוֹ יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים וּלְכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ, אִם הוּא מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, נֶאֱמָן. הגה: לֹא בָּא עֵד בַּדְּרָכִים הַנִּזְכָּרִים, רַק יוֹצֵא קוֹל הֲבָרָה בָּעִיר, שֶׁמֵּת, אֵין מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ (ת''ה סִי' רכ''ב וּבִתְשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ן סִי' פ'):


ד
הַכֹּל נֶאֱמָנִים לְהָעִיד לָהּ עֵדוּת זוֹ, (טז) חוּץ מֵחָמֵשׁ נָשִׁים שֶׁחֶזְקָתָן שׂוֹנְאוֹת זוֹ אֶת זוֹ, שֶׁאֵין מְעִידוֹת בְּמִיתַת בַּעְלָהּ, שֶׁמָּא יִתְכַּוְּנוּ לְאָסְרָהּ עָלָיו וַעֲדַיִן הוּא קַיָּם. וְאֵלּוּ הֵן: (יז) חֲמוֹתָהּ, אֲפִלּוּ אֵינָהּ עַתָּה (יח) חֲמוֹתָהּ רַק אֵם יְבָמָהּ (טוּר), וּבַת חֲמוֹתָהּ, וְצָרָתָהּ, וִיבִמְתָּהּ, וּבַת בַּעְלָהּ. וְכֵן הִיא לֹא תָּעִיד לָהֶם (טוּר):


ה
כְּבָר אָמַרְנוּ שֶׁהָעֵד שֶׁאָמַר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמֵּת פְּלוֹנִי, אֲפִלּוּ שָׁמַע מֵאִשָּׁה שֶׁשָּׁמְעָה מֵעֶבֶד, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה וּמַשִּׂיאִין עַל פִּיו. הגה: וַאֲפִלּוּ לֹא אָמַר מִמִּי שָׁמַע, אֶלָּא אָמַר סְתָם שֶׁשָּׁמַע, כָּשֵׁר, וְלֹא חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא עֵד הָרִאשׁוֹן (יט) פָּסוּל הָיָה. אֲבָל אִם אָמַר הָעֵד אוֹ הָאִשָּׁה אוֹ הָעֶבֶד: מֵת פְּלוֹנִי, וַאֲנִי רָאִיתִיו שֶׁמֵּת, שׁוֹאֲלִים אוֹתוֹ: הֵיאַךְ רָאִיתָ וּבַמֶּה יָדַעְתָּ. אִם הֵעִיד בְּדָבָר בָּרוּר, נֶאֱמָן. וְאִם הֵעִיד בִּדְבָרִים שֶׁרֻבָּן לְמִיתָה, אֵין מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ, שֶׁאֵין מְעִידִים עַל הָאָדָם שֶׁמֵּת אֶלָּא כְּשֶׁרָאוּהוּ שֶׁמֵּת וַדַּאי וְאֵין בּוֹ סָפֵק. הגה: שָׁמַע קוֹל מְקוֹנְנוֹת שֶׁהִזְכִּירוּהוּ בֵּין הַמֵּתִים וְסָפְדוּ אוֹתוֹ, מַשִּׂיאִין אִשְׁתּוֹ (כ''כ הַמ''מ בְּשֵׁם הַתּוֹסֶפְתָּא). וְלָכֵן יֵשׁ לִמְחוֹת בְּנָשִׁים שֶׁלֹּא לִסְפֹּד אָדָם עַל פִּי אֻמְדָּנוּת הַמּוֹכִיחוֹת שֶׁמֵּת, וְלֹא יַסְפִּידוּ אוֹתוֹ (כ) עַד שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁמֵּת. וְכֵן אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה לְהַסְפִּידוֹ אוֹ לִלְבּשׁ (כא) שְׁחֹרִים כָּל זְמַן שֶׁאֵין כָּאן עֵדוּת שֶׁהוּא כָּרָאוּי לְהַשִּׂיאָהּ (סְבָרַת הָרַב וְכ''כ הָרִיבָ''שׁ סִי' תק''ח). וְכֵן אֵין לְשׁוּם בֵּית דִּין לִתֵּן שְׁטַר עֵדוּת לָאִשָּׁה מַה שֶּׁהֵעִידוּ עֵדִים לִפְנֵיהֶם, אִם אֵין בְּאוֹתוֹ עֵדוּת כְּדַאי לְהַתִּירָהּ, אִם לֹא שֶׁכָּתְבוּ בְּפֵרוּשׁ הַטַּעַם שֶׁלֹּא הִתִּירוּ אוֹתָהּ עַל עֵדוּת זוֹ, דְּחַיְשִׁינָן לְקִלְקוּלָא מִבֵּית דִּין שֶׁאֵינָן מֻמְחִים (שָׁם בִּתְשׁוּבַת הָריב''שׁ):


ו
בִּשְׁעַת הַגְּזֵירָה מַתִּירִים נָשִׁים עַל פִּי בַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה, הגה: שֶׁמְּעִידִים מַה שֶּׁרָאוּ (כב) בִּשְׁעַת הַשְׁמָד, אַף עַל פִּי שֶׁהֵמִירוּ דָּתָן מִכֹּחַ אֹנֶס (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''ד). רֵיקִים הַמֻמָרִים וּפוֹחֲזִים שֶׁחָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, אַךְ לֹא בִּתְשׁוּבָה גְּמוּרָה, אֵין לִסְמֹךְ עַל עֵדוּתָן רַק בִּמְסִיחִין לְפִי (כג) תֻּמָּן (מהר''י בִּכְתָבָיו סִימָן ר''ךְ), אוֹ בְּיָדוּעַ שֶׁהֵעִידוּ בְּלֹא רְמִיָּה וְעִקּוּל (שָׁם סִימָן רכ''ד). וְהַכֹּל לְפִי עִנְיָן הָעֵד וּלְפִי רְאוּת עֵינֵי הַדַּיָּן:


ז
בָּא אֶחָד וְאָמַר: הֲרַגְתִּיו, תִּנָּשֵׂא, דְּאֵין אָדָם מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע, (כד) וּפַלְגִינָן דִּבּוּרֵהּ. (כה) וְהוּא הַדִּין לְכּוּתִי שֶׁאָמַר מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ: הָרַגְתִּי אֶת פְּלוֹנִי, שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ:


ח
אִם עֵד אֶחָד אָמַר לָאִשָּׁה בֵּינוֹ לְבֵינָהּ: מֵת בַּעְלֵךְ, אֵינָהּ צְרִיכָה שׁוּב לְעֵדוּתוֹ (כו) אֶלָּא בָּאָה לְבֵית דִּין וְאוֹמֶרֶת: מֵת בַּעְלִי. אֲבָל אִם בָּא הָעֵד שֶׁאָמְרָה (כז) בִּשְׁמוֹ: מֵת, וְאָמַר שֶׁלֹּא אָמַר מֵת, לֹא מְהֵימְנָא. הגה: וְאֵין הַבֵּית דִּין צְרִיכִין לִשְׁלֹחַ אַחֲרָיו, אַף עַל פִּי (כח) שֶׁהוּא בָּעִיר, אֶלָּא סוֹמְכִין אָעֵד מִפִּי עֵד לְכַתְּחִלָּה (תְּשׁוּבַת מהרי''ו סִי' ט'):


ט
עֵד אוֹמֵר: מֵת, וְעֵד אוֹמֵר: נֶהֱרַג, אַף עַל פִּי שֶׁהֵם (כט) מַכְחִישִׁים זֶה אֶת זֶה, הוֹאִיל וְזֶה וָזֶה מוֹדִים שֶׁאֵינוֹ קַיָּם, הֲרֵי זוֹ תִּנָּשֵׂא:


י
שָׁמְעוּ קוֹל שֶׁאוֹמֵר: אִישׁ פְּלוֹנִי מֵת, וְהָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם, מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ. וְאִם שָׁמְעוּ קוֹל זֶה (ל) בְּשָׂדֶה אוֹ בְּבוֹר אוֹ בְּחֻרְבָה, אֵין מַשִּׂיאִין עַל פִּי אוֹתוֹ קוֹל, דְּחַיְשִׁינָן שֶׁמָּא שֵׁד הוּא, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא הַקּוֹל מִמָּקוֹם שֶׁהַשֵּׁדִים מְצוּיִם שָׁם:


יא
מָצְאוּ כָּתוּב (לא) בִּשְׁטָר: מֵת אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי, אוֹ נֶהֱרַג, תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ. אֲפִלּוּ אֵינוֹ (לב) מְקֻיָּם. וּלְהָרַמְבַּ''ם צָרִיךְ שֶׁיֵּדְעוּ (לג) שֶׁהוּא כְּתַב יִשְׂרָאֵל. הגה: וְכֵן רָאוּי לְהַחֲמִיר. וַאֲפִלּוּ אִם יוֹדְעִים שֶׁהוּא כְּתַב יִשְׂרָאֵל, אִם יֵשׁ לוֹמַר (לד) שֶׁכָּתַב כֵּן מִשּׁוּם שֶׁיָּצָא קוֹל שֶׁמֵּת, כְּגוֹן שֶׁטָּבַע בְּמַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף וְכַדּוֹמֶה, אֵין מַתִּירִין עַל הַכְּתָב, שֶׁחוֹשְׁשִׁין שֶׁכָּתַב כֵּן מִפְּנֵי הַקּוֹל שֶׁיָּצָא (תה''ד סִימָן ר''מ):


יב
מִי שֶׁנִּשְׁתַּתֵּק וּבָדְקוּ אוֹתוֹ כְּדֶרֶךְ שֶׁבּוֹדְקִין (לה) לְגִטִּין וְנִמְצֵאת דַּעְתּוֹ מְכֻוֶּנֶת, וְכָתַב שֶׁמֵּת (לו) פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי, סוֹמְכִין עַל כְּתִיבָתוֹ וְתִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ:


יג
זֶה שֶׁאָמַרְנוּ שֶׁעֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר בְּעֵדוּת אִשָּׁה, בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁשָּׁמַע מִפִּי בֶּן דַּעַת שֶׁמֵּת פְּלוֹנִי, כְּגוֹן עֶבֶד אוֹ שִׁפְחָה. אֲבָל אִם שָׁמַע מִפִּי שׁוֹטֶה (לז) אוֹ קָטָן, אֵינוֹ מֵעִיד וְאֵין סוֹמְכִין עַל דִּבְרֵיהֶם. שָׁמַע (לח) מֵהַתִּינוֹקוֹת שֶׁאוֹמְרִים: עַכְשָׁו בָּאנוּ מֵהֶסְפֵּד פְּלוֹנִי, כָּךְ וְכָךְ סַפְדָּנִים הָיוּ שָׁם וּפְלוֹנִי (לט) הֶחָכָם וּפְלוֹנִי עָלוּ אַחַר מִטָּתוֹ, כָּךְ וְכָךְ עָשׂוּ בְּמִטָּתוֹ, הֲרֵי זֶה מֵעִיד מִפִּיהֶם עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, וּמַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ. הגה: וְדַוְקָא (מ) לְאַלְתַּר, כְּגוֹן שֶׁאוֹמְרִים ''עַכְשָׁו בָּאנוּ מֵהֶסְפֵּד פְּלוֹנִי'' כוּ', אֲבָל אִם אֵינוֹ לְאַלְתַּר, לֹא מְהַנֵּי עֵדוּתָן כְּלָל (א''ז וּמהרי''ו סִי' מ''ה וּפִסְקֵי מהרא''י סִי' ר''ךְ). וַאֲפִלּוּ הִגְדִּילוּ אַחַר כָּךְ, אֵינָן יְכוֹלִין לְהָעִיד מַה שֶּׁרָאוּ בְּקַטְנוּתָן (שָׁם בא''ז):


יד
כְּבָר אָמַרְנוּ שֶׁהַכּוּתִי שֶׁהֵסִיחַ לְפִי (מא) תֻּמּוֹ מַשִּׂיאִין עַל פִּיו. כֵּיצַד, הָיָה מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, וְאָמַר: אוֹי לִפְלוֹנִי (מב) שֶׁמֵּת, כַּמָּה הָיָה נָאֶה וְכַמָּה טוֹבָה עָשָׂה עִמִּי אוֹ שֶׁהָיָה מֵסִיחַ וְאוֹמֵר: כְּשֶׁהָיִיתִי בָּא בַּדֶּרֶךְ וְנָפַל פְּלוֹנִי שֶׁהָיָה מְהַלֵּךְ עִמָּנוּ וָמֵת, וְתָמַהְנוּ לְדָבָר זֶה כֵּיצַד מֵת פִּתְאֹם, וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ שֶׁהֵם מַרְאִים שֶׁאֵין כַּוָּנָתוֹ לְהָעִיד, הֲרֵי זֶה נֶאֱמָן. וְיִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁמַע מִכּוּתִי הַמֵּסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, מֵעִיד שֶׁשָּׁמַע מִמֶּנּוּ וְתִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ עַל פִּיו. הגה: וְכֵן אִם אָמַר: פְּלוֹנִי מֵת, בְּמֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אָמַר דְּבָרִים אֲחֵרִים, מִקְּרֵי שַׁפִּיר מַסִּיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (רִיבָ''שׁ סִי' שע''ז). (מג) וְיֵשׁ מַחֲמִירִים (ב''י בְּשֵׁם הָרַ''ן). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁלֹּא הָיָה שָׁם אֲמַתְלָאָה. אֲבָל אִם הָיָה (מד) אֲמַתְלָאָה בְּשִׂיחַת הַכּוּתִי שֶׁמָּא נִתְכַּוֵּן לְדָבָר אַחֵר, כְּמוֹ שֶׁאָמַר לְאֶחָד: עֲשֵׂה לִי כָּךְ וְכָךְ שֶׁלֹּא אֶהֱרֹג אוֹתְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁהָרַגְתִּי לִפְלוֹנִי, אֵין זֶה מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, שֶׁכַּוָּנָתוֹ לְהָטִיל אֵימָה עַל זֶה. הגה: וְכֵן בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ לְשִׁקְרָא, שֶׁלִּמְּדוּהוּ לוֹמַר כָּךְ, אֵין סוֹמְכִין עָלָיו (ר''י נָתִיב כ''ג). וְכֵן אִם שָׁמַע מֵעַרְכָּאוֹת שֶׁל כּוּתִים שֶׁאָמְרוּ: הֲרַגְנוּ פְּלוֹנִי, אֵינָם נֶאֱמָנִים, שֶׁהֵם מַחֲזִיקִים יְדֵי עַצְמָם בְּכָזָב, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל עַרְכָּאוֹת אֵינָם נֶאֱמָנִים, אֲפִלּוּ אוֹמְרִים שֶׁנֶּהֱרַג בַּדִּין שֶׁלֹּא עַל יָדָם (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְכָל זֶה דַּוְקָא בְּעַרְכָּאוֹת, אֲבָל שְׁאָר כּוּתִים (מה) מְסִיחִים לְפִי תֻּמָּם וְאוֹמְרִים שֶׁנִּדּוֹן בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל כּוּתִים, נֶאֱמָנִים (פִּסְקֵי מהרא''י סִי' ל''ד):


טו
כּוּתִי שֶׁהִסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ תְּחִלָּה, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁאֲלוּ אוֹתוֹ (מו) אַחַר כָּךְ וּבְדָקוּהוּ עַד שֶׁיְּפָרֵשׁ כָּל הַמְּאֹרָע, הֲרֵי זֶה נֶאֱמָן וּמַשִּׂיאִין עַל פִּיו. הגה: אֲבָל שָׁאֲלוּ אוֹתוֹ (מז) תְּחִלָּה: אַיֵּה (מח) חֲבֵרֵנוּ, וְאָמַר לָהֶם שֶׁמֵּת, אֵין זֶה מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ. וְדַוְקָא שֶׁשָּׁאֲלוּ אוֹתוֹ הַכּוּתִי עַצְמוֹ, אֲבָל שָׁאֲלוּ כּוּתִי (מט) אַחֵר (פִּסְקֵי מהרא''י סִי' קס''א), אוֹ שֶׁחִפְּשׂוּ בְּעִיר אַחַר יְהוּדִי וְיָצָא הַקּוֹל בָּזֶה וּבָא כּוּתִי וּמֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ שֶׁמֵּת (תְּשׁוּבַת מוהר''ם הִלְכוֹת נָשִׁים), אַף עַל פִּי שֶׁהָיָה אֵצֶל הַכּוּתִי שֶׁשָּׁאֲלוּ, מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ. הָיוּ מְדַבְּרִים בְּיַחַד מִן הַיְּהוּדִי, וּבָא לָהֶם כּוּתִי וְאָמַר לָהֶם: בַּמָּה אַתֶּם (נ) מְדַבְּרִים, וְאָמְרוּ לוֹ: מִן הַיְּהוּדִי אִם הוּא חַי אוֹ מֵת, וְהִגִּיד לָהֶם שֶׁהוּא מֵת, לֹא מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (בִּתְשׁוּבַת הָרִיבָ''שׁ). הָיָה (נא) סָפֵק אִם מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ אוֹ לֹא, אֵין מַשִּׂיאִין אִשְׁתּוֹ, דִּסְפֵיקָא דְּאוֹרָיְתָא לְחֻמְרָא. וְכֵן בְּכָל מָקוֹם דְּאִיכָּא פְּלֻגְתָּא (נב) בְּדִינִין אֵלּוּ אַזְלִינָן לְחֻמְרָא (ג''ז שָׁם). יֵשׁ אוֹמְרִים הָא דְּאָמְרִינָן דְּאִם שָׁאֲלוּ אֶת הַכּוּתִי תְּחִלָּה לֹא מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, הַיְנוּ דַּוְקָא אִם שׁוֹאֲלוֹ יִשְׂרָאֵל; אֲבָל אִם שׁוֹאֲלִים כּוּתִים אוֹתוֹ וּמַגִּיד, מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, וּבִלְבַד שֶׁשָּׁאֲלוּ אוֹתוֹ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי (נג) יִשְׂרָאֵל (ת''ה סִי' רל''ט). וְאִם שָׁאֲלוֹ יִשְׂרָאֵל, וְהַכּוּתִי הִגִּיד שֶׁמֵּת וְהִגִּיד אֻמְדָּנוֹת (נד) הַמּוֹכִיחוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מִקְּרֵי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ וַאֲסוּרָה לִנָּשֵׂא, מִכָּל מָקוֹם אִם עָבְרָה וְנִשֵּׂאת עַל פִּי חָכָם שֶׁהִתִּירָהּ, לֹא תֵּצֵא, אִם יֵשׁ רְאָיוֹת וְאֻמְדָּנוֹת שֶׁמֵּת (פִּסְקֵי מהרא''י סִי' קל''ט):


טז
כּוּתִי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ מִפִּי כּוּתִי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, מַשִּׂיאִין עַל פִּיו. הגה: וַאֲפִלּוּ לֹא הֵעִיד (נה) בְּפֵרוּשׁ שֶׁהַכּוּתִי הָרִאשׁוֹן הֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, אַזְלִינָן מִסְּפֵיקָא לְקֻלָּא וְאָמְרִינָן דְּוַדַּאי מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קכ''א). (נו) וְיֵשׁ חוֹלְקִין בָּזֶה (תְּשׁוּבַת הָרַ''ן):


יז
יָצָא כּוּתִי וְיִשְׂרָאֵל מֵעִמָּנוּ לְמָקוֹם אַחֵר, וּבָא הַכּוּתִי וְאָמַר: אִישׁ שֶׁיָּצָא (נז) מִכָּאן עִמִּי מֵת, מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַכּוּתִי יוֹדֵעַ אוֹתוֹ הָאִישׁ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיֹּאמַר: קְבַרְתִּיו. הגה: וְדַוְקָא בִּכְהַאי גַּוְנָא שֶׁאֵינוֹ מַזְכִּיר שֵׁם הַמֵּת, וְאֵינוֹ (נח) מַכִּירוֹ. אֲבָל אִם מַכִּירוֹ, לֹא בָּעִינָן קְבַרְתִּיו, בְּמֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (הַמ''מ לְדַעַת הָרַמְבַּ''ם וְכ''כ מהרא''י בִּפְסָקָיו סִי' רכ''ג וּב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַ''ן וְהָרִיבָ''שׁ). וְכֵן פָּשַׁט הַמִּנְהָג. אֲפִלּוּ בְּמָקוֹם דְּיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבָעִינָן קְבַרְתִּיו, לָאו דַּוְקָא קְבַרְתִּיו, אֶלָּא כָּל שֶׁאוֹמֵר דָּבָר שֶׁמַּשְׁמָעוּתוּ שֶׁוַּדַּאי מֵת, וְלֹא אָמַר בִּדְדָמֵי, מְהַנֵּי (ב''י בְּשֵׁם תשו' הָרַ''ן וְהָרִיבָ''שׁ). וְכֵן אִם יָצְאוּ י' בְּנֵי אָדָם כְּאֶחָד מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְהֵם אֲסוּרִים (נט) בְּקוֹלָר אוֹ נוֹשְׂאִים גְּמַלִּים וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ, וְהֵסִיחַ הַכּוּתִי לְפִי תֻּמּוֹ וְאָמַר שֶׁעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים שֶׁיָּצְאוּ מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי לְמָקוֹם פְּלוֹנִי וְהֵם נוֹשְׂאִים כָּךְ וְכָךְ, מֵתוּ כֻּלָּם, מַשִּׂיאִים נְשׁוֹתֵיהֶם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיֹּאמַר: קְבַרְנוּם:


יח
בָּא אֶחָד וְאָמַר לָנוּ: אָמְרוּ בֵּית דִּין אוֹ אֲנָשִׁים: כְּשֶׁתֵּלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי, אֱמֹר לָהֶם שֶׁמֵּת יִצְחָק בֶּן מִיכָאֵל, וּבָא הַשָּׁלִיחַ וְאָמַר לָנוּ, וְהַשָּׁלִיחַ אֵינוֹ יוֹדֵעַ מִי הוּא, הוֹאִיל וְאָנוּ יוֹדְעִים פְּלוֹנִי הַיָּדוּעַ בְּשֵׁם זֶה, הֲרֵי אִשְׁתּוֹ מֻתֶּרֶת, וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁמָּא יִצְחָק בֶּן מִיכָאֵל אַחֵר הוּא שֶׁמֵּת. וְהוּא שֶׁלֹּא הֻחְזְקוּ (ס) שָׁם ב' יִצְחָק בֶּן מִיכָאֵל, אוֹ כְּשֶׁהֻחְזְקוּ שְׁנַיִם וְיָדוּעַ שֶׁאֶחָד קַיָּם. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל זֶה דַּוְקָא שֶׁהִזְכִּיר הָעֵד שֵׁם (סא) עִירוֹ, אֲבָל אִם לֹא הִזְכִּיר שֵׁם עִירוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁנֶּאֱבַד אֶחָד, לֹא מְהַנֵּי אַף עַל פִּי שֶׁהִזְכִּיר שְׁמוֹ (תְּשׁוּבַת הָרִיבָ''שׁ וּתְשׁוּבַת הָרַ''ן וּמַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קפ''ד). וְיֵשׁ מְקִלִּין. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּבְמָקוֹם שֶׁמַּזְכִּיר שְׁמוֹ לְבַד, בָּעִינָן שֶׁיַּזְכִּיר עִירוֹ. אֲבָל אִם מַזְכִּיר שְׁמוֹ וְשֵׁם (סב) אָבִיו, לֹא בָּעִינָן שֶׁיַּזְכִּיר שֵׁם עִירוֹ (הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''א וְכ''כ מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קע''ה). וּבְמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ אֻמְדָּנוֹת וְהוֹכָחוֹת שֶׁזֶּה הוּא, יֵשׁ לְהָקֵל וְלִסְמֹךְ אַמַּאן דְּאָמַר דְּלֹא בָּעִינָן שֶׁיַּזְכִּיר שֵׁם עִירוֹ (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קפ''ד וּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ):


יט
יִשְׂרָאֵל שֶׁאָמַר: מֵת אִישׁ יְהוּדִי עִמָּנוּ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, כָּךְ וְכָךְ צוּרָתוֹ וְכָךְ הָיוּ (סג) סִימָנָיו, אֵין אוֹמְרִים בְּאֹמֶד הַדַּעַת: פְּלוֹנִי הוּא, עַד שֶׁיָּעִיד הָעֵד שֶׁהוּא פְּלוֹנִי וְיַכִּיר שְׁמוֹ וְשֵׁם עִירוֹ. אֲבָל אִם אָמַר: אֶחָד יָצָא (סד) עִמָּנוּ מֵעִיר פְּלוֹנִי וָמֵת, מְחַפְּשִׂין בְּאוֹתָהּ (סה) הָעִיר, אִם לֹא יָצָא מִשָּׁם אֶלָּא הוּא, תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ. הגה: וְהוּא הַדִּין בְּכּוּתִי הַמֵּשִׂיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (ד''ע וְכֵן מַשְׁמָע בִּתְשׁוּבַת רַמְבַּ''ם שֶׁהֵבִיא הַב''י):


כ
מִי שֶׁהָיָה מְעַרְעֵר עַל אִשָּׁה לוֹמַר שֶׁהִיא זְקוּקָה לְיָבָם, וְאַחַר כָּךְ הוּא בְּעַצְמוֹ הֵעִיד בִּפְנֵי בֵּית דִּין שֶׁשָּׁמַע שֶׁמֵּת זֶה זְמַן רַב, סוֹמְכִין עָלָיו כֵּיוָן שֶׁהַדְּבָרִים הָרִאשׁוֹנִים לֹא הָיוּ בִּפְנֵי בֵּית דִּין:


כא
אֵין בּוֹדְקִין עֵדֵי (סו) נָשִׁים בִּדְרִישָׁה וַחֲקִירָה, וַאֲפִלּוּ אִם הֻכְחֲשׁוּ (סז) בִּבְדִיקָה, כְּשֵׁרִים. וְאָסוּר לִדְרשׁ וְלַחֲקֹר הַרְבֵּה (תְּשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ם), אִם לֹא בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ לְעָרְמָה אָז צָרִיךְ דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה (מהרי''ו סִימָן ק''נ):


כב
כְּשֶׁמִּסְתַּכְּלִין בְּצוּרָתוֹ כְּדֵי לְהַכִּירוֹ כְּדֵי לְהָעִיד עָלָיו, בּוֹדְקִין אוֹתוֹ וְרוֹאִין אוֹתוֹ אֲפִלּוּ בַּלַּיְלָה לְאוֹר הַנֵּר אוֹ לְאוֹר הַלְּבָנָה:


כג
רָאוּ אֶחָד עוֹמֵד מֵרָחוֹק וְאָמַר שֶׁהוּא (סח) פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי, אוֹ פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי, וַהֲרֵי נְשָׁכוֹ נָחָשׁ וַהֲרֵי הוּא מֵת, וְהָלְכוּ וּמְצָאוּהוּ שֶׁנִּשְׁתַּנָּה וְלֹא הִכִּירוּהוּ, הֲרֵי אֵלּוּ מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ:


כד
מְצָאוּהוּ הָרוּג אוֹ מֵת, אִם פַּדַּחְתּוֹ וְחָטְמוֹ וּפַרְצוּף (סט) פָּנָיו קַיָּמִים, וְהִכִּירוּהוּ (ע) בָּהֶם שֶׁהוּא פְּלוֹנִי, מְעִידִין עָלָיו. וְאִם נִטַּל אֶחָד מֵאֵלּוּ, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סִימָנִים מֻבְהָקִים בְּיוֹתֵר בְּכֵלָיו, אֵינָם כְּלוּם דְחַיְשִׁינָן (עא) לִשְׁאֵלָה. וַאֲפִלּוּ הָיוּ לָהֶם סִימָנִים בְּגוּפוֹ, וַאֲפִלּוּ (עב) שׁוּמָא, אֵין (עג) מְעִידִין עָלָיו. אֲבָל הָיוּ לָהֶם בְּגוּפוֹ סִימָנִים (עד) מֻבְהָקִים בְּיוֹתֵר, מְעִידִים עָלָיו. הגה: כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ יָתֵר אוֹ חָסֵר אוֹ שִׁנּוּי בְּאֶחָד מֵאֵיבָרָיו. אֲבָל קָטָן אוֹ אָרֹךְ אוֹ חִוֵּר וְסֻמָּק, לֹא הָוֵי סִימָן מֻבְהָק (תשו' הָרֹא''שׁ כְּלָל נ''א). וַאֲפִלּוּ ק' (עה) סִימָנִים שֶׁאֵינָן מֻבְהָקִים אֵינָם כְּלוּם, וַאֲפִלּוּ לְהִצְטָרֵף לִשְׁאָר אֻמְדָּנוּת הַמּוֹכִיחוֹת אֵינוֹ כְּלוּם (פִּסְקֵי מהר''י סִימָן קס''א וְרכ''ד). גַּבְשׁוּשִׁית גְּדוֹלָה עַל חָטְמוֹ, אוֹ שֶׁחָטְמוֹ עֲקוּמָה הַרְבֵּה אוֹ כַּדּוֹמֶה לָזֶה, הָוֵי סִימָן מֻבְהָק. אֲבָל מְעַט עֲקוּמָה, לֹא (שָׁם סִימָן רל''ד). וְהוּא הַדִּין לְרֹשֶׁם (עו) שֶׁבְּגוּפוֹ אוֹ בְּאֶחָד מֵאֵיבָרָיו. אֲבָל שִׁנַּיִם (עז) גְּדוֹלִים, אַף עַל פִּי שֶׁגְּדוֹלִים הַרְבֵּה, לֹא הָוֵי סִימָן מֻבְהָק (סִימָן קס''א בְּפִסְקֵי מהרא''י). וְכָל סִימָן הַמְהַנֵּי בְּיִשְׂרָאֵל הַמֵּעִיד, הוּא הַדִּין בְּכּוּתִי (עח) הַמֵּסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ (בִּתְשׁוּבַת מוהר''ם בְּהל' נָשִׁים וּמַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן ב' ול''ו):


כה
כָּתַב רַבֵּנוּ תָּם, דְּהָא דְּאֵין מְעִידִין עָלָיו אֶלָּא אִם כֵּן פַּדַּחְתּוֹ וְחָטְמוֹ וּפַרְצוּף פָּנָיו קַיָּמִים, דַּוְקָא כְּשֶׁאֵין שָׁם אֶלָּא הָרֹאשׁ, אֲבָל אִם כָּל גּוּפוֹ (עט) שָׁלֵם, אֲפִלּוּ אֵין שָׁם פַּרְצוּף וּפַדַּחַת וְחֹטֶם, יְכוֹלִין לְהַכִּירוֹ בִּטְבִיעוּת עַיִן. וְחָלְקוּ עָלָיו (פ) הָאַחֲרוֹנִים:


כו
אֵין מְעִידִין עָלָיו, אֶלָּא אִם כֵּן מְצָאוּהוּ תּוֹךְ שְׁלשָׁה יָמִים אַחַר הֲרֵגָתוֹ אוֹ אַחַר מִיתָתוֹ, אֲבָל אַחַר (פא) שְׁלשָׁה אֵין מְעִידִין עָלָיו, מִפְּנֵי שֶׁפַּרְצוּף פָּנָיו מִשְׁתַּנֶּה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּזְמַן שֶׁהוּא בַּיַּבָּשָׁה. אֲבָל אִם טָבַע בַּמַּיִם וְהִשְׁלִיכוּהוּ הַמַּיִם לַיַּבָּשָׁה, אֲפִלּוּ אַחַר כַּמָּה יָמִים, אִם הִכִּירוּהוּ מְעִידִין עָלָיו, שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּנֶּה בַּמַּיִם אֶלָּא אַחַר זְמַן (פב) מְרֻבֶּה. וְהוּא שֶׁיִּרְאוּהוּ מִיָּד כְּשֶׁהֶעֱלוּהוּ מִן הַמַּיִם, וְגַם שֶׁלֹּא יִהְיֶה בּוֹ (פג) מַכָּה, אֲבָל אִם שָׁהָה אַחַר (פד) שֶׁהֻשְׁלַךְ מִן הַמַּיִם, אֵין מְעִידִין עָלָיו, אֲפִלּוּ תּוֹךְ ג' (ב''י בְּשֵׁם הָרַמְבַּ''ן וְהָרַשְׁבָּ''א). וְכֵן אִם הָיָה בּוֹ (פה) מַכָּה, אֵין מְעִידִין עָלָיו, לְפִי שֶׁהַמַּיִם מְקַלְקְלִים הַמַּכָּה וְנוֹפֵחַ וּמִשְׁתַּנֶּה. הגה: סָפֵק אִם נִשְׁתַּהָה אוֹ (פו) לֹא, אָזְלִינָן לְחֻמְרָא וַאֲפִלּוּ אִם נִשֵּׂאת תֵּצֵא (רִיבָ''שׁ סִי' ש''פ). וְכָל זֶה לְהָעִיד עָלָיו בִּטְבִיעוּת עַיִן, אֲבָל עַל (פז) יְדֵי סִימָנִים מֻבְהָקִים, אֲפִלּוּ אִשְׁתַּהֵי מַתִּירִין אִשְׁתּוֹ (טוּר וּב''י):


כז
מְצָאוּהוּ הָרוּג וּמַכִּירִין אוֹתוֹ בִּטְבִיעוּת עַיִן וְאֵין יוֹדְעִין מָתַי (פח) נֶהֱרַג, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁתּוֹלִין שֶׁנֶּהֱרַג תּוֹךְ שְׁלשָׁה יָמִים וּמְעִידִין עָלָיו, וְיֵשׁ אוֹסְרִין. וּמִיהוּ, אִם יָצָא קוֹל: אִישׁ פְּלוֹנִי מֵת אוֹ נֶהֱרַג, וְאַחַר ג' יָמִים מְצָאוּהוּ מֵת וְהִכִּירוּהוּ, אִשְׁתּוֹ מֻתֶּרֶת לְדִבְרֵי (פט) הַכֹּל:


כח
יֵשׁ אוֹמְרִים בְּשֵׁם רַבֵּנוּ תָּם, דְּהָא דְּאֵין מְעִידִין עָלָיו אֶלָּא עַד ג' יָמִים, הָנֵי מִלֵּי כְּשֶׁהוּא חָבוּל בְּפָנָיו, אֲבָל אִם אֵינוֹ חָבוּל בְּפָנָיו מְעִידִין עָלָיו אֲפִלּוּ אַחַר כַּמָּה יָמִים עַל יְדֵי טְבִיעוּת עַיִן שֶׁל גּוּפוֹ (צ) וְצוּרָתוֹ, וַאֲפִלּוּ נָפַל (צא) לַמַּיִם. וְאֵינוֹ מְחֻוָּר בְּעֵינֵי (צב) הָאַחֲרוֹנִים. הגה: וְיֵשׁ מְקִילִים, דְּכָל מִי שֶׁהָיָה אֶצְלוֹ כְּשֶׁנִּטְבַּע (צג) בַּמַּיִם אַף עַל פִּי שֶׁהָיָה שָׁלֵם אֵינוֹ מֵעִיד עָלָיו. אֲבָל מִי שֶׁלֹּא רָאָה טְבִיעָתוֹ וְאוֹמֵר שֶׁמַּכִּירוֹ עַל יְדֵי טְבִיעוּת עַיִן וְהוּא שָׁלֵם, מֵעִיד עָלָיו (טוּר וּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן ר''ה בְּשֵׁם הָאֲשֵׁרִ''י):


כט
אֵין מְעִידִין עַל הָאָדָם שֶׁמֵּת אֶלָּא כְּשֶׁרָאוּהוּ כְּשֶׁמֵּת וַדַּאי וְאֵין בּוֹ סָפֵק. כֵּיצַד, רָאָהוּ שֶׁנָּפַל לְגֹב אֲרָיוֹת וּנְמֵרִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, אֵין מְעִידִין עָלָיו, שֶׁמָּא לֹא הָיוּ (צד) רְעֵבִים וְלֹא אֲכָלוּהוּ. אֲבָל אִם נָפַל לַחֲפִירַת נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים, מְעִידִין עָלָיו, מִפְּנֵי שֶׁעַל יְדֵי שֶׁדּוֹחֲקָן כְּשֶׁעוֹמֵד עֲלֵיהֶם מַזִּיקִין אוֹתוֹ:


ל
נָפַל לְתוֹךְ כִּבְשַׁן (צה) הָאֵשׁ אוֹ לְתוֹךְ יוֹרָה רוֹתַחַת מְלֵאָה יַיִן אוֹ (צו) שֶׁמֶן אוֹ מַיִם, אוֹ שֶׁשָּׁחֲטוּ בּוֹ שְׁנֵי סִימָנִים אוֹ רֻבָּן, אֲפִלּוּ עָמַד וּבָרַח, מְעִידִין עָלָיו שֶׁמֵּת, שֶׁוַּדַּאי סוֹפוֹ לָמוּת. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בּוֹ מִדְּבָרִים שֶׁאִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּחְיֶה אֶלָּא יָמוּת מִיָּד בִּזְמַן קָרוֹב, הֲרֵי אֵלּוּ מְעִידִין עָלָיו:


לא
רָאוּהוּ (צז) צָלוּב וְהָעוֹף אוֹכֵל בּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁדְּקָרוּהוּ אוֹ יָרוּ בּוֹ חִצִּים, אֵין מְעִידִין עָלָיו שֶׁמֵּת. וְאִם רָאוּ הָעוֹף אוֹכֵל בְּמָקוֹם שֶׁהַנֶּפֶשׁ (צח) יוֹצְאָה בִּנְטִילָתוֹ, כְּגוֹן מֹחוֹ אוֹ (צט) לִבּוֹ אוֹ בְּנֵי מֵעָיו, הֲרֵי זֶה מֵעִיד עָלָיו שֶׁמֵּת:


לב
רָאוּהוּ שֶׁנָּפַל לַיָּם, אֲפִלּוּ טָבַע בַּיָּם הַגָּדוֹל, אֵין מְעִידִין עָלָיו שֶׁמֵּת שֶׁמָּא יָצָא (ק) מִמָּקוֹם אַחֵר. וְאִם נָפַל לְמַיִם מְכֻנָּסִים, כְּגוֹן בּוֹר אוֹ מְעָרָה, שֶׁעוֹמֵד וְרוֹאֶה כָּל סְבִיבָיו וְשָׁהָה כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא (קא) נַפְשׁוֹ, וְלֹא עָלָה, מֵעִיד עָלָיו שֶׁמֵּת וּמַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ. וְכֵן אִם קְשָׁרוּהוּ בְּרַגְלָיו וְשִׁלְשְׁלוּהוּ אֶל הַיָּם וְלֹא עָלָה בְּיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ מֵאַרְכֻּבָּה (קב) וּלְמַעְלָה, מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ לְאַחַר י''ב חֹדֶשׁ, שֶׁטְּרֵפָה אֵינָהּ (קג) חַיָּה י''ב חֹדֶשׁ. אֲבָל אִם נָפַל לַיָּם וְהִשְׁלִיכוּ מְצוּדָה וְהֶעֱלוּ רֶגֶל אַחַת מֵאַרְכֻּבָּה וּלְמַעְלָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, אֵין מַשִּׂיאִין אֶת אִשְׁתּוֹ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: רֶגֶל שֶׁל אַחֵר הוּא. וּמִיהוּ, אִם הָיָה בּוֹ סִימָן מֻבְהָק בְּיוֹתֵר בְּרַגְלוֹ, סוֹמְכִין עָלָיו לוֹמַר שֶׁהוּא שֶׁל הָאִישׁ שֶׁנָּפַל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ בְּסִימָן מֻבְהָק בִּבְגָדָיו מְהַנֵּי כָּאן, הוֹאִיל וְרָאוּהוּ נִטְבָּע בִּבְגָדִים אֵלּוּ (מַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִי' ל''ו):


לג
עֵד אֶחָד אָמַר: רָאִיתִי שֶׁמֵּת בַּמִּלְחָמָה אוֹ בְּמַפֹּלֶת אוֹ שֶׁנִּטְבַּע בַּיָּם הַגָּדוֹל וּמֵת, וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ שֶׁרֻבָּם לְמִיתָה, אִם אָמַר קְבַרְתִּיו, נֶאֱמָן וְתִנָּשֵׂא עַל פִּיו. וְאִם לֹא אָמַר קְבַרְתִּיו, לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא:


לד
וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהֵעִיד לָהּ עֵד אֶחָד שֶׁטָּבַע בַּעְלָהּ בַּמַּיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף וְלֹא עָלָה וְאָבַד זִכְרוֹ וְנִשְׁתַּכַּח (קד) שְׁמוֹ, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא עַל עֵדוּת זוֹ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר. וַאֲפִלּוּ הִתִּירוּהָ בֵּית דִּין וְלֹא נִשֵּׂאת, לֹא תִּנָּשֵׂא (רִיבָ''שׁ סִי' שע''ט). וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא. הגה: וְדַוְקָא שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּי חָכָם אוֹ בְּטָעוּת, שֶׁסָּבְרָה שֶׁהִיא מֻתֶּרֶת, אֲבָל אִם נִשֵּׂאת בַּעֲבַרְיָנוּת, (קה) תֵּצֵא (תְּשׁוּבַת מוהר''ם הֵבִיאוֹ הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי סוֹף יְבָמוֹת). וְכָל זֶה דַּוְקָא בְּמִי שֶׁהֵעִידוּ עָלָיו שֶׁטָּבַע מַמָּשׁ בְּמַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף; אֲבָל מִי שֶׁהֵעִידוּ עָלָיו שֶׁהָיָה בִּסְפִינָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בַּיָּם אוֹ כַּדּוֹמֶה לָזֶה, אוֹ אֲפִלּוּ שֶׁטָּבַע רַק לֹא הֵעִידוּ שֶׁשָּׁהָה בַּמַּיִם כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ, תֵּצֵא. וַאֲפִלּוּ הֵעִיד סְתָמָא שֶׁטָּבַע, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא קָרָא לִדְבָרִים כָּאֵלּוּ טְבִיעָה, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ הָעוֹלָם לִקְרֹא לִדְבָרִים אֵלּוּ טְבִיעָה, וְתֵצֵא, אֶלָּא אִם כֵּן הֵעִיד בְּפֵרוּשׁ שֶׁנִּטְבַּע (קו) מַמָּשׁ וְשָׁהָה כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ (ב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ן סִימָן קכ''ח). וַאֲפִלּוּ הָיָה הַכּוּתִי שֶׁהֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ וְאָמַר: טָבַע פְּלוֹנִי, (קז) וְנִשֵּׂאת עַל פִּיו, הֲרֵי זוֹ (קח) לֹא תֵּצֵא. (קט) וְחָכָם שֶׁהוֹרָה לְהַשִּׂיאָהּ לְכַתְּחִלָּה בְּמַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף, מְנַדִּין אוֹתוֹ:


לה
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁאִם נָפַל לְמַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף, גּוֹבָה (קי) כְּתֻבָּתָהּ אַף עַל פִּי שֶׁאֲסוּרָה לִנָּשֵׂא:


לו
עִיר שֶׁהִקִּיפוּהָ כַּרְכּוֹם, וּסְפִינָה הַמְטֹרֶפֶת בַּיָּם, וְהַיּוֹצֵא (קיא) לִדּוֹן, הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקַת חַיִּים. לְפִיכָךְ אֵין מְעִידִין עַל אֶחָד מֵאֵלּוּ שֶׁמֵּת לְהַתִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁהוּא בְּעִיר שֶׁכְּבָשָׁהּ (קיב) כַּרְכּוֹם וּסְפִינָה שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם וְהַיּוֹצֵא (קיג) לֵהָרֵג, אֵין מְעִידִין, שֶׁהֵן בִּסְפֵק חַיִּים וְנוֹתְנִים עֲלֵיהֶן חָמְרֵי מֵתִים וְחָמְרֵי חַיִּים:


לז
בָּא עֵד אֶחָד וְהֵעִיד שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ, וְהִתִּירוּהָ לִנָּשֵׂא עַל פִּיו, וְאַחַר כָּךְ בָּא עֵד אֶחָד וְהִכְחִישׁ אֶת הָרִאשׁוֹן, וְאָמַר: לֹא מֵת, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ, (קיד) וְתִנָּשֵׂא, שֶׁעֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּעֵדוּת אִשָּׁה כִּשְׁנֵי עֵדִים בִּשְׁאָר עֵדֻיּוֹת, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם. מִיהוּ מִשּׁוּם לְזוּת שְׂפָתַיִם לֹא (קטו) תִּנָּשֵׂא (טוּר). אֲבָל אִם בָּא הַשֵּׁנִי קֹדֶם שֶׁהִתִּירוּהָ, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא וְאִם נִשֵּׂאת (קטז) תֵּצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. וְאִם נִשֵּׂאת לְעֵד שֶׁהֵעִיד לָהּ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: בָּרִי לִי (קיז) שֶׁמֵּת, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים תֵּצֵא. וְאִם בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: לֹא מֵת, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת, תֵּצֵא לְדִבְרֵי הַכֹּל. הגה: וְדַוְקָא שֶׁהִיא (קיח) שׁוֹתֶקֶת, אֲבָל אִם הִיא גַּם כֵּן אוֹמֶרֶת: מֵת, הָוֵי לֵהּ כִּתְרֵי וּתְרֵי, אִם הָעֵדִים הֵם נָשִׁים, אֲבָל הַבַּעַל שֶׁנְּשָׂאָהּ אֵינוֹ נֶאֱמָן עַל עַצְמוֹ (נ''י פ' הָאִשָּׁה קַמָּא). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁהָיָה הָאֶחָד שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּיו כְּמוֹ שְׁנַיִם שֶׁבָּאוּ וְהִכְחִישׁוּ אוֹתוֹ, כְּגוֹן שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּי אִישׁ וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: לֹא מֵת, אוֹ שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּי אִשָּׁה אוֹ עַל פִּי עַצְמָה וּבָאוּ שְׁתֵּי נָשִׁים אוֹ שְׁנֵי פְּסוּלִים שֶׁל דִּבְרֵיהֶם וְאָמְרוּ: לֹא מֵת. אֲבָל עֵד כָּשֵׁר אוֹמֵר: מֵת, וְנָשִׁים רַבּוֹת אוֹמְרוֹת: לֹא מֵת, אוֹ פְּסוּלִים אוֹמְרִים: לֹא מֵת, הֲרֵי זֶה כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה. הגה: וְדַוְקָא שֶׁבָּאוּ בְּיַחַד קֹדֶם שֶׁהִתִּירוּהָ עַל פִּי עֵד אֶחָד הָרִאשׁוֹן רִאשׁוֹן, אֲבָל אִם הִתִּירוּהָ עַל פִּי עֵד הַכָּשֵׁר, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ הַפְּסוּלִים, לֹא (קיט) תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ הָרִאשׁוֹן (טוּר). וְאִם נִשֵּׂאת לְאֶחָד (קכ) מֵעֵדֶיהָ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: בָּרִי לִי שֶׁמֵּת, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא. הגה: וְכוּתִים הַמְּסִיחִים לְפִי תֻּמָּם, דִּינָן כִּשְׁאָר פְּסוּלֵי (קכא) עֵדוּת (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִשָּׁה בַּתְרָא), וְכָל שֶׁאֵינוֹ מֵסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ, אֵינוֹ נֶאֱמָן לֹא לֶאֱסֹר וְלֹא לְהַתִּיר:


לח
אִשָּׁה אוֹמֶרֶת: מֵת, אוֹ הִיא שֶׁאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ בָּא עֵד (קכב) כָּשֵׁר וְאָמַר: לֹא מֵת, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִשֵּׂאת תֵּצֵא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם אִשָּׁה אַחֶרֶת אוֹ הִיא שֶׁאָמְרָה: מֵת, (קכג) וְהִתִּירוּהָ לִנָּשֵׂא עַל פִּיהָ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עֵד כָּשֵׁר וְאָמַר: לֹא מֵת, לֹא תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ. אֲבָל אִם בָּאוּ תְּחִלָּה שְׁתֵּי נָשִׁים וְהִתִּירוּהָ לִנָּשֵׂא עַל פִּיהֶן, וְאַחַר כָּךְ בָּא עֵד אֶחָד, לֹא תֵּצֵא מֵהֶתֵּרָהּ לְכֻלֵּי עָלְמָא (כ''כ הב''י בְּשֵׁם מ''מ):


לט
הַנִּשֵּׂאת עַל פִּי עֵד אֶחָד, לֹא תִּנָּשֵׂא אֶלָּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין. וְאִם נִשֵּׂאת שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא (קכד) תֵּצֵא אֲפִלּוּ בָּא עֵד אֶחָד וְאָמַר: לֹא מֵת. וְהַבֵּית דִּין צְרִיכִין לִהְיוֹת (קכה) ג' וּכְשֵׁרִים, וְלֹא קְרוֹבִים זֶה לָזֶה וְלֹא לָעֵדִים:


מ
אִשָּׁה אוֹמֶרֶת: לֹא מֵת, וּשְׁתֵּי נָשִׁים אוֹמְרוֹת: מֵת, הֲרֵי זוֹ (קכו) תִּנָּשֵׂא, וְכֵן אִם אָמְרוּ י' נָשִׁים לֹא מֵת וְי'' א נָשִׁים אוֹמְרוֹת מֵת, הֲרֵי זֶה תִּנָּשֵׂא, שֶׁאֵין אוֹמְרִים שְׁנַיִם כְּמֵאָה אֶלָּא בְּעֵדִים (קכז) כְּשֵׁרִים, אֲבָל בִּפְסוּלִים הַלֵּךְ אַחַר הָרֹב, בֵּין לְהָקֵל בֵּין לְהַחֲמִיר:


מא
אִם שְׁנַיִם מְעִידִים (קכח) שֶׁשָּׁמְעוּ [כָּל אֶחָד] מִפִּי אֶחָד שֶׁמֵּת פְּלוֹנִי, וְעֵד אֶחָד מֵעִיד שֶׁשָּׁמַע מִפִּי אֶחָד שֶׁהוּא חַי, מֻתֶּרֶת:


מב
שְׁנֵי עֵדִים אוֹמְרִים: מֵת, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים: לֹא מֵת, הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא וְאִם נִשֵּׂאת תֵּצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא (קכט) סָפֵק. וְאִם נִשֵּׂאת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: בָּרִי לִי שֶׁמֵּת, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא. אֵין מוֹצִיאִין אִשָּׁה מִבַּעְלָהּ אִם יָצָא קוֹל שֶׁבַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן חַי (רַבֵּנוּ יְרוּחָם):


מג
הָאִשָּׁה עַצְמָהּ נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר שֶׁמֵּת בַּעְלָהּ, וְתִנָּשֵׂא אוֹ תִּתְיַבֵּם עַל פִּיהָ, וְנוֹתְנִים לָהּ עִקַּר (קל) כְּתֻבָּתָהּ; אִם תִּתְיַבֵּם, נִכְנַס הַיָּבָם לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ. וַאֲפִלּוּ אִשָּׁה שֶׁהִיא (קלא) שׁוֹטָה, נֶאֱמֶנֶת (תא''ו נ' כ''ג), וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדַעַת בְּטִיב נִשּׂוּאִין וְאַלְמְנוּת (שָׁם בְּשֵׁם הָרמ''ה). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁבָּאָה לְבֵית דִּין וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, הַתִּירוּנִי, וְלֹא הִזְכִּירָה שֵׁם כְּתֻבָּה, מַתִּירִין אוֹתָהּ לִנָּשֵׂא וּמַשְׁבִּיעִין (קלב) אוֹתָהּ וְנוֹתְנִים לָהּ כְּתֻבְתָּה. אֲבָל אִם בָּאָה וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, תְּנוּ לִי כְּתֻבָּתִי, אַף לִנָּשֵׂא אֵין מַתִּירִין אוֹתָהּ, שֶׁעַל עִסְקֵי הַכְּתֻבָּה בָּאָה; וַהֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא מֵת, וְאֵין דַּעְתָּהּ לִנָּשֵׂא אֶלָּא לִטֹּל (קלג) כְּתֻבָּתָהּ מֵחַיִּים בִּלְבַד. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּו יֵשׁ לָהּ עֵד (קלד) שֶׁמֵּת, לֹא מְהַנֵּי בִּכְהַאי גַּוְנָא (נ''י בְּשֵׁם הָרִיטְבָ''א):


מד
בָּאָה וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, הַתִּירוּנִי לִנָּשֵׂא וּתְנוּ לִי אֶת כְּתֻבָּתִי, מַתִּירִין אוֹתָהּ לִנָּשֵׂא וְנוֹתְנִים לָהּ כְּתֻבָּתָהּ, מִפְּנֵי שֶׁעִקַּר דְּבָרֶיהָ עַל עִסְקֵי הַנִּשּׂוּאִין בָּאָה. אֲבָל אִם בָּאָה וְאָמְרָה: תְּנוּ לִי כְּתֻבָּתִי וְהַתִּירוּנִי לִנָּשֵׂא, מַתִּירִין אוֹתָהּ וְאֵין נוֹתְנִים לָהּ כְּתֻבָּה, וְאִם תָּפְסָה אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָהּ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּבֵין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ אֵין מַתִּירִין אוֹתָהּ, כֵּיוָן שֶׁהִזְכִּירָה כְּתֻבָּה:


מה
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים, וּבָאָה אַחַת מֵהֶן וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, הֲרֵי זוֹ תִּנָּשֵׂא עַל פִּי עַצְמָהּ. וְצָרָתָהּ (קלה) אֲסוּרָה, שֶׁאֵין צָרָה נֶאֱמֶנֶת לְהָעִיד לַחֲבֶרְתָּהּ. וַאֲפִלּוּ נִשֵּׂאת זוֹ תְּחִלָּה, אֵין אוֹמְרִים: אִלּוּ לֹא מֵת בַּעְלָהּ לֹא הָיְתָה אוֹסֶרֶת עַצְמָהּ עָלָיו, שֶׁמָּא מִשִּׂנְאָתָהּ בְּצָרָתָהּ רוֹצָה הִיא שֶׁיֵּאָסְרוּ שְׁתֵּיהֶן עָלָיו:


מו
זֹאת אוֹמֶרֶת מֵת בַּעְלִי, וְצָרָתָהּ מַכְחִישָׁה וְאוֹמֶרֶת לֹא (קלו) מֵת, הֲרֵי זוֹ תִּנָּשֵׂא; כְּשֵׁם שֶׁאֵינָהּ מְעִידָה לָהּ לְהַתִּירָהּ, כָּךְ אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהָעִיד לָהּ (קלז) לְאָסְרָהּ:


מז
זֹאת אוֹמֶרֶת מֵת, וְצָרָתָהּ אוֹמֶרֶת נֶהֱרַג, הוֹאִיל וּשְׁתֵּיהֶן אוֹמְרוֹת שֶׁאֵינוֹ קַיָּם, הֲרֵי אֵלּוּ יִנָּשְׂאוּ:


מח
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁהָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר: מֵת בַּעְלִי, כְּשֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם. אֲבָל אִם יֵשׁ קְטָטָה בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, כְּגוֹן שֶׁאָמְרָה: גֵּרַשְׁתַּנִי בִּפְנֵי פְּלוֹנִי (קלח) וּפְלוֹנִי, וּבָאוּ אוֹתָם הָעֵדִים וְהִכְחִישׁוּהָ, אוֹ שֶׁהֵמִּיר (קלט) בַּעְלָהּ וְהִנִּיחָהּ עֲגוּנָה (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי), וְאַחַר כָּךְ הָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינָה אַחֶרֶת וּבָאָה וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וַאֲפִלּוּ אָמְרָה (קמ) קְבַרְתִּיו (ב''י בְּשֵׁם המ''מ פי''ג מֵהִלְכוֹת גֵּרוּשִׁין), אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלוֹם בָּעוֹלָם. וַאֲפִלּוּ בָּא עֵד אֶחָד וְהֵעִיד לָהּ שֶׁמֵּת (קמא) בַּעְלָהּ, לֹא תִּנָּשֵׂא, שֶׁמָּא הִיא שָׂכְרָה (קמב) אוֹתוֹ, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא (קמג) תֵּצֵא, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לָהּ עֵד. וְכֵן אִם הָיְתָה מִלְחָמָה בָּעוֹלָם, וּבָאָה וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי (קמד) בַּמִּלְחָמָה, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, תִּסְמֹךְ דַּעְתָּהּ עַל דְּבָרִים שֶׁרֻבָּן לְמִיתָה, וְתֹאמַר מֵת, כְּגוֹן שֶׁנֶּהֶרְגוּ הָרִאשׁוֹנִים וְאַחֲרוֹנִים, שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ בְּאֶמְצָעָן, שֶׁהֲרֵי הִיא אוֹמֶרֶת: מֵאַחַר שֶׁנֶּהֶרְגוּ אֵלּוּ וָאֵלּוּ, נֶהֱרַג הוּא בִּכְלָלָן, לְפִיכָךְ אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת אֲפִלּוּ אוֹמֶרֶת (קמה) קְבַרְתִּיו. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם אָמְרָה: קְבַרְתִּיו, (קמו) נֶאֱמֶנֶת. וְאִם אָמְרָה: מֵת עַל מִטָּתוֹ, נֶאֱמֶנֶת לְדִבְרֵי (קמז) הַכֹּל. הגה: וְהוּא הַדִּין כָּל שֶׁאוֹמֶרֶת שֶׁמֵּת אוֹ (קמח) נֶהֱרַג רָחוֹק מִן הַמִּלְחָמָה, מְהֵימְנָא, דְּלֹא שַׁיָּךְ לוֹמַר בִּדְדָמֵי אֶלָּא בְּאוֹמֶרֶת שֶׁמֵּת אוֹ נֶהֱרַג בְּמִלְחָמָה מַמָּשׁ, אֲבָל שֶׁלֹּא בְּמִלְחָמָה, אֲפִלּוּ הָלַךְ שָׁם סָמוּךְ לְמַעֲרֶכֶת הַמִּלְחָמָה לִקְנוֹת שָׁלָל, נֶאֱמֶנֶת (בְּמָרְדְּכַי פ' הָאִשָּׁה בַּתְרָא בְּשֵׁם ראבי''ה):


מט
לֹא הֻחְזְקָה (קמט) מִלְחָמָה בָּעוֹלָם, וּבָאָה וְאָמְרָה: מִלְחָמָה הָיְתָה בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וּמֵת בַּמִּלְחָמָה, לֹא תִּנָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה, וְאִם נִשֵּׂאת, לֹא תֵּצֵא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּו נִשֵּׂאת, (קנ) תֵּצֵא (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ):


נ
בָּא עֵד אֶחָד וְאָמַר: רְאִיתִיו שֶׁמֵּת בַּמִּלְחָמָה אוֹ בְּמַפֹּלֶת, אִם אָמַר: קְבַרְתִּיו, תִּנָּשֵׂא עַל פִּיו, וְאִם לֹא אָמַר: קְבַרְתִּיו, (קנא) לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִשֵּׂאת לֹא תֵּצֵא. הגה: אֲבָל שְׁנַיִם, אֲפִלּוּ לֹא אָמְרוּ: (קנב) קְבַרְנוּהוּ, נֶאֱמָנִים (ג''ז טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְיֵשׁ אוֹמְרִים אֲפִלּוּ בְּעֵד אֶחָד, אֲפִלּוּ אָמַר: (קנג) מֵת, אוֹ נֶהֱרַג, וּרְאִיתִיו אַחַר כָּךְ וְהִכַּרְתִּיו הֵיטֵב בִּטְבִיעוּת עַיִן וּרְאִיתִיו שֶׁמֵּת, נֶאֱמָן, דְּהָוֵי כְּאִלּוּ אָמַר: קְבַרְתִּיו (ב''י בְּשֵׁם הַמָּרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִשָּׁה). וְכוּתִי הַמֵּסִיחַ לְפִי תֻּמּוֹ וְאָמַר שֶׁמֵּת בַּמִּלְחָמָה, צָרִיךְ גַּם כֵּן שֶׁיֹּאמַר: קְבַרְתִּיו (ב''י בְּשֵׁם הָרַ''ן פֶּרֶק הָאִשָּׁה, וְכֵן מַשְׁמַע בַּאֲשֵׁרִ''י וּבַתו'). וְיֵשׁ מְקִלִּין (קנד) בָּזֶה (מָרְדְּכַי בְּשֵׁם רַבִּי שִׂמְחָה וְרַבִּי נָתָן וראבי''ה):


נא
הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי תַּחַת (קנה) הַמַּפֹּלֶת, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְכֵן אִם הָיָה שִׁלּוּחַ (קנו) נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים, וְאָמְרָה: נְשָׁכוֹ נָחָשׁ, אוֹ עַקְרָב, וּמֵת, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת; שֶׁמָּא תִּסְמֹךְ דַּעְתָּהּ עַל רֹב אֲנָשִׁים שֶׁמֵּתוּ כָּךְ בִּנְשִׁיכָה. וְלָכֵן דִּינָם כְּמִלְחָמָה. וּצְרִיכָה שֶׁתֹּאמַר: מֵת עַל מִטָּתוֹ, אוֹ שֶׁתֹּאמַר: (קנז) קְבַרְתִּיו (ב''י בְּשֵׁם המ''מ):


נב
אָמְרָה: עִשְּׁנוּ עָלֵינוּ בַּיִת אוֹ מְעָרָה, הוּא מֵת וַאֲנִי נִצַּלְתִּי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת; כְּשֵׁם שֶׁנַּעֲשָׂה לָהּ נֵס, כָּךְ נַעֲשָׂה לוֹ:


נג
הָיְתָה שְׁנַת (קנח) רְעָבוֹן וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. אֲפִלּוּ אָמְרָה: מֵת עַל מִטָּתוֹ (טוּר). מֵת וּקְבַרְתִּיו, נֶאֱמֶנֶת. אָמְרָה: מֵת בַּצָּמָא, הָוֵי כְּאִלּוּ אָמְרָה: מֵת בָּרָעָב (ב''י):


נד
אָמְרָה: נָפְלוּ עָלֵינוּ (קנט) כּוּתִים, אוֹ לִסְטִים, הוּא נֶהֱרַג וַאֲנִי נִצַּלְתִּי, נֶאֱמֶנֶת; שֶׁאֵין דַּרְכָּן לַהֲרֹג הַנָּשִׁים, כְּדֵי שֶׁנֹּאמַר כְּשֵׁם שֶׁנִּצְּלָה הִיא כָּךְ נִצַּל הוּא:


נה
הָיָה דֶּבֶר בָּעוֹלָם וְאָמְרָה: מֵת בַּעְלִי, (קס) נֶאֱמֶנֶת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת (טוּר וְרַבֵּנוּ יְרוּחָם):


נו
הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינָה אַחֶרֶת, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ: מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ, לֹא שְׁנָא נִשֵּׂאת עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים, אֲפִלּוּ לֹא (קסא) נִבְעֲלָה (הָרֹא''שׁ וְהָרִיבָ''שׁ וְהָרִיטְבָ''א וְנ''י סִימָן תק''ח), תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵּט (קסב) מִשְּׁנֵיהֶם. וְאֵין לָהּ כְּתֻבָּה מִשְּׁנֵיהֶם, אֲפִלּוּ הֶחֱזִירָהּ (קסג) הָרִאשׁוֹן (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי). וְלֹא פֵּרוֹת שֶׁאָכְלוּ מִנִּכְסֵי מְלוֹג שֶׁלָּהּ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם חַיָּבִים בְּפִרְקוֹנָהּ; וְדַוְקָא שֶׁאָכַל הַשֵּׁנִי קֹדֶם שֶׁבָּא הָרִאשׁוֹן, אֲבָל מַה שֶּׁאָכַל אַחַר שֶׁבָּא הָרִאשׁוֹן, צָרִיךְ לְהַחֲזִיר. וְאֵינוֹ חַיָּב לִתֵּן (קסד) הַבְּלָאוֹת מִנִּכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל שֶׁלָּהּ; וְהוּא שֶׁבָּלוּ לְגַמְרֵי, אֲבָל מַה שֶּׁיֵּשׁ מֵהֶם בְּעַיִן, נוֹטַלְתָּן. וְאִם נָטְלָה (קסה) מִזֶּה אוֹ מִזֶּה כְּתֻבָּה אוֹ פֵּרוֹת, צְרִיכָה לְהַחֲזִיר; וְדַוְקָא שֶׁנָּטְלָה מֵהַשֵּׁנִי אַחַר שֶׁבָּא (קסו) הָרִאשׁוֹן, אֲבָל אִם נָטְלָה מִמֶּנּוּ קֹדֶם שֶׁבָּא הָרִאשׁוֹן, אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַחֲזִיר. וּשְׁנֵיהֶם אֵינָם מִטַּמְּאִים לָהּ אִם הֵם כֹּהֲנִים, וְאֵינָם זַכָּאִים בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. וְנִפְסְלָה מֵהַכְּהֻנָּה וּמֵהַתְּרוּמָה, וּמֵהַמַּעֲשֵׂר אִם הִיא בַּת לֵוִי. אֲבָל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן יוֹרְשָׁהּ, אִם מֵתָה (ב''י וְהמ''מ). מֵתוּ, אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. וְהַוָּלָד מֵהַשֵּׁנִי הוּא מַמְזֵר מֵהַתּוֹרָה, אִם הוֹלִידָה עַד שֶׁלֹּא גֵּרְשָׁה הָרִאשׁוֹן, אֲבָל אִם לֹא הוֹלִידָה אֶלָּא אַחַר שֶׁמֵּת רִאשׁוֹן אוֹ גֵּרְשָׁהּ, אֵין הַוָּלָד מִשֵּׁנִי אֶלָּא מַמְזֵר (קסז) דְּרַבָּנָן. וְאִם בָּא עָלֶיהָ הָרִאשׁוֹן קֹדֶם שֶׁגִרֵשׁ הַשֵּׁנִי, הַוָּלָד שֶׁיּוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר (קסח) מִדִּבְרֵיהֶם:


נז
אָמְרוּ לָהּ: מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ: קַיָּם הָיָה וָמֵת, וָלָד שֶׁהוֹלִיד קֹדֶם שֶׁמֵּת, מַמְזֵר מִן הַתּוֹרָה, וְשֶׁהוֹלִיד אַחַר כָּךְ, אֵינוֹ מַמְזֵר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא מַמְזֵר מִדְּרַבָּנָן:


נח
אִם לֹא נִשֵּׂאת לַשֵּׁנִי, אֶלָּא נִתְקַדְּשָׁה לְבַד, וּבָא בַעְלָה, אֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט מֵהַשֵּׁנִי וּמֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לָרִאשׁוֹן. וְכֵן מֻתֶּרֶת לַשֵּׁנִי, אִם מֵת הָרִאשׁוֹן אוֹ גֵּרְשָׁהּ. הגה: אִשָּׁה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה, וְטָעֲתָה וְסָבְרָה שֶׁלֹּא נִתְקַדְּשָׁה, וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכָל הַדְּרָכִים הַנַּ''ל בָּהּ. אֲבָל אָנְסוּהָ לְהִנָּשֵׂא, אוֹ שֶׁהוֹרוּ לָהּ בֵּית דִּין (קסט) בְּטָעוּת וְנִשֵּׂאת עַל פִּיהֶם. הָוֵי כַּאֲנוּסָה, וּמֻתֶּרֶת לְבַעְלָה הָרִאשׁוֹן (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א אֶלֶף קפ''ח הוּבְאָה בְּבֵית יוֹסֵף):

   

סימן יח - קדושין במי תופסין
ובו סעיף אחד
א
קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּבֵי לָאוִין וּבְחַיָּבֵי עֲשֵׂה, וְכָל שֶׁכֵּן בִּשְׁנִיּוֹת דְּרַבָּנָן (טוּר)

   

סימן יט - סוקלין על חזקה שהיא בחזקת ערוה
ובו ב' סעיפים
א
מִי שֶׁהֻחְזַק בִּשְׁאֵר בָּשָׂר, דָּנִין עַל פִּי (א) חֲזָקָה זוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין שָׁם רְאָיָה בְּרוּרָה שֶׁזֶּה קָרוֹב, וּמַלְקִין וְחוֹנְקִין (ב) וְסוֹקְלִין עַל חֲזָקָה זוֹ:


ב
אִישׁ וְאִשָּׁה שֶׁבָּאוּ מִמְּדִינַת הַיָּם, הִיא אוֹמֶרֶת: זֶה בַּעְלִי, וְהוּא אוֹמֵר: זוֹ אִשְׁתִּי, אִם הֻחְזְקוּ בָּעִיר שְׁלֹשִׁים (ג) יוֹם שֶׁהִיא אִשְׁתּוֹ, הוֹרְגִין עָלֶיהָ:

   

סימן כ - באיזה ביאה חיב הבא על הערוה
ובו ב' סעיפים
א
הַבָּא עַל אַחַת מִן הָעֲרָיוֹת דֶּרֶךְ אֵבָרִים, אוֹ שֶׁחִבֵּק (א) וְנִשֵּׁק (ב) וְנֶהֱנָה בְּקֵרוּב בָּשָׂר, הֲרֵי זֶה לוֹקֶה, וְחָשׁוּד עַל הָעֲרָיוֹת. הגה: וְהַבָּא עָלֶיהָ, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, כֵּיוָן שֶׁהֶעֱרָה בָּהּ דְּהַיְנוּ שֶׁהִכְנִיס הָעֲטָרָה, חַיָּב עָלֶיהָ מִיתָה אוֹ כָּרֵת. וְאֵין צְרִיכִין לִרְאוֹת כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת, אֶלָּא מִשֶּׁיִּרְאוּ הָעֵדִים אוֹתָם דְּבוּקִים זֶה בָּזֶה כְּדֶרֶךְ הַמְנָאֲפִים, נֶהֱרָגִים עַל זֶה (טוּר), וְהָאִשָּׁה נֶאֱסֶרֶת עַל בַּעְלָהּ (נ''י פ' שֵׁנִי דִּיבָמוֹת). אִשָּׁה גְּדוֹלָה שֶׁבָּא עָלֶיהָ קָטָן פָּחוֹת מִבֶּן ט' שָׁנִים, אֵינָהּ חַיֶּבֶת מִיתָה עַל יָדוֹ (טוּר). וְנִרְאֶה לִי, דְּהוּא הַדִּין אֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת עַל בַּעְלָהּ. וְלָכֵן כָּתַב הָרַב בַּעַל הַטּוּרִים הַרְבֵּה דִּינִים אֵימָתַי חַיָּבִים מִיתָה אוֹ לֹא, נָפְקָא מִנַּהּ בַּזְּמַן הַזֶּה בְּאֵיזֶה בִּיאָה אִשָּׁה נֶאֱסֶרֶת עַל בַּעְלָהּ, וְעַיֵּן בִּפְנִים. אִשָּׁה פְּחוּתָה (ג) מִבַּת שָׁלשׁ, אֵין בִּיאָתָהּ בִּיאָה (טוּר), דְּכָל פְּחוּתָה מִשָּׁלשׁ שָׁנִים אֵין בִּיאָתָהּ בִּיאָה (טוּר) וּבְתוּלֶיהָ חוֹזְרִין (בְּהַגָּהוֹת דִּיבָמוֹת). אֲפִלּוּ נִתְעַבְּרוּ הַשָּׁנִים, בְּתוּלֶיהָ חוֹזְרִין (דִּבְרֵי הָרַב מֵהַיְרוּשַׁלְמִי):


ב
נָשִׁים הַמְּסוֹלְלוֹת (פי' הַמְשַׂחֲקוֹת וּמִתְחַכְּכוֹת) זוֹ בָּזוֹ, (ד) אָסוּר, מִמַּעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם (וַיִּקְרָא יח, ג) שֶׁהֻזְהַרְנוּ עָלָיו. וְרָאוּי לְהַכּוֹתָן מַכַּת מַרְדּוּת, הוֹאִיל וְעָשׂוּ אִסוּר. וְיֵשׁ לָאִישׁ לְהַקְפִּיד עַל אִשְׁתּוֹ מִדָּבָר זֶה, וּמוֹנֵעַ הַנָּשִׁים הַיְדוּעוֹת בְּכָךְ מִלְּהִכָּנֵס לָהּ וּמִלָּצֵאת הִיא אֲלֵיהֶן:

   

סימן כא - להתרחק מן העריות
ובו ז' סעיפים
א
צָרִיךְ אָדָם לְהִתְרַחֵק מֵהַנָּשִׁים מְאֹד מְאֹד. וְאָסוּר לִקְרֹץ בְּיָדָיו אוֹ בְּרַגְלָיו וְלִרְמֹז בְּעֵינָיו לְאֶחָד מֵהָעֲרָיוֹת. וְאָסוּר לִשְׂחֹק עִמָּהּ, לְהָקֵל רֹאשׁוֹ כְּנֶגְדָּהּ אוֹ לְהַבִּיט (א) בְּיָפְיָהּ. וַאֲפִלּוּ לְהָרִיחַ בִּבְשָׂמִים שֶׁעָלֶיהָ אָסוּר. וְאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בְּנָשִׁים שֶׁעוֹמְדוֹת עַל הַכְּבִיסָה. וְאָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בְּבִגְדֵי צִבְעוֹנִים שֶׁל אִשָּׁה שֶׁהוּא מַכִּירָהּ, אֲפִלּוּ אֵינָם עָלֶיהָ, שֶׁמָּא יָבֹא לְהַרְהֵר בָּהּ. פָּגַע אִשָּׁה בַּשּׁוּק, אָסוּר לְהַלֵּךְ (ב) אַחֲרֶיהָ, אֶלָּא רָץ וּמְסַלְּקָהּ לַצְּדָדִין אוֹ לְאַחֲרָיו. וְלֹא יַעֲבֹר בְּפֶתַח אִשָּׁה (ג) זוֹנָה, אֲפִלּוּ בְּרִחוּק אַרְבַּע אַמּוֹת. וְהַמִּסְתַּכֵּל אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה וְנִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת מִמֶּנָּה, כְּאִלּוּ נִסְתַּכֵּל בְּבֵית הַתֹּרֶף (פי', עֶרְוָה) שֶׁלָּהּ. וְאָסוּר לִשְׁמֹעַ קוֹל (ד) עֶרְוָה אוֹ לִרְאוֹת שְׂעָרָהּ. וְהַמִּתְכַּוֵּן לְאֶחָד מֵאֵלּוּ הַדְּבָרִים, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת. וְאֵלּוּ הַדְּבָרִים אֲסוּרִים גַּם בְּחַיָּבֵי לָאוִין:


ב
לֹא תֵּלַכְנָה בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעוֹת רֹאשׁ בַּשּׁוּק, (ה) אֶחָד פְּנוּיָה וְאֶחָד אֵשֶׁת אִישׁ:


ג
מֻתָּר לְהִסְתַּכֵּל בִּפְנוּיָה, לְבָדְקָהּ אִם הִיא יָפָה שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה, בֵּין שֶׁהִיא בְּתוּלָה אוֹ בְּעוּלָה, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁרָאוּי לַעֲשׂוֹת כֵּן. אֲבָל לֹא יִסְתַּכֵּל בָּהּ דֶּרֶךְ זְנוּת, וְעַל זֶה נֶאֱמַר: ''בְּרִית כָּרַתִּי לְעֵינָי וּמָה אֶתְבּוֹנֵן עַל בְּתוּלָה'' (אִיּוֹב לא, א):


ד
מֻתָּר לְאָדָם לְהַבִּיט בְּאִשְׁתּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא נִדָּה וְהִיא עֶרְוָה לוֹ; אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֲנָאָה בִּרְאִיָּתָהּ, הוֹאִיל וְהִיא מֻתֶּרֶת לְאַחַר זְמַן אֵינוֹ בָּא בָּזֶה לִידֵי מִכְשׁוֹל. אֲבָל לֹא (ו) יִשְׂחַק וְלֹא יָקֵל רֹאשׁ עִמָּהּ:


ה
אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאִשָּׁה כְּלָל, בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה, בֵּין שִׁפְחָה בֵּין מְשֻׁחְרֶרֶת, שֶׁמָּא יָבֹא לִידֵי הִרְהוּר עֲבֵרָה. בְּאֵיזֶה שִׁמּוּשׁ אָמְרוּ, בִּרְחִיצַת פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, אֲפִלּוּ לִיצֹק לוֹ מַיִם לִרְחֹץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו אֲפִלּוּ אֵינָהּ נוֹגַעַת בּוֹ, וְהַצָּעַת הַמִּטָּה בְּפָנָיו, וּמְזִיגַת הַכּוֹס. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהוּא הַדִּין בַּאֲכִילָה עִמָּהּ בִּקְעָרָה נַמִּי אָסוּר בְּכָל עֶרְוָה כְּמוֹ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה (בִּנְיָמִין זְאֵב סִימָן קמ''ג). וְיֵשׁ מְקִלִּין בְּכָל (ז) אֵלֶּה, דְּלֹא אָסְרוּ דְּבָרִים שֶׁל חִבָּה אֶלָא בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה (רַשְׁבָּ''א אָלֶף קמ''ח). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל זֶה אֵינוֹ אָסוּר רַק בִּמְקוֹם יִחוּד, אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁרֹב בְּנֵי אָדָם מְצוּיִים כְּגוֹן בַּמֶּרְחָץ, מֻתָּר לִרְחֹץ מכּוּתִיוֹת (ח) שְׁפָחוֹת, וְכֵן נוֹהֲגִים (מָרְדְּכַי פ' אע''פ בְּשֵׁם הָר''ש בַּר בָּרוּךְ). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה דֶּרֶךְ חִבָּה, רַק כַּוָּנָתוֹ לְשֵׁם (ט) שָׁמַיִם, מֻתָּר. לָכֵן נָהֲגוּ לְהָקֵל בִּדְבָרִים אֵלּוּ (תּוֹסָפוֹת סוֹף קִדּוּשִׁין). יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין לִנְהֹג אֲפִלּוּ עִם אִשְׁתּוֹ בִּדְבָרִים שֶׁל חִבָּה, כְּגוֹן (י) לְעַיֵּן בְּרֵישֵׁהּ אִם יֵשׁ לוֹ כִּנִּים, בִּפְנֵי אֲחֵרִים (נ''י פֶּרֶק חֶזְקַת הַבָּתִּים):


ו
אֵין שׁוֹאֲלִים בִּשְׁלוֹם אִשָּׁה כְּלָל, אֲפִלּוּ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ, וַאֲפִלּוּ עַל יְדֵי בַּעְלָהּ אָסוּר לִשְׁלֹחַ לָהּ דִּבְרֵי (יא) שְׁלוֹמִים. אֲבָל מֻתָּר לִשְׁאֹל לְבַעְלָהּ אֵיךְ שְׁלוֹמָהּ:


ז
הַמְחַבֵּק אוֹ הַמְנַשֵּׁק אַחַת מֵהָעֲרָיוֹת שֶׁאֵין לִבּוֹ שֶׁל אָדָם נוֹקְפוֹ עֲלֵיהֶם, כְּגוֹן אֲחוֹתוֹ (יב) הַגְּדוֹלָה וַאֲחוֹת אָבִיו וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ שׁוּם הֲנָאָה כְּלָל, הֲרֵי זֶה מְגֻנֶּה בְּיוֹתֵר וּדְבַר אִסוּר הוּא וּמַעֲשֵׂה טִפְּשִׁים, (יג) שֶׁאֵין קְרֵבִים לָעֶרְוָה כְּלָל, בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה, (יד) חוּץ מֵהָאָב לְבִתּוֹ וּמֵהָאֵם לִבְנָהּ. כֵּיצַד, מֻתָּר הָאָב לְחַבֵּק בִּתּוֹ וּלְנַשְּׁקָהּ וְלִישֹׁן עִמָּהּ בְּקֵרוּב בָּשָׂר, וְכֵן הָאֵם עִם בְּנָהּ, כָּל זְמַן שֶׁהֵם קְטַנִּים. הִגְדִּילוּ, וְנַעֲשָׂה הַבֵּן (טו) גָּדוֹל וְהַבַּת גְּדוֹלָה עַד שֶׁיִּהְיוּ ''שָׁדַיִם (טז) נָכֹנוּ וּשְׂעָרֵךְ צִמֵּחַ'' (יְחֶזְקֵאל טז, ז), זֶּה יָשֵׁן בִּכְסוּתוֹ וְהִיא יְשֵׁנָה בִּכְסוּתָהּ. וְאִם הָיְתָה הַבַּת בּוֹשָׁה לַעֲמֹד לִפְנֵי אָבִיהָ עֲרֻמָּה, אוֹ שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה, וְכֵן אִם הָאֵם בּוֹשָׁה לַעֲמֹד בִּפְנֵי בְּנָהּ עֲרֻמָּה, וְאַף עַל פִּי שֶׁהֵם קְטַנִּים, מִשֶּׁהִגִּיעוּ לִכָּלֵם מֵהֶם, אֵין יְשֵׁנִים עִמָּהֶם אֶלָּא בִּכְסוּתָן:

   

סימן כב - אסור יחוד, ועם מי אסור להתיחד
ובו כ' סעיפים
א
אָסוּר לְהִתְיַחֵד (א) עִם עֶרְוָה מֵהָעֲרָיוֹת, בֵּין זְקֵנָה בֵּין יַלְדָּה, שֶׁדָּבָר זֶּה גּוֹרֵם לְגַלּוֹת עֶרְוָה. חוּץ מֵהָאֵם עִם בְּנָהּ וְהָאָב עִם בִּתּוֹ וְהַבַּעַל עִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה. וְחָתָן שֶׁפֵּרְסָה אִשְׁתּוֹ נִדָּה קֹדֶם שֶׁיִבְעֹל, אָסוּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ, אֶלָּא הִיא יְשֵׁנָה בֵּין הַנָּשִׁים וְהוּא יָשֵׁן בֵּין הָאֲנָשִׁים; וְאִם בָּא עָלֶיהָ בִּיאָה רִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ נִטְמֵאת, מֻתָּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ וְעַיֵּן בְּיו''ד סִי' קצ''ב:


ב
כְּשֶׁאֵרַע מַעֲשֵׂה אַמְנוֹן וְתָמָר, גָּזַר דָּוִד וּבֵית דִּינוֹ עַל יִחוּד פְּנוּיָה. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ עֶרְוָה, בִּכְלַל יִחוּד עֲרָיוֹת הִיא. וְשַׁמַּאי וְהִלֵּל גָּזְרוּ עַל יִחוּד כּוּתִית. נִמְצָא, כָּל הַמִּתְיַחֵד עִם אִשָּׁה שֶׁאָסוּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ, בֵּין יִשְׂרְאֵלִית בֵּין כּוּתִית, מַכִּין אֶת שְׁנֵיהֶם מַכַּת (ב) מַרְדּוּת, הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה, (ג) וּמַכְרִיזִין עֲלֵיהֶם. הגה: וְדַוְקָא בְּיָדוּעַ שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ, אֲבָל הִיא אֵינָהּ (ד) נֶאֱמֶנֶת עָלָיו (רִיבָ''שׁ סִי' רס''ה). וַאֲפִלּוּ עֵד אֶחָד אֵינוֹ נֶאֱמָן (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ קפ''ט). וּמִכָּל מָקוֹם בְּמָקוֹם שֶׁנִּרְאֶה לְבֵית דִּין דְּאִכָּא לְמֵיחַשׁ לְאִסוּרָא, צָרִיךְ לְהַפְרִישָׁן (שָׁם בָּרִיבָ''שׁ). חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ, אִם נִתְיַחֵד אֵין (ה) לוֹקִין, שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא לַעַז עָלֶיהָ שֶׁזִּנְּתָה, וְנִמְצָא מוֹצִיאִין לַעַז עַל בָּנֶיהָ שֶׁהֵם מַמְזֵרִים:


ג
כָּל אִשָּׁה שֶׁאָסוּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ, אִם הָיְתָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ הֲרֵי זֶה מֻתָּר לְהִתְיַחֵד, מִפְּנֵי שֶׁאִשְׁתּוֹ מְשַׁמַּרְתּוֹ. אֲבָל לֹא תִּתְיַחֵד יִשְׂרְאֵלִית עִם הַכּוּתִי, וְאַל עַל פִּי שֶׁאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ:


ד
אֵין מוֹסְרִין תִּינוֹק יִשְׂרָאֵל לְכוּתִי לְלַמְּדוֹ סֵפֶר וּלְלַמְּדוֹ אֻמָּנוּת:


ה
לֹא תִּתְיַחֵד אִשָּׁה אַחַת, אֲפִלּוּ עִם אֲנָשִׁים (ו) הַרְבֵּה, עַד שֶׁתִּהְיֶה אִשְׁתּוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶם שָׁם. וְכֵן לֹא יִתְיַחֵד אִישׁ אֶחָד, אֲפִלּוּ עִם נָשִׁים הַרְבֵּה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִשָּׁה אַחַת מִתְיַחֶדֶת עִם שְׁנֵי אֲנָשִׁים כְּשֵׁרִים, אִם הוּא בָּעִיר (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וּסְתָם אֲנָשִׁים, כְּשֵׁרִים הֵם (רַ''ן פ''י יוֹחֲסִין). אֲבָל אִם הֵם פְּרוּצִים, אֲפִלּוּ עִם י' אָסוּר. וְכָל זֶה בָּעִיר, אֲבָל בַּשָּׂדֶה, אוֹ (ז) בַּלַּיְלָה אֲפִלּוּ בָּעִיר, בָּעִינָן שְׁלשָׁה (ב''י בְּשֵׁם הָרַאֲבַ''ד) אֲפִלּוּ בִּכְשֵׁרִים (גַּם זֶה טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְיֵשׁ מַתִּירִין אִישׁ אֶחָד עִם נָשִׁים הַרְבֵּה, אִם אֵין עִסְקוֹ עִם הַנָּשִׁים (טוּר בְּשֵׁם רַשִׁ''י):


ו
נָשִׁים הַרְבֵּה עִם אֲנָשִׁים הַרְבֵּה, אֵין חוֹשְׁשִׁין לְיִחוּד. הָיוּ הָאֲנָשִׁים מִבַּחוּץ וְהַנָּשִׁים מִבִּפְנִים, אוֹ אֲנָשִׁים מִבִּפְנִים וְהַנָּשִׁים מִבַּחוּץ, וּפֵרְשָׁה אִשָּׁה אַחַת לְבֵין הָאֲנָשִׁים אוֹ אִישׁ אֶחָד לְבֵין הַנָּשִׁים, אֲסוּרִים מִשּׁוּם יִחוּד:


ז
אֲפִלּוּ אִישׁ שֶׁעִסְקוֹ וּמְלַאכְתּוֹ עִם הַנָּשִׁים אָסוּר לוֹ לְהִתְיַחֵד עִם הַנָּשִׁים. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה, יִתְעַסֵק עִמָּהֶם וְאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, אוֹ יִפְנֶה לִמְלָאכָה אַחֶרֶת:


ח
אִשָּׁה שֶׁבַּעְלָהּ בָּעִיר אֵין (ח) חוֹשְׁשִׁין לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ, מִפְּנֵי שֶׁאֵימַת בַּעְלָהּ עָלֶיהָ. וְאִם הָיָה זֶה גַּס בָּהּ, כְּגוֹן שֶׁגְּדֵלָה עִמּוֹ אוֹ שֶׁהִיא קְרוֹבָתוֹ, אוֹ אִם קִנֵּא לָהּ בַּעְלָהּ עִם זֶה, לֹא יִתְיַחֵד עִמָּהּ אַף עַל פִּי שֶׁבַּעְלָהּ בָּעִיר:


ט
בַּיִת שֶׁפִּתְחוֹ פָּתוּחַ (ט) לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אֵין חֲשָׁשׁ לְהִתְיַחֵד שָׁם עִם עֶרְוָה:


י
מֻתָּר לְהִתְיַחֵד עִם שְׁתֵּי יְבָמוֹת אוֹ עִם שְׁתֵּי צָרוֹת אוֹ עִם אִשָּׁה וַחֲמוֹתָהּ אוֹ עִם אִשָּׁה וּבַת בַּעְלָהּ אוֹ עִם אִשָּׁה וּבַת חֲמוֹתָהּ, מִפְּנֵי שֶׁשּׂוֹנְאוֹת זוֹ אֶת זוֹ וְאֵין מְחַפּוֹת זוֹ עַל זוֹ. וְכֵן עִם אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ (י) תִּינֹקֶת קְטַנָּה שֶׁיּוֹדַעַת טַעַם בִּיאָה וְאֵינָהּ מוֹסֶרֶת עַצְמָהּ לְבִיאָה, שֶׁאֵינָהּ מְזַנָּה לְפָנֶיהָ לְפִי שֶׁהִיא מְגַלָּה אֶת סוֹדָהּ:


יא
תִּינֹקֶת שֶׁהִיא פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ וְתִינוֹק פָּחוֹת מִבֶּן תֵּשַׁע, מֻתָּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהֶן, שֶׁלֹּא גָּזְרוּ אֶלָּא עַל יִחוּד אִשָּׁה הָרְאוּיָה לְבִיאָה וְאִישׁ הָרָאוּי לְבִיאָה:


יב
אַנְדְּרוֹגֵינוֹס, אֵינוֹ מִתְיַחֵד עִם הַנָּשִׁים. וְאִם נִתְיַחֵד, אֵין מַכִּין אוֹתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. אֲבָל הָאִישׁ מִתְיַחֵד עִם הָאַנְדְּרוֹגֵינוֹס וְעִם הַטֻּמְטוּם:


יג
תִּקְּנוּ חֲכָמִים שֶׁיִּהְיוּ הַנָּשִׁים מְסַפְּרוֹת זוֹ עִם זוֹ בְּבֵית הַכִּסֵא, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּנֵס שָׁם אִישׁ וְיִתְיַחֵד עִמָּהֶן. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בִּימֵיהֶם שֶׁהָיוּ בָּתֵּי כִּסְאוֹת בַּשָּׂדוֹת, אֲבָל בַּזְּמַן הַזֶּה שֶׁהֵן בָּעִיר, אֵין לָחוּשׁ (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק כ''ב מֵהִלְכוֹת אִסוּר בִּיאָה):


יד
לֹא תֵּלֵךְ אִשָּׁה בַּשּׁוּק וּבְנָהּ אַחֲרֶיהָ, שֶׁמָּא יִתָּפֵס בְּנָהּ וְתֵלֵךְ אַחֲרָיו לְהַחֲזִירוֹ וְיִתְעוֹלְלוּ בָּהּ הָרְשָׁעִים שֶׁתְּפָסוּהוּ:


טו
אֵין מְמַנִּין אֲפִלּוּ אָדָם נֶאֱמָן וְכָשֵׁר לִהְיוֹת שׁוֹמֵר בְּחָצֵר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נָשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹמֵד בַּחוּץ, שֶׁאֵין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס לַעֲרָיוֹת:


טז
לֹא יְמַנֶּה אָדָם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס עַל בֵּיתוֹ, שֶׁלֹּא יַנְהִיג אִשְׁתּוֹ לִדְבַר עֲבֵרָה:


יז
אָסוּר לְתַלְמִיד חָכָם לִשְׁכֹּן (יא) בְּחָצֵר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַלְמָנָה, אֲפִלּוּ אֵינוֹ מִתְיַחֵד עִמָּהּ, מִפְּנֵי הַחֲשָׁד, אֶלָּא אִם כֵּן אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ:


יח
אַלְמָנָה אֲסוּרָה לְגַדֵּל כֶּלֶב, מִפְּנֵי הַחֲשָׁד:


יט
לֹא תִּקְנֶה אִשָּׁה עֲבָדִים זְכָרִים, אֲפִלּוּ קְטַנִּים, מִפְּנֵי הַחֲשָׁד:


כ
מִי שֶׁאֵין לוֹ (יב) אִשָּׁה לֹא יְלַמֵּד (יג) תִּינוֹקוֹת, מִפְּנֵי שֶׁאִמּוֹת הַבָּנִים בָּאוֹת לְבֵית הַסֵפֶר לִבְנֵיהֶם וְנִמְצָא מִתְגָּרֶה בְּנָשִׁים. וְכֵן אִשָּׁה (יד) לֹא תְּלַמֵּד קְטַנִּים, מִפְּנֵי אֲבוֹתֵיהֶם שֶׁהֵם בָּאִים בִּגְלַל בְּנֵיהֶם וְנִמְצְאוּ מִתְיַחֲדִים עִמָּהּ. וְאֵין הַמְלַמֵּד צָרִיךְ שֶׁתִּהְיֶה אִשְׁתּוֹ שְׁרוּיָה עִמּוֹ בְּבֵית הַסֵפֶר, אֶלָּא הִיא בְּבֵיתָהּ וְהוּא מְלַמֵּד בִּמְקוֹמוֹ:

   

סימן כג - אסור הוצאת זרע לבטלה ודברים המביאים לכך
ובו ז' סעיפים
א
אָסוּר לְהוֹצִיא (א) שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה. וְעָוֹן זֶה חָמוּר מִכָּל עֲבֵרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. לְפִיכָךְ לֹא יִהְיֶה אָדָם דָּשׁ מִבִּפְנִים וְזוֹרֶה מִבַּחוּץ, וְלֹא יִשָּׂא קְטַנָּה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד:


ב
אֵלּוּ שֶׁמְּנָאֲפִים בַּיָּד וּמוֹצִיאִים שִׁכְבַת זֶרַע, לֹא דַּי לָהֶם שֶׁאִסוּר גָּדוֹל הוּא, אֶלָּא שֶׁהָעוֹשֶׂה זֶה בְּנִדּוּי הוּא יוֹשֵׁב, (ב) וַעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר: ''יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ'' (יְשַׁעְיָה א, טו), וּכְאִלּוּ הָרַג הַנֶּפֶשׁ:


ג
אָסוּר לְאָדָם שֶׁיַּקְשֶׁה עַצְמוֹ (ג) לְדַעַת אוֹ יָבִיא עַצְמוֹ לִידֵי הִרְהוּר, אֶלָּא אִם יָבֹא לוֹ הִרְהוּר יַסִיעַ לִבּוֹ מִדִּבְרֵי הֲבַאי לְדִבְרֵי תּוֹרָה שֶׁהִיא ''אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן'' (מִשְׁלֵי ה, יט). לְפִיכָךְ, אָסוּר לְאָדָם לִישֹׁן עַל עָרְפּוֹ וּפָנָיו לְמַעְלָה, עַד שֶׁיַּטֶּה מְעַט כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי קִשּׁוּי. וְלֹא יִסְתַּכֵּל בִּבְהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בְּשָׁעָה שֶׁמִּזְדַּקְּקִין זָכָר לִנְקֵבָה. וּמֻתָּר לְמַרְבִּיעֵי בְּהֵמָה לְהַכְנִיס כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת, מִפְּנֵי שֶׁהֵם עֲסוּקִים בִּמְלַאכְתָּם לֹא יָבוֹאוּ לִידֵי הִרְהוּר:


ד
אָסוּר לְאָדָם שֶׁאֵינוֹ נָשׂוּי לִשְׁלֹחַ יָדָיו בִּמְבוּשָׁיו, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי הִרְהוּר. וַאֲפִלּוּ מִתַּחַת טַבּוּרוֹ לֹא יַכְנִיס יָדוֹ, שֶׁמָּא יָבֹא לִידֵי הִרְהוּר. וְאִם הִשְׁתִּין מַיִם, לֹא יֶאֱחֹז בָּאַמָּה וְיַשְׁתִּין; וְאִם הָיָה נָשׂוּי (ד) מֻתָּר. וּבֵין נָשׂוּי וּבֵין שֶׁאֵינוֹ נָשׂוּי לֹא יוֹשִׁיט יָדוֹ לָאַמָּה כְּלָל, אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁהוּא צָרִיךְ (ה) לִנְקָבָיו. וְעַיֵּן בְּאֹרַח חַיִּים סִימָן ג':


ה
אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ אֹטֶם בָּרֶחֶם, וְעַל יְדֵי כָּךְ כְּשֶׁבַּעְלָהּ מְשַׁמֵּשׁ עִמָּהּ זוֹרֶה מִבַּחוּץ, אָסוּר. אֲבָל מֻתָּר לְשַׁמֵּשׁ עִם קְטַנָּה וְאַיְלוֹנִית, הוֹאִיל וּמְשַׁמֵּשׁ כְּדֶרֶךְ הָאָרֶץ (תּוֹסָפוֹת וּמָרְדְּכַי פ''ק דִּיבָמוֹת וְנ''י פֶּרֶק הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ):


ו
אָסוּר לִרְכֹּב עַל בְּהֵמָה בְּלֹא אֻכָּף (פי', מַרְדַּעַת באסטו בלע''ז). הגה: בַּגְּמָרָא פֶּרֶק ''כָּל הַיָּד'' מַשְׁמַע דְּאָסוּר לִלְבּשׁ מִכְנָסַיִם אִם לֹא עֲשׂוּיִין כְּבָתֵּי שׁוֹקַיִם, מִשּׁוּם דְּמֵבִיא לִידֵי הַשְׁחָתַת זֶרַע; וְאַף עַל פִּי שֶׁאֶפְשָׁר לִדְחוֹת דְּבַגְּמָרָא לֹא קָאָמַר אֶלָּא בִּימֵיהֶם שֶׁהָיָה לָהֶם תְּרוּמָה וְאִכָּא לְמֵיחַשׁ לְטֻמְאַת הַגּוּף, מִכָּל מָקוֹם מִדְּהֵבִיא הָרֹא''שׁ בִּפְסָקָיו מַשְׁמַע דְּאַף בַּזְּמַן הַזֶּה אָסוּר (הַכֹּל ד''ע). וּמַה שֶּׁנָּהֲגוּ הֶתֵּר בַּמֶּרְחָץ, אֶפְשָׁר לוֹמַר דִּבְשָׁעָה מֻעֶטֶת לֹא אָסְרוּ, כֵּן נִרְאֶה לִי. עוֹד אָסְרוּ בַּגְּמָרָא (ו) לִרְחֹץ עִם אָבִיו וְאָחִיו וּבַעַל אִמּוֹ וּבַעַל אֲחוֹתוֹ, וְנָהֲגוּ עַכְשָׁו הֶתֵּר בַּדָּבָר הוֹאִיל וּמְכַסִּין עֶרְוָתָן בְּבֵית הַמֶּרְחָץ לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ לְהִרְהוּרָא (אֲגֻדָּה):


ז
חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים וּגְדוֹלֵי הַחֲכָמִים, הִתְפָּאֵר אֶחָד מֵהֶם שֶׁלֹּא נִסְתַּכֵּל בַּמִּילָה שֶׁלּוֹ, וּמֵהֶם מִי שֶׁהִתְפָּאֵר שֶׁלֹּא הִתְבּוֹנֵן מֵעוֹלָם בְּצוּרַת אִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ פּוֹנֶה מִדִּבְרֵי הֲבַאי (פי', הֻשְׁאַל לָשׁוֹן זֶה שֶׁל הֲבַאי לְדִבְרֵי הֶבֶל) לְדִבְרֵי הָאֱמֶת שֶׁהֵם אוֹחֲזוֹת לְבַב הַקְּדוֹשִׁים:

   

סימן כד - אין ישראל חשודים על הרביעה ועל הזכר
ובו סעיף אחד
א
לֹא נֶחְשְׁדוּ יִשְׂרָאֵל עַל מִשְׁכַּב זָכָר וְעַל הַבְּהֵמָה, לְפִיכָךְ אֵין אִסוּר לְהִתְיַחֵד עִמָּהֶן, וְאִם נִתְרַחֵק אֲפִלּוּ מִיִּחוּד זָכָר וּבְהֵמָה, הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח. וּגְדוֹלֵי הַחֲכָמִים הָיוּ מַרְחִיקִין הַבְּהֵמָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְיַחֲדוּ עִמָּהּ. וּבַדּוֹרוֹת (א) הַלָּלוּ שֶׁרַבּוּ הַפְּרִיצִים, יֵשׁ לְהִתְרַחֵק מִלְּהִתְיַחֵד עִם הַזָּכָר:

   

סימן כה - לגדר גדר שלא להרבות בתשמיש, וכיצד יתנהג בשעת תשמיש
ובו י' סעיפים
א
רָאוּי לָאָדָם לְהַרְגִּיל עַצְמוֹ בִּקְדֻשָּׁה יְתֵרָה וּבְמַחֲשָׁבָה טְהוֹרָה וּבְדַעַת נְכוֹנָה, כְּדֵי לְהִנָּצֵל מִלְּהִכָּשֵׁל בִּדְבַר עֶרְוָה. וְיִזָּהֵר מֵהַיִּחוּד שֶׁהוּא הַגּוֹרֵם הַגָּדוֹל. וְכֵן יִנְהוֹג לְהִתְרַחֵק מֵהַשְּׂחוֹק וּמֵהַשִּׁכְרוּת וּמִדִּבְרֵי עֲגָבִים (פֵּרוּשׁ, דִּבְרֵי שְׂחוֹק וְחֵשֶׁק). וְלֹא יֵשֵׁב בְּלֹא אִשָּׁה, שֶׁמִּנְהָג זֶה גּוֹרֵם לְטָהֳרָה גְּדוֹלָה. יְתֵרָה מִכָּל זֹאת אָמְרוּ: יְפַנֶּה עַצְמוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ לְדִבְרֵי תּוֹרָה וְיַרְחִיב דַּעְתּוֹ בַּחָכְמָה, שֶׁאֵין מַחֲשֶׁבֶת עֲרָיוֹת מִתְגַּבֶּרֶת אֶלָּא בְּלֵב פָּנוּי מֵהַחָכְמָה:


ב
וְלֹא יָקֵל רֹאשׁוֹ עִם אִשְׁתּוֹ וְלֹא יְנַבֵּל פִּיו בְּדִבְרֵי הֲבַאי, אֲפִלּוּ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. הֲרֵי הַכָּתוּב אוֹמֵר: ''מַגִּיד לְאָדָם מַה שֵּׂחוֹ'' (עָמוֹס ד, יג) אָמְרוּ חֲכָמִים זַ''ל: אֲפִלּוּ שִׂיחָה קַלָּה שֶׁבֵּין אָדָם לְאִשְׁתּוֹ עָתִיד לִתֵּן עָלֶיהָ אֶת הַדִּין. וְאַל יְסַפֵּר עִמָּהּ בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ וְלֹא קֹדֶם לָכֵן, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתֵּן דַּעְתּוֹ בְּאִשָּׁה אַחֶרֶת, וְאִם סִפֵּר עִמָּהּ וְשִׁמֵּשׁ מִיָּד, עָלָיו נֶאֱמַר: ''מַגִּיד לְאָדָם מַה שֵּׂחוֹ'' (עָמוֹס ד, יג). אֲבָל בְּעִנְיְנֵי תַּשְׁמִישׁ יָכוֹל לְסַפֵּר עִמָּהּ, כְּדֵי לְהַרְבּוֹת תַּאֲוָתוֹ; אוֹ אִם הָיָה לוֹ כַּעַס עִמָּהּ וְצָרִיךְ לְרַצּוֹתָהּ שֶׁתִּתְפַּיֵּס, יָכוֹל לְסַפֵּר עִמָּהּ כְּדֵי לְרַצּוֹתָהּ. הגה: וְיָכוֹל לַעֲשׂוֹת עִם אִשְׁתּוֹ מַה שֶּׁיִּרְצֶה, בּוֹעֵל בְּכָל עֵת שֶׁיִּרְצֶה וּמְנַשֵּׁק בְּכָל אֵבֶר (א) שֶׁיִּרְצֶה, וּבָא עָלֶיהָ בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, אוֹ דֶּרֶךְ אֵבָרִים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא זֶרַע לְבַטָּלָה (טוּר). וְיֵשׁ מְקִלִּין וְאוֹמְרִים שֶׁמֻּתָּר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ אֲפִלּוּ אִם הוֹצִיא זֶרַע, אִם עוֹשֶׂה (ב) בְּאַקְרַאי וְאֵינוֹ רָגִיל בְּכָךְ (גַּם זֶה טוּר בְּשֵׁם ר''י). וְאַף עַל פִּי שֶׁמֻּתָּר בְּכָל אֵלֶּה, כָּל הַמְקַדֵּשׁ עַצְמוֹ בַּמֻּתָּר לוֹ קָדוֹשׁ יֹאמְרוּ לוֹ (דִּבְרֵי הָרַב). וְלֹא יַרְבֶּה בְּתַשְׁמִישׁ לִהְיוֹת מָצוּי אֶצְלָהּ תָּמִיד, שֶׁדָּבָר זֶה פָּגוּם הוּא מְאֹד וּמַעֲשֵׂה בּוּרוּת הוּא; אֶלָּא כָּל הַמְמַעֵט בְּתַשְׁמִישׁ הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְבַטֵּל עוֹנָה אֶלָּא מִדַּעַת אִשְׁתּוֹ. וְאַף כְּשֶׁיְּשַׁמֵּשׁ בִּשְׁעַת הָעוֹנָה לֹא יְכַוֵּן לַהֲנָאָתוֹ, אֶלָּא כְּאָדָם הַפּוֹרֵעַ חוֹבוֹ שֶׁהוּא חַיָּב (ג) בְּעוֹנָתָהּ, וּלְקַיֵּם מִצְוַת בּוֹרְאוֹ בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה, וְשֶׁיִּהְיוּ לוֹ בָּנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה וּמְקַיְּמֵי מִצְוֹת בְּיִשְׂרָאֵל. וְלֹא יִבְעֹל אֶלָּא מֵרְצוֹנָהּ, וְאִם אֵינָהּ מְרֻצָּה יְפַיְּסֶנָּהּ עַד שֶׁתִּתְרַצֶּה. וְיִהְיֶה צָנוּעַ מְאֹד בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ. וְלֹא יְשַׁמֵּשׁ בִּפְנֵי שׁוּם מִין (ד) אָדָם, אֲפִלּוּ קָטָן, אֶלָּא אִם כֵּן הוּא תִּינוֹק שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְדַבֵּר:


ג
לֹא יְשַׁמֵּשׁ בִּתְחִלַּת הַלַּיְלָה וְלֹא בְּסוֹפָהּ, אֶלָּא בְּאֶמְצָעָהּ:


ד
אָסוּר לְשַׁמֵּשׁ בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחוֹבוֹת וּבַגַּנִּים וּבַפַּרְדֵּסִים, אֶלָּא בְּבֵית דִּירָה, שֶׁלֹּא יֵרָאֶה כִּזְנוּת וְיַרְגִּילוּ עַצְמָם לִידֵי זְנוּת; וְהַבּוֹעֵל אֶת אִשְׁתּוֹ בִּמְקוֹמוֹת אֵלּוּ, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת:


ה
אָסוּר לְאָדָם לְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ לְאוֹר הַנֵּר, וַאֲפִלּוּ עַל יְדֵי הַאֲפָלַת (ה) טַלִּית. הֲרֵי שֶׁהָיְתָה שַׁבָּת, וְלֹא הָיָה לוֹ בַּיִת אַחֵר, וְהָיָה הַנֵּר דָּלוּק, לֹא יְשַׁמֵּשׁ כְּלָל. וְכֵן אָסוּר לְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ בַּיּוֹם, שֶׁעַזּוּת פָּנִים הִיא לוֹ. וְעַיֵּן בְּאֹרַח חַיִּים סִי' ר''מ סָעִיף י''א וְסִי' שט''ו סָעִיף א':


ו
אָסוּר לְשַׁמֵּשׁ בִּשְׁנֵי (ו) רְעָבוֹן, אֶלָּא לַחֲשׂוּכֵי בָּנִים:


ז
(ז) אַכְסְנַאי אַל יְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁיָּבֹא לְבֵיתוֹ:


ח
לֹא יָבֹא עַל אִשְׁתּוֹ וְהִיא שְׁנוּאָה לוֹ בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ. וְכֵן אִם גָּמַר (ח) בְּלִבּוֹ לְגָרְשָׁהּ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ שְׁנוּאָה לוֹ, לֹא יָבֹא עָלֶיהָ:


ט
לֹא יָבֹא עָלֶיהָ וְהוּא אוֹ הִיא שִׁכּוֹרִים:


י
לֹא יְשַׁמֵּשׁ עִם אִשְׁתּוֹ לִתֵּן דַּעְתּוֹ עַל אַחֶרֶת, אֲפִלּוּ שְׁתֵּיהֶן נָשָׁיו. וְעַיֵּן עוֹד מִדִּינִים אֵלּוּ בְּאֹרַח חַיִּים סִי' ר''מ:

   

הלכות קדושין
סימן כו - שלא לקדש בביאה, ואסור ביאה על הפנויה אפלו אם יחדה
ובו ד' סעיפים
א
אֵין הָאִשָּׁה נֶחֱשֶׁבֶת אֵשֶׁת אִישׁ אֶלָּא עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה כָּרָאוּי, אֲבָל אִם בָּא עָלֶיהָ דֶּרֶךְ זְנוּת, שֶׁלֹּא לְשֵׁם קִדּוּשִׁין, אֵינוֹ כְּלוּם. וַאֲפִלּוּ בָּא עָלֶיהָ לְשֵׁם אִשּׁוּת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, אֵינָהּ נֶחֱשֶׁבֶת כְּאִשְׁתּוֹ, וַאֲפִלּוּ אִם יִחֲדָהּ לוֹ, אֶלָּא אַדְּרַבָּא כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיאָהּ מִבֵּיתוֹ. הגה: דִּבְוַדַּאי בּוֹשָׁה הִיא מִלִּטְבֹּל, וּבָא עָלֶיהָ בְּנִדָּתָהּ (טוּר). אֲבָל אִם מְיַחֵד אֵלָיו אִשָּׁה וְטוֹבֶלֶת אֵלָיו, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁמֻּתָּר וְהִיא ''פִּילֶגֶשׁ'' הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה (הָרַאֲבַ''ד וּקְצָת מְפָרְשִׁים). וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאָסוּר, (א) וְלוֹקִין עַל זֶה מִשּׁוּם ''לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה'' (דְּבָרִים כג, יח) (הָרַמְבַּ''ם וְהָרֹא''שׁ וְהַטּוּר). כּוּתִי שֶׁנָּשָׂא כּוּתִית, וְכֵן (ב) מוּמָר שֶׁנָּשָׂא מוּמֶרֶת בְּנִמּוּסֵיהֶן, וְנִתְגַּיְּרוּ אַחַר כָּךְ, אֵין כָּאן חֲשַׁשׁ קִדּוּשִׁין כְּלָל וּמֻתֶּרֶת לָצֵאת מִמֶּנּוּ בְּלֹא גֵּט, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁהָה עִמָּהּ כַּמָּה שָׁנִים אֵינוֹ אֶלָּא כִּזְנוּת בְּעָלְמָא (רִיבָ''שׁ סִימָן ו' וּבִת''ה סִימָן ר''ט). וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קמ''ט סָעִיף ו':


ב
אִם הִכְנִיס אִשָּׁה לַחֻפָּה, אֵינָהּ מִתְקַדֶּשֶׁת בְּכָךְ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא סָפֵק:


ג
מִשֶּׁנִּתְקַדְּשָׁה, נֶחֱשֶׁבֶת כְּאֵשֶׁת אִישׁ לְחַיֵּב הַבָּא עָלֶיהָ, וּצְרִיכָה גֵּט לְהַתִּירָהּ לַשּׁוּק:


ד
הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בִּשְׁלשָׁה דְּרָכִים: בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר אוֹ בְּבִיאָה, (ג) מִן הַתּוֹרָה; אֲבָל חֲכָמִים אָסְרוּ לְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה מִשּׁוּם פְּרִיצוּת, וְאִם עָבַר וְקִדֵּשׁ בְּבִיאָה, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת וְהִיא מְקֻדֶּשֶׁת. וַאֲפִלּוּ קִדְּשָׁהּ בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר, אִם לֹא שִׁדֵּךְ תְּחִלָּה, (ד) אוֹ שֶׁקִּדֵּשׁ בַּשּׁוּק, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת וְהִיא מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין (ה) מַכִּין אִם קִדֵּשׁ בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר, אֲפִלּוּ בַּשּׁוּק וּבְלֹא שִׁדּוּכִין (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ), וְלֹא רָאִיתִי מִיָּמַי שֶׁהִכּוּ מִי שֶׁקִּדֵּשׁ בְּלֹא שִׁדּוּכִין:

   

סימן כז - כיצד לשון הקדושין, ושיאמר הוא ויתן הוא
ובו י' סעיפים
א
בְּכֶסֶף כֵּיצַד, נוֹתֵן לָהּ בִּפְנֵי (א) שְׁנַיִם פְּרוּטָה (ב) אוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, וְאוֹמֵר לָהּ: ''הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי (ג) בָּזֶה''. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיֵּשׁ לוֹמַר לָהּ: ''כְּדַת משֶׁה וְיִשְׂרָאֵל'' (כָּל בּוֹ). וְכֵן נוֹהֲגִין לְכַּתְחִילָה וְכֵן נוֹהֲגִין לְקַדֵּשׁ בְּטַבַּעַת, וְיֵשׁ לָהֶם טַעַם בְּתִקּוּנֵי (ד) הַזֹּהַר (דַּעַת הָרַב). וְהוּא הַדִּין אִם אָמַר לָהּ: ''הֲרֵי אַתְּ מְאֹרֶסֶת לִי'', אוֹ ''הֲרֵי אַתְּ לִי לְאִשָּׁה'', וְכֵן בְּכָל לָשׁוֹן שֶׁמַּשְׁמָעוּתוּ לְשׁוֹן (ה) קִדּוּשִׁין וַדַּאי בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, וּבִלְבַד שֶׁהִיא תָּבִין שֶׁהוּא לְשׁוֹן (ו) קִדּוּשִׁין, וְאִם הָיָה מְדַבֵּר עִמָּהּ תְּחִלָּה עַל עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, וְנָתַן לָהּ אֲפִלּוּ בִּשְׁתִיקָה, הָוֵי קִדּוּשִׁין. וְהוּא שֶׁעֲדַיִן עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן. וְכָל שֶׁכֵּן אִם אָמַר לְשׁוֹן קִדּוּשִׁין וַדַּאי, אֶלָּא שֶׁאֵינָהּ מְבִינָה אוֹתוֹ, דַּהֲווּ קִדּוּשִׁין. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא בָּעִינָן מְדַבְּרִים בְּאוֹתוֹ עִנְיָן מַמָּשׁ, אֶלָּא מְדַבְּרִים מֵעִנְיָן לְעִנְיָן בְּאוֹתוֹ עִנְיָן, דְּהַיְנוּ שֶׁאֵין מְדַבְּרִים בְּקִדּוּשִׁין, רַק בְּצָרְכֵי זִוּוּגָם (מָרְדְּכַי סוֹף הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ וְכ''כ הָרַשְׁבָּ''א). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּלֹא בָּעִינָן מְדַבְּרִים עִמָּהּ, אֶלָּא כָּל שֶׁמְּדַבְּרִים לְפָנֶיהָ, סָגֵי (מָרְדְּכַי רֵישׁ קִדּוּשִׁין, וְכֵן מַשְׁמָע לְשׁוֹן הַטּוּר):


ב
אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ אִשְׁתִּי, הֲרֵי אַתְּ זְקוּקָתִי, הֲרֵי אַתְּ קְנוּיָה לִי, הֲרֵי אַתְּ אֲרוּסָתִי, הֲרֵי אַתְּ שֶׁלִּי, הֲרֵי אַתְּ בִּרְשׁוּתִי, הֲרֵי אַתְּ לְקוּחָתִי, מְקֻדֶּשֶׁת, הגה: אִם הֵבִינָה (ז) דְּבָרָיו, אוֹ שֶׁדִּבְּרוּ תְּחִלָּה מֵעִסְקֵי קִדּוּשִׁין (הָרַ''ן וְהַמ''מ). אֲבָל הָאִישׁ אֵינוֹ (ח) נֶאֱמָן לוֹמַר שֶׁלֹּא כִּוֵּן לְשֵׁם קִדּוּשִׁין (ב''י בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ):


ג
אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְיֹעֶדֶת לִי, מְיֻחֶדֶת לִי, עֶזְרָתִי, נֶגְדָּתִי, צַלְעָתִי, סְגוּרָתִי, תַּחְתַּי, עֲצוּרָתִי, תְּפוּסָתִי, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת בְּסָפֵק. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם אָמַר: הֲרֵי אַתְּ חֲרוּפָתִי. אֲבָל אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ נְשׂוּאָתִי, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ (ט) כְּלוּם. וְהוּא שֶׁהָיָה מְדַבֵּר (י) עִמָּהּ תְּחִלָּה עַל עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, אֲבָל אִם אֵינוֹ מְדַבֵּר עִמָּהּ תְּחִלָּה עַל עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, אֵין חוֹשְׁשִׁין לְמִלּוֹת אֵלּוּ. הגה: מִי שֶׁאָמַר לְאִשָּׁה שֶׁנּוֹתֵן לָהּ בִּשְׁבִיל אַהֲבָה וְחִבָּה, חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשִׁין, כִּי שֶׁמָּא אָמַר שֶׁנּוֹתֵן לָהּ שֶׁיִּהְיֶה אַהֲבָה וְחִבָּה בֵּינֵיהֶם, וְהָוֵי כְּאִלּוּ אָמַר לָהּ: מְיֹעֶדֶת לִי (יא) אוֹ מְיֻחֶדֶת לִי (תְּשׁוּבַת מיי' סוֹף אִישׁוּת). יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַף עַל גַּב דִּלְשׁוֹנוֹת אֵלּוּ לֹא מְהַנֵּי אִם לֹא דִּבֵּר עִמָּהּ מֵעִסְקֵי קִדּוּשִׁין, מִכָּל מָקוֹם אִם הִיא אוֹמֶרֶת שֶׁקִּבְּלָה לְשֵׁם קִדּוּשִׁין, (יב) הָוֵי סְפֵק קִדּוּשִׁין (הָרַ''ן). וַאֲפִלּוּ נָתַן לָהּ בִּשְׁתִיקָה וְלֹא דִּבֵּר כְּלוּם, וְהוּא וְהִיא אוֹמְרִים שֶׁכִּוְּנוּ לְשֵׁם קִדּוּשִׁין, הָוֵי (יג) קִדּוּשִׁין (בְּמָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ וּתְשׁוּבַת מוהר''ם). וּבְמָקוֹם דְּלֹא הָוֵי קִדּוּשִׁין, אֲפִלּוּ אִם חוֹזֵר אַחַר כָּךְ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, צָרִיךְ לִטֹּל הַכֶּסֶף מִמֶּנָּה וְלִתֵּן לָהּ בְּתוֹרַת (יד) קִדּוּשִׁין (המ''מ בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א):


ד
אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת, וְלֹא אָמַר: ''לִי'', אֵינָהּ (טו) מְקֻדֶּשֶׁת. וְכֵן עִקָּר (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ) אֲבָל יֵשׁ (טז) מַחֲמִירִין וְאוֹמְרִים דְּהָוֵי קִדּוּשִׁין (תִּמְצְאֵם בִּתְשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א וְרַמְבַּ''ן וְהָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ו). וְאִם הָיָה מְדַבֵּר עִמָּהּ עַל עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, הֲרֵי זוֹ (יז) מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם קִדֵּשׁ תְּחִלָּה אִשָּׁה אַחַת קִדּוּשִׁין גְּמוּרִים, וְאָמַר לְאַחֶרֶת בְּפָנֶיהָ: תְּהֵא מְקֻדֶּשֶׁת, וְלֹא אָמַר: ''לִי'', יָדַיִם מוֹכִיחוֹת (פֵּרוּשׁ, כְּמוֹ שֶׁהָאוֹחֵז בְּבֵית יַד הַכְּלִי מוֹשֵׁךְ עִמּוֹ הַכְּלִי עַצְמוֹ, כֵּן אֵלֶּה הַדְּבָרִים מוֹכִיחִים שֶׁמּוֹשְׁכִים אַחֲרֵיהֶם לְשׁוֹן ''לִי'') נִינְהוּ, וְחוֹשְׁשִׁין (יח) לְקִדּוּשִׁין:


ה
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם כְּשֶׁנָּתַן לָהּ הַכֶּסֶף אָמַר לָהּ: הֲרֵינִי נוֹתְנוֹ לָךְ בְּתוֹרַת (יט) קִדּוּשִׁין, הָוֵי כְּאוֹמֵר: ''לִי''. הגה: וְצָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר לָהּ לָשׁוֹן הַמּוֹכִיחַ (כ) לְהַבָּא, כְּגוֹן שֶׁאוֹמֵר: הֲרֵי הֵן קִדּוּשִׁין, אוֹ קִדּוּשִׁין יִהְיוּ. אֲבָל אָמַר: הֵן קִדּוּשִׁין, לְחוּד, אֵינוֹ כְּלוּם (ב''י בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָר''י דוראן):


ו
אָמַר לָהּ: הֲרֵינִי (כא) אִישֵׁךְ, הֲרֵי בַּעְלֵךְ, הֲרֵינִי אֲרוּסֵךְ, אֵינוֹ כְּלוּם, אֲפִלּוּ הָיָה מְדַבֵּר (כב) עִמָּהּ תְּחִלָּה עַל עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ''כִּי יִקַּח'' (דְּבָרִים כד, א) וְלֹא שֶׁיַּקַּח אֶת עַצְמוֹ. נָתַן הַכֶּסֶף לְאֶחָד וְאָמַר לוֹ: הֲרֵי (כג) אַתְּ חָמִי, וְלֹא אָמַר: בִּתְּךְ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵין בָּזֶה כְּלוּם (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ''ק דְּקִדּוּשִׁין):


ז
נָתְנָה הִיא לוֹ כֶּסֶף, (כד) וְאָמְרָה: הֲרֵינִי מְקֻדֶּשֶׁת לְךָ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ח
נָתַן הוּא וְאָמְרָה הִיא, אִם הָיָה מְדַבֵּר עִמָּהּ עַל (כה) עִסְקֵי קִדּוּשִׁין, הָוֵי וַדַּאי קִדּוּשִׁין, וְאִם לָאו, הָוֵי (כו) סְפֵק קִדּוּשִׁין. וְאִם עָנָה (כז) הַבַּעַל: הֵן, בִּשְׁעַת נְתִינָה, הָוֵי וַדַּאי קִדּוּשִׁין אֲפִלּוּ אֵין עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן:


ט
נָתְנָה הִיא וְאָמְרָה לוֹ: הֵילָךְ דִּינָר זֶה מַתָּנָה וְאֶתְקַדֵּשׁ לְךָ, וּלְקָחוֹ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּהֲנָאָה זוֹ שֶׁקִּבַּלְתִּי מִמֵּךְ מַתָּנָה, אִם אָדָם חָשׁוּב הוּא, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁהֲנָאָה יֵשׁ לָהּ בִּהְיוֹתוֹ נֶהֱנֶה מִמֶּנָּה, וּבַהֲנָאָה זוֹ הִקְנְתָה עַצְמָהּ לוֹ. וְצָרִיךְ חֲקִירַת חָכָם מִי נִקְרָא אָדָם שֶׁאֵינוֹ חָשׁוּב (כח) לְהַתִּירָהּ בְּלֹא גֵּט. (וְיֵשׁ מַחֲמִירִין אֲפִלּוּ לֹא (כט) אָמְרָה תְּחִלָּה כְּשֶׁנָּתְנָה: וְאֶתְקַדֵּשׁ לְךְ, רַק נָתְנָה סְתָם, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי כוּ', וְשָׁתְקָה (תשו' הָרַשְׁבָּ''א סִי' תרי''ג):


י
שִׁעוּר הַכֶּסֶף שֶׁמְּקַדְּשִׁין בּוֹ, מִשְׁקַל חֲצִי שְׂעוֹרָה כֶּסֶף צָרוּף. עַיֵּן בְּיוֹרֶה דֵעָה סִימָן רצ''ד סָעִיף ו' שִׁעוּר שְׁוֵה פְּרוּטָה:

   

סימן כח - המקדש בגזל בפקדון או במלוה, ובאסור הנאה דאוריתא ודרבנן
ובו כ''ג סעיפים
א
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה (א) בְּגָזֵל אוֹ (ב) בִּגְנֵבָה אוֹ (ג) בְּחָמָס, אִם נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, וְנוֹדַע שֶׁקָּנָה אוֹתוֹ דָּבָר בְּיֵאוּשׁ, הֲרֵי זוֹ (ד) מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: קִדְּשָׁהּ בְּגָזֵל אוֹ גְּנֵבַת (ה) עוֹבֵד כּוֹכָבִים, הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת דְּהָא אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַחֲזִיר רַק מִכֹּחַ קִדּוּשׁ הַשֵּׁם (מהרי''ו סִי' קל''ח). קִדְּשָׁהּ בְּגָזֵל אַחַר יֵאוּשׁ (ו) לְבַד, מְקֻדֶּשֶׁת מִדְּרַבָּנָן (רַבֵּנוּ יְרוּחָם):


ב
גָּזַל אֶת (ז) הָאִשָּׁה אוֹ גְּנָבָהּ אוֹ חֲמָסָהּ, וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ בַּגָּזֵל אוֹ בַּגְּנֵבָה וּבֶחָמָס שֶׁלָּהּ, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בּוֹ, אִם לֹא קָדַם בֵּינֵיהֶם שִׁדּוּכִים וְנָטְלָה וְשָׁתְקָה, אֵינָהּ (ח) מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם שִׁדֵּךְ תְּחִלָּה, דְּהַיְנוּ שֶׁנִּתְרַצֵּית לִשָּׂא אוֹתוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הָיוּ שָׁוִין בִּנְתִינַת הַנְּדוּנְיָא (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ''ק דְּקִדּוּשִׁין), אוֹ אֲפִלּוּ לֹא שִׁדֵּךְ תְּחִלָּה, וּכְשֶׁאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזֶה וּנְתָנוֹ בְּיָדָהּ, אָמְרָה: הֵן, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וְצָרִיךְ לְשַׁלֵּם לָהּ גְּזֵלוֹתֶיהָ (הָרַ''ן פ''ק דְּקִדּוּשִׁין). אֲבָל אִם אַחַר שֶׁבָּא לְיָדָהּ אָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרָה: הֵן, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁדֵּךְ תְּחִלָּה. וְאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר שֶׁבִּתְחִלָּה (ט) קִבְּלָה לְשֵׁם קִדּוּשִׁין (כ''כ הָרַ''ן בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א, וְהַב''י הֵבִיאוֹ):


ג
וְכֵן אִם הֶחֱזִיר לָהּ חוֹב שֶׁהָיָה לָהּ אֶצְלוֹ, וְאָמַר לָהּ: כַּנְּסִי סֶלַע זוֹ שֶׁאֲנִי חַיָּב (י) לִיכִי וַהֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בּוֹ, קֹדֶם שֶׁתִּטְּלֶנּוּ, וּנְטָלַתּוּ וְשָׁתְקָה, אִם הָיוּ בֵּינֵיהֶם (יא) שִׁדּוּכִין הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לֹא שִׁדֵּךְ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת עַד שֶׁתֹּאמַר: הֵן. אֲבָל אִם לְאַחַר שֶׁנְּתָנוֹ בְּיָדָהּ אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בּוֹ, אֲפִלּוּ אָמְרָה: הֵן, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁדֵּךְ תְּחִלָּה. הגה: וְכָל זֶה שֶׁאָמַר לָהּ: כַּנְּסִי סֶלַע שֶׁאֲנִי חַיָּב לָךְ. אֲבָל אָמַר לָהּ: כַּנְּסִי סֶלַע זוֹ, סְתָמָא, וְחָזַר וְאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁחַיָּב לָהּ גַּם כֵּן, וְהִגִּיעַ זְמַן הַפֵּרָעוֹן, מְקֻדֶּשֶׁת, וְאֵינָהּ יְכוֹלָה לוֹמַר: לְפֵרָעוֹן (יב) קִבַּלְתִּיו (הָרַ''ן פ''ק דְּקִדּוּשִׁין). אָמַר לָהּ: כַּנְּסִי סֶלַע זוֹ שֶׁאֲנִי חַיָּב לָךְ, וְחָזַר וְאָמַר: לֹא לְשֵׁם פֵּרָעוֹן אֲנִי נוֹתְנוֹ לָךְ, רַק לְשֵׁם קִדּוּשִׁין, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּהָוֵי (יג) מְקֻדֶּשֶׁת אֲפִלּוּ לֹא שִׁדֵּךְ (שָׁם בְּשֵׁם בה''ג וְהָרַמְבַּ''ם). בִּקֵּשׁ מִמֶּנָּה שֶׁתַּלְוֶה לוֹ מָעוֹת עַל (יד) מַשְׁכּוֹן, וְנָתְנָה לוֹ הַמָּעוֹת, וְכַאֲשֶׁר נוֹתֵן לָהּ הַמַּשְׁכּוֹן אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בּוֹ, וְקִבְּלַתּוּ וְשָׁתְקָה, הָוֵי סְפֵק קִדּוּשִׁין (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א סִי' תשע''ג):


ד
נָתַן לָהּ פִּקָּדוֹן וְאָמַר לָהּ: כַּנְּסִי פִּקָּדוֹן זֶה, וְחָזַר וְאָמַר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת (טו) לִי בּוֹ, אִם אָמַר לָהּ כֵּן קֹדֶם שֶׁנְּטָלַתּוּ, וּנְטָלַתּוּ, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁתְקָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא שֶׁנְּטָלַתּוּ בְּיָדָהּ, אֲבָל אִם זָרַק לָהּ (טז) הַקִּדּוּשִׁין, אֲפִלּוּ לְתוֹךְ חֵיקָהּ, שְׁתִיקָה כְּהַאי גַּוְנָא לָאו כְּלוּם הִיא, הוֹאִיל וְלֹא נִתְרַצֵּית תְּחִלָּה לְקַדּוֹשֵׁי לֵהּ (טוּר בְּשֵׁם הָרְמַ''ה). וְאִם אַחַר שֶׁנְּטָלַתּוּ בְּתוֹרַת פִּקָּדוֹן אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ (יז) מְקֻדֶּשֶׁת לִי בּוֹ, וְשָׁתְקָה, אֵינוֹ כְּלוּם. אֲבָל אִם אָמְרָה: הֵן, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ה
אָמַר לָהּ: (יח) (יט) הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּחֵפֶץ זֶה, וְאָמְרָה לוֹ: וַהֲרֵי אֵינוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, וְאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאַרְבַּע זוּזִים שֶׁבְּתוֹכוֹ, הֲרֵי זוֹ סְפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם לֹא חָזַר וְאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי, רַק אָמַר לָהּ: הֲרֵי בְּתוֹכוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָּפֵק (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי פ''ק דְּקִדּוּשִׁין). אִשָּׁה שֶׁחָטְפָה מָעוֹת מֵאִישׁ אֶחָד, וְהוּא בִּקֵּשׁ מִמֶּנָּה שֶׁתַּחֲזִירֵם לוֹ, וְלֹא רָצְתָה, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בָּהֶם, וְשָׁתְקָה וְהֶחֱזִיקָה הַמָּעוֹת, לֹא הָוֵי קִדּוּשִׁין, דְּהָוֵי שְׁתִיקָה דִּלְאַחַר מַתַּן מָעוֹת וְלָאו (כ) כְּלוּם הוּא (תְּשׁוּבַת מַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִי' כ''ד):


ו
הָיָה לוֹ פִּקָּדוֹן בְּיָדָהּ, אוֹ שֶׁהִשְׁאִילָהּ חֵפֶץ, וְאָמַר לָהּ: (כא) הִתְקַדְּשִׁי לִי בַּפִּקָּדוֹן אוֹ בַּשְּׁאֵלָה שֶׁבְּיָדֵךְ, וְנִמְצָא (כב) שֶׁנִּגְנַב אוֹ נֶאֱבַד, אִם נִשְׁתַּיֵּר מִמֶּנּוּ שְׁוֵה פְּרוּטָה, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְדַוְקָא שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת (כג) סְכוּם הַפִּקָּדוֹן, וּמִתְרַצֵּית לְהִתְקַדֵּשׁ בּוֹ הֵן אִם הוּא רַב הֵן אִם הוּא מְעַט, אֲבָל אִם יָדְעָה סְכוּם הַפִּקָּדוֹן, וְנִמְצָא שֶׁנִּגְנַב אוֹ נֶאֱבַד, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁתַּיֵּר מִמֶּנּוּ שְׁוֵה פְּרוּטָה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵינָהּ מִתְרַצֵּית לְהִתְקַדֵּשׁ אֶלָּא בִּסְכוּם הַפִּקָּדוֹן (טוּר):


ז
הָיָה לוֹ מִלְוֶה אֶצְלָהּ, אֲפִלּוּ הוּא בִּשְׁטָר, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּמִּלְוֶה שֶׁיֵּשׁ לִי אֶצְלֵךְ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, אֲפִלּוּ עֲדַיִן הַמָּעוֹת (כד) בְּיָדָהּ וְלֹא שָׁלְחָה בָּהֶם יָד. וַאֲפִלּוּ הֶחֱזִיר לָהּ (כה) הַשְּׁטָר וְיֵשׁ בּוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה (טוּר בְּשֵׁם הָרַמְבָּ''ם). וְיֵשׁ מַחֲמִירִים (כו) בָּזֶה (הָרַ''ן פ''ב דְּקִדּוּשִׁין וְהַמ''מ פ''ה). וְהוּא הַדִּין אִם הִיא חַיֶּבֶת לוֹ שְׂכִירוּת פְּעֻלָּה שֶׁעָשָׂה לָהּ, אֲפִלּוּ הִגִּיעַ זְמַן הַמִּלְוֶה וְהַשְּׂכִירוּת לִגְבּוֹת:


ח
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי בִּשְׁטַר חוֹב, וּנְתָנוֹ לָהּ, שָׁמִין הַנְּיָר, אִם יֵשׁ בּוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, (כז) מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, הֲרֵי הִיא סְפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ט
הִלְוָה לָהּ עַתָּה ר' זוּז, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּהֲנָאַת זְמַן שֶׁאַרְוִיחַ לִיךְ בַּמִּלְוָה שֶׁתִּהְיֶה בְּיָדֵךְ כָּךְ וְכָךְ יוֹם וְאֵינִי תּוֹבֵעַ מִמֵּךְ עַד זְמַן פְּלוֹנִי, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִפְּנֵי שֶׁהוּא (כח) כְּרִבִּית:


י
הָיָה לוֹ מִלְוֶה אֶצְלָהּ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּהֲנָאַת מְחִילַת (כט) מִלְוֶה, וְכֵן אִם אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּמֶּה שֶׁאֲנִי מַרְוִיחַ לִיךְ הַזְּמַן, מְקֻדֶּשֶׁת וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִשּׁוּם רִבִּית, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ לָחוּשׁ לְב' הַסְּבָרוֹת, וְאִם קִדְּשָׁהּ אַחֵר צְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם (כָּל בּוֹ בְּשֵׁם הָרְמַ''ה, וְהַטּוּר הֱבִיאוֹ). הָיְתָה חַיֶּבֶת לַאֲחֵרִים, וּבָא אֶחָד וְנָתַן פְּרוּטָה לַמַּלְוֶה לְהַרְוִיחַ לָהּ זְמַן, וְקִדְּשָׁהּ בָּזֶה, הַוְיָא מְקֻדֶּשֶׁת (הַתּוֹסָפוֹת וְהַמָּרְדְּכַי וְהָרַ''ן רֵישׁ קִדּוּשִׁין):


יא
הָיָה אֶצְלָהּ מִלְוָה עַל מַשְׁכּוֹן, אֲפִלּוּ בְּמִשְׁכְּנוֹ בִּשְׁעַת הַלְוָאָה, וְקִדְּשָׁהּ בְּאוֹתָהּ מִלְוָה, וְהֶחֱזִיר לָהּ הַמַּשְׁכּוֹן אוֹ שֶׁהָיָה הַמַּשְׁכּוֹן בִּרְשׁוּתָהּ (ר''י בְּשֵׁם הָרְמַ''ה), הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ לֹא הֶחֱזִיר לָהּ הַמַּשְׁכּוֹן, מְקֻדֶּשֶׁת:


יב
הָיָה לוֹ מַשְׁכּוֹן עַל חוֹב שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֵצֶל (ל) אֲחֵרִים, (לא) וְקִדֵּשׁ בּוֹ אִשָּׁה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת; לְפִי שֶׁבַּעַל חוֹב יֵשׁ לוֹ קִנְיָן בְּגוּפוֹ שֶׁל מַשְׁכּוֹן. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בְּמִשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְוָאָתוֹ (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְכָל זֶה בְּמַשְׁכּוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִיִּשְׂרָאֵל, אֲבָל מִעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (מָרְדְּכַי רֵישׁ קִדּוּשִׁין) וְאִם מְכָרוֹ הַמַּלְוֶה לְאַחֵר וְקִדֵּשׁ בּוֹ, הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת (מהרי''ו סִי' קל''ח):


יג
הָיָה לוֹ חוֹב בְּיַד אֲחֵרִים, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּחוֹב שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד זֶה, בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם לֹא אָמַר לָהּ בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן, אֲפִלּוּ הִיא מִלְוָה בִּשְׁטָר וְהִקְנָה לָהּ הַשְּׁטָר כָּרָאוּי בִּכְתִיבָה וּבִמְסִירָה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אֶלָּא בְּסָפֵק:


יד
הָיָה לוֹ מִלְוֶה אֶצְלָהּ, וְנָתַן לָהּ עַתָּה פְּרוּטָה וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמִלְוֶה וּפְרוּטָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


טו
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּשְׂכַר מְלָאכָה זוֹ שֶׁאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ, וְעָשָׂה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהִיא מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: אִם הוּא קַבְּלָן עַל הַמְּלָאכָה, דְּאֻמָּן קוֹנֶה בְּשֶׁבַח כְּלִי (טוּר בְּשֵׁם ר''י). וְאִם הַכְּלִי עֲדַיִן אֶצְלוֹ וְקִדְּשָׁהּ בִּשְׂכָרוֹ, לְכֻלֵּי עָלְמָא מְקֻדֶּשֶׁת, דְּהָוֵי לֵהּ כְּמִלְוֶה שֶׁיֵּשׁ עָלָיו מַשְׁכּוֹן (רַבֵּינוּ יְרוּחָם נָתִיב כ''ב). נָתַן (מִשֶּׁלּוֹ) פְּרוּטָה לְצֹרֶךְ הַמְּלָאכָה, וְקִדְּשָׁהּ בּוֹ, מְקֻדֶּשֶׁת לְכֻלֵּי עָלְמָא, דְּהָוֵי לֵהּ כְּמִלְוֶה וּפְרוּטָה (טוּר). עָשָׂה מְלָאכָה אֵצֶל אַחֵר וְנִתְחַיֵּב לוֹ פְּרוּטָה, הָוֵי לֵהּ כְּמִלְוֶה בְּיַד אֲחֵרִים (בֵּאוּר דִּבְרֵי הַמָּרְדְּכַי לְדַעַת הָרַב כמ''ש רֵישׁ א''נ וּמִיָּד שֶׁעָשָׂה הַשָּׂכִיר וְכוּ'):


טז
קִדֵּשׁ בְּמִלְוֶה, וּבָעַל סְתָם בִּפְנֵי עֵדִים שֶׁרָאוּ שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ, צְרִיכָה גֵּט מִסָפֵק. הגה: וְהוּא הַדִּין אִם קִדֵּשׁ בְּפָחוֹת מִפְּרוּטָה וּבָעַל, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה (הָרַ''ן פ' הַמַּדִּיר):


יז
הַנִּכְנָס לְבֵית חֲבֵרוֹ וְלָקַח לוֹ כְּלִי אוֹ אוֹכֵל וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם וְקִדֵּשׁ בּוֹ אִשָּׁה, וּבָא בַּעַל הַבַּיִת, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ: לָמָּה לֹא נָתַתָּ לָהּ דָּבָר זֶה שֶׁהוּא טוֹב מִמַּה שֶּׁנָּתַתָּ לָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁלֹּא אָמַר לוֹ דָּבָר זֶה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא לְהִתְבַּיֵּשׁ עִמּוֹ, וְהוֹאִיל וְקִדֵּשׁ בְּמָמוֹן חֲבֵרוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעַת חֲבֵרוֹ הֲרֵי זֶה גָּזֵל וְאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם קִדְּשָׁהּ בְּדָבָר שֶׁאֵין בַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עָלָיו, כְּגוֹן תְּמָרָה אוֹ אֱגוֹז, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק. הגה: אוֹרֵחַ שֶׁיּוֹשֵׁב (לב) אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, וְנוֹטֵל חֶלְקוֹ וְקִדֵּשׁ בּוֹ, הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי):


יח
הָיְתָה סְחוֹרָה בֵּינוֹ וּבֵין חֲבֵרוֹ, וְחִלְּקָה שֶׁלֹּא מִדַּעַת חֲבֵרוֹ, וְקִדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ, הוֹאִיל וּצְרִיכָה שׁוּמַת בֵּית דִּין אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵין זֶה נוֹטֵל לְעַצְמוֹ מַה שֶּׁיִּרְצֶה וְיַנִּיחַ מַה שֶּׁיִּרְצֶה. הגה: וַאֲפִלּוּ נָתַן לָהּ כָּל הַסְּחוֹרָה שֶׁיֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ יוֹתֵר מִפְּרוּטָה, אֲפִלּוּ הָכִי אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵין רְצוֹנָהּ לְהִתְקַדֵּשׁ (לג) רַק בַּכֹּל (הַגָּהוֹת מ''מ פ''ה דְּאִשּׁוּת בְּשֵׁם רַמְבַּ''ן וְהָרַשְׁבָּ''א וְכ''כ הָרַ''ן). וְאִם הוּא דָּבָר שֶׁהַכֹּל שָׁוֶה וְאֵינוֹ צָרִיךְ שׁוּמָא, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


יט
הַשּׁוֹאֵל חֵפֶץ מֵחֲבֵרוֹ וְהוֹדִיעוֹ שֶׁרוֹצֶה לְקַדֵּשׁ בּוֹ (לד) אִשָּׁה, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, הֲרֵי הוּא סְפֵק (לה) מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְהוּא הַדִּין לְשׂוֹכֵר כְּלִי אוֹ (לו) חֵפֶץ מֵחֲבֵרוֹ וְקִדֵּשׁ בּוֹ (ת''ה סִי' ר''י). שָׁאַל כְּלִי מֵאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בַּעַל, וְקִדֵּשׁ בּוֹ, חוֹשְׁשִׁין (לז) לַקִּדּוּשִׁין, אַף עַל פִּי שֶׁכָּל מַה שֶּׁקָּנְתָה אִשָּׁה קָנָה בַּעְלָהּ וְלֹא שָׁאַל מִן הַבַּעַל (רַשְׁבָּ''א אֶלֶף רמ''א וּתְשׁוּבַת הָרַמְבַּ''ן סִי' קמ''ד):


כ
הַנּוֹתֵן לַחֲבֵרוֹ מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִירוֹ, וְהָלַךְ הַמְקַבֵּל וְקִדֵּשׁ בָּהּ אִשָּׁה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


כא
הַמְקַדֵּשׁ בְּאִסוּרֵי הֲנָאָה דְּרַבָּנָן לְגַמְרֵי, שֶׁאֵין לוֹ עִקָּר בִּדְאוֹרָיְתָא, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם בְּחָמֵץ דְּאוֹרָיְתָא וְשָׁעוֹת דְּרַבָּנָן, אוֹ בְּחָמֵץ דְּרַבָּנָן וְשָׁעוֹת דְּאוֹרָיְתָא, סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם בְּאִסוּרֵי דְּאוֹרָיְיתָא לְגַמְרֵי, כְּגוֹן חָמֵץ דְּאוֹרָיְתָא בְּשָׁעוֹת דְּאוֹרָיְתָא, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: קָהָל שֶׁתִּקְּנוּ וְעָשׂוּ הַסְכָּמָה בֵּינֵיהֶם שֶׁכָּל מִי שֶׁיְּקַדֵּשׁ בְּלֹא עֲשָׂרָה אוֹ כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, וְעָבַר אֶחָד וְקִדֵּשׁ, חַיְשִׁינָן לַקִּדּוּשִׁין וּצְרִיכָה גֵּט. אַף עַל פִּי שֶׁהַקָּהָל הִתְנוּ בְּפֵרוּשׁ שֶׁלֹּא יִהְיוּ קִדּוּשִׁין וְהִפְקִירוּ מָמוֹנוֹ, אֲפִלוּ הָכִי יֵשׁ לְהַחֲמִיר לְעִנְיַן מַעֲשֶׂה (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ פ''ד). אִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה הֲנָאָה מֵאָדָם אֶחָד אוֹ מִכָּל מַה שֶּׁיִּתְּנוּ לָהּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְעָבַר אֶחָד וְקִדְּשָׁהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, דְּהָוֵי כְּאִלּוּ קִדְּשָׁהּ בְּאִסוּרֵי הֲנָאָה. וְדַוְקָא שֶׁקִּדְּשָׁהּ בְּתוֹרַת כֶּסֶף, אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ (לח) בִּשְׁטָר, הָוֵי קִדּוּשִׁין (רַשְׁבָּ''א סִי' תר''ב וְתר''ג):


כב
עָבַר וּמָכַר אִסוּרֵי הֲנָאָה וְקִדֵּשׁ בִּדְמֵיהֶם, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם מְכָרָם לְיִשְׂרָאֵל, וְלֹא יָדַע הַלּוֹקֵחַ שֶׁהֵם אִסוּרֵי הֲנָאָה, וְלָקַח הַמּוֹכֵר דְּמֵיהֶם וְקִדֵּשׁ בִּדְמֵיהֶם, סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׁאָר אִסוּרֵי הֲנָאָה, חוּץ מֵאֶלִילִים שֶׁאִם מְכָרָהּ וְקִדֵּשׁ בְּדָמֶיהָ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


כג
בְּכוֹר, (לט) בַּזְּמַן הַזֶּה, אִם קִדְּשׁוּ בּוֹ בְּעָלִים הָוֵי סְפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:

   

סימן כט - שצריך לתן הכסף במתנה שלמה, ודין המקדש במשכון או במנה ונמצא חסר או רע,
ובו י' סעיפים
א
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּדִינָר זֶה (א) עַל מְנָת שֶׁתַּחֲזִירֵהוּ לִי, (ב) אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: אֲבָל הָאִשָּׁה שֶׁנָּתְנָה לְאֶחָד מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר לָהּ לְאַחַר שְׁלֹשִים יוֹם, כְּדֵי לְקַדְּשָׁהּ בָּהּ תּוֹךְ ל', וְנָתַן לָהּ תּוֹךְ שְׁלֹשִים לְקִדּוּשִׁין, הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת (תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ה). יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם נָתַן לָהּ מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר וְאָמַר לָהּ: בַּהֲנָאָה זוֹ שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית תּוֹךְ הַזְּמַן הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, הָוֵי קִדּוּשִׁין (רַבֵּנוּ יְרוּחָם):


ב
אָמְרָה לוֹ: תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי וְאֶתְקַדֵּשׁ אֲנִי לְךָ, וְנָתַן לוֹ, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ (ג) מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּהֲנָאַת מַתָּנָה זוֹ שֶׁנָּתַתִּי (ד) עַל פִּיךְ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְאִם הָיוּ עֲסוּקִים בְּאוֹתוֹ עִנְיָן, אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן סְתָם בְּצִוּוּיָהּ הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (ב''י בְּשֵׁם ר''י). וְכָל זֶה דַּוְקָא שֶׁהִיא הִתְחִילָה לוֹמַר: תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי. אֲבָל אָמַר לָהּ הוּא תְּחִלָּה, וְהִיא אוֹמֶרֶת: תֵּן לִפְלוֹנִי, עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ל' סָעִיף ח'. אָמְרָה לוֹ: הַלְוֵה מָנֶה לִפְלוֹנִי וְאֶתְקַדֵּשׁ אֲנִי לְךְ, וְהִלְוָה לִפְלוֹנִי, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת בּוֹ, הָוֵי קִדּוּשִׁין, כְּמוֹ בְּמַתָּנָה. אֲבָל אִם הִרְוִיחַ זְמַן מִלְוֶה עַל פִּיהָ וְקִדְּשָׁה בּוֹ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א):


ג
אָמְרָה לוֹ: (ה) תֵּן דִּינָר לִפְלוֹנִי וְאֶתְקַדֵּשׁ אֲנִי לוֹ, וְנָתַן לוֹ, וְקִדְּשָׁהּ אוֹתוֹ פְּלוֹנִי, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בַּהֲנָאַת מַתָּנָה זוֹ שֶׁקִּבַּלְתִּי (ו) בִּרְצוֹנֵךְ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ד
אָמְרָה לוֹ: הֵילָךְ מָנֶה וְאֶתְקַדֵּשׁ אֲנִי לְךָ, נִתְבָּאֵר בְּסִי' כ''ז (סָעִיף ט'):


ה
אָמַר לָהּ: הֵילָךְ דִּינָר מִשֶּׁלִּי וְהִתְקַדְּשִׁי לִפְלוֹנִי, וְאוֹתוֹ פְּלוֹנִי עֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ, אוֹ שֶׁלֹּא עֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ וְאָמַר לָהּ אוֹתוֹ פְּלוֹנִי; הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה שֶׁנָּתַן לִיךְ פְּלוֹנִי, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ו
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי בְּדִינָר, וְנָתַן לָהּ (ז) מַשְׁכּוֹן עַד שֶׁיִּתֵּן הַדִּינָר, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְכָל שֶׁכֵּן אִם נָתַן לָהּ שְׁטָר עַל (ח) הַדִּינָר, דְּלָא הָוֵי קִדּוּשִׁין (הגה''מ פ''ה בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א). אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּדִינָר וְתִזְכֶּה בּוֹ בְּגוּף (ט) הַמַּשְׁכּוֹן שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָךְ עַל זֶה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (ר' יְרוּחָם נָתִיב כ''ג):


ז
הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּמֵאָה דִּינָרִים, וְנָתַן לָהּ אֲפִלּוּ (י) דִּינָר אֶחָד, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִשֶּׁלָּקְחָה הַדִּינָר וְהוּא יַשְׁלִים לָהּ הַשְּׁאָר, שֶׁזֶּה כְּמִי שֶׁאָמַר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּדִינָר זֶה עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לָךְ ר' זוּז, שֶׁהִיא מְקֻדֶּשֶׁת לוֹ מֵעַכְשָׁו. וְהוּא הַדִּין אִם חָסֵר דִּינָר אֶחָד אוֹ שֶׁהָיָה רַע (הָרֹא''שׁ וְהָרַמְבַּ''ן), וְיֵשׁ חוֹלְקִין (הָרַשְׁבָּ''א). בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁאָמַר לָהּ: בְּמֵאָה דִּינָרִין, סְתָם. אֲבָל אִם פֵּרַשׁ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּמֵאָה דִּינָרִין אֵלּוּ, וְהִתְחִיל לִמְנוֹת לְתוֹךְ (יא) יָדָהּ, וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבַחֲדָא מִנַּיְהוּ, כְּגוֹן שֶׁאָמַר: מֵאָה דִּינָרִין אֵלּוּ, אוֹ שֶׁמַּתְחִיל לִמְנוֹת (הָרֹא''שׁ וְהַטּוּר), אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת עַד שֶׁיַּשְׁלִים לָהּ. וַאֲפִלּוּ בַּדִּינָר הָאַחֲרוֹן שְׁנֵיהֶם יְכוֹלִים לַחֲזֹר זֶה בְּזֶה, אֶלָּא אִם כֵּן אָמַר לָהּ: דִּינָר הֶחָסֵר יְהֵא עָלַי בְּמִלְוֶה, וְנִתְרַצְּתָה. וְכֵן אִם נִמְצָא מָנֶה חָסֵר דִּינָר, אוֹ נִמְצָא מֵהֶם דִּינָר נְחשֶׁת וְלֹא הִכִּירָה בּוֹ תְּחִלָּה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, וִיכוֹלִין לַחֲזֹר (יב) בָּהֶן (דַּעַת רַשִׁ''י). (יֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ בְּלֹא חֲזָרָה אֵינָהּ (יג) מְקֻדֶּשֶׁת) (הָרַ''ן פ''ק דְּקִדּוּשִׁין), עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ אַחַר כָּךְ: הִתְקַדְּשִׁי בָּזֶה, וְשָׁתְקָה. וְאִם יְכוֹלָה לְהוֹצִיאוֹ עַל יְדֵי הַדְּחָק, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ח
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּדִינָר זֶה עַל מְנָת שֶׁאַשְׁלִים לִיךְ מָנֶה, וְהִיא אוֹמֶרֶת: עַל מְנָת שֶׁתַּשְׁלִים (יד) לִי ר', וְהָלַךְ זֶה לְבֵיתוֹ וְזוֹ לְבֵיתָהּ וְלֹא הִסְכִּימוּ בֵּינֵיהֶם, וְאַחַר כָּךְ תָּבְעוּ זֶה אֶת זֶה, וְקִדְּשׁוּ, וְנָתַן לָהּ הַדִּינָר, אִם הָאִישׁ תָּבַע אֶת הָאִשָּׁה, יַעֲשׂוּ דִּבְרֵי הָאִשָּׁה וְיַשְׁלִים לָהּ ר'; וְאִם הָאִשָּׁה תָּבְעָה אֶת הָאִישׁ, יַעֲשׂוּ דִּבְרֵי הָאִישׁ, וְלֹא יַשְׁלִים אֶלָּא מָנֶה:


ט
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכוֹס זֶה אִם הָיָה מָלֵא מַיִם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת בּוֹ וּבַמֶּה שֶׁבְּתוֹכוֹ, דְּמִצְטָרְפוּ לִשְׁוֵה פְּרוּטָה. וְאִם הָיָה מָלֵא יַיִן, הֲרֵי מְקֻדֶּשֶׁת בּוֹ וְלֹא בַּמֶּה שֶּׁבְּתוֹכוֹ. וְאִם הָיָה מָלֵא שֶׁמֶן, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת בַּמֶּה (טו) שֶּׁבְּתוֹכוֹ וְלֹא בּוֹ; לְפִיכָךְ, אִם לֹא הָיָה בַּשֶּׁמֶן שְׁוֵה פְּרוּטָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת בְּסָפֵק; וְאִם הָיָה בַּשֶּׁמֶן שְׁוֵה פְּרוּטָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וַדַּאי. וְיֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים, בְּמַיִם, בּוֹ וְלֹא בַּמֶּה שֶּׁבְּתוֹכוֹ; וּבְיַיִן, בַּמֶּה שֶּׁבְּתוֹכוֹ וְלֹא בּוֹ; וּבְשֶׁמֶן אוֹ בְּצִיר דָּגִים, בּוֹ וּבַמֶּה שֶּׁבְּתוֹכוֹ:


י
הָיוּ לוֹ מִינֵי כֵּלִים אוֹ מִינֵי מַאֲכָל אוֹ שְׁאָר כָּל דָּבָר, וְאָמְרָה לוֹ: תֵּן לִי מְעַט מֵאֵלּוּ, וְאָמַר לָהּ: אִם אֶתֵּן לִיךְ תִּהְיִי מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אִם אָמְרָה: הֵן, (טז) וְנָתַן לָהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם אָמְרָה לוֹ: תֵּן לִי מֵהֶן, אוֹ הַשְׁלֵךְ לִי, אוֹ דְּבָרִים שֶׁעִנְיָנָם לֹא תְּשַׂחֵק עִמִּי בִּדְבָרִים אֵלּוּ אֶלָּא תֵּן לִי בִּלְבַד, וְנָתַן לָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְאִם אָמַר לָהּ בְּשָׁעָה שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, וְקִבְּלָה, מְקֻדֶּשֶׁת (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְאִם קִבְּלָה (יז) בִּשְׁתִיקָה, רַק חָזְרָה וְאָמְרָה: תֵּן לִי, אוֹ הַשְׁלֵךְ וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (כָּךְ מַשְׁמַע מִדִּבְרֵי הָרֹא''שׁ). וְכָל זֶה בְּהִתְחִילָה הִיא לוֹמַר: תֵּן לִי מְעַט, אֲבָל אִם הִתְחִיל הוּא לְדַבֵּר: אִם אֶתֵּן לָךְ תִּתְקַדֵּשׁ לִי, וְאָמְרָה לוֹ בִּלְשׁוֹן (יח) שְׂחוֹק: תֵן, וְקִבְּלָה מִמֶּנּוּ, הָוֵי סְפֵק קִדּוּשִׁין (סְבָרַת הָרַ''ן). וְכֵן אִם הָיָה שׁוֹתֶה יַיִן וְאָמְרָה לוֹ: תֵּן לִי כּוֹס אֶחָד, וְאָמַר לָהּ: אִם אֶתֵּן לָךְ הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בּוֹ, וְאָמְרָה: הַשְׁקֵנִי (אוֹ תֵּן), וְהִשְׁקָה אוֹתָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵין הַדְּבָרִים נִרְאִים אֶלָּא הַשְׁקֵינִי בִּלְבַד וְלֹא תְּשַׂחֵק עִמִּי בְּדָבָר אַחֵר. וְאִם אָמַר בְּשָׁעָה (יט) שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, וְקִבְּלָה, מְקֻדֶּשֶׁת:

   

סימן ל - לאיזה מקום צריך לתן הכסף, ודין אם קדשה בככר
ובו י''א סעיפים
א
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר, אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן הַקִּדּוּשִׁין לְתוֹךְ (א) יָדָהּ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁרָצְתָה לִזְרֹק (ב) לָהּ קִדּוּשֶׁיהָ, וּזְרָקָן, בֵּין לְתוֹךְ יָדָהּ בֵּין לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ (ג) חֲצֵרָהּ אוֹ לְתוֹךְ שָׂדֶה שֶׁלָּהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ב
הָיְתָה עוֹמֶדֶת בִּרְשׁוּת הַבַּעַל, צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן לְתוֹךְ יָדָהּ אוֹ לְתוֹךְ חֵיקָהּ. הגה: הִשְׁאִיל לָהּ הַבַּעַל מָקוֹם בַּחֲצֵרוֹ, דִּינוֹ כְּמוֹ לְעִנְיַן גֵּרוּשִׁין. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִי' קל''ט סָעִיף י''א:


ג
הָיְתָה עוֹמֶדֶת בִּרְשׁוּת שֶׁהִיא שֶׁל שְׁנֵיהֶם, וְזָרַק לָהּ קִדּוּשֶׁיהָ מִדַּעְתָּהּ וְלֹא הִגִּיעוּ לְיָדָהּ אוֹ לְחֵיקָהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת קִדּוּשֵׁי סָפֵק. וַאֲפִלּוּ אָמְרָה לוֹ: הַנַּח קִדּוּשַׁי עַל מָקוֹם זֶה, וְאוֹתוֹ הַמָּקוֹם שֶׁל שְׁנֵיהֶם, הֲרֵי אֵלּוּ קִדּוּשֵׁי סָפֵק:


ד
הָיְתָה עוֹמֶדֶת בְּסִמְטָא (פי', שְׁבִיל שֶׁל יָחִיד) אוֹ בְּצִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, וּזְרָקָם לְתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹתֶיהָ, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם נִשְׁאֲרוּ תּוֹךְ ד' אַמּוֹתָיו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, אֲפִלּוּ נִכְנְסָה הִיא לְתוֹךְ ד' אַמּוֹתָיו, כֵּיוָן שֶׁקָּדַם הוּא (ד) לְתוֹכָם זָכָה בָּהֶם וְהֵם שֶׁלּוֹ:


ה
הָיוּ עוֹמְדִים בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ בִּרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם, וְזָרַק לָהּ קִדּוּשֶׁיהָ קָרוֹב (ה) לוֹ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. קָרוֹב לָהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. מֶחֱצָה לְמֶחֱצָה, אוֹ שֶׁהָיוּ סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ, וְאָבְדוּ קֹדֶם שֶׁהִגִּיעוּ לְיָדָהּ, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. כֵּיצַד הוּא קָרוֹב לוֹ וְקָרוֹב לָהּ, כָּל שֶׁהוּא יָכוֹל לִשְׁמֹר אוֹתָם וְהִיא אֵינָהּ יְכוֹלָה, זֶהוּ קָרוֹב לוֹ. הִיא יְכוֹלָה לִשְׁמֹר אוֹתָם וְהוּא אֵינוֹ יָכוֹל, זֶה הוּא קָרוֹב לָהּ. שְׁנֵיהֶם יְכוֹלִים לִשְׁמֹר אוֹתָם, אוֹ שְׁנֵיהֶם אֵינָם יְכוֹלִים לִשְׁמֹר, זֶהוּ מֶחֱצָה לְמֶחֱצָה:


ו
זָרַק לָהּ קִדּוּשֶׁיהָ, אֲפִלּוּ לְתוֹךְ חֵיקָהּ, וְלֹא שְׁקַלְתִּינְהוּ אֶלָּא אִשְׁתִיקָה, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ כְּלוּם כֵּיוָן דְּלָא אַרְצָאִי מֵעִקָּרָא לְאִקַּדּוֹשֵׁי לֵהּ:


ז
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּדִינָר זֶה, נְטַלְתּוֹ וּזְרַקְתּוֹ לַיָּם בְּפָנָיו, אוֹ לָאוּר אוֹ לְכָל דָּבָר הָאָבֵד, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר אִם זְרַקְתּוֹ (ו) בְּפָנָיו לְמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ אָבֵד, שֶׁזֶּה מוֹכִיחַ שֶׁאֵינָהּ חֲפֵצָה בַּקִּדּוּשִׁין. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ''ג סָעִיף א':


ח
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה, אָמְרָה: תְּנֵהוּ לְאַבָּא, אוֹ לְאָבִיךָ, אוֹ לִפְלוֹנִי, וּנְתָנוֹ לָהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה שֶׁנָּתַתִּי לָהֶם, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם אָמְרָה: שֶׁיְּקַבְּלוּם לִי, מְקֻדֶּשֶׁת, אֲפִלּוּ לֹא (ז) חָזַר וְאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה שֶׁנָּתַתִּי לָהֶם:


ט
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה, וְאָמְרָה לוֹ: הַנִּיחֵהוּ עַל (ח) הַסֶלַע, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם הָיָה סֶלַע שֶׁלָּהּ, מְקֻדֶּשֶׁת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא בְּיִחֲדָה לוֹ הַסֶּלַע, כְּגוֹן שֶׁאָמְרָה לוֹ: תֵּן עַל סֶלַע פְּלוֹנִי אוֹ עַל סֶלַע שֶׁלִּי, אֲבָל אָמְרָה סְתָם: עַל הַסֶּלַע, וְנָתַן עַל שֶׁלָּהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (טוּר בְּשֵׁם הָרַמָ''ה). הָיָה סֶלַע שֶׁל שְׁנֵיהֶם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת בְּסָפֵק. הגה: וְהָרֹא''שׁ (בֵּית יוֹסֵף בִּשְׁמוֹ) וְהַתּוֹסָפוֹת (טוּר בִּשְׁמָם) מְפָרְשִׁים דְּכָל זֶה מַיְרֵי שֶׁנָּתַן אַחַר כָּךְ לְתוֹךְ חֵיקָהּ בִּשְׁתִיקָה, אֲפִלּוּ הָכִי אִם אָמְרָה תְּחִלָּה: תֵּן עַל סֶלַע, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, וּבְסֶלַע שֶׁלָּהּ וְכוּ':


י
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכִכָּר זֶה, וְאָמְרָה לוֹ: תְּנֵהוּ (ט) לְעָנִי פְּלוֹנִי, אֲפִלּוּ הָיָה עָנִי הַסָמוּךְ עָלֶיהָ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְגַם זֶה מַיְרִי שֶׁנְּתָנוֹ אַחַר כָּךְ בְּחֵיקָהּ (טוּר):


יא
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכִכָּר זֶה, וְאָמְרָה לוֹ: תְּנֵהוּ לְכֶלֶב זֶה, אִם הָיָה הַכֶּלֶב שֶׁלָּהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם הָיָה רָץ אַחֲרֶיהָ לְנָשְׁכָהּ, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְגַם זֶה מַיְרֵי בִּכְהַאי גַּוְנָא שֶׁנָּתַן אַחַר כָּךְ בְּחֵיקָהּ (טוּר בְּשֵׁם הַתּוֹסָפוֹת). אָמְרָה הִיא מִתְּחִלָּה: תֵּן כִּכָּר לַכֶּלֶב, אוֹ תֵּן דִּינָר עַל הַסֶּלַע, וְאֶתְקַדֵּשׁ אֲנִי לְךְ, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּדִינוֹ כְּאָמְרָה: תֵּן דִּינָר לִפְלוֹנִי (טוּר בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים), וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן כ''ט סָעִיף ב', וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר (י) בַּדָּבָר (טוּר):

   

סימן לא - שאין מקדשין בפחות משוה פרוטה, ואם צריך שומא
ובו ט' סעיפים
א
אֵין מְקַדְּשִׁין בְּפָחוֹת מִשְּׁוֵה פְּרוּטָה. וּמִיהוּ, אִם קִדְּשָׁהּ בְּחֵפֶץ סְתָם, אֵין צָרִיךְ לָשׁוּם אוֹתוֹ תְּחִלָּה אִם שָׁוֶה פְּרוּטָה, אֶלָּא אִם שָׁוֶה פְּרוּטָה, (א) מְקֻדֶּשֶׁת. וַאֲפִלּוּ אִם אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּחֵפֶץ זֶה שֶשָּׁוֶה חֲמִשִּׁים זוּז, וְלֹא שָׁמוּ אוֹתוֹ תְּחִלָּה, אִם נִמְצָא אַחַר כָּךְ שֶׁשָּׁוֶה חֲמִשִּׁים זוּז, מְקֻדֶּשֶׁת:


ב
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם קִדְּשָׁהּ בְּדָבָר שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּשׁוּמָתָן וּפְעָמִים טוֹעִים בָּהֶם הַרְבֵּה, כְּגוֹן אֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאֶבֶן זוֹ שֶׁשָּׁוָה חֲמִשִּׁים זוּז, צָרִיךְ (ב) שׁוּמָא, דְּלֹא סָמְכָה דַּעְתָּהּ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ קִדְּשָׁהּ בְּאֶבֶן סְתָם, וְלֹא אָמַר לָהּ שֶׁשָּׁוָה חֲמִשִּׁים זוּז, צְרִיכָה שׁוּמָא, וּלְכָךְ נָהֲגוּ לְקַדֵּשׁ בְּטַבַּעַת שֶׁאֵין בָּהּ אֶבֶן. הגה: וְאִם קִדְּשָׁהּ בְּטַבַּעַת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ (ג) אֶבֶן, אוֹ בִּסְתָם טַבַּעַת, וְנִמְצָא שֶׁל נְחשֶׁת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לְקַדֵּשׁ בְּכָךְ, חַיְשִׁינָן לְקִדּוּשִׁין (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָר''ש בַּר צֶמַח וּמָרְדְּכַי פֶּרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין). וַאֲפִלּוּ אָמְרוּ הָעֵדִים תַּחַת הַחֻפָּה שֶׁהוּא שֶׁל זָהָב, וְנִמְצָא נְחשֶׁת, אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן דִּינָא נִרְאֶה דְּלָא הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת, אֲפִלּוּ הָכִי יֵשׁ לְהַחֲמִיר לְעִנְיַן מַעֲשֶׂה (תְּשׁוּבַת מַיְמוֹנִי סוֹף הִלְכוֹת נָשִׁים). וּמִכָּל מָקוֹם נוֹהֲגִין תַּחַת הַחֻפָּה לִשְׁאֹל לָעֵדִים אִם הַטַּבַּעַת שָׁוָה פְּרוּטָה, כְּדֵי שֶׁתֵּדַע הַכַּלָּה שֶׁאֵין מְקַדְּשָׁהּ רַק בִּשְׁוֵה פְּרוּטָה (אָרְחוֹת חַיִּים). גַּם נוֹהֲגִין לְכַסוֹת פְּנֵי הַכַּלּוֹת הַצְּנוּעוֹת, וְאֵינָן מַקְפִּידוֹת בַּמֶּה מְקַדֵּשׁ (ד) אוֹתָן (מְבֹאָר בִּתְשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א):


ג
קִדֵּשׁ בְּאֹכֶל אוֹ בִּכְלִי וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, שֶׁשָּׁוֶה פָּחוֹת מִשְּׁוֵה פְּרוּטָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא דָּבָר זֶה שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּמָקוֹם (ה) אַחֵר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם קִדֵּשׁ בְּתַבְשִׁיל אוֹ בְּיָרָק שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּם וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם, אִם לֹא הָיָה שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת כְּלָל, שֶׁהֲרֵי דָּבָר זֶה אֵינוֹ מַגִּיעַ לְמָקוֹם אַחֵר עַד שֶׁיַּפְסִיד וְיֹאבַד וְלֹא יִהְיֶה שָׁוֶה פְּרוּטָה:


ד
הָא דְּאָמְרִינָן שֶׁהִיא מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק שֶׁמָּא דָּבָר זֶה שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּמָקוֹם אַחֵר, צְרִיכָה גֵּט לְהַתִּירָהּ לְעָלְמָא. וְאִם רוֹצֶה לְקַיְּמָהּ, צְרִיכָה קִדּוּשִׁין (ו) אֲחֵרִים. וְאִם קִדְּשָׁהּ אַחֵר קִדּוּשִׁין (ז) גְּמוּרִים, יְגָרֵשׁ רִאשׁוֹן וְנוֹשֵׂא שֵׁנִי; אֲבָל לֹא יְגָרֵשׁ שֵׁנִי וְיִשָּׂא רִאשׁוֹן. הגה: וְדַוְקָא שֶׁלֹּא בָּא עָלֶיהָ הַשֵּׁנִי קֹדֶם גֵּרוּשִׁין, אֲבָל בָּא עָלֶיהָ הֲרֵי נֶאֶסְרָה לָרִאשׁוֹן (מָרְדְּכַי פֶּרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין). וּכְשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ''ו סָעִיף ה'. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם יָלְדָה מִשֵּׁנִי וְלֹא גֵּרַשׁ רִאשׁוֹן, הַוָּלָד (ח) כָּשֵׁר:


ה
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּתְמָרָה זוֹ, הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזוֹ, הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזוֹ, אִם יֵשׁ בְּאַחַת מֵהֶן שְׁוֵה פְּרוּטָה הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת; וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אֶלָּא מִסָפֵק, שֶׁמָּא תִּשְׁוֶה תְּמָרָה אַחַת פְּרוּטָה בְּמָקוֹם אַחֵר. וְאִם אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזוֹ וּבְזוֹ וּבְזוֹ, כֻּלָּן מִצְטָרְפוֹת, שֶׁאִם יֵשׁ בְּכֻלָּן שְׁוֵה פְּרוּטָה, מְקֻדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אֶלָּא מִסָפֵק. הָיְתָה אוֹכֶלֶת רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה אִם יֵשׁ בָּאֲחַרוֹנָה שְׁוֵה פְּרוּטָה מְקֻדֶּשֶׁת וְאִם לָאו אֵינָה מְקֻדֶּשֶׁת אֶלָא מִסָפֵק שֶׁאוֹתָם תְּמָרִים שֶׁאָכְלָה הֲרֵי הֵן כְּמִלְוֶה, וְהַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוֶה אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, וְנִמְצָא שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין אֶלָּא בִּתְמָרָה אַחֲרוֹנָה:


ו
אִם אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאֵלּוּ, וְאָכְלָה אוֹתָם רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה, גַּם אוֹתָם שֶׁאָכְלָה מִצְטָרְפוֹת לִשְׁוֵה פְּרוּטָה, כֵּיוָן שֶׁגָּמַר כָּל דְּבָרָיו קֹדֶם שֶׁנָּתַן לָהּ כְּלוּם, אִם כֵּן מִיָּד כְּשֶׁנָּתַן לָהּ הָרִאשׁוֹנָה, בְּתוֹרַת קִדּוּשִׁין בָּאָה לְיָדָהּ, וּמִדִּידַהּ קָאָכְלָה. וְהוּא הַדִּין אִם אָמַר: בְּזוֹ וּבְזוֹ, וְגָמַר כָּל דְּבָרָיו קֹדֶם שֶׁקִּבְּלָה אוֹתָם, כֻּלָּם מִצְטָרְפוֹת אֲפִלּוּ אָכְלָה רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹלֵק בָּזֶה:


ז
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי חֶצְיֵךְ בַּחֲצִי פְּרוּטָה וְחֶצְיֵךְ בַּחֲצִי פְּרוּטָה, אוֹ שֶׁאָמַר לָהּ: חֶצְיֵךְ בִּפְרוּטָה וְחֶצְיֵךְ בִּפְרוּטָה, אוֹ חֶצְיֵךְ בִּפְרוּטָה הַיּוֹם וְחֶצְיֵךְ בִּפְרוּטָה לְמָחָר, אוֹ שְׁנֵי חֲצָיַיִךְ בִּפְרוּטָה, אוֹ שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: שְׁתֵּי בְּנוֹתֶיךָ לִשְׁנֵי (ט) בָּנַי בִּפְרוּטָה, אוֹ בִּתְּךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי וּפָרָתְךָ מְכוּרָה לִי בִּפְרוּטָה, אוֹ בִּתְּךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי וְקַרְקָעֲךָ מְכוּרָה לִי בִּפְרוּטָה, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ח
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הִתְקַדְּשִׁי לְחֶצְיִי, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה, לָאוֹמֵר לָהּ: תְהִי אִשְׁתִּי אַתְּ וְאַחֶרֶת, שֶׁנִּמְצָא שֶׁאֵין לָהּ אֶלָּא חֲצִי אִישׁ. אֲבָל אִם אָמַר: חֶצְיֵךְ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵין אִשָּׁה אַחַת רְאוּיָה לִשְׁנַיִם. וְכֵן הָאוֹמֵר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי וְלָזֶה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ט
קִדְּשָׁהּ בְּכֶסֶף פָּחוֹת (י) מִשְּׁוֵה פְּרוּטָה, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלַח לָהּ סִבְלוֹנוֹת (פֵּרוּשׁ, דּוֹרוֹנוֹת, כִּי הוּא לְשׁוֹן סֵבֶל וּמַשָּׂא, וְנִמְצָא מַשָּׂא בִּלְשׁוֹן מַתָּנָה, כְּמוֹ ''וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת'' (בְּרֵאשִׁית מג, לד)) אַחַר כָּךְ, אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁשָּׁלַח אוֹתָן סִבְלוֹנוֹת (יא) לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ בְּפָחוֹת מִשְּׁוֵה פְּרוּטָה, וְאַחַר כָּךְ בָּא עָלֶיהָ סְתָם בִּפְנֵי עֵדִים, צְרִיכָה גֵּט, שֶׁוַּדַּאי בָּעַל לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. הגה: הוּא הַדִּין קָטָן (יב) שֶׁקִּדֵּשׁ וְנִתְגַּדֵּל אֶצְלָהּ, צְרִיכָה גֵּט, דְּוַדַּאי בָּעַל כְּשֶׁהִגְדִּיל לְשֵׁם קִדּוּשִׁין (טוּר סִימָן מ''ג וּתְשׁוּבַת הָרֹא''שׁ כְּלָל ל''ה). וְדַוְקָא בִּכְהַאי גַּוְנָא, שֶׁכָּל אָדָם יוֹדֵעַ דְּאֵין קִדּוּשֵׁי קָטָן אוֹ בְּפָחוֹת מִפְּרוּטָה כְּלוּם, וְלָכֵן בָּעַל לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. אֲבָל בְּמָקוֹם דְּאִכָּא (יג) לְמִיטְעֵי, צָרִיךְ קִדּוּשִׁין אֲחֵרִים (תְּשׁוּבַת מַיְמוֹנִי סוֹף נָשִׁים), כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר סִימָן זֶה סָעִיף ד':

   

סימן לב - כיצד האשה מתקדשת בשטר
ובו ד' סעיפים
א
בִּשְׁטָר כֵּיצַד, כּוֹתֵב לָהּ עַל הַנְּיָר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, ''הֲרֵי אַתְּ (א) מְקֻדֶּשֶׁת לִי'', וְנוֹתְנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים. וְצָרִיךְ שֶׁיִּכְתֹּב אוֹתוֹ לְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמִּתְקַדֶּשֶׁת, כְּמוֹ בְּגֵט. וְאִם כְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאֵינוֹ כּוֹתְבוֹ אֶלָּא לְדַעְתָּהּ; וְאִם כְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ב
אַף עַל פִּי שֶׁהַשְּׁטָר (ב) פָּסוּל לְקַדֵּשׁ בּוֹ, שָׁמִין אֶת הַנְּיָר; אִם יֵשׁ בּוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה, מְקֻדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ג
אִם הִיא קְטַנָּה אוֹ נַעֲרָה וּמְקַדְּשָׁהּ עַל יְדֵי אָבִיהָ בִּשְׁטָר, כּוֹתֵב: ''בִּתְּךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'':


ד
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיַּזְכִּיר שְׁמוֹת הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה בִּשְׁטַר קִדּוּשִׁין, כְּשֵׁם שֶׁצָּרִיךְ לְהַזְכִּירָם בְּגֵט. הגה: כְּתָבוֹ עַל דָּבָר הַמְחֻבָּר (ג) לַקַּרְקַע אוֹ עַל אִסוּרֵי (ד) הֲנָאָה, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא פָּסוּל (הַמַּגִּיד מִשְׁנֶה פֶּרֶק ג' דְּאִשּׁוּת), וְיֵשׁ (ה) מַכְשִׁירִים (הָרַשְׁבָּ''א סִימָן תר''ג). וְאֵין צָרִיךְ לִכְתֹּב זְמַן בִּשְׁטַר קִדּוּשִׁין (רַבֵּנוּ יְרוּחָם). כְּתָבוֹ בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵד, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָּפֵק (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק אַרְבָּעָה אַחִין). נָתַן לָהּ שְׁטָר וְאָמַר: עַל מְנָת שֶׁהַנְּיָר שֶׁלִּי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (הָרַ''ן פֶּרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין):

   

סימן לג - כיצד האשה מתקדשת בביאה
ובו ב' סעיפים
א
בְּבִיאָה כֵּיצַד, אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנֵי עֵדִים: ''הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּבִיאָה זוֹ'', וְנִתְיַחֵד עִמָּהּ בִּפְנֵיהֶם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (אַף עַל גַּב דְּחֻצְפָּא הִיא). בֵּין שֶׁבָּא עָלֶיהָ כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ (טוּר). וְאֵין דִּינָהּ אֶלָּא כִּמְאֹרָסָה, וְלֹא כִּנְשׂוּאָה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּוְקָא שֶׁבָּא עָלֶיהָ בְּבֵית חָמִיו, אֲבָל כְּנָּסָהּ לְבֵיתוֹ וּבָא עָלֶיהָ, אוֹ שֶׁקִּדְּשָׁה כְּבָר וּבָא עָלֶיהָ, דִּינָהּ כִּנְשׂוּאָה. יֵשׁ אוֹמְרִים דְּפָנוּי הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה לִפְנֵי עֵדִים, חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא כִּוֵּן לְשֵׁם קִדּוּשִׁין (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאוֹמֵר), דַּחֲזָקָה אֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת. אֲבָל אִם כְּבָר הֻחְזַק לִזְנוּת, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, לָא חַיְשִׁינָן (תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן ר''ט). וְיֵשׁ מְקִלִּין בְּכָל עִנְיָן, וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קמ''ט וְקנ''ו סָעִיף ב', וּלְעֵיל סִימָן ט''ו סָעִיף יוּ''ד:


ב
הַמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה, דַּעְתּוֹ עַל גְּמַר (א) בִּיאָה. לְפִיכָךְ, אִם קֹדֶם שֶׁגָּמַר קִבְּלָה קִדּוּשִׁין מֵאַחֵר, מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. אֲבָל אִם הֶעֱרָה בָּהּ וּפֵרַשׁ מִיָּד, אוֹ שֶׁאָמַר תְּחִלָּה שֶׁדַּעְתּוֹ לִקְנוֹת בְּהַעֲרָאָה, קָנָה מִיָּד:

   

סימן לד - ברכת הארוסין, ואם צריך עשרה
ובו ד' סעיפים
א
כָּל הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה, בֵּין עַל יְדֵי עַצְמוֹ בֵּין עַל יְדֵי (א) שָׁלִיחַ, מְבָרֵךְ, הוּא אוֹ הַשָּׁלִיחַ (טוּר), וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַחֵר (ב) מְבָרֵךְ, (סְמַ''ג וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי) וְכֵן נוֹהֲגִין: ''אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל הָעֲרָיוֹת, וְאָסַר לָנוּ הָאֲרוּסוֹת, (ג) וְהִתִּיר לָנוּ הַנְּשׂוּאוֹת [לָנוּ] עַל יְדֵי (ד) חֻפָּה (ה) בְּקִדּוּשִׁין, בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל''. וְיֵשׁ אוֹמְרִים נֻסַּח הַבְּרָכָה בְּלָשׁוֹן אַחֵר, כִּי אוֹמְרִים: ''וְהִתִּיר לָנוּ הַנְּשׂוּאוֹת עַל יְדֵי חֻפָּה וְקִדּוּשִׁין'' (טוּר), וְחוֹתֵם: ''בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְקַדֵּשׁ עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל עַל יְדֵי חֻפָּה וְקִדּוּשִׁין'' (כֵּן כָּתַב הָרֹא''שׁ), וְכֵן נוֹהֲגִים בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ. וְאַחַר שֶׁיִּגְמֹר הַבְּרָכָה, יְקַדֵּשׁ:


ב
נָהֲגוּ לְהַסְדִּיר בְּרָכָה זוֹ עַל כּוֹס (ו) שֶׁל יַיִן, וּמְבָרֵךְ עָלָיו תְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ מְבָרֵךְ בְּרָכָה זוֹ. וְאִם אֵין שָׁם יַיִן אוֹ שֵׁכָר, מְבָרֵךְ אוֹתָהּ בִּפְנֵי עַצְמָהּ:


ג
אִם לֹא בֵּרַךְ בִּרְכַּת אֵרוּסִין בְּשָׁעָה שֶׁקִּדֵּשׁ, לֹא יְבָרֵךְ אוֹתָהּ בִּשְׁעַת נִשּׂוּאִין. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּמְבָרְכִין אוֹתָהּ בִּשְׁעַת הַנִּשּׂוּאִין (מָרְדְּכַי פֶּרֶק קַמָּא דִּכְתֻבּוֹת), וְכֵן נוֹהֲגִין. אֲפִלּוּ קִדֵּשׁ אִשָּׁה מִזְּמַן (ז) אָרֹךְ, מְבָרְכִין בִּרְכַּת אֵרוּסִין תַּחַת הַחֻפָּה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּחוֹזֵר (ח) וּמְקַדֵּשׁ אוֹתָהּ תַּחַת הַחֻפָּה, כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ הַקִּדּוּשִׁין סְמוּכִין לַבְּרָכָה (רִיבָ''שׁ סִימָן פ''ב). וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ל''ו. וְאִם בֵּרַךְ כְּבָר בִּרְכַּת אֵרוּסִין בִּשְׁעַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּחוֹזְרִים וּמְבָרְכִים תַּחַת הַחֻפָּה בְּלֹא הַזְכָּרַת (ט) שֵׁם, מִשּׁוּם הָרוֹאִים (שָׁם בָּרִיבָ''שׁ לְעִנְיַן הַמְקַדֵּשׁ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ), וְכֵן נִרְאֶה לִי:


ד
בִּרְכַּת אֵרוּסִין צְרִיכָה (י) עֲשָׂרָה, לְכַתְּחִלָּה:

   

סימן לה - דיני שליחות לקדושין
ובו ט''ו סעיפים
א
הָאִישׁ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת (א) שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה, בֵּין אִשָּׁה סְתָם בֵּין אִשָּׁה פְּלוֹנִית, וְיֹאמַר לָהּ הַשָּׁלִיחַ: ''הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִפְלוֹנִי''. אֲבָל אִם אֶפְשָׁר לוֹ לְקַדְּשָׁהּ בְּעַצְמוֹ, אָסוּר לְקַדְּשָׁהּ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ, אֶלָּא אִם כֵּן מַכִּירָהּ; שֶׁמָּא אַחַר כָּךְ יִמְצָא בָּהּ דָּבָר מְגֻנֶּה וְתִתְגַּנֶּה עָלָיו. וּמִכָּל מָקוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁמַּכִּירָהּ, מִצְוָה שֶׁיְּקַדְּשֶׁנָּה (ב) בְּעַצְמוֹ, אִם אֶפְשָׁר:


ב
הַשָּׁלִיחַ נַעֲשָׂה עֵד; לְפִיכָךְ, אִם עָשָׂה שְׁנֵי שְׁלוּחִים לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה, אֵין צָרִיךְ עֵדִים אֲחֵרִים. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁאֵין שָׁם כְּפִירַת מָמוֹן, כְּגוֹן שֶׁקִּדְּשָׁהּ בִּשְׁטָר, אוֹ אֲפִלּוּ בְּכֶסֶף וְהִיא מוֹדָה (ג) שֶׁקִּבְּלַתּוּ אֶלָּא שֶׁאוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא קִבְּלַתּוּ לְשֵׁם קִדּוּשִׁין אֶלָּא לְשֵׁם (ד) פִּקָּדוֹן, אֲבָל אִם יֵשׁ שָׁם כְּפִירַת מָמוֹן, שֶׁאוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא קִבְּלָה מֵהֶם כֶּסֶף אוֹ שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה (הַמַּגִּיד מִשְׁנֶה פֶּרֶק ג'), הֲרֵי זוּ סָפֵק (ה) מְקֻדֶּשֶׁת:


ג
אֵין צָרִיךְ עֵדִים בְּמִנּוּי הָאִישׁ שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה, רַק שֶׁהַשָּׁלִיחַ וְהַמְשַׁלֵּחַ מוֹדִים בַּדָּבָר. וְלֹא מִקְּרֵי הוֹדָה, רַק אִם הוֹדָה בִּפְנֵי עֵדִים כְּדֶרֶךְ הוֹדָאָה (רִיבָ''שׁ סִימָן קצ''ג). אֲבָל (ו) בִּשְׁלִיחוּת הָאִשָּׁה שֶׁהִיא עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל קִדּוּשִׁין, צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בְּעֵדִים. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁגַּם בִּשְׁלִיחוּת הָאִישׁ צָרִיךְ עֵדִים. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַף בִּשְׁלִיחוּת הָאִשָּׁה בְּלֹא עֵדִים יֵשׁ לְהַחֲמִיר (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְאִם לֹא הָיוּ עֵדִים אֵצֶל (ז) הַקִּדּוּשִׁין, וְהָאִשָּׁה וְהַשָּׁלִיחַ אוֹמְרִים שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה כָּרָאוּי, וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ, צְרִיכָה גֵּט (רִיבָ''שׁ סִימָן פ''ב). וְאִם אֵין עֵדִים בַּדָּבָר, וְהַמְשַׁלֵּחַ כּוֹפֵר שֶׁעֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּהָוֵי סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ), וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת כְּלָל (ראבי''ה וְר''י מִינְץ), וְכֵן נִרְאֶה עִקָּר:


ד
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ לֹא מִנּוּהוּ שָׁלִיחַ בְּהֶדְיָא, אֶלָּא שֶׁגִּלָּה דַּעְתּוֹ שֶׁהוּא חָפֵץ בְּאִשָּׁה פְּלוֹנִית וְאָמַר לוֹ לְשַׁדְּכָהּ לוֹ, וְהָלַךְ (ח) הַשַּׁדְּכָן וְקִדְּשָׁהּ לוֹ בְּלֹא מִנּוּי שְׁלִיחוּת, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ה
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם הָאָב הִרְצָה הַדְּבָרִים לִפְנֵי הַבֵּן שֶׁהוּא רוֹצֶה לְקַדֵּשׁ לוֹ, וְשָׁתַק הַבֵּן, וְהָלַךְ הָאָב וְקִדְּשָׁהּ לוֹ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, דְּמֵחֲמַת (ט) כִּסוּפָא דְּאָב שָׁתַק וַעֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ. אֲבָל בְּאִינִישׁ אַחֲרִינֵי, כְּהַאי גַּוְנָא, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ו
הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִשְׁלִיחוּת קִדּוּשִׁין. חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי דַּעַת. (י) וְהַגּוֹי, לְפִי שֶׁאֵינוֹ בֶּן בְּרִית. וְהָעֶבֶד, לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּתוֹרַת קִדּוּשִׁין. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּשָׁלִיחַ רִאשׁוֹן יָכוֹל לַעֲשׂוֹת שָׁלִיחַ שֵׁנִי (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַמְקַבֵּל בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים) אִם מוֹסֵר לוֹ הַקִּדּוּשִׁין שֶׁמָּסַר לוֹ הַבַּעַל, אֲבָל אִם לֹא מָסַר לוֹ הַבַּעַל הַקִּדּוּשִׁין, רַק צִוָּה אוֹתוֹ לְקַדְּשָׁהּ בְּכָל כֶּסֶף שֶׁיִּרְצֶה, אֵין עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דִּבְכָל עִנְיָן אֵין שָׁלִיחַ רִאשׁוֹן עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ שֵׁנִי (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ). הַשּׁוֹלֵחַ כְּתָב עַל יְדֵי כּוּתִי לַחֲבֵרוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּמָקוֹם אַחֵר, וּמְמַנּוֹ לִהְיוֹת שְׁלוּחוֹ לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁדִּינוֹ כְּמוֹ בְּגִטִּין שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן סִימָן קמ''א (רַבֵּנוּ יְרוּחָם). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּגַבֵּי קִדּוּשִׁין לְכֻלֵּי עָלְמָא הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת מִדְּאוֹרָיְתָא (כֵּן כָּתַב הַבֵּית יוֹסֵף):


ז
הָאוֹמֵר לְשָׁלִיחַ: קַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְכֵן בְּכָל מַה שֶּׁשִּׁנָּה; שֶׁאִם אָמַר לוֹ לְקַדֵּשׁ, סְתָם, וְקִדְּשָׁהּ עַל תְּנַאי, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ לְקַדְּשָׁהּ עַל תְּנַאי, וְקִדְּשָׁהּ סְתָם אוֹ שֶׁשִּׁנָּה בַּתְּנַאי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ח
אָמַר לוֹ: קַדְּשָׁהּ לִי וַהֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר, מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד אֶלָּא מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ:


ט
הָעוֹשֶׂה (יא) שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה פְּלוֹנִית, וְהָלַךְ שָׁלִיחַ וְקִדְּשָׁהּ לְעַצְמוֹ, הֲרֵי זֶה מִנְהַג (יב) רַמָּאוּת; וּמַה שֶּׁעָשָׂה (יג) עָשׂוּי, אִם לֹא קִדְּשָׁהּ (יד) בְּמָעוֹת הַמְשַׁלֵּחַ; אֲפִלּוּ אָמַר לָהּ תְּחִלָּה: פְּלוֹנִי שְׁלָחַנִי לְקַדְּשֵׁךְ לוֹ, וּבִשְׁעַת קִדּוּשִׁין אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לַשָּׁלִיחַ (טוּר). וְדַוְקָא שֶׁהָאִשָּׁה שָׁמְעָה וְהֵבִינָה (טו) יָפֶה קֹדֶם קַבָּלַת הַקִּדּוּשִׁין, שֶׁאָמַר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, דְּאִם לֹא כֵן אַדַּעְתָּא דְּמַה שֶּׁאָמַר לָהּ בִּתְחִלָּה לְקַדְּשָׁהּ לִפְלוֹנִי קִבְּלָה הַקִּדּוּשִׁין. אֲבָל אִם טָעָה (טז) הַשָּׁלִיחַ וְאָמַר: מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵין כָּאן בֵּית מֵחוֹשׁ, דְּהֶקְדֵּשׁ בְּטָעוּת לָא הָוֵי הֶקְדֵּשׁ. וְנֶאֱמָן הַשָּׁלִיחַ לוֹמַר (יז) דְּטָעָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁמַּחֲמִיר לְהַצְרִיכָהּ גֵּט:


י
אִם לֹא רָצְתָה הָאִשָּׁה לְהִתְקַדֵּשׁ לַמְשַׁלֵּחַ וְקִדְּשָׁהּ הַשָּׁלִיחַ לְעַצְמוֹ, אֵינוֹ נִקְרָא (יח) רַמָּאוּת:


יא
הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה, וּמֵת הַשָּׁלִיחַ, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם קִדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה אוֹ לֹא קִדֵּשׁ, הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת שֶׁקִּדֵּשׁ, שֶׁחֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ. וְהוֹאִיל וְאֵין יוֹדֵעַ אֵיזוֹ אִשָּׁה קִדֵּשׁ לוֹ, הֲרֵי זֶה אָסוּר בְּכָל אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ קְרוֹבוֹת שֶׁהֵן עֶרְוָה (יט) עִמָּהּ, כְּגוֹן אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בַּת אוֹ אֵם אוֹ אָחוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, שֶׁאִם תֹּאמַר יִשָּׂא זוֹ, שֶׁמָּא אִמָּהּ קִדֵּשׁ לוֹ שְׁלוּחוֹ אוֹ אֲחוֹתָהּ אוֹ בִּתָּהּ. וּמֻתָּר בְּאִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ קְרוֹבוֹת כְּגוֹן אֵלּוּ. הָיְתָה לָהּ קְרוֹבָה כְּגוֹן אֵם אוֹ אָחוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, וְהָיְתָה הַקְּרוֹבָה אֵשֶׁת אִישׁ בְּשָׁעָה שֶׁעָשָׂה שָׁלִיחַ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה קֹדֶם שֶׁיָּמוּת הַשָּׁלִיחַ, הֲרֵי זֶה מֻתָּר בָּהּ, וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁמָּא קִדֵּשׁ הַשָּׁלִיחַ אֶת קְרוֹבָתָהּ אַחַר שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה רְאוּיָה בְּשָׁעָה שֶׁעָשָׂה הַשָּׁלִיחַ, וְאֵין אָדָם עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ אֶלָּא אִשָּׁה שֶׁיָּכוֹל הוּא לְקַדְּשָׁהּ (כ) בִּשְׁעַת הַשְּׁלִיחוּת. הגה: וְכֵן אִם בָּאוּ הַקְּרוֹבוֹת וְאָמְרוּ: לֹא נִתְקַדַּשְׁנוּ, וְעָמְדוּ (כא) וְנִשְּׂאוּ, מֻתָּר בְּאִשָּׁה זוֹ, דְּהָא וַדַּאי לֹא נִתְקַדְּשׁוּ הַקְּרוֹבוֹת (הָרַ''ן פֶּרֶק הַמְקַבֵּל). יֵשׁ אוֹמְרִים דְּהוּא הַדִּין אִם צִוָּה לְקַדֵּשׁ אִשָּׁה פְּלוֹנִית, וּמֵת הַשָּׁלִיחַ, נֶאֱסַר מִיָּד בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ מִטַּעַם חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ וְיֵשׁ חוֹלְקִין (כב) בָּזֶה: (תּוֹסָפוֹת פֶּרֶק הַמְקַבֵּל). (רִיבָ''שׁ סִימָן פ''ב).


יב
הָעוֹשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה פְּלוֹנִית, וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ לוֹ, וְקִדֵּשׁ הַמְשַׁלֵּחַ בְּעַצְמוֹ לְאִמָּהּ אוֹ לְבִתָּהּ אוֹ לַאֲחוֹתָהּ, וְאֵין יָדוּעַ אֵיזוֹ מֵהֶן נִתְקַדְּשָׁה רִאשׁוֹנָה, שְׁתֵּיהֶן צְרִיכוֹת גֵּט וַאֲסוּרוֹת עָלָיו:


יג
עָשָׂה שָׁלִיחַ וּבִטֵּל (כג) הַשְּׁלִיחוּת קֹדֶם הַקִּדּוּשִׁין, הֲרֵי הוּא בָּטֵל. וְאִם אֵין יָדוּעַ אִם בִּטֵּל הַשְּׁלִיחוּת קֹדֶם אוֹ אַחַר הַקִּדּוּשִׁין, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


יד
אֵין לְבַטְּלָהּ אֶלָּא בִּפְנֵי הַשָּׁלִיחַ עַצְמוֹ. וְאִם בִּטְּלוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, מְבֻטָּל:


טו
לֹא הֻחְזַק הַשָּׁלִיחַ בְּעֵדִים, הוּא אוֹמֵר: לְעַצְמִי קִדַּשְׁתִּי, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לָרִאשׁוֹן, הַשֵּׁנִי כְּאוֹמֵר לְאִשָּׁה קִדַּשְׁתִּיךְ וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתַּנִי, שֶׁהוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו; הִיא כְּאוֹמֶרֶת לָרִאשׁוֹן קִדַּשְׁתַּנִי וְהוּא אוֹמֵר לֹא קִדַּשְׁתִּיךְ. אָמְרָה: אֵינִי יוֹדַעַת, חֲזָקָה לַשֵּׁנִי. הֻחְזַק הַשָּׁלִיחַ בְּעֵדִים, הוּא אוֹמֵר: לְעַצְמִי, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לָרִאשׁוֹן, חֲזָקָה לָרִאשׁוֹן. וַאֲפִלּוּ הָכִי הַשֵּׁנִי אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ (הַמַּגִּיד מִשְׁנֶה בְּשֵׁם הָר''א). אָמְרָה: אֵינִי יוֹדַעַת, שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט; וְאִם רָצוּ, אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים, דְּאַף אִם הֻחְזַק (כד) הַשְּׁלִיחוּת, אִם הַשָּׁלִיחַ אוֹמֵר שֶׁחָזַר מִשְּׁלִיחוּתוֹ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת לָרִאשׁוֹן. וְכֵן אִם לֹא הֻחְזַק הַשְּׁלִיחוּת וְהַמְשַׁלֵּחַ אוֹמֵר שֶׁעֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). מִיהוּ, אִם אַחַר כָּךְ חָזַר הַשָּׁלִיחַ וְאָמַר: סָבוּר הָיִיתִי שֶׁקִּדַּשְׁתִּי לְעַצְמִי, וְנִזְכַּרְתִּי שֶׁקִּדַּשְׁתִּיהָ לְשׁוֹלְחִי, יֵשׁ לִסְמֹךְ אַסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דְּקִדּוּשִׁין בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת מוהר''ם). שָׁלִיחַ שֶׁאָמַר: קִדַּשְׁתִּיהָ לַמְשַׁלֵּחַ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לֹא קִדַּשְׁתַּנִי, הַמְשַׁלֵּחַ אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ עַל פִּי הַשָּׁלִיחַ:

   

סימן לו - כל דיני שליחות לאשה
ובו י''ב סעיפים
א
הָאִשָּׁה יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת (א) שָׁלִיחַ לְקַבֵּל קִדּוּשֶׁיהָ; וּמִצְוָה שֶׁתִּתְקַדֵּשׁ עַל יְדֵי עַצְמָהּ, אִם תּוּכַל, אֲבָל אִסוּר לֵיכָּא כְּמוֹ שֶׁיֵּשׁ בָּאִישׁ. וְאוֹמֵר הָאִישׁ לַשָּׁלִיחַ: ''הֲרֵי פְּלוֹנִית שֶׁשָּׁלְחָה אוֹתְךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'', וְהַשָּׁלִיחַ אוֹמֵר: ''קִדַּשְׁתִּיהָ לְךָ''. וְאִם אָמַר: ''הֵן'', דַּיּוֹ. וַאֲפִלּוּ (ב) שָׁתַק, אִם הָיוּ עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן וְנָתַן לַשָּׁלִיחַ וְלֹא פֵּרַשׁ וְלֹא אָמַר דָּבָר, דַּיּוֹ. וְאִם מְקַדְּשָׁהּ בִּשְׁטָר, אֵינוֹ כּוֹתְבוֹ אֶלָּא מִדַּעַת (ג) הַשָּׁלִיחַ. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֵינוֹ כּוֹתְבוֹ אֶלָּא מִדַּעְתָּהּ:


ב
בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁל קִדּוּשִׁין דִּין הָאִישׁ עִם שְׁלוּחָהּ כְּדִינוֹ עִם הָאִשָּׁה:


ג
אָמְרָה לַשָּׁלִיחַ: קַבֵּל הַקִּדּוּשִׁין בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְהוּא קִבְּלָם בְּמָקוֹם אַחֵר, אוֹ בְּכָל דָּבָר שֶׁיְּשַׁנֶּה בִּשְׁלִיחוּתָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ד
אָמְרָה לוֹ: הֲרֵי הוּא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְקִבֵּל בְּמָקוֹם אַחֵר, מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁמַּרְאָה מָקוֹם הִיא לוֹ:


ה
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּשָׁלִיחַ דְּקִדּוּשִׁין אֵינוֹ יָכוֹל לְמַנּוֹת שָׁלִיחַ, דְּמִלֵּי נִינְהוּ וְלָא מִמְּסְרָן לְשָׁלִיחַ. וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ל''ה סָעִיף ו' נִתְבָּאֵר:


ו
מִי שֶׁקִּדֵּשׁ עַל יְדֵי שָׁלִיחַ לֹא יְקַדֵּשׁ פַּעַם אַחֶרֶת בִּשְׁעַת חֻפָּה, שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא לַעַז עַל קִּדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים, שֶׁיֹּאמְרוּ: אֵין קִדּוּשֵׁי שָׁלִיחַ כְּלוּם וְעַיֵּן לְעֵיל סוֹף סִימָן ל''ד. חָזְרָה וּבִטְּלָה הַשְּׁלִיחוּת קֹדֶם שֶׁקִּבֵּל הַקִּדּוּשִׁין, הֲרֵי הוּא בָּטֵל, וְאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם אֵין יָדוּעַ אִם בִּטְּלָה הַשְּׁלִיחוּת קֹדֶם קַבָּלַת הַקִּדּוּשִׁין אוֹ אַחַר כָּךְ, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ז
אִם קִבֵּל שְׁלוּחָהּ קִדּוּשִׁין מֵאֶחָד, וְהִיא בְּעַצְמָהּ קִבְּלָה קִדּוּשִׁין מֵאַחֵר, וְאֵין יָדוּעַ אִם קִדּוּשִׁין שֶׁקִּבֵּל שְׁלוּחָהּ קָדְמוּ לְשֶׁלָּהּ אוֹ שֶׁלָּהּ קָדְמוּ, אֲסוּרָה לִשְׁנֵיהֶם, וּצְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם. וְאִם רָצוּ, אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס. וּמְקַדְּשָׁהּ קִדּוּשִׁין אֲחֵרִים (רַבֵּנוּ יְרוּחָם נָתִיב כ''ב). בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּרְחוֹקִים, אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ הַשָּׁלִיחַ לָאָב, וְקִדְּשָׁהּ הִיא בְּעַצְמָהּ לַבֵּן אוֹ לָאָח, שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִין גֵּט וַאֲסוּרָה לִשְׁנֵיהֶם:


ח
אִשָּׁה נַעֲשֵׂית שָׁלִיחַ לַחֲבֶרְתָּהּ לְקַבֵּל קִדּוּשִׁין, אַף עַל פִּי שֶׁנַּעֲשֵׂית לָהּ צָרָה, שֶׁמְּקַדֵּשׁ לִשְׁתֵּיהֶן. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֲפִלּוּ אִם כְּשֶׁאָמְרָה לָהּ: קַבְּלִי גַּם בִּשְׁבִילִי, וְלֹא הֵשִׁיבָה הֵן אֶלָּא שָׁתְקָה וְקִבְּלָה סְתָם, מִסְתָמָא גַּם בִּשְׁבִילָהּ קִבְּלָה:


ט
אִשָּׁה שֶׁהִיא שָׁלִיחַ לְקַבֵּל קִדּוּשִׁין לַחֲבֶרְתָּהּ, וּכְשֶׁנָּתַן הַקִּדּוּשִׁין אָמַר לָהּ: ''וְאַתְּ נַמִּי'', אוֹ ''וְכֵן אַתְּ'', שְׁתֵּיהֶן מְקֻדָּשׁוֹת. אֲבָל אִם לֹא אָמַר לָהּ אֶלָּא: ''וְאַתְּ'', הֲרֵי זוֹ שֶׁקִּבְּלָה הַקִּדּוּשִׁין סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁמָּא לֹא נִתְכַּוֵּן אֶלָּא לִרְאוֹת מַה בְּלִבָּהּ, וּכְאִלּוּ אָמַר לָהּ: וְאַתְּ מַה תֹּאמְרִי בְּדָבָר זֶה, וּלְפִיכָךְ קִבְּלָה הַקִּדּוּשִׁין הִיא, שֶׁהֲרֵי זֶה עֲדַיִן שׁוֹאֲלָהּ לִרְאוֹת מַה בְּלִבָּהּ:


י
יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאֵין הָאָב יָכוֹל לֵעָשׂוֹת שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ בִּתּוֹ בּוֹגֶרֶת, וְחָלְקוּ עָלָיו:


יא
מִי שֶׁקִּבֵּל קִידוּשִׁין לְבִתּוֹ בּוֹגֶרֶת, וְלֹא עֲשָׂאוּהוּ שָׁלִיחַ, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁצְּרִיכָה גֵּט (ד) מִסָפֵק:


יב
אֵין הָאִשָּׁה עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל (ה) קִדּוּשֶׁיהָ מִיַּד שְׁלִיחַ בַּעֲלָהּ. מִיהוּ אִם עָשְׂתָה, הָוֵי סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת (בֵּית יוֹסֵף). וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קמ''א סָעִיף א' גַּבֵּי גֵּט:

   

סימן לז - כל דיני קדושי קטנה
ובו כ''ז סעיפים
א
הָאָב מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ, כָּל זְמַן שֶׁהִיא קְטַנָּה. וְכֵן כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, רְשׁוּתָהּ בְּיָדוֹ וְקִדּוּשֶׁיהָ לְאָבִיהָ. וְכֵן הוּא זַכַּאי (א) בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבִכְתֻבָּתָהּ. אִם נִתְאַלְמְנָה, אוֹ נִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵרוּסִין, הוּא זַכַּאי בַּכֹּל עַד שֶׁתִּבְגַּר. לְפִיכָךְ, מְקַבֵּל הָאָב קִדּוּשֵׁי בִּתּוֹ מִיּוֹם שֶׁתִּוָלֵד עַד שֶׁתִּבְגַּר; וַאֲפִלּוּ הָיְתָה חֵרֶשֶׁת אוֹ שׁוֹטָה וְקִדְּשָׁהּ הָאָב, הֲרֵי הִיא אֵשֶׁת אִישׁ גְּמוּרָה. וְאִם הָיְתָה בַּת שָׁלשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה מִדַּעַת אָבִיהָ. פָּחוֹת מִכָּאן, אִם מְסָרָהּ אָבִיהָ לְקִדּוּשֵׁי בִּיאָה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין (ב) בְּנֶפֶל, וְאִם קִבֵּל אָבִיו בּוֹ קִדּוּשִׁין וְהַמְקַדֵּשׁ קִדֵּשׁ אַחַר כָּךְ אֲחוֹתוֹ, צְרִיכָה גֵּט (אוֹר זָרוּעַ):


ב
בָּגְרָה הַבַּת, אֵין לְאָבִיהָ בָּהּ רְשׁוּת, וַהֲרֵי הִיא כִּשְׁאָר כָּל הַנָּשִׁים שֶׁאֵין מִתְקַדְּשׁוֹת אֶלָּא לְדַעְתָּן. וְאִם נָשִׁים יְכוֹלוֹת לְהָעִיד שֶׁהִיא בּוֹגֶרֶת, עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קס''ט סָעִיף י''א וְסִימָן קנ''ה סָעִיף ט''ו:


ג
וְכֵן אִם הִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה בְּחַיֵּי אָבִיהָ, הֲרֵי הִיא בִּרְשׁוּת עַצְמָהּ. וְאַף עַל פִּי שֶׁעֲדַיִן הִיא קְטַנָּה, כֵּיוָן שֶׁנִּשֵּׂאת, אֵין לְאָבִיהָ בָּהּ רְשׁוּת לְעוֹלָם. אֲבָל אִם קִדְּשָׁהּ, וְנִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה כַּמָּה פְּעָמִים קֹדֶם שֶׁתִּבְגַּר, חוֹזֶרֶת לִרְשׁוּת אָבִיהָ:


ד
נִתְקַדְּשָׁה קֹדֶם שֶׁתִּבְגַּר, שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ה
קִדְּשָׁהּ אָבִיהָ בַּבֹּקֶר וְקִדְּשָׁה עַצְמָהּ (ג) בָּעֶרֶב, וּשְׁנֵיהֶם בַּיּוֹם שֶׁנִּשְׁלַם בּוֹ שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים שֶׁל יְמֵי נַעֲרוּת, וּבְדָקוּהָ וּמְצָאוּהָ בּוֹגֶרֶת, מַחֲזִיקִים אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת בּוֹגֶרֶת וְקִדּוּשֵׁי הָאָב אֵינָם כְּלוּם. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דַּאֲפִלּוּ אֵינָהּ (ד) מַכְחִישָׁתוֹ לוֹמַר שֶׁבָּאוּ הַסִימָנִים בַּבֹּקֶר. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, דְּדַוְקָא (ה) מַכְחִישָׁתוֹ, אֲבָל בְּאֵינָהּ מַכְחִישָׁתוֹ צְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם:


ו
אִם בְּתוֹךְ הַשִּׁשָּׁה חֳדָשִׁים שֶׁל נַעֲרוּת קִדְּשָׁהּ אָבִיהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ, וְהִיא קִדְּשָׁה עַצְמָהּ שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ, וְנִמְצְאוּ לָהּ סִימָנִים, הָוֵי סָפֵק וּצְרִיכָה גֵּט (ו) מִשְּׁנֵיהֶם:


ז
כְּשֵׁם שֶׁיָּכוֹל הָאָב לְקַדְּשָׁהּ בְּעַצְמוֹ, כָּךְ יָכוֹל לְקַדְּשָׁהּ עַל יְדֵי שְׁלוּחוֹ, אוֹ עַל יְדֵי עַצְמָהּ, שֶׁיֹּאמַר לָהּ: ''צְאִי וְקַבְּלִי קִדּוּשַׁיִךְ''. הגה: וְצָרִיךְ לוֹמַר לָהּ כֵּן בִּפְנֵי עֵדִים, דַּהֲרֵי שְׁלִיחַ קַבָּלָה צָרִיךְ עֵדִים (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן נ'), כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ל''ה סָעִיף ג'. וְאִם גָּלוּי לַכֹּל שֶׁמְּכִינָהּ לְחֻפָּה וּלְקַבֵּל קִדּוּשֶׁיהָ, כְּאוֹמֵר לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים דָּמֵי (רִיבָ''שׁ סִימָן תע''ט). וְאֵין חִלּוּק בֵּין נַעֲרָה לִקְטַנָּה (הָרַ''ן פֶּרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין), וְכֵן עִקָּר. אֲבָל יֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים דְּאֵין בַּת קְטַנָּה יְכוֹלָה לְקַבֵּל קִדּוּשֶׁיהָ, אֶלָּא הָאָב בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ לְקַבְּלָם (הָרִי''ף וְהַמָּרְדְּכַי בְּשֵׁם הָרא''ם). וּכְדֵי לְהוֹצִיא נַפְשׁוֹ (ז) מִפְּלֻגְתָּא, יַחֲזִיק הָאָב יַד הַקְּטַנָּה בְּשָׁעָה שֶׁמְּקַבֶּלֶת הַקִּדּוּשִׁין, אוֹ יַעֲמֹד אֶצְלָהּ כְּשֶׁתְּקַבְּלָן, דְּהָוֵי כְּאִלּוּ קִבְּלָן בְּעַצְמוֹ (כָּל בּוֹ וּבִתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן סִימָן רי''ג). וְהָכִי עָדִיף טְפֵי מִשֶּׁיְּקַבְּלוֹ בְּעַצְמוֹ, דַּהֲרֵי יֵשׁ אוֹמְרִים דְּאָסוּר לְקַדֵּשׁ (ח) בִּתּוֹ קְטַנָּה (שָׁם בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן), כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ. וּכְשֶׁמְּקַדֵּשׁ הַקְּטַנָּה אוֹמֵר לָהּ ''הֲרֵי אַתְּ (ט) מְקֻדֶּשֶׁת לִי'' (הָרַ''ן פֶּרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין). וְאִם אָמַר: ''בִּתְּךְ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'', הָוֵי קִדּוּשִׁין, דַּהֲרֵי הִיא בִּמְקוֹם אָבִיהָ עוֹמֶדֶת, אַף עַל גַּב שֶׁנּוֹתֵן לָהּ הַקִּדּוּשִׁין (רִיבָ''שׁ סִימָן תע''ט). וְאִם מְקַדְּשָׁהּ בִּשְׁטָר, כּוֹתֵב בַּשְּׁטָר: ''בִּתְּךְ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'', וּבְשָׁעָה שֶׁנּוֹתֵן לָהּ אוֹמֵר לָהּ: ''הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'' (שָׁם בְּהָרַ''ן). וְאִם שִׁנָּה בִּדְבָרִים אֵלּוּ, אֲפִלּוּ הָכִי הָוְיָא מְקֻדֶּשֶׁת (שָׁם). וּכְשֶׁשּׁוֹלְחִים הַבָּנוֹת הַקְּטַנּוֹת לְמָקוֹם אַחֵר, וְאֵין הָאָב אֶצְלָן כְּשֶׁמְּקַבְּלִין לְקִדּוּשֵׁיהֶן, הוֹאִיל וֶהֱכִינָהּ לְהַכְנִיסָהּ לְחֻפָּה וּלְקִידוּשִׁין הָוֵי כְּאִלּוּ מַחֲזִיק בְּיָדָהּ בִּשְׁעַת קַבָּלָה דָּמְיָא (פִּסְקֵי מהרא''י סִימָן ל''ג):


ח
מִצְוָה שֶׁלֹּא יְקַדֵּשׁ (י) בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר: בִּפְלוֹנִי אֲנִי רוֹצָה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּנוֹהֲגִין בַּזְּמַן הַזֶּה לְקַדֵּשׁ בְּנוֹתֵינוּ הַקְּטַנּוֹת, מִשּׁוּם שֶׁאָנוּ בַּגָּלוּת וְאֵין לָנוּ תָּמִיד סִפּוּק כְּדֵי צָרְכֵי נְדוּנְיָא; גַּם אָנוּ מְתֵי מְעַט, וְאֵין מוֹצְאִין תָּמִיד זִוּוּג הָגוּן (תּוֹסָפוֹת רֵישׁ הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ). וְכֵן נוֹהֲגִין:


ט
הָאָב שֶׁנָּתַן רְשׁוּת לִשְׁלוּחוֹ לְקַדֵּשׁ בִּתּוֹ, וְהָלַךְ הוּא וְקִדְּשָׁהּ לְאַחֵר, וּשְׁלוּחוֹ קִדְּשָׁהּ לְאַחֵר, אֵיזֶה מֵהֶם שֶׁקָּדַם הֲווּ קִדּוּשִׁין. וְאִם אֵינוֹ יָדוּעַ אֵיזֶה קוֹדֵם, אֲסוּרָה לִשְׁנֵיהֶם וּצְרִיכָה גֵּט (יא) מִשְּׁנֵיהֶם:


י
אִי שַׁוֵּי שָׁלִיחַ אַחֲרִינָא, וְלָא בַּטְּלֵהּ לְשָׁלִיחַ רִאשׁוֹן בְּפֵרוּשׁ, וַאֲזַל כָּל חַד מִנַּיְהוּ וְקִדֵּשׁ, בָּעֲיָא גֵּט (יב) מִתַּרְוַיְהוּ:


יא
קְטַנָּה אוֹ (יג) נַעֲרָה שֶׁקִּדְּשָׁה עַצְמָהּ בְּלֹא דַּעַת אָבִיהָ, אוֹ (יד) נִשֵּׂאת, אֵינוֹ כְּלוּם. וַאֲפִלּוּ מֵאוּן אֵינָהּ צְרִיכָה. וַאֲפִלּוּ שִׁדְּכָהּ (טו) אָבִיהָ תְּחִלָּה. וַאֲפִלּוּ נִתְרַצָּה הָאָב בְּפֵרוּשׁ אַחַר הַקִּדּוּשִׁין. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם נִתְרַצָּה הָאָב כְּשֶׁשָּׁמַע, הֲווּ קִדּוּשִׁין מִשְּׁעַת שְׁמִיעָה, אֲפִלּוּ אִם לֹא שִׁדֵּךְ; וַאֲפִלּוּ אִם לֹא נִתְרַצָּה מִיָּד כְּשֶׁשָּׁמַע, אֶלָּא שָׁתַק וְלֹא מִחָה וְאַחַר כָּךְ נִתְרַצָּה, הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ וְהֲווּ קִדּוּשִׁין מִשְּׁעַת שְׁמִיעָה, אֲפִלּוּ נִתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת קֹדֶם שְׁמִיעָה. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם נִתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת קֹדֶם, לָא הָוֵי קִדּוּשִׁין (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ בְּשֵׁם רַשְׁבַּ''ם וְראבי''ה וְרַאֲבַ''ן). בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁלֹּא מִחֲתָה (טז) הִיא אוֹ אָבִיהָ קֹדֶם שֶׁנִּתְרַצָּה, אֲבָל אִם מִחֲתָה הִיא אוֹ אָבִיהָ קֹדֶם שֶׁנִּתְרַצָּה, לָא הֲווּ קִדּוּשִׁין אֲפִלּוּ נִתְרַצָּה הָאָב אַחַר כָּךְ. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם שָׁמַע הָאָב וְשָׁתַק וְלֹא (יז) מִחָה מִיָּד, הָוֵי כְּאִלּוּ נִתְרַצָּה (שָׁם). וְאִם לֹא שָׁמַע הָאָב, אוֹ שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְנִתְגַּדְּלָה הַבַּת וְשָׁתְקָה וְלֹא מִחֲתָה, גָּדְלוּ הַקִּדּוּשִׁין עִמָּהּ וּצְרִיכָה גֵּט (רִיבָ''שׁ סִימָן תע''ט). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּבָעִינָן שֶׁבָּעַל אַחַר שֶׁנִּתְגַּדְּלָה (הָרַשְׁבָּ''א סִימָן אֶלֶף רי''ט). וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה:


יב
קְטַנָּה שֶׁקִּדְּשָׁה עַצְמָהּ לְמִי שֶׁגִּלָּה הָאָב דַּעְתּוֹ שֶׁהָיָה חָפֵץ לְקַדְּשָׁהּ, חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא (יח) נִתְרַצָּה:


יג
נִתְקַדְּשָׁה לְדַעַת אָבִיהָ, וְנִשֵּׂאת שֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ, בֵּין שֶׁאָבִיהָ כָּאן בֵּין שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם, אֵינָם נִשּׂוּאִין. וְאִם מֵתָה, אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא (יט) לָהּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּהוּא הַדִּין אִם מֵת הָאָב קֹדֶם (כ) שֶׁנִּשֵּׂאת, וְנִשֵּׂאת (כֵּן מַשְׁמַע בַּמָּרְדְּכַי פֶּרֶק ב' דְּקִדּוּשִׁין בְּשֵׁם מִקְצָת רַבּוֹתֵינוּ):


יד
קְטַנָּה שֶׁהָלַךְ אָבִיהָ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהִשִּׂיאוּהָ אָחֶיהָ (כא) וְאִמָּהּ, הֲווּ קִדּוּשִׁין וּצְרִיכָה מֵאוּן. וְכִי אָתֵי אָבִיהָ לָא בָּעֲיָא קִדּוּשִׁין (כב) אֲחֵרִים. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָן קִדּוּשִׁין, וַאֲפִלּוּ מֵאוּן אֵינָהּ צְרִיכָה. וּמִכָּל מָקוֹם אֵין לְאָסְרָהּ עָלָיו מִשּׁוּם דְּתֵחָשֵׁב (כג) כִּפְנוּיָה וְעוֹמֶדֶת אֶצְלוֹ בִּזְנוּת, כֵּיוָן שֶׁדֶּרֶךְ קִידוּשִׁין וְנִשּׂוּאִין הִיא אֶצְלוֹ. הגה: וַאֲפִלּוּ בָּא הָאָב וּמִחָה, אֵין לְאָסְרָהּ עָלָיו וְאֵין בִּיאָתוֹ בִּיאַת זְנוּת, וְיָכוֹל לְעַכְּבָהּ אֶצְלוֹ עַד שֶׁתַּגְדִּיל (כד) וְיִגָּמְרוּ קִדּוּשֶׁיהָ, אֶלָּא שֶׁאִם קִדְּשָׁהּ הָאָב לְאַחֵר קֹדֶם שֶׁתַּגְדִּיל, צְרִיכָה גֵּט (כה) מִתַּרְוַיְהוּ (רִיבָ''שׁ סִימָן קצ''ג, וְשָׁם כָּתוּב דִּצְרִיכָה גֵּט מֵהַשֵּׁנִי, וְהָרַב פָּסַק דִּצְרִיכָה מִתַּרְוַיְהוּ) וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה. וְיֵשׁ מַחֲמִירִים עוֹד לוֹמַר דְּכָל שֶׁאָבִיהָ בִּמְדִינַת הַיָּם, אֲפִלּוּ קִדְּשָׁה קְטַנָּה עַצְמָהּ חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא אִם שָׁמַע הָאָב הָוֵי מִתְרַצֶּה, וְהָוֵי סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ) מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁגִּירַשׁ אִשְׁתּוֹ, וּפָסַק עִמָּהּ שֶׁהִיא תְּטַפֵּל בִּבְנוֹתָיו לְזוּנָן וּלְהַגְדִּילָן וּלְהַשִּׂיאָן, וְכֵן עָשְׂתָה, וּבָא הָאָב וּמִחָה בְּנִשּׂוּאֵי בְּנוֹתָיו הַקְּטַנּוֹת, וּפָסְקוּ דְּאִם צִוָּה לְהַשִּׂיאָן וּלְהַגְדִּילָן, מַה שֶּׁעָשְׂתָה עָשׂוּי וְאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹת, וּבִלְבַד שֶׁצִּוָּה כֵּן לִפְנֵי עֵדִים, כִּי שְׁלִיחַ קַבָּלָה צָרִיךְ עֵדִים, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל סִימָן ל''ה סָעִיף ג'. אֲבָל אִם אָמַר שֶׁיְּהֵא כֹּחַ בְּיָדָהּ לְהַשִּׂיאָן כְּשֶׁיִּגְדְּלוּ, וְהִיא הִשִּׂיאָן בְּקַטְנוּתָן, אֵין בְּמַעֲשֶׂיהָ כְּלוּם וְיוּכַל לִמְחוֹת, דַּהֲרֵי שִׁנְּתָה מִמַּה שֶּׁצִּוָּה לָהּ (רִיבָ''שׁ סִימָן קצ''ג):


טו
הַמְקַדֵּשׁ בִּתּוֹ, סְתָם, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: אַחַת מִבְּנוֹתֶיךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵין הַבּוֹגֶרֶת בִּכְלָל, אֲפִלּוּ נָתְנָה לוֹ רְשׁוּת לְקַבֵּל קִדּוּשֶׁיהָ וְשֶׁיִּהְיֶה הַכֶּסֶף שֶׁלּוֹ. וְדַוְקָא דְּשַׁוִּיתֵהּ שָׁלִיחַ לְקַבֵּל קִדּוּשִׁין, סְתָם, וְלֹא אָמְרָה: מִפְּלוֹנִי, אֲבָל אָמְרָה: מִפְּלוֹנִי, גַּם הִיא סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת, וּשְׁאָר הַבּוֹגְרוֹת אֵינָן בִּכְלָל:


טז
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי בָּנוֹת, אֲפִלּוּ שְׁתֵּיהֶם קְטַנּוֹת, וְשִׁדֵּךְ אַחַת מֵהֶן לְאֶחָד, וְאַחַר זְמַן קִבֵּל מִמֶּנּוּ קִדּוּשִׁין וְאָמַר, סְתָם: ''בִּתְּךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי'', אֲפִלּוּ הָיוּ עֲסוּקִים בָּהּ, שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת לוֹ וּצְרִיכוֹת גֵּט מִמֶּנּוּ. הגה: וַאֲפִלּוּ חָזַר תּוֹךְ כְּדֵי דִּבּוּר וּפֵרַשׁ: ''בִּתְּךְ פְּלוֹנִית'', אֵינוֹ מוֹעִיל (מָרְדְּכַי רֵישׁ קִדּוּשִׁין בְּשֵׁם ראבי''ה). וְכָל כִּי הַאי גַּוְנָא דַּהֲווּ קִדּוּשִׁין שֶׁלֹּא נִמְסְרוּ לְבִיאָה, כּוֹפִין אֹתוֹ לְגָרֵשׁ (רַשְׁבָּ''א רל''ו). הַמְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ, סְתָם, אֵין הַבּוֹגֶרֶת בִּכְלָל:


יז
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי כִּתֵּי בָּנוֹת מִשְּׁתֵּי נָשִׁים, וְכֻלָּן בִּרְשׁוּת שֶׁלוֹ לְקַדְּשָׁן, וְאָמַר לַמְקַדֵּשׁ בִּשְׁעַת הַקִּדּוּשִׁין: קִדַּשְׁתִּי לְךָ אֶת בִּתִּי הַגְּדוֹלָה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת אוֹ גְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, אִם קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת שֶׁהִיא גְּדוֹלָה מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, כֻּלָּן מֻתָּרוֹת חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת:


יח
וְכֵן אִם אָמַר לוֹ: קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַקְּטַנָּה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם קְטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת אִם קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, אִם גְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת שֶׁהִיא קְטַנָּה מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, כֻּלָּן מֻתָּרוֹת חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת:


יט
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֲמִשָּׁה בָּנִים וְעָשׂוּ כֻּלָּם אֶת אֲבִיהֶם שָׁלִיחַ לְקַדֵּשׁ לָהֶם, וְאָמַר אֲבִי הַבָּנִים לְמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חָמֵשׁ בָּנוֹת: אַחַת מִבְּנוֹתֶיךָ מְקֻדֶּשֶׁת לְאֶחָד מִבָּנַי, וְקִבֵּל הָאָב הַקִּדּוּשִׁין, כָּל אַחַת צְרִיכָה גֵּט מִכָּל הָאַחִים. מֵת אֶחָד מֵהֶם, כָּל אַחַת צְרִיכָה אַרְבָּעָה גִּטִּין וַחֲלִיצָה מֵאֶחָד מֵהֶם:


כ
הָאָב שֶׁאָמַר: קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְמִי, אֲסוּרָה לְכָל הָעוֹלָם עַד שֶׁיֹּאמַר: נוֹדַע לִי לְמִי קִדַּשְׁתִּי. אֲפִלּוּ לֹא נוֹדַע לוֹ עַד שֶׁבָּגְרָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם הֶחָתָן עָמַד לְפָנָיו תְּחִילָה וְלֹא הִכִּירוֹ, וְאַחַר כָּךְ אָמַר שֶׁמַּכִּירוֹ, אֵינוֹ נֶאֱמָן (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הַתּוֹסָפוֹת):


כא
בָּא אֶחָד וְאָמַר בִּפְנֵי הָאָב (הָרַ''ן וְרַבֵּינוּ יְרוּחָם): אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ, נֶאֱמָן, וּמֻתֶּרֶת לוֹ, כֵּיוָן שֶׁהָאָב אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ. וּכְשֶׁכּוֹנְסָהּ, אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדְּשָׁהּ. אֲבָל אִם הָאָב מַכְחִישׁוֹ, יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן אֲפִלּוּ לְהַצְרִיכָהּ גֵּט:


כב
בָּאוּ שְׁנַיִם וְכָל אֶחָד אוֹמֵר: אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ, שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִין (כו) גֵּט. וְאִם רָצוּ, אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס. וְצָרִיךְ קִדּוּשִׁין (כז) כְּשֶׁכּוֹנְסָהּ, מֵאַחַר שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה כְּבָר מֵאַחֵר (הָרַ''ן וְהָרַשְׁבָּ''א):


כג
בָּא אֶחָד וּכְנָסָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּא אַחֵר וְאָמַר: אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ, אֵינוֹ נֶאֱמָן לְאָסְרָהּ (כח) עָלָיו. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ לֹא כְּנָסָהּ מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁהִתִּירוּהָ לִכָּנֵס כִּכְנָסָהּ דָּמֵי:


כד
הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: קִדַּשְׁתִּי אֶת עַצְמִי וְאֵינִי יוֹדַעַת לְמִי, וּבָא אֶחָד וְאָמַר: אֲנִי קִדַּשְׁתִּיךְ, נֶאֱמָן לִתֵּן לָהּ גֵּט לְהַתִּירָהּ לְעָלְמָא, אֲבָל לֹא לְכָנְסָהּ. וְאִם כְּנָסָהּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. וְאִם יֵשׁ עֵד אֶחָד שֶׁהוּא קִדְּשָׁהּ, מֻתָּר לְכָנְסָהּ לְכַתְּחִילָה (רַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר):


כה
הָאָב שֶׁאָמַר עַל בִּתּוֹ בְּעוֹדָהּ קְטַנָּה אוֹ נַעֲרָה: קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ, נֶאֱמָן לְפָסְלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. וְדַוְקָא שֶׁאָמַר: גֵּרַשְׁתִּיהָ, תּוֹךְ כְּדֵי דִּבּוּר לְקִדַּשְׁתִּיהָ, אֲבָל הֵיכָא שֶׁהֻחְזְקָה אֵשֶׁת אִישׁ עַל פִּיו, אֵינוֹ נֶאֱמָן לוֹמַר לְאַחַר זְמַן; גֵּרַשְׁתִּיהָ:


כו
אִם אַחַר שֶׁבָּגְרָה אָמַר: קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהָיְתָה קְטַנָּה, אֵינוֹ נֶאֱמָן:


כז
אָב שֶׁאָמַר שֶׁקִּדֵּשׁ בִּתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ קִדְּשָׁהּ לְאַחֵר וְאָמַר: קִדּוּשֵׁי רִאשׁוֹן הָיוּ בִּפְסוּלֵי עֵדוּת דְּאוֹרָיְתָא וְאֵינָם כְּלוּם, נֶאֱמָן. וְלִי נִרְאֶה, דַּוְקָא תּוֹךְ כְּדֵי דִּבּוּר נֶאֱמָן, וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסָמוּךְ סָעִיף כ''ה:

   

סימן לח - המקדש על תנאי וכל דיני תנאי
ובו ל''ט סעיפים
א
הַמְקַדֵּשׁ עַל (א) תְּנַאי, אִם נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ (ב) מְקֻדֶּשֶׁת, בֵּין שֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי מִן הָאִישׁ בֵּין שֶׁיִּהְיֶה מִן הָאִשָּׁה:


ב
כָּל תְּנַאי צָרִיךְ לִהְיוֹת בּוֹ אַרְבַּע דְּבָרִים, וְאֵלּוּ הֵן: שֶׁיִּהְיֶה כָּפוּל, וְשֶׁיִּהְיֶה הֵן שֶׁלּוֹ קֹדֶם לְלָאו, וְשֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי קֹדֶם (ג) לַמַּעֲשֶׂה, וְשֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי דָּבָר שֶׁאֶפְשָׁר (ד) לְקַיְּמוֹ. וְאִם חָסֵר הַתְּנַאי אֶחָד מֵהֶם, הֲרֵי הַתְּנַאי בָּטֵל, כְאִלּוּ אֵין שָׁם תְּנַאי כְּלָל, אֶלָּא תִּהְיֶה מְקֻדֶּשֶׁת מִיָּד, כְּאִלּוּ לֹא הִתְנָה כְּלָל. הִזְכִּיר לָאו קֹדֶם לְהֵן וְחָזַר וְהִזְכִּיר הַלָּאו אַחַר הֵן, הָוֵי תְּנַאי כְּאִלּוּ הִזְכִּיר הֵן קֹדֶם (ה) לְלָאו (הָרַ''ן פֶּרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ):


ג
כָּל הָאוֹמֵר: (ו) ''מֵעַכְשָׁו'', אוֹ ''עַל (ז) מְנָת'', אֵינוֹ צָרִיךְ לִכְפֹּל תְּנָאוֹ וְלֹא לְהַקְדִּים תְּנַאי (ח) לְמַעֲשֶׂה, אֲבָל צָרִיךְ לְהַתְנוֹת בְּדָבָר שֶׁאֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ. יֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ בְּאוֹמֵר: ''מֵעַכְשָׁו'', אוֹ ''עַל מְנָת'', צָרִיךְ לִהְיוֹת בַּתְּנַאי כָּל הָאַרְבָּעָה דְּבָרִים. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ לֹא פֵּרַשׁ כָּל דִּינֵי תְּנַאי, רַק אָמַר סְתָם שֶׁמַּתְנֶה כִּתְנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן, הָוֵי תְּנַאי (ט) גָּמוּר (הַגָּהוֹת מַיְמוֹנִי פֶּרֶק ו'):


ד
יֵשׁ אוֹמְרִים דְּלָא בָּעֵי שֶׁיִּהְיֶה בַּתְּנַאי אַרְבָּעָה דְּבָרִים אֵלּוּ אֶלָּא בְּמָקוֹם דְּאָתֵי מִנַּיְהוּ חֻמְרָא, וְלָא הֵיכָא דְּאָתֵי מִנַּיְהוּ (י) קֻלָּא. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים עוֹד, דְּאַף עַל גַּב דְּאִכָּא כָּל הָנֵי אַרְבָּעָה דְּבָרִים, בָּעִינָן גַּם כֵּן שֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי בְּדָבָר אֶחָד וְהַמַּעֲשֶׂה בְּדָבָר (יא) אַחֵר, אֲבָל אִם הַכֹּל הוּא בְּדָבָר אֶחָד, אֵינוֹ תְּנַאי (הָרֹא''שׁ וְהַטּוּר). וְיֵשׁ לָחוּשׁ לִדְבָרָיו לְחֻמְרָא. הִתְנָה עִמָּהּ שֶׁתֹּאכַל חֲזִיר אוֹ שְׁאָר אִסוּר דְּאוֹרָיְתָא, מִקְּרֵי אֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ (טוּר). אֲבָל הִתְנָה עִמָּהּ שֶׁתִּבָּעֵל לְאָסוּר לָהּ, מִקְּרֵי אִי אֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ, שֶׁאַחֵר לֹא (יב) יִתְרַצֶּה לָהּ (שָׁם). אֲבָל אִם הִתְנָה עִמָּהּ שֶׁפְּלוֹנִי יִתֵּן לוֹ חֲצֵרוֹ, אוֹ יַשִּׂיא בִּתּוֹ לִבְנוֹ, מִקְּרֵי אֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ, דַּהֲרֵי תּוּכַל לִתֵּן לִפְלוֹנִי מָמוֹן הַרְבֵּה עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה לַדָּבָר (גַּם זֶה שָׁם). וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קמ''ג סָעִיף י''ב:


ה
הִתְנָה בִּשְׁעַת הַקִּידוּשִׁין שֶׁלֹּא יְהֵא לָהּ שְׁאֵר וּכְסוּת, תְּנָאוֹ (יג) קַיָּם, וְאֵינוֹ מִתְחַיֵּב לָהּ בָּהֶם. אֲבָל אִם הִתְנָה שֶׁלֹּא יִתְחַיֵּב בְּעוֹנָה, תְּנָאוֹ (יד) בָּטֵל וְחַיָּב בָּהּ. הגה: דְּכָל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְאֵינוֹ מָמוֹן, תְּנָאוֹ בָּטֵל (דַּעַת עַצְמוֹ). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל מַה דְּתָקוּן (טו) רַבָּנָן הָוֵי כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (הַגָּהַת מָרְדְּכַי רֵישׁ הַכּוֹתֵב):


ו
נָתַן לָהּ פְּרוּטָה וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזֶה עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִיךְ (טז) מָנֶה, כְּשֶׁיִּתְקַיֵּם הַתְּנַאי יָחוּלוּ הַקִּדּוּשִׁין לְמַפְרֵעַ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אָמַר: ''מֵעַכְשָׁו'', שֶׁכָּל הָאוֹמֵר: ''עַל מְנָת'', כְּאוֹמֵר: ''מֵעַכְשָׁו'', דָּמֵי. וְאִם קִבְּלָה קִדּוּשִׁין מֵאַחֵר קֹדֶם שֶׁיִּתְקַיֵּם הַתְּנַאי, וְאַחַר כָּךְ נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, אֵין קִדּוּשֵׁי הַשֵּׁנִי כִּלוּם. וְאִם אָמַר לָהּ: עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִיךְ מָנֶה תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אִם נָתַן לָהּ תּוֹךְ שִׁלֹשִׁים יוֹם, הֲווֹ קִדּוּשִׁין לְמַפְרֵעַ; וְאִם לֹא נָתַן תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, וְאִם קִבְּלָה קִדּוּשִׁין מֵאַחֵר תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְכִי שָׁלְמוּ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אִם לֹא קִיֵּם רִאשׁוֹן תְּנָאוֹ, פָּקְעוּ קִדּוּשֵׁי קַמָּא וְגָמְרוּ קִדּוּשֵׁי בָּתְרָא וְאֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט מֵרִאשׁוֹן. וְאִם קִיֵּם רִאשׁוֹן תְּנָאוֹ, אֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט מִשֵּׁנִי:


ז
לֹא אָמַר לָהּ: עַל מְנָת, אֶלָּא אָמַר: אִם אֶתֵּן לִיךְ מָנֶה תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם תְּהֵא מְקֻדֶּשֶׁת לִי בִּפְרוּטָה זוֹ, אֵין הַקִּדּוּשִׁין חָלִים אֶלָּא מִשָּׁעָה שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ. לְפִיכָךְ, אִם קִדְּשָׁהּ אַחֵר קֹדֶם שֶׁיִּתְקַיֵּם הַתְּנַאי, מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. וְעַיֵּן לְקַמָּן סוֹף סָעִיף ט', בְּסָמוּךְ:


ח
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה (יז) אָבִי, רָצָה הָאָב, מְקֻדֶּשֶׁת; לֹא רָצָה, אוֹ שֶׁשָּׁתַק אוֹ שֶׁמֵּת קֹדֶם שֶׁיִּשְׁמַע הַדָּבָר, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


ט
עַל מְנָת שֶׁלֹּא יִמְחֶה אָבִי, וְשָׁמַע וּמִחָה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת; לֹא מִחָה, אוֹ שֶׁמֵּת, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. וְעַיֵּן בְּסָמוּךְ סוֹף סָעִיף י'. מֵת הַבֵּן וְאַחַר כָּךְ שָׁמַע הָאָב, מְלַמְּדִין אֶת הָאָב שֶׁיֹּאמַר: אֵינִי רוֹצֶה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ קִידוּשִׁין וְלֹא תִּפֹּל לִפְנֵי הַיָּבָם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, דְּאוֹמֵר: עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה, דִּינוֹ כְּאוֹמֵר: עַל מְנָת שֶׁלֹּא יִמְחֶה. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁדִּינוֹ כְּאוֹמֵר: עַל מְנָת (יח) שֶׁיִּשְׁתֹּק:


י
אָמַר: עַל מְנָת שֶׁיֹּאמַר הֵן, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר בִּתְחִלָּה: אֵינִי רוֹצֶה, כָּל שֶׁחָזַר וְאָמַר: הֵן, נִתְקַיֵּם (יט) הַתְּנַאי. וְלָכֵן לְעוֹלָם הָוֵי סָפֵק, עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב. וְהָאוֹמֵר: עַל מְנָת שֶׁיִּשְׁתֹּק, אִם שָׁתַק בִּשְׁעַת שְׁמִיעָה, מְקֻדֶּשֶׁת, אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וּמִחָה. הגה: מִיהוּ, אִם לֹא הָיָה (כ) בְּבֵיתוֹ כְּשֶׁשָּׁמַע, וּכְשֶׁבָּא לְבֵיתוֹ מִחָה, הָוֵי מְחָאָה, דְּמַה שֶּׁשָּׁתַק בִּתְחִילָה מִשּׁוּם שֶׁלֹּא הָיָה בְּבֵיתוֹ (כָּךְ מַשְׁמַע לְרִיבָ''שׁ סִימָן י''ד וְקצ''ג). וְאִם מִחָה בִּשְׁעַת שְׁמִיעָה, אֲפִלּוּ חָזַר וְנִתְרַצָּה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. מֵת הָאָב עַד שֶׁלֹּא שָׁמַע, מְקֻדֶּשֶׁת. וְהָאוֹמֵר: עַל מְנָת שֶׁלֹּא יִמְחֶה, כָּל זְמַן שֶׁמִּחָה נִתְבַּטֵּל הַתְּנַאי, אֲפִלּוּ נִתְרַצָּה בִּשְׁעַת שְׁמִיעָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, דְּאִם אָמַר: ''הֵן'' פַּעַם אַחַת, שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל (כא) לִמְחוֹת (טוּר):


יא
מֵת הַבֵּן, מְלַמְּדִין אֶת הָאָב שֶׁיִּמְחֶה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּזָּקֵק לְיָבָם:


יב
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי בִּפְרוּטָה עַל מְנָת שֶׁאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ כְּפוֹעֵל אוֹ אֲדַבֵּר עָלַיִךְ (כב) לַשִּׁלְטוֹן, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁעָשָׂה עִמָּהּ כְּפוֹעֵל אוֹ דִּבֵּר עָלֶיהָ לַשִּׁלְטוֹן, מְקֻדֶּשֶׁת בְּוַדַּאי; וְאִם אֵין עֵדִים, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק:


יג
לֹא נָתַן לָהּ כְּלוּם, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּשְׂכַר שֶׁאֶעֱשֶׂה (כג) עִמָּךְ כְּפוֹעֵל אוֹ שֶׁאֲדַבֵּר עָלַיִךְ לַשִּׁלְטוֹן, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁיֶּשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף וַהֲוָה לֵהּ מְקַדֵּשׁ בְּמִלְוֶה:


יד
עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי מָנֶה, אִם יָדוּעַ בְּעֵדִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָנֶה, מְקֻדֶּשֶׁת בְּוַדַּאי; וְאִם אֵין יָדוּעַ, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, אֲפִלּוּ הוּא אוֹמֵר: אֵין בְּיָדִי:


טו
עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי (כד) מָנֶה (כה) בְּיַד פְּלוֹנִי, אִם יָדוּעַ בֵּעֵדִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָנֶה בְּיַד פְּלוֹנִי, מְקֻדֶּשֶׁת בְּוַדַּאי; וְאִם אֵין יָדוּעַ, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, אֲפִלּוּ אוֹמֵר אוֹתוֹ פְּלוֹנִי: אֵין לוֹ בְּיָדִי:


טז
עַל מְנָת שֶׁיֹּאמַר פְּלוֹנִי שֶׁיֵּשׁ לִי מָנֶה בְּיָדוֹ, אָמַר: יֵשׁ לוֹ (כו) בְּיָדִי, מְקֻדֶּשֶׁת; לֹא אָמַר: יֵשׁ לוֹ בְּיָדִי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


יז
עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי מָנֶה בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אִם יֵשׁ לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת; וְאִם אֵין לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁאָמַר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם וְהוּא מִתְכַּוֵּן לְקַלְקְלָהּ:


יח
עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ מָנֶה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת עַד שֶׁיַּרְאֶנָּה מָנֶה שֶׁלּוֹ. וַאֲפִלּוּ הֶרְאָה לָהּ מָנֶה שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּעִסְקָא מֵאֲחֵרִים, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ הִגִּיעַ מֵחֶלְקוֹ מִן הָרֶוַח מָנֶה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, מֵאַחַר שֶׁעֲדַיִן לֹא (כז) חִלְּקוּ (רַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר). הֶרְאָה לָהּ מָנֶה מִשֶּׁלּוֹ, וְהִיא מְשֻׁעְבֶּדֶת (כח) לְבַעַל חוֹב, מְקֻדֶּשֶׁת (ר''י בְּשֵׁם הָרַמָ''ה). לֹא הָיָה לוֹ בִּשְׁעַת קִדּוּשִׁין, וְהִרְוִיחַ אַחַר כָּךְ וְהֶרְאָה לָהּ, יֵשׁ אוֹמְרִים דִּמְקֻדֶּשֶׁת (טוּר). אֲבָל בְּאוֹמֵר לָהּ: עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי, לְכֻלֵּי עָלְמָא בִּכְהַאי גַּוְנָא אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (סְבָרַת הָרַב), וְלָא חַיְשִׁינָן דִּילְמָא מַרְאֶה לָהּ בָּתַר הָכִי לְמֶהֱוֵי סְפֵק קִדּוּשִׁין (טוּר). אָמַר לָהּ: עַל מְנָת לְהָבִיא לָהּ מָאתַיִם זוּז, דִּינוֹ כְּמוֹ בְּעַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ מָנֶה, וְצָרִיךְ לִהְיוֹת מִשֶּׁלּוֹ (הָרַשְׁבָּ''א בִּתְשׁוּבָה, הוּבְאָה בְּבֵית יוֹסֵף):


יט
עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי בֵּית כּוֹר עָפָר, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת; וְאִם לָאו, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ, וְהוּא אוֹמֵר: אֵין לִי, כְּדֵי לְקַלְקְלָהּ:


כ
הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בָּזֶה עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי בֵּית כּוֹר עָפָר בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אִם יֵשׁ לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת בְּוַדַּאי; וְאִם לָאו, מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ שָׁם וְהוּא מִתְכַּוֵּן לְקַלְקְלָהּ:


כא
עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ בֵּית כּוֹר עָפָר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וְיַרְאֶנָּה; וְאִם הֶרְאָהּ שֶׁשָּׂכַר מֵאֲחֵרִים, אוֹ שֶׁלָּקַח בַּאֲרִיסוּת, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: אֲבָל יֵשׁ לוֹ קַרְקַע שֶׁמַּעֲלֶה מִמֶּנּוּ מַס, הֲרֵי הִיא מְקֻדֶּשֶׁת, דְּהָא הַקַּרְקַע שֶׁלּוֹ, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא לוֹ בִּכְדֵי בֵּית כּוֹר עָפָר שֶׁאֵינוֹ מַעֲלֶה מַס, דְּעַל מְנָת שֶׁיְּהֵא לוֹ בֵּית כּוֹר עָפָר שֶׁלּוֹ גָּמוּר מַשְׁמָע (הָרַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר):


כב
הָיָה לוֹ בֵּית כּוֹר עָפָר וְהָיוּ בּוֹ בְּקָעִים עֲמֻקִּים עֲשָׂרָה טְפָחִים אוֹ סְלָעִים גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים, אִם הָיוּ הַבְּקָעִים מְלֵאִים מַיִם, הֲרֵי הֵן כִּסְלָעִים וְאֵין נִמְדָּדִין עִמּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לִזְרִיעָה; וְאִם אֵינָם מְלֵאִים מַיִם, נִמְדָּדִים עִמּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִים לִזְרִיעָה. וּבוֹר מָלֵא מַיִם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ בַּר זְרִיעָה, נִמְדָּד עִמּוֹ:


כג
בֵּית כּוֹר עָפָר שֶׁאָמְרוּ, צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בְּמָקוֹם אֶחָד. וּסְלָעִים וּבְקָעִים אֵינָן מַפְסִיקִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן נִמְדָּדִים עִמּוֹ (הָרַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א). אֲבָל אִם הָיָה בִּשְׁנַיִם אוֹ בִּשְׁלשָׁה מְקוֹמוֹת מְחֻלָּקִים לְגַמְרֵי, אֵין מִצְטָרְפִין:


כד
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי עָשִׁיר, וְנִמְצָא עָנִי, אוֹ עָנִי וְנִמְצָא עָשִׁיר; עַל מְנָת שֶׁאֲנִי כֹּהֵן וְנִמְצָא לֵוִי, אוֹ לֵוִי וְנִמְצָא כֹּהֵן; נָתִין וְנִמְצָא מַמְזֵר, אוֹ מַמְזֵר וְנִמְצָא נָתִין; בֶּן עִיר וְנִמְצָא (כט) בֶּן כְּרַךְ, בֶּן כְּרַךְ וְנִמְצָא בֶּן עִיר; עַל מְנָת שֶׁבֵּיתִי קָרוֹב לַמֶּרְחָץ וְנִמְצָא רָחוֹק, רָחוֹק וְנִמְצָא קָרוֹב; עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי שִׁפְחָה אוֹ בַּת גְּדוֹלָה אוֹ אוֹפָה וְאֵין לוֹ, עַל מְנָת שֶׁאֵין לוֹ וְיֵשׁ לוֹ; עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים וְאֵין לוֹ, עַל מְנָת שֶׁאֵין לוֹ וְיֵשׁ לוֹ; בְּכָל אֵלּוּ, אוֹ שֶׁאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכוֹס זֶה שֶׁל יַיִן וְנִמְצָא (ל) שֶׁל דְּבַשׁ, אוֹ דְּבַשׁ (לא) וְנִמְצָא מַיִם, כְּגוֹן שֶׁהָיָה מְכֻסֶה וְלֹא (לב) הִכִּירָה בּוֹ עַד אַחַר כָּךְ, בְּכָל אֵלּוּ וְהַדּוֹמֶה לָהֶם, אֲפִלּוּ אָמְרָה: בְּלִבִּי הָיָה לְהִתְקַדֵּשׁ לוֹ אֲפִלּוּ לֹא יִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, לֹא שְׁנָא אִם קִבְּלָה הִיא הַקִּדּוּשִׁין, לֹא שְׁנָא אָמְרָה לְשָׁלִיחַ לְקַבְּלָם בִּתְנַאי וְשִׁנָּה הַשָּׁלִיחַ. וְכֵן אִם הִיא הִטְעַתּוּ, אֲפִלּוּ אָמַר: בְּלִבִּי הָיָה לְקַדְּשָׁהּ אַף עַל פִּי שֶׁהִטְעַנִי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: אֶלָּא אִם כֵּן אָמְרָה כֵּן (לג) בְּפֵרוּשׁ בִּשְׁעַת הַקִּדּוּשִׁין וְשָׁמַע הַבַּעַל וְשָׁתַק (טוּר). וְכֵן אִם הִיא (לד) הִטְעַתּוּ (וְאָמַר בְּפֵרוּשׁ וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יִהְיֶה כֵּן), קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין. אֲבָל אִם כְּנָסָהּ סְתָם וְאָמַר: כְּסָבוּר הָיִיתִי שֶׁהִיא כֹּהֶנֶת, וְהִיא לְוִיָּה, אוֹ לְוִיָּה וְהִיא כֹּהֶנֶת, עֲשִׁירָה וְהִיא עֲנִיָּה, עֲנִיָּה וְהִיא עֲשִׁירָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


כה
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ לִקְרוֹת, צָרִיךְ שֶׁיִּקְרָא הַתּוֹרָה וִיתַרְגֵּם אוֹתָהּ תַּרְגּוּם אֻנְקְלוֹס הַגֵּר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם יוֹדֵעַ לִקְרוֹת וּלְתַרְגֵּם שְׁלשָׁה פְּסוּקִים, סָגֵי. וְאִם אָמַר לָהּ: עַל מְנָת שֶׁאֲנִי קָרָאָה, צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹדֵעַ תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים בְּדִקְדּוּק יָפֶה:


כו
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ לִשְׁנוֹת, צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹדֵעַ הַמִּשְׁנָה. (לה) וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם יוֹדֵעַ מִדְרְשֵׁי הַתַּלְמוּד, (לו) מְקֻדֶּשֶׁת (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ). וְאִם אָמַר: עַל מְנָת שֶׁאֲנִי תַּנָּאָה, צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹדֵעַ לִקְרוֹת הַמִּשְׁנָה וְסִפְרָא וְסִפְרִי וְתוֹסֶפְתָּא שֶׁל רַבִּי חִיָּא:


כז
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי תַּלְמִיד, כָּל שֶׁשּׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ דָּבָר אֶחָד בְּתַלְמוּדוֹ, וְאוֹמְרוֹ, וַאֲפִלּוּ בְּהִלְכוֹת (לז) הֶחָג שֶׁמְּלַמְּדִים אוֹתָן בָּרַבִּים מִדְּבָרִים הַקַּלִּים סָמוּךְ לֶחָג כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ כָּל הָעָם בְּקִיאִין בָּהֶם:


כח
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי (לח) חָכָם, כָּל שֶׁשּׁוֹאֲלִים אוֹתוֹ דְּבַר חָכְמָה, דְּהַיְנוּ דָּבָר הַתָּלוּי בִּסְבָרָא, בְּכָל מָקוֹם, (לט) וְאוֹמְרָהּ:


כט
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי גִּבּוֹר, כָּל שֶׁחֲבֵרָיו מִתְיָרְאִים מִמֶּנּוּ מִפְּנֵי גְּבוּרָתוֹ:


ל
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי עָשִׁיר, כָּל שֶׁבְּנֵי עִירוֹ מְכַבְּדִים אוֹתוֹ מִפְּנֵי עָשְׁרוֹ:


לא
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי צַדִּיק, אֲפִלּוּ רָשָׁע גָּמוּר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא הִרְהֵר תְּשׁוּבָה (מ) בְּלִבּוֹ:


לב
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי רָשָׁע, אֲפִלּוּ צַדִּיק גָּמוּר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק, שֶׁמָּא הִרְהֵר עֲבוֹדַת אֱלִילִים בְּלִבּוֹ:


לג
עַל מְנָת שֶׁאֲנִי בֶּן עִיר, וְנִמְצָא בֶּן עִיר וּבֶן כְּרַךְ; עַל מְנָת שֶׁאֲנִי בַּשָּׂם, וְנִמְצָא בַּשָּׂם וּבֻרְסְקִי (פֵּרוּשׁ, אֻמָּן לְעַבֵּד הָעוֹרוֹת); עַל מְנָת שֶׁשְּׁמִי יוֹסֵף, וְנִמְצָא שְׁמוֹ יוֹסֵף וְשִׁמְעוֹן; הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם אָמַר לָהּ: עַל מְנָת שֶׁאֵין שְׁמִי (מא) אֶלָּא יוֹסֵף, וְנִמְצָא שְׁמוֹ יוֹסֵף וְשִׁמְעוֹן; שֶׁאֵינִי אֶלָּא בֶּן עִיר, וְנִמְצָא בֶּן עִיר וּבֶן כְּרַךְ; שֶׁאֵינִי אֶלָּא בַּשָּׂם, וְנִמְצָא בַּשָּׂם וּבֻרְסְקִי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:


לד
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְחָזַר בּוֹ מִיָּד הוּא אוֹ הִיא, אַף עַל פִּי שֶׁחָזְרוּ בְּתוֹךְ כְּדֵי דִּבּוּר, אֵין חֲזָרָתַם כְּלוּם וַהֲרֵי הִיא (מב) מְקֻדֶּשֶׁת:


לה
הַמְקַדֵּשׁ עַל תְּנַאי, וְחָזַר אַחַר כַּמָּה יָמִים וּבִטֵּל הַתְּנַאי, אַף עַל פִּי שֶׁבִּטְּלוֹ (מג) בֵּינוֹ לְבֵינָהּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֵדִים, בָּטֵל הַתְּנַאי וַהֲרֵי הִיא מְקֻדֶּשֶׁת סְתָם. וְכֵן אִם הָיָה הַתְּנַאי מִן הָאִשָּׁה וּבִטְּלָה אוֹתוֹ בֵּינָהּ וּבֵינוֹ, בָּטֵל הַתְּנַאי. לְפִיכָךְ, הַמְקַדֵּשׁ עַל תְּנַאי וּבָעַל סְתָם, אוֹ כָּנַס (מד) סְתָם, הֲרֵי זוֹ צְרִיכָה גֵּט אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי, שֶׁמָּא בִּטֵּל הַתְּנַאי כְּשֶׁבָּעַל אוֹ כְּשֶׁכָּנַס. וְאִם קִדְּשָׁהּ אַחֵר, צְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם (דַּעַת עַצְמוֹ):


לו
אָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּפְרוּטָה זוֹ עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִיךְ מָנֶה, וְאַחַר כָּךְ אָמַר שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְקַיֵּם תְּנָאוֹ לְעוֹלָם, אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְקַיְּמוֹ, אֶלָּא קִדּוּשָׁיו בְּטֵלִים וְאֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט. וּמִכָּל מָקוֹם בַּעַל נֶפֶשׁ לֹא יִשָּׂאֶנָּה בְּלֹא גֵּט, שֶׁמָּא אַחַר כָּךְ יֹאמַר שֶׁרוֹצֶה לְקַיֵּם הַתְּנַאי, לְקַלְקְלָהּ עַל הַשֵּׁנִי. וְאִם אָמַר שֶׁעֲדַיִן רוֹצֶה לְקַיְּמוֹ, אֵין יְכוֹלִים לְכֹפוֹ (מה) כָּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, כְּדִין זְמַן שֶׁנּוֹתְנִים לִבְתוּלָה, וּמִשְּׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְאֵילָךְ כּוֹתְבִין עָלָיו אִגֶּרֶת מֶרֶד. וְאִם מֵת קֹדֶם שֶׁקִיֵּם הַתְּנַאי, אֲפִלּוּ חֲלִיצָה לֹא בָּעֲיָא. וְאִם מָחֲלָה הִיא הַתְּנַאי בְּחַיֵּי (מו) הַמְקַדֵּשׁ, גָּמְרוּ הַקִּדּוּשִׁין מִיָּד, כְּאִלּוּ קִיְּמוֹ. וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא כְּנָסָהּ, אֲבָל כְּנָסָהּ, מְקֻדֶּשֶׁת מִיָּד, דְּמִסְתָמָא בִּשְׁעַת כְּנִיסָתָה (מז) לַחֻפָּה מָחֲלָה לַתְּנַאי, וְחַיָּב לִתֵּן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ:


לז
מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְקִדֵּשׁ עַל תְּנַאי: אִם בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ תִּהְיֶה מְקֻדֶּשֶׁת מֵעַכְשָׁו, וְקֹדֶם שֶׁהָלַךְ נִתְרַצּוּ שְׁנֵיהֶם לְהַאֲרִיךְ (מח) הַזְּמַן, וְעָבַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְלֹא בָּא, וּבָא קֹדֶם הַזְּמַן הָאַחֲרוֹן, הָוֵי קִידוּשִׁין, דְּכָל מַעֲשֶׂה שֶׁנַּעֲשָׂה עַל תְּנַאי יָכוֹל לְבַטֵּל הַתְּנַאי אוֹ לְהוֹסִיף אוֹ לִגְרֹעַ מִמֶּנּוּ (הָרֹא''שׁ וְר' יְרוּחָם). וַאֲפִלּוּ נִתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת, הֲווֹ קִדּוּשִׁין לְמַפְרֵעַ כְּשֶׁנִּתְקַיֵּם תְּנַאי הַשֵּׁנִי:


לח
בְּקִדּוּשִׁין, תְּנַאי שֶׁהוּא לְטוֹבָתוֹ, כְּגוֹן עַל מְנָת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין אוֹ שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים, יָכוֹל לְבַטְּלוֹ. אֲבָל אִם הוּא לְטוֹבַת הָאִשָּׁה, כְּגוֹן עַל מְנָת (מט) שֶׁאֶתֵּן לִיךְ מָאתַיִם זוּז, נְהִי שֶׁהַתְּנַאי יָכוֹל לְבַטֵּל, מִכָּל מָקוֹם אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אִם לֹא יִתֵּן לָהּ מָאתַיִם זוּז:


לט
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי חוּץ מִפְּלוֹנִי, כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא תֵּאָסֵר עָלָיו, אֶלָּא תִּהְיֶה אֵשֶׁת אִישׁ לְכָל הָעוֹלָם וְלִפְלוֹנִי כִּפְנוּיָה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (נ) מִסָפֵק. אֲבָל אִם אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁתִּהְיֶה מֻתֶּרֶת לִפְלוֹנִי, הֲרֵי זֶה מְקֻדֶּשֶׁת וְתִהְיֶה אֲסוּרָה עָלָיו כִּשְׁאָר הָעָם, מִפְּנֵי שֶׁהִתְנָה בְּדָבָר שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ. הגה: אִם חוֹלְקִין אִם נִתְקַיֵּם הַתְּנַאי (נא) אוֹ לֹא, יֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל תְּנַאי שֶׁהוּא בְּקוּם וַעֲשֵׂה אֵין אֶחָד מֵהֶם נֶאֱמָן לוֹמַר שֶׁקִּיֵּם תְּנַאי שֶׁהָיָה עָלָיו לְקַיֵּם, אֶלָּא צָרִיךְ עֵדִים; אֲבָל תְּנַאי שֶׁהוּא בְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, כָּל אֶחָד מֵהֶם נֶאֱמָן, אִם אֵין שֶׁכְּנֶגְדּוֹ מַכְחִישׁוֹ (הָרַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר בְּשֵׁם הָאַחֲרוֹנִים). וְיֵשׁ אוֹמְרִים דַּאֲפִלּוּ בְּקוּם וְעֲשֵׂה נַמֵּי נֶאֱמָן, כָּל שֶׁאֵין כְּנֶגְדּוֹ מַכְחִישׁוֹ (הָרַמְבַּ''ן וְר''י):

   

סימן לט - המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ומומין, ועל מי להביא ראיה אם נמצאו,
ובו ז' סעיפים
א
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים, וְנִמְצָא עָלֶיהָ אֶחָד מִשְּׁלשָׁה נְדָרִים אֵלּוּ שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַקְפִּיד עֲלֵיהֶם: שֶׁלֹּא תֹּאכַל בָּשָׂר, אוֹ שֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה יַיִן, אוֹ שֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּמִינֵי צִבְעוֹנִים, אֵינָהּ (א) מְקֻדֶּשֶׁת. וְאֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט (טוּר). וְהוּא הַדִּין לִנְדָרִים שֶׁבֵּינוֹ (ב) לְבֵינָהּ דְּהָוֵי בִּכְלַל נְדָרִים שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַקְפִּיד עֲלֵיהֶם. נִמְצָא עָלֶיהָ נֶדֶר חוּץ מֵאֵלּוּ, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא אוֹמֵר: מַקְפִּיד אֲנִי אֲפִלּוּ עַל זֶה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם אָמַר לָהּ: עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלַיִךְ כָּל נֶדֶר, אֲפִלּוּ נִמְצָא שֶׁנָּדְרָה שֶׁלֹּא תֹּאכַל חָרוּבִין, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר שֶׁחוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא תֵּלֵךְ אֵצֶל חָכָם וְיַתִּיר לָהּ וְלָכֵן אֲסוּרָה לְהִנָּשֵׂא בְּלֹא גֵּט:


ב
הָיוּ עָלֶיהָ נְדָרִים, וְהָלְכָה אֵצֶל חָכָם וְהִתִּירָהּ, מְקֻדֶּשֶׁת. וַאֲפִלּוּ הִיא אִשָּׁה חֲשׁוּבָה. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, שֶׁהִתִּירָהּ חָכָם קֹדֶם שֶׁנּוֹדְעוּ לַבַּעַל, אֲבָל אִם נוֹדְעוּ לַבַּעַל קֹדֶם שֶׁהִתִּירָהּ, מִיָּד נִתְבַּטְּלוּ הַקִּדּוּשִׁין. וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, שֶׁאִם הִיא אִשָּׁה חֲשׁוּבָה, אֲפִלּוּ אִם קֹדֶם שֶׁנּוֹדְעוּ לַבַּעַל הִתִּירָהּ חָכָם, הִיא סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם קִדְּשָׁהּ עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים, וּבָעַל סְתָם, עַיֵּן לְעֵיל סִימָן ל''ח סָעִיף ל''ה:


ג
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין, וְנִמְצְאוּ בָּהּ אֶחָד מִן הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בְּנָשִׁים, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. נִמְצָא בָּהּ מוּם (ג) אַחֵר חוּץ מֵאוֹתָם הַמּוּמִין, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר: מַקְפִּיד אֲנִי אֲפִלּוּ עַל זֶה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת:


ד
וּמַה הֵן הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בְּנָשִׁים, כָּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים (ד) בְּכֹהֲנִים פּוֹסְלִים בְּנָשִׁים, וְיוֹתֵר עֲלֵיהֶם בְּנָשִׁים: רֵיחַ רַע, וְזֵעָה, וְרֵיחַ הַפֶּה, וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַף רֵיחַ הַחֹטֶם (מָרְדְּכַי בְּשֵׁם הָר''ם), וְקוֹל עָבֶה, וְדַדֶּיהָ גַּסִים מֵחַבְרוֹתֶיהָ טֶפַח, וְטֶפַח בֵּין דַּד לְדַד, וּנְשִׁיכַת כֶּלֶב וְנַעֲשָׂה הַמָּקוֹם צַלֶּקֶת (פֵּרוּשׁ, שֶׁנִּתְרַפְּאָה הַמַּכָּה וְקָרַם עָלֶיהָ עוֹר וְלֹא נִשְׁאַר אֶלָּא רֹשֶׁם הַמַּכָּה), וְשׁוּמָא (פֵּרוּשׁ, וירואה בְּלַעַ''ז רַשִׁ''י) שֶׁעַל הַפַּדַּחַת, אֲפִלּוּ הָיְתָה קְטַנָּה בְּיוֹתֵר, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהּ שֵׂעָר, וְזוֹ הִיא הַשּׁוּמָא שֶׁיְּתֵרָה אִשָּׁה עַל הַכֹּהֲנִים, וְהוּא שֶׁעוֹמֶדֶת תַּחַת כִּפָּה שֶׁבְּרֹאשָׁהּ, פְּעָמִים נִרְאֵית וּפְעָמִים אֵינָהּ נִרְאֵית, שֶׁאִם תָּמִיד נִרְאֵית, הֲרֵי רָאָה (ה) וְנִתְפַּיֵּס, וְאִם תָּמִיד אֵינָהּ (ו) נִרְאֵית, אֵינוֹ מוּם. הגה: וְאִם יֵשׁ מֶרְחָץ בָּעִיר, אֲפִלּוּ מוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר אֵין מְבַטְּלִים. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, כְּשֶׁדֶּרֶךְ הַבָּנוֹת לֵילֵךְ לַמֶּרְחָץ בְּגָלוּי, אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁאֵין הַבָּנוֹת הוֹלְכוֹת לַמֶּרְחָץ, רַק בַּלַּיְלָה וּבְהֵחָבֵא, אֲפִלּוּ מוּמִין שֶׁבְּגָלוּי מְבַטְּלִין. נִכְפֶּה, אִם הוּא לִזְמַן קָבוּעַ, הָוֵי מוּם שֶׁבַּסֵּתֶר; וְאִם אֵינוֹ לִזְמַן קָבוּעַ, הָוֵי מוּם שֶׁבְּגָלוּי. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קי''ז עוֹד מִדִּינֵי מוּמִין. יֵשׁ אוֹמְרִים דְּנִכְפֶּה (ז) וְרֵיחַ הַפֶּה אֵין חִלּוּק בֵּין מֶרְחָץ בָּעִיר אוֹ לֹא (רַבִּי יְרוּחָם נָתִיב כ''ג):


ה
הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה סְתָם, וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בְּנָשִׁים, אוֹ נִמְצָא עָלֶיהָ אֶחָד מִנְּדָרִים שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַקְפִּיד עֲלֵיהֶם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (ח) מִסָפֵק:


ו
קִדְּשָׁהּ עַל מְנָת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין, וְהָיוּ בָּהּ מוּמִין וְהָלְכָה אֵצֶל רוֹפֵא וְרִפֵּא (ט) אוֹתָהּ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם הִתְנָה הָאִשָּׁה (עַל מְנָת) שֶׁאֵין בּוֹ מוּמִין, וְהָיוּ בּוֹ מוּמִין וְהָלַךְ אֵצֶל (י) רוֹפֵא וְרִפְּאוֹ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, שֶׁאֵין גְּנַאי לָאִישׁ בְּמוּמִין שֶׁכְּבָר נִתְרַפְּאוּ, וְהָאִשָּׁה אֵינָהּ מַקְפֶּדֶת עַל זֹאת:


ז
קִדְּשָׁהּ עַל מְנָת שֶׁלֹּא יִהְיוּ בָּהּ מוּמִין, וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין וְרִפְּאָן הָרוֹפֵא, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת (יא) לְמַפְרֵעַ:

   

סימן מ - דין המקדש לאחר זמן, כגון לאחר שתלד ודומיו
ובו ח' סעיפים
א
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בִּפְרוּטָה זוֹ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם; וְאִם חָזַר בּוֹ בְּתוֹךְ הַשְּׁלשִׁים יוֹם, אוֹ חָזְרָה הִיא, אֵינָהּ (א) מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאִם קִדְּשָׁהּ (ב) בִּשְׁטָר וְאֵינוֹ בְּעַיִן לְאַחַר (ג) שְׁלֹשִים יוֹם, אֶלָּא נִקְרַע אוֹ נֶאֱבַד תּוֹךְ שְׁלֹשִים, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת (הָרַ''ן פֶּרֶק הָאוֹמֵר). הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה עַל שְׁלֹשִים יוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת לְעוֹלָם (שָׁם):


ב
בָּא שֵׁנִי וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי לְעוֹלָם, לְפִי שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁקִּדְּשָׁהּ הַשֵּׁנִי לֹא הָיְתָה מְקֻדֶּשֶׁת וְתָפְסוּ בָּהּ קִדּוּשֵׁי שֵׁנִי וְנַעֲשֵׂית אֵשֶׁת אִישׁ, וּלְאַחַר הַשְּׁלשִׁים יוֹם כְּשֶׁיָּבוֹאוּ קִדּוּשֵׁי רִאשׁוֹן יִמְצְאוּ אוֹתָהּ אֵשֶׁת אִישׁ, וְנִמְצָא הָרִאשׁוֹן כְּמִי שֶׁקִּדֵּשׁ אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ. אֲבָל אִם מֵת הַשֵּׁנִי אוֹ גֵּרְשָׁהּ תּוֹךְ שְׁלֹשִים, חָזְרוּ קִדּוּשֵׁי רִאשׁוֹן (טוּר בְּשֵׁם יֵשׁ אוֹמְרִים) וְלָכֵן צְרִיכָה גֵּט מִן הָרִאשׁוֹן, וְיֵשׁ חוֹלְקִין (טוּר בְּשֵׁם הָרֹא''שׁ):


ג
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בִּפְרוּטָה זוֹ מֵעַכְשָׁו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ הַשְּׁלשִׁים יוֹם, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת מִסָפֵק לִשְׁנֵיהֶם; לְפִיכָךְ, שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִין גֵּט, בֵּין בְּתוֹךְ הַשְּׁלשִׁים יוֹם וּבֵין לְאַחַר הַשְּׁלשִׁים יוֹם:


ד
אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבָא אַחֵר וְאָמַר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁו וּלְאַחַר עֶשְׂרִים יוֹם, וּבָא אֶחָד וְאָמַר: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁו וּלְאַחַר עֲשָׂרָה יָמִים, אֲפִלּוּ הֵם מֵאָה עַל הַסֵדֶר הַזֶּה, קִדּוּשֵׁי כֻּלָּם תּוֹפְסִין בָּהּ וּצְרִיכָה גֵּט מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד, מִפְּנֵי שֶׁהִיא סְפֵק מְקֻדֶּשֶׁת מִכֻּלָּן:


ה
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בִּפְרוּטָה זוֹ לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּר, לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּרִי, לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר, לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי, לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעֲלֵךְ, לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתֵךְ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל עַתָּה לְקַדְּשָׁהּ:


ו
הָאוֹמֵר לִיבָמָה: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בִּפְרוּטָה זוֹ לְאַחַר שֶׁיַּחֲלֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת:


ז
הַנּוֹתֵן שְׁתֵּי פְּרוּטוֹת לְאִשָּׁה, וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי הַיּוֹם בְּאַחַת, וּבְאַחַת לְאַחַר שֶׁאֲגָרְשֵׁךְ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וּכְשֶׁיְּגָרֵשׁ אוֹתָהּ תִּהְיֶה סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל אִם נָתַן פְּרוּטָה לְאֵשֶׁת אִישׁ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לְאַחַר שֶׁתִּתְגָּרְשִׁי, אוֹ אִם נָתַן פְּרוּטָה לְאִשְׁתּוֹ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֲגָרְשֵׁךְ, אֵינוֹ כְּלוּם:


ח
הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: אִם תֵּלֵד אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה תְּהֵא מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵינוֹ כְּלוּם; וּלְהָרַמְבַּ''ם וּקְצָת מְפָרְשִׁים, אִם הָיְתָה אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ מְעֻבֶּרֶת וְהֻכַּר הָעֻבָּר, (ד) הַבַּת מְקֻדֶּשֶׁת, וְצָרִיךְ לַחֲזֹר וּלְקַדְּשָׁהּ מֵאָבִיהָ לְאַחַר שֶׁתֵּלֵד, כְּדֵי שֶׁיַּכְנִיסֶנָּה בְּקִדּוּשִׁין שֶׁאֵין בָּהֶם דֹּפִי:

   

סימן מא - דין המקדש שתי אחיות, או הרבה נשים והיו בהם נכריות.
ובו ד' סעיפים
א
מְקַדֵּשׁ אָדָם כַּמָּה נָשִׁים כְּאֶחָד, וְהוּא שֶׁיִּהְיֶה שְׁוֵה פְּרוּטָה לְכָל אַחַת וְאַחַת. וִיכוֹלָה אַחַת מֵהֶן לְקַבֵּל הַקִּדּוּשִׁין בִּשְׁבִיל כֻּלָּן, לְדַעְתָּן:


ב
הַמְקַדֵּשׁ שְׁתֵּי נָשִׁים כְּאַחַת, שֶׁאָסוּר לִשָּׂא שְׁתֵּיהֶן מִשּׁוּם עֶרְוָה, אֵינָן מְקֻדָּשׁוֹת. כֵּיצַד, כְּגוֹן שֶׁקִּדֵּשׁ אִשָּׁה וּבִתָּהּ, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת כְּאַחַת, שֶׁאָמַר: הֲרֵי שְׁתֵּיכֶן מְקֻדָּשׁוֹת לִי, אֵינָן מְקֻדָּשׁוֹת וְאֵין שׁוּם אַחַת מֵהֶן צְרִיכָה גֵּט. וְאִם לֹא קִדֵּשׁ אֶלָּא אַחַת, וְלֹא פֵּרַשׁ אֵיזוֹ, כְּגוֹן שֶׁאָמַר לְאָב: אַחַת מִבְּנוֹתֶיךָ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, וְקִבֵּל הָאָב הַקִּדּוּשִׁין, אוֹ אִם שְׁתַּיִם אוֹ שָׁלשׁ אֲחָיוֹת עָשְׂתָה אַחַת מֵהֶן שָׁלִיחַ לַחֲבֶרְתָּהּ לְקַבֵּל קִדּוּשֶׁיהָ, וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְאָמַר לָהּ: אַחַת מִכֵּן מְקֻדֶּשֶׁת לִי, כֻּלָּן צְרִיכוֹת גֵּט מִמֶּנּוּ, וְאָסוּר לָבוֹא עַל שׁוּם אַחַת מֵהֶן, שֶׁמָּא הִיא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ:


ג
קִדֵּשׁ נָשִׁים רַבּוֹת כְּאַחַת, וְהָיוּ בָּהֶן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת (אוֹ) אִשָּׁה וּבִתָּהּ, אִם אָמַר: הָרְאוּיָה מִכֶּן לְבִיאָה (א) מְקֻדֶּשֶׁת לִי, הֲרֵי כֻּלָּן מְקֻדָּשׁוֹת לוֹ חוּץ מִשְּׁתֵּי אֲחָיוֹת אוֹ אִשָּׁה וּבִתָּהּ וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן. וְאִם אָמַר: כֻּלְּכֶן מְקֻדָּשׁוֹת לִי, נָכְרִיּוֹת מְקֻדָּשׁוֹת וַאֲחָיוֹת אֵין מְקֻדָּשׁוֹת; וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף נָכְרִיּוֹת אֵינָן מְקֻדָּשׁוֹת, הִלְכָּךְ נָכְרִיּוֹת מְקֻדָּשׁוֹת מִסָפֵק. וְאִם אָמַר: אַחַת מִכֻּלְּכֶן מְקֻדֶּשֶׁת לִי, כֻּלָּן, בֵּין נָכְרִיּוֹת בֵּין אֲחָיוֹת, מְקֻדָּשׁוֹת מִסָפֵק:


ד
אִם הָיְתָה בְּתוֹךְ הַנָּשִׁים שֶׁקִּדֵּשׁ שִׁפְחָה אוֹ כּוּתִית, אוֹ שֶׁהִיא עֶרְוָה עָלָיו כְּגוֹן אֵשֶׁת אִישׁ אוֹ בִּתּוֹ אוֹ אֲחוֹתוֹ וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן, וְאָמַר: הָרְאוּיָה מִכֶּן לְבִיאָה מְקֻדֶּשֶׁת לִי, שְׁאָר נָשִׁים מְקֻדָּשׁוֹת. וְאִם אָמַר: כֻּלְּכֶן מְקֻדָּשׁוֹת לִי, שְׁאָר נָשִׁים מְקֻדָּשׁוֹת מִסָפֵק:

   

סימן מב - אין מקדשין אלא לרצון האשה ובפני שני עדים
ובו ה' סעיפים
א
אֵין הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת אֶלָּא לִרְצוֹנָהּ. וְהַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה בְּעַל כָּרְחָהּ, אֵינָהּ (א) מְקֻדֶּשֶׁת. אֲבָל הָאִישׁ שֶׁאֲנָסוּהוּ עַד שֶׁקִּדֵּשׁ בְּעַל כָּרְחוֹ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, הִלְכָּךְ הֲוָה לֵהּ (ב) סָפֵק. הגה: אָמְרָה תְּחִלָּה: קַדְּשֵׁנִי, וְזָרַק קִדּוּשִׁין לְתוֹךְ חֵיקָהּ וְאָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, וְנִעֲרָה בְּגָדֶיהָ תּוֹךְ כְּדֵי דִּבּוּר לְהַשְׁלִיךְ מִמֶּנָּה הַקִּדּוּשִׁין, וְאוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא כִּוְּנָה מִתְּחִלָּה רַק לִשְׂחֹק בְּעָלְמָא, אֲפִלּוּ הָכִי הָוֵי (ג) מְקֻדֶּשֶׁת (תְּשׁוּבַת מוהר''ם סוֹף סֵפֶר נָשִׁים). וְאֵין הוֹלְכִים בְּעִנְיַן קִדּוּשִׁין אַחַר אֻמְדָּנוֹת וְהוֹכָחוֹת הַמּוֹכִיחוֹת שֶׁלֹּא כִּוְּנָה לְשֵׁם קִדּוּשִׁין (שָׁם). לָקַח יַד (ד) הָאִשָּׁה בְּחָזְקָה שֶׁלֹּא בִּרְצוֹנָהּ וְקִדְּשָׁהּ, וְהִיא לֹא זָרְקָה הַקִּדּוּשִׁין, הָוֵי מְקֻדֶּשֶׁת. אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְּחִלָּה בְּאֹנֶס הָיָה, וְנָתַן לָהּ סְתָם וְלֹא אָמַר לָהּ כְּלוּם, הוֹאִיל וּבִתְחִלָּה דִּבֵּר עִמָּהּ מִקִּדּוּשִׁין (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי סוֹף גִּטִּין). הָיָה חַיָּב לָהּ מָעוֹת וְאָמְרָה לוֹ: תֵּן לִי מָעוֹתַי, וְכַאֲשֶׁר הִתְחִיל לִתֵּן אָמַר לָהּ: הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי, וְזָרְקָה הִיא הַמָּעוֹת מִיָּדָהּ, אֵינָן קִדּוּשִׁין (טוּר בְּשֵׁם תְּשׁוּבַת הָרֹא''שׁ):


ב
הַמְקַדֵּשׁ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים, וַאֲפִלּוּ (ה) בְּעֵד אֶחָד, אֵינָם קִדּוּשִׁין. וַאֲפִלּוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים בַּדָּבָר. וַאֲפִלּוּ קִדְּשָׁהּ בִּפְנֵי עֵד אֶחָד וְאַחַר כָּךְ קִדְּשָׁהּ בִּפְנֵי עֵד אַחֵר, זֶה שֶׁלֹּא בִּפְנֵי זֶה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וְיֵשׁ מַחֲמִירִים אִם מְקַדֵּשׁ לִפְנֵי עֵד אֶחָד (טוּר בְּשֵׁם סְמַ''ג) אִם שְׁנֵיהֶם מוֹדִים; אֲבָל אִם אֶחָד מַכְחִישׁ (ו) הָעֵד, אֵין לָחוּשׁ (כָּךְ מְפָרֵשׁ הָרשב''ץ לְדַעַת הַסְמַ''ג). וּבִמְקוֹם עִגּוּן וְדֹחַק, יֵשׁ לִסְמֹךְ אַדִּבְרֵי הַמְּקִלִּין. וְאֵין חִלּוּק בֵּין אוֹמֵר הָעֵד שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לְפָנָיו לְבַד, אוֹ שֶׁאוֹמֵר שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לִפְנֵי שְׁנַיִם וְהוּא לְבַד (ז) רָאָה, וְהָאֲחֵרִים אוֹמְרִים שֶׁלֹּא רָאוּ (בֵּית יוֹסֵף, וְכֵן מַשְׁמָע בִּתְשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א). וְכֵן אִם קִדֵּשׁ לִפְנֵי שְׁנַיִם, וְהָאֶחָד מֵהֶם (ח) קָרוֹב, הָוֵי כִּמְקַדֵּשׁ לִפְנֵי עֵד אֶחָד. וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ''ז סָעִיף ג':


ג
צָרִיךְ שֶׁיִּרְאוּ הַמְקַדֵּשׁ וְהַמִּתְקַדֶּשֶׁת אֶת הָעֵדִים, אֲבָל אִם רָאוּ אוֹתָם שְׁנַיִם מֵהַחַלּוֹן וְהֵם רוֹאִים וְאֵינָם נִרְאִים לוֹ אוֹ לָהּ, אֵינָהּ צְרִיכָה מִמֶּנּוּ (ט) גֵּט. הגה: וַאֲפִלּוּ שָׁמְעוּ הָעֵדִים שֶׁאָמְרָה שֶׁמְּקַבֶּלֶת לְקִדּוּשִׁין, יְכוֹלָה לוֹמַר: יוֹדַעַת הָיִיתִי שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין בְּלֹא עֵדִים וְכִוַּנְתִּי לִשְׂחֹק (י) בּוֹ (רִיבָ''שׁ סִימָן רס''ו). וְדַוְקָא שֶׁאוֹמֶרֶת שֶׁכִּוְּנָה לִשְׂחֹק בְּעָלְמָא, אֲבָל אִם מַכְחֶשֶׁת שֶׁקִּבְּלָה כְּלוּם, וְהָעֵדִים מְעִידִים שֶׁקִּבְּלָה, שׁוּב אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר: (יא) לִשְׂחֹק כִּוַּנְתִּי, וְהָוֵי קִדּוּשִׁין (מַהֲרַ''ם פַּדָּוואָה סִימָן ל''ב):


ד
קִדֵּשׁ בִּפְנֵי עֵדִים, אֲפִלּוּ לֹא אָמַר: אַתֶּם עֵדִים, מְקֻדֶּשֶׁת. הגה: וַאֲפִלּוּ יִחֵד עֵדִים, יְכוֹלִים אֲחֵרִים שֶׁרָאוּ הַמַּעֲשֶׂה לְהָעִיד (רִיבָ''שׁ סִימָן תע''ט). וּצְרִיכִים הָעֵדִים לִרְאוֹת הַנְּתִינָה מַמָּשׁ לְיָדָהּ אוֹ לִרְשׁוּתָהּ, אֲבָל אִם לֹא רָאוּ הַנְּתִינָה מַמָּשׁ לְיָדָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁמְעוּ שֶׁאָמַר: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּחֵפֶץ פְּלוֹנִי, וְאַחַר כָּךְ יָצָא מִתַּחַת יָדָהּ, אֵינָן קִדּוּשִׁין עַד שֶׁיִּרְאוּ הַנְּתִינָה מַמָּשׁ (תְּשׁוּבַת רַשְׁבָּ''א סִימָן תש''פ). וְאֵין הוֹלְכִין בָּזֶה אַחַר אֻמְדָּנוֹת וְהוֹכָחוֹת. מִי שֶׁקִּדֵּשׁ דֶּרֶךְ חוֹר שֶׁבַּכֹּתֶל, כְּגוֹן שֶׁאַחַת פָּשְׁטָה יָדָהּ דֶּרֶךְ חוֹר וּבָא אֶחָד וְנָתַן לָהּ קִדּוּשִׁין, וְהַחוֹר צַר וְאִי אֶפְשָׁר לִרְאוֹת אוֹתָהּ בִּשְׁעַת קִדּוּשִׁין, וְהִיא אוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא שָׁמְעָה שֶׁקִּדְּשָׁהּ, נֶאֱמֶנֶת בְּמִגּוֹ שֶׁיְּכוֹלָה לוֹמַר שֶׁלֹּא הָיְתָה יָדָהּ רַק (יב) יַד אַחֶרֶת (רַשְׁבָּ''א אֶלֶף קע''ט), וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ עֵדִים הַמַּכְחִישִׁים אוֹתָהּ. כָּל עֵדוּת שֶׁלֹּא נֶחְקַר בְּבֵית דִּין, לָא מִקְּרֵי עֵדוּת לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין (כָּךְ מַשְׁמַע בַּמָּרְדְּכַי רֵישׁ אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת). וְלָכֵן אֲפִלּוּ אָמְרוּ עֵדִים חוּץ לְבֵית דִּין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה, יְכוֹלִים לַחֲזֹר בָּהֶם בְּבֵית דִּין לוֹמַר: לֹא נִתְקַדְּשָׁה. וְכֵן לְהֵפֶךְ (תְּשׁוּבַת הָרַשְׁבָּ''א הוּבְאָה בְּבֵית יוֹסֵף). עֵדֵי קִדּוּשִׁין אֵינָם צְרִיכִים דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה, אִם לֹא בְּדָבָר שֶׁנִּרְאֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ (יג) רַמָּאוּת (רַשְׁבָּ''א אֶלֶף ר''ט). מָצְאוּ כָּתוּב בִּשְׁטָר: פְּלוֹנִי קִדֵּשׁ פְּלוֹנִית, וְעֵדִים חֲתוּמִים בּוֹ, כָּל זְמַן שֶׁאֵין הַשְּׁטָר מְקֻיָּם, אֵין לָחוּשׁ לְקִדּוּשִׁין (הַגָּהוֹת מָרְדְּכַי דְּקִדּוּשִׁין). וּדְלֹא כְּיֵשׁ מִי שֶׁמַּחֲמִיר בַּדָּבָר (מַהֲרִי''ק שֹׁרֶשׁ ע''ד):


ה
הַמְקַדֵּשׁ בִּפְסוּלֵי עֵדוּת (יד) דְּאוֹרָיְתָא, אֵינָן קִדּוּשִׁין. אֲבָל בִּפְסוּלֵי עֵדוּת (טו) דְּרַבָּנָן, אוֹ בְּעֵדִים שֶׁהֵם סָפֵק פְּסוּלֵי תּוֹרָה, אִם רוֹצֶה לִכְנֹס חוֹזֵר וּמְקַדֵּשׁ בְּעֵדִים כְּשֵׁרִים. וְאִם לֹא רָצָה לִכְנֹס, צְרִיכָה גֵּט מִסָפֵק. וַאֲפִלּוּ כָּפְרָה הָאִשָּׁה וְאוֹמֶרֶת: לֹא קִדַּשְׁתַּנִי, כּוֹפִין אוֹתוֹ לִתֵּן גֵּט. וְכֵן דִּין כָּל קִדּוּשֵׁי סָפֵק, אִם רָצָה לִכְנֹס חוֹזֵר וּמְקַדֵּשׁ וַדַּאי, וְאִם לֹא רָצָה לִכְנֹס צְרִיכָה גֵּט מִמֶּנּוּ מִסָפֵק, וְאִם עָמַד אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי מִסָפֵק, וּצְרִיכָה גֵּט מִשְּׁנֵיהֶם, אוֹ מְגָרֵשׁ רִאשׁוֹן וְנוֹשֵׂא שֵׁנִי; אֲבָל לְגָרֵשׁ (שֵׁנִי) וְלִכְנֹס רִאשׁוֹן, לֹא. הגה: הֶחָשׁוּד עַל (טז) הָעֲרָיוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֵדִים שֶׁבָּא עַל הָעֶרְוָה, רַק שֶׁחָשׁוּד בְּעָלְמָא (תּוֹסָפוֹת וְהָרֹא''שׁ), פָּסוּל לְעֵדוּת אִשָּׁה, בֵּין לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין בֵּין לְעִנְיַן גֵּרוּשִׁין (הָרַמְבַּ''ם). הַמְקַדֵּשׁ לִפְנֵי פְּסוּלֵי עֵדוּת דְּאוֹרָיְתָא מִכֹּחַ רִשְׁעָתָן, כְּגוֹן לִפְנֵי (יז) אֲנוּסִים אוֹ שְׁאָר רְשָׁעִים, יֵשׁ אוֹמְרִים חַיְשִׁינָן לְקִדּוּשִׁין, דִּלְמָא חָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה (ר''י מִינְץ סִימָן י''א, וְכֵן כָּתַב בְּאָרְחוֹת חַיִּים בְּשֵׁם רַשִׁ''י). וְיֵשׁ מְקִלִּין (בֵּית יוֹסֵף וּמַהֲרַ''מ פַּדָּוואָה סִימָן ל''ז). מִיהוּ, אֵלּוּ הָאֲנוּסִים שֶׁהֻצְרְכוּ לְהָמִיר מִכֹּחַ יִרְאָה, וְאִי אֶפְשָׁר לָהֶם לִמָּלֵט עַל נַפְשָׁם, וּבְצִנְעָה מְקַיְּמִים הַמִּצְוֹת, הֵם כְּשֵׁרִים לְעֵדוּת (רִיבָ''שׁ סִימָן י''א). יֵשׁ אוֹמְרִים הָא דְּאָמְרִינָן הַמְקַדֵּשׁ בִּפְסוּלֵי עֵדוּת דְּרַבָּנָן חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשִׁין, הַיְנוּ בְּקִדּוּשֵׁי דְּאוֹרָיְתָא, אֲבָל בְּקִדּוּשֵׁי (יח) דְּרַבָּנָן וְעֵדִים פְּסוּלִים מִדְּרַבָּנָן, אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשִׁין כְּלָל (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרשב''ץ בִּתְשׁוּבָה):

   

סימן מג - אין קדושין לקטן, ודיני קטן וקטנה אם הגדילו
ובו ב' סעיפים
א
קָטָן שֶׁקִּדֵּשׁ אוֹ נָשָׂא, אֵינוֹ כְּלוּם, דְּלֹא תִּקְּנוּ רַבָּנָן נִשּׂוּאִין לְקָטָן. וְאָסוּר לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה בְּעוֹדוֹ קָטָן. הגה: מִיהוּ, אִם כְּבָר נְשָׂאָהּ, אֵין צָרִיךְ לְגָרְשָׁהּ, וּמֻתֶּרֶת לַעֲמֹד עַד שֶׁיַגְדִּיל (מָרְדְּכַי רֵישׁ הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וְכֵן מַשְׁמַע בָּאֲשֵׁרִי פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ). וַאֲפִלּוּ שָׁלַח סִבְלוֹנוֹת מִשֶּׁהִגְדִּיל, אֵינוֹ כְּלוּם, דְּלָא חַיְשִׁינָן שֶׁמָּא שָׁלַח לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. אֲבָל אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ מִשֶּׁהִגְדִּיל, צְרִיכָה גֵּט, מִשּׁוּם דְּמִסְתָמָא בָּעַל לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. וְאִם קִיְּמָהּ מִשֶּׁהִגְדִּיל, כְּתֻבָּתָהּ קַיֶּמֶת וְאֵין צָרִיךְ לִכְתֹּב לָהּ כְּתֻבָּה אַחֶרֶת. וְדַוְקָא מָנֶה וּמָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת אֵין לָהּ. הגה: לֹא כָּתַב לָהּ כְּתֻבָּה כְּשֶׁהוּא (א) קָטָן, כְּשֶׁיַּגְדִּיל אֵינוֹ כּוֹתֵב לָהּ רַק מָנֶה, דְּהָא הַהִיא שַׁעְתָּא לָאו בְּתוּלָה הִיא (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי רֵישׁ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי):


ב
הַמְקַדֵּשׁ אֶת הַקְּטַנָּה הַיְתוֹמָה, אוֹ קְטַנָּה שֶׁיָּצְתָה מֵרְשׁוּת אָבִיהָ, אֵימָתַי מְמָאֶנֶת וְכָל דִּינֶיהָ יִתְבָּאֵר בְּסִימָן קנ''ה. הגה: וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן קס''ט מִי נֶאֱמָן עַל קָטָן וּקְטַנָּה אִם נִתְגַּדְּלוּ. סָפֵק אִם הֵם גְּדוֹלִים אוֹ קְטַנִּים, הָוֵי סְפֵק קִדּוּשִׁין. יְכוֹלִין בֵּית דִּין לִפְסֹק לְהַשִּׂיא אֶת הַקְּטַנָּה, כְּמוֹ שֶׁיֵּשׁ רְשׁוּת לְאִמָּהּ וּלְאַחֶיהָ, וִיכוֹלִין לְהַתְנוֹת שֶׁאֵם תְּמָאֵן תְּאַבֵּד כָּל אֲשֶׁר לָהּ. אֲבָל אֵין לָהֶם רְשׁוּת לְהַשִּׂיא אֶת הַקָּטָן (נִמּוּקֵי יוֹסֵף פֶּרֶק חֵרֵשׁ). וְעַיֵּן לְקַמָּן רֵישׁ סִימָן קנ''ה:

   

סימן מד - קדושי חרש שוטה וקטן, עריות וחיבי לאוין
ובו י''ב סעיפים
א
חֵרֵשׁ וְחֵרֶשֶׁת אֵינָם בְּנֵי קִדּוּשִׁין מִן הַתּוֹרָה, בֵּין נָשְׂאוּ כַּיּוֹצֵא בָּהֶן בֵּין חֵרֵשׁ שֶׁנָּשָׂא פִּקַּחַת בֵּין חֵרֶשֶׁת שֶׁנִּשֵּׂאת לְפִקֵּחַ; אֲבָל חֲכָמִים תִּקְּנוּ לָהֶם נִשּׂוּאִין. לְפִיכָךְ, אִם בָּא פִּקֵּחַ וְקִדֵּשׁ אֵשֶׁת חֵרֵשׁ הַפִּקַּחַת, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי קִדּוּשִׁין גְּמוּרִים, וְנוֹתֵן גֵּט וְהִיא מֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ הַחֵרֵשׁ:


ב
שׁוֹטֶה וְשׁוֹטִית אֵין לָהֶם קִדּוּשִׁין לֹא מִדִּבְרֵי תּוֹרָה וְלֹא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, לֹא שְׁנָא עִם כַּיּוֹצֵא בָּהֶם לֹא שְׁנָא עִם פִּקְחִים. הגה: וְדַוְקָא שׁוֹטֶה גָּמוּר; אֲבָל אִם דַּעְתּוֹ (א) צְלוּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא דַּלָּה וּקְלוּשָׁה הַרְבֵּה (ר''י בְּשֵׁם הָרַמָ''ה), וְכֵן עִתִּים שׁוֹטֶה וְעִתִּים צָלוּל, וְלֹא יָדַעְנוּ הָעֵת שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּדַעְתּוֹ, חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשִׁין (גַּם זֶה שָׁם):


ג
שִׁכּוֹר שֶׁקִּדֵּשׁ, קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין אֲפִלּוּ נִשְׁתַּכֵּר הַרְבֵּה; וְאִם הִגִּיעַ לְשִׁכְרוּתוֹ שֶׁל לוֹט, אֵין קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין. וּמִתְיַשְּׁבִין בְּדָבָר (ב) זֶה:


ד
סָרִיס שֶׁקִּדֵּשׁ, בֵּין סְרִיס (ג) חַמָּה בֵּין סְרִיס אָדָם, וְכֵן אַיְלוֹנִית שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה, הָוֵי קִדּוּשִׁין, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַיְלוֹנִית וַדָּאִית אֵינָהּ (ד) מְקֻדֶּשֶׁת:


ה
טֻמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁקִדְּשׁוּ, אוֹ שֶׁקִּדְּשָׁם אִישׁ, קִדּוּשֵׁיהֶם סָפֵק וּצְרִיכִין גֵּט מִסָפֵק. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס וַדַּאי זָכָר (טוּר בְּשֵׁם הַתּוֹסָפוֹת וְהָרֹא''שׁ):


ו
הַמְקַדֵּשׁ אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת לֹא עָשָׂה כְּלוּם, שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהֶן. חוּץ מֵהַנִּדָּה, שֶׁהַמְקַדֵּשׁ נִדָּה מְקֻדֶּשֶׁת קִדּוּשִׁין גְּמוּרִים, וְאֵין רָאוּי לַעֲשׂוֹת כֵּן:


ז
הַמְקַדֵּשׁ אַחַת מֵהַשְּׁנִיּוֹת אוֹ (ה) מֵאִסוּרֵי לָאוִין אוֹ מֵאִסוּרֵי עֲשֵׂה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת קִדּוּשִׁין גְּמוּרִים, חוּץ מִיבָמָה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה לְזָר, שֶׁאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת אֶלָּא מִסָפֵק:


ח
הַמְקַדֵּשׁ גּוֹיָה אוֹ שִׁפְחָה אֵינוֹ כְּלוּם, שֶׁאֵינָן בְּנֵי קִדּוּשִׁין. וְכֵן גּוֹי וְעֶבֶד שֶׁקִדְּשׁוּ יִשְׂרְאֵלִית, אֵינוֹ כְּלוּם:


ט
יִשְׂרָאֵל מוּמָר (ו) שֶׁקִּדֵּשׁ, קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין (ז) גְּמוּרִים. וּצְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט. וַאֲפִלּוּ זַרְעוֹ שֶׁהוֹלִיד מִשֶׁהֵמִיר, אִם קִדֵּשׁ אוֹתוֹ זֶרַע (ח) יִשְׂרְאֵלִית, קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין. וְדַוְקָא שֶׁהוֹלִידוֹ מִיִּשְׂרְאֵלִית, אֲפִלּוּ מֻמֶרֶת. אֲבָל אִם הוֹלִידוֹ מִן הַגּוֹיָה, דִּינוֹ כְּגוֹי, אֲפִלּוּ הָיָה הַמּוֹלִיד יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ מוּמָר. אֲבָל יִשְׂרְאֵלִית מֻמֶרֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ זֶרַע עִם הַגּוֹי, שֶׁקִּדֵּשׁ, קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין (מָרְדְּכַי סוֹף הַחוֹלֵץ):


י
כּוּתִי שֶׁקִּדֵּשׁ, צְרִיכָה מִמֶּנּוּ גֵּט:


יא
מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין שֶׁקִּדֵּשׁ יִשְׂרְאֵלִית, הֲרֵי זוֹ סָפֵק מְקֻדֶּשֶׁת: