קורס טוען רבני - חלק אבן העזר א - סיכומים למבחן טוען רבני


אבן העזר א - מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת

תוכן עניינים

סימן א               דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה                         2
סימן ד האסורים לבוא בקהל 9
סימן יא אשה הנחשדת על אשת איש 24
סימן יג גרושה או אלמנה, צריכה להמתין צ' ימים טרם שתנשא
ושלא ישא מינקת ומעוברת חבירו 29
סימן מב אין מקדשין אלא לרצון האשה ובפני שני עדים 38
סימן סט במה מתחייב האדם לאשתו ולבניו 46
סימן ע חיוב מזונות אשתו ובניו, ואם חייב להשכיר עצמו 48
סימן עא החיוב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים 55
סימן עג החיוב בכסות מדור וכלי בית לאשתו 57
סימן עה חלוק הארצות לענין נשואין 58
סימן עז              דין מורד ומורדת, או אומרת מאיס עלי                             62

 

הקדמה: החומר המוגש הינו סיכום מפורט, שהכנתי כדי לשמש אותי לצורך שינון החומר למבחן טוענים רבניים אה"ע ח"א, קיימת אפשרות שחלק מהחומר חורג מהנדרש, וגם כמובן יתכנו שאלות במבחן שאינם כלולים בחומר כאן.
אני רוצה להודות מקרב לב, לרב יאיר וסרטיל שהסכים שאצטט מספרו "יאיר השולחן", ככל הנדרש, לא הייתי מצליח לכתוב את הדברים כראוי מבלי להסתייע רבות בספרו.
עשיתי כל מאמץ שלא יפלו שגיאות, במידה ומצאתם שגיאות בחומר, נא לפנות אלי לכתובת smsyynn@yahoo.com או לפל. 050-6277146

כל הזכויות שמורות לשלמה לוי.
אלול תש"פ.

מפתח ראשי תיבות:

או"ז – אור זרוע                          סמ"ג – ספר מצוות גדול              
בה"ג – בעל הלכות גדולות סמ"ק – ספר מצוות קטן
ב"י – בית יוסף ערוה"ש – ערוך השולחן
בעה"ת – בעל התרומות פנ"י – פני יהושע
ברכ"י – ברכי יוסף פנ"מ – פנים מאירות
גבו"א – גבורת אנשים (ש"ך) פת"ש – פתחי תשובה
גדו"ת – גידולי תרומה צ"צ – צמח צדק
דגמ"ר – דגול מרבבה רי"ו – רבינו ירוחם
ד"מ – דרכי משה רעק"א – רבי עקיבא איגר
הגה"מ – הגהות מיימוניות שבו"י – שבות יעקב
הגמ"ר – הגהות מרדכי ש"ג – שלטי גיבורים
הו"ד – הובא דברו שו"ע – שולחן ערוך
חת"ס – חתם סופר תרוה"ד – תרומת הדשן (מהרא"י)
ישוע"י – ישועות יעקב
כנה"ג – כנסת הגדולה
כס"מ – כסף משנה
מהרי"ו – מהר"י וייל
מל"מ – משנה למלך
מ"כ – מצאתי כתוב
נו"ב – נודע ביהודה
נ"י – נמוקי יוסף

סימן א – דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה

ארבעה מצוות כלולים בדיני פריה ורביה:
1. מצוות פריה ורביה, המצווה העיקרית מדאורייתא, שרק גברים חייבים בו.
2. מצוות בערב על תנח ידך, מצווה מדרבנן, להוליד גם לאחר שקיים מצות פרו ורבו.
3. מצות "לא תהו בראה לשבת יצרה", שיש הסוברים שחל על האשה מדרבנן.
4. "לא טוב היות האדם לבדו", שאסור לאדם לעמוד בלא אשה. אחרים סוברים, שהפסוק הוא רק אסמכתא.

(סעיף א) חייב אדם לישא אשה, כדי לפרות ולרבות ומי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים (שו"ע),[1] שרוי בלא ברכה,[2] ואינו נקרא אדם (רמ"א). תדירות החיוב לבעול את אשתו:
1. כשלא קיים עדיין מצות פרו ורבו, גם אם אשתו מוחלת, חייב מדאורייתא בכל עונה (ב"ש ס"ק א).
2. כשקיים מצות פרו ורבו, ואשתו מוחלת, מחלוקת:
דעה א: המחילה מועילה (רמב"ם, שו"ע, חש"ל, ברכ"י),
[3] וחייב רק לעיתים רחוקות מדרבנן, מדין "בערב אל תנח ידך".[4] אולם, אם אשתו אינה מוחלת, חייב מדאורייתא לבוא עליה כל עונה (פת"ש אות א).
דעה ב: מחילה אינה מועילה, שהרי חייב מדין, בערב אל תנח ידך, ואע"פ שאינו אלא מדרבנן, מנע ליה לרמב"ם דמהני מחילה שלה (ב"ש).

 

(סעיף ב) אין מוכרין ספר תורה, אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה (שו"ע) והוא הדין במכירת שאר ספרים (ב"ש ס"ק ב), אבל יחיד שיש לו ספר תורה מוכר ועושה במעות מה שירצה (שו"ע או"ח, ב"ש). מוכרים ספר תורה כדי להשיא יתומים (ריב"ש), מכירת ס"ת כדי להשיא יתומה?
דעה א: נראה שמותר רק עבור יתום, החייב במצות פריה ורביה, אבל לא יתומה שאינה מחוייבת במצוה (ח"מ ס"ק א).
דעה ב: הדין תלוי במחלוקת הראשונים, האם אשה מצווה על "שבת", ולמ"ד שאשה מצווה על "שבת",
[5] מוכרים ספר תורה גם כדי להשיא יתומה בהתאם לפסיקה (להלן בסעי' ח), שמוכרים ס"ת כדי לקיים מצות "אל תנח", שגם הוא מדרבנן (ב"ש ס"ק ב).

 

(סעיף ג) מצוה על כל אדם שישא אשה בן י"ח (שו"ע),[6] בתחילת שנתו השמונה עשרה (מ"מ, ב"ש ס"ק ג). והמקדים לישא בן י"ג מצוה מן המובחר (שו"ע).[7] אולם, אין לעשות כן, כי בדורות אלו האנשים חלשים יותר (פת"ש אות ב). לפני גיל י"ג?
דעה א: לא יקדים, כי לא תיקנו לקטן נישואין וכיוון שלא תיקנו, ממילא הוי זנות (רמב"ם, שו"ע). והדרשה בגמרא (יבמות סב,ב), "המשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהליך ופקדת נוך ולא תחטא", הכוונה סמוך – מגיל י"ג ויום אחד.
דעה ב:
סמוך, בעודם קטנים, שנה או חצי שנה קודם י"ג, כפשט הדרשה "המשיאן סמוך לפרקן", ואע"פ שלא תיקנו לו נישואין, מכל מקום גם לא נחשב זנות, ומוקדם יותר הוי כזנות
[8] (רש"י, תוס' סנהדרין עז,ב ,ח"מ ס"ק ג).
דעה ג: יתכן שאין מחלוקת בין הרמב"ם לרש"י:
1. כוונת הרמב"ם והשו"ע הוא שאסור רק כשאינו סמוך לפרקו, דהיינו לפני גיל שתים עשרה (ד"מ), אך סתימת לשון הרמב"ם והשו"ע לא משמע הכי (ח"מ ס"ק ג).
2. הב"ח מחלק בין אב המשיא את בנו הקטן סמוך לפרקו, בשנתו הי"ג (בין י"ב לי"ג שנים), וכך נהגו דורות הראשונים ואנשי ירושלים (כנ"י), דהווי מצוה והקידושין תופסין מדרבנן וצריכה גט מדרבנן, לנושא אשה לדעתו, שנראה שעושה לשם זנות. הח"מ שם כותב שדבריו אינם ברורים. ובב"ש שם כתב שיש לדחות את דברי הב"ח. 

 

ובשום עניין לא יעבור מעשרים שנה בלא אשה, ומי שעברו עליו כ' שנה ואינו רוצה לישא בי"ד כופין אותו לישא, כדי לקיים מצות פריה ורביה (שו"ע). ובזה"ז נהגו שלא לכוף על זה, וכן מי שלא קיים פרייה ורביה ובא לישא אשה שאינה בת בנים, כגון עקרה וזקנה, או קטנה, משום שחושק בה, או משום ממון שלה. אע"פ שמדינא היה [צריך] למחות בו, לא נהגו מכמה דורות לדקדק בעניין הזיווגים, ואפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים בלא בנים, לא נהגו לכוף אותו לגרשה, אע"פ שלא קיים פריה ורביה וכן בשאר ענייני זיווגים (ריב"ש, רמ"א),[9] ובלבד שלא תהא אסורה עליו (רמ"א). ויש הסוברים שבית דין שאינם כופים על כך, לאו שפיר עבד, ואין להשגיח במנהג שלא לכפות. והמהריק"ש דקדק בלשון המחבר שדווקא באינו רוצה כופים, אבל ברוצה לינשא, אלא שמתעכב כי אינו מוצא זיווג נאה, או מסיבה אחרת, אין כופים. ומ"מ יראה שאין להתאחר אלא עד כ"ד (פת"ש אות ה).
עוסק בתורה וטרוד בה, ומתירא לישא אשה כדי שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורה, מותר להתאחר (שו"ע), ודווקא כשאין יצרו מתגבר עליו (ב"י, ח"מ, ב"ש ס"ק ה), האם יש לכך קיצבה?
דעה א: וודאי יש קיצבא, אך אינו יודע מהו, כי דווקא לבן עזאי שחשקה נפשו בתורה מאוד, הותר להתבטל כל ימיו ממצות פרו ורבו (רא"ש). הקיצבה עד כ"ד שנים ולא יותר (מהרש"ל קידושין לא).
דעה ב: אין לכך קיצבא, דהעוסק במצוה פטור מן המצוה (רמב"ם, שו"ע). לכאורה משמע שכל אדם יכול להיות כבן עזאי. אולם הב"ש מבאר שגם לדעה זו יש לחלק, שלבן עזאי הותר להיבטל ממצות פריה ורביה, גם אם הייתה לו אפשרות להינשא ללא טרחת מזונות. ולשאר אנשים, הותר רק אם מתיירא שטרדת המזונות יבטלו מתלמודו.

 

(סעיף ד) אינו נושא אשה כלל, כי חשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אין בידו עוון (שו"ע).[10] לכתחילה או בדיעבד?
דעה א: אין בידו עוון, אך לכתחילה יש לישא אשה (ט"ז, נחל"צ).
דעה ב: אף לכתחילה יכול ללמוד ולא לישא אשה, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה (הלבוש).

 

(סעיף ה,ו) קיום המצוה, ע"י שנולדו לו זכר ונקבה, ובתנאי שהם עצמם יכולים ללדת (שו"ע),[11] ומשמע שהמצוה קוימה גם עם הם עצמם לא נישאו, או נישאו למי שאינו יכול ללדת (ח"מ ס"ק ו; ב"ש ס"ק ח). לעומת זאת, בפת"ש (אות ח בשם בני אהובה) כתב שצ"ע.
המצוה מתקיים גם בבן ממזר
, חרש ושוטה (רשב"א, ב"י, רמ"א).
[12] אולם, בספר חסידים מובא שבממזר אינו יוצא ידי חובת המצוה, כי הגמרא (יבמות עח,ב) אומרת שממזרים מתים, נמצא שלא יוליד. ואפשר שכוונתו רק כשלא ידוע שהוא ממזר, כי הגמרא אומרת שממזרים שממזרותם ידועה, כן חיים (ב"ש סעי' ו, ס"ק יא).
התעברה שלא ע"י ביאה, כגון התעברה באמבטיה:
[13]
דעה א: מסתפק האם נחשב כבנו של בעל הזרע לכל דבר, והאם קיים מצות פריה ורביה (ח"מ ס"ק ח).
דעה ב: הולד נחשב כבנו וקיים מצוות פריה ורביה (ב"ש). מוכיח כן מהב"ח בשם הסמ"ק (יו"ד קצה) שאשה מוזהרת לא לשכב על סדין ששכב עליו איש אחר, פן תתעבר ממנו, והולד ינשא ללא ידיעה לאחותו מאביו, משמע שמיוחס לאביו. ברכ"י והט"ז דחו ראיה זו לעניין קיום מצות פריה ורביה, שאף אם נחשב כבנו, לא כיוון להכניס זרעו באשה ומניין שקיים בכך מצות פריה ורביה, שהוא בקום ועשה. ועוד דחה הט"ז דשמא חוששים רק לחומרא.
דעה ג: אף אם נחשב בנו לא נחשב שקיים מצות פריה ורביה, הועיל ונעשה מעליו (מהר"ם שיק).
דעה ד: לא נחשב כבנו, וכל שכן שלא קיים מצות פריה ורביה (ברכ"י).

 

(סעיף ו) כשמתו בניו בחייו, אך השאירו נכד ונכדה, שנולדו מבנו ומבתו, הרי זה קיים מצות פריה ורביה. אף שהנכדה נולדה מהבן והנכד מהבת. אולם, אם הנכד והנכדה נולדו שניהם, מבנו או מבתו, לא קיים (רמב"ם, סמ"ג, שו"ע). כי הנכד נכנס במקומו של ההורה, לכן ילדיו של הבן המת, לא יכולים להיספר ליותר מאחד.
בתוס' (יבמות סב,ב) משמע שקיים גם בשני נכדים מבן ובת שמתו, ובשלטי גיבורים כתב שקיים גם בשני נכדות מבן ובת שמתו (ח"מ ס"ק ז; ב"ש ס"ק ט).
הבן הוליד נכדה ומת, או הבת הולידה נכד ומתה: ח"מ שם מסתפק, ובב"ש שם כתב שאינו מועיל.
[14] נכדים אינם מצטרפים (דהיינו, שני בנים זכרים שהולידו בן ובת) (ב"ש ס"ק י). 

 

(סעיף ז) גוי שהתגייר עם בניו, קיים מצות פריה ורביה, כי זרעו של הגוי מיוחס אחריו, וכבר קיים את המצוה בהיותו גוי, אך עבד לא קיים, עד שיוליד אחרי שהשתחרר כי אין זרעו מיוחס אחריו (שו"ע, ב"ש ס"ק יב). אם התגייר ללא ילדיו, מחלוקת (ב"ש שם):
דעה א: לא קיים מצות פריה ורביה (רמב"ם, רא"ש, שו"ע, מ"מ).
דעה ב: קיים מצות פריה ורביה (שו"ת מהרי"ל, מהרש"ל, משמע בתוס').

 

(סעיף ח) לעמוד בלא אשה, לאחר שכבר קיים מצות פרו ורבו (ב"ש ס"ק יג):
דעה א: אסור מדרבנן, שלא יבוא לידי הרהור, והפסוק לא טוב היות האדם, הוי אסמכתא (רמב"ם).
דעה ב: איסור מדאורייתא, מהפסוק - לא טוב היות האדם לבדו (רי"ף).
דעה ג: מסתפק אם הפסוק הוא אסמכתא, והאיסור מדרבנן, או שהאיסור הוא מדאורייתא (רמב"ן).

מדרבנן (ב"ש) צריך שישא אשה בת בנים (הראויה להוליד בנים), אם יש ספק בידו (שמסוגל להוליד) אפילו יש לו כמה בנים (שכבר קיים מצות פריה ורביה) (שו"ע).
מיהו אם מכיר שאינו בן בנים עוד ואינו ראוי עוד להוליד, ישא אשה שאינה בת בנים (נ"י, רמ"א).
וכן אם יש לו בנים הרבה ומתירא שאם ישא אשה בת בנים (שיכולה להוליד), יבואו קטטות ומריבות בין הבנים (מאשתו הראשונה), ובין אשתו (השניה), מותר לישא אשה שאינה בת בנים. אבל אסור לישב בלא אשה משום חשש מריבות (תרוה"ד, רמ"א). כי משום חשש קטטה מותר לו ליבטל ממצות פריה ורביה, אך אסור מסיבה זו לעבור עבירה, ובלא אשה יש לחוש שיצרו יתגבר עליו ויבוא לידי הרהור (ב"ש ס"ק יז).

 

תנאים למכירת ספר תורה כדי לשאת אשה:
1. מוכרים ס"ת כדי לשאת אשה בת בנים, כשעדיין לא קיים מצות פריה ורביה (רמב"ם שו"ע).
2. מכירת ס"ת כשכבר קיים מצות פריה ורביה, כדי לישא אשה בת בנים 
(היכולה להוליד): 
דעה א: לא ימכור ס"ת, אלא ישא אשה שאינה בת בנים, ולא יעמוד בלא אשה (רי"ף, שו"ע). עפ"י גירסת הרי"ף כמובא בדעה הראשונה ברא"ש.
[15]
דעה ב: גם כשכבר קיים מצות פריה ורביה מוכרים ס"ת, כדי לישא אשה בת בנים (רמב"ן, רא"ש בדעה השניה,
[16] ריטב"א, טור, שו"ע כי"א). אמנם השו"ע פסק עיקר כדעה הראשונה ברא"ש, אך לא מצינו מי שפוסק כן, אלא הרא"ש ובעל המאור הבינו כן מדברי הרי"ף, ולדעת הרמב"ן אין הכרח לפרש כך ברי"ף, לכן העיקר שמוכרים ולא כשו"ע (ב"ש ס"ק טז).
3. מכירת ס"ת כדי לשאת אשה שאינה בת בנים ולא לעמוד בלא אשה:
דעה א: יעמוד בלא אשה ולא ימכור ס"ת (נ"י, ב"ש).
דעה ב: מוכרים ס"ת כדי לא לעמוד בלא אשה (רמב"ן, נ"י עפ"י ח"מ,
[17] ב"ש). ח"מ מביא לכך הוכחה, מדברי הרמ"א לעיל, שמחשש קטטה בין אשתו השניה לילדיו מאשתו הראשונה, רשאי להיפטר ממצות "אל תנח", אך אסור לו לעמוד בלא אשה, משמע שלעמוד בלא אשה חמור יותר. ב"ש דוחה את דבריו, שאמנם לעמוד בלא אשה חמור יותר, אולם מכירת ספר תורה הותר רק כדי לקיים מצוות בדמי המכירה, ולא כדי להינצל מעבירה.

 

(סעיף ט) נושא אדם כמה נשים, והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו (לספק את צרכיהן),[18] ומ"מ נתנו חכמים עצה טובה שלא ישא אדם יותר מד' נשים, כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש (שו"ע). שעונת ת"ח הוא משבת לשבת (ח"מ ס"ק יד), ואינו חייב בעונה יותר מאשר אם היה לו רק אשה אחת (ב"ש ס"ק יט).
ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת, אינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו (ריטב"א, שו"ע). אפילו ללא חדר"ג, שכיוון שנהגו הווי כאילו היתנה כן, אלא כיוון שמדובר רק במנהג, היא יכולה למחול ומהני ריצוי שלה,
[19] אבל בחדר"ג אינה יכולה למחול, כמבואר להלן (ב"ש ס"ק כ).
אסור לשאת שני נשים [שיחיו] בשני מקומות שונים (רמ"א).

 

(סעיף י) רבינו גרשם החרים את הנושא אשה על אשתו, והמגרשה בעל כרחו, ולא החרים אלא עד לאלף החמישי (שו"ע). מה הדין מהאלף החמישי:
דעה א: החרם היה רק עד האלף החמישי, ולכן היום אין לכוף על כך (מהרי"ק בשם הרשב"א, שו"ע). מדבריו נראה שאף לכתחילה מותר,
[20] אעפ"כ בהמשך (סעי' יא) כתב השו"ע, שטוב לעשות תקנה בחרמות ונדויים על מי שישא אשה על אשתו. 
כנה"ג הביא הרבה פוסקים, ביניהם הב"י, הסוברים שחדר"ג היה רק על תחילת הנישואין, אך אם עבר ונשא, אין כופין אותו להוציא, ומה שכתב הנ"י שחייבים לכוף על החרם, נאמר על הבא לישא לכתחילה, או שרק קוראים לו עבריין ומחרימים אותו.
[21] אולם הנו"ב כתב שלא נהגו לפסוק כדעתם (פת"ש אות כ).
דעה ב: החרם הוא לעולם, ככל תקנות החכמים (יש"ש, מהר"ם אלשקר, פת"ש אות ט).
[22]
דעה ג: החרם היה רק עד האלף החמישי, לאחר מכן יש לו תוקף מצד המנהג, ולכן כופין על כך (רמ"א).
[23] לכן, במקום מחלוקת, המיקל לא הפסיד, כי טעם האיסור אינו משום דררא דאיסור (זיקת איסור), אלא משום קטטה ומריבה בין הנשים, ובימינו הוא מנהג שנהגו להחמיר, לכן בספק מעמידים על דין תורה (ד"מ, ח"מ, מרדכי).

ולא פשטה התקנה בכל הארצות (שו"ע), ודווקא כשידוע, אבל מן הסתם נוהג בכל מקום (ר"י מינ"ץ, רמ"א), וברוב הגלות לא קבלוה עליהם מעולם, כגון בגלילות ספרד ובמערב ובכל המזרח (מהר"מ אלשקר, פת"ש אות יט).

במקום מצוה, כגון: ליבם, ודיחוי מצוה, כגון: שוהה עשר שנים ולא ילדה, ואינה מסרבת לקבל גט.
דעה א: רבינו גרשום לא גזר (שו"ע, מרדכי, רשב"א, מהר"ם פדובה, רמ"א).
דעה ב: רבינו גרשום גזר גם במקרים אלו (הגמ"ר, ר"י מינץ, או"ז, רמ"א כיש חולקים).
כשאינה בת גרושין, כגון שנשתטית, או שהוא מן הדין לגרשה, ואינה רוצה ליקח גט ממנו,
[24] כגון ששהה עימה י' שנים ולא ילדה, יש להקל ולהתיר לו לישא אחרת (רמ"א).
היתר מאה רבנים, בשעת הצורך, כגון שנשתטית, מובא בכל בו שאין להתיר אלא עפ"י מאה אנשים משלש ארצות.
[25] החת"ס כתב שלא צריך דווקא רבנים היושבים על כסא הרבנות, שהרי לא יתכן שיהיו מאה רבנים בג' קהילות. אך לא מספיק סתם אנשים כי מדבריהם עולה שצריך שהדין יהיה להם מבורר ויסכימו עמו, לכן צריך שיהיו ראויים להוראה וכבר נהגו לצרף מי שהסמיכוהו לסדר קידושין (נו"ב). כך בב"ח כתב שיש להציע העניין בפני הגדולים שבאותו הדור ויסכימו בהיתר מאה רבנים, וגם ישליש סך הכתובה ותוספת כתובה ונדוניה ביד בי"ד. ונראה שכן דעת הב"ש.[26] כך גם החת"ס,[27] וח"מ (ס"ק טז), כתבו שהמנהג להתיר רק ע"י מאה רבנים.
האם לדעת הרמ"א צריך גם היתר מאה רבנים:   
דעה א: בהגהות הרמ"א הנושא אינו מוזכר, ובד"מ כתב שכיוון שכלה החרם ויש לכך תוקף רק מצד המנהג, אין צורך במאה אנשים. וכמו שכתב הרמ"א בשוהה י' שנים ללא ולד, שמעולם לא נגזר החרם, לכן נושא אחרת וברור שאין צורך במאה אנשים, הוא הדין גם בנשתטה (ב"ש).
דעה ב: אף בשהה י' שנים הרמ"א מצריך היתר מאה רבנים, כמו שצריך בנשתטה (שו"ת שב יעקב).

 

לגרש בעל כרחה: 
1. יכול לגרש בעל כורחה. אולם, אינו יכול לשאת אחרת, אלא כשאינה בת גירושין ובהיתר מאה רבנים (מהר"ם פדובה).
2. יכול לגרש בעל כורחה או לשאת שתי נשים, וכמו שנתבאר בסי' א (רמ"א בסי' קיט סעי' ו, בשם מהר"ם פדובה).

 

גירושין בעל כרחה, או לשאת שתי נשים, מה עדיף?
דעה א: יותר קל לגרש בעל כרחא מלישא שתי נשים (ח"מ וב"ש עפ"י מהר"ם פדובה). לכן בשהה י' שנים ולא ילדה, ומסרבת להתגרש, קל יותר לגרשה בעל כרחה מלישא אשה נוספת (ב"ש קנד,כא). גדול אחד הסיק מדעת המהר"ם פדובה (הו"ד בנו"ב) שבמקום מצווה לכו"ע, יכול לגרש בעל כרחה.
[28]
דעה ב: עדיף לישא שתי נשים, לפי שכבר עבר זמן התקנה. לעומת זאת, האיסור לגרש אשה בעל כרחה, לא נקבע לזמן, והחרם על כך ממשיך עד היום. ודברי המהר"מ פדובה והרמ"א שהתירו לגרש את אשתו בעל כרחה, נאמרו דווקא כשהאשה פשעה (נו"ב, רעק"א, פת"ש אות טז) כדלהלן:
1. המהר"ם פדובה והרמ"א, מדברים על גירושין מחמת שהאשה עברה על דת,
[29] והיא יכולה לחזור למוטב, לכן עדיף שיגרשה בעל כרחה, ולא ישא אשה נוספת, שמא תחזור למוטב, ויהיו לו שתי נשים כשרות ללא היתר (נו"ב).
2. בניגוד ליבמה ושוהה י' שנים, בסי' קיט - כשהיא פשעה לכו"ע רבינו גרשום לא תיקן (שב יעקב).
[30] 

 

המירה אשתו את דתה מרצון, מזכה לה גט ע"י אחר ונושא אחרת (רשב"א, רמ"א). לדעת תרוה"ד נוהגים כן, משום חרם דרבינו גרשום. לעומת זאת בד"מ כתב הטעם, שמא ימות הבעל ואשתו תתייבם, והרי נפסק (בסי' קעג,יא), שצרת מומרת חולצת ואינה מתייבמת, כדין צרת אשה שזינתה (ח"מ ס"ק יט),[31] לדעה זו במקום שלא נוהגים לייבם, כגון בימינו, אינו צריך לגרשה (ד"מ, ח"מ, ערוה"ש). ובמקום שאין מנהג לתת גט זיכוי, מותר לישא אחרת גם בלא גירושי השניה (רמ"א). כי גם לסוברים שרבינו גרשום גזר חרם אף במקום מצוה, כאן לא גזר, משום שהיא אסורה עליו מדאורייתא מדין זונה (פת"ש אות כב).[32]
כשהמירה דתה מאונס (פת"ש אות כא):
דעה א: המירה דתה מאונס, דינה כהמירה דתה מרצון, ויכול לישא אחרת גם ללא זיכוי גט.
[33] וודאי יכול לזכות לה גט ע"י אחר בעל כורחה, דלא גרע מעוברת על דת שיכול לגרשה בעל כורחה (ט"ז).[34]
דעה ב: הוא אינו יכול לגרשה ע"י זיכוי גט לרצונה (כי האשה המומרת אינה יכולה למנות שליח לקבלת הגט), ואף אינו יכול לזכות לה גט ע"י אחר בעל כורחה, כי היא אנוסה (ולכן אין כאן זכות עבורה, אלא צריך למסור את הגט לידה), ולכן אין להשוות לעוברת על דת (צ"צ).
לאחר אירוסין: בארוסה רבינו גרשום לא החרים (מהרי"ק).
[35]
דעה א: לכן יכול לישא אחרת על פניה (שו"ע), וכל שכן כשהארוסה מסרבת להינשא או להיפטר ממנו (רמ"א).
דעה ב: כוונת המהרי"ק הוא שלא כופים אותו לשאת אותה, אך אינו רשאי לישא אחרת בלי שקודם יגרש את הראשונה (ב"ש).
גירושין ע"י שליח, לדעת הב"ח, כשנשתטית יש לתת גט ביד שליש שאם תחזור להיות שפויה מיד יתן לה השליש את הגט, כדי שלא יעבור על החרם. לעומת זאת, לדעת הגהות מל"מ, השליח אינו מועיל, לפי שכל דבר שאין המשלח יכול לעשותו כעת לא מועיל למנות על כך שליח שיעשה בעתיד (פת"ש אות טז).
[36]

 

עד אחד שאשתו מתה, לדעת הב"ש (אות יד) בימינו יש להחמיר, ועד אחד אינו נאמן להעיד שאשתו מתה, שהרי האיש מוחזק באיסור, ולכן עד אחד אינו נאמן. כך החמיר גם החת"ס באשה שנשתטה ועד אחד העיד שמתה, כיוון שאין כאן עיגון, ויכולים להתיר ע"י מאה רבנים ושישליש גיטה וכתובתה.
לעומת זאת פוסקים רבים סוברים שגם בימינו עד אחד נאמן, משום ד"הוי דבר דעבידא לגלויי", וגם הוא רק מילתא דרבנן, לכן המנהג הוא שמי שנודע לו, אפילו במכתב שאשתו מתה, נושא אשה אחרת ואין מוחין בידו.
[37] הנו"ב כתב, שאיש שאשתו עזבה אותו יחד עם בנו ובתו מדוחק הפרנסה, ושמונה שנים לא שמע מהם, אין להתיר לו לישא אחרת. אולם אם יתירו לו מאה רבנים לא אמחה בידו, ומספיק עד אחד המעיד שאשתו מתה, כדי להתיר לו לשאת אשה אחרת. כך כתב על מי שהעיד על אשה שמתה, ואינו יודע מי בעלה, ושמע איש אחר והעיד שאשתו היא, יש להקל, כי כבר כלה זמן החרם, וגם איסורו הוא רק על פיו, שאמר שהיה נשוי. כמו"כ מי ששלח לאשתו גט ע"י שליח, והגיע מכתב משם שהשליח מסר את הגט, מותר לו לשאת אשה.
בן הנודע ביהודה כתב שאדם שאשתו נשתטה וברחה, וזה שבע שנים לא נשמע ממנה דבר, אם יסכימו שלשה רבנים, יש להקל ולהתיר לבעל לשאת אשה אחרת, עפ"י דעת הרמ"א, שבנשתטית לא גזר רבינו גרשום. וגם הב"ח שכתב שצריך היתר של מאה רבנים, לא כתב כן אלא כשהאשה וודאי בחיים, אבל כאן יש ספק שמא מתה, כי אם היא הייתה בחיים היה עליה לחזור לביתה.
מובא בשו"ת בית אפרים, שמי שהחזיק עצמו כנשוי כמה שנים עם בת, ושהם במקום אחר, ובא בפני רב וטוען ששיקר, ומעולם לא היה נשוי, ורוצה עכשיו לשאת אשה, אין להחמיר, מכמה טעמים, רק יציגו בפניו בבי"ד את חומרת החרם, ומותר לו לשאת אשה (פת"ש אות יד).

 

 (סעיף יב) נשבע שלא ישא אשה על אשתו, ושהה י' שנים ולא ילדהאינו נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה ושבועתו חלה, כי יכול לגרשה ואח"כ לשאת אשה אחרת (שו"ע). לפי זה אם התנה שלא יגרשנה, שבועתו מבוטלת.

 

(סעיף יג) אשה פטורה ממצות פריה ורביה (שו"ע). ומ"מ י"א דלא תעמוד בלא איש משום חשדא (רמ"א):
דעה א:
דין הרמ"א כאן, הוא בגדר עצה טובה, שהרי הרמב"ם כתב בהל' איסורי ביאה, שרשות לאשה שלא תנשא לעולם (באר היטב אות כז).
דעה ב: דברי הרמב"ם, שרשות לאשה שלא תנשא לעולם, מתייחסים למקום שאין בו חשד, כגון בעיר של נשים (רעק"א). לכן לדעתו יש בזה איסור ממש.

 

 

 

סימן ד' 

 

האסורים לבוא בקהל

 

הקדמת דיני ייחוס:  
1. באומות הולכים אחר האב.
2. ביהודי הלאום הולך אחר האם והוא הדין בגוי שנושא גיורת.
3. כשיהודי נושא גוי, אין קדושין, ולכן הולכים אחר האם המולידה (ראו הערה 7).
4. גר שנושא גויה:
לדעת הח"מ, הולכים אחר האם כיהודי שנשא גויה.
לדעת הב"ח והט"ז, בגר הולכים אחר הפגום, ולא אחר האם כמו בישראל.
5. כשיש קידושין ואין עבירה, בישראל היחוס הולך אחר האב, בגרים הולכים אחר הפגום. ולכן:
א. גר שנושא ממזר, למרות שיש קידושין ואין עבירה, לא ההולכים אחר האב כבישראל, אלא כדין
גרים שהולכים אחר הפגום.
ב. ישראל שנשא גר, הולכים אחר הפגום.
6. גרים באותו אומה, לרמב"ם הולכים אחר הפגום, ולאחרים אחר האם.
7. ממזר שנושא ישראל, יש קידושין ויש עבירה, לכן הולכים לפי הפסול.
8. ממזר שנושא גוי או שפחה, אין קידושין ולכן הולכים לפי האם המולידה.

 

הכלל הוא: שכשיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפסול (קידושין סו,ב). בגר גם כשאין עבירה הולכים אחר הפגום או הפסול, כגון גר שנישא לממזר, הולד הולך אחר הפסול. לעומת זאת, כשהקידושין אינן תופסין, לא הולכים אחר הפסול, אלא בישראל אחר האם, ובגוי, אחר האב.

 

האסורים לבוא בקהל[38] (סעי' א-ה):

 

האסורים לבוא בקהל, הם וצאציהם עד עולם: ממזרים, עמונים ומואבים, נתינים.[39]
אסורים עד דור שלישי: מצריים ואדומים.
בדין שבע עממין שהתגיירו. הובאו 3 דעות:

  

המותרים לבוא בקהל מיד כשהתגיירו: עמונית ומואבית,[43] ושאר האומות.
ישראל הבא על גויה: דין הולד כדין הגויה.
[44]
גוי הבא על בת ישראל: הולד מותר לבוא בקהל, גם אם הגוי עמוני, או מואבי.
האם הולד צריך גיור? 
דעה א: הולד אינו צריך גיור (רי"ף, רמב"ם, ט"ז, ש"ך ב"ש נו"ב, חמד"ש).
דעה ב: כל עוד לא התגייר, הולד נחשב כגוי (פסקי התוס' ויערות הדבש, פת"ש ס"ק א),
[45] 

 


 

דעה ג: נחשב כגוי, אך לאחר שהתגייר נחשב יהודי מתחילה ולא גר, כיוון שגוי מיוחס אחר אביו, אך יהודי אחר אימו, וא"כ לאחר הגיור הוא כבר מיוחס אחר אמו כיהודי ולא אחר אביו כגוי (הגאון מליסא).                                                                                                                                               נשואי הבת לכהן: 
דעה א: כשר אף לכהונה (רמב"ם)
דעה ב: אמנם אינו ממזר, אך פגום לכהונה (רא"ש, שו"ע). לשיטתם, אפילו בדיעבד אם נישאת תצא, כדין כהן גדול הבא על האלמנה, שבנה פגום לכהונה (ב"ש). לעומת זאת, לדעת הח"מ (ז,יז), מהלשון פגום, משמע שאם נישאת, לא תצא.
דעה ג: הסתפקו אם כשרה לכהונה (רי"ף, רמב"ן), עפי"ז לכתחילה לא תינשא, אך אם נישאת לא תצא (רמב"ן). לכאורה הווי ספיקא דאורייתא, ולכן היה צריך להחמיר שאף אם נישאת תצא (מל"מ). יש לתרץ שהרמב"ן חשש לגט מעושה שבניה יהיו ממזרים. אבל בספק במציאות, כופים לגרש (שעה"מ, פת"ש אות ג).                                                                                                      
 להלכה: בהתאם לרוב הדעות, לא תינשא לכהן, אבל אם נישאת לא תצא (ב"ש, ס"ק ב). הולד שיולד להם יהיה ספק חלל (ח"מ ס"ק ג).
כשהולד בן:
דעה א: לסוברים שפגום לכהונה, הוא הדין כשהולד זכר, הרי הוא חלל, ובתו פסולה לכהונה (רמב"ן).
דעה ב: רק הבת פגומה, אך אם נולד זכר, הוא אינו פגום ובתו מותרת לכהונה (רש"י, משמע בשו"ע ז,יז).

 

(סעי' ו-ח) נשואין בין אסורין לבוא בקהל שהתגיירו, לבין ישראל, ובינם לבין עצמם: הולד הולך אחר הפסול. לפיכך, גר עמוני או מצרי שני שנשא בת ישראל, הבת כשרה, אפילו לכהונה, שאחר איזה מהם שנלך היא כשרה.[46]
כששניהם התגיירו ומגיעים מאותה אומה: 
דעה א: הולכים אחר האם שהיא היולדת. כי כתוב "בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'", תלאן הכתוב בלידה, והאשה היא המולידה (רא"ש).
דעה ב: הולכים אחר הפגום שביניהם, כי קובעים עפ"י האם והאב יחד, כי אי אפשר ללידה בלא אב ואם (רמב"ם, שו"ע).
לפיכך, מצרי ראשון שנשא מצרית שניה:
דעה א: הולד שלישי, כי הולכים לפי האם (רא"ש).
דעה ב: הולד שני. רק כששניהם שני ונישאו ביניהם, הולד מותר לבוא בקהל (רמב"ם). 

 

(סעי' ז) נישואין בין גויים: באומות הולכים אחר הזכר.[47] נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם. לפיכך גר עמוני שנשא גיורת מצרית, הולד, אם הוא זכר, דינו כעמוני להיות אסור לעולם. ואם היא נקבה, דינה כמצרית (שו"ע).
גר מצרי שנשא גויה עמונית הבן הוא עמוני והבת היא מותרת/מצרית (טור, רמ"א):
[48]
גרסא א: לגירסא שלנו "מותרת", כי הבת עמונית ומותרת לכשתתגייר (ח"מ ס"ק ד). כי כאמור כשאין קידושין, הולכים אחר האם המולידה.
גרסא ב: גורסים הבת "מצרית", שהולכים אחר הפסול (ב"ח, ט"ז). כי בגרים הולכים אחר הפסול.

 

(סעיף ח) גר מצרי שנשא גיורת עמונית, הולד מצרי ואסור עד דור שלישי (שו"ע).[49]

 

(סעי' י) הדין בימינוהאידנא נתבלבלו כל האומות. לפיכך, עמוני ומואבי ואדומי שהתגיירו, מותרים לבא בקהל מיד, דכל דפריש מרובה פריש ואנו תולים שהוא מרוב אומות שהם מותרים מיד.[50] בדין מצרים נחלקו הדעות:
דעה א: הוא הדין מצרי (רמב"ם). כי כמו שאר האומות, גם המצרים מבולבלים (תוספתא קידושין).
דעה ב:  מצרי באיסורו עומד (הרא"ש). המצרים שבו למקומם ואינם מבולבלים, שהרי ניתנה קיצבה מתי יחזרו, כפי שניבא יחזקאל (כט,יג) "מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים", ור"ג סבר שלא שבו, אך השיבו לו ששבו (תוספתא ידים, רמב"ן, רא"ש).

 

(סעי' יא-יב) עבד כנעני,[51] שהוטבל לשם עבדות, אסור בישראלית וישראל אסור בשפחה בין אם היא שלו ובין אם היא של אחר (שו"ע).

 

לאחר ששחררו רבו, הרי הוא כישראל לכל דבר. הפקירו רבו או שהניח לו תפילין, או שהיה רבו שליח ציבור וקראו לעלות לקרות בתורה או שהשיאו רבו ישראלית (שו"ע). דאמרינן שרבו וודאי שחררו (ב"ש ס"ק יא), כי אלו פעולות שעושים אותם רק בני חורין, ולא עבדים. מה הדין?
דעה א: לכתחילה אסור בבת ישראל עד שיכתוב לו גט שחרור, בדיעבד ספק מקודשת (רמ"ה, שו"ע, ח"מ). כי לענין איסור לא הולכים אחר אומדן דעת.
דעה ב: כיוון שלא נאמר שאסור באשתו עד שישחררנו, מוכח שוודאי אומדן דעת הוא ששחררו ומותר בבת חורין. ומצריכים אותו בגט שחרור, רק שמא יאמר האדון שלא שחררו ועל ידי כך יוציא עליו לעז, אבל אינו יכול לחזור ולשעבדו (רא"ש,טור,ב"ח).

ויש מי שאומר דאפילו לא השיאו רבו, אלא שהוא נשאה לפני רבו, חוששים לקידושיו (שו"ע):
דעה א: דוקא כשרבו השיאו יצא לחרות, ולא כשנישא מעצמו לפני רבו (רי"ף,רא"ש,טור ורמ"א ביו"ד).
דעה ב: אף אם נישא מעצמו לפני רבו, משוחרר וקידושיו תופסים (טור כאן).[52]  
       אפשרות א: יש לפרש את דברי הטור כאן כלשונו. בהשיאו רבו דאינו יכול לערער עליו, לחזור ולהשתעבד בו, כתב הרא"ש דהכי טעמא משום דאומדן דעתא הוא דוודאי שחררו כמו שכתב בטור ביו"ד (סי' רסז) א"כ גם בנשא בפני רבו היכא דלא ערער אח"כ כל עיקר, (לדעת הרא"ש) נמי אומדן דעתא הוא דוודאי שחררו, והן קידושין וודאי (ב"ח, מהרש"ל).
[53]
       אפשרות ב: הב"י וח"מ (ח"מ ס"ק ו) תמהו על הטור, שאינו חושש להקל באיסור אשת איש, וישבו כדעת השו"ע כאן, שאולי כוונתו שרק חוששים שלוליא שיחררו לא היה מניחו לעשות איסור, לכן קידושיו תופסים מספק, מ"מ אסור לו לשהות עמה עד שישחררנה.
וכל שכן אם הוא נשא שפחתו, דחוששין לקידושיו (רמ"א). שמא זיכה לו גט שחרור ע"י אחר (ב"ש ס"ק יג). יש לתמוה על הרמ"א שביו"ד פסק כדעת הרא"ש וכאן סתם כדעת הרמ"ה והשו"ע, וסובר שאפילו נשא שפחתו, מקודשת רק מספק (ב"ש ס"ק יא).

 

(סעי' יג) הגדרת ממזר: מי שנולד מביאה עם אחת העריות, בין מחייבי מיתות בית דין ובין מחייבי כריתות. חוץ מהבא על הנידה שאע"פ שהוא פגום, אינו ממזר אפילו מדרבנן (שו"ע). פירוש פגום ומקולקל, אינו מיוחס וראוי להרחיק מהם, אך אינו פגום מכח איסור וכשרה אפילו לכהונה (ח"מ; ב"ש ס"ק יד).

 

(סעי' יד-טו) אשה שילדה בעת היעדרות בעלה: היעדרות של יותר מי"ב חודש: 
דעה א: הולד ממזר, כי עובר אינו שוהה במעי אמו יותר מי"ב חודש (רמב"ם).
דעה ב: הולד כשר, שמא בעלה בא בצנעה או ע"י שם,
[54] ושמשה (בה"ג ברא"ש יבמות פ,ב).[55]
דעה ג: השו"ע סתם כרמב"ם, והביא את דעת הבה"ג כיש מי שאומר, ופסק דכיוון דפלוגתא הוא, הוי ספק ממזר.
באילו מקרים נחלקו הרמב"ם והבה"ג:
דעה א: אין מחלוקת, הרמב"ם מדבר כשהבעל מכחיש. הבה"ג מדבר, כשהבעל אינו, והיא טוענת שחזר בצנעה ושימש (ב"י בסוף סי' קעח בשם התשב"ץ).
דעה ב: הבעל אינו לפנינו והאשה טוענת שהבעל בא בצנעה ושימש. הספק הוא, האם כשהבעל אינו כאן, עומדת לה חזקת כשרות, כי בעלה אינו מכחישה, או אולי האשה אינה נאמנת בדבר שאינו מצוי (קו"א, תוס' קידושין עג,א). לדעת הבה"ג כשהאשה שותקת, אין טוענים עבורה.
דעה ג: בנוסף על דעה ב, נחלקו גם כשהאשה שותקת או שאינה לפנינו, לדעת הבה"ג כשהאשה שותקת, טוענים עבורה (רא"ש קידושין ד,ז; ח"מ בדעת הבה"ג לפי השו"ע).
טוענת שנתעברה מבעלה לפני שהלך, לכו"ע אינה נאמנת. לעומת זאת אם גם בעלה מודה שבה בצנעה ושמש, לכו"ע הולד כשר (ח"מ ס"ק ח).
הבעל טוען שבא בסתר ושימש והאשה אינה מודה, נראה שגם לדעת הרמב"ם הבעל נאמן להכשיר את הולד (ח"מ ס"ק ט), למעשה צ"ע (ב"ש ס"ק טז).

 

היעדרות של פחות מי"ב חודש:
דעה א: לא הוי ממזר, ועד י"ב חודש, אמרינן דאשתהי כל כך במעי אמו, כמעשה של רבה תוספאה,  (יבמות פ,ב, רמב"ם, שו"ע, רמ"א).
[56]
דעה ב: הולד לא משתהה עד י"ב חודש, ולא קיימא-לן כרבה תוספאה (תוס',
[57] אגודה, ח"מ, ב"ש). אך בחודש העשירי נשים רגילות להוליד, וגם אם ראו בה דבר מכוער כדלהלן, הולד כשר (ח"מ ס"ק יא; ב"ש ס"ק יז).
ודוקא שלא ראו בה דבר מכוער, אבל אם ראו בא דבר מכוער, לא אמרינן דאשתהי כל כך, וחיישינן ליה ולא תולים באפשרות דחוקה זו, שהעובר השתהה כ"כ במעי אמו, והולד ספק ממזר (רמ"א). מה נחשב כדבר מכוער?
דעה א: משמע דווקא כיעור האוסרה על בעלה, מצטרף לריעותה דילדה לי"ב חודש.
[58] אבל אם רק נתייחדו, הולד כשר (תשו' מיימוניות, רעק"א, פת"ש אות יד)
דעה ב: משמע אפילו נתייחדה, דאמרינן אשתהי, רק כשיש לה חזקת כשרות, וכיוון שעשתה שלא כדין אתרע חזקת כשרותה (ב"ש ס"ק יח; פת"ש שם). 

 

כשהולד נפסל, האם האשה נאסרת על בעלה: 
דעה א: האשה נאסרה על בעלה (תשובות מיימוניות).
דעה ב: אמנם הולד ממזר, אך האשה מותרת לבעלה, מספיק ספיקא, ספק שמא הולד השתהה, ואם לא ספק שמא נאנסה (נו"ב).
במקום שרובם גויים, וראו בה דבר מכוער, והאשה טוענת שהולד וודאי מבעלה, כתב רעק"א שגם אם ילדה לאחר י"ב חודש, הולד כשר מספק ספיקא, ספק הולד מבעלה ואם לא ספק הוא מגויים (פת"ש אות טז). 
פירסה נדה, לאחר שבעלה הלך למדינת הים וילדה. האשה אינה מסולקת דמים, עד שיוכר הולד (רעק"א, פת"ש אות טו). 

 

אשה שנתעברה מבעלה סוף סיון, וילדה תחילת כסלו, אע"פ שאין ביניהן רק חמשה חודשים לא חיישינן לבנה לומר שהיתה מעוברת קודם לכן, דהחדשים גורמים והוי ליה בן ז'. ואפילו הפילה בתשרי, ושמעה הולד בוכה, לא חיישינן שהייתה מעוברת קודם לכן, דאפשר לו לבכות לחמשה חודשים אלא שהוא נפל ואינו ראוי להיות קיים (ב"י, רמ"א). 
חודשים מקוטעים: תינוק שנולד לאחר ה' חודשים מלאים ועוד יומיים, יום אחד מהחודש הקודם, ויום אחד מהחודש הבאדינו כנולד לז' חודשים והולד כשר, ש"שמות החודשים גורמים".
[59] הוא הדין בהפילה לשלשה חודשים ויום אחד מהחודש הקודם ויום אחד מהחודש העוקב, ובכה ואח"כ מת. נחשב כה' חודשיםשיכול לבכות, ולא כג' חודשים שאינו יכול לבכות. והח"מ (ס"ק יג) תמה שזה רחוק מהשכל שולד כזה מסוגל לבכות.
לידה ז' חודשים למקוטעין:
דעה א: מכשירים את הולד (מהר"י מינץ, רמ"א, נו"ב).
דעה ב: לאחר ה' חודשים וקצת, לא תולים בבעלה (מהרי"ט, ב"מ, פת"ש אות יז).
לידה ט' חודשים למקוטעין (נידה לח):
דעה א: אינה יולדת למקוטעין, גם לא כשמקוטע רק מצד אחד, דהיינו ח' חודשים וקצת, כדעת שמואל (רמב"ם, שו"ע סי' קנו סעי' ד).
דעה ב: יולדת למקוטעין לשני הצדדים, דהיינו ז' חודשים וקצת. כדעת ר' יהודה כמבואר בתוס' שם
[60] (רמב"ן).
דעה ג: בזה"ז נשתנו הטבעים, לכן יולדת למקוטעין, אך רק מצד אחד, דהיינו לח' חודשים וקצת (רמ"א סי' קנו סעי' ד). הרמ"א מחמיר דווקא בייבום, שנקרא נפל ואינו חייב ביבום, אך לעניין כשרות האשה והולד, הרמ"א מיקל גם ביולדת למקוטעין לט' חודשים לשני הצדדים (ערוה"ש).

 

שני לידות: אשה שילדה מיד אחרי שבעלה הלך למדינת הים, ולאחר ז' או ט' חודשים ילדה שוב, הולד השני וודאי ממזר, ולא תולים באפשרות שהתעברה וחזרה והתעברה כפי שרוצה "גן המלך" לומר. מאידך, אם האשה ילדה ולד לאחר ז' חודשים וולד נוסף לאחר י"ב חודש, יש מקום להכשיר את שני הולדות, שיתכן שהתעברה מתאומים, וילדה אחד לשבעה חודשים והשני לי"ב חודשים (פת"ש אות יב).

 

(סעי' טו) אשת איש שיצא עליה קול שהיא מזנה תחת בעלה והכל מרננים אחריה, אין חוששין לבניה שמא הם ממזרים, שרוב בעילות תולים בבעל (שו"ע), ואפילו לירושה (פת"ש אות יט). משום שבעלה מצוי לה (ב"ש ס"ק כג), וגם אם בעלה כעת במדינת הים (ח"מ ס"ק טו). וגם אם באו שני עדים שזינתה תחת בעלה (ח"מ ס"ק יד, ב"ש, רמ"א סעי' טז). האם מותר לשאת את בניה?
דעה א: מותר לישא בתה לכתחילה (רמב"ם, שו"ע)
דעה ב: מותר, רק כשאין לו אפשרות אחרת (רש"י בב"ש ס"ק כב).

 

כשאינו מצוי לה: בארוסה לא תולים בבעל (ב"ש ס"ק כג), והוא הדין בבעל זקן (מהרש"ל, רעק"א).

 

אבל היא עצמה חוששין לה משום זונה, ולכן כהן חושש לה מדין תורה, וגם ישראל הרוצה להתרחק מן הכיעור (שו"ע).  בדיעבד: אם נשאה הכהן אין מוציאין אותה, והוא הדין בבניה (ב"ש ס"ק כד). אולם מובא בשו"ת שבות יעקב שרק ב"קלא דפסיק" אין מוציאין, אבל ב"קלא דלא פסיק", מוציאים אותה מהכהן, ובמעשה שהיה פסק שכופין על כך, כיוון שיצא קול קודם הנישואין.[61]

 

ולהלן (ו,טו) שכתוב שאם "יצא לה שם מזנה בעיר", תולין שפריצות בעלמא ראו בה, וכשרה לכהן:
תירוץ א: המצב של "הכל מרננים אחריה", חמור מקול ש"יצא לה שם מזנה בעיר", ולכן כאן חוששין (ח"מ, ב"ש).
תירוץ ב: שם מדובר בפנויה ולכן אומרים שפריצות בעלמא ראו בה. אצלנו מדובר בנשואה, שזהירים יותר כשמוציאים עליה קול, ולכן אם כבר יצא עליה קול חוששין (ב"ח, חת"ס).
תירוץ ג: כאן הוחזק הקול בבי"ד ולכן חוששין, שם הקול לא הוחזק בבי"ד (דרישה).

 

באשת כהן: חוששין שבניה חללים (רמ"א), כי אמנם רוב בעילות אחר הבעל, אך מספיק שזינתה פעם אחת, כדי לאוסרה על בעלה, ואם אח"כ נתעברה ממנו, הולד חלל (ח"מ ס"ק טו).
אשת ישראל, שזינתה במזיד ונאסרה על בעלה (פת"ש אות כ):
דעה א: הבנים שתלד אח"כ כשרים לכהונה (הב"ש ס"ק כה).
דעה ב: הבנים שתלד אח"כ פסולים לכהונה (המהרש"ל).

 

ואם היא פרוצה ביותר, חוששין אף לבנים (שו"ע)בסוטה (כז,א) כתוב היתה פרוצה ביותר...תיקו, ומספק מחמירים:
דעה א: הכוונה שחוששים לממזרות, וילדיה אסורים אף לישראל (רש"י, מהרא"י)
דעה ב:  גם כאן רוב בעילות אחר הבעל, וחוששים רק לכהונה, לכן בנותיה אסורות לכהן (בה"ג, מהרי"ו). כן דעת הרמב"ם, שכתב ש"חוששים אף לבנים", משמע אותו החשש כמו באם (מהרי"ו).
פרוצה ביותר שאומרת שבניה הם מבעלה: 
דעה א: גם בפרוצה ביותר, לעולם נאמנת על בניה להכשירם (מהר"ם פדובה, רמ"א, ח"מ ס"ק טז).
דעה ב: לפי הדעה שבפרוצה ביותר הולד ספק ממזר, האשה אינה נאמנת להכשירם, ובניה ספק ממזרים (ט"ז אות ח).
להלכה: לכתחילה אסורים לישראל. בדיעבד צ"ע אם מוציאים אותן מישראל (ב"ש ס"ק כו)
הייתה פרוצה כשהייתה פנויה או ארוסה, ולאחר נשואיה לא הייתה פרוצה, אע"פ שראוה מנאפת פעם אחת, בניה כשרים (רמ"א).

 

(סעי' טז) האשה שהלך בעלה למדינת הים, ונשאת (אפילו בעדים), והרי בעלה קיים, הולד מהשני ממזר גמור, ומותר בממזרת ואם (בעלה) הראשון חזר ובא עליה קודם שגרשה השני, וילדה, הוא ממזר מדרבנן, ואסור בממזרת גמורה ומותר (רק) בממזרת מדרבנן כיוצא בו (שו"ע). הולד אסור גם בספק ממזר דעלמא, שהוא ספק דאורייתא. שקנסוה כדי שתדייק הרבה לפני שנישאת (ב"ש ס"ק כז). באיזה מקרים מותרת לבעלה הראשון?
דעה א: גרשה השני, מותרת לבעלה הראשון, כי חכמים קנסוה להיחשב כאשת איש לשני,
[62] ממילא כשהתגרשה מהשני מותרת לחזור ראשון (רמב"ם, שו"ע), וכאן חכמים לא קנסוה, כי כשגרשה את השני ביטלה את מעשיה האסור (ב"ש ס"ק כז).  
דעה ב: גם כשהתגרשה מהשני, הקנס בעינו עומד, אסורה לבעלה הראשון, והולד ממזר דרבנן, כדי שתדייק היטב לפני שנישאת, כדין הבא על אשתו סוטה (יבמות מט,ב).
דעת התוס' והרא"ש: ח"מ (ס"ק יז) סובר שגם התוס' והרא"ש סוברים כדעת הר"ח. לעומת זאת, לדעת הב"ש הם כתבו כן לשיטת הר"ח, אך הם עצמם אינם סוברים כן.
גרשה הראשון, וילדה מהשני
: לדעת הטור הוי ממזר מדרבנן, אך בתשובת מהרלב"ח כתב שלדעת הרמב"ם הולד כשר (ח"מ ס"ק יז).
[63] לעומת זאת הב"ש (ס"ק כז) סובר שלכל הדעות הולד ממזר, כי עדיין לא בטלו מעשיה האסור, והקנס בעינו עומד.

 

אם בעלה במדינת הים ויש קול שהתגרשה, ואח"כ נולדו לה ילדים. לא אומרים שהיא עדיין נשואה לראשון ולכן ילדיה ממזרים, אלא אומרים שהתגרשה וילדיה כשרים (או"ז, ד"מ, ב"ש ס"ק כז).
ישראלית שהמירה דתה ונישאה לגוי, ונולדו לה ילדים ואח"כ חזרה לדת ישראל, אין חוששין שזינתה עם ישראל, אלא ילדיה כשרים. שאם היא הוחזקה לפושעת, כל ישראל מי הוחזקו, ועוד שבעלה משמרה (פת"ש אות כג).

 

(סי' יז) חציו עבד וחציו בן חורין שבא על אשת איש: 
דעה א: אין לולד שנולד מהם תקנה, והוא אסור אף בשפחה. כי החצי בן חורין שבא על אשת איש הוליד ממזר, והחצי עבד הוליד כשר, כי גוי או עבד הבאים על ישראל, הולד כשר (רמב"ם, שו"ע).
דעה ב: הולד ממזר גמור, ומותר בשפחה (רש"י, רמ"ע מפאנו וח"מ ס"ק יט).
[64]
דעת הרמב"ם תמוה, כי הוא סובר שהאיסור להינשא לשפחה, הוא רק מדברי סופרים, והם התירו במקום שיוכל להכשיר בניו, לכן לפי סברא זו, גם כאן הם היו צריכים להתיר לו להינשא לשפחה (ב"ש ס"ק כח).

 

(סעי' יח-יט) ממזר או ממזרת שנשאו לישראל, הולכים אחר הפגום, והולדות ממזרים, שכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום (קידושין סו,ב).
גוי ועבד שבאו על ממזרת: קידושין אינן תופסין, שנאמר "כי תהיינה...וילדו לו. יש קידושין, יש "וילדו לו". אין קידושין, אין "וילדו לו". והולד מתייחס אחר האם המולידה (ב"ש ס"ק ל). ראו לעיל בהקדמה לפרק.  
ממזר שבא על גויה (סעי' כ): קידושין אינן תופסין, לכן הולכים אחר האם המולידה, והולד גוי. ואם התגייר, הרי הוא כישראל. והוא הדין גוי שבא על אמו (סעי' כא), דלא גרע משאר גוי (ח"מ ס"ק כא).
ממזר הבא על שפחה (שטבלה לשם עבדות)
[65]: הולד עבד, ואם השתחרר, הרי הוא בן חורין. משום כך ממזר נושא שפחה לכתחילה, כדי להתיר בניו לאחר שישתחררו, ויהיו מותרים בישראל (שו"ע).
מדוע התירו לממזר לשאת שפחה? 
דעה א: האיסור לשאת שפחה הוא מדאורייתא שנאמר - לא יהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל, אולם האיסור הוא רק לכשר, אך ממזר שיצירתו בעבירה קדש ועומד הוא ומותר בשפחה ובעבד (ר"ת, ר"ן).
דעה ב: האיסור לשאת שפחה הוא רק מדרבנן, ולממזר התירו משום תקנת הולד - במקום שיוכל להכשיר בניו. ולא התירו (לממזרת לשאת עבד), במקום שהולדות ישארו ממזרים (רמב"ם).
[66]

 

נשואי ספק ממזר בשפחה: 
דעה א: מותר בשפחה (רמב"ן, רדב"ז). לכאורה לשיטת הרמב"ם שיש להתיר משום תקנת הולד.
דעה ב:, אסור בשפחה (רשב"א, ר"ן, רש"ך). לכאורה לשיטת ר"ת לפי שאינו קדש ודאי, וספיקא דאורייתא לחומרא.
גדול אחד נתן פתרון שילדיו יהיו כשרים. שאדון השפחה ישחררנה על תנאי שתנשא לכשר. לכן אם הוא ממזר השפחה לא קיימה את התנאי והרי היא כשפחה שנישאת לממזר שילדיה כשרים לאחר שישתחררו מעבדות. ואם הוא כשר, הרי שהשפחה משוחררת וממילא ילדיה כשרים (רעק"א, פת"ש אות כד).

 

(סעיף כב) נישואי גר ועבד משוחררים לממזרת, ונשואי ממזר לגיורת ושפחה משוחררת, מותרים. אולם הולד ממזר, כי האיסור על ממזרים, הוא לבוא בקהל, וגרים ועבדים משוחררים אינם נקראים קהל, אף שראויים לבוא בקהל. אולם מכיוון שהקידושין תופסין, אע"פ שאין עבירה, הולכים אחר הפסול (ראו לעיל בהקדמה לפרק).
מותרים להינשא רק מצד איסור ממזרות, אולם למעשה אסור, משום שיש איסור להרבות ממזרים בישראל (ב"ש ס"ק לה). נראה שאין כוונתו לאיסור ממש, שהרי הרמב"ם והשו"ע כתבו בפירוש שמותר, אלא כוונתו שאין זו תקנה טובה להרבות ממזרים בישראל.
[67]
בגמרא (קידושין עד,ב) מובא גם דעה האוסר גר עם ממזרת, כי גר ראוי לבוא בקהל וממזר אינו ראוי. אולם נשואי גר עמוני עם ממזרת, אפילו לדעה שגר אסור בממזרת, גר עמוני שאינו ראוי לבוא בקהל לכו"ע מותר בממזרת. והולד יהיה ממזר עמוני ומותר בשפחה.
[68]
עד מתי גרים מותרים להינשא לממזרים:
דעה א: עד עשרה דורות (רא"ש)
דעה ב: עד שישתקע שם גירות ממנו (רמב"ם).

 

(סעי' כג) ישראל שנשא גיורת, הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת (שו"ע). 
במקרה ההפוך, גר שנשא בת ישראל (ח"מ ס"ק כג, ב"ש ס"ק לז)?
דעה א: הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת (רמב"ם, שו"ע). שהרי אפילו גוי הבא על בת ישראל, הולד כשר ואסור בממזרת, וכל שכן גר הבא על בת ישראל (מ"מ).
דעה ב: אמנם גוי הבא על בת ישראל הולד כשר ואסור בממזרת, כי אין כאן קידושין ויש עבירה, לכן הולד אינו מתייחס לאביו, אלא לאמו היהודיה. אבל גר הבא על בת ישראל, יש קידושין ואין עבירה, לכן הולד מתייחס לאביו, ומותר בממזרת (ר"ן). וכדי לבאר את דעת הרמב"ם אפשר לפרש שהכלל שבמקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר האב, הוא רק בישראל ולא כשצד אחד הוא גר, וראיה גר מותר בממזרת ובכל זאת הולד ממזר (ב"ש).

 

(סעי' כד) ממזר נושא ממזרת. במה דברים אמורים, כששניהם ודאין. אבל אם האחד ודאי והשני ספק, או אפילו שניהם ספק, אסורים זה בזה דשמא האחד ממזר והשני אינו ממזר. וכיצד ספק ממזר, כגון שבא מספק ערוה, שבא אביו על אשה שנתקדשה ספק קידושין, או שנתגרשה ספק גירושין (רמב"ם, שו"ע). האיסור בשו"ע הוא מדרבנן שאסרו גם בספק ממזר וספק קהל,[69] כי מעלה עשו ביוחסין. מדין תורה, האיסור רק בממזר וודאי עם קהל וודאי אך בספק אין איסור שנאמר, "לא יבוא ממזר בקהל ה'", משמע דווקא ממזר וודאי בקהל וודאי אסור. אבל ספק ממזר בקהל וודאי או ממזר וודאי בספק קהל – מותר (ב"ש ד,לח).
ומדאורייתא ספק ממזר יכול לשאת שתי נשים, האחת כשרה והשניה ממזרת, משום שהוא נחשב כקהל בפני עצמו (פת"ש אות כז).

 

(סעיף כה) דין המתנת ג' חודשים קודם ייבום: צריך להמתין ג' חודשים בין מיתת הבעל לייבום, שמא האלמנה מעוברת מבעלה שנפטר, והיא אסורה על היבם מדין אשת אח.
לא המתינה ויבמה תוך ג' חודשים וילדה, הולד ספק בן תשעה חודשים לבעלה שנפטר, ספק שבעה חודשים ליבם, וממילא הולד כשר.
חזרה האשה וילדה שוב ליבם, הולד ספק ממזר, כי אם הבן הראשון הוא מהבעל שנפטר הרי שהאשה אסורה עליו והולד השני ממזר. לעומת זאת, אם הבן הראשון הוא מהיבם, הרי שיבם אותה בהיתר וגם הולד השני כשר (רמב"ם, שו"ע).

 

שתוקי,[70] הקדמה: מבואר ברמב"ם שמחמירים בשתוקי, משום מעלה עשו ביוחסין, וחוששין שמא נבעלה לממזר, אע"פ שהם מיעוט. ולא חוששין שמא ישא אחותו מאביו, או אחות אביו. לפי זה אם אין ממזר בעיר מותרת (ב"ש ס"ק מג, כדמוכח להלן בד"מ). נראה שב"ש דייק כן מאיסורי ביאה (טו,יא) שאם אומרת שלכשר נבעלתי הבן כשר ומשמע שלא חוששין שמא ישא קרובתו. אולם בהמשך (בסעי' לז) הרמב"ם והשו"ע כתבו ששתוקי שנשא אשה, ספק מקודשת שמא היא קרובתו, ואין קידושין תופסים בה, והב"ש שם תמה שלא חוששין לכך.
אע"פ שלהלן (ו,יז) מבואר שפנויה שראו שנבעלה, נאמנת להעיד שנבעלה לכשר, ומותרת לכתחילה להינשא לכהן, רק בתרי רובה כשרים (רוב תושבי המקום ממנו באו ורוב העוברים שם) לרמב"ם, ורוב אחד לרא"ש, כאן שלא מדובר בכהונה אלא בהכשרת הולד, ואם נחשוש שנבעלה לממזר יפסל הולד מלבוא בקהל, נחשב כדיעבד ותמיד נאמנת להכשירו (ב"ש).
עוד מקשה ב"ש, האשה נאמנת להכשיר את בנה, אך לא לפסלו, ובכך להתירו להינשא לממזרת, אלא הולד יחשב כספק ממזר ואסור בממזר או בישראל, מדרבנן. והרי מדין תורה השתוקי מותר גם לממזר וגם לישראל ומדוע לא נאמין לאם לפסלו, כמו שנאמנת להכשירו?
תרוץ א: כדי שלא ישא ממזרת וירבה ממזרים בישראל (פרישה). זהו דוחק (ב"ש).
תרוץ ב: האשה נאמנת להכשיר בגלל חזקת הגוף (נ"י יבמות כג, ב). דהיינו היא כשרה, וממילא גם צאצאיה כשרים.

 

(סעיף כו) פנויה שילדה (שתוקי):
כשהאשה אינה לפנינו או שהיא שוטה או אילמת: הולד ספק ממזר, כי חוששין שמא אביו ממזר (שו"ע).
האשה אינה נאמנת לפסול בנה, אלא רק להכשירו (רמב"ם, שו"ע), שהרי גם ללא עדותה הולד ספק ומדין תורה מותר לבוא בקהל ולהינשא לישראל (ר"ן, מ"מ).
[71] אך האשה אינה נאמנת להעיד מי האבא (פת"ש ד,לב). על כן:

  

ואפילו היתה מיוחדת לו אינה נאמנת עליו [והולד ספק ממזר] (רמ"א), נחלקו בדבריו:
דעה א: 
הרמ"א מדבר על מקרה שמודה או ידוע שנבעלה לו, והאשה אינה חשודה שבאה על אחר ואין חזקת בודקת ומזנה כי היא מיוחדת לו,
[74] אך צ"ע מיבמות (סט,ב) לעיל, שכשאינה חשודה מאחר תולים בארוס, וגם שו"ת הרא"ש והרשב"א כתבו שאם אינה חשודה מעלמא פשוט שתולים בו ומדוע השמיט דבריהם. וגם הרמ"א עצמו הביא בשם הרא"ש, שכהן הבא על הפנויה ומודה שהוא בנו, הריהו כהן לכל דבר (ח"מ). 
דעה ב:
הרמ"א מדבר על מקרה שהממזר אינו מודה שנבעלה לו, לכן הולד ספק ממזר גם כשהיא מיוחדת לו (ב"ש).

 

טוענת שהולד ממנו ותובעת מזונות, והוא כופר:
דעה א: נאמן ופטור אפילו משבועת היסת, כיוון שהתורה האמינה לו (ריב"ש, ב"ש).  
דעה ב: מחוייב שבועה. 1. התורה נתנה לו נאמנות ביחס לחיוביו מהתורה, כגון פי שנים בירושה, אבל חיובים שעיקרם מדרבנן, אינם בכלל הנאמנות שהתורה נתנה לו. 2. הוא נאמן רק ביחס לבן, אך לא כשיש לכך השלכות על אחרים, כגון כאן בתביעת מזונות (תשב"ץ, מובא ברעק"א).

 

נתעברה סמוך לגרושיה:
דעה א: הולד כשר מספק ספיקא. ספק שמא זינתה לאחר הגירושין, וגם אם זינתה קודם, ספק שמא נבעלה לגוי, אך אם אומרת שזינתה קודם הגירושין, הולד ספק ממזר (מהרי"ו, ד"מ). מדובר שבעלה שהה במדינת הים, אחרת קודם לגירושין תולים בבעל ואינה נאמנת לפוסלו (ד"מ). וצריך לומר שמדובר שאין ממזר בעיר, אחרת יש ספק ממזרות גם כשנבעלה לאחר הגירושין, מכאן מוכח שכשאין ממזר בעיר לא חוששין לממזרות (ב"ש ס"ק מג).
דעה ב: תלוי במחלוקת (ראו להלן סעי' כט) אם חוששים לנבעלה לגוי (ב"ש).

 

(סעיף כז) ארוסה בבית אביה, שנתעברה, ואומרת שנתעברה מהארוס,
כשהארוס מודה:
הולד כשר (שו"ע), ואם הוא כהן, כשר לכהונה. ואם ימות הארוס, האשה מותרת לכהן (ח"מ). והוא הדין כשהארוס אינו לפנינו (שו"ע), או אינו זוכר (ר"ן, רמ"א).
כי מסקנת הגמרא (כתובות יג,ב) כשמואל, שכיוון שהווי דיעבד, פוסקים כרבן גמליאל. לכן אע"פ שהרוב פסולין אצלה (כי הארוס הוא יחיד וכל האחרים אסורים לה), הארוסה והולד כשרים. ונחלקו:
דעה א: האם דין דיעבד מתייחס רק לאם כדי שלא תאלץ לצאת מארוסיה (ראב"ד).
דעה ב: האם דין דיעבד מתייחס רק לולד כדי שלא יהא ספק ממזר, שאין לו כמעט תקנה (ר"ן ב').
דעה ג: דין דיעבד מתייחס לשניהם, כי אם הולד יהיה ספק ממזר, ליבו של הארוס יהא נוקפו ויגרש את ארוסתו (ר"ן א').
דין קידושין לכהן, כשאינו לפנינו, או אינו זוכר:
 
דעה א: הואיל ומותרת רק מטעם רבן גמליאל ופוסקים כמותו רק בדיעבד, לכתחילה לא תינשא לכהן, ואם נישאת לא תצא (ב"ח, ב"ש).
דעה ב: הועיל ולא מחשיבים את בנה כממזר ומתירים לו לבוא בקהל משום שנחשב כדיעבד, אי אפשר לחלקוהכל נחשב כדיעבד ורשאית לכתחילה להינשא לכהן (ח"מ). יש לדחות, שכן בהמשך הסעיף, כשהארוס מכחיש את האשה, נפסק שאם נישאת לכהן לא תצא, למרות שבנה מהראשון נחשב ממזר, מכאן מוכח שאפשר לחלק בין דין הולד, לדין האם, ודווקא בין דיני הולד עצמו לא מחלקים, כפי שיבואר מיד לעניין ירושה (ב"ש ס"ק מז).
ויורשו (רמ"א). אע"פ שהוא ספק בנו, ואחיו יכולים לומר לו, המוציא מחבירו עליו הראיה, כיוון שהיא טוענת ברי ואין אדם שמכחישה ויש לה חזקת כשרות, הוא הדין הבן, שאם לא כן יש על הולד לעז שהוא ממזר (ח"מ ס"ק כח). אי אפשר לחלק ולומר שהוא בנו לעניין כשרות ואינו בנו לעניין ירושה (ב"ש ס"ק כח). 
כשהארוס מכחישה
, הולד ממזר וודאי (שו"ע), כי מדין תורה, האב נאמן לומר שהולד אינו ממנו (ב"ש ס"ק מה). אולם, הארוס אינו נאמן יותר מהארוסה, לכן אפילו אם נישאת לכהן לא תצא (שו"ע), אף שלכתחילה לא תינשא לו, שהרי הולד ממזר וודאי (ב"ש ס"ק מו). אולם, אם הארוס כהן, היא אסורה עליו, דשויא אנפשיא חתיכה דאיסורה (שו"ע).
[75] אולם, אם יש ידים מוכיחות שמשקר, כגון שטען כך כדי לא לשלם מזונות, לכאורה הדין תלוי במחלוקת שהביא המל"מ בדין האם אומרים "שויא נפשיא חתיכה דאיסורה" כנגד שני עדים (פת"ש אות לג).
כשאינה יודעת, ממי נתעברה או שאינה לפנינו, הולד ספק ממזר (שו"ע), שמא נתעברה מגוי, לעומת זאת, במקרה שאומרת לארוס נבעלתי, והוא מכחיש, הולד וודאי ממזר, כי אינה טוענת שהתעברה מגוי אלא ממנו, והוא נאמן להכחישה (פרישה, ב"ש ס"ק מד). 

 

(סעיף כח) כשהעם מרננים אחריה שזינתה אם ארוסה ואם אחרים (ב"ש ס"ק מח; ח"מ ס"ק כט):
דעה א: פוסקים כלישנא הראשונה בגמרא (יבמות סט,ב) בידוע שהארוס בא עליה, או שהארוס מודה שנבעלה לו והארוסה חשודה מעלמא, הולד ספק ממזר, כי כשם שהפקירה עצמה לארוס, כך הפקירה עצמה לאחרים (רמב"ם, שו"ע). ודווקא אצל הבעל אומרים, "רוב בעילות אחר הבעל", ולא ביחס לארוס. כל זה דווקא כשמרננים עליה, שקרוב לוודאי זינתה, אבל בקול בעלמא, הולד כשר.
דעה ב: פסקים כלישנא השניה בגמרא, שגם בחשודה מעלמא, אם ידוע שבא על הארוס, תולים בו והולד כשר (רשב"א, רא"ש).
כשנבדקה ואמרה לארוס נבעלתי, 
נאמנת והולד כשר (שו"ע).
ידוע שהארוס בא עליה, ואין קול שזינתה עם אחרים, הולד כשר (רמ"א).

 

(סעיף כט) אשת איש שאומרת על העובר שאינו מבעלה, אינה נאמנת לפוסלו (שו"ע) ויש לולד חזקת כשרות (רמ"א), גם אם ידוע שהאשה זינתה (ב"ש ס"ק נ).
אבל ארוסה שאומרת על בנה שהוא ממזר, והארוס אומר שהוא ממנו, ושלא זזה ידו מתוך ידה (רמ"א), מה דין הבן?
דעה א: הולד ספק ממזר (נ"י ורמ"א כי"א). כי כבר אין על הולד חזקת כשרות.
דעה ב: הארוס נאמן (נ"י ורמ"א כי"א). כי האב נאמן לפסול את בנו, וכל שכן להכשירו. כך גם אשה אינה נאמנת לפסול את בנה כנגד האב, בין שטוענת שזינתה ברצון ובין טוענת שנאנסה (ריטב"א, ח"מ ס"ק ל, ב"ש ס"ק נא).
אולם אם הארוס אינו מכחישה או שאינו כאן, הולד ספק ממזר, והארוסה אינה נאמנת לפוסלו וודאי (ב"ש שם).
נבעלה לארוס ואינה נחשדת מאחרים לכו"ע הארוסה אינה נאמנת לפסול אותו (ב"ש ס"ק נא).

 

אבל האב שאומר על העובר שאינו ממנואו על אחד מבניו שאינו בנו (שו"ע):
דעה א: האב נאמן מדין "יכיר" לומר על בנו הקטן שהוא הבכור, נמצא שהגדולים יותר ממזרים, ואינו נאמן לומר ישירות על בנו שהוא ממזר, רק יכול לומר על אחד שהוא בכורו, וממילא הגדולים יותר יהיו ממזרים (בה"ג, ר"ת).
דעה ב: האב נאמן אף לומר ישירות על המוחזק כבנו, שאינו בנו, והוא ממזר ודאי (רמב"ם,ר"י,שו"ע).
האם חוששים שנבעלה לגוי?
דעה א: הולד ממזר ודאי, אלא עם היא עצמה טוענת שנבעלה לגוי (טור, שו"ע, ב"ש).
[76]
דעה ב: חוששין שמא נבעלה לגוי, ולכן כשהבעל אומר שהולד אינו ממנו, הוא רק ספק ממזר (רמב"ם, פרישה, נו"ב, רעק"א, ב"מ). כלל אין כאן מחלוקת, ולדעת כולם חוששים שמא נבעלה לגוי. והטור עוסק במקרה שהאשה מכחישה וטוענת שהתעברה מהאב, ולכן לא תולים בגוי (נו"ב, רעק"א, פת"ש אות לו).
כשהאשה טוענת שנבעלה לגוי, הולד כשר, כי הבעל (בד"כ) אינו יכול להכחישה (שו"ע). אולם, אם הבעל טוען שאשתו נבעלה לישראל (והאשה מכחישה): 
דעה א: הבעל נאמן לטעון שאשתו נבעלה לישראל, ובמקרה כזה הולד ממזר, כי התורה האמינה לאדם על בן אשתו הנשואה לו, הועיל והוא בחזקת אביו - אף שלטענתו אינו אביו (תרוה"ד, רמ"א, נו"ב בדעת הרמב"ם).
[77]  
דעה ב: כשטוען שהוא אינו האב, הריהו כאיש זר, ושוב אינו נאמן לטעון ממי נתעברה, אלא רק לומר שאינו ממנו, והיא תהיה נאמנת לומר שנבעלה לגוי (רעק"א, מובא בפת"ש אות מ).

 

כשיש לבנו בנים, אינו נאמן לפסול, אפילו את בנו (שו"ע). ואם מעיד שכל בניו ממזרים, ולחלקם יש כבר ילדים משל עצמם אינו נאמן גם על אלו שאין להם ילדים (מהר"ם פדובה, פת"ש אות לט). כי דין "יכיר" מתייחס רק לבנו ולא כשיש לכך השלכות לאחרים. 
לאחר שהחזיק את בנו ככשר
, אינו נאמן לפוסלו, אלא רק בעדים (רמ"ה, ר"י, רמ"א), אבל הוחזק רק עפ"י אחרים רשאי לפסול אותו (באור הגר"א אות יט). בכיוון ההפוך, מממזר לכשר, אם נתן אמתלא טובה רשאי (מהר"ם, רמ"א). כגון שמסביר שלא רצה לתת מזונות.
האב נאמן על בנו רק כשהוא בחזקת אביו, כגון באשתו הנשואה לו, אבל פנויה האומרת שבנה מפלוני וכשר, והלה טוען שהולד מאחר ממזר. הוא אינו נאמן לפוסלו, והיא נאמנת להכשירו (תרוה"ד, רמ"א).
צירוף נסיבות להכשיר, במקרא שבא לפניו פסק רעק"א בצרוף שלש דעות מקילות שלא התקבלו להלכה:
1. האב נאמן לומר שבנו ממזר, רק כשמעיד על בן אחר צעיר ממנו שהוא הבכור, מדין "יכיר" (בה"ג).
2., הבעל נאמן לומר שאינו בנו, רק כשהאשה אינה מכחישה אותו, כגון שמתה, אך אם היא מכחישה אותו אינו נאמן (תוס' רי"ד).
3. הנאמנות הוא רק כאב לפסול את בנו, אך כיוון שאומר שאינו בנו, כבר אינו נאמן לפוסלו, אלא רק לומר שאינו בנו (ריא"ז).

 

(סעיף ל) האומר על עצמו שהוא ממזר , נאמן לאסור את עצמו על בת ישראל, ואסור בממזרת עד שיוודע ודאי שהוא ממזר (שו"ע). כי אדם קרוב אצל עצמו ולכן אינו נאמן להעיד על כך. אולם, משום ד"שויא אנפשיה חתיכה דאיסורה", הוא אסור בבת ישראל (ב"ש ס"ק נג). ובנו כמוהו, ואם יש לו בני בנים, אינו נאמן לפסול אלא את עצמו (שו"ע).

 

(סעיף לא) אסופי,[78] כשאין הוכחה שלא הושלך כדי למות, הוי ספק ממזר. ואם יש הוכחה שלא הושלך למיתה,[79] אין בו משום אסופי, כיוון שחוששין עליו לשמרו, ולא הושלך שם אלא משום רעבון (שו"ע).

 

מדוע אסופי אינו ספק ממזר, מדין שתוקי (אלא יש בו כללים אחרים):
דעה א: בשתוקי האם לפנינו, ויש ספק שמא באה לבית הבועל, והוי קבוע וכמחצה על מחצה דמי. אולם אסופי, שהאם אינה ידועה, הספק הוא רק ביחס לולד דפריש, וכל דפריש מרובה פריש, ורובם כשרים. לפי זה הוא הדין בשתוקי כשהאם מתה לפני שבית הדין נזקק לכך, הולד כשר. כי עכשיו הדין מתייחס רק אליו, ולא לאם והוא פריש. והרבה פוסקים חלקו על כך (נו"ב, פת"ש אות מא).
דעה ב: אכן אסופי פסול מטעם שתוקי, והנפק"מ מכך ששתוקי אינו נחשב כאסופי, הוא שבשתוקי האשה נאמנת בכל עת לבוא ולומר שהוא בנה והיא נבעלה לכשר, אך כל עוד לא אמרה כן, הריהו ספק ממזר (מהרי"ט).
דעה ג: בשתוקי בניגוד לאסופי, האם וודאי זינתה, ולכן חוששים יותר (ישועות יעקב, ב"מ).

 

(סעיף לב) באסופי נאמנים לבוא ולומר בני הוא ואני השלכתיו, כל עוד הולד מושלך בדרך, אך לא לאחר שכבר נלקח ע"י מישהו, הועיל וכבר יצא עליו שם אסופי. אולם, בשני רעבון, נאמנים, שמפני הרעב השליכוהו, ומכיוון שרוצים שאחרים יזונו אותו, שתקו עד שנאסף (שו"ע).

 

הקדמה לדין אסופי ברוב גויים וברוב ישראל: לעניין אסופי, מובא בגמרא (כתובות טו,ב): שלהחיותו, "אם רוב גויים גוי, אם רוב ישראל ישראל", אך לעניין יוחסין, לא. מהי כוונת הגמרא?
דעה א: שאם קידש אשה צריכה גט מספק, אפילו ברוב גויים, כי מעלה עשו ביוחסין (רמב"ם, שו"ע).
דעה ב: שאם בת היא, אסורה לכהן, אפילו ברוב ישראל, כי מעלה עשו ביוחסין (רש"י, ראב"ד).

 

(סעיף לג) אסופי בעיר שיש בה גויים, בין רוב ובין מיעוט:
דעה א: הרי הוא ספק גוי, ולכן אם קידש אשה צריכה גט מספק, כי מעלה עשו ביוחסין (שו"ע).
[80]
דעה ב: ברוב גויים אינה צריכה גט, כי כאמור המעלה ביוחסין מתייחס לנישואין לכהן (רש"י).
דין אסופי שהטבילוהו בי"ד לשם גרות, או שטבל משהגדיל:
דעה א: גם כשהיו שם רוב גויים, לעניין יוחסין דינו כשאר אסופי, שאין הטבילה מועילה אלא להוציאו, שאינו גוי (רמב"ם, שו"ע).
[81] אולם אם יש שם "תרי רובא",[82] גם לדעת הרמב"ם כשר (ב"ש ס"ק נד).
דעה ב: ברוב גויים, אין לו דין אסופי, אלא דינו כגוי שהתגייר, כי "כל דפריש מרובה פריש" (ראב"ד,
[83]  רש"י, מ"מ). תמה שהמחבר והרמ"א לא הביאו את דעתם (ח"מ ס"ק לא).
לדעת הראב"ד (דעה ב), האם ברוב גויים מותר לו להינשא לממזר ולישראל? 
מותר בבת ישראל ואסור בממזרת (מ"מ).
[84] מותר, בין בממזרת ובין בישראל,[85] והוא הדין במחצה על מחצה (ב"ש ס"ק נד).[86]

 

(סעיף לד) אסופי שלא התגייר: כשרוב העיר גויים, מאכילו מאכלות אסורות (שו"ע),[87] היו רובן ישראל, מחזירים לו אבידתו כישראל (שו"ע).[88] מחצה על מחצה: מפקחין עליו את הגל בשבת,[89] ומצוה להחיותו (דהיינו לפרנסו) כישראל (רמב"ם, שו"ע).[90] ויש החולקים, וסוברים שמפקחין עליו את הגל בשבת, גם ברוב גויים, כי בפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב (רמב"ן, רשב"א, טור, רמ"א). ויש אומרים שאין מצווין להחיותו אלא ברוב ישראל (טור, רמ"א).[91] בענייני נזיקין וספק ממון, המוציא מחבירו עליו הראייה (שו"ע).[92]

 

(סעיף לה) נשים שילדו בבת אחת, אשת כהן ולוי וישראל וממזר, נאמנת החיה (המיילדת) לומר: זה הבן כהן הוא, או לוי, או ממזר, מפני שלא הוחזק ואין אנו יודעים יחוסם. במה דברים אמורים, כשהוחזקה נאמנת ולא ערער עליה אדם.[93]  אבל אם ערער עליה אפילו אחד, ואמר: בשקר מעידה, אינה נאמנת והרי הבן בחזקת כשר ואין לו יחוס (רמב"ם, שו"ע). ולא בעינן עדות כשרים שהם שניים, ממילא אפילו קרוב יכול לערער עליה (ט"ז ס"ק כ). אולם, כשהמילדת עצמה קרובה של הולד, אינה נאמנת לומר עליו שהוא ממזר, בדומה לאם שאינה נאמנת לפסול את בנה (מ"מ, פת"ש אות מד).
לאחר שהמילדת כבר העידה:
דעה א: יכולים לערער גם לאחר שהמילדת כבר העידה (ב"ש).
דעה ב: העד יכול להכחיש ולבטל את דברי המילדת, רק קודם שהעידה (פרישה)

 

יש לדקדק הרי ידוע שאחד מהתינוקות בחדר ממזר, והוי קבוע, וכמחצה על מחצה דמי, ולעניין יוחסין דינו כספק ממזר (ח"מ ס"ק לג).[94] אלא יש לומר שכיוון שאין על אף אחד מהולדות חזקת פסול (וגם לא חזקת כשרות), עד אחד יכול להכשירו, אף כנגד החיה, אך לא לקבוע את יחוסו (ב"ש ס"ק סב): [95]
אפשרות א: העד רק מכחיש את המילדת, אך אינו מעיד על היחוס. אולם אם העד גם מעיד על היחוס נאמן על כך.
אפשרות ב: מדובר כאן לעניין כהונה, ומעלה עשו ביוחסין, לכן התינוק כשר לישראל אך אסור לכהן.

 

יש להקשות, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הריהו כשניים, וכיצד עד אחד מספיק להכחישה? 
לדעת הרמב"ם, הכלל חל דווקא על עד כשר, ולא על אשה, שאינה כשרה לעדות (ב"ש).
[96]
לדעת הר"ן. עד אחד דינו כשני עדים, רק במקום שהסיבה שמספיק עד אחד הוא משום ד"הווי מילתא דעבידי לגילויי". אולם אצלנו, הכשירו עד אחד (המיילדת), רק משום שאי אפשר בלאו הכי, לכן עדות כזו אינה כשל שני עדים (ב"ש ס"ק ס):
1. לכאורה הר"ן חולק על הרמב"ם, אולם אפשר לישב שהר"ן סובר כדעת הרמב"ם, אלא מכיוון שהבין שאצלנו במילדת, גם קרוב או פסול נאמנים להכחישה, הרי שגם עדות המילדת וגם העדות המכחישה, נמצאים באותה דרגת כשרות כעדים, וכבר אי-אפשר לתלות בכך שהאשה פסולה לעדות, לכן הר"ן נדרש לנימוק אחר (ב"ש).
2. מבואר בכמה מקומות שעד אחד נחשב כשניים, רק לאחר שבית דין כבר פסקו על-פי העדות. ואצלנו הכחשת העדות היא קודם שבית דין פסקו, וממילא קושית הר"ן כולה נופלת, אלא נראה שהר"ן סובר כדעת התוס' הסובר שעד אחד נחשב כשניים גם קודם פסיקת בי"ד (ב"ש).
3. נדרש שהעדות יהיה "מילתא דעבידי לגלויי", כדי שיחשב כשניים, רק כשהעד בא להוציא דבר מחזקתו, ואצלנו אין חזקה על התינוקות, אלא נראה שלדעת הר"ן נדרש התנאי "דעבידי לגלויי" כדי להוציא דבר מחזקתו, רק כאשר העד כשר. אולם, אצלנו שהעדות היא של המילדת שאינה כשרה, גם כשאין מוציאים דבר מחזקתו, צריך שיהיה "מילתא דעבידי לגלויי", אך צ"ע מנא ליה (ב"ש).

 

(סעיף לו) נשואים בין ספק ממזרים, כגון שתוקי ואסופי, אסורים זה עם זה, ואם נשאו יתגרשו, והולד ספק כאבותיו (השתוקי או האסופי), ואין להם תקנה, אלא שישאו גרים, והולד ילך אחר הפגום.
כותי, דינו כגוי לכל דבר (רמב"ם, שו"ע). לעומת זאת לדעת הטור, הוא ספק ממזר. ומה שעשאום כגויים גמורים, הוא רק לחומרא, אך לא להקל ולהתירם להינשא לממזר (ח"מ ס"ק לד).
נתין: לדעת הרמב"ם אסורים רק מדרבנן. לדעת ר"ת אסורים גם מדאורייתא (ראו לעיל סעי' א), על כן (ח"מ ס"ק לה):
ממזר עם נתין, לא התגייר - אסור. התגייר – מותר, והולדות ממזרים (ב"ש ס"ק סד).
שתוקי (ספק ממזר) עם נתין שהתגייר, לרמב"ם מותר, כי מדאורייתא נתין שהתגייר מותר. לדעת ר"ת אסור, כי איסורם מדאורייתא.
נתין עם שפחה, לרמב"ם מותר, כי דוד לא גזר על הפסולים. ולר"ת שאיסורם מדאורייתא, אסור.

 

(סעיף לז) אסופי שנשא אשה (כשיש במדינה גויים), ספק מקודשת (רמב"ם, שו"ע):
אסופי: אם בזמן ההריון שלו, היה במדינה גויה או שפחה הראויים לילד, והוא ישא גיורת, הרי זה ספק אשת איש, שאין קידושין תופסין בגוי או בעבד (שו"ע).
שתוקי: כשקיימת אפשרות שנושא אשה האסורה לו משום ערווה,
[97] הרי זה ספק אשת איש, שאין קידושין תופסין בעריות (שו"ע).[98] צ"ע מדוע חוששין לעריות? הרי משמע לעיל ברמב"ם,[99] שלוליה החשש לממזרות, היה מותר לשתוקי לישא אשה, ולא חוששין שמא ישא אחותו, ומדוע כאן חוששים? (ב"ש ס"ק סו).

 

קראים: הם ספק ממזרים ואסור להתחתן איתם, ואין מקבלים אותם חזרה ליהדות (רמ"א וב"י בשם ר' שמשון). שמא יתערבו בישראל, ישאו נשים וירבו ממזרים (נטרונאי גאון, ב"ש ס"ק סז). לעומת זאת, גיור נתינים וז' אומות, מותרת (רבינו שמשון, רמ"א), ואין חוששין שמא יבואו להתחתן בהם (ב"ש ס"ק סז). מדוע אסור להינשא לקראים?
דעה א: משום שמקדשין כדין, ומתגרשין שלא כדין (ט"ז). ולכן דינן כאשת איש.
דעה ב: יתכן שהרמ"א אסר דווקא אם נשאה אצלם, דהוי קבוע, וכמחצה על מחצה דמי. לעומת זאת, אם פירשה אחת מהן ממקום מושבם, כל דפריש מרובה פריש, ורובם אינם ברי גירושין (כי קידושיהן אינן תופסין, לכן רובם אינם ממזרים), לכן אם היא הייתה קטנה ולאו ברת דעת כשנסעה ופרשה מהם, מותרת לבעלה. אבל אם נסעה כשהייתה גדולה וברת דעת, אסור, משום שגם עליה כבר יש איסור להינשא לישראל, ולכן הספק עבורה נולד עוד בשעת קביעותה כשהייתה גדולה.
[100] וסיים למעשה שלכתחילה אין לישא, אך בדיעבד לא יוציא, אם פרשה שהייתה קטנה, וגם כשנישאה במקום קביעותה יש מן הקדמונים שהתירום (הרדב"ז להלן) שלא כדעת ר' שמשון, ולכן "אין אנו לא מן המתירין ולא מן האוסרין" (נו"ב, פת"ש אות מה).
דעה ג: הקראים כבר אינם ממזרים, רבינו שמשון לא התכוון ח"ו לומר שקידושיהן בעריהן כשרין. אלא שבזמנו הקראים היו מעט מזעיר, וקידושיהן היו בערי ישראל, לכן עדי הקידושין בדרך כלל היו כשרים מישראל. אולם, הגטין שלהן לא היו כתיקונן, ולכן גירושיהן לא היו גירושין. אולם מאלו אין בארצות שלנו, והם הושמדו. לכן בזמננו ובמקומנו (הכוונה למצרים), שיש מהם קהל גדול ולהם סופרים ועדים, וכל קידושיהן וגטיהן, הם עפ"י עדים שלהם, ברור אצלי שגם קידושיהן אינן קידושין, ולכן הבא על אחת מנשותיהן אינו כבא על אשת איש, ולפיכך לדעתי הם אינם ממזרים (רדב"ז ח"ב סי' ריט).
אנוסים, החוזרים לדת ישראל, נראה לי שמותר להתחתן בהם, כמו בשאר גרים (רמ"א), משום שגם מקדשין וגם מתגרשין שלא כדין (ט"ז).

 

 

 

סימן יא – אשה הנחשדת על אשת איש

 

ביאור המושגים:
נטען, הנחשד בביאה.
סתירה וקינוי (קנאה) 
– הזהרת אשה ע"י בעלה שלא תסתתר עם אדם מסויים, והסתתרות האשה עם אותו אדם כשיעור זמן שיש לחשוד בה שזינתה עמו.
עדי טומאה – דהיינו עדים שעשתה מעשה.
עדי כיעור – דהיינו עדים שמצאו בא דבר מכוער.
[101]
קלא – דהיינו שיצא קול שזינתה. יש שני סוגי קול:
קלא דלא פסיק (להלן: קדל"פ), שיש קול בעיר,
[102] שזינתה עם הנטען, והקול נמשך לפחות יום וחצי, ללא הפסקה, ויאמרו פלוני זנה עם פלונית, וכשלא לא היו לאחד מהם אויבים שמעבירים את הקול.
קלא דפסיק, כשלא מתקיימים כל התנאים הכלולים בקלא דלא פסיק.
בכל מקום שמופיע עדי טומעה הכוונה גם לקינוי וסתירה.

 

(סעיף א) מקרים בהם האשה נאסרת על בעלה ולמי שנטען כנגדו: 
סוטה, כשהיה קינוי וסתירה, והאשה לא שתתה "מים המרים", אסורה על בעלה עד שתשתה. והוא הדין לאחר שנחרב ביהמ"ק, שלא שותים, ממילא היא אסורה לבעלה כיוון שכבר אין דרך לברר אם היא טהורה (ב"ש ס"ק ב).
[103] מפי השמועה למדנו,[104] שאם נאסרה על בעלה בעתיו,[105] הרי היא אסורה גם על הנטען לעולם, כדרך שאסורה על בעלה.[106] וגם אסורה לכהן (ח"מ ס"ק ב). עברה ונישאה לבועל, מוציאין אותה בגט, אפילו היו לה כמה בנים ממנו, והוא הדין כלפי הבעל והנטען כשיש עדי טומאה.

 

כשלא היה קינוי וסתירה, או עדי טומאה, אך היו עדי כיעור או קדל"פ, ובעלה גירשה, הרי היא אסורה לכתחילה לנטען. אולם, אם עברה ונשאה לנטען, נחלקו הפוסקים מתי מוציאים מהנטען,[107] ומתי מוציאים מבעלה.[108]

 

ביבמות (כד,ב) מובא:
1. בקלא דלא פסיק, יוצאת בכיעור.
2. בקלא דפסיק, יוצאת בעדים.
3. בברייתא מובא שאם יש לו בנים יוצאת רק בעדי טומאה.
4. נחלקו הדעות, האם הסוגיא עוסקת רק בנטען או גם בבעל.

 

יוצאת מהנטען:
דעה א: כיעור = עדי כיעור; עדים = עדי טומאה. ומכאן שיוצאת מהנטען רק:
בעדי כיעור בצרוף קלא דלא פסיק. וכשיש לה בנים ממנו, יוצאת רק בעדי טומאה (בה"ג, ר"ח, ב"ש ברי"ף וברמב"ם, רא"ש בשאילתות, שו"ע).
[109]
דעה ב: עדי כיעור נחשבים כעדי טומאה, ומכאן: עדים = עדי כיעור (הנחשבים כעדי טומאה); כיעור = הבעל ראה את הכיעור. לכן, היא יוצאת המנטען כשיש עדי כיעור, או קלא דלא פסיק+ראיית הכיעור ע"י הבעל. וכשיש לה בנים ממנו צריך עדי כיעור, הנחשבים כעדי טומאה (מהר"ם בשאילתות).
דעה ג: כמו דעה ב, רק שאין צורך בראיית הכיעור ע"י הבעל, ומספיק קדל"פ כדי להוציאו מהנטען (רמ"א, ד"מ ברי"ף). לדעה זו הסוגיא עוסקת רק ביציאה מהנטען, ועדי כיעור אינם נחשבים כעדי טומאה ממש, ולכן אין בהם כדי להוציאו מהבעל, אך הם מספיקים כדי להוציאו מהנטען.

 

יוצאת מהבעל:
דעה א: הסוגיא עוסקת רק ביציאה מהנטען, לכן יוצאת מבעלה רק בעדי טומאה, או קינוי וסתירה (בה"ג, ר"ח, ב"ש ברי"ף, רמב"ם, שו"ע).
דעה ב: לדעת המהר"ם בשאילתות, הסוגיא עוסקת גם ביציאה מהבעל כאמור לשיטתו בדעה ב' לעיל ביחס ליציאה מהנטען.
דעה ג: כאמור, ביחס ליציאה מהנטען הרא"ש בשאילתות סובר כדעת השו"ע. אולם ביחס לבעל הוא חולק על השו"ע וסובר שהסוגיא עוסקת גם ביציאה מהבעל.
דעה ד: הסוגיא עוסקת רק ביציאה מהנטען, לכן לכאורה יוצאת מבעלה רק בעדי טומאה. אולם למעשה יוצאת גם בעדי כיעור בצירוף קדל"פ, כי ביחד הם גם נחשבים כעדי טומעה. ואם יש לו בנים יוצאת רק בעדי טומעה ממש כמבואר ביבמות לעיל (ד"מ ברי"ף, רמ"א).
סיכום השאילתות עפ"י המהר"ם: מוציאים מבעלה ומהנחשד – בעדי כיעור, או קלא דלא פסיק ובנוסף גם כיעור על ידי ראיית הבעל. כשיש לה בנים מבעלה או מהנחשד, צריך עדי כיעור.
סיכום השאילתות עפ"י הרא"ש: מוציאים מבעלה ומהנחשד – בעדי כיעור וקלא דלא פסיק. כשיש לה בנים מבעלה או מהנחשד, מוציאים רק בעדי טומאה.
סיכום השו"ע: מוציאים מהנחשד – בעדי כיעור וקלא דלא פסיק. מוציאים מהבעל רק בעדי טומאה. כשיש לה בנים מבעלה או מהנחשד, מוציאים רק בעדי טומאה.
סיכום הרמ"א: ב"ש חולק על ביאור הד"מ בדעת רי"ף, אולם מכריע כדעת הרמ"א כאן להלכה. כי לרוב הדעות מוציאים מהבעל רק בעדי טומאה ממש, לכן די להחמיר ולהוציאה בתרתי לריעותא - עדי כיעור בצירוף קלא דלא פסיק, וכשיש לה בנים ממנו צריך עדי טומאה. ביחס לנטען, כיוון שלרוב הפוסקים מוציאים בעדי כיעור בצירוף קדל"פ, לכן יש להחמיר אפילו באחד מהם: קדל"פ או כיעור. וכשיש לה בנים ממנו צריך עדי כיעור.
למעשה, כלפי הבעל הרמ"א פוסק כדעת בעל שאילתות עפ"י הרא"ש. וכלפי הנטען פסק כדעת בעל השאילתות עפ"י המהר"ם. אולם כאמור, בניגוד לדעת המהר"ם בשאילתות, לשיטתו אין צורך בראיית הכיעור ע"י הבעל.

 

קלא דפסיק לכתחילה לא תינשא לו, משום לזות שפתיים, בתנאי שלא פסקו מחמת איומים והפחדות. אולם, אם נישאת עמו לא תצא, אפילו אם עד אחד מעיד שזינתה (ח"מ ס"ק ד, ב"ש).
רק התיחדה עמו
, מזהירין אותה, אך אינה נאסרת לו או לבעלה, דקי"ל דאין אוסרים על ייחוד (שו"ת הרא"ש, ב"ש ס"ק ג). 

 

מצאו בה כיעור, כשיודעים שלא היה מעשה, כי לא עבר מספיק זמן:
דעה א: יש להסתפק האם חוששין שנטמאה לו בעבר (ח"מ ס"ק ג).
דעה ב: מדייק מהרמב"ם שאין חוששים (ב"ש ס"ק ד). צריך שיעור טומאה, כי בנות ישראל בחזקת כשרות, והרי גם כשידוע שנטמאה, לא אומרים שזינתה קודם, גם אם יש לכך נפק"מ (ישוע"י, פת"ש).

 

אשת ישראל שנאנסה: בכתובות (ט,א) מובאים שני תירוצים מדוע בת שבע לא נאסרה על דוד:
תרוץ א: מפני שהיה אונס, ומכאן שאשה שנאנסה מותרת לבעלה.
תרוץ ב: מפני שאוריה נתן לה גט, ולכן בעת המעשה בת שבע הייתה בעצם גרושה.

 

דעה א: אשת ישראל שנאנסה מותרת לבועל כתירוץ הראשון בגמרא, דכל שלא נאסרה על בעלה לא נאסרה על בועלה, כמבואר בתוס' בשבת שנקט כתירוץ הראשון. ואפילו לפי התירוץ השני, התירוץ הראשון אמת לדינא (ח"מ ס"ק י, ב"ח). מדברי הרמ"א ש"הוא הדין אם נאסרה בשבילה לבעלה אסורה לו", נראה שכוונתו לומר שכיוון שלא נאסרה לבעלה מותרת לבועל (ב"ש ס"ק ג).
דעה ב: האשה נאסרת על הבועל כקנס, כדין שומרת יבם שזינתה, שמובא בנ"י וברמ"א (קנט,ג כי"א) שקנסוה ואסרוה ליבם. אולם, מכיוון שנחלקו בכך, בדיעבד אם נישאת לא תצא (ב"ש שם ס"ק ט).
דעה ג: האשה נאסרה לבועל, כיוון שעשה במזיד, כמבואר בירושלמי ובתוס' (סוטה כח,ב): "הוא שוגג והיא מזידה, אסורה לו, הועיל ותצא מחמתו, הוא מזיד והיא שוגגת, מותרת לבעלה ואם גירש אסורה". משמע שלעולם אסורה לבועל, בין שבא עליה בשוגג (כשחשב שהיא אשתו) ובין שבא עליה במזיד (באונס או בהסכמתה), ולבעלה אסורה רק כשהיא מזידה, וצריך לומר שהם סוברים שהתירוץ השני בכתובות עיקר (ב"ש ס"ק ג). 
אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה, האם מותרת לבועל
:
דעה א: יש לעיין אם אסורה לבועל (ח"מ ס"ק י).
דעה ב: אסורה לאונס, כי היא נאסרה לבעלה הכהן מחמת האונס, כדמשמע לעיל (בדעה א', באשת ישראל שנאנסה) בלשון הרמ"א (רמ"א עפ"י ב"ש ס"ק ג).
דעה ג: מצדד שמותרת לבועל (מל"מ, פת"ש אות ה). כי הוא נאסר על בעלה בגלל שהוא כהן, ומזלו גרם. 
עד כיעור אחד
, לאו כלום הוא (מהר"ם, מרדכי, רמ"א), אפילו אם הוא נאמן על הבעל כשניים.
שני עדי כיעור מצטרפים, אע"ג שראו זה אחר זה, בשני אירועים שונים (רמ"א). כך גם עדי טומאה מצטרפים, כדעת הב"י שיש לדמות לממונות שמצטרפים, ולא לנפשות שלא מצטרפים (ח"מ ס"ק ז),
[110] כשבעלה כבר מת, אע"פ שבעת שזינתה, לא ידעה על כך. היא מותרת לבועל (פת"ש אות ג).

 

(סעיף ב) גירשה בעלה עפ"י עדי כיעור, נשאת לאחר והתגרשה ממנו (דהיינו, הפסיקה אחר), האיסור להינשא לנחשד במקומה עומדת, ואם בכל זאת נשאת לו, לא תצא, גם אם אין לה בנים ממנו (שו"ע):
דעה א: לדעת השו"ע, מדובר כאן שהיה קדל"פ, ואף שגם לשיטתם נאסרה לנטען, כי יש כאן כיעור בצירוף קדל"פ, כאן כיוון שהפסיקה אחר, בדיעבד לא תצא מהנטען. לדעת הרמ"א, הסובר שכיעור בצירוף קדל"פ, נחשבים כעדי טומאה, וודאי מוציאים מהנטען, אף בהפסיקה אחר. יש לבאר דין זה בקלא דפסיק, ואע"פ שלשיטת הרמ"א, מוציאים מהנטען אף בעדי כיעור בלבד, כאן שהפסיקה אחר, לא תצא (ח"מ).
דעה ב: לדעת השו"ע, מדובר כאן בקלא דפסיק, ולכן אין חילוק בין הפסיקה אחר או לא, בשניהם לכתחילה לא יכנוס, ואם כנס לא יוציא. והחידוש כאן הוא, שאע"פ שהפסיקה אחר, לכתחילה אסורה לנטען. לדעת הרמ"א – כדעה א' לעיל (ב"ש).
כשהעידו שזינתה עימו, רק לאחר שהתגרשה כבר מבעלה הראשון ונישאת לו, תצא, גם אם יש לה בנים ממנו.

 

(סעיף ג) כל מקום שאמרו שיוצאת, יוצאת בלא כתובה.

 

(סעיף ד) יש אומרים שאם באו עדים שאשת איש זינתה, צריכים דרישה וחקירה (שו"ע). ואם העידו בלא דרישה וחקירה, יכולים לחזור בהם מעדותם (ד"מ, ב"ש ס"ק טז).
בעדות שמת בעלה (יבמות קכב,ב), לדעת ר' עקיבא צריך דרישה וחקירה, לדעת ר' טרפון, אין צריך, כי יש לכך נפק"מ גם לכתובה (המפרטת את הזכויות הממוניות של האשה), ובדיני ממונות חכמים תיקנו שאין דרישה וחקירה, כדי שלא תינעל דלת לפני לווין.
דעה א: עדות אשה שזינתה צריכה דרישה וחקירה, דלא גרע מחבלות,
[111] שלא שייך בה הטעם שלא תינעל דלת לפני לווין (תוס' סנהדרין ח,ב, שו"ת הרא"ש, שו"ע). הרא"ש מחלק בין עדות שמת בעלה לעדות אשה שזינתה, ומבאר ערוה"ש (מב,לו), שבעדות שאשתו זינתה, היא מכחישה, ובכל מקרה שבעל דין מכחיש צריך דרישה וחקירה.
אולם, נראה שבדבר שבערווה מן התורה לא בעינן דרישה וחקירה, ולכן בדיעבד אם כבר העידו העדים ללא דרישה וחקירה, אינו מעכב. ואם בעדות הזנות יש גם חיוב ממוני, הוי כדיני ממונות ואין צריך דרישה וחקירה, והרא"ש בוודאי מיירי במקרה שאין בו צד ממוני (פת"ש אות טז באריכות)
דעה ב: זו מחלוקת, ולפי התוס' בסנהדרין צריך דרישה וחקירה, אך לפי הסוגיא ביבמות בעדות שמת בעלה, שהתוס' ונ"י פסקו כר' טרפון שאין צריך דרישה וחקירה, א"כ גם בזנות שיש בה נפק"מ לכתובה, הם יסברו שאין צריך דרישה וחקירה (ב"י).
[112]

דווקא בעדות זנות ולא בעדות כיעור (ראו להלן סי' מב סעי' ד): 
דעה א: כל דברי הרא"ש שצריך דרישה וחקירה, מתייחסים רק לדבר שאם היתה סנהדרין נוהגת הייתה מתחייבת עפ"י עדותן מיתה, או מלקות. ואף שאין כאן התרעה מכל מקום גוף העבירה הוא דיני נפשות. משאין כן עדי כיעור, או עדי הודעה שאין כאן חיוב מיתה או מלקות, ורק נאסרת על בעלה ומפסידה כתובתה, דלא דמיא כלל לדיני נפשות, רק לדיני ממונות, לא בעי דרישה וחקירה. כן מוכח מלשון השו"ע שכתב "שאם באו עדים שאשת איש זינתה", ולא כתב שלאסור אשה על בעלה צריכה דרישה וחקירה (פת"ש אות טז).
דעה ב: אפילו עדות לאסור אשה על בעלה דינו כדיני נפשות וצריך דרישה וחקירה (מהר"א ששון), ופת"ש שם כתב שדבריו מופרכים.

 

ידיעת התאריך: בעדות אשה שזינתה, אם העדים אינם זוכרים את היום, אין לפסול את עדותם ולהתיר את האשה, שאף שעדותם צריך דרישה וחקירה, יתכן שאינו דומה לגמרי לנפשות, שצריך עדות שאתה יכול להזימה (כמבואר בחו"מ סי' לג),[113] שלא כדעת הרא"ש שדימה לגמרי לנפשות (נו"ב).[114] ובפד"ר הביאו אחרונים החולקים על הנו"ב וסוברים שהעדים צריכים לכל הפחות לומר את היום בחודש.

צריך שהעדות תהיה בפני הבעל והאשה (רמ"א). ונחלקו בדין זה בפת"ש (אות יח), כדלהלן:
דעה א: אם העדות היא רק בפני הבעל, לרוב הפוסקים, אפילו בדיני ממונות העדות אינה מתקבלת, ואפילו למ"ד שבממונות העדות מתקבלת שלא בפני שני בעלי הדין, כאן אינה מתקבלת, כי לאסור אשה על בעלה, דומה לנפשות (ראו לעיל ולהלן מב,ד).
דעה ב: יש לחוש לדעת הראב"ן וסייעתו שבדיעבד העדות מתקבלת, ואולי גם לאסור אשה על בעלה (רעק"א, ישוע"י). וכן המאירי כתב שבאיסורים, מקבלים עדות שלא בפניו, הועיל ולאפרושי מאיסורא זכות הוא לו, וכן דעת הרדב"ז כי בהפרשה מאיסורים, כל ישראל בעלי דינים שלו.
ולדעת הרשב"א, שהחיוב שהעדות תהיה בפני בעלי הדין, הוא רק מדרבנן, אולי באיסורא העמידו על דין תורה.
כשאין אפשרות שהעדות תהיה בפניו, וגם אם בעל הדין אלים והעדים מפחדים ממנו, מבואר בחו"מ סי' כח, שבדיני ממונות מקבלים לכתחילה את העדות שלא בפניו. ואין זה רק דין בממונות מצד הפקר בי"ד הפקר, אלא כך עיקר הדין, שכשאי-אפשר בפניו מקבלים שלא בפניו, ולכן כך הדין גם בנפשות כמבואר ברשב"א ובבדק הבית.
עדות בפני הבועל, נדרש רק אם כבר נישאת לו, אחרת אין צורך בכך, אלא רק לרווחא דמילתא. כיוון שנאסרת על הבועל רק ממילא, כמו שנאסרת גם לכל הכהנים ממילא, ולא צריך שיהיו נוכחים (ח"מ ס"ק יא).

 

(סעיף ה) נטען שבא על שפחה, או גויה, ונתגיירה או נשתחררה, לא יכנוס, ואם כנס, לא יוציא (שו"ע). אפילו יודעים שבא עליה (ב"ש ס"ק יז בשם נ"י). גירשה, אסורה לחזור עליו, אלא אם היו לו בנים ממנה, כדי שלא יצא לעז על הבנים (ירושלמי, רשב"א, ב"י, רמ"א).

 

(סעיף ו) גוי ועבד שבאו על בת ישראל, ונתגייר הגוי והשתחרר העבד, הרי זה לא ישאנה, ואם כנס, לא יוציא (שו"ע).

 

(סעיף ז) כל האסורים עליו לכנס, לא ידורו באותו מבוי, וכל שכן שלא תשמשנו (שו"ע).

 

(סעיף ח) התרו בו, ועבר וכנס, לא מקרי דיעבד, ומוציאים אותו ממנה (שו"ע).
דעה א: דווקא בנחשד באשת איש, שיש חשש איסור, מוציאין מבעלה, אך כשיש רק לזות שפתיים (כדלעיל בסעי' ה,ו), אינו חייב לגרשה (ב"ח, ב"ש ס"ק יח).
דעה ב: גם בלזות שפתיים אין נראה להקל, דאין להקל על פושעים (ח"מ ס"ק יב, ט"ז).

 

המגרש אשה כדי שישאנה חבירו, אסור לישא אותה, וכמו שיתבאר לקמן (רמ"א).

 


 

 

 
 
 

סימן יג

 

גרושה או אלמנה, צריכה להמתין צ' ימים טרם שתנשא ושלא ישא מינקת ומעוברת חבירו 

 

(סעיף א) גרושה ואלמנה צריכים להמתין תשעים יום, חוץ מיום הגירושין והמיתה ויום האירוסים, כדי להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני (שו"ע).

 

טעם האיסור (ביבמות מב,א): 
לדעת שמואל: נאמר "להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" - להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני ופירש"י שאין שכינה שורה אלא על הוודאיים שזרעם מיוחס.
לדעת רבא: גזירה שמא ישא אחותו מאביו וכד'.
דרבנן או דאורייתא: 
דעה א: נראה שהלכה כרבא, והגזירה דרבנן.
[115] ואפילו לדעת שמואל נראה שהפסוק הוא רק אסמכתא והחיוב הוא מדרבנן (ב"ש ס"ק א).
דעה ב: מלשון הרמב"ם נראה שבאשה הראויה ללדת האיסור הוא מדאורייתא, וחכמים גזרו גם על שאינה ראויה ללדת (רדב"ז).
להשתדך: ללא אירוסין מותר, רק שלא יכנוס אותה הביתה (רמ"א).
דעה א: וצריך הארוס לישבע שלא יכנס לבית המשודכת (ח"מ ס"ק א).
[116]
דעה ב: הארוס אינו צריך להישבע (ב"מ, ערוה"ש), סמכו על הרמא שהשמיט דין זה (ערוה"ש).
ממתי מונים:
דעה א: משעת כתיבת הגט (שמואל בגיטין יח, ירושלמי, רי"ף, רמב"ם, רשב"א, שו"ע) אפילו אם הגט ניתן רק לאחר זמן, או על תנאי. כיוון שאיסור הייחוד הוא מעת הכתיבה.
דעה ב: מונים משעת נתינת הגט (רב שם, רא"ש), וכן ראוי להחמיר (רמ"א). וכך נהגו בכל אשכנז וצרפת (באר הגולה אות ה), אפילו אם כשנתן, אמר - לא תתגרשי עד זמן עתידי פלוני (רעק"א בשם הרשב"א). כי באיסורים פוסקים כרב, וטעמו של רב, שמא יגרש שתי נשים, ויכתוב להם את הגט בשני זמנים שונים, אך יתן ביחד, ויתמהו האנשים כיצד אחת מותרת להינשא והשניה עדיין לא.

 

אשה שוודאי לא הייתה מעוברת, גזירת חכמים שצריכה להמתין צ' יום, ואפילו בתולה מן האירוסין (שו"ע).[117]

 

(סעיף ב) מת היבם, צריכה להמתין שלושה חודשים, ממיתת היבם, לפני שתנשא (שו"ע). מפני שהיא קרובה יותר לביאה מאשר ארוסה (ב"ש ס"ק ד). וגם בימינו שלא עושים ייבום, וממילא אינה קרובה לביאה, צריכה להמתין. כי על אף שבטל הטעם, לא בטלה התקנה (פת"ש אות ד). אבל אם כבר חלצה אינה צרכיה להמתין (יבמות שם), כי החליצה מוכיחה שלא בא עליה (תוס' שם).

 

(סעיף ג) אשה שנתעברה ע"י זנות, נשאה לאחר נתגרשה, ורוצה להינשא לראשון, צריכה להמתין שלושה חודשים, על אף ששניהם מודים שהיא התעברה מהראשון (שו"ע). כי לא פלוג וגם בעת הגירושין הציבור אינו יודע שהיא בהריון (ח"מ ס"ק ג בשם הרא"ש). אולם, אינה צריכה להמתין כ"ד חודשים כדין מעוברת (ב"ש ס"ק ו). אבל סתם מחזיר גרושתו אינו צריך להמתין (שו"ע, סעיף ד).

 

(סעיף ה) שפחה וגיורת שהיו נשואות לבעלים בגיותן ובעבדותן, ונתגיירו או נשתחררו, צריכות להמתין, ואפילו גר ואשתו עובדי כוכבים שנתגיירו, מפרישין אותם צ' יום, כדי להבחין בין זרע הנזרע בקדשה לזרע שנזרע שלא בקדושה (יבמות מב, שו"ע).[118]
שפחה או גיורת נשואה, שאינה יכולה ללדת,
מסתפק, האם גזרו עליהם כמו שגזרו על קטנות וזקנות בישראל, או שכאן גזרו רק על אלו שראויות להוליד (הח"מ ס"ק ד). אבל בעל ואשה שהתגיירו יחד, ואינם ראויים להוליד, ודאי לא גזרו ואינם צריכים להמתין, משום שאין כיוצא בזה בישראל (דגול מרבבה).
נתגיירו או השתחררו, כשלא היו נשואות בגויותן:
דעה א: אינן צריכות להמתין (רא"ש, שו"ע). אע"פ שהרמב"ם לא חילק בין נתגיירו נשואות לנתגיירו פנויות. חייבים לחלק בדעתו, כדי להעמיד את הדין כדעת ר' יוסי, שהרי בהמשך בדין אנוסה ומפותה הרמב"ם והשו"ע, פסקו כר' יוסי (מ"מ ברמב"ם).
דעה ב': צריכות להמתין, בלשון הרמב"ם אין חילוק בין נשואה לפנויה, לכן צריך לומר שפסק כר' יוסי דווקא באנוסה ומפותה, אך כאן בגיורת ומשוחררת לא פסק כר' יוסי (ב"י ברמב"ם, רדב"ז).

 

(סעיף ו) ממאנת אינה צריכה להמתין,[119] כי לא גזרו אלא בגרושה (שו"ע).

 

מזנה, אנוסה (פנויה), מפותה ושבויה:
דעה א: הלכה כרבי יוסי, שחכמים לא גזרו מפני שנוהגות להתהפך ונזהרות שלא להתעבר (רי"ף, רמב"ם, רשב"א, שו"ע).
דעה ב': הלכה כרבי יוסי בגיורת, אבל ישראלית גדולה הראויה להתעבר צריכה להמתין,
[120] שמא לא נזהרה, כדעת שמואל (רז"ה, רא"ש, רמ"א).
נשואה שנאנסה, אם לא נבעלה לבעלה בסמוך צריכה להמתין (או"ז, רמ"א):
דעה א: רק לסוברים שאנוסה גדולה צריכה להמתין (ח"מ, ב"ש).
דעה ב': גם לסוברים שאנוסה אינה צריכה להמתין, כי בדין הבחנה שהוא דרבנן, הקילו. אולם, באשת איש, כשיש חשש חמור של ממזרות, כולם מודים שצריכה להמתין (ביאור הגר"א אות יז).
מהו שיעור "סמוך", שאם נבעלה לבעלה, לפני שנאנסה, אינה צריכה להמתין - כי ממילא אין אפשרות להבחנה:
דעה א: אם ידוע שנבעלה לבעלה בשלשה חודשים שקדמו לאונס אינה צריכה להמתין (ח"מ, ב"ש).
דעה ב: דווקא סמוך לאונס. אחרת בודקים אותה שלשה חודשים לאחר שנבעלה לבעלה, ואם אינה מעוברת, ממתינים שלושה חודשים מזמן שנאנסה, ואז בודקים אם התעברה מהאונס (ערוה"ש).

 

לסיכום:
דעה א: גם גיורת פנויה וגם אנוסה ומפותה – אינן ממתינות, כדעת ר'יוסי (מ"מ ברמב"ם, שו"ע).
דעה ב: גיורת פנויה, אינה ממתינה; אנוסה ומפותה ממתינה, כדעת שמואל (רז"ה, רא"ש, רמ"א).
דעה ג: גיורת פנויה, ממתינה; אנוסה ומפותה, אינה ממתינה, כדעת ר' יוסי רק בגיורת פנויה (ב"י ברמב"ם).

 

(סעיף ז) פילגש מיוחדת לאיש, צריכה להמתין שלושה חדשים.[121] אך אם התעברה מהמיוחד לה, ואח"כ נתקדשה לאחר, התגרשה וחזרה, אינה צריכה להמתין (ח"מ ס"ק ו).
מדוע הדין כאן שונה מדין זונה בסעיף ג' (ישוע"י, ב"מ, פת"ש אות ט)?
יש לחלק שאם היא מיוחדת לו, הוי כידוע לכולם שהיא מעוברת ממנו (ח"מ, ערוה"ש).

 

(סעיף ח) נשאת בטעות למי שאסורה עליו, וכשנודע הוציאוהו בי"ד, צריכה להמתין.[122] אולם, אם היתה קטנה שאינה ראויה ללדת, אינה צריכה להמתין. שזה דבר שאינו מצוי הוא, וכל דבר שאינו מצוי ברוב לא גזרו בו (שו"ע).

 

(סעיף ט) התגרשה ויצא קול פיסול על הגט והצריכוה גט אחר מפני הלעז,[123]
דעה א': אינה צריכה להמתין אלא רק מהגט הראשון (ר"ת, שו"ע כי"א).
[124] 
דעה ב':
צריכה להמתין מהגט השני (ר"י, רא"ש, רשב"א, שו"ע כיש אומרים).
[125] ויש לחוש לכך (ר"י, ראש, טור, רמ"א).[126] אולם, אם בי"ד לא הצריכוהו לתת גט נוסף, ורק הוא נתן מעצמו, אינה צריכה להמתין (רשב"א, ב"ש ס"ק יד).

 

כך גם אם התגרשה מפני קול קדושין בעלמא, צריכה להמתין (רא"ש, ב"י, רמ"א).
המירה דתה, ובעלה זיכה לה גט ע"י אחר, ואח"כ חזרה לדת ישראל, האם צריכה להמתין שלשה חדשים מקבלת הגט? חכם צבי הסתפק, ונראה להחמיר (פת"ש אות י).

 

(סעיף י) עבר וקידש בתוך צ' יום, מנדין אותו:
דעה א': משום שעבר על גזירת חכמים, אך לא כופים לגרשה (רמב"ם, שו"ת הר"ן, שו"ע).
[127] הב"ח דייק ברמב"ם, שגם אם כבר כנס, רק מפרישים, אך לא מנדים, והב"ש דחה דבריו.
דעה ב': מנדים עד שיגרשה, או עד שיעברו צ' יום (רש"י, ראב"ד, רמב"ן, רשב"א).
[128] רק בקידשה במזיד, צריך לגרשה. אבל קידשה בשוגג, רק מפרישין אותה (או"ז, מהרי"ו).
דעה א: יש לסמוך על דברי מהרי"ו רק בכהן, שאם יגרשה לא יוכל להחזירה, אבל בישראל גם בשוגג מגרש ומחזירה לאחר ג' חודשים (תרוה"ד עפ"י ב"ש).
דעה ב: יש להסתפק, ואפשר שאין מקילין כדעת או"ז שבשוגג רק מפרישין (תרוה"ד עפ"י ח"מ). לא שבקינן פשיטותיה דמהרי"ו נגד ספיקו של תרוה"ד, ובפרט שלדעת הרמב"ם לא כופין לגרש, ולמה לא נסמוך על המיקל בדין דרבנן, לכן פוסקים כמהרי"ו שבשוגג רק מפרישים, בין בכהן ובין בישראל (ח"מ).
בכהן יש לסמוך על הרמב"ם שאפילו במזיד לא כופים לגרש, ובישראל יש לסמוך על האו"ז שבשוגג לא כופים לגרש (רמ"א).
[129]
מתי נקרא שוגג ומתי מזיד: 
1. היודע שצריך להמתין, אך מחלק בפרטי הדין וטועה ומורה לעצמו היתר, אינו נחשב שוגג (תרוה"ד, ח"מ, ב"ש).
2. סמך על חכם גדול שטעה בדין והורה לו להתיר, נחשב כמזיד שהיה לו לדעת (ח"מ ס"ק ח). לעומת זאת רעק"א מביא את המל"מ שחלק וכתב, שת"ח שטעה בדין, אין לך שוגג גדול מזה.
3. טעה בחודש העיבור,
[130] נחשב כמזיד (ב"ש ס"ק טז). בדיעבד אם לא המתין חדש העיבור אין מנדין ואין מפרישין אותו (ב"ש ס"ק כב).
4. אולם, לא ידע את המציאות, ועם הארץ שלא יודע את הדין נחשבים כשוגג (ח"מ ס"ק ח).

אינה ראויה ללדת שלא המתינה:
דעה א: לא כופים לגרש ולא מנדים, אלא רק כופים להפרישה עד שיעברו צ' יום (ריטב"א, י"א בנ"י).
דעה ב: אין לחלק בין ראויה לשאינה ראויה להוליד, וגם הרמ"א לא חילק (ב"ש).

 

לאחר שגירשה אסורים לדור באותו חצר, באותו מבוי? 
דעה א: מותר, ואסור רק באותו חצר (ריצב"א).
דעה ב: אסורים לדור גם באותו מבוי (רא"ש, ריב"ש, רמ"א). ורק בשבויה הקילו, אך לא בשאר דרבנן (ב"ש ס"ק יח).
כבר עברו צ' יום ולא נידוהו:
דעה א': אין כופין אותו, דכיוון שעברו עברו, ואע"פ שקידש בעבירה (מהר"ם, מרדכי, רמ"א).
דעה ב': צריך לנדותו, כי הנידוי אינו כדי לגרשה, אלא מפני שעבר על גזירת חכמים (ד"מ וב"ש לדעת הרמב"ם).
בריחה לאחר שקידשה: 
דעה א': אף לכתחילה אומרים לו לברוח וכך להימנע מנידוי וגירושין (רא"ש ברש"י, ר' יחיאל, רמ"א).
דעה ב': אם ברח מעצמו נפטר, אך לכתחילה לא מציעים לו לברוח (או"ז).
מדוע בריחה מועילה? 
דעה א: כי בכך גילה דעתו שאינו רוצה לכונסה (רש"י).
דעה ב: גלות מכפרת עוון, כאמור לשיטת הרמב"ם הנידוי הוא עונש ולא אמצעי כפייה לגירושין (מ"מ וב"ש לדעת הרמב"ם).
בריחה לאחר שכבר כנס: 
דעה א': אינו מועיל ומנדים עד שיגרשה או יעברו צ' יום. הבריחה מועילה למי שרק קידש (רש"י).
דעה ב': מועילה גם לאחר שכנס (י"א בנ"י, מ"מ ברמב"ם, שו"ע בסעי' יב בדין מניקה ומעוברת וה"ה כאן), אך רק בדיעבד (ח"מ וב"ש שם). לדעת הרמב"ם, שהבריחה מועילה כי היא כגלות המכפרת עוון הוא הדין לאחר שכנס. גם לדעת הי"א בנ"י הסוברים כרש"י, אע"פ שברח רק לאחר שכבר כנס, לא כופים עליו לגרשה. לענ"ד, כיוון שבכל אופן הם כבר חיים בנפרד, ובדיעבד ניתן להסתפק בכך.
כמה צריך להתרחק בבריחה? 
דעה א: צריך להתרחק מרחק של ג' חודשים ממקומו, כי לא מסתבר שיקדש בעיר זו ויברח לעיר אחרת (רא"ש, שו"ע ביש מי שאומר). אלא הוא חייב להיות בתנועה מתמדת משך כל זמן הבריחה.
דעה ב: מספיק שיברח לעיר אחרת (שו"ע, הגמ"ר), כי כבר יש לו הרבה צער בכך שצריך להניח מלאכתו ועירו. ואין נראה כדברי הרא"ש משאר הפוסקים שסתמו דבריהם (שו"ע, בדק הבית).
[131]
כמה צריך להתרחק בדין הפרשה?
דעה א: בד"מ בשם מהרי"ו מובא שכשמפרישים אותם, צריך להתרחק מהלך ב' או ג' ימים, ולהישבע שלא יבוא לעיר. הרמ"א בשו"ע סתם ולא פירש בדין הפרשה את שיעורו, כי סמך על המעיין במהרי"ו ובד"מ, וכאן קיצר למעיינים בשו"ע (שו"ת משכנות יעקב בפת"ש אות יב).
דעה ב: מדהשמיטו הרמ"א בשו"ע מכלל דלא ברירא ליה הא מילתא, ולא רצה להחמיר בזה, כי נראה שמהרי"ו סובר בבריחה כדעת הרא"ש, ומכאן נגזר דין פרישה, כך כתב "שכשמפרישין אותם, אין צריך הרחקה כמו בברח, אלא די בברח לעיר אחרת", לכן לסוברים שבבריחה די בבורח לעיר אחרת, כשמפרישין ביניהם, יכולים לשהות באותו עיר, רק שלא יבוא לביתה. כך בנו"ב כתב דמוציאין אותם מהבית שלא יהיו יחדיו. ובמקום אחר כתב שיפרוש ממנה ולא יבוא לשכונה זו (פת"ש שם).

 

(סעיף יא) גזרו חכמים שאסור לאדם לישא או לקדש מעוברת או מינקת חבירו, עד שיהיה לולד כ"ד חודש, לפי מנין החודשים מלאים וחסרים (רמ"א). חוץ מיום שנולד ויום שנתקדשה.
חודש העיבור:
דעה א:
לא צריך להמתין, כיוון שחז"ל אמרו כ"ד חודשים, ולא אמרו שתי שנים (הגה"מ, שו"ע).
דעה ב: בשנה מעוברת צריך להמתין חודש נוסף (מהר"ם). לכתחילה יש לחוש לחודש העיבור, ובדיעבד אם קידשה אין מוציאין ממנו (תרוה"ד, רמ"א). אבל אם כלו כ"ד חודשים בתחילת חודש העיבור עצמו, אין צריך להמתין עוד. וכן בכל מקום שיש צד נוסף להקל, אין לחוש לחודש העיבור (ב"ש ס"ק כב).
דעת המהר"ם הוא חומרא גדולה ולא מצא לו חבר, אלא שאין לנו כח לחלוק עליו. אמנם ניתן לנו רשות לחלק, שאם כבר גמלה אותו זמן רב, ואין לתינוק צורך בחודש זה יש להתיר, ובכך אף המהר"ם יודה (נו"ב, פת"ש אות טז). זחלתי ואירא אך הרוצה יכול לסמוך על הנו"ב, ומ"מ אם כבר עברו שתי שנות חמה, נראה להתיר בלי פקפוק (חת"ס).

 


 

כ"ד חודשים:
דעה א: בזה"ז נשתנו הטבעים לכן היו צריכים להתיר להינשא לאחר י"ח חודש, אולם כיוון שכל האחרונים לא כתבו כן, נראה להתיר רק בצירוף סניף נוסף להקל. טעם הגמ' הוא שאחר כ"ד חודשים דרך רוב המניקות לגמול ילדיהן ויכולים לאכול אוכל אחר ללא יגיעה, משא"כ כשגומלים קודם לכן שהולד זקוק לאוכל מיוחד ויש בכך טירחא רבה, יש חשש שהאם תתרשל והתינוק ימות (מהרש"ק בחכמת שלמה).
דעה ב: מותר לאחר כ"א חודשים, ואין למחות במתיר לאחר י"ח חודשים (ר"מ פיינשטיין).
דעה ג: אין להקל בזה"ז בפחות מכ"ד חודשים, כי חז"ל היו גם גדולים בחכמות טבעיות יותר מכל המתחכמים להשיב על דבריהם, וידעו שרוב בנים אין יונקים שתי שנים שלימות, אלא שחששו למיעוטא דמיעוטא בסכנת נפשות, ולכך חששו שאם נבוא להקל, הנשים מפני תאוותן להינשא לא יחושו לתקנת הולד - להמתין ולא להינשא כל עוד התינוק זקוק להנקה (חת"ס, ערוה"ש, הגרשז"א).
מעוברת מגוי (פת"ש אות יח):
דעה א: לא צריכה להמתין, מהלשון "מעוברת חבירו", יש לדייק דווקא חבירו ולא מעוברת מגוי (נו"ב).
דעה ב: גם מעוברת מגוי צריכה להמתין, בפרט לטעם שהביא הב"מ, שאין זה רק תקנה, אלא מעיקר הדין מטעם פיסוק חיותו של התינוק שזכה בשדי אמו, ולא גרע מהזוכה בפריסת מצודה לדגים כמבואר בב"ב. לפי"ז אין להקל בספיקות מטעם ספיקא דרבנן לקולא (רעק"א, חמד"ש, חת"ס).
טעם הגזירה: משום שסתם מעוברת עומדת להניק את ולדה לאחר שתילד, וחששו חכמים שתתעבר לאחר הלידה ויפסק חלבה, ובניגוד לאב הביולוגי שבמקרה כזה נותן לאשתו ממון כדי שתוכל למסמס לתינוק ביצים וחלב, כאן שהתינוק אינו בנו חוששין שלא יתן לה את האמצעים להזינו, והתינוק ימות (יבמות מב). ואשה מניקה שתי שנים (קידושין מב,א).
טעם הגזירה במעוברת:
 
דעה א: מפני הטעם בהווא-אמינא בגמרא: דחיסה בזמן התשמיש, דהוי סכנה לעובר, אמנם מסקנת הגמרא אינו כן, לכן יש להבין דעה זו על פי המובא בתוס', שכל דין השייך לפי הטעם של דחסה, שייך גם לפי המסקנה, שאיסור מעוברת הוא מפני שאח"כ תהיה מינקת (רמב"ם, מובא בב"ש ס"ק כ).
דעה ב: מפני שאח"כ תהיה מינקת, וחוששין שאם תינשא, תתעבר, יפסק חלבה והתינוק ימות (רי"ף, רא"ש).
דין מעוברת ומניקה נלמד מדין הבחנה, ולכן כמו בהבחנה כך גם במעוברת ומניקה, האיסור הוא אף לקדש, וכן נאסר עליה בתוך כ"ד חודש, להינשא לסריס ולמי שאינו יכול להוליד (ח"מ ס"ק ט).

 

מעוברת ומניקה מזנות:
דעה א: אינה צריכה להמתין, כי במקרה כזה האשה ממילא לא תניק, כי אין אב שיכוף אותה להניק, ולכן לא תועיל כאן הגזירה, ועדיף שתינשא (ר' מרדכי טורמשא בהגמ"ר). אולם, כל החכמים חלקו עליו (הגמ"ר).
[132]
דעה ב: צריכה להמתין, ובי"ד יכופו אותה להניק במקום האב, לכן אין לחלק בין מעוברת מזנות למעוברות אחרות (הגמ"ר, נ"י, מהרי"ו, שו"ע). אולם, יש להקל במופקרת לזנות (רמ"א).
[133] שנישואיה ימנעו ממנה לזנות כי בעלה משמרה, אחרת היא תמשיך לזנות תתעבר, וכאמור יהיה סכנה לולד.[134]
הגדרת מופקרת לזנות, יש הסוברים פעמיים ויש הסוברים שלוש פעמים (פת"ש אות יט).
שניהם מודים שהתעברה ממנו, אינם צריכים להמתין, ואין חוששין שזינתה עם אחר, כי זה דין דרבנן (ב"ש ס"ק כג).
הכחיש שהתעברה ממנו ואח"כ חזר בו. הצמח צדק (פת"ש אות יח) מסתפק אפילו כשנתן אמתלא, שמא לימדוהו לשקר. לעומת זאת, הנו"ב מתיר כשיש אמתלא ומצדד להתיר אפילו ללא אמתלא, כאשר הכחיש קודם שניכר הריונה,
[135] והצ"צ דיבר על מקרה שבעת שהכחיש כבר ניכר הריונה. ואף הצ"צ מודה שאם כבר נישאו ונתן אמתלא, לא תצא. החת"ס התיר כשנותן אמתלא שבתחילה הכחיש מרוב בושה, שנאמן ומותר לשאתה מיד.[136]
נתנה למינקת, האיסור בעינה עומדת, שמא תחזור בה, ואפילו נשבעה המינקת או נדרה על דעת רבים, או לאדם גדול שלא תחזור בה (שו"ע), ואפילו נתנה משכון שלא תחזור בה, ולקחה שני מניקות (הג"מ, ב"ש ס"ק כד),
[137] ואפילו אם התינוק כבר נגמל בתוך כ"ד חודש (שו"ע), כדי שלא תמהר לגמול אותו (באר הגולה אות ז). וי"א שאם המינקת נשבעה שלא תחזור בה וכבר כנס לא יוציא (רמ"א), וצ"ע בנתנה משכון [במקום להישבע] (ב"ש ס"ק כה).[138]
נדרה בפני אדם גדול שלא תפסיק להניק, בכתובות (ס,ב) מובא שרב נחמן התיר לאשה מבי ריש גלותא, למסור את התינוק למינקת ולא להמתין כלל, כי המינקת וודאי לא תחזור בה מלהניק מפני מורא ראש הגולה, מה שאין כן כשמתחייבת לאדם אחר.
דעה א: לא פסקו היתר זה, ואין לחלק בין אדם גדול לאחר (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, שו"ע). כי:
הסבר א: התירו דווקא בריש גלותא שהוא יחיד בארץ כמו מלך (רא"ש).
הסבר ב: אין הלכה כרב נחמן שהתיר לבי ריש גלותא (מהר"ם).
דעה ב: פוסקים היתר זה, ונוהג בבי ריש גלותא ובכל הדומים להם (מ"מ בשם יש אומרים).

מקרים שלא גזרו:
מת בנה,
מותרת לינשא, ואין חוששין שמא תהרגהו [כדי לינשא] (שו"ע).
נתנה למינקת ג' חודשים קודם מיתת הבעל (שו"ע) או שלושה חודשים לפני שהתגרשה, אפילו לאחר שנכתב הגט (פת"ש אות כה). והיא לא הניקה כלל בזמן זה (שו"ע): 
דעה א: אינה צריכה להמתין (סמ"ג, ר"ן, שו"ע), נראה שהיה ידוע להם שתוך שלושה חודשים עדיין יתכן שהחלב יחזור, לכן אחרי שעברו שלושה חודשים היא ממילא אינה יכולה להניק (רא"ש).
דעה ב: צריכה להמתין (רבותיו של הרא"ש). אולם, בתשובה לשואל, כותב הרא"ש: לא אורה מה שקיבלתי מרבותי לאסור, אמנם תליתי הדבר בך, אם תרצה לסמוך בשעת הדחק על הסמ"ג בשם הגאונים הרשות בידך.
וכן אם גמלתו בחיי בעלה, או שאינה חולבת לעולם, שיש לה צימוק דדים, או שפסק חלבה בחיי בעלה, אפילו יום או יומיים קודם שמת בעלה (ח"מ ס"ק י; ב"ש ס"ק כז),
[139] ושכרו לו מינקת בחיי בעלה (שו"ע).
דעה א: יש לגרוס "או שכרו מינקת", ומכאן שמדובר בשלושה מקרים נפרדים, ובכל אחד מהם בפני עצמו אינו צריך להמתין: צימוק דדים, פסק חלבה, שכרו לו מינקת בחיי בעלה (ב"ח). ולא נראה כן מהפוסקים שכן אפילו במסרה למינקת ג' חודשים לפני שמת בעלה כאמור לעיל נחלקו הפוסקים, ודוחק לחלק בין המקרה כאן ששכרו מינקת, בכסף ולכן אינה צריכה להמתין, לבין נתנה בנה למינקת לעיל, שהוא בחינם שצריכה להמתין (ב"ש ס"ק כו).
דעה ב: מדובר בשתי אפשרויות שבהם אינה צריכה להמתין: 1. צמקו דדיה ואינה רגילה להניק 2. פסק חלבה ונתנה למינקת. הקרבן נתנאל מבאר שבצמקו דדיה, אין צריך שישכרו מינקת, כי יש כבר היכר וידוע לחברותיה, שאינה רגילה להניק לעולם. לעומת זאת כשפסק חלבה, יש לכך היכר וחברותיה יודעות מכך, רק כשנותנת למינקת (פת"ש אות כג).

 

תנאי התחייבות נדרשים מהמינקת (פת"ש אות כב):
דעה א: ההיתר של שכירת מינקת, היא רק כאשר המינקת פנויה, וגם תשבע ברבים שלא תנשא עד לאחר כ"ד חודש (נו"ב, ברית אברהם).
דעה ב: אין צורך דווקא פנויה, רק שבאם המינקת נשואה, בעלה ישבע תחילה שלא יפר את ההתחייבות שלה, וכיוון שמקבל על כך שכר, וזהו רצונו, דינו כמו אב (ב"מ).

 

חלבה ארסי, ונתנה למינקת אינה צריכה להמתין. לפעמים גם כשלא הוחזק החלב כארסי, אם הרופאים אומרים שהחלב מסוכן, יש מקום להקל בצירוף צדדים נוספים (חת"ס, פת"ש אות ל).

 

גרושה: לדעת רבינו שמשון הזקן (תוס' ורא"ש יבמות מב,א), בגרושה אינה צריכה להמתין, כיוון שאינה משועבדת להניק, ור"ת והרא"ש שם סתרו את דבריו,[140] לדעת התוס' שם ר' שמשון מתייחס רק למינקת. אולם, לדעת הרא"ש ר' שמשון מתייחס גם למעוברת (פת"ש אות יז).
דעה א: לא נוהגים כרבינו שמשון (ב"ש ס"ק לז).
דעה ב: הסוגיא מוכחת כדעת רבינו שמשון, ודווקא במינקת (נו"ב). תלוי מי מטפל בתינוק לאחר הגירושין. אם האם מטפלת פשיטא שצריכים להמתין, אולם אם הבעל מטפל בכל צורכי התינוק, והוא עמוד שיכול לשלם למינקת, ויש מינקת בפנינו. לאחר שילדה, שוב אינה צריכה להמתין (שו"ת גליא-מסכת).

  

בבריחה צריך שירחיק לנדוד עד שאינו יכול לחזור תוך כ"ד חודש (ב"ש ס"ק לב). לכאורה זהו דעת הרא"ש והטור, אבל כאמור, המחבר כתב שאין נראה כן מדברי שאר הפוסקים, ודברי הב"ש צ"ע (פת"ש אות כח).
קידש מעוברת או מניקה (ולא כנסה):
דעה א: אין כופין אותו להוציא, אלא רק מפרישים עד שיעברו כ"ד חודשים, ואז ישאנה (ר"י מאורלינס, רמב"ם, שו"ת הר"ן, שו"ע). הריב"ש מוסיף שלדעת הרמב"ם צריך גם לנדותו, כמו בדין הבחנה, כעונש, שעבר על הגזירה. אולם, הב"ש מעיר, שלפי דברי התוס', הרא"ש והטור שדין הבחנה חמור מדין מניקה, אין מכך הוכחה.
דעה ב': גם כשרק קידש מנדים עד שיגרש (שאילתות, רא"ש, ריב"ש).
דעה ג: קידשה כהן יש לסמוך על הרמב"ם ואפילו במזיד, רק מפרישים. בקידשה ישראל, במזיד מנדים עד שיגרש ובשוגג רק מפרישים (רמ"א).

 

(סעיף יג) אלמנה הניזונת מנכסי היתומים, מעשי ידיה שלהם, ובכלל מעשי ידיה נכלל גם חובת ההנקה.[144] אולם, אם תבעה כתובתה, או אמרה איני ניזונת ואיני עושה, שוב אין לה מזונות, מעשי ידיה שלה ואינה חייבת להניק, כדין אשת איש (ב"ש ס"ק לה). אולם, יכולה להניק ולבקש על כך שכר, וכשמקבלת שכר חייבת להניק (ח"מ ס"ק יג). אעפ"כ עדיין חייבת להמתין כ"ד חודש (שו"ע), בין אם החלה להניק, ובין אם לאו (רא"ש, מהר"ם, מהרי"ו, ריב"ש, רמ"א).

 

(סעיף יד) גרושה שנתנה למינקת קודם שהתינוק מכירה:
דעה א: אמנם אלמנה צריכה להמתין, אך גרושה כל עוד לא הניקה קודם שהתגרשה באופן שהתינוק מכירה, אינה צריכה להמתין (שו"ת הרשב"א, ב"ח, שו"ע כי"א).
[145] בב"י כתב שראה מורי הוראה הנוהגים כדעה זו ולא מיחה בידם, כי יש להם אילן גדול להיתלות עליו (ח"מ ס"ק יז).
דעה ב: גם גרושה צריכה להמתין (ריב"ש, ט"ז, שו"ע כי"א). הרשב"א סובר כרבינו שמשון הזקן (בסוף סעי' יא), ואין הלכה כמותו. אולם בדיעבד, גרושה שנישאת לא תצא (ט"ז), כי בזה יש לסמוך על רבינו שמשון (ב"ש ס"ק לז).
ב"ש (ס"ק לז) מסתפק, האם לעיל נחלקו ר' שמשון ור"ת כשהתינוק אינו מכיר את אמו,
[146] אך כשהתינוק מכיר את אמו גם ר' שמשון מודה לר"ת, לפי זה הרשב"א סובר כדעת ר' שמשון, ור"ת והרא"ש חולקים על הרשב"א. או שנאמר שר' שמשון ור"ת נחלקו במכירה, ובשאינו מכירה יתכן שיודו לרשב"א וכך הבין מהר"י מינץ. אולם מסקנת הב"ש, שר"ת והרא"ש אוסרים גם כשלא מכירה. כי ראייתם הוא מכך ששנינו סתם מינקת, ולא חילקנו בין אלמנה לגרושה.[147]
לדעת הנו"ב, מלשון השו"ע שכתב יש מי שאומר על שתי הדעות, נראה שפסק שאם החלה להניק, אפילו אם הולד עדיין אינו מכירה, צריכה להמתין. לעומת זאת, אם עדיין לא החלה להניק, אינה צריכה להמתין (פת"ש).
[148]

 

אלמנה שאינה חייבת להניק:[149]
לדעת אמונת שמואל, דינה כדעת הרשב"א בגרושה, שאם נתנה למינקת, אינה צריכה להמתין. ועפ"י זה התיר לאלמנה עשירה להינשא. אולם בפת"ש (אות ל) הביא בשם הנו"ב שההיתר כאן היה רק מפני שהאשה היתה מופקרת לזנות, והאמונת שמואל לא רצה לפרסם זאת, משום כבוד בית אביה, שהיתה ממשפחה של אנשים עשירים וחשובים.
לדעת ב"ש ונו"ב אשה זו צריכה להמתין כ"ד חודשים. כי צריך לחלק בין גרושה לאלמנה: 1. אלמנה בד"כ חייבת להניק. לעומת זאת, גרושה לעולם אינה חייבת להניק, כל עוד הולד אינו מכירה, ולכן אין עליה שם מניקה. 2. בגרושה אביה קיים ויכול למסמס ביצים וחלב עבור התינוק (ב"ש ס"ק לז).
הב"ש בסוף דבריו מביא את הט"ז, שבדיעבד אם נשאת לא תצא. אך קשה שהרי הט"ז עסק בגרושה ולא באלמנה, ולכן לא ברור אם כוונת הב"ש להקל בדיעבד אף באלמנה, או שנשתרבבו הדברים.

 
 
 

סימן מב

 

אין מקדשין אלא לרצון האשה ובפני שני עדים

 

הקדמה, קניה ומכירה בעל כרחה: 
אנסוהו למכור: תליוהו וזבין זביניה זביני (ב"ב מז,ב). דהיינו אנסוהו למכור, מכירתו מכירה. כך בקידושין, האשה לכאורה נמכרת לבעלה.
אנסוהו לקנות:
דעה א': לא קנה (העיטור, רמ"א חו"מ סי' רה סעי' יב, נתיבות, חת"ס). לפי זה, כמו בקניית חפץ, כך גם באנסוהו לקדש, שהאיש קונה את האשה, אינה מקודשת.
דעה ב': קנה, והמקח קיים (רי"ף, רשב"א). לפי זה גם באנסוהו לקדש, מקודשת.

 

(סעיף א) אין האשה מתקדשת אלא לרצונה, קדשה בעל כרחה אינה מקודשת (שו"ע). אמנם (כאמור בהקדמה) מעיקר הדין הקידושין תופסין, אלא שכל המקדש, על דעת חכמים מקדש, ולפי שעשה שלא כהוגן, חכמים הפקיעו את קידושיו (ב"ש ס"ק א).
אנסו את האיש וקדש בעל כרחו, הרי זה מקודשת (רמב"ם, רשב"א). ויש אומרים שאינה מקודשת (רי"ף, עיטור) הילכך הוי לה ספק (שו"ע). השו"ע סבר שהעיקר כרמב"ם, אך חשש לדעת הרי"ף (פת"ש נ,ו).
לסוברים שבאנסוהו לקנות המקח קיים, באיש שאנסוהו, חכמים לא הפקיעו את הקידושין כמו שהפקיעו באשה, כי ממילא הוא יכול אח"כ לגרשה בעל כרחה. רק לדעת הרי"ף, הסובר שקניין בעל כרחה שמיה קנין ואעפ"כ, סובר שבאנסוהו לקדש, אינה מקודשת, צריך לומר שגם באיש חכמים עשו תקנה והפקיעו את קידושיו (ח"מ).
אולם, לאחר תקנת רבנו גרשום, שאסור לגרש אשה בעל כרחה, גם באיש שקידש בעל כרחו, לכאורה היה צריך להפקיע את הקידושין, אך מסיים הט"ז שאולי באנסוהו לא תיקן רבנו גרשום (ב"ש).

דעה א: העיקר כדעת הרמב"ם והרשב"א שאין לחלק בין אנסוהו למכור לאנסוהו לקנות (הגר"א).
דעה ב: מוכח כדעת הרמ"א שבאנסוהו לקנות, המקח בטל (חת"ס).
[150] אעפ"כ פסק במקרה שבא לפניו, שיכולים לכוף עליו לקדשה, כי המקדש קיבל עליו בחרם וקנס שלא יחזור בו, ודינו כמי שחייב קורבן, ואינו רוצה להביא, שכופים אותו עד שיאמר רוצה אני, משום דניחא ליה דליהוי ליה כפרה, ובמקדש אשה גם אין צריך לומר רוצה אני, דכל זמן שהוא עושה את המעשה, אנו אומרים שמרצונו עשה.[151] אמנם אם מעריכים שלא יהיה שלום ביניהם עדיף לא לכוף (פת"ש אות ב).
אמרה האשה קדשני, זרק הבעל המעות לחיקה וקידשה, ומיד השליכה את (חפץ) הקידושין,
[152] ואומרת שמלכתחילה לא התכוונה אלא לשחוק בעלמא, מקודשת, ואין הולכים בקידושין אחר אומדנות והוכחות המוכיחות שלא כיוונה לשם קידושין (מהר"ם, רמ"א). דאם היה רצון על הקידושין, אין צריך רצון על הזריקה, ולכן מקודשת (ח"מ ס"ק ב).

 

דיבר איתה על קידושין, ולקח את ידה בחזקה שלא ברצונה וקידש, והיא לא זרקה את הקידושין, אע"פ שבתחילה היה באונס, ונתן לה סתם ולא אמר לה כלום. מקודשת, הועיל ובתחילה דיבר עמה מקידושין (הג' מרדכי, רמ"א). באיזה אופן מדובר?
דעה א: אמנם מלשון הרמ"א כאן, נראה שמקודשת וודאי. אולם, אי אפשר לומר כן, משום דהווי ליה שתיקה שלאחר מתן מעות, שאינה מקודשת,
[153] כש"כ כאן דתחילתה באונס, וגם בתשובה שם בהג' מרדכי, נראה שהכוונה שמקודשת מספק לחומרא (ח"מ ס"ק ב).[154]
אולם יש להקשות: לעיל (כח,ד) הרמ"א פסק כדעת הרמ"ה, שכשזרק כסף הקידושין לחיקה, אע"פ שלא ניערה את בגדיה וזרקה את החפץ, אינה מקודשת, כי לא גילתה בדעתה בתחילה שרוצה להתקדש, והאשה לא הביעה את מחאתה בפירוש משום שלא איכפת לה,
[155] לעומת זאת, כאן במקרה שלנו (שדומה לזרק לחיקה) סובר שמקודשת מספק לחומרא כדעת המרדכי החולק על הרמ"ה.[156] הב"ח מחלק ומתרץ ששם (כח,ד) זרקה מיד את כסף הקידושין, אך נראה יותר לפרש כפשוטן כפי שביארנו (ח"מ ס"ק ב).
דעה ב: האשה כאן גילתה דעתה בתחילה שרוצה להתקדש, ואח"כ קידשה בכח, לכן אם היא חזרה בה, היתה צריכה לזרוק מייד את הקידושין, ומשלא עשתה כן, נראה שהסכימה להתקדש כבתחילה, ולכן היא מקודשת (ב"ש ס"ק ג).
[157]

 

היה חייב לה מעות, ואמרה לו: תן לי מעותיי, וכאשר התחיל ליתן, אמר לה: הרי את מקודשת לי, וזרקה היא המעות מידה, אינן קידושין (רמ"א, טור בשם שו"ת הרא"ש), כי כאן לא התרצתה בתחילה, ואינה חפיצה בכך (ח"מ ס"ק ג), אבל אם לא זרקה מקודשת, כי אין כאן קידושין לאחר מתן מעות, והוא לא נתן לה את כסף הקידושין בכח, ואפילו שחייב לה, צריכה לזרוק (ב"ש ס"ק ד).
קידש מנומנם, מקודשת (ב"ש ס"ק א בשם הרשב"ץ).
מדוע אין מאמינים לאשה שלא התכוונה לקידושין? הרי עד אחד נאמן באיסורין, ורק באיתחזק איסורא בעינן שיהיה בידו,
[158] וכאן גם לא איתחזק איסורא, כי עוסקים בתחילת הקידושין ובחזקת פנויה עומדת. אלא העניין הוא שלא מסתכלים על הכוונה, רק הולכים אחר הפה, כי דברים שבלב אינם דברים. מזה יצא שגם המקדש וגם המקדשת נאמנים בדבר שאינו נגד החזקה, כי עד אחד נאמן באיסורים היכא דלא איתחזק איסורא (נו"ב). לדעתו, עד אחד בדלא איתחזק איסורא נאמן, ואפילו בדבר שבערוה וכן משמע בתוס', רמב"ן ורשב"אאולם, ברא"ש, ר"ן ונ"י משמע שעד אחד בדבר שבערוה גם בדלא איתחזק איסורא אינו נאמן (פת"ש אות ג).

 

(סעיף ב) המקדש שלא בעדים אינה מקודשת. המקדש בעד אחד:[159]
דעה א': אינה מקודשת (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רשב"א, מהרי"ק, שו"ע).
[160]
דעה ב': חוששים לקידושין (סמ"ג, רא"ם, תרוה"ד).
[161]
כשהאיש והאשה מודים, חוששין לקידושין, אך במקום עיגון ודחק יש להקל (רמ"א). לכן אם המקדש הלך למקום רחוק, הוי מקום דחק ועיגון, ועדיף שלא יבקשו ממנו לשלוח גט, כי אם הוא לא ירצה לשלוח, יתחזק הקול שהיא מקודשת.
כשהבעל או האשה מכחישים את העד אין לחוש (רשב"ץ, רמ"א, נו"ב).
[162] מהם פרטי המקרה?
1. המכחיש טוען "לא היו דברים מעולם", המכחיש עצמו אינו צריך לחוש, אך בן זוגו צריך לחוש לקידושין לחומרא, וגם אסור בקרובי המכחיש, כי "שויא אנפשיה חתיכה דאיסורה" (ב"ח).
2. כשהמכחיש טוען, משתה הייתי בך:
דעה א': נאמן לטעון משתה הייתי בך, במיגו שהיה יכול להכחיש את העד.
[163] ממילא גם השני אינו צריך לחוש, כי לא התקיימו כאן קידושין, לכן שניהם אינם צריכים לחוש (ב"ח). הרוצה לקדש מסתמא מקדש כדין בפני שני עדים, לכן אם הוא מקדש בפני עד אחד, ברור לכולם שלצחוק התכוונו, ואינם צריכים לחוש (שו"ת רעק"א תניינא סי' מה).
דעה ב': כמו שלא אומרים מיגו נגד שני עדים כך לא אומרים מיגו נגד עד אחד, לכן הוא אינו יכול לטעון משטה הייתי בך, כי אין לו מיגו, והשני צריך לחוש (ב"ש), אבל הראשון אינו צריך לחוש כי הוא יודע את האמת.
דעה ג: כמו דעה ב' רק שגם הראשון צריך לחוש, כי דברים שבלב אינם דברים (ח"מ), לכן אין משמעות לכך שהוא יודע את האמת.
דעה ד': מחלקים בין אם המכחיש הוא הבעל או האשה. כשהאיש מכחיש, כאמור (לדעת הח"מ בדעה ג') שניהם צריכים לחוש לקידושין. כשהאשה מכחישה, אין לראותם כדברים שבלב, כי מראש היא הייתה צריכה להיות פתי להסכים לקידושין שכאלו, כי הבעל יכול עכשיו להכחיש את העד והיא תישאר עגונה לעולם. לכן מראש ניכר שהיא לא הסכימה לקידושין הללו, ומכיוון שכך שניהם אינם צריכים לחשוש (פת"ש).

 

הקדמה: בעד אחד המוכחש יש שלוש דרגות:
1. העד מעיד שהיו גם עדים אחרים, אך הם אינם בפנינו, עם זה אין מי שמכחיש את דבריו.
2. העד מעיד שהיו עדים אחרים, הם אינם בפנינו, ועד שלא עליו בלבד מסתמכת העדות, מכחישו.
3. העד מעיד שהיה גם עד אחר, והעד האחר עליו מסתמכת העדות, מכחישו.

 

ואין חילוק בין אומר העד שנתקדשה לפניו לבד, או שאומר שנתקדשה בפני שניים והוא לבד ראה, והאחרים אומרים שלא ראו (האופן השלישי בהקדמה - רשב"א, ב"י, רמ"א).[164]
מקרים שגם לדעת הרמ"א בעד אחד, חוששין לקידושין כשהאיש או האשה מכחישים:
דעה א: אם העד אינו מסתמך על העד שמכחישו, כגון שטוען שהתקדשה בפניו ובפני עדים נוספים, אף אם אחד העדים מכחישו (האופן השני), כיוון שטוען שהיו גם עדים נוספים, והוא אינו מוכחש על ידם, חוששין לקידושין (ב"ש).
דעה ב: כל עוד אחד העדים מכחישו אין חוששין לקידושין (האופן הראשון), רק אם כלל אין מי שמכחישו חוששין לקידושין (ח"מ).

קידש לפני שניים ואחד מהם קרוב, הווי כמקדש בפני עד אחד (רמ"א). מדוע הווי כמקדש בפני עד אחד? הרי עדות שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדותם בטילה:
מדובר באופנים שלא מתבטלת כל העדות מחמת הקרוב, כדלהלן:
1. לשיטת הרי"ף והרמב"ם, שהעדות נפסלת כבר בשעת הראייה, מדובר כשטוען שלא ידע מהקורבה ונאמן על כך. במקרה כזה העד הפסול אינו פוסל את כל העדות (ח"מ ס"ק ו).
2. העדות כולה נפסלת רק בעת מסירת העדות בבי"ד, ורק כאשר העד הפסול התכוון להעיד בשעת הראייה (רא"ש).
3. לדעת רא"ש, גם כשהעד הפסול התכוון להעיד בשעת הראייה, העדות אינה נפסלת. כי העדות מתבטלת רק לעניין שבי"ד אינם פוסקים על פיהם, כי בי"ד אינו יכול לסמוך על עדותם. אמנם הקידושין יחולו, משום שבשעת הראייה, עדיין לא בטלה העדות, ושוב גם אם יבואו להעיד לא יתבטל עדותם (ב"ש ס"ק ח).

 

קידש בפני שלושה, ושניים מתוכם קרובים, לפי דברי הרמ"א, שבשני עדים קרובים דינם כעד אחד, כאן דינו כמקדש בפני שנים כשרים. מאידך, אולי גם כאן יש מקום להקל במקום עיגון ודוחק ולומר שכל העדות כולה פסולה. אך אם לא ידעו מהקירבה כדעת הרי"ף לעיל, ובפרט כשהם אינם קרובים למתקדשים, אלא ביניהם. אין לפסול עדותם. גם יש לחוש לנימוק להכשיר שהביא הב"ש לשיטת הרא"ש (פת"ש אות ח).
קידש בפני שנים ואח"כ התברר שאחד מהם היה נשוי לדודה של הכלה,
[165] והשני לא ידע מכך. הנו"ב דן בכך באריכות, ומסקנתו, אפילו לסוברים שבעד אחד אינה מקודשת, כאן מקודשת, כי לדעת הרמב"ם, קרובי האם פסולים רק מדרבנן, ואפילו לחולקים, היינו דווקא בקרובי האם גופייהו,[166] אבל כאן הפסול הוא מדרבנן. נמצא שמדאורייתא, העדים כשרים, והאשה מקודשת ואפילו במקום דחק ועיגון. ואין לה תקנה אלא שתנשא לו שוב, או תקבל גט, או תשאר עגונה (פת"ש אות ט).

 

(סעיף ג) צריך שהמקדש והמקדשת יראו את העדים, ואם אחד מהם, לא ראה את העדים, אינם צריכים גט (רשב"א, שו"ע).[167] כי יכולים לטעון שידענו שאין קידושין בלא עד, וחשבנו שאין עדים, ולשחוק התכוונו. לפי זה עם הם מודים שהתכוונו לקידושין, או מכחישים את עצם המעשה, והעדים מעידים שראו, אינו נאמנים לומר לשחוק התכוונו, והוי קידושין (מהר"ם פדובה, רמ"א).
והדברים תמוהים, שכן כל עוד אינה יודעת שהיו עדים, אינה מקודשת, אפילו שמעו העדים שכוונתם לקידושין, כי אנן סהדי שאומר סתם, וכל עוד לא ראו את העדים אינה מקודשת (ח"מ ס"ק ז-ח). וכשלא ידעו שיש עדים, התורה הפקיעה את הקידושין (מהרי"ט).
נפק"מ בין המהרי"ט לח"מ, שקידשה בפני שני עדים פסולים, ולא ידעו שהם פסולים, ובצד עמדו שני עדים כשרים, שראו את בני הזוג אך לא נראו על ידם, לדעת הח"מ מקודשת, כיוון שלקידושין נתכוונו, אך לדעת המהרי"ט, אינה מקודשת, לפי שהתורה הפקיעה את הקידושין (ב"ש ס"ק יא).
לסיכום: לא ראו את העדים, אך מודים שכיוונו לקידושין, דעה א': מקודשת (מהר"ם פדובה, רמ"א). דעה ב': אינה מקודשת, כי אנן סהדי שלא התכוונו לקידושין (ח"מ). דעה ג' אינה מקודשת, אפילו כשכיוונו לקידושין (מהרי"ט).

 

(סעיף ד) קידש בפני שני עדים, אפילו לא אמר, אתם עדים, מקודשת (שו"ע). ואפילו לא נתכוונו להעיד אלא לראות, וכן משמע ברשב"א וכן עיקר להלכה, ולא כת"י וכפנ"מ (ב"מ).
מנהג קדום לכתחילה לייחד עדים לקידושין:
1. משום שבד"כ עומדים שם גם קרובים, ויש לחוש לדעת הריטב"א (בשם מורו), שבקידושין, שתחילת עשייתן מצריכה עדים, גם אם לא התכוונו להעיד, אלא רק לראות, הרי הם עדים, ופוסלים את כל העדות, כדין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה (חת"ס).
2. מחשש לשיטת רש"י, שמרגע שראה וחשב להעיד, נחשב כעד, ופסילתו פוסלת את כל העדות. לכן, אם יש שם קרובים שכיוונו להעיד, פוסלים את כל העדות, גם אם לא העידו בפועל (ב"מ, פת"ש).
3. לפעמים העולם עומדים רחוק ואינם שומעים ואינם רואים (ב"מ, פת"ש אות יא).
על אף שייחד עדים, יכולים אחרים שראו את המעשה להעיד (ריב"ש, רמ"א).
[168] שהרי לא צריך לייחד עדים (ביאור הגר"א אות טו). אך יש לחלק בין אם באו להעיד זמן מועט אחר המעשה, דהוו עדים אפילו לא כיוונו לעדות, אבל אם באו זמן רב אח"כ להעיד בדבר ההוא אין מקבלין עדותן (חת"ס).
נמצאו העדים שייחדם פסולים, האם ניתן להסתמך גם על מי שנוכח בחופה?
דעה א': לא ניתן להסתמך על עדים אחרים, ולכן אינה מקודשת, יש ללמוד כך מדברי הרא"ש (מכות ו,א) שנוהגים לייחד עדים, כדי שהקרובים הנמצאים במעמד החופה, לא יפסלו את עדות הכשרים, ומשמע שהשאר אינם נחשבים כעדים (מהרי"ו).
דעה ב': הנוכחים האחרים יכולים להעיד, גם אם לא יחדם כעדים. ייחוד העדים רק גורם לכך שהאחרים אינם מצטרפים לעדותם (מהר"י בר-לב, משמע מהרמ"א והריב"ש בהערה 20).
[169]
החת"ס (מובא פת"ש) כותב, שמהיות טוב, יש לקדש שנית, אולם:
1. מעיקר הדין אינם צריכים לקדש שוב, כי הנוכחים האחרים יכולים להעיד.
2. אינם צריכים לקדש שנית, כסברת הב"ש בדעת הרא"ש.
3. גם לדעת הרי"ף והרמב"ם הסוברים שהעדות נפסלת כבר בראייה, כך הדין בדיני ממונות ונפשות, אבל בקידושין שתחילת עשייתן מצריכה עדים, דעת הבעלים הוא רק על העדים הכשרים.
בפת"ש תמה מדוע החת"ס לא הביא את הסברה שהבאנו לעיל בסעי' ב' לדעת הרי"ף והרמב"ם, שהעדות הכשרים אינה נפסלת.
4. כשמקדש בפומבי, אנן סהדי שהיא מקודשת, ובאנן סהדי העדות אינה נפסלת מצירוף הפסולים, שהרי בכל אנן סהדי יש גם כשרים וגם פסולים לעדות.

האם עדי הקידושין צריכים לראות, את נתינת הקידושין, לידה או לרשותה של האשה:
דעה א': צריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה, אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אע"פ ששמעו שאמר: התקדשי לי בחפץ פלוני, ואח"כ יצא מתחת ידו, אינן קידושין עד שיראו הנתינה ממש (רשב"א, מהר"ם, רמ"א).
[170] ואין הולכים בזה אחר אומדנות והוכחות.
דעה ב': לא צריך ראיה ממש, מספיק שרואה דבר המוכיח כדי שיוכל להעיד כאילו ראה את גוף המעשה (רא"ם, מרדכי). דעת הרמ"ה והשו"ע (חו"מ ל,יא) כדעת המרדכי. אמנם הם עסקו בממונות, אולם יש לדמות קידושין לממונות, ולא לנפשות,
[171] בדיוק כמו שלעניין דרישה וחקירה, קידושין דומה לממונות שאין דרישה וחקירה, ולא לנפשות שמחייב דרישה וחקירה (ב"ש ס"ק יב).
דעה ג': אין מחלוקת. הרשב"א עוסק במקרה שראו מאחורי הגדר, שמראש אי אפשר לראות הכל. המרדכי עוסק במקרה של אומדנא דמוכח, כגון שלא עמדו אחרי הגדר אלא לפניה, והעלימו עין בדיוק בשעת הנתינה, ואח"כ ראו את הטבעת בידה. כאן גם הרשב"א יודה, שהרי זוהי אומדנא מוכחת יותר מעדי ייחוד (חוות-יאיר, המקנה, חת"ס, פת"ש אות יב).
[172]

 

הושיטה ידה דרך חור צר בכותל, ואי אפשר לראות אותה בשעת הקידושין, והיא אומרת שלא שמעה שקידשה, נאמנת במיגו שיכולה לומר שלא הייתה זו ידה, אלא יד אחרת (רשב"א,רמ"א).[173] ובלבד שלא יהיו עדים המכחישם אותה (רמ"א). מדבריהם עולה, שאם היא מודה שקיבלה לשם קידושין ויודעת שמעבר לכותל יש עדים, הרי זו מקודשת. ויש להקשות, כאמור לעיל, הרשב"א והרמ"א מצריכים ראיית הנתינה ממש:
הסבר 1: העדים רואים את עצם הנתינה לידה וזו נחשבת כעדות קידושין, אע"פ שלא ראו את פניה, ולא ראו שהיא שמעה שמקדשה (ב"ש ס"ק יג).
הסבר 2: הועיל וידעה שהעדים שם, ושמעה קולם והם ראוה קודם וכעת שמעו קולה, השמיעה נחשבת כראייה. כמו עדי ייחוד, הנחשבים כעדי ביאה, למרות שלא ראו ממש (ח"מ ס"ק יט).

 

כשהעדים אינם מכירים את האשה והיא מכחישה, וטוענת שלא התקדשה,
דעה א': האשה ספק מקודשת (באר היטב אות י"ב בדעת מהר"י בר לב).
דעה ב': האשה אינה מקודשת (דעת רש"ך).
כשהאשה מודה שהתקדשה, אם העדים לא הכירוהו בעת הקידושין, אינה מקודשת (רמ"ט). אולם הרדב"ז, נתיבות, וישוע"י חולקים על הרמ"ט, וסוברים שאין צורך שהעדים יכירו את האשה, וכתבו שחלילה לסמוך על הרמ"ט, אפילו כסניף להיתר (פת"ש אות יג).

 

כל עדות שלא נחקר בבי"ד, לא נקרא עדות לעניין קידושין (מרדכי, רמ"א). לכן אפילו אמרו העדים חוץ לבי"ד שנתקדשה, יכולים לחזור בהם בבי"ד לומר: לא נתקדשה, וכן להפך (רשב"א, ב"י, רמ"א).[174]
עדי קידושין אינם צריכים דרישה וחקירה,
[175] אם לא בדבר שנראה שיש בו רמאות (רמב"ן, רשב"א, ריב"ש, רמ"א).[176] אולם כדי לאסור אשה על בעלה צריך דרישה וחקירה, או משום דין מרומה כשהאשה מכחישה, או משום עיגון (ב"ש ס"ק יד),[177] או במעידים על אשת איש שזינתה שגוף העבירה הוא בדיני נפשות (נו"ב, פת"ש אות יד).[178]
לעומת זאת, בספר משאת בנימין פסק ההפך, שלקידושין צריכים דרישה וחקירה, כיוון שהם אוסרים את האשה על כל העולם, אבל עדי גירושין שמתירים אותה לכל העולם, אינם צריכים דרישה וחקירה (ב"ש שם).

 

שטר שכתוב עליו, פלוני קידש פלונית, ועדים חתומים בו (רמ"א).
דעה א': רק לשטר קידושין שקידשו בו, יש תוקף. אולם, אם קידשה בכסף, וכתבו שטר ראיה לקידושין, אין לשטר כל תוקף (הגמ"ר).
דעה ב': גם שטר ראיה של קידושין, שכתוב בו שהאשה אמרה לכתוב שטר זה ולתת לבעל לראיה שקידשה, הוי שטר גמור, לפי שנכתב מדעת שני הצדדים. אולם, אם לא כתוב בו שהוא על דעת האשה, הוי כפנקס בעלמא (רשב"א, ב"ש).
דעה ג': גם כשלא כתוב בשטר הראיה לקידושין שנכתב מדעת האשה, יש לו תוקף (משמע מלשון הרמ"א, והב"ש היקשה על כך).

 

כשהשטר עדות לקידושין אינו מקויים,[179] והאיש או האשה טוענים שהוא מזוייף:
דעה א': השטר צריך קיום מדאורייתא, לכן אין לחוש לקידושין (הגמ"ר,[180] רמ"א, ב"ש).
דעה ב': השטר צריך קיום רק מדרבנן, לכן יש לחוש לקידושין (רשב"א, ש"ך).
דעה ג': כדעה ב', ואפילו עם העדים עצמם טוענים לזיוף (מהרי"ק).
[181]

 

טוען שקידשה בפני שני עדים, והיום או מחר הם יבואו ויעידו על כך, אין משגיחים בו (ב"ש ס"ק טו). בשו"ת הריב"ש משמע כך, רק כשהגיע זמנה להנשא, אך אם אינה מפסידה מכך כלום, צריכה להמתין. ולמעשה הכל מסור לחקירת הדיינים (פת"ש אות טז).

 

(סעיף ה) המקדש בפסולי עדות מדאורייתא - אינם קידושין
              המקדש בפסולי עדות דרבנן – צריך לחזור ולקדשה,
[182] או לגרשה מספק.[183]

 

קרובים מן האם או דרך אישות:[184] 
דעה א': פסולים מהתורה (רמב"ן, רשב"א).
דעה ב': פסולים רק מדברי סופרים (רמב"ם, הרמ"א בי"א). לדעת התשב"ץ גם לדעת הרמב"ם פסול מהתורה, וכוונתו רק שאינו במניין המצוות. לדעת הב"י, אם טרם נשאת לאחר, יש לחוש לדעת הרמב"ם.
רעק"א כותב, שדברי הרמ"א שיש אומרים שקרובי האם אסורים רק מדרבנן, הוא רק לחומרא שלא בשעת הדחק, אך במקום דחק לדעתו יש לסמוך להקל כדעת רוב הפוסקים, ולא לחשוש לקידושין (פת"ש אות כ).

 

המקדש בפסולי עדות דאורייתא, אינן קידושין (שו"ע). בפסולי עדות דרבנן: 
דעה א': אינה מקודשת כלל, כי כל המקדש על דעת רבנן מקדש (רי"ף).
דעה ב': המקדש בפסולי עדות דרבנן או עדים שהם ספק פסולי תורה, אם רוצה לכנוס חוזר ומקדש בעדים כשרים ואם לא רצה לכנוס צריכה גט מספק (רמב"ם, שו"ע).
[185] וכן דין כל קדושי ספק, אם רצה לכנוס חוזר ומקדש וודאי, ואם לא רצה לכנוס צריכה גט ממנו מספק, לא גירשה, ועמד אחר וקידשה, הרי היא מקודשת לשני מספק, וצריכה גט משניהם, או גט מהראשון והשני ישאנה, אבל אסור לה לגרש את השני ולשאת את הראשון (שו"ע), שלא יאמרו שהוא מחזיר גרושתו (באר הגולה אות ל).
קידשה אחר (לאחר שנתקדשה לראשון בעדים פסולים דרבנן):
דעה א: מקודשת לשני, כי כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש, וחכמים פסלו את קידושי הראשון, וממילא מקודשת רק לשני הכשר (רי"ף).
דעה ב: מקודשת לשני לחומרא וצריכה גט (ב"י).
דעה ג: מדברי הרמב"ם ושו"ע המתייחסים דווקא לקידושי ספק פסולים דאורייתא, שאם קדשה אחר מקודשת לשני מספק. משמע שדווקא בספק, אך אם נתקדשה בפסולי עדות דרבנן, ואח"כ קידשה אחר, מקודשת לראשון מדאורייתא וקידושי השני אינם תופסים כלל, כי מדאורייתא, היא כבר נתקדשה לראשון, אולם הב"י הביא תשובת  מ"כ (מצאתי כתוב), שבכל קידושין שאינם כשרים כדין, קידושי האחר תופסים לחומרא, לפי שכל המקדש על דעת רבנן מקדש (ב"ש ס"ק יט), ומשמע שכך הכריע לבסוף הב"ש (כדעה ב').

 

י"א הא דאמרינן המקדש בפסולי עדות דרבנן חוששין לקידושין, היינו בקידושי דאורייתא, אבל בקידושי דרבנן ועדים פסולים מדרבנן, אין חוששין לקידושין כלל (רשב"ץ, ב"י, רמ"א): כגון, קידושי קטנה שלא בפני אביה, והעדים פסולים מדרבנן, שלא חוששים כלל (ח"מ ס"ק יח).[186]

 

החשוד על העריות, אע"פ שאין עדים שבא על הערוה, רק שחשוד בעלמא, פסול לעדות אשה בין לענין קידושין ובין לענין גירושין (שו"ע).
גירסתנו וגירסת העיטורפסולים לגרש אך כשרים לקדששכן בעדות קידושין הוא אוסר אותה גם על עצמו, לכן רק בגירושין שבעדותו הוא מתיר אותה לעצמו, חוששים שמשקר.
גירסת רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רמ"א: פסולים בין לקדש ובין לגרש. ותימה, הרי להלכה לא חוששין ל"מים גנובים ימתקו" (כמבואר בנדרים צא,ב), ומדוע יפסל להעיד על קידושין, שאוסר אותה עליו.

 

הבא על הערווה בעדים: לדעת הפוסקים כרב ששת (סנהדרין כו,ב) פסול לכל עדות מהתורה. כי אף שאינו רשע דחמס (דהיינו, אינו חשוד על הממון), מכל מקום מכיוון שהוא רשע וחייב מלקות, יש לפוסלו לכל עדות. ולמקצת הפוסקים שפסקו כרב נחמן, כשר מהתורה, כיוון שיצרו תוקפו, ורק לעדות אשה נפסל מדרבנן. מה הדין במי שרק חשוד בעלמא (על העריות)?
דעה א: כשר לעדות (רי"ף, ר"ת, רש"י).
דעה ב: אפילו חשוד בעלמא פסול לעדות, מדרבנן (תוס', רא"ש, רמ"א).

 

מחבק ומנשק לחייבי כריתות ומיתות בי"ד – דינו כבא על הערווה.
מתיחד – דינו כמי שרק חשוד בעלמא (ב"ש ס"ק כ).

 

המקדש בפני פסולי עדות דאורייתא מכח רשעתן, כגון לפני אנוסים,[187] או שאר רשעים (רמ"א):
דעה א': נחלקו בכך, לדעת ר"י מינץ, חוששין לקידושין שמא חזרו בתשובה. לעומת זאת, לדעת המהר"ם פדובה וב"י, לא חוששין קידושין, כי לא חוששין שמא חזרו בתשובה (רמ"א).
דעה ב': אין מחלוקת, לדעת שניהם לא חוששין לקידושין, והר"י מינץ שחושש, עוסק במקרה שחזרו לבסוף בתשובה, לכן חוששים שליבם היה תמיד לשמים (ב"ש, ח"מ).
[188]
האנוסים שהוצרכו להמיר דתם מכח היראה, ואינם יכולים להימלט על נפשם, ובצנעה מקיימים מצוות - כשרים לעדות (רמ"א). אך ביכולים להימלט, לא (ח"מ ס"ק טז).

 

קידש בפני עדים פסולים, צריך לחזור ולקדש בלי ברכה ואינו צריך לכתוב כתובה חדשה, ואם נתייחד עמה בפני עדים ובעלה, גם אינו צריך לחזור ולקדשה (מהרי"ו, באר היטב אות יד).
עדים פסולים מדאורייתא: שני אחים, גוי, נטלו שוחד, הבועל גויה (באר היטב אות יד).
קירבה של שלישי בראשון – צריכה גט וקידושין מחדש, אך שלישי בשני, מקודשת.
[189]
קידושי קטנה, והעדים קרובים לאביה – אינה מקודשת, כי כסף קידושיה לאביה. הפוך, דהיינו, קרובים לה ולא לאביה – מסתפק (כנה"ג). ובגדולה והעדים קרובים לאביה – מקודשת.
עדי כתובה הקרובים לאב, במקום שנוהגים כתקנת שו"ם, שאם האשה מתה ללא זרע, כסף הכתובה חוזר לאביה, גם בגדולה – העדים פסולים (כנה"ג).
השותה סתם יינם, וגבינות גויים – פסולים מדרבנן (מהרשד"ם, באר היטב).
הנוטל שכר להעיד, פסול מדרבנן (ר"ן), ואם נוטל יותר משכר רגיל, יש להסתפק שמא פסול מדראורייתא (מהריב"ל).
כדי להיפסל מעדות, צריך שידע שהמעשה אסור, ואם אינו יודע, כגון המגלחים בתער, שהתפשט בהרבה מקומות, וההמון חושב שמותר, כשר לעדות (פת"ש אות יח).

 
 
 

סימן סט

 

במה מתחייב האדם לאשתו ולבניו

 

(סעיף א-ב) כשנושא אדם אשה, מתחייב לה בעשרה דברים וזוכה בה בד' דברים, גם אם לא נכתבו (בכתובה) (רמב"ם, שו"ע).
עשרת הדברים שמתחייב לה: מזונות, כסות, עונה, עיקר כתובה,
[190] רפואתה, לפדותה אם נשבית, קבורתה,[191] להיות נזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, להיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה עם אחיהם (רמב"ם, שו"ע).[192]

 

(סעיף ג) ואלו הארבעה שזוכה בה: מעשה ידיה, מציאתה, פירות נכסי מלוג, ירושתה.

 

מקור חובותיו:
דעה א': מזונות (שערה), כסותה, עונתה מהתורה, חובותיו האחרים מדרבנן (רמב"ם, רשב"א, טור).
דעה ב': רק כסותה ועונתה הם מהתורה (רא"ש, מ"מ).
דעה ג': רק עונתה הם מהתורה (רמב"ן, ר"ן).

 

(סעיף ד) מעשי ידיה הם כנגד מזונותיה, לפיכך אם אמרה איני נזונת ואיני עושה שומעין לה, אך הבעל אינו יכול לומר כן לאשתו (שו"ע).[193]
ממה האשה נפטרת?:
דעה א': האשה יכולה להפקיע את עצמה רק מטוויית צמר, אך לא מצרכי הבית כמו לטחון ולאפות (רשב"א, ר"ן, ח"מ מדייק בדעת הרמ"א פ,טו).
דעה ב': האשה יכולה להפקיע את עצמה גם ממלאכות הבית (תוס', רא"ש). הפטור ממלאכות הבית הוא רק מספק (ח"מ, ב"ש).
ממה הבעל נפטר?: 
דעה א: מזונות וכסות (ר"ן, רמ"א). כי שניהם מדרבנן, ושניהם נתקנו כנגד מעשי ידיה (ב"ש ס"ק א).
דעה ב: רק מזונות (רמב"ם, רא"ש). כי מחוייב בכסות מדאורייתא (ב"ש ס"ק א).
האם הבעל נפתר גם מרפואתה? לא, הועיל ומשמשתו (ריטב"א). אולם בב"ש נראה שהוא חלק מהמזונות ופטור.
האם יכולה לחזור בה מאמירתה?
דעה ב': יכולה לחזור בה (תוס', רא"ש, רי"ו, רמ"א כיש חולקים).
[194] מסתפקים אם יכולה להפקיע מעשיה ולהתנות לעולם (תוס', רא"ש).
דעה א': אינה יכולה, כי אז תשנה דעתה כל פעם בהתאם למצבה התעסוקתית, ולקתה מידת הדין (רא"ה, ר"ן, רמ"א כי"א).
לכאורה השאלה תלויה במחלוקת האם תיקנו גם כסות תחת מעשי ידיה, כי בניגוד למזון המתחלק כל שבוע בנפרד שניתן לקצוב אותה כנגד מעשי ידיה, כסות שאין לו עונה נפרדת, אין אפשרות לקצוב זמן כנגדה (ב"ש).
[195]

 

צאי מעשי ידיך במזונותיך,[196] ואם יחסר אני אשלים (רמ"א). ודווקא כשאמר מראש, אבל לאחר מעשה אינו יכול לומר כן כיוון שכבר משועבד לתת מזונותיה (ח"מ ס"ק ז בשם הר"ן).
האם יכול לומר כן בעל כרחה:
דעה א': יכול לומר לה בעל כרחה, ובתנאי שישלים החסר (ר"ן, רמ"א).
דעה ב': אינו יכול לומר לה בעל כרחה, גם כשמשלים החסר (רש"י, מרדכי, ב"ש). ב"ש מדייק שכן דעת הרמב"ם והטור.
[197]
רק כשנוסע למדינת הים, ויש חשש שבעתיד לא יוכל להשלים ולספק כל צרכיה, אינו יכול לומר כן בעל כרחה (ב"מ בפת"ש אות ב).

 

(סעיף ה) אינה יכולה לומר, אל תפדני ואל תאכל פירות מנכסי מלוג,[198] כדי שלא תתערב בין הגויים (שו"ע), וכן בגלל שפדיונה הוא גם לטובת הבעל, שיהיה לו לשמשו (ר"ן).
להתנות על פדיונה קודם הנשואין: דעה א': אינו מועיל (תוס', ב"ש). דעה ב': מועיל (רשב"ם, ומשמע משו"ע בסעי' הבא).
הבעל או האשה אינם יכולים לומר איני קובר ואיני יורש,
[199] כי הם תוקנו לטובת שניהם, ולא בעיקר עבור אחד מהם (ח"מ ס"ק ט).

 

(סעיף ו) כל תנאי שהבעל והאשה עושים ביניהם תקף, חוץ משלושה דברים בהם התנאי אינו מועיל, והם:
1. עונתה, כי המתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שאינו ממון, תנאו בטל (רש"י, תוס', רמב"ם, שו"ע). ויש החולק, וסובר שהתנאי מועיל, דנחשב כדבר שבממון, שיכול לפייסה בממון, ותתרצה לו (ר"ת, הביאו ב"ש).
2. עיקר כתובתה, כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם. המרדכי חולק וסובר שאמנם אסור להשהות אשתו ללא כתובה, אך אם עשו תנאי בכתב, התנאי קיים (ח"מ ס"ק יא).
[200]
3. ירושתה.
עשו קנין על התנאי, מובא בסמ"ע שגם בשלושה אלו, התנאי קיים. לעומת זאת, לדעת הב"מ אינו מועיל משום דהוי "קנין דברים", ולדעת הרשב"א שמועיל "קנין אתן", אם עשה קנין שלא ירש אותה הקנין יחול (פת"ש אות ג).

 

(סעיף ז) תנאי בירושה. 
דעה א: תנאי מועיל להסתלק מירושה, רק כשנעשה בעודה ארוסה (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רמב"ן, שו"ע). כי קודם לאירוסין אין לו שייכות לירושה ולכן אינו יכול להסתלק ממנו, וגם לאחר הנישואין, כיוון שכבר עכשיו ראוי לירש,
[201] אבל בזמן אירוסיה, היא כבר אגודה בו, אבל הוא עדיין אינו יורש אותה (ח"מ ס"ק יב).
דעה ב: אינו מועיל, גם בזמן אירוסיה, כפשטות הירושלמי שהתנאי בטל, כמו שבן אינו יכול להתנות שלא לירש את אביו (ר"ח, ר"י). לעומת זאת, הרמב"ן מבאר שהירושלמי עוסק במתנה לאחר הנישואין, ולכן דומה לבן בירושת אביו.
אין לך כשרה בנשים, אלא אשה שעושה רצון בעלה (רמ"א). 

 
 
 
 

סימן ע

 

חיוב מזונות אשתו ובניו, ואם חייב להשכיר עצמו

 

(סעיף א-ב) חייב אדם במזונות אשתו, בהתאם לכלל שעולה עמו ואינה יורדת, חייב להאכילה:
1. לפחות בהתאם למה שהוא אוכל בעצמו.
2. בהתאם לרמת החיים המקובל בקרב בני משפחתה.
[202]

האם מותר לבעל לאכול באופן קבוע בנפרד מאשתו (דהיינו, שמשרה אותה ע"י שליש)
דעה א':  רשאי בימי החול ללא הסכמתה, אך לא בליל שבת (רמב"ם, שו"ע).
דעה ב': אינו רשאי כלל,
[203] אלא אם האשה מסכימה לכך (ירושלמי, ראב"ד, רמב"ן, רמ"א).
כשאינה אוכלת עמו, ללא הסכמתה,
[204] חייב לזון אותה כפי שהורגלה בבית אביה.[205] ואם הסכימה לכך? דעה א': יכולה לומר שנתרצתה רק על דעת שיתן לה כפי שהורגלה בבית אביה (ב"ח).
דעה ב': שכשנתרצתה אינו חייב בכך (ח"מ ס"ק ב, ב"ש בדעת טור ס"ק א). לדעה זו, הדין שחייב לתת לה כפי שהורגלה בבית אביה, כשאינה אוכלת עימו, שהובא כאן ע"י הרמ"א בשם הטור, הוא רק לשיטת הרמב"ם, ולא לשיטת הראב"ד וכדעת הרמ"א.
[206]

 

יולדת, התובעת מבעלה שיתן לה מאכלים טובים, במשך ג-ד שבועות לאחר הלידה וישכור לה משרתת, בעלה חייב בכך, ואף כופים עליו, כי בתקופה זו היולדות רגילות לשכב במיטה (מהרש"ל, באר היטב אות א).

 

(סעיף ג) המזונות שעני שבישראל חייב לתת לאשתואבל עשיר חייב לתת לפי עשרו (שו"ע):
1. לחם, מזון שתי סעודות ליום.
2. קטניות או ירקות ללפת את הפת.
3. שמן לאכילה ולהדלקת הנר.
4. מעט יין במקום שנוהגות כן (שו"ע). ומינקת גם במקום שלא נוהגות הנשים לשתות יין (רמ"א):
דעה א: גם למינקת אין לתת יותר מכוס ליום כי ניוול הוא לה, שבשתי כוסות מתחילה להשתכר (ח"מ ס"ק ה). ובשלוש כוסות מבואר בכתובות (סה,א) שגם חוששין לתאוות זנות.
דעה ב: מינקת, גם לאחר שלוש כוסות, אין חוששין לתאוות זנות, כי מניקות צריכות יין (ב"ש ס"ק ה).
5. מעה כסף, כנגד מותר מעשי ידיה.
[207] ויכולה האשה לומר, איני נוטלת מעה כסף, ואיני נותן מותר.
6. כלי בישול (רמ"א), וכלי אכילה (ח"מ ס"ק ח).
7. בשבת:
דעה א: שלוש סעודות ובשר או דגים (גירסת: הרמב"ם, שו"ע).
דעה ב: שלוש סעודות, בשר או דגים (גירסת: טור, ב"ח). דהיינו בכל אחת מהסעודות בשר או דגים.
מתי הבעל חייב לנהוג כן: החיוב לתת בהתאם לרשימה כאן, עוסק דווקא במקרה שאינה אוכלת עימו, יש לדייק זאת מכך שכתוב כאן "מעט יין", וכדברי שמואל שם, שאם רגילה בפני בעלה ביין הרבה, כשאינה עימו, נותנים לה מעט יין, וברגילה בפניו במעט יין, כשאינה עימו, אין נותנין לה כלל (ב"ש). מצמידות הדין כאן לדין שאינה אוכלת עימו, משמע שחייב בכל אלו רק כשהאשה אוכלת לבדה, אבל אם היא אוכלת עמו והוא עני, ואין לו אלא פת חריבה – הרי היא אוכלת ממה שהוא אוכל, ופטור מכל אלו. אולם מסידור ההלכות ברמב"ם משמע שגם כשאוכלת עמו והוא עצמו אוכל רק פת חריבה, חייב בכל אלו, כי צריך לכבד את אשתו יותר מגופו. אולם כאמור, כיוון שהרמב"ם כתב מעט יין, משמע קצת שגם הרמב"ם עוסק באשה האוכלת בפני עצמה (ח"מ ס"ק ג,ד). 

 

לפי זה, לדעת הב"ש והח"מ (לפי סדר ההלכות בשו"ע), יש ד' דרגות:
1. יש לו, ואינו עימו – חייב לתת לה כפי שהורגלה בבית אביה.
2. יש לו, והיא עימו – חייב לתת לה כבני משפחתה שכמותו.
3. אין לו ואינה עימו – חייב לתת לה לפי הרשימה כאן.
4. אין לו והיא עימו – חייב רק בלחם שתי סעודות. (ולפי סדר ההלכות ברמב"ם נותן לפי הרשימה).

 

צמצמה האשה ממזונותיה והותירה, מה שהותירה שייך לבעל (טור, רמ"א). ודווקא כשקנתה בזול, או שמטבעה אינה אוכלת הרבה. אולם, דחקה עצמה, לא אכלה כדי שובעה והותירה, שייך לאשה, שבשביל עצמה עשתה כן ולא שיזכה בה בעלה (תוס', ר"ן, דגמ"ר, תשובה מאהבה, פת"ש אות א).[208]

 

עני מרוד, שאין לו אפילו לחם לתת לאשתו, 
דעה א': כופין אותו להוציאה (רמב"ם, שו"ע),
[209] ואפילו יש לה ממון כדי לפרנס את עצמה, מכיוון שאינו עומד בהתחייבויותיו, נחשב כחיי נפש שלה (חת"ס, פת"ש אות ב).
דעה ב': אין כופין אותו להוציאה, מאחר שאין לו (ר"ת, רמ"א כיש אומרים). אולם, אם אין לו, אך הוא יכול להשתכר ורק אינו רוצה, לכו"ע כופים עליו להוציא (חת"ס, ב"מ, פת"ש).
דעה ג': לדעת הכנה"ג כוונת השו"ע שכופין אותו להוציא, אינו מתייחס רק ללחם, אלא לכל הדברים השנויים כאן (רעק"א אות א').
[210] אולם, ח"מ וב"ש חלקים עליו וסוברים שגם אם יש לו לתת לה רק לחם, כבר אין כופים עליו לגרש (ח"מ, ב"ש).

 

האם הבעל חייב להשכיר את עצמו כדי לזון את אשתו, 
דעה א': חייב (ר' אליהו בתוס' כתובות סג, מהר"ם, רמ"א, ט"ז
[211]), ואפילו כשיכול לזון אותה בצמצום, חייב להשכיר עצמו עד שיזון אותה לפי כבודה שהרי בכתובה כתוב "אנא אפלח ואוקיר" (ח"מ, ב"ש). כך נהוג בימינו.
דעה ב': אינו חייב להשכיר את עצמו, והכוונה ב"אפלח", לעבודה שרגילים לעבוד בבית, כמו לחרוש ולזרוע (ר"ת, רמ"ה). כן דעת רוב הפוסקים (ביאור הגר"א אות ט).
אין לו אלא מזונות כדי יום אחד, צריך לזונה, או לאכול ביחד איתה.
היו לו קרקעות, האשה יכולה לקחת את מזונותיה מהפירות, או מגוף הקרקע (רמ"א) אם הפירות אינם מספיקים (רשב"א, ח"מ ס"ק יג).

 

(סעיף ד) הנושא אשה ואח"כ נשתטית, חייב לזונה ולרפאה (רשב"א, רמ"א, שו"ע). הייתה שוטה כבר כשנישאו, פטור, כיוון שלא תקנו לה נשואין (ח"מ ס"ק יד). כתב לה כתובה, חייב בכל תנאי הכתובה (ב"ש ס"ק ט). ואינו חייב במה שלא כתב בכתובה (ב"מ, פת"ש אות ו).
לקמן (קיט,ו) השו"ע כתב ההיפך. הסברים שונים ניתנו לסתירה:
דעה א': יש סתירה, ופוסקים כדעת הרשב"א כאן (רמ"א).
דעה ב': שם נתן לה כתובתה, לכן אינו חייב לזונה ולרפאותה. כאן לא נתן לה כתובתה (ח"מ).
דעה ג': שם מדובר בשוטה שיודעת לשמור גיטה, שרק מדרבנן גזרו שאינה מגורשת, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, ולא תיקנו על חיובי ממון, כיוון שרוצה לגרשה, אלא שהוא אנוס מתקנת חז"ל, ולכן אינו חייב לזונה. כאן מדובר בשוטה שאינה יודעת לשמור גיטה, שגם מדאורייתא אינה מגורשת, ולכן חייב לזונה (ב"ש).

 

(סעיף ה) מי שהלך בעלה למדינת הים, ובאה אשתו לבי"ד לתבוע מזונותיה,
ג' חודשים ראשונים מיום הליכתו אין פוסקים לה מזונות שחזקה אין אדם מניח ביתו ריקן, מכאן ואילך פוסקים לה מזונות (שו"ע).
[212] שתקה, ותבעה רק אחר כך באיחור, אין פוסקין לה למפרע,[213] אלא רק מיום התביעה, גם כאשר בי"ד התעכבו עוד, עד שדנו בכך (ר"ן, רמ"א, רמב"ן עפ"י ב"ש).

 

באלו מקרים לא ממתינים ג' חודשים ופוסקין לה מזונות מייד:
1. בידוע שהלך לזמן קצר, ואח"כ נאלץ להאריך את שהייתו (ריטב"א, ח"מ ס"ק טז).
2. יצא למקום קרוב ונשתקע שם (ריטב"א, ב"י, ח"מ, ב"ש). המרדכי חולק וסובר שגם למקום קרוב צריכה להמתין (ד"מ, ב"ח). ב"ש יישב שאין כאן מחלוקת, ודברי המרדכי מוסבים על עניין אחר.
3. נפרד ממנה בקטטה, ורוצה לעגנה, דודאי הניח ביתו ריקן (מרדכי, רמ"א בי"א).

 

כשהכתובה אינה בידה:
דעה א': לא חוששין שמחלה כתובתה, לכן פוסקין לה מזונות. אשה שמחלה כתובתה הפסידה מזונותיה אפילו מחיים (רמב"ם).
דעה ב': פוסקין לה מזונות (רא"ש, שו"ע). אפילו המוחלת כתובתה לבעלה, הפסידה רק את מזונותיה שלאחר מיתה (אה"ע צג,ט), ולא כדעת הרמב"ם שמפסידה אף מחיים (ח"מ ס"ק יח).
דעה ג': לא פוסקין לה מזונות, שמא מחלה כתובתה (יש מהגאונים).

 

לא נותנים לה במה שתתקשט (שו"ע), שהרי בעלה איננו ולכן אין לה צורך להתקשט.
ואם היו לו נכסים בי"ד יורדים לנכסיו, ומוכרים למזונותיה
(שו"ע).
האם מחשבים ומקזזים את צרכיה כנגד מעשי ידיה?
דעה א': אין מחשבים עמה על מעשה ידיה, עד שיבוא בעלה, אם מצא שעשתה הרי אלו שלה (רי"ף, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א, שו"ע).
[214] הר"ן כתב שאלו דברי תימה, אך אין לנו כח לחלוק על אבות עולם.
דעה ב': מחשבים במעשי ידיה, כי כשנפרעים מנכסי אדם שלא בפניו, ראוי שיהפכו בזכותו (רא"ש).

 

ח"מ תמהה: להלן בסעי' י', הרמ"א מביא את דעת הרא"ש כמובא בטור, שאם האשה לוותה ואכלה, הבעל יכול לטעון כנגדה שהייתה צריכה להסתפק במעשה ידיה, ומדוע כאן לא השיג על השו"ע כדעת הרא"ש? ב"ש (ס"ק טז) מתרץ, שאמנם בי"ד אינם מתחשבים עמה, אולם גם לדעת הרמב"ם, הבעל יכול לטעון כן כלפי המלווה, וראו להלן סעי' י' בהרחבה.
מכרה מנכסי בעלה על דעת עצמה, מבלי ליטול רשות מבי"ד, מכרה קיים.
[215] ואין צורך בהכרזה (רמב"ם, שו"ע).[216] כשנטלה על דעת עצמה, מתי צריכה שבועה? 
דעה א: כשיבוא בעלה ויטען כנגדה, או כשגובה כתובתה, צריכה לשבועה (רמב"ם, שו"ע).
דעה ב: רק כשבאה לגבות כתובתה (רש"י).
[217]

 

(סעיף ו) מי שנשתטה או נתחרש, פוסקין לאשתו תכשיטין (שו"ע) ומפרנסין את אשתו מנכסיו (רמ"א).
1. שאע"פ שאין לה צורך להתקשט בפני בעלה, היא אינה חייבת להיות כל חייה ללא תכשיטים (ח"מ ס"ק יט).
2. מפני שהבעל "יצא שלא לדעת", מסתמא ניחא ליה ורצונו היה שאשתו תתקשט (ט"ז).
[218]

 

(סעיף ז) אם לפני שהלך למדינת הים, הפקיד או השאיל כלים ביד אחד (הנפקד), מוציאין מיד הנפקד למזונות אשתו (שו"ע), כיוון שנחשב כרשות הבעלים (ב"ש ס"ק יט). אולם, אם היה שואל, אין מוציאים מידו (שו"ע), כיוון שהכלי משועבד לו למשך כל תקופת ההשאלה, ואין נפרעים למזונות האשה מנכסים משועבדים (ב"ש ס"ק יט). ואפילו צוה הבעל לנפקד שלא ליתן (ר"י, רמ"א), דלאו כל הימנו (ביאור הגר"א אות כד). ואם הנפקד החזיר את הכלים לבעל, לאחר שהאשה כבר תבעה אותו בדין, חייב לשלם לה (רמ"א).[219] ואין מוציאין מנכסים שהם ביד אחרים, כל זמן שיש נכסים אחרים בני חורין (רמ"א).[220] אולם, סתם פקדון נחשב כנכסים בני חורין שאפשר להוציאו מהנפקד גם כשיש נכסים אחרים, והכוונה כאן הוא רק לנכסים שיש לאחרים טענה עליהם (רשב"א, ח"מ, ב"ש).
אופן ההוצאה: כשמוציאים מהנפקד אין מוציאין אלא רק כדי מזונות האשה לששה חודשים, ולא יותר מכך, גם אם הנפקד רוצה בכך (רמ"א), כמו בדין אלמנה (ח"מ סי' צג ס"ק מט), שם חוששים שמא תתארס או תתבע כתובתה.
[221] ולא נותנים לאשה את כל הכסף בבת אחת, אלא כל פעם רק מזון לשלושים יום (להלן צג,ל), אך יש אומרים שכל זה רק במכירת קרקעות, שנמכרים באמצעות בי"ד, אך מטלטלין מוכרים בכל פעם פריט אחד, שאין מטריחים את בית הדין לבצע מכירה בכל חודש (ח"מ שם). ובביאור הגר"א (סי' צג אות נה), כתב שלא שייך למכור קרקע של שטח קטן המספק מזון רק לחודש אחד.

 

(סעיף ח) לותה האשה ואכלה, חייב לשלם (שו"ע), ודווקא כשלוותה בעדים, אפילו אם לוותה סתם מבלי לנמק, כל עוד היא טוענת עכשיו שלוותה לצורך מזונותיה ובעלה מודה שלא השאיר לה מזונות (ח"מ ס"ק כו).
ממי המלוה גובה:
דעה א': עיקר החיוב הוא על הבעל, ולכן הוא גובה ישירות ממנו, ורק כשאינו יכול לגבות מהבעל, גובה מהאשה כיוון שגם היא משועבדת (רא"ה).
דעה ב': עיקר הגבייה מהאשה, לכן המלוה תובע את האשה והאשה תובעת את בעלה. אולם, אם אין האשה כאן, תובע לבעל (רש"י, ר"ן, נ"י, מרדכי, רמ"א), מדין שעבודא דרב נתן (ב"ש ס"ק כג).
[222]
אולם אם בנוסף על כך האשה גם מחלה לבעל, אין למלוה כלום (מרדכי, רמ"א).
והרי מדין שעבודא דר' נתן האשה אינה יכולה למחול 
(ח"מ ס"ק כז)?
הסבר א': מדובר שמחלה כשהייתה עדיין כאן והיו לה נכסים משלה, שאז אין דין שעבודא דר' נתן. ורק אח"כ הלכה (ב"ש ס"ק כג).
הסבר ב': גם כשיש לאשה נכסים יש שדר"נ ואי אפשר למחול, אלא שכאן מחלה לבעלה עוד לפני שלוותה (ש"ך פו,יב ).
הסבר ג': בדעת המרדכי, יש לישב שהוא סובר כדעות שאפשר למחול גם בשעבודא דר' נתן, והרש"ך אף פסק שאפשר לומר קים ליה כדעות אלו (ב"ש).
תירוץ ד': המרדכי מסתפק אם הלכה כרב נתן, ודבריו כאן נאמרו על הצד שלא קי"ל כר' נתן (ח"מ ס"ק כז).
פסקו לה בי"ד מזונות וצוו לאחד לפרנסה ולגבות מנכסי בעלה, ומת הבעל, אין לו עליה כלום (רמ"א), משום שעיקר שעבודו הוא על הבעל (ביאור הגרא אות לב), אבל אם אמרו סתם להלוות לה, אם מת הבעל או שאין לו איך לשלם, המלווה יכול לגבות ממנה, אם נפל לה ירושה ממקום אחר ויכולה לשלם משל עצמה (רשב"א, ב"י, רמ"א).

 

מה הדין, כשאדם אחר מפרנסה מעצמו?
דעה א': אם הוא מפרש שנותן לה מחמת מזונות שבעלה חייב לה, איבד מעותיו. אולם, אם נותן לאשה סתם מבלי לפרש מדוע, גובה (רשב"א), מהבעל ולא מהאשה (ריב"ש), כי הוא אינו נחשב כמלווה, אלא כ"יורד לשדה חבירו שלא ברשות", שבא לתועלת חבירו.
[223]
דעה ב': המפרנסה איבד מעותיו (גאונים, ר"ן, שו"ע), ואינו דומה "ליורד לנכסי חבירו שלא ברשות" שצריך לשלם שווי התועלת, אלא ל"מבריח ארי מנכסי חבירו", שאינו מביא לחבירו שום תועלת, אלא רק מסלק ממנו נזק, ופטור מלשלם על כך (ב"ש ס"ק כו). בדומה, הפודה אשת חבירו מן השבי, בעלה אינו חייב לשלם לו (פת"ש אות ט).
אין חילוק בין אם אביה מפרנסה, או אדם אחר (רמ"א), דבירושלמי נחלקו האם בניגוד לאדם אחר, האב המפרנס את בתו גובה מהבעל, וכיוון דפלוגתא, מספיקא לא מפקינן ממונא (מרדכי, ר"ן, ח"מ ס"ק כט). וכל זה רק כשפרנסה משל עצמו, אך אם לקחו מנכסי הבעל ופרנסו את אשתו, מבלי להודיעו תחלה, פטורים מלשלם (ח"מ אות ל).
מיהו אם היו חייבים לבעל, מנכין להם מהחוב (מרדכי, רמ"א), כי כאן כוונתו היה לזונה מהמעות שחייבים לבעל, ורק כשפירנס משלו אמרינן שהניח מעותיו על קרן הצבי (ב"ש ס"ק כז). ומשמע אפילו לא הגיע זמן פרעון החוב, וצ"ע (פת"ש אות י). 

 

עמד אביה ופרנס בתו עם חתנו, האם החתן חייב לשלם עבור מזונותיו?
דעה א': החתן חייב לשלם (תרוה"ד, רמ"א כאן ובחו"מ רמו,יז), כדין "האומר לחבירו אכול עמי", דחייב לשלם לו, וכדין האומר שבור את כדי שצריך לשלם לו, ודוחק לחלק בין אומר אכול עמי לזן אותו בשתיקה (ב"ש ס"ק כח).
דעה ב': התשב"ץ והרמ"א כתבו (חו"מ סי' שסג) שהאומר "דור בחצרי", אינו צריך לשלם עבור השכירות.
לדינא א: זו מחלוקת, ומכיוון דהוי ספיקא דדינא, אין מוציאין מן המוחזק, והחתן פטור מלשלם (ב"ח, ש"ך).
לדינא ב: זו מחלוקת, אך העיקר להלכה שחייב, לכן החתן צריך לשלם (ב"ש ס"ק כח).
לדינא ג: דנים כל מקרה לגופו לפי אומדנא, אם מסתמא כוונתו הייתה לחינם או לשכר (חוות יאיר).
האם החתן חייב לשלם עבור מזונות הבת (אשתו)?
דעה א': הבעל פטור מלשלם עבור המזונות שהאב נתן לאשתו (תרוה"ד, רמ"א).
דעה ב': מסתפק, שמא יש לחלק בין פירנס ביתו לפירנס שניהם (ח"מ ס"ק לא).
[224] 

 

מכרה נכסיה ופרנסה את עצמה, אינה יכולה לתבוע את בעלה, אולם מעשה ידיה שלה (רמב"ן, ר"ן, רמ"א). באיזה אופן מדובר?
דעה א': מדובר דווקא באשה בת מלאכה, שאם הייתה מצטמצמת לא הייתה צריכה למכור מנכסיה. אולם, אם מעשה ידיה אינם מספיקים, או שאינה בת מלאכה, אינה מפסידה, ויכולה לתבוע את בעלה על ההפרשים (ח"מ ס"ק לב).
דעה ב': אם מכרה נכסיה מסתמא מחלה לבעלה, כי דרכן של נשים לגלגל עם בעליהן (רמב"ן), והוא הדין גם כשאינה בת מלאכה, אלא אם אמרה בפני עדים שאינה מוחלת (ב"ש ס"ק כט). והר"ן מסתפק בדברי הרמב"ן.

 

(סעיף ט): ראה לעיל סי' סט סעי' ד.

 

(סעיף י) בי"ד פסקו לה מזונות, ונמכרו נכסי (קרקעות) הבעל,[225] ובא הבעל ואומר הנחתי לה מזונות,[226] הרי זו נשבעת בנקיטת חפץ (שבועת המשנה), שלא הניח לה מזונות, ופטורה מלשלם (שו"ע). ואינה יכולה להיפתר בשבועת היסת משום שקרקע בחזקת בעליה עומדת. לכן גם לאחר המכירה, הבעל נחשב כמוחזק, והאשה כמי שמוציאה מידו.
לא תבעה בבי"ד, אלא מעצמה מכרה מטלטלין של בעלה, ואומרת למזונות מכרתי,
והוא אומר הנחתי לך מזונותיך, נשבעת שבועת היסת שלא הניח, ונפטרת (שו"ע):
דעה א: נשבעת רק שבועת היסת, ואינה צריכה להישבע בנקיטת חפץ, משום שכופרת בכל (ב"ש ס"ק לא).
דעה ב: נשבעת שבועת היסת, במיגו שיכלה להכחיש ולומר שלא מכרה כלום, שאז הייתה חייבת רק בשבועת היסת (מ"מ, ב"ש ס"ק לא). אולם, אם ידוע שמכרה, כגון שנמכר ע"י בי"ד, שאינה יכולה להכחיש ולכן אין לה "מיגו", צריכה להישבע בנקיטת חפץ (ב"ש ס"ק לא).
דעה ג: נחלקו הפוסקים בדעת הרא"ש (ורש"י):
דעה ג1: לדעת הרא"ש, לא רק שבי"ד מחשבים במעשה ידיה (כאמור לעיל בסעי' ה), אלא אפילו מכרה האשה מנכסיו, הבעל נאמן בשבועה להוציא מידה (ח"מ ס"ק כב). אם יש לה מעות משלה.
דעה ג2: מכרה האשה מנכסי הבעל, אפילו לדעת הרא"ש, נשבעת שלא הניח מעות, ואין מוציאין מידה (ב"ש ס"ק יח). דהיינו, הרא"ש והרמב"ם נחלקו האם מחשבים במעשה ידיה אבל במכרה הרא"ש מודה לרמב"ם שאין מוציאין מידה.

 

ואם אומרת לוויתי מזה ונתפרנסתי מכך (והוא אומר הנחתי לה מזונותיך), נשבע שבועת היסת שהניח לה ונפטר, וישאר החוב עליה (רמב"ם, שו"ע).[227] הבעל חייב רק בשבועת היסת כי הוא כופר בהכל (ב"ש ס"ק לא).

 

טען ואמר, היה לה להוציא מעשה ידיה במזונותיה, אם לותה בלא בי"ד והיא בעלת מלאכה, שמעשה ידיה מספיקין לה לדברים גדולים, אע"פ שאינן מספיקין לדברים קטנים, טענתו טענה. אבל אם פסקו לה בי"ד, צריכין שיספיקו מעשה ידיה לכל דבר (טור, רמ"א). משום שקודם שטורחת לבי"ד היא דוחקת את עצמה ומצטמצמת (ב"ש ס"ק לג). אולם, כשלוותה עפ"י בי"ד הבעל יכול לטעון כן רק אם מעשה ידיה מספיקים גם לדברים קטנים, כי בכך שטרחה ובאה לבי"ד, גילתה דעתה שאינה רוצה לדחוק את עצמה (ב"ש ס"ק לג):
דעה א': לוותה שלא עפ"י ב"ד, טוענים עבורו שיכלה להצטמצם ולהסתפק במעשה ידיה, אך אם בי"ד פסקו לה, אין טוענים עבורו (תוס').
דעה ב': לוותה שלא עפ"י ב"ד, אין טוענים עבורו, אך הוא יכול לטעון כן (רא"ש). לוותה עפ"י בי"ד, נחלקו בהמשך ב"ש ורמ"א, האם לדעת הרא"ש יכול לטעון כנגדה.
דעה ג': לוותה, הבעל אינו יכול לטעון כנגדה, אפילו לוותה שלא עפ"י בי"ד, ואע"פ שיכלה להסתפק במעשה ידיה, אם לא עשתה, הבעל הפסיד (רמב"ן, ר"ן, בח"מ ס"ק כב).
דעה ד': נאמן לטעון שבשעה שיצא אמר לה "צאי מעשה ידייך במזונותייך", ונתרצתה (רמב"ם).
האם הרמב"ם כאן מודה לדעת הרא"ש (ראו מחלוקת ביניהם לעיל בסעי' ה)?

1. הח"מ מסתפק: האם הרמב"ם כאן יודה לרא"ש. אמנם לעיל בסעי' ה' הרמב"ם חולק על הרא"ש וסובר שלא מתחשבים במעשה ידיה, אך אולי הרמב"ם מודה שאמנם אנו לא טוענים עבורו (כשהאשה פנתה לבי"ד והם קצבו לה מזונות), אך הבעל יכול לטעון כן מעצמו כנגדה, או שמא בגלל שמזונותיה עיקר,
[228] לכן אע"פ שלכתחילה צריכה להתקזז ממעשה ידיה, משלא עשתה כן, הוא הפסיד. בהתייחס לשאלה זו, הח"מ מביא את המ"מ הסובר שגם בכך הרמב"ם חולק על הרא"ש וסובר כדעת הרמב"ן (לעיל בדעה ג), שהרי הוא חלוק עליו לעיל בסעי' ה' וסובר שבי"ד אינם מחשבים על מעשה ידיה, אלא נותנים לה כל מזונותיה. מכאן מקשה הח"מ: לפי דעת המ"מ יש לתמוה על הרמ"א שכאן הביא את דברי הרא"ש, ואילו לעיל בסעי' ה' לא השיג על השו"ע שהביא רק את דעת הרמב"ם החולק על הרא"ש.
2. לדעת הב"ש, הרמב"ם כאן מודה לרא"ש, שאע"פ שבי"ד אינם מחשבים עם האשה, הבעל יכול לטעון כן כלפי המלווה, כשלא הלווה עפ"י בי"ד, בכך הב"ש חולק על הרמ"א, הסובר שאפילו אם לוותה עפ"י בי"ד, אם מעשה ידיה מספיקים גם לדברים קטנים, הבעל יכול לטעון כנגדה.
[229] 

 

(סעיף יא) דחקה עצמה ביום ובלילה ועשתה ואכלה, אין לה מבעלה כלום (שו"ע), דהיינו היא אינה יכולה לתבוע ממנו מעה כסף כנגד מותר מעשה ידיה (ראו לעיל הערה 6), מפני שאנו אומרים שהיא ויתרה לבעלה (ח"מ ס"ק מא). מנגד, מותר מעשה ידיה,[230] שייכים לה (רמב"ן, רשב"א, שו"ע). מכיוון שהבעל אינו ממלא אחר חובתו ואינו נותן לה מזונות.

 

(סעיף יב) האשה שיצאה מבית בעלה והלכה לבית אחר, אם באה מחמת טענה שהם דרים בשכונה שיוציאו עליה שם רע וכיוצא בזה,[231] ותבעה מזונות, חייב לזונה במקומה (החדש).[232] אבל אם לא תבעה, מחלה על המזונות דלשעבר (ריטב"א, שו"ע). הוא הדין אם עזבה את ביתם בגלל קטטה עם בעלה, ולוותה למזונות והמניעה הוא ממנו (רמ"א), אבל אם המניעה היא ממנה, אין צריך לשלם דאין האיש חייב במזונות אשתו, אלא כשהיא עמו (רמ"א).[233]
אבל עם בעלה אינו בעיר, תמיד חייב במזונותיה, בין שגרה בביתו ובין שלא.
אולם, אם אין לו כעת מי שיעשה עבורו את מלאכות הבית, אם היא חולה ואינה בת מלאכה, פשיטא שהוא חייב בכך. אולם, אם היא אינה חולה, מנכה לה ממזונותיה, כפי מה שצריך לשכור מי שיעשה לו המלאכות הקטנות שבבית. אולם, היא אינה מפסידה בגלל זה את מזונותיה, אלא רק כנגד מעשה ידיה, אם היא בת מלאכה (רשב"א, ב"י, רמ"א). וכל זה לכתחילה, אבל אם לא עשתה מלאכה, ולוותה לצורך מזונותיה לדעת הרמב"ם והרבה פוסקים משלם מה שלוותה ואינו מנקה לה מה שלא עשתה מלאכה (ח"מ ס"ק מד).

 

כשחייב לה מזונות, ובעלה הכריז שלא ילווה לה אף אדם, והוא בעיר ולא תבעתו בדין ולוותה, חייב הבעל לשלם, דלאו כל כמיניה. והוא דלא ספקה במעשה ידיה (רשב"א, רמ"א). אבל אם יכולה להסתפק במעשה ידיה, פטור. שהכרזתו הוא כאילו אמר, "צאי מעשה ידיך במזונותיך" (ח"מ ס"ק מה). וכיוון ששתקה בעת ההכרזה, בוודאי נתרצתה, ולשיטות הרא"ש (לעיל בסעי' ה' הסובר שמחשבים על מעשה ידיה, ובלוותה הבעל נשבע ונפטר) אם ספקה,[234] אפילו ללא הכרזה, פטור, שהיה לה לצמצם ולא ללוות (ב"ש שם).[235]


 
 

סימן עא

 

החיוב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים

 

(סעיף א) עד גיל שש האב מחוייב לזון את בניו ובנותיו, בחיוב גמור מתקנת חכמים שלא מדין צדקה. אפילו אם אין לו כדי לפרנסם (ט"ז). גם כשיש להם נכסים משל עצמם (מהר"ם, רא"ש, שו"ע).[236]
לאחר גיל שש, צריך לזון אותם מתקנת חכמים (רמב"ם, שו"ע). החיוב הוא רק מדין צדקה,
[237] לכן אם יש להם משל עצמם אינו חייב לפרנסם (ב"ש ס"ק ב).
לא רצה לזונן לאחר גיל שש, כשאינו עמוד:
[238] גוערין בו ומכלימין אותו,[239] אך לא כופין עליו. כשהוא עמוד: מוציאים ממנו בעל כרחו, ויורדים לנכסיו בפניו (ב"ש, פרישה), משום צדקה, עד שיגדלו (שו"ע).  
וזנן עד שיגדלו (טור, שו"ע). משמע מדבריהם שכופין מדין צדקה רק עד שיגדלו. אך יש להקשות, מדוע האב אינו חייב לזונם גם לאחר שכבר גדלו, מדין צדקה לקרובים?
תרוץ א:
לאחר שגדלו (והגיעו לגיל מצוות) הם יכולים להתפרנס ממעשה ידיהם (דרישה, ב"ש).
תרוץ ב: גם לאחר שגדלו האב חייב לזונם מדין צדקה, אלא שאז כבר אין להם עדיפות על קרובים אחרים, והרי הם כשאר קרובים (רי"ו, ב"ש).
מקור החיוב של האב לזון את ילדיו הקטנים עד גיל 6: 
דעה א: נראה שהחיוב נובע מחובת המזונות של הבעל לאשתו, וילדיו נגררים אחר אימן,
[240] לכן אם האם אינה קיימת פטור מלזונם. אבל לא ראיתי שהראשונים אמרו כן (ר"ן).
דעה ב:
האב חייב בפרנסת ילדיו גם כשאימן אינה קיימת (רא"ש, ריב"ש, שו"ע אה"ע עא,ד). יש להוכיח מדבריהם שהאב חייב במזונות בנו מפנויה (ד"מ). מכאן עולה שחובת האב כלפי ילדיו אינו נובע מחובותיו כלפי אשתו כדעת הר"ן. האגר"מ סובר שאולי לא נחלקו כלל, ובמפותה הר"ן יודה שהאב חייב במזונות, משום דהווי כהתנו ביניהם, כיוון שרוב האבות זנין בניהם. ובאנוסה משום שהוא כמזיק בידיים.
נשואין: מצוה לתן לבתו נדוניא ראויה, אבל לא כופין על כך, רק שחייב להשיאה (מרדכי, רמ"א). ועל כך כופין (ב"ש ס"ק ד). לכן אם יכול למצוא חתן בלי לתת דבר, רשאי (ח"מ ס"ק ב).
קרובים אחרים, החובה מוטלת דווקא על בניו ולא נכדיו. אחי האב מחויב יותר מאבי האם, כיוון שהוא היורש (פת"ש אות א).
שיעור המזונות: יש להסתפק אם צריך לזון אותם כפי שזן את אשתו, או שדי במזונות כלשהו. מכל מקום אינו צריך לזון אותם כפי עושרו, אלא כפי צרכם כמובא להלן (עג,ו), לגבי כסות, ולשיטת הר"ן משמע קצת שצריך לזונם כאשתו (ח"מ).
לאחר מותו, החיוב הוא רק בחיי האב, לכן לאחר מותו, מחלקים את נכסיו בשווה, ולא יפרישו קודם למזונות הקטנים (מהר"ם מלובלין, ב"ש).
[241]

 

(סעיף ב) הלך למדינת הים, והניח בניו, מוכרין מנכסיו לפרנסתם, עד שהיו בני שש (שו"ע).
מה הדין מגיל שש ומעלה: 
דעה א': אם הוא אמוד זנים אותו גם מעל גיל שש, ואם אינו אמוד אין זנים אותו (ר"ן, רמ"א).

דעה ב': אין זנים אותם מנכסיו, אפילו הוא אמוד (ואפילו זנם קודם), כיוון שלא יורדים לנכסיו שלא בפניו (רמב"ם, טור, שו"ע, ב"ש). כן דעת רוב הפוסקים ואף הר"ן לא החליט דבריו (ב"ש).
זן את ילדיו לאחר גיל שש, ונסע:
דעה א': ממשיכים לזון אותם מנכסיו, לפי שוודאי נוח לו בכך (תוס' א', רמ"א).
דעה ב': לא זנים אותם (ר"י, הו"ד בב"ש). הגמרא (כתובות מח,א) חילקה בין הלך למדינת הים שהוא מדעת, שלא זנים, ולא אומרים שמסתמא ניחא ליה, כי אם רצה לזונם היה צריך להורות כן, ולכן לא יורדים לנכסיו שלא בפניו. לשוטה שיצא שלא לדעת שזנים, שלא היה לו אפשרות להורות כן, ולכן אומרים שמסתמא ניחא ליה, כי סתם אנשים זנים את ילדיהם, ואם הסוגיא עוסקת במי שעד עתה לא זן את ילדיו הגדולים, אין סברא לומר שבשוטה ניחא ליה לזונם, אם מקודם הוא לא זן אותם. אלא וודאי בשני המקרים מדובר באדם שעד עתה זן את ילדיו, ובשוטה שיצא שלא מדעת זנים, ובהלך למדינת הים מדעת, לא זנים.
ג' חודשים ראשונים:
דעה א': חייב לזונם, כי הם אינם יכולים לפרנס את עצמם, ואינם דומים לאשה היכולה להתפרנס ממעשה ידיה (פרישה). לפי זה אם האשה חולה ואינה בת מלאכה, פוסקים לה מזונות גם בג' חודשים הראשונים, בניגוד למשמעות הדין לעיל (ע,ה) (ב"ש ס"ק ה).
דעה ב': אינו חייב, כפי שאינו חייב באשתו, כי אין אדם מניח ביתו ריקם (ב"ש).

 

(סעיף ג) מי שנשתטה, מפרנסים מנכסיו את בניו ובנותיו אפילו הן יתרין על שש, עד שיגדלו (שו"ע):
דעה א': כפשט הגמרא לעיל, שבנשתטה מפרנסים מנכסיו אפילו את ילדיו הגדולים מגיל שש, אפילו אינו אמוד, כי מסתמא ניחא ליה (ר"ן, טור, שו"ע).
דעה ב': אפילו בנשתטה, לא זנים את ילדיו מעל גיל שש מנכסיו, שמא לא ניחא לו, ולכן לא יורדים לנכסיו שלא בפניו (רמב"ם). המ"מ יישב את הקושי שנוצר בהבנת הגמרא, ומסביר שלשיטת הרמב"ם הגמרא עוסקת באמיד, אך באינו אמיד אפילו נשתטה לא זנים את בניו.

 

(סעיף ד) הבא על הפנויה וילדה ממנו, חייב לזונו (רא"ש, שו"ע). ודווקא אם הוא מודה שהוולד ממנו (ריב"ש, שו"ע). אחרת פטור, אפילו אם היא טוענת ברי והוא טוען שמא[242] (ריב"ש, ח"מ, ב"ש). לשיטת הר"ן שנגררים אחר אימו, גם כשמודה פטור, שהרי אינו חייב במזונות אימן (ד"מ).[243]

 
 
 

סימן עג

 

החיוב בכסות מדור וכלי בית לאשתו

 

כסות:[244] בגדי חורף, קיץ, רדיד ליציאה לשוק,[245]
כלי בית:
מיטה מוצעת, מחצלת,
[246] כלי אכילה ושתיה,[247]
מדור:
בית ד' על ד' אמות, רחבה חיצונית (חצר) ובית כסא בחוץ.
תכשיטים: כגון בגדי צבעונים להקיף על ראשה ופדחתה, איפור.
[248] (שו"ע).

 

מהו שיעור החיוב?
עני שבישראל
- בהתאם בפחות שלובשת (או משתמשת) כל אשה בעלת בית שבאותה מדינה (שו"ע).
עשיר
- חייב לתת בהתאם לעושרו (שו"ע).
[249] אפילו אביה עני מרוד, שכן עולה עמו ואינה יורדת ומכבדה יותר מגופו (ח"מ ס"ק ג,ו).

 

בגדיה המשומשים שהתבלו, שייכים לאשה (טור, ב"ש, ח"מ).[250]
אשה לא תרגיל עצמה לצאת הרבה,
שאין יופי לאשה אלא לישב בזויות ביתה (רמ"א). ותצא רק למקומות ראויים. כגון, בית האבל ובית המשתה (ח"מ ס"ק ב).

(סעיף ה) ואם אין לו לתת, אפילו כדי שיעור עני שבישראל, כופין עליו להוציאה (שו"ע), והכתובה תהיה עליו לחוב עד שיעשיר (רמ"א). וראה לעיל (סי' ע סעי' ג) שר"ת חולק וסובר שאם אין לו כלום לתת למזונות אשתו אין כופים עליו לגרשה והוא הדין בכסות (ח"מ ס"ק ד).

 

(סעיף ו) חייב ליתן לבניו ולבנותיו עד בני שש, כסות וכלי תשמיש ומדור. צריך לתת רק בהתאם לצרכיהם, ואינו חייב לתת לפי עושרו.

 

(סעיף ז-ח) כל החייב במזונות אשתו חייב גם בכסות.[251] והוא הדין גם לעניין מכירת נכסיו לכיסוי הוצאות אלו.[252] ולעניין טענות הצדדים בעניינים אלו (לעיל ע,י).

 

(סעיף ט) מי שמשכן כסות אשתו, אינה יכולה להוציא מידו בלא כלום (שו"ע).
הרשב"א כתב לכך שני נימוקים:
1. כי יתכן שהיא נתנה לו רשות למשכן את הכסות.
2. משום "תקנת השוק".
[253] הנימוק של "תקנת השוק" שייך רק במקרה שהלוו על המשכון, ולא כשהמשכון ניתן מאוחר יותר, וההלוואה בוצעה ללא משכון (ח"מ, ב"ש).[254] 

 

לפי שני הנימוקים, אם המלווה מודה שהבעל נתן את המשכון ללא רשות אשתו, חייב להחזיר לה את הכסות בחינם (ח"מ ס"ק ז).

 


 


 
 
 

סימן עה

 

חלוק הארצות לענין נשואין

 

מפתח מינוחים:
מלכות – שלטון, או מדינה בימינו
ארץ – איזור (או מחוז) במדינה עם מאפייני שפה יחודיים.
מדינה, כרך – עיר, מקום ישוב גדול, שאפשר לקנות שם הכל, אבל גרים בצפיפות ואין גנים ופרדסים.
עיר – כפר (עיירה?), גרים שם בריווח ויש גנים ופרדסים, אך אפשרויות הקניה מוגבלות (ח"מ סק ה).
נוה – מקום מגורים.
כל מקום שכתוב: לעבור מכרך לכפר, הכוונה היא גם לעבור מכפר לכרך.
כל מקום שכתוב: לעבור מכרך לכרך, הכוונה היא גם לעבור מכפר לכפר.
חילוק ארצות לפי לשונות:
ארץ ישראל מחולקת לשלשה ארצות לענין נשואין: יהודה, עבר הירדן והגליל (משנה בכתובות, שו"ע).
[255] והסבירו הראשונים:
1. החלוקה לארצות נפרדות, הוא רק כשחלוקים בלשונם (מהר"מ, רמ"א), אחרת ארץ ישראל היתה מחולקת להרבה יותר מג' ארצות (מהר"מ).
א. אין צורך שידברו שפה אחרת לגמרי, אלא מספיק שיהיו שינויי לשון (ח"מ).
    ב. שינויי לשון אינו תנאי מספיק, בנוסף צריך שהשטח הכולל יהיה גדול מספיק כדי שתיחשב לארץ נפרדת (ח"מ).
[256] והב"ש חולק וסובר שמספיק חילוק בלשון, ללא תלות בגודל.
2. מעבר ממלכות אחת לשניה, נחשב גם כמעבר בין ארצות, גם ללא שינויי לשון (ריב"ש). דברי הריב"ש מתווספים לדברי המהר"ם, ואין ביניהם מחלוקת (ב"ש).

מעבר בין הארצות לאחר נשואין:
[257]
דעה א':
[258] יד האיש עדיף תמיד מיד האשה, ויכול לכוף אותה לאחר נישואיהם ללכת למקום מגוריו ואפילו מכרך לכפר, ואפילו נישאו במקום מגוריה. אולם, הוא אינו יכול לכוף אותה לצאת ממקום מגוריו, אפילו ללכת למקום מגוריה. בתוך ארץ מגוריהם, הבעל יכול לכוף את אשתו בכל עת, לעבור מכרך לכרך, כשהם שווים (כמבואר להלן), אך לא מכרך לכפר (רי"ף, רמב"ם, שו"ע[259]).
דעה ב': כמו בדעה א', כל עוד לא נישאו במקום מגוריה.
[260] אולם אם נישאו במקום מגוריה אינו יכול להוציאה (מהר"ם).[261]
דעה ג': תמונת ראי של דעה ב'. יד האשה עדיפה מיד הבעל, והיא יכולה לכופו, כל עוד לא נישאו במקומו, או במקומם (כששניהם ממקום אחד). בארץ מגוריהם, האשה יכולה לכוף את בעלה בכל עת, לעבור מכרך לכרך (טור בשם ר"ת, רמ"א ביש אומרים).
[262]
דעה ד': כיוון שזו מחלוקת,
[263] הולכים לחומרא לשני הצדדים, ושניהם אינם יכולים לכוף זה את זה (מהר"ם, ד"מ).
במקום שיד הבעל עדיף, והאשה מסרבת לצאת, יוצאת בלא כתובה ובלא תוספת כתובה,
[264] שעל מנת כן נשאה, ואע"פ שלא פירש לה שמפסידה כתובתה (שו"ע).
היה גר עמה בעירו ולא מתדר שם (לא הסתדרו שם), ונסע עמה לעירה דרך מקרה וגם לא הסתדרו, יכול לחזור ולהוציאה חזרה למקומו (ריב"ש, רמ"א). כי מקום הנישואין קובע (ביאור הגר"א אות ה), וכשמוציאה יכול לקבוע לעבור לאן שירצה, כפי שיכול כשעובר מחמת גזירה (ב"ש ס"ק ח).
יש להסתפק באופן ההפוך, כשרוצה לכוף אותו ללכת למקומו, דעל דעת כן נישאה (ח"מ). ב"ש כתב שוודאי אינה יכולה לכוף אותו, כיוון שלא כופים עליו, אלא עליה, ואפילו ר"ת יודה בכך, שכן לשיטתו היא יכולה לכוף אותו רק כדי לעבור למקום מגוריה.
כשאינו יכול לפרנס עצמו: 
דעה א': כופה את אשתו שתלך עמו למקום אחר (תרוה"ד, רמ"א כיש אומרים). ודווקא כשנשאה סתם, אבל אם התנו במפורש לדור שם, אינו יכול לשנות (נו"ב).
דעה ב': אינו יכול לכפותה (ריב"ש, ב"י, רמ"א כיש חולקין).
לכל הדעות, אינו יכול לכוף אותה לנדוד עמו ממקום למקום (ריב"ש, ח"מ, ב"ש).
כשחלה, גם אם יש חשש סכנה לחייו, לכו"ע אינו יכול לכופה לעבור למקום אחר, כי רק במקרה של דוחק עניות, שגם היא הופכת לעניה, נוח לה ללכת למקום אחר, וגם כשאינה רוצה, בטלה דעתה, ויכול לטעון שנשאה על דעת סתם נשים. אבל כאן שרק הוא סובל מכאבים, מה איכפת לה (יש לפרש דנסתחפה שדהו), ואין לכוף, לא אותה וגם לא אותו (נו"ב). פת"ש פקפק בכך, שהרי אם יש לו מכאובים מסתמא שהוא גם לא יוכל להתפרנס. אולם, אם התנו במפורש לדור שם משמע שמודה לנו"ב.
מי שיש לו אשה במדינה אחת, והלך ונשא אשה נוספת במדינה אחרת, צריכה לילך עמו לעירו דודאי נשאה לשוב לביתו (ב"י בשם הרשב"ץ, רמ"א).
דעה א: כאן, גם ר"ת יודה שהבעל יכול לכופה (ב"ש).
דעה ב': הרשב"ץ ביאר דין זה לפי הפוסקים האחרים, החולקים על ר"ת, ואין כאן חידוש שהרי כבר נפסק שהאיש יכול לכוף את האשה ללכת למקומו, לכן תימה מדוע הרמ"א מביא דין זה, ואם כוונת הרמ"א לחדש כן אף לדעת ר"ת, מנא ליה שהרשב"ץ סובר שכאן גם ר"ת יודה (ח"מ).

 

(סעיף ב) כשהבעל מוציא את אשתו מכרך לכרך, הוא אינו יכול להוציאה מנוה יפה לנוה רע, ומנוה רע לנוה יפה (שו"ע).[265] וכל זה דווקא במעבר מכרך לכרך בארץ מגוריהם, אבל בנשאה בארץ אחרת, יכול להוציאה לארצו גם מנוה יפה לנוה רע, דהווי כאילו היתנו ביניהם שתלך אחריו (ח"מ ס"ק יא). והב"ח כתב בשם המהרש"ל שבכל אופן, בתוך אותה העיר יכול להוציאה מנוה יפה לנוה רע (ב"ש ס"ק יא).
אסור להוציאה ממקום שרובה ישראל למקום שרובו גויים, אבל במצב הפוך תמיד מוציאים (שו"ע) אפילו מנוה יפה לנוה רע (ח"מ ס"ק יב).
אסור להוציא ממקום שהמושל טוב למקום שהמושל רע (הגה"מ, רמ"א). מסדר הדינים ברמ"א משמע שאסור אף כשמוציאה למקום שרובו ישראל. אבל בהגה"מ מיימוניות משמע שמושל רע מקביל לנוה רע, וא"כ למקום שרובו ישראל יש עדיפות על פני מקום שהמושל רע (ח"מ ס"ק יג).
אסור להוציאה ממקום שיש רופא ודברים אחרים שצריכים בעיר, למקום שהדברים הללו אינם (מהרי"ט, באר היטב אות יט).
קודם הנישואין:
דעה א': אינו יכול לכופה ללכת למקומו, וצריך לכנסה במקומה (ריב"ש, רמ"א), כי עדיין לא התחייב בכתובה ובתנאי הכתובה, ואם תחלה או תישבה, יהיה פטור מלרפאה, לפדותה ולקוברה. וכל הדרכים בחזקת סכנה (ח"מ). אלא אם התנה עימה במפורש,
[266] ואם יש אמתלאות וטעמים לדבריו צריכה לילך אחריו (הגה"מ, רמ"א, ב"ש).
דעה ב': יכול לכופה להינשא במקומו, הועיל והוא נאמן על עיקר הדירה שתדור עמו שם (רשב"ץ, הביאו הב"י, ב"ש).
האיש טוען שהיתנה עמה שינשאו במקומו, והאשה מכחישה, והשדכן מעיד לטובת האיש. לדעת מהר"מ אלשיך תשבע, אך בספר ישועות-יעקב מסתפק, כיוון שאין כאן תביעת ממון, ואין נשבעין אלא על תביעת ממון (פת"ש אות ה).

 

(סעיף ג) [267]מחוצה לארץ לארץ ישראל כופין אותה (או אותו ח"מ), לעלות, אפילו מנוה יפה לנוה הרע, ואפילו ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים, ואין מוציאין מארץ ישראל לחוץ לארץ ואפילו מנוה רע לנוה יפה וממקום שרובו גויים למקום שרובו ישראל (שו"ע).
היתנה עם האשה שלא יעלו לארץ ישראל, אינו יכול לכופה לעלות. לעומת זאת, אם רק נשבע שלא יוציא אותה ממקומו, מבלי להזכיר את ארץ ישראל, יכול לכופה (מהר"ם גלאנטי, באר היטב אות טז).

 

(סעיף ד) אמר האיש לעלות לארץ ישראל, והיא אינה רוצה, תצא בלא כתובה (שו"ע). ודינה דומה לדין מורדת (ב"ש ס"ק יח).
אם האיש חזר אח"כ לחוץ לארץ, צריך לשלם את כתובתה
, לה או ליורשיה (רמ"א):
דעה א': דווקא אם הוא חזר לחו"ל קודם שגירשה, ודווקא כאן שמאס בארץ ישראל. אולם, ברצה להוציאה מעיר לעיר ובסוף חזר אינו חייב, כי כשלא עשתה רצונו, מיד הפסידה כתובתה (ח"מ ס"ק כ).
דעה ב': גם אם חזר לחו"ל לאחר שכבר גירשה חייב לשלם לה כתובתה, כי עכשיו התברר שהייתה זו רמאות, והוא הדין במוציאה מעיר לעיר ולבסוף חזר, שהתברר שהייתה זו רמאות וחייב בכתובתה (ב"ש ס"ק יט).
דין נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל (להלן: נצ"ב), בכל מקום שיכול להוציאה ממקום למקום והאשה סירבה לעבור (רמ"א, ח"מ ס"ק יח), דינם כאומרת מאיס עלי בדינא דמתיבתא, כמבואר להלן בסי עז סעי' ג' (ב"ש ס"ק יח), כדלהלן:
כשהנכסים קיימים: האשה נוטלן (רמ"א), שהרי אפילו זינתה, לא הפסידה את הקיים (ח"מ ס"ק יט).
כשהנכסים אינם קיימים, מפני שהבעל הפסידם על ידי שימוש: 
נכסי צאן ברזל, האשה הפסידה, מפני שהוציאם ברשות (רמ"א).
נכסי מלוג, צריך לשלם לאשה, מפני שאסור לו להשתמש בהם (רמ"א), והוציאם שלא ברשות, והווי שליחות יד.
כשהנכסים אינם קיימים מפני שנגנבו או נאבדו: 
נכסי צאן ברזל, צריך לשלם לאשה, מפני שהם באחריותו (רמ"א).
נכסי מלוג, האשה הפסידה, מפני שהם אינם באחריותו (רמ"א). 
[268]

אמרה היא לעלות, והוא אינו רוצה, יוציא ויתן כתובה, והוא הדין לכל מקום מארץ ישראל לירושלים. שהכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין משם, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין משם (שו"ע).

 

(סעיף ה) יש מי שאומר דהא דכופין לעלות לא"י, היינו בדאפשר בלא סכנה.[269] הכלל בזה הוא שאם כל הסוחרים אינם נמנעים מללכת בדרך זו, לא חשיב סכנה וכופין לעלות (מבי"ט, פת"ש אות ו).
כופין על האשה לעלות לא"י ולא על האיש (ירושלמי). וביאר המרדכי שבזמנינו שביהמ"ק אינו קיים, רק האיש מצווה לטרוח במצוות הנהוגות בארץ (ב"ש ס"ק כ), ואילו בזמן שביהמ"ק היה קיים, גם האשה הייתה מצווה לטרוח במצוות הנהוגות בארץ (ביאור הגר"א אות יז), אך הרמב"ם והשו"ע לא חילקו בכך.
מצות ישיבת ארץ ישראל בזמן הזה:
דעה א': מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת גם בימינו (רא"ש, אגודה, ב"ש) וכן משמע מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים כפשט המשנה שכופין, וכן כתבו הרמב"ן בהשגות ותרוה"ד (מעיל צדקה, פת"ש).
דעה ב': בזמן הזה אין מצוה לעלות לא"י (תוס' בשם ר' חיים, מובא בב"ש). אולם, במהרי"ט כתב שדברי התוס' נכתבו ע"י תלמיד טועה ואין לסמוך על דעה זו (מעיל צדקה, פת"ש).
לכן גם בזמנינו כופין לעלות לא"י, אמנם אם הפרנסה אינו ברווח, אי אפשר לכוף (מעיל צדקה, פת"ש).
[270]

 

סימן עז

 

דין מורד ומורדת, או אומרת מאיס עלי

 

(סעיף א) המורד על אשתו ואומר הריני זן ומפרנס, אבל איני בא עליה מפני ששנאתיה, מוסיפין לה על כתובתה משקל ל"ו שעורים כסף בכל שבוע,[271] וממשיך לשבת עמה בלי לשמש,[272] כל זמן שתרצה. ואע"פ שכתובתה הולכת ונוספת, הרי הוא עובר בל"ת שנאמר: לא יגרע (רמב"ם). ואם היא רוצה כופין אותו להוציאה מיד וליתן כתובתה (שו"ע). 
מורד במזונות: 
דעה א': אין לו דין מורד (רמב"ם, שו"ע), וכן סוברים רוב הפוסקים (ב"ח).
דעה ב': גם למורד במזונות, יש דין מורד (תוספות, רא"ש, טור). אמנם לאשה יש דין מורדת רק בתשמיש, כי במזונות היא יכולה לומר "איני ניזונת ואיני עושה", אך ביחס לבעל שאינו יכול לומר כן נחשב כמורד גם במזונות.

 

יש אומרים, דאם רוצה לגרשה מיד וליתן כתובתה, אין מוסיפין לה (רמ"א כדמשמע ברמב"ם). ונראה שאף אינו עובר על לאו דלא יגרע (רמ"א).
קושיא: האם דברי הרמ"א נאמרו אף לאחר חרם דרבינו גרשום (להלן חדר"ג), שלא לגרש את אשתו בעל כרחה, שהרי הוא תולה את דבריו ברמב"ם שאינו מזכיר ולא הכיר בחדר"ג, והרי לשיטת הרמב"ם פשיטא שיכול לגרשה בעל כרחה. לכן ממה נפשך יש להקשות, אם דברי הרמ"א מתייחסים ללפני חדר"ג פשיטא,
[273] ואם דבריו מתייחסים לאחרי חדר"ג, הכיצד מביא הרמ"א הוכחה מהרמב"ם שלא נהג על-פי חדר"ג. על מנת להתמודד עם שאלה זו הובאו שתי שיטות מנוגדות:

 

שיטה א': כשרוצה לגרשה מיד פטור מעונה ואין לו דין מורד (ש"ג, ב"ח, ב"ש, נו"ב). 
יש לתרץ שאולי הרמב"ם מחדש שבזיווג ראשון אסור לאדם לגרש את אשתו בעל כרחה,
[274] אם לא מצא בה ערוות דבר, ואעפ"כ לא יחשב כמורד. מזה נשמע שגם לאחר חדר"ג כשרוצה לגרשה מיד לא יחשב כמורד. ומוכח שדברי הרמ"א מתייחסים גם לאחר חדר"ג, ואם הבעל רוצה לגרש את אשתו והיא מסרבת, גם אם אין לה מומים יכול למנוע ממנה ביאה ואין בכך איסור (ב"ש ס"ק ו).

אולם יש להקשות להלן (סי' קיז,יא),
[275] הרמ"א פסק כמהרי"ק שכשלאשה יש מום נכפית (דהיינו מום שכופין עליה להתגרש),[276] אם היא נמאנת מלקבל גט, יכול למנוע ממנה: שאר, כסות ועונה.[277]  אבל בשאר מומין, שאינה נכפית עליהן, יכול למנוע ממנה רק עונה.[278] אולם, כשאין לה מומין כלל משמע במהרי"ק (וברמ"א שהביאו), שגם במאוסה בעיניו אינו יכול למנוע ממנה אפילו עונה.[279]
אעפ"כ לדעת הב"ש בנכפית יכול למנוע ממנה שאר, כסות ועונה, ובשאר נשים כשמאוסה בפניו,
[280] בכל אופן יכול למנוע ממנה עונתה. הב"ש (שם, סי' קיז ס"ק כד ובסי' עז ס"ק ו) מנמק (בניגוד לדעת הרמ"א) שבשאר מומים,[281] יכול למנוע ממנה עונתה גם כשאין לו ממון לתת כתובתה, משום שאין כופין אותו להוליד בני שנואה, יש לומר לשיטתו שהוא הדין כאן כשמאוסה בעיניו ואין לו מומין כלל.

 

הסבר נוסף, הרא"ם לשיטתו שכאשר אשתו מסרבת לקבל גט, פטור מלתת לה מזונות.[282] לדעת הב"ח הוא הדין שפטור גם מעונה. בשו"ת מהר"א ששון נפסק, שהבעל יכול לומר קים לי כרא"ם עפ"י הב"ח, שבמאוסה בעיניו ללא מומין יכול למנוע ממנה עונתה. אולם, הח"מ דחה את דברי הרא"ם,[283] ואפילו לשיטתו יתכן שכתב כן רק ביחס מזונות ולא לפוטרו מעונה, וגם כל הפוסקים האחרים חולקו עליו ומחייבים אותו במזונותיה.[284]

 

שיטה ב': כשרוצה לגרש מיד והאשה מסרבת, חייב בעונה ויש לו דין מורד (מהרי"ק, ח"מ, כנה"ג). 1. כאמור לעיל, אין להביא הוכחה מהרמב"ם שלא הכיר בחדר"ג (ח"מ).
2. כאמור לעיל, אם יש לה מומים ומאוסה בעיניו, פטור מעונתה. אבל כשאין לה מומין כלל, גם אם היא מאוסה בעיניו אינו יכול למנוע ממנה אפילו עונה (ח"מ).

דין ירושה, במרד באשתו, ומתה לפני שגרשה. 
דעה א': מורד אינו יורש את אשתו (ש"ג, רמ"א).
דעה ב': מורד יורש את אשתו (רא"ם, ב"ש).

 

(סעיף ב): האשה שמרדה על בעלה מתשמיש, הרבה תקנות נתקנו בה (טור), להלן אנסה להציג את הנושא בצורה מובנית ומדורגת, ולא בהכרח עפ"י הסדר בשו"ע:

 

היכי דמי מורדת? אמר אמימר: דאמרה בעינא ליה ומצערנה ליה, אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה (כתובות סג,ב).

 

 דין מאיס אלי: אשה שמנעה בעלה מתשמיש היא הנקראת מורדת:[285] ושואלין אותה מפני מה מרדה, אם אמרה: מאסתיה ואיני יכולה להבעל לו מדעתי (שו"ע), דינה כדלהלן:

 

1. דין מאיס חל רק אם האשה אינה תובעת כתובתה, אחרת חוששין שנתנה עיניה באחר ודינה כמורדת כדי לצערו כדלהלן (רש"י, ר"ן, רמ"א).
2. כאמור, בגמרא מובא שלא כופין אותה, ונחלקו הראשונים בדין זה:
דעה א: לא כופין אותה אך כופין אותו להוציאה (רשב"ם, רמב"ם). אולם גם לשיטתם
כופים עליו לגרשה, רק כשנותנת אמתלא וטענה הנראית (הג' מיימוניות). אבל אין נוהגים כדעתם, כי חוששים שמא סיבת הגירושין הוא מפני שנתנה עיניה באחר, ולא משום מאיס, והגט מעושה ופסול, ונבוא להרבות ממזרים. לכן כל גדולי אשכנז מתרחקים עד הקצה האחרון, מכפיית האיש לגרש בעסק מרידת האשה (רא"ש). אם בכל זאת נישאת בגט כזה, לדעת הרא"ש, בדיעבד לא תצא. לדעת המ"מ, תצא (ח"מ ס"ק ה).
[286]
דעה ב: לא כופין אותה לעמוד תחתיו, אלא יתן גט ויוציאה בלא כתובה. כאמור, האשה מוחלת במחילה גמורה ומפסידה כתובתה, וכך יקל על בעלה לגרשה (ר"ת, רא"ש, רשב"א, מ"מ, שו"ע).
דעה ג': לא קונסין אותה כלל, כי הוא מאוס בעיניה והיא אנוסה, לפיכך לא כופים אותו לגרשה ולא מבטלים כתובתה, אלא בי"ד אינו מתערב. 

 

דין מורדת לצערו (דבעינא ומצערנא ליה): ואם מרדה מתחת בעלה כדי לצערו ואמרה: הריני מצערת אותו בכך, מפני שעשה לי כך וכך, או מפני שקללני, או מפני שעשה עמי מריבה וכיוצא בדברים אלו (שו"ע): להלן התקנות והדינים במורדת:
תקנת המשנה: המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה ז' דינרין לשבוע, עד כדי (שווי) כתובתה ואז יוציאנה (טור).
תקנת הגמרא (רבותינו): מכריזים עליה ד' שבתות,
[287] ואח"כ מפסידה כתובתה, ובעלה פטור מכסות ומזונות כל ימי מרידתה (כתובות סד,א).[288]
דעה א': מכריזין בכל יום, במהלך ד' השבועות (רמב"ם, שו"ע).              
דעה ב': מכריזין רק בשבתות (תוספתא, רש"י, תוס', רמ"א).

 

האם תקנת הגמרא מחליפה, או מתווספת לתקנת המשנה? 
דעה א': ד' שבועות של הכרזה מחליפה את תקנת המשנה, ולכן תוך ד' השבועות של הכרזה לא פוחתין לה כלל מכתובתה. לא חוששין שתבוא להערים ולחזור בה בכל פעם שמורדת, בתוך ד' השבועות, כי מצרפים את כל הפעמים (הקודמים) שמרדה לחשבון ד' שבועות (גאון, הו"ד בר"ן).
[289]
דעה ב': תקנת הגמרא מתווספת על תקנת המשנה, ולכן בנוסף על ההכרזה, פוחתין לה מכתובתה כל שבוע ז' דינרים (ר"ן).

 

תקנת האמוראים השניה (כלתיה דרב זביד): בהמשך הגמ' (כתובות סג,ב) מובא שכלתו של רב זביד מרדה, וחכמים תיקנו במקרים אלו כמה תקנות,[290] כדלהלן:
1. משהין את גיטה י"ב חודש ורק אח"כ מגרשים אותה.  
2. כשמגרשה לאחר י"ב חודש, היא זוכה רק בנכסי צאן ברזל הקיימים, אך
    רק אם תפסה אותם.
[291] נוטלת קרקעות נצ"ב (ראו להלן הערה 26), וזוכה בנכסי מילוג הקיימים.[292]
3. בתקופת ההשהיה של י"ב חודש, מפסידה מזונותיה, אך מעשה ידיה שלה.
4. נחלקו הפוסקים אם התקנה, עוסקת במאיס, במורדת או בשניהם:
    דעה א': התקנה (כלתיה דרב זביד) עוסקת רק במורדת, ומכאן שבדין מאיס שהוא  
    קל יותר, האשה זוכה בכל נכסי צאן ברזל הקיימים, גם אם לא תפסה
(רשב"ם, רמב"ם).
   דעה ב': התקנה עוסקת רק במאיס, אבל במורדת שהוא חמור יותר אינה זוכה כלל בנכסי
   צאן ברזל, ואפילו תפסה, מפקיעין מינה 
(רמב"ן, רשב"א).
   דעה ג': התקנה עוסקת במאיס, אך הדין יחול גם במורדת, לכן זוכה רק בנכסי צאן ברזל  
הקיימים שתפסה, גם במאיס וגם במורדת (רא"ש).
   דעה ד': התקנה עוסקת רק במאיס. נכסי מלוג רק מה שתפסה שלה, נצ"ב אינה זוכה כלל
   (מובא כשיטה נוספת במהרלב"ח - ח"מ ס"ק יא).
[293]

 

מעות נדוניא:
דעה א': לא מועילה תפיסה, אלא רק במטלטלין, לפי שהם שבח בית אביה (ר"ן, ח"מ, ב"ש).
דעה ב': גם במעות נדוניה מועילה תפיסה, כדין נצ"ב (ב"ח).

 

האב שתפס מהנדוניה (נכסי צאן ברזל) שהכניסה לבעלה: 
דעה א': יד האב כיד בתו, ולכן נחשב כתפיסת הבת (מהר"ם, רמ"א, ב"ח).
דעה ב': תפיסתו אינה מועילה, משום דהוי תפיסת חוב במקום שחב לאחרים, ואין יד האב כיד בתו. והמהר"ם (בדעה א') עוסק במקרה שהאב עוד לא העביר את הנדוניה לחתן (ח"מ ס"ק כג, ב"ש).

 

מתנות: לאחר שהפסידה כתובתה ומתגרשת (בין במאיס ובין במורדת), צריכה להחזיר את כל מה שקבלה מבעלה, ואינה נוטלת ממנו כלום (רמב"ם, שו"ע).[294] וכן מתנות נישואין שקיבלה מקרוביו (רי"ו, ב"ש).

 

מתי נפטר מכתובת האשה במורדת ובמאיס? 
דעה א': לאחר ד' שבועות של הכרזה:
א.
תקנת י"ב חודש הוא רק במאיס ולא במורדת, ולכן במורדת נשארנו רק עם דין הכרזה ד' שבועות, ולכן פשוט שמפסידה כתובתה ומתגרשת כבר לאחר ד' שבועות (רמב"ן, רשב"א).
ב. תקנת י"ב חודש חל רק על דין מורדת, אך תקנת י"ב חודש מתווסף על תקנת הכרזה, ואינה מחליפה אותה. לכן האשה מאבדת כתובתה כבר לאחר ד' שבועות הכרזה. אולם הגירושין הם רק כעבור י"ב חודש,
[295] כתקנת האמוראים השניה (הרמב"ם, ר"ן).
דעה ב': רק לאחר י"ב חודש, כתקנת האמוראים השניה, שממתינים י"ב חודש. התקנה מתייחסת למאיס וכל שכן למורדת. לכן במורדת לאחר הכרזה ד' שבועות, אומרים לה שתאבד כתובתה, אולם אין הכוונה שתאבד כתובתה מיד, אלא רק לאחר י"ב חודש. נמצא שלאחר תקנת י"ב חודש, נשאר עדיין החלק של הכרזת ד' שבועות שבתקנת הגמרא, אך רק לאחר י"ב חודש האשה מאבדת כתובתה, כתקנת האמוראים השניה. ואע"פ שכאמור במאיס עלי, האשה מוחלת כתובתה, מחילתה לא הוי מחילה עד י"ב חודש, וכש"כ במורדת שנותנים לה י"ב חודש, קודם שמאבדת כתובתה (ב"ש ס"ק י). לשיטה זו ההבדל היחיד בין מאיס עלי למורדת, הוא שבמאיס אין הכרזה (רא"ש).
בדעת הרמ"א נחלקו ב"ש וח"מ, לדעת הב"ש, הרמ"א פוסק כדעת הרא"ש, והרמ"א סובר בכל מקרה כדעת רוב הפוסקים. לכן במאיס הרמ"א פסק שתפיסה בנצ"ב מועילה כדעת הרמב"ן, רשב"א, רא"ש ורש"י נגד הרמב"ם והר"ן הסוברים שנצ"ב שייכים לה גם ללא צורך בתפיסה. ובמורדת לא השיג על השו"ע, לכן יש לומר שסובר שמועיל תפיסתה כדעת הרמב"ם והר"ן, רא"ש מהר"ם וש"ג. כנגד הרמב"ן והרשב"א שסוברים שבמורדת גם תפיסה לא תועיל.
לעומת זאת, לדעת הח"מ, הרמ"א סובר כדעת הרשב"א, שבמורדת לא מועילה תפיסה,
[296] אע"פ שלא השיג כאן על השו"ע. כך עולה מדברי הרמ"א בהמשך בדינא דמתיבתא, שם הרמ"א סובר שאם יש ערמה בדבר אפילו תפיסה אינה מועילה, כדעת הרשב"א. שכן לפי כל הדעות האחרות אפילו במודה שמורדת מועילה תפיסה. הב"ש דוחה דבריו ומחלק, שבמשקרת דינה חמור יותר, ולכן בדינא דמתיבתא במשקרת, לא מועילה תפיסה, ואין מכאן הוכחה שהרמ"א סובר כדעת הרשב"א.

 

מתי נפטר מכתובת האשה במאיס? כאמור לעיל:
1. לדעת הרמב"ם כופים עליו לגרשה ומפסידה כתובתה מיד.
2. לדעת השו"ע מפסידה כתובתה מיד, וכך יקל עליו לגרשה.
3. לכל הדעות האחרות, על מאיס חלה תקנת האמוראים השניה (י"ב חודש) וממילא מאבדת כתובתה ומתגרשת כעבור י"ב חודש.

 

סיכום הדעות:

 

דעת הרמב"ם והשו"ע:
מורדת כדי לצערו: 
מכריזים עליה: במשך ד' שבועות בכל יום.
מפסידה כתובתה ותנאי כתובתה: לאחר ד' שבועות.
נתינת גט: רק לאחר י"ב חודש.
נכסי צאן ברזל: רק מה שתפסה שלה.
אומרת מאיס עלי:
מפסידה כתובתה ותנאי כתובה: מיד.
נתינת גט: כופים על הבעל לגרשה (רמב"ם, רשב"ם). כל הפוסקים חלקו עליהםלכן לדעת השו"ע יכול לגרשה מיד, אבל לא כופים עליו לגרשה.
נכסי צאן ברזל: כל מה שקיים שלה.
דעת הרא"ש (ודעת הרמ"א עפ"י ב"ש):
מורדת ומאיס:
הכרזה: מורדת, במשך ד' שבועות בכל יום. מאיס עלי, לא מכריזים (לכל הדעות).
מפסידה כתובתה ותנאי כתובה: רק לאחר י"ב חודש.
נתינת גט: לאחר י"ב חודש.
נכסי צאן ברזל: רק מה שתפסה שלה.
דעת רמב"ן ורשב"א (ודעת הרמ"א עפ"י ח"מ):
מורדת כדי לצערו:
מכריזים עליה: במשך ד' שבועות.
מפסידה כתובתה ותנאי כתובתה: לאחר ד' שבועות.
נתינת גט: לאחר ד' שבועות.
נכסי צאן ברזל:
מפסידה.
אומרת מאיס עלי:
מפסידה כתובתה ותנאי כתובתה:
רק לאחר י"ב חודש.
נתינת גט: רק לאחר י"ב חודש.
נכסי צאן ברזל: רק מה שתפסה שלה.
דעת הר"ן:

מורדת כדי לצערו – כדעת השו"ע (אך סובר שמכריזים רק בשבת):
מכריזים עליה: במשך ד' שבועות, רק בשבת. בי"ד עצמם נמלכים בה לפני.
מפסידה כתובתה ותנאי כתובה: לאחר ד' שבועות.
נתינת גט: רק לאחר י"ב חודש.
נכסי צאן ברזל:
רק מה שתפסה שלה.
אומרת מאיס עלי: 

מפסידה כתובתה ותנאי כתובה:
רק לאחר י"ב חודש (כדעת הרא"ש, רשב"א ורמב"ן)..
נתינת גט: לאחר י"ב חודש (כדעת הרא"ש, רשב"א ורמב"ן).
נכסי צאן ברזל: כל מה שקיים שלה (כדעת השו"ע).

 

שאר המחוייבויות שבתוך י"ב חודש:
לשיטת הרמב"ם והשו"ע, הסוברים שמפסידה כתובתה כבר לאחר הכרזה ד' שבועות:
דעה א': מכיוון שהכתובה בטילה (לאחר ד' שבועות), הוא הדין לכל שאר תנאי הכתובה, חוץ מירושתה, לכן אין לבעל פירות נכסי מלוג ואינו חייב בפדיונה. אולם מכיוון שיורשה יש להסתפק אם חייב בקבורתה (ח"מ). והב"ח כתב שפטור מקבורתה, אף אם תפסה נכסי צאן ברזל, למרות שקבורתה תוקנה כנגד ירושת כתובתה, הכוללים גם נכסי צאן ברזל. כי האשה זוכה בנצ"ב רק מכח ספק, לכן כשמתה, הבעל נפטר מקבורתה מספק (דהיינו, שיכול לטעון שמא לא ירש ממנה כלום, אלא מעיקר הדין הנכסי צאן ברזל היו שייכים לו), ומכל מקום מה שתפסה אינו יורש כיוון שאינו רוצה לקוברה (ח"מ).
דעה ב': כיוון שמרדה, היא הפסידה ולא הוא, לכן יש לבעל פירות ויורשה ואינו חייב בפדיונה ובקבורתה. אמנם אם תפסה נכסי צאן ברזל חייב בקבורתה כנגדם.
[297] ובאומרת "מאיס עלי" חייב בקבורתה גם אם לא תפסה נצ"ב, משום שמוציאים ממון מספק ספיקא (ב"ש ס"ק יז).[298]
לשיטת הרא"ש והרמ"א: מעשה ידיה שייכים לה,
[299] אך שאר המחויבויות והכתובה, במקומן עומדות, לכן הבעל אוכל פירות, יורשה, וחייב בפדיונה ובקבורתה.[300] 

לאחר י"ב חודש,
[301] אין להם כלום אחד על השני (רמ"א): כיוון שאין לה כבר כתובה, הוא אינו חייב בפדיונה ובקבורתה (ב"ש ס"ק טז), אך כל עוד לא נתן לה גט, יורשה (רמב"ם, רא"ש, שו"ע, רמ"א). והטעם הוא מפני שהיא מרדה ולכן היא מפסידה ולא הוא. לפי סברא זו, נראה שגם לאחר י"ב חודש הבעל אוכל פירות (ב"ש). אולם נחלקו בכך הפוסקים: 
דעה א': לאחר י"ב חודש הבעל אינו אוכל פירות נכסי מלוג (רא"ש, רמ"א).
[302]
דעה ב': גם לאחר י"ב חודש הבעל אוכל פירות נכסי מלוג (רשב"א).
האם הבעל יכול למחות כשמוכרת, שמא יפסיד את ירושתה?
דעה א': אף לדעה שאינו אוכל פירות נכסי מלוג, יכול למחות (מהרי"ו, רמ"א להלן בדינא דמתיבתא).
דעה ב': לדעת הרשב"א שאוכל פירות יכול למחות בה מלמכור, אולם לדעת הרא"ש שאינו אוכל פירות ורק יורשה, הוי כאילו אין אישות ביניהם, לכן הוא יורש אותה בתורת קרוב, ואינו יכול למחות בה כשמוכרת (רלב"ח, ב"ש ס"ק יז).
לדינא: לכתחילה יכול למחות בה, ובדיעבד אם כבר נתנה צ"ע (ב"ש שם).  
חזרה בא לאחר י"ב חודש, צריך לכתוב לה כתובה חדשה,
אבל בתוך י"ב חודש יכולה לחזור בה, ויש לה כתובה, ואם הבעל מת תוך י"ב חודש יש לה כתובה, ונגבית מהיורשים (רמ"א).

 

לאחר חדר"ג שאין נושאין שתי נשים, ורוצה לגרשה,
דעה א': יכול לגרשה בעל כרחה מיד, או לשאת אשה נוספת (ראב"ן), אפילו תוך ד' שבועות, הועיל ואינו יכול לשהות אפילו עונה אחת ללא אשה (ח"מ).
דעה ב': אינו רשאי לשאת אחרת (רשב"א, מהרי"ק, רמ"א).
[303] אבל בארוסה מותר,[304] וכן לאחר י"ב חודש מותר לגרשה בעל כרחה, או לשאת אחרת על פניה, דאין כח ביד האשה לעגנו לעולם (רמ"א). הוא הדין (קודם י"ב חודש) כשבי"ד רואים שעוותה עליו ואין חשש שמחפש תואנה, משום שנתן עיניו באחרת (ב"ש). בדיעבד, אם נשא אשה נוספת תוך י"ב חודש, אינו צריך לגרש מי מהם (מהרי"ק, רמ"א).
דעה ג' (הסבר): המחלוקת הוא דווקא בלשאת אחרת, כמבואר במהרי"ק שחוששין שמא יתן עיניו באחרת ואז יטען על אשתו שהיא מורדת, אך לכו"ע מותר לו לגרשה בעל כרחה.
[305] [306]
בעלה מלח (יורד ים), שעונתו ששה חודשים ומסרבת לו, נחשבת כמורדת.
[307]
ארוסה שהגיע זמנה לינשא ומרדה כדי לצערו ולא נישאת, נחשבת כמורדת (שו"ע). אפילו לא אמרה מאיס עלי (ב"ש ס"ק כד).

 

החלה למרוד כשהייתה חולה (רמ"א) והוא הדין כשהייתה נידה (ח"מ ס"ק יח), ובירושלמי מובא שמרדה קודם נידתה, ובבבלי משמע שמרדה בזמן נידתה (ח"מ ס"ק יח).
דעה א': רק כשהחלה למרוד קודם נידתה נחשבת מורדת (ירושלמי, ר"ן, ראבי"ה, ש"ג).
דעה ב': גם כשהחלה למרוד בזמן נידתה נחשבת כמורדת, כדעת הבבלי (רמב"ם, רא"ש, מהר"ם, שו"ע).
[308] הרא"ש ביאר שלבבלי נידה נחשבת כפיתו בסלו, ולכן נחשבת כמורדת ולירושלמי לא.

 

יבמה שמרדה, לדעת הרי"ף והרמב"ם מצות ייבום קודמת לחליצה, לכן יש לה דין מורדת. לדעת ר"ת והרא"ש שמצות חליצה קודמת, אין לה דין מורדת (ח"מ ס"ק כא).

 

(סעיף ג) דינא דמתיבתא: תקנת הגאונים והרי"ף שחזרו ותיקנו שבטוענת מאיס עלי, יגרשוהו לאלתר ולא משהים,[309] אך אין כופין עליו לגרשה, ולא עליה להיות אצלו (טור, מהר"ם, רמ"א):
דעה א': תקנה זו של הגאונים לא התפשטה ברוב ישראל ולכן יש לדון כדין התלמוד בדין מאיס עלי (רמב"ם, שו"ע).
דעה ב': דנים כדינא דמתיבתא כאשר מואסת בו ונותנת אמתלא לדבריה, כגון שאומרת שאינו הולך בדרך ישרה, ומכלה ממונו וכיוצא בזה (רי"ף, מהר"ם, רא"ש, רמ"א). ובי"ד דנים בזה לפי ראות עיניהם, ויכולים להשביע אותה על כך (רמ"א).
[310]
התנאים הנדרשים:
 
דעה 1: צריכה לתת אמתלא מבוררת וניכר לבי"ד שהוא אמת, ושלפי טענותיה ראוי לה למאוס בו, ואע"פ שסבלה כבר כמה שנים ושתקה (ח"מ ס"ק כה, ב"ש ס"ק כז). וצריך לברר דבריה בעדים, אחרת הוי טענה שאינה מבוררת (ב"ש בקיצור דינים בסוף)
דעה 2: מספיק שטוענת בברי טענה הנראית לחכמי המקום, מדוע מאיס עליה, אע"פ שאינה יכולה לברר דבריה ואין לה אפילו עד אחד, או שטוענת ברי עפ"י דברי עד אחד, והיא מאמינה לו ולכן מואסת בבעלה. ובי"ד משביעין או מחרימין אותה על כך, ועל כך שאינה טוענת כן כי קרוביה השיאוה (ב"ח, מובא בח"מ בסוף הסימן).
פרטי דיניה הם כדלהלן:
1. האשה מקבלת עיקר כתובה, אך לא תוספת כתובה.
2. נכסי צאן ברזל:
[311]
 הקיימים וראויים למלאכתם, האשה נוטלת אותם כמות שהם.
 נגנבו או אבדו, הבעל משלם לאשה כל שוויים, לפי שהם באחריותו.
השתמש בהם הבעל והפסידן על ידי שימוש, עשה ברשות, ופטור.
מעות נדוניא:
דעה א': גם מעות הנדוניה שלא תפסה, ואפילו לא המקוריים, שייכים לה (ב"ש ס"ק כז, ח"מ).
דעה ב': מעות נדוניא מקבלת רק מה שתפסה, כי רק אם תפסה יש לומר שטענתה אמת (ב"ח).

3. נכסי מלוג:
הקיימים או הבאים מכוחם (שנקנו מכסף נכסי מלוג) – האשה נוטלת אותם כמות שהם.
נגנבו או אבדו, הבעל פטור כי הם אינם באחריותו, והם רכוש האשה והיא הפסידה אותם (רי"ף, טור).
השתמש בהם והפסידם, עשה שלא ברשות, שלח בהם יד, לכן הוא פושע וחייב לשלם (ב"ש ס"ק כז).
4. נכסים שקיבלה מבעלה, צריכה להחזיר לו, כי נתן אותם רק על דעת שהם נשואים, ולא שיתגרשו.
5. מזונות, עד לגירושין:
דעה א: יש לה מזונות (משמע במרדכי, ציץ אליעזר).
דעה ב: אין לה, כיוון שאינה רוצה להיות אצלו (בית יעקב), וכן משמע בב"ש שכתב בקיצור דיני מורדת, שקודם שגירשה אין שום תנאי כתובה חוץ מירושתה, וכך נקבע בפד"ר.

 

דינא דמתיבתא, כשהאשה משקרת, או אינה מבררת טענותיה:
א. כשטוענת טענה שאינה מבוררת, וכשאינה יכולה לברר דבריה בעדים: 1. יכול לגרשה מיד בלא כתובה כדין מאיס עלי. 2. בנכסי צאן ברזל זכתה במה שתפסה, ואפילו מעות, כי לפי דבריה הוא מאיס עליה, וחלים עליה דינא דמתיבתא. 3. חייב בקבורתה גם כשלא תפסה נצ"ב, מספיק ספיקא, כדלעיל בדין מאיס עלי. 4. פירות נכסי מלוג, מי שתופס זוכה, כי לטענתה חל עליה דינא דמתיבתא, לכן היא לא מרדה ואינה צריכה להפסיד, ומכיוון שהכתובה בטילה, אין לבעל פירות נכסי מלוג. הבעל טוען שהיא מרדה ולכן היא מפסידה (ב"ש, בדיני מורדת בסוף הסימן).
ב. כשטוענת טענות שקריות,
[312] אפילו נכסי צאן ברזל שתפסה נוטלין מידה ומחזירים לבעלה (מרדכי, רמ"א, ח"מ, ב"ש). אבל נכסי מלוג שבעין שלה (תרוה"ד), ואפילו תפס הוא נכסי מלוג, מוציאין מידו. ובשאר העניינים דינה כמורדת לצערו (ב"ש ס"ק כז ובסוף הסימן).

 

קידשה ברמאות ובתחבולות, כופין אותו לגרשה (רא"ש, רמ"א). ואם מתה קודם שגירשה אינו יורשה, לפי שעשה שלא כהוגן, ושלא ימצא חוטא נשכר (ח"מ ס"ק כח).[313] ויש אומרים שגם מטילים עליו חרם (מהר"ם, טור, רמ"א).

(סעיף ד) בני זוג שרבים ביניהם, הוא טוען שהיא מורדת מתשמיש והיא טוענת כדרך כל הארץ אני עמו, ובאו בפני בי"ד, וכן להיפך. תחילה מחרימין את מי שנטען שהוא מורד ואינו מודה בכך (שו"ע). ונראה שהרשות בידם להשביע את הנטען כראות עניהם (ח"מ ס"ק לא). לא הודו, אומרים להם התיחדו בפני עדים (שו"ע). אבל לבעול בפני עדים אסור (רמב"ם,ח"מ).[314]
נתיחדו, ועדיין הם טוענים. מבקשים מן הנטען (לתקן מעשיו), ועושין פשרה כפי כח הדיין (שו"ע).
יש להקשות, להלן (קנד,ז), נפסק שהאשה נאמנת לטעון שאין לבעלה גבורת אנשים ולחייבו לגרשה, כי חזקה שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה בדבר שהוא יודע שהיא משקרת. הרש"ך, תירץ שדווקא בטענת גבורת אנשים אינה מעיזה, מהרלב"ח וגבו"א (פת"ש קנד,ז) ביארו, שבטענה שאינו יכול, מצריכו לתת לה גט, לכן דרושה העזה. משא"כ, בטוענת שיכול ונמנע, הוא יכול לתקן ולקבל על עצמו מכאן ולהבא לשמש. אמנם מפשט הרמ"א (קנד, ז) משמע שאף בטוענת שיכול ונמנע נאמנת, אך צריך לבאר, שמדובר בטוענת שאינו יכול, או אינו בקי בדרך ארץ ומ"מ כך העיקר להלכה (ב"ש ס"ק לב).
הפרישה תירץ שבטוען שאין לבעלה גבורת אנשים, נאמנת רק להצריכו להוציאה, אך לא לחייבו בממון. כי חוששים שאומרת כן בגלל הממון שתקבל ממנו, אם טענתה תתקבל, ועל ממון אינה נאמנת. הב"ש היקשה מהמ"מ שכתב שנאמנת אף בממון. הדגמ"ר מיישב ששם נאמנת בממון משום שמדובר בלהחזיק מה שבידה, אבל כאן שמדובר בלהוציא ממון אינה נאמנת, כדברי הפרישה. אולם מביאור הגר"א (קנד,ז) משמע שסובר שיש סתירה בין שני הסעיפים.

 

(סעיף ה) ארוסה שאינה רוצה לינשא, בטענת מאיס עלי, אין אביה חייב ליתן לו מה שפסק בנדונייתא (שו"ע). מדובר שאינה יכולה לברר את טענותיה, אבל אם היא יכולה לברר את טענותיה, אפילו לאחר שכבר נישאו מוציאים מהבעל (ב"ש). וגם אם כבר נישאו והאב טרם העביר לחתן את הנדוניא, ואפילו נתן לו שטר חוב, אינו חייב לפורעו,[315] וכל שכן בשידוכים שלנו (ב"ש ס"ק לג). והטעם לכך הוא מפני שהבת כבר אינה ברשות האב, לכן הוא אינו אשם בכך, וכשפסק לתת, כוונתו היה לתת רק אם ינשאו (ח"מ ס"ק לג). 

 

  
 

[1] וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל (שו"ע).

   

[2] בלא תורה, בלא טובה, בלא שמחה, בלא דירה, בלא חומה, בלא שלום ואם נשא אשה עוונותיו מפקפקין (נסתמים), (רמ"א).

   

[3] המ"מ מוכיח זאת מהגמ' שהתלמידים יוצאים מביתם ברשות כרצונם, ב"ש דוחה, וכמו שהעמידו את הגמרא לאחר שקיימו מצות פרו ורבו, כך יש להעמידה באופן שאינו עובר על מצוה דרבנן של "בערב אל תנח ידך", כגון שיש לו אשה נוספת במקום שעליו הוא הולך. החש"ל דוחה את דבריו, כי אסור לאדם לישא אשה במקום אחד ואח"כ לישא אשה נוספת במדינה אחרת.

   

[4] ברכ"י ביאר דברי הרמב"ם, שהחיוב של לערב אל תנח ידך, הוא שלא יניח לגמרי, ומספיק אפילו בעילה אחת לעיתים רחוקות (פת"ש אות א). גם אין כופין על כך, משום שזו אינה תקנה, אלא כעין יישוב דרך ארץ, ואין מחמירים עליו כל כך (ב"ש ס"ק יד).

   

[5] אחד מתירוצי תוס' (בבא בתרא יג, ב), וכן פסק הרד"ך. לעומת זאת, לפי תוס' בחגיגה, רמב"ם, ש"ג ומשמע ברמ"א, אשה אינה מצווה על "שבת". הרמב"ם, ש"ג (וגם הרמ"א בסעי' יג), כתבו שאשה לא תישב בלא בעל, משום חשד, מכאן דייק הב"ש שלדעתם אשה אינה מחויבת ב"שבת".

   

[6] המצוה נדחית, מגיל מצוות, כיון שצריך קודם ללמוד, ובן ט"ו לתלמוד (ח"מ ס"ק ב)

   

[7] כמבואר ביבמות שם, המשיאן סמוך לפרקן וכו'. שאם יניחן יבואו לידי זנות (רמב"ם, נ"י, ח"מ ס"ק ג). וגם צריכים להביא שתי שערות.

   

[8] משום שחוששין שתזנה עליו.

   

[9] הריב"ש נימק, שאם היו בי"ד נזקקים היו צריכים לכפות את כולם (כגון הנושא עם הארץ שאינו מדקדק במצוות) ותרבה המריבה והקטטה, ולכן העלימו חכמי הדורות את עיניהם בענייני זיווגים.

   

[10] כיצד בן עזאי נפתר ממצות פרו ורבו, הרי זו מצוה שאינה יכולה להיעשות ע"י אחרים? 1. מהר"ם שיק תירץ, שמהות המצוה היא משום לשבת יצרה, וזה יכול להיעשות ע"י אחרים. 2. ערוה"ש תירץ, שאם היה מתבטל מלימוד תורה, הוא היה מסתכן בנפשו. ויש גם תירוצים נוספים.

   

[11] דהיינו, שלא יהיה הבן סריס והבת איילונית - אשה עם טבע של זכר (שו"ע).

   

[12] המקור לחרש ושוטה הוא במהרי"ל, וטעמו שלא גרע מהוליד כשהיה גוי ונתגייר, שאפילו לא נתגיירו בניו קיים מצות פריה ורביה וכן משמע בתוס'. ואף שלהלן סעי' ז, השו"ע לא פסק כן, לגבי חרש ושוטה פסק הרמ"א כמהרי"ל מטעמים אחרים (ב"ש ס"ק יב).

   

[13] בלקוטי מהרי"ל מובא שבן-סירא נולד מבתו של ירמיהו הנביא, כשרחצה באמבטיה חמה לאחר אביה.
הזרעה מלאכותית: אגרות משה (אה"ע א,י) ושרידי אש (ח"א סי' עט) סוברים שאין כאן חשש לממזרות, ויש להוכיח כן גם מבן סירא. כן הוכיחו מהגהות סמ"ק (הו"ד בב"ח יו"ד קצה) כי ממזרות הוא רק מביאת איסור. לעומת זאת שו"ת ישכיל עבדי (ח"ה אה"ע סי' י, פרק ו) סובר שהוא ממזר או ספק ממזר. וציץ אליעזר הסתפק.
האם מותר מזרע בעלה? מהרש"ם, הר צבי, אגר"מ, מנחת יצחק, יביע אומר, גרשז"א – התירו. דברי מלכיאל, משפט עוזיאל, ישכיל עבדי – אסרו.

   

[14] ולדעת התוס' שיוצא בשני נכדים, וודאי מועיל ולדעת הש"ג גם בבנות (יד אפרים, פת"ש אות ט).

   

[15] במשנה (יבמות סא,ב) כתוב: "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים", הרי"ף בגמ' לא גרס "מתניתין דלא כרבי יהושע", לכן לדעתו ר' יהושע אינו חולק, על דברי המשנה (שאם אין לו בנים חייב למכור ספר תורה כדי לישא אשה בת בנים), אלא מוסיף ר' יהושע על דברי המשנה, שחייב לשאת אשה בת בנים גם כשיש לו בנים, אלא שאינו מוכר ספר תורה לשם כך. ולגורסים "מתניתין דלא כרבי יהושע", לדעת ר' יהושע מוכרים ספר תורה אף כשכבר יש לו בנים, כדי לקיים מצוה דרבנן של "בערב אל תנח".

   

[16] הב"י כתב שהרא"ש לא הכריע. לעומת זאת הטור סובר שהרא"ש הכריע עפ"י הדעה השניה שהביא בסוף.

   

[17]  אולם בפת"ש (אות יג), הביא שמפורש בנ"י שאינו מוכר ס"ת לשם כך. וכן כתבו הב"ש (ס"ק יד) והב"ח.

   

[18] ואם מוחלת, ומתרצה לחיות חיי דוחק, מותר (ב"ש, ח"מ מדיוק ברמב"ם ובריב"ש). אבל ביבמה אם בי"ד רואים שאין לו כדי לפרנס, הם מחויבים לייעץ לה לא להינשא לו (ב"ש ס"ק יח).

   

[19] כפי שיכולה לומר אי אפשי בתקנת חכמים, על תקנה שנועדה להטיב עמה, כל-שכן במנהג.

   

[20]. דאף דכל גזירות חכמים ממשיכים עד שיעמוד בי"ד הגדול בחכמה ומנין, משום דכל גזירות חכמים צריכין שיהיה בהן סייג ומשמרת של איסור תורה, שאין לחדש שום דבר וגזירה, כי אם לעשות סייג לתורה. אולם יש לבי"ד רשות לצורך שעה לפי ענין הדור, לתקן תקנות למיגדר מילתא, ודווקא לצורך שעה, ולא לקבוע הלכה לדורות, לכן יש הסוברים שרגמ"ה לא תיקן זאת משום סייג, שלא מצאו בזה שום ענין האסור מהתורה, כדי שיגזור על הכל משום סייג, רק תיקן זאת לפי השעה הצריכה לכך, ונתנו לכך גבול וזמן, שלא תהא תקנה קבועה לדורות, ולא יהיה בזה הוספה על דברי תורה (פת"'ש אות יט).

   

[21] בעיקרון לאחר שכבר נישאו לא כופין בשוטים, אלא רק מנדים, כדי שלא יהיה גט מעושה.

   

[22] הר"ן, מרדכי, מהר"מ מרוטנברג וראבי"ה לא הזכירו שהתקנה הוגבלה בזמן, וביש"ש הזכיר דעה זו ודחה אותה. לשיטות אלו, רגמ"ה תיקן תקנה זו, כסייג לאיסור תורה, כי יש למצוא בזה איזה טעמים, וא"כ הגזירה היא לעולם, כמו כל גזירות חכמים (פת"ש שם).

   

[23] וצריך לגרש את אשתו השניה, כיוון שנשא אותה באיסור, אלא אם הראשונה מסכימה להתגרש (ח"מ ס"ק י; ב"ש ס"ק כד).

   

[24] אף אם מסכימה להתגרש בעוד שנה או שנתיים (פת"ש אות יז).

   

[25] הכוונה, שהרבה רבנים ממקומות שונים, יתנו הסכמתם באופן עצמאי, ללא תלות באחרים.

   

[26] שם, שכן הביא את הב"ח בסיום דבריו, וגם משמע מדבריו בסי' קיט סעי' ו.

   

[27] כי כשיש פתרון של מאה איש, צריך ללכת על פיה.

   

[28] עלה לא"י ואשתו מסרבת לעלות עמו, ורצה לשאת אחרת, ישלח לה גט בעל כרחה וכשמשער שכבר הגיע לידה ישא אחרת (ר' משה מטראני). כנה"ג היקשה עליו כיצד לא חשש לחדר"ג, ותירץ שיש לדחוק, שעדיף לגרש בעל כרחה שעובר על החרם רק בשעת הגירושין, מאשר לשאת עוד אשה, שאז כל חייו עובר על החרם.

   

[29] כגון שהאכילה את בעלה שאינו מעושר, או האכילו אחד מכל האיסורים, או ששמשתו נדה, ונודע לו אח"כ וכו' (אה"ע סי' קטו סעי' א).

   

[30] ראו להלן: סי' יא בעדי כיעור, שהרא"ם, ט"ז וב"ש ס"ק ו, התירו לגרשה בעל כרחה והמהרש"ל חולק. בסי' עז,ב: באשה מורדת לאחר חדר"ג, שלדעת ב"ש וח"מ לכו"ע יכול לגרשה בעל כרחה, ורק נחלקו בלשאת אחרת.

   

[31] מחמת מחלוקת הראשונים אם נחשבת כצרת ערוה - כגון, שני אחים שנישאו לשני אחיות ואחד האחים נישא לאשה שניה ואח"כ מת. אסור לאחי המת ליבם את האשה השניה, על אף שהיא אינה אחות אשתו, משום שהיא צרת ערוה לו.

   

[32] כאמור לפי הד"מ, לא חוששין לחדר"ג אלא רק לייבום, כמבואר בח"מ שמנהג יפה הוא במקום שנוהגים יבום.

   

[33] וגם אינו צריך היתר מאה רבנים (כרם שלמה). והרי במקום שלא נהוג לזכות גט, הרמ"א התיר לישא אחרת.

   

[34] ואין חיוב כתובתה, כשלא היה התרעה, מעכבת אותו, אע"פ שאין בהישג ידו להשליש לה כתובתה.

   

[35] תשובות מיימוניות וחכם צבי חולקים על המהרי"ק. לעומת זאת, שו"ת שבות יעקב, מבי"ט, ושו"ת רשד"ם סוברים כדעת המהרי"ק.

   

[36] המנהג הוא לא לתת ביד שליש מטעם השגת המל"מ (ערוה"ש). לעומת זאת, הנו"ב לא רצה לבטל את המנהג להשליש הגט, אך למעשה לא התירו ללא גט נוסף.

   

[37] בספר ישועות יעקב, הביא מקרה באיש שנודע לו ע"י עד אחד שאשתו מתה, ובא לפני בי"ד ושאל אם מותר לו לשאת אשה אחרת, או את אחות אשתו. וכתב שמכיוון שהשאלה היא על דין דאורייתא ודין דרבנן יחד, ואם נתיר לו לשאת אשה אחרת, הוי זלזול דרבנן. אולם דבריו אינם מוכרחים, שהרי אם ישא אשה אחרת ממילא לא יוכל לשאת את אחותה, ואין כאן מקום לגזור (פת"ש).

   

[38] להינשא לישראל.

   

[39] גבעונים שהתגיירו, ונתנם יהושע להיות חוטבי עצים ושואבי מים. 

   

[40] האיסור של "לא תתחתן בם" אינו מבדיל בין שבע עממין לשאר אומות. 

   

[41] האיסור של "לא תתחתן בם" מדבר על שבע עממין לאחר שהתגיירו, אך בניהם מותרים. 

   

[42] האיסור של "לא תתחתן בם" מדבר על שבע עממין עד עולם, כולל נתינים.

   

[43] דרשת חז"ל: עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית.

   

[44] כשאין קידושין או אישות, ממילא עובר ירך אמו הוא, והוא מיוחס אחר אמו מולידו. 

   

[45] אמנם המהרש"א יישב, וביאר בדעת התוס' שהולד ישראל. ברש"י (קידושין סח,ב) בפשטות יש סתירה. אולם, שעה"מ יישב והסביר שכוונת דבריו שהוא גוי, הם רק להוי-אמינא שם. 

   

[46] מצד אחד היא מצרית שלישי, ומצד שני היא עמונית, לכן משני הצדדים היא מותרת לכהן.

   

[47] עמוני שנשא אשה מצרית, הולד עמוני. ומצרי שנשא עמונית, הולד מצרי (שו"ע)

   

[48] במקרה ההפוך, דהיינו גוי שנשא גיורת, הבן ישראל.

   

[49] כי הולכים אחר הפגום וכל צאצאיה של העמונית מותרים והמצרי אסור עד דור שלישי.

   

[50] גם אם האשה הולכת לביתו של העמוני, שהכלל הוא "כל הקבוע כמחצה על מחצה", מותר להינשא לו. כי האיסור בתורה מתייחס רק לעמוני ומואבי וודאי ולא לעמוני ספק, לכן האיסור הוא רק מדרבנן ולא חוששין (ערוך השלחן). שעה"מ (פת"ש אות ז) תירץ שמדאורייתא דין קבוע חל רק כשהאיסור ידוע במקומו, לפי זה, כלל אין מקום לקושיא (כי בשום מקום לא ידוע שיש שם עמונים או מואבים).

   

[51] גוי שנמכר ליהודי לעבדות, במהלך הקנייתו ליהודי העבד עובר גיור חלקי, הכולל מילה וטבילה. לאחריהם הוא חייב בכל המצוות שנשים חייבות, מעמד העבד והשפחה הכנענית הוא מעמד ביניים בין גוי ליהודי.

   

[52] אבל אם הוא מעצמו הניח תפילין לפני רבו או קרא בתורה, לא יצא לחירות (טור יו"ד רסז)

   

[53] לדעה זו יש להקשות, מדוע הגמרא מעמידה בהשיאו רבו ולא בנשא לפני רבו, שהוא החידוש הגדול יותר. ואפשר בדוחק לתרץ שבנשא לפני רבו, רבו יכול לערער כל אימת שירצה ואפילו שתק זמן רב, והגמרא עוסקת באופן שרבו מערער (אף לאחר זמן), דאם אינו מערער ואומר ששחררו, פשיטא שיוצא לחירות (ב"ש ס"ק יא).

   

[54] ירושלמי (קידושין עג,א): "כי ההוא עובדא דאבוה דשמואל שהלך למדינת הים ובא על-ידי שם ושימש והוליד את שמואל".

   

[55] ולא כפרישה שכתב שלדעת הבה"ג הולד ספק ממזר (ב"ש ס"ק טז).

   

[56] ויש אומרים שגם עד י"ב חודשים ושלשה ימים, שמא לא נקלט ההריון עד ג' ימים (פת"ש אות יא).

   

[57] בתוס' כתבו דאין העובר משתהה יותר מרע"א ימים, דהיינו תשעה חודשים של ל' ימים (ח"מ, ב"ש). בשו"ת יד אליהו כתב, שדווקא בנולד לי"ב חודשים הולד כשר, אבל אם נולד לי' או י"א חודשים, הולד פסול, ואין לחוש לדבריו (רעק"א, פת"ש אות טו).

   

[58] כי נקט בלשון "דבר מכוער", כדלהלן בסי' יא, ושם כוונתו לכיעור האוסרה על בעלה.

   

[59] והוא הדין גם בימי נערות הנמשכים ששה חודשים (ח"מ ס"ק יב).

   

[60] שלר' יהודה לא צריך דווקא ח' חודשים וקצת, אלא אם נתעברה בסוף חודש וילדה בתחילת חודש, יכולה ללדת גם לאחר ז' חודשים וקצת, ויחשב כט' חודשים.

   

[61] ראו עוד בסוגיא זו וביאור המושגים בסי' יא סעי' א.

   

[62] כי הרי קידושיה לשני אינם תופסים, כי אין קידושין בעריות (יבואר להלן בסי' מב).

   

[63] כי כעת היא נשואה רק לשני, וממילא ילדיה יהיו כשרים (פשוט).

   

[64] וכוונת הגמרא שאין לו תקנה, הוא רק בייחס לנישואיו לבת ישראל.

   

[65] וקבלה עליה מצוות שחייבת בהם (שו"ע). שאם לא כן, הרי היא כגויה, ואסורה משום איסור לא תתחתן בם.

   

[66] והאיסור של "לא יהיה קדש", מתייחס לפנוי הבא על הפנויה (ביאור הגר"א אות יט).

   

[67] כלשון התוס' (גיטין מא,א ד"ה לישא). לפי זה יובן מדוע הב"ש לא סייג בממזר הנושא ממזרת, שאין להם אפשרות להינשא באופן אחר (יד יהודה).

   

[68] אך יש להסתפק אם גר עמוני מותר בשפחה. נראה שהדין תלוי במחלוקת הרמב"ם ור"ת לעיל, לדעת הרמב"ם מותר כדי להכשיר את זרעו. לדעת ר"ת אסור, כי יצירת העמוני לא היתה בעבירה, וגר סתם אסור בשפחה, והוא הדין גר עמוני המוזהר בכל המצוות (ב"ש ס"ק לה). אולם בתשובת "ברית אברהם" מובא, שאולי גם לדעת הרמב"ם אסור, כי בעמוני בניגוד לממזר, בנותיו וכל צאצאי בנותיו, מותרות לבוא בקהל, ואין צורך להכשירם ע"י נישואין לשפחה. לעומת זאת, הרמ"ע מפאנו ושער המלך בשם הרשב"א כתבו שמותר, אע"פ שאיסור נשואי ישראל לשפחה הוא מדאורייתא (פת"ש אות כה).

   

[69] כאמור, גר אינו נקרא קהל ולכן מותר בממזרת, אף שראוי לבוא בקהל.

   

[70] מלשון שתוק, שלא יודעים מי האב, ומשתיקים אותו כששואל מי אביו.

   

[71] כשהיא הלכה אליהם, הוי קבוע, וכל קבוע כמחצה ומחצה, ולכן הוי ספק וכשר מדאורייתא. אולם, אם יש רוב פסולים והבועל בא אליה, יש מקום לומר שהולכים אחר הרוב, דכל דפריש מרובה פריש.

   

[72] דהיינו האשה בודקת קודם שמזנה, ואינה מזנה עם ממזר, כי היא אינה רוצה שילדיה יהיו ממזרים.

   

[73] כי לשיטות אלו, אם הוא ישא שפחה כדין ממזר שמותר, והוא אינו ממזר, הרי שעבר על איסור דאורייתא. 

   

[74] כי בפילגש וודאי נבעלה לו כמה פעמים.

   

[75] אבל אם הארוס אינו כהן נחלקו הדעות, לדעת ערוך השלחן משמע שמותרת לו, כי מעמידים אותה על חזקת היתר, שמא נאנסה. לדעת הגר"א (אות סט) הספק שמא נאנסה אינו מספיק להתירה, כי ספיקא דאורייתא לחומרה.

   

[76] לשיטה זו שלא חוששים שנבעלה לגוי, הב"ש תמה מדוע כשטוענת שנבעלה לגוי נאמנת להכשיר, מ"מ משמע שפוסק כמותם.

   

[77] הרמב"ם כתב, שהריהו בחזקת ממזר, וביארו הב"ש ונו"ב שכוונתו לספק ממזר, שמא נבעלה לגוי. אולם הנו"ב מדייק ברמב"ם שאם האב אומר, "אינו בני וממזר הוא" – הריהו ממזר וודאי. 

   

[78] תינוק שאספו אותו בשוק, ולא יודעים מי הוריו.

   

[79] בין שיש הוכחה בגופו, כגון שהוא מהול, או שאיבריו מתוקנים ומיושרים כמו שעושים לנערים, או שהוא משוח בשמן, או ששמו לו כחול בעיניו, או תלו לו קמיע. בין שיש הוכחה במקום (שמצאוהו), כגון שנמצא במקום שרבים מצויים שם, או שתלוי במקום באילן שאין החיה מגעת שם והיה סמוך לעיר, או שנמצא בביהכ"נ הסמוך, או בצידי רשות הרבים (שו"ע).

   

[80] אולם כשרובה גויים צריכה גט רק לחומרא, לכן אם קידשה ישראל לאחר שקידשה האסופי, צריכה מהשני גט מוודאי (קהילת יעקב, פת"ש אות מב).

   

[81] דהיינו דינו נשאר כדין אסופי, הגם שהתגייר, ולא אומרים שברוב גויים, נחשיבו כגוי שהתגייר, שדינו כישראל. מ"מ סובר: שלדעת הרמב"ם לא הולכים אחר הרוב משום דהוי קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
ב"ש סובר:
שלדעת הרמב"ם הולד אינו נחשב כקבוע אלא כפריש, וכל דפריש מרובה פריש, וטעם הרמב"ם שלא הולכים אחר הרוב אלא צריך "תרי רובא", משום שמעלה עשו ביוחסין.

   

[82] רוב גויים שדרים בעיר ורוב גויים שעוברים שם. 

   

[83] לדעת הראב"ד הולכים כאן אחר הרוב, כי גם על הצד שאמו מישראל, יש ספק אם הוא ממזר. ואפילו ספק ממזר מדין תורה מותר. וכאן הוי ספיק ספיקא. ספק אחד, האם האסופי הוא מהרוב שהם גויים, או שהוא מישראל, וגם אם הוא מישראל, ספק אם האסופי ממזר או לא. ובמקום שיש שני ספקות חז"ל לא גזרו (מ"מ).

   

[84] אסור בממזרת כי ספק ממזר אסור בממזרת מהתורה (מ"מ). ב"ש תמה שהרי מבואר (בקידושין עג,א) שספק ממזר מותר בממזרת מהתורה.

   

[85] לגר/גיורת מותר להינשא לממזר/ת, לכן מכיוון שהאסופי נמצא בעיר שרובא גויים, לאחר שהתגייר דינו כגר, המותר גם לממזרת וגם לישראל.

   

[86] בתחילה ב"ש ביאר, שלדעת הראב"ד מספיק רוב אחד להתירו לישראל, ורק ליוחסי כהונה צריך תרי רובא, בהמשך הוא מביא את טעמו של המ"מ לעיל, דהוי ספיק ספיקא, על פיו כתב שאף במחצה על מחצה, מותר גם בממזר וגם בישראל, כי בספיק ספיקא, הגם שאחד מהספיקות הוי מחצה על מחצה, לא גזרו חכמים ומותר בישראל.

   

[87] ואין מחזירין לו אבידה, ואם שורו הזיק, משלם נזק שלם, גם בשור תם, כי הוא עצמו אינו יודע אם הוא ישראל, ואין לו חזקה כישראל (ב"ש ס"ק נה).

   

[88] כשרובן ישראל, ושור ישראל הזיק שור שלו, דעת התוס' (ולדעת הב"ח גם הרמב"ם), שמשלם לו נזק שלם (כדין ישראל). לעומת זאת, דעת הטור (ולדעת הח"מ כן דעת הרמב"ם וכך יש לדייק ברמ"א), שפטור מלשלם (כדין שור ישראל שהזיק שור גוי), דבממון אין הולכים אחר הרוב. אולם גם לדעה זו, מחזירים לו אבידתו, כי למוצא האבידה אין חזקה בו, ולכן באבידה הולכים אחר הרוב (ב"ש סק נו).

   

[89] ולכן בקבוע, דהווי כמחצה על מחצה, כל עוד יש שם ישראל גם עם הרוב שם גויים, יפקחו עליו את הגל בשבת. מקור דעת הרמב"ם בגמרא (יומא פד,ב): תשעה נכרים וישראל אחד באותו חצר מפקחין (דהווי קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה), בחצר אחרת אין מפקחין (דהווי פריש, וכל דפריש מרובה פריש ורובם גויים). אולם, כשפירש אחד ממקום הקביעות אין הולכים אחר הרוב, ואע"פ שבד"כ גם בזה הולכים אחר הרוב, שהרי הווי פריש, לעניין פיקוח נפש, הועיל וידוע שהיה שם ישראל בתחילה, מפקחים עליו את הגל ולא הולכים אחר הרוב (ב"ש ס"ק נח).

   

[90] אולם, לא מחזירים לו אבידה, כי הוא אינו יכול להביא ראיה שהוא ישראל.

   

[91] ועי' רש"י ותוס' (יומא פד,ב), שכתבו שכל שמפקחים עליו את הגל בשבת, כל שכן שמצווים להחיותו (לפרנסו) (ב"ש ס"ק נט). לפי זה, לסוברים שמפקחים עליו את הגל ברוב גויים, הוא הדין שמפרנסים אותו אפילו ברוב גויים.

   

[92] חוץ ממקרה שרובם שם גויים ושורו נגח שור ישראל, שאין אומרים "המוציא מחבירו עליו הראיה", דהיינו אין אומרים שהישראל צריך להוכיח שהאסופי הוא גוי, כדי לחייב אותו בנזק שלם אפילו בתם, כדין גוי (אלא די ברוב גויים כדי לחייבו). הרמב"ן, הרשב"א וראשונים נוספים מסבירים, שרק בדיני ישראל אין הולכים בממון אחר הרוב, וכאן יש ספק אם הוא בכלל ישראל, לכן מכיוון שהרוב גויים, דנים אותו כדיני הרוב, והכלל לא יחול.

   

[93] לעומת זאת, רש"י גרס שלא ערער אדם על הולד שהוא בנה של אשת הממזר.

   

[94] וכדלעיל בסעי' לג, ובהערה 44 בדעת המ"מ לפי הרמב"ם, בעיר שרובה ישראל.

   

[95] מובא בקידושין (עד,א) ונפסק בחו"מ (סוף סי' רעז) שאשה שילדה תאומים, המילדת נאמנת לומר מי הבכור, ודווקא כשמעידה לאלתר, ומדוע אצלנו יכולה להעיד גם לאחר זמן?
דעה א: המילדת שם הוכחשה על-ידי האם, לכן היא נאמנת רק אם היא מעידה לאלתר. אבל אצלנו שלא הוכחשה על-ידי האם, נאמנת לעולם (פרישה).
דעה ב: לעולם מילדת אינה נאמנת כשהיא מוכחשת ע"י האב או האם, אלא החילוק הוא שבבכור מבין תאומים, המילדת נאמנת רק לאלתר, משום שבדרך כלל תאומים דומים ואם נמתין היא עלולה לטעות, לעומת זאת, במקרה שלנו הילדים נולדו מכמה נשים ואינם דומים, לכן המילדת נאמנת לעולם (ט"ז).

   

[96] ב"ש למד כן מהדין ברמב"ם, שאשה שהעידה על איש אחד שמת (ומתוך עדות זו אשתו נישאת לאחר), ואח"כ הכחישה עד, תצא. רואים שעדות האשה נדחית בפני עד אחד, ואין דינה כשני עדים. הרמב"ן והרשב"א חולקים על הרמב"ם וסוברים שלא תצא. 

   

[97] דהיינו, אסור לו להינשא לאשה שאבא שלה או אח שלה היו קיימים וראויים לביאה, בזמן ההריון של השתוקי, ואסור לו לישא אשה שהתגרשה או התאלמנה. שמה האשה היא אשת אביו, או דודתו האסורה. 

   

[98] אפשרויות הנישואין הם: 1. כשאמו אמרה שנבעלה לכשר, אך לא אמרה למי. 2. לגיורת. 3. נישא באיסור (ח"מ ס"ק לז).

   

[99] ראו לעיל דברי ב"ש (בהקדמה לדין שתוקי, לפני סעיף כו) שכשאין חשש לממזרות, והשתוקי כשר, מותר לו לישא אשה ואין חוששין שמא ישא אחות אביו וכד'.

   

[100] כאשר היא בגרה קודם שפרשה, הרי שכבר חל עליה דין של קבוע, וכמחצה על מחצה דמי, ורק כשפרשה בקטנותה יש עליה דין של פריש.

   

[101] כגון שנכנסו אחריו ומצאוה עומדת מעל המטה והיא לובשת המכנסים או חגורת אזורה, או שמצאו רק למעלה מהכלי (שו"ע) או שראו מקום המנעלים הפוכים (טור). או שהיו יוצאים ממקום אפל, או מעלים זה את זה מהבור וכיוצא בו, או שראוהו מנשק עפ"י חלוקה, או שראו אותם מנשקים זה את זה,או שנכנסו זה אחר זה והגיפו הדלתות (במנעול – ב"י בשם הרשב"א). וכיוצא בדברים אלו (לפי ראות עיני הדיינים).
הגפת דלתות – לדעת הרמב"ם גם יחוד רגיל הוי כיעור (מהר"ם מלובלין). לדעת הב"מ רק נעילת דלתות הוי כיעור, כדמוכח בסמ"ג.

   

[102] גם אם הקול לא הוחזק בבי"ד (ב"ש ס"ק יב). אולם, קול שמקורו בעדי הכיעור, אינו נחשב (ב"ש ס"ק ט).

   

[103] ולא כדעת רבינו ירוחם, שרק אם גם יש עד אחד כופין אותו לגרשה, ואם אין עד אחד אין כופין אותו לגרשה (ב"ש ס"ק א).

   

[104] שכתוב "ונטמעה" שתי פעמים, ואחד לבעל ואחד לבועל.

   

[105]. וגם כשאין עדים, אך הוא יודע שבא עליה. הרי היא אסורה לו (שו"ת הרא"ש, ב"ש ס"ק ג). גם לאחר שבעלה כבר נאסר עליה, זינתה שוב עם אדם אחר, היא אסורה עליו (פת"ש אות א).

   

[106] ותמוה מנין לרמב"ם שדין זה יחול, בקינוי שאינו רוצה להשקותה: הרי הנחשד והאשה טוענים שלא זינו, והיא מוכנה לשתות מהמים המרים, רק שבעלה אינו רוצה להשקותה. ובמקרה כזה איך בעלה יכול לאוסרה על הנחשד (ח"מ ס"ק א). הב"ש (ס"ק ב) מתרץ שמדין תורה הרי האשה אסורה על בעלה עד שתשתה מהמים המרים, אך אפשר שבי"ד כופין אותו להשקותה. ודעת המשנה למלך שבי"ד אינם כופים אותו, וגם הוא אינו יכול לחזור בו לאחר שהתנגד להשקותה (פת"ש אות ב).

   

[107] כשיש עדי כיעור, בעלה יכול להוציאה בעל כרחה, ואין צורך בהתרעה (רא"ם, ט"ז, ב"ש ס"ק ו). לעומת זאת לדעת המהרש"ל לאחר חדר"ג אינו יכול להוציאה בעל כרחה.

   

[108] והוא הדין לשוב ולחזור לבעלה לאחר שגירשה בעדי כיעור או קלד"פ (נ"י ביבמות שם).

   

[109] לדעת הח"מ בדעת הרא"ש, גם כשיש לה בנים ממנו יוצאת בקלא דפסיק+עדי כיעור, אמנם הברייתא לעיל, מחלקת שכשיש לה בנים ממנו צריך עדי טומעה. אולם זו דעת רבי, ולהלכה לא פוסקים כן, ומוציאים מהנטען גם כשיש לה בנים ממנו. לעומת זאת, רי"ו, טור וב"ש סוברים בדעת הרא"ש, שכשיש לה בנים ממנו, יוצאת רק בעדי טומאה.

   

[110] נראה שנקט כדעת הב"י בחו"מ סי' ל, אולם בב"י באה"ע מדמה לנפשות שלא מצטרפים, כי יש כאן חיוב מיתה לאשה, כמו"כ לדעת מהר"א ששון, עדות מיוחדת (כגון צירוף עדויות שונות - דחזי האי לא חזי האי), אינה מועילה לאסור אשה על בעלה (יאיר השולחן).

   

[111] יש רק שלושה קטיגוריות: ממון, נפשות, חבלות. כל מה שלא נכנס למסגרת הגדרת ממון או נפשות, נחשב כחבלות.

   

[112] אולם בעדי קידושין צריך דרישה וחקירה, הועיל ואין לאשה כתובה עד לנישואין, ולכן אין כאן ממון וא"כ צריך דרישה וחקירה (ב"י). אולם בבדק הבית חזר והביא את שו"ת הרשב"א, הריב"ש וכן פסק הרמ"א (להלן מב,ד), שבקידושין לא צריך דרישה וחקירה. 

   

[113] ואם הם אינם זוכרים את היום, ממילא הוי עדות שאי אתה יכול להזימה.

   

[114] ואפילו לדעת הש"ך (בחו"מ סי' לג ס"ק טז), המחמיר וסובר שאף בדיני ממונות שלא צריך דרישה וחקירה, אם הדיין דרש וחקר, והעד השיב שאינו יודע, עדותו נפסלה, בעדות זנות עדותו לא יפסל, כי בעדות זנות לא צריך עדות שאתה יכול להזימה, הועיל ואי אפשר לעשות בו כאשר זמם.

   

[115] וכך סוברים: ברכ"י, שבו"י ומל"מ, רדב"ז (עפ"י התוס'), שזה דין דרבנן.

   

[116] והוא הדין כשמשתדך במינקת חבירו (ח"מ שם, להלן סעי' יא). הנודע ביהודה תמה על כך, אך כתב שכבר הורה זקן. לכן כתב שבמינקת, נראה שמספיק שישבע שיכנס לביתה רק עם שני שומרים. ובספר ישועות יעקב כתב (לסוברים שבהבחנה צריך להישבע), שבמינקת גם אין צורך בשבועה (פת"ש אות ב).

   

[117] ואפילו נתגרשה או נתאלמנה מן האירוסין, קטנה או זקנה או עקרה או אילונית, ואפילו בעלה במדינת הים או סריס אדם או חולה או חבוש בבית האסורים, והמפלת אחר מיתת בעלה, צריכות להמתין תשעים יום (שו"ע).

   

[118] התוס' מוכיחים מכאן שמותר להם להישאר יחד, ולא כדעת האוסרים שמא ישובו לסורם (ב"ש ס"ק ז).

   

[119] קטנה שאין לה אב, שהשיאוה אמה או אחיה. היא יכולה לבטל את הנישואין ללא צורך בגט, עד שתגדל. 

   

[120] אבל בישראלית קטנה, אנוסה או מפותה, דמילתא דלאו שכיחא הוא, לא גזרו (יבמות לה, לדעת שמואל).

   

[121] אפילו לרמב"ם (לעיל סעי' ו) שסובר שבזונה לא גזרו, פילגש הקרובה לאישות צריכה להמתין (ב"ש ס"ק יא).

   

[122] כיוון שחשבה שהוא בעלה, אינה מתנגדת להתעבר (ב"ש ס"ק יב).

   

[123] דווקא שהגט היה כשר, והצריכוה גט אחר לחומרא, ולא כדעת מהר"ם מלובלין שבשעת הדחק התיר גם כשהגט הראשון פסול - שכתבו בטעות לוי, כשלא היה לוי (ח"מ ס"ק ז, פת"ש). והחת"ס הסביר שהמהר"מ מלובלין דיבר רק על טעות שאינה מצויה, שכאמור לעיל, בדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים (פת"ש אות י), ואפילו שמדובר בפסול ממש, לדעת החת"ס כאן הקילו, כיוון שאינו שכיח. 

   

[124] ר"ת הוכיח מגיטין (צ,א), שאם יצא קול קידושין על שני אנשים, מותרת לשניהם, ולא אוסרים אותה לראשון שמא יאמרו שמחזיר גרושתו, משמע שלא חוששין לקול. ור"י מחלק בין קול מאיש אחד לקול משני אנשים.

   

[125] נלמד מקטנה שהשיאוה אמה ואחיה, שיכולה למאן, אך אם בכל זאת התגרשה בגט, חייבת להמתין.

   

[126] אלא אם מצטרפים לכך טעמים נוספים לכך שאינה יכולה להמתין (ב"ש ס"ק יג).

   

[127] הכפיה בסוגיא זו היא על ידי נידוי ולא בשוטים.

   

[128] לדעת הראב"ד, בנוסף גם כונסים אותו במספר הימים ששהה עמה, אך רמב"ן, רשב"א, ותוס' חולקים.

   

[129] ברמ"א, כתוב "שבישראל אין לסמוך", אך אפשר דט"ס הוא, כדמוכח בדבריו בד"מ (ב"ש ס"ק יז).

   

[130] לא ספר את החודשים נכון, כי טעה מתי השנה מעוברת, ראו להלן סעי יא.

   

[131] לדעת הרמב"ם שהבריחה פוטרת מנידוי משום שהיא כגלות המכפרת עוון, וודאי אין צורך במרחק של ג' חודשים, ויש לתמוה על השו"ע הנוקט כדעת הרמב"ם בדין הבחנה, אך בחר כאן להזכיר את דעת הרא"ש (ב"ש).

   

[132] לא ידעתי אם יש לפסוק להוציא אם כבר נישאת, בלא שאלת חכם, ולא נסמוך בדיעבד על המתירין אלא דבזה איני מחליט דעתי (נו"ב, פת"ש אות יח).

   

[133] יש להקל במופקרת לזנות (ואפילו במקרים שרק ממעשיה ניכר שהיא זונה - דדיימא בכך), רק לאחר הלידה, וכשעדיין לא החלה להניק, ונתנה למינקת ונשבעה המינקת על דעת רבים שלא תחזור בה עד כ"ד חודש, ואם היא פנויה תישבע שלא תינשא עד כ"ד חודש, ואם היא נשואה ישבע הבעל תחילה שלא יפר שבועתה, גם ראוי שאבי הזונה או אחד ממשפחתה ישליש מראש את כל דמי ההנקה (נו"ב, רעק"א, שבו"י). החת"ס מחמיר אא"כ יש חשש שהתינוק יצא לתרבות רעה (פת"ש אות יט).

   

[134] אולם, כשהתעברה מתוך זנות חד-פעמית אין לחוש לזנות חוזרת, ולהפסקת חלבה, אלא רק לכך שלא תניק.

   

[135] כי כיוון שהכחישה הרי הוא נאסר עליה משום ד"שוויא נפשיה חתיכה דאיסורא", אולם מהסוגיא בגמרא נראה שכלל זה חל רק כאשר האיסור היה מבורר בשעת דיבורו הראשון, וכאן האיסור להינשא לה לא היה מבורר בעת הכחשתו, לפי שבאותה עת לא ניכרה עיבורה, לכן היא תהיה מותרת לו (לאחר ג' חודשים של הבחנה), אך אינו אומר כן בהחלט, כי אמנם אין ראיה לאסור, אך גם אין ראיה להיתר (נו"ב, פת"ש שם).

   

[136] מעשה בזונה מעוברת שהסתירה עבורה ונשאת, ואח"כ התגלה הדבר, ופסק החת"ס שכל עוד היא מעוברת בעלה צריך לפרוש ממנה, ולא יבוא לשכונתה. ולאחר שתלד אפשר לסמוך על המקילים ולהיות עמה, כיוון שנשאה בשוגג (פת"ש אות יח).

   

[137] ואין לנו לחוש לחורבן בית ולא לקלקול בחירתה, דלא עקרינן תקנתא דרבנן מפני הני טעמים (ריב"ש, ב"ש).

   

[138] הפני יהושע כתב שכבר נעשה כהיתר ע"י קלי ההוראה, שהתירו להניק [ע"י מינקת], עד שכמעט בטלה תקנת חכמים, וכבר הסכימו גדולי דורינו לאסור אף בדיעבד...ולנדות את הבעל עד שיוציא בגט וישאנה לאחר כ"ד חודש. אמנם במקרה שבא לפניו, שכבר התיר לה חכם אחר ליתן בנה למינקת, ולא התחילה להניק, ונשתדכה, והמתינו ג' חודשים, וכשהבינו שצריך להמתין כ"ד חודש, חזר בו המשודך מהסכמתו להינשא, וכדי שהנישואין לא יתבטלו, בקושי התיר לו לישא לאחר ט"ו חודש. ועכ"ז נקפו ליבו של הפנ"י, עד שהוגד לו שכיוצ"ב התיר גדול אחד בשעת הדחק, כיוון שהולד היה כבר אצל המינקת, וחלב האם כבר פסק, ובכה"ג עיקר האיסור אינו אלא משום קנסא, ולכן די כאן בקנס שממתינה ט"ו חודש, וסברא זו מצטרפת ודווקא כשיש טעמים אחרים להתיר (פני יהושע, חמד"ש, פת"ש אות כ).

   

[139] בנתנה למינקת, צריך לתת למינקת שלשה חודשים לפני מיתת הבעל, שמא עשתה כן בכוונה שלא תצטרך להמתין. לעומת זאת, בפסק חלבה מעצמו, שאין חשש כזה, די בכך שחלבה פסק לפני שמת בעלה. 

   

[140] שהרי גם אלמנה שתובעת כתובתה, או אומרת איני ניזונת ואיני עושה, אינה משועבדת להניק, ובכל זאת צריכה להמתין. הסוברים כר' שמשון יתרצו שגרושה לעולם אינה חייבת להניק ולכן אין עליה שם מניקה, לעומת אלמנה שבד"כ חייבת להניק.
עוד למד ר"ת, שכל דין השייך לפי ההווא אמינא בגמרא שהאיסור במעוברת הוא משום דחסה, שייך גם לפי המסקנה, שטעם מעוברת הוא משום שאח"כ תהיה מינקת. לכן הטעם של דחסה שייך בגרושה מעוברת, וגם במינקת, דהא תניא בחד בבא מעוברת ומניקה, וכל האיסורים החלים על מעוברת חלים גם במניקה. ולמסקנת הגמרא, טעם האיסור במעוברת, הוא רק משום שאח"כ תהיה מינקת, ולכן גרושה מעוברת שנאסרה, כל שכן תיאסר גם במינקת. לפי זה בזמן העיבור גם בצמקו דדיה נאסר עליה להינשא (ב"ש, רע"א). אולם, יש להקשות מדוע בצמקו דדיה מותרת להינשא לאחר הלידה, הרי כאמור דין מעוברת ומינקת נכרכו יחד.  ב"ש תירץ שמינקת שצמקו דדיה, אינה נקראת כלל מינקת. רעק"א תירץ שבמעוברת אין קול, אך לאחר הלידה יש קול שנתנה את התינוק למינקת, אך הנתינה למינקת לבדה אינה מספיקה, כי יש חשש שעשתה כן כדי להינשא, משא"כ בצמקו דדיה ידוע שנתנה למינקת לצורך חיותו של התינוק.

   

[141] לאחר נתינת הגט נמחל שיעבודה של הכתובה ראשונה (ב"י). דהיינו, אם לא תבעה את הכתובה בעת הגירושין, אומרים שמסתמא מחלה ולכן צריך לכתוב אחרת, אך אם אמרה שרוצה להחזיק כתובתה כדי שיחזירה אליו על כתובה זו, לא נמחל שיעבודה ואינו צריך לכתוב כתובה אחרת (ב"ש).

   

[142] ובהמשך נראה שבקידשה נחלקו הדעות אם גם מנדים כמו בהבחנה.

   

[143] דעת המ"מ שאם בדין הבחנה לא מועיל בריחה, כל שכן שכאן לא תועיל.

   

[144] אלא אם הכניסה לו שתי שפחות, שאז פטורה מלהניק את בנה, לקמן פ,ח (ח"מ ס"ק יג).

   

[145] לאחר שילדה ומסרה למינקת, אבל קודם שילדה צריכה להמתין.

   

[146] דהיינו שהתינוק מחובר אל אמו לצורך הנקה, ואינו רוצה להניק מאשה אחרת, ולכן היא מחויבת להניק אותו.

   

[147] ור' שמשון סובר שאינה צריכה להמתין רק כשאינו מכירה, או בשניהם (מכירה ולא מכירה).

   

[148] לכן פסק להקל, בגרושה שלא רצתה להתחיל להניק, בתנאי שאבי האשה שהיה עשיר ותקיף גדול, יתחייב לדאוג לכל צרכי הולד. ושהמינקת שישכור תהיה אלמנה או גרושה, ושהמינקת תישבע על דעת רבים שלא תינשא בזמן ההנקה ושלא תחזור בה מלהניק. וצריכה להמתין ג' חודשים לאחר הלידה, משום שעד ג' חודשים עדיין יש לה חלב, והיא עדיין בכלל מינקת חבירו.
וכן פסק בתשובת ברית אברהם בגרושה שעדיין לא החלה להניק ונשאת, שבדיעבד מותרת לבעלה, אם עברו ג' חודשים מהלידה, ונתנו את הולד למינקת פנויה. אולם אין לאדם לפסוק לעצמו בזה, אלא לשאול מורה הוראה.
לעומת זאת, מתשובת החת"ס לעיל שאין להקל בכ"ד חודשים גם לנשים שלא החלו להניק, נראה שגם כאן הוא סובר שיש להחמיר (פת"ש אות כט).

   

[149] 1. עשירה שהכניסה לבעלה שני שפחות (להלן פב,ה). 2. אמרה איני ניזונת ואיני עושה. 3. ביקשה כתובתה.

   

[150] יש להקשות, שבחו"מ פסק הרמ"א שלא קנה, וכאן הובאו שתי הדיעות להלכה, והרמ"א לא העיר כלום (ב"ש).

   

[151] וכן דעת המ"מ. לעומת זאת, לדעת הראב"ד, באנסוהו, רק כשאמר רוצה אני, מקודשת.

   

[152] תוך כדי דיבור. כי בקידושין, חזרה תוך כדי דיבור אינו מועיל לבטל את הקידושין. אבל אם אומרת "תן הקידושין בידי", וזרק לה: אינה מקודשת (ט"ז).

   

[153] כגון שנתן לה פיקדון, ולאחר שנטלתו בתורת פיקדון, אמר לה הרי את מקודשת לי בו, ושתקה (כח,ד).

   

[154] שכתב: "מאחר שלא זרקה, צריכה גט", משמע שלחומרא בעלמא צריכה גט (ח"מ ס"ק ב).

   

[155] וכן משמעות לשון הריב"ש שכתב: "שכל שאינה פושטת יד רק שזרק לתוך חיקה, כיוון שלא עבדה מעשה דמוכח דניחא לה אין זה קידושין והא דלא מחאי בפירוש משום דלא איכפת לה" (ח"מ ס"ק ב).

   

[156] בגמרא נחלקו בכך רב אחאי ורב הונא, לדעת רב הונא מקודשת משום שאם לא היתה מתרצה היתה זורקת את חפץ הקידושין, ולדעת רב אחאי, אינה מקודשת ד"אטו כולהו נשי דיני גמירי, סברא אי שדינא להו ומתבדי מחייבנא באחריות". הרמ"ה פוסק כדעת רב אחאי, והמרדכי פוסק כרב הונא לחומרא.

   

[157] יש לחלק בין המקרה הראשון, שאומרת שלשחוק התכוונה, שלא הולכים לפי אומדנות (ודברים שבלב אינם דברים), ולכן אף שזרקה מקודשת. לעומת זאת כאן, היא יכולה לחזור בה מהסכמתה להינשא, רק שצריכה להראות כן ע"י מעשה, ומשלא עשתה מעשה ולא זרקה את הקידושין, מקודשת (ראו באר היטב ס"ק ד).

   

[158] דהיינו שיהיה לו בעלות על החפץ, שלאדם יש נאמנות להעיד על מצב רכושו, כי הבעלים הוא הקרוב ביותר לרכושו, ובוודאי יודע אל נכון מהו המצב ההלכתי שלו, ולכן הוא נאמן.

   

[159] קידש בפני עד אחד ואח"כ קידש בפני עד אחר, אינם מצטרפים (שו"ע). דהיינו קידש פעמיים בפני עד אחד.

   

[160] כדעת ר' נחמן שלא חוששין לקידושין (קידושין סה,א).

   

[161] כדעת רב פפא שם הסובר שבעד אחד חוששין לקידושין. והרשב"א כתב שהסמ"ג החושש לקידושין, הוא דעת יחיד, וכל הפוסקים חולקים עליו, ואין מי שחושש לשיטתו (ביאור הגר"א אות ט).

   

[162] מהר"ם פדובה, חשב להחמיר גם בכך. לדעת הב"ש וח"מ הוא חזר בו. ולדעת החכם צבי, הוא לא חזר בו.

   

[163] אמנם לא טוענים מיגו כנגד שני עדים, אך כנגד עד אחד טוענים מיגו.

   

[164] התקדשה בפניי והיו במקום עוד נוכחים, אין בכך כלום (ח"מ ס"ק ה).
הורע חזקתו,
 דוגמאות: זרק את חפץ הקידושין בפניה, ועד אחד אומר שהחפץ קרוב יותר אליה והיא מקודשת, והשני אומר שהחפץ קרוב יותר אליו ואינה מקודשת. 

 

עד אומר שנתקדשו בפני עד נוסף, והעד הנוסף מודה שהם התאספו כדי להיות עדי קידושין, אך למעשה הוא לא ראה את הקידושין עצמם.

 

במקרים אלו הורע חזקתה, ולכתחילה לא תנשא לאחר, ואם נשאת לא תצא, כי אין כאן שני עדים שהתקדשה.

 

הורע חזקתו, בעד אחד: 

 

דעה א: דינו כעד אחד כשלא הורע חזקתה (רמ"א).

 

דעה ב: גם בעד אחד היא כבר אינה בחזקת פנויה, לכן חוששין לקידושין, כמו בשני עדים, וכדלהלן:

 

1. אם העד טוען שהתקדשה בפניו ובפני עדים נוספים, ועד אחר מכחישו (האופן השני) – חוששין לקידושין.
2. אם עד אחד טוען שהתקדשה בפניו ובפני עד נוסף, והלה מכחיש (האופן השלישי) – מחלוקת, לדעת הרא"ש חוששין לקידושין ולדעת הרמב"ן לא חוששין, לפיכך יש להחמיר (תרוה"ד).

 


 
  

[165] אחות אם הכלה.

   

[166] דהיינו קרובי האם מן הנישואין, פסולים רק מדרבנן. במקרה שלנו בעלה של הדודה מהאם.

   

[167] כי כדי שהקידושין יחולו צריך שיהיו עדים, לעומת דיני ממונות, שעדים אינם אלא לשקרנים (ב"ש ס"ק ט).

   

[168] ולכאורה הם עוסקים במקרה שיש שם גם קרובים, ולמרות זאת אין בכך כדי לפסול את עדות הנוכחים שלא יוחדו כעדים, לכן משמע שהם חולקים על דעת מהרי"ו בהמשך.

   

[169] בתחילה החוות יאיר חוכך להחמיר הועיל והפסולים שייחד פוסלים את שאר העדות, אך בסוף דבריו כותב שאם יש עד נוסף כשר מלבד מסדר הקידושין, לא צריך להחמיר לקדש שנית. והפת"ש תמה על כך.

   

[170] בביאה, לא צריך עדות ראיה ממש. שהרי אי אפשר, ועוד "אש בנעורת ואינו שורפה?"

   

[171] שבנפשות לא הולכים אחר אומדנא.

   

[172] ובחופה הנעשית בפומבי, כיוון שיש ידיעה ברורה שנכנסה לחופה והיה שם רב שסידר הקידושין ושמעו הברכות, ויצאה מהחופה בחזקת נשואה. הרי אלו קידושין גמורים, אף שלא היו קרובים ולא ראו נתינת הטבעת (חוות-יאיר, חת"ס). 

   

[173] ואין כאן מיגו במקום עדים, כיוון שגם העדים מסופקים (ביאור הגר"א אות יז).

   

[174] ועדי הקידושין צריכים להעיד בפני האשה, ואפילו לכתחילה אינם חייבים להעיד בפני הבעל (פת"ש אות יד בשם החת"ס).

   

[175] הרמב"ן והרשב"א הוכיחו שבקידושין לא צריך דרישה וחקירה, מהגמ' בגיטין (פח,ב), שאפשר לדון בגיטין בפני הדיוטות, מכאן מוכח שדומה להלוואות (שיכולים לדון בהדיוטות), ובהלוואות תיקנו שלא צריך דרישה וחקירה כדי שלא תנעל דלת בפני לווין, ולכן הוא הדין גם בקידושין.

   

[176] קשה מדברי הרמ"א לעיל שכל עדות קידושין שלא נחקרה בבי"ד אינה עדות. הגר"א יישב שמדובר בדין מרומה. והב"ש כתב שזה דוחק ונשאר בצ"ע.

   

[177] כל עוד האשה לא התגרשה, כשנאסרה לבעלה יש חשש לעיגון האשה, והווי כמו נפשות.

   

[178] שמדין תורה חייב בחנק, ואף שלא הייתה כאן התרעה. וראו לעיל יא,ד מחלוקת לעניין דרישה וחקירת עדים שראו באשה כיעור.

   

[179] קיום שטר: תקנת חכמים מתקופת המשנה, לפיה לא ניתן לסמוך על שטר רק על סמך העובדה שהוא חתום בידי הצדדים והעדים, וצריך שהעדים או הלווה יעידו על כשרות השטר.

   

[180] על הצד שיש לשטר עדות קידושין תוקף, שכן לדעת הגמ"ר לשטר עדות לקידושין, אין תוקף.

   

[181] הש"ך הסתפק בכך והח"מ כתב שזה נגד המושכל.

   

[182] בפני עדים כשרים (שו"ע), ואין צריך לברך (ב"ש ס"ק יז).

   

[183] ואפילו אם האשה מכחישה ואומרת שלא קידשה כלל, כופים אותו לתת לה גט (שו"ע), וכופין אותה לקבל גט (רמב"ם), כשרוצים להתגרש (ב"ש ס"ק יח).

   

[184] קרוב מן האם, כגון דודו מאמו. דרך אישות, כגון גיסו מצד אשתו.

   

[185] ואפילו כפרה האשה ואמרה: לא קדשתני, כופין אותו ליתן גט (שו"ע).

   

[186] בשו"ת שב יעקב כתב, שהמקדש בכסף בפני עדים הקרובים מאם, ממה נפשך אינה מקודשת. או כי העדים פסולים מדאורייתא, ואם נאמר שהם פסולים רק מדרבנן, כדעת הרמב"ם, הרי לדעת הרמב"ם קדושי כסף הם גם כן רק מדרבנן. אבל רעק"א דחה וכתב שקידושי כסף הם ודאי מהתורה (פת"ש אות כה).

   

[187] פירש ר"י מינ"ץ: אנוסים, פירוש שאנסום בתחילה וכעת אפשר להם להימלט ובכל זאת עושים ברצון.

   

[188] ואינו דומה למקדש על מנת שהוא צדיק, שחוששים שהרהר בתשובה, הועיל ושם בגלל שהתנה כך יש רגליים שהרהר בתשובה.

   

[189] ראשון הוא האדם עצמו. שני הוא הרחקה של מקום אחד (אח, אב וכד'). שלישי הוא הרחקה אחת נוספת, כגון אחיין.

   

[190] מאתיים לבתולה ומנה לאלמנה. ובתנאי שלא מתה בחיי בעלה (ח"מ ס"ק ב).

   

[191] אך אם מת קודם, יורשיה קוברים אותה (ח"מ ס"ק ב).

   

[192] רק כשמתה לפניו (ח"מ ס"ק ב).

   

[193] כי המזונות הוא עיקר התקנה וכנגדם תיקנו מעשי ידיה (כתובות נח,ב) והתקנה תוקנה לטובת האשה (באר הגולה אות ל).

   

[194] כי יש חוק קצוב למעשה ידיה לכל שבוע, ומזונות עיקר ונעשה לטובתה, לכן יכולה כל שבוע להחליט מחדש (ח"מ ס"ק ו).

   

[195] אולם, הרמ"א הביא רק את דעת הר"ן שכסות בכלל המזונות שתיקנו כנגד מעשה ידיה, ואעפ"כ נחלקו אם האשה יכולה לחזור בה, לכן משמע שהרמ"א לא תלה את הדינים זה בזה כדעת הב"ש, ולדעתו יש הסוברים שיכולה לחזור בה מאמירתה, אע"פ שאין לכסות עונה נפרדת.

   

[196] דהיינו, פרנסי את עצמך מעבודתך.

   

[197] השו"ע כתב "בעל שאמר טלי מעשי ידייך למזונותיך ושתקה", משמע לכאורה שסובר כרש"י, שדווקא בגלל ששתקה מחלה, אך אינו יכול לכוף אותה על כך. אולם, הח"מ יישב ששם מדובר שמעשי ידיה לא סיפקו את כל צרכיה ובעלה לא השלים לה אותם. לעומת זאת, הב"ש מבאר שמדובר גם בסיפקה כל צרכיה.

   

[198] תיקנו פירות נכסי מלוג תחת פדיונה.

   

[199] תיקנו ירושת כתובתה תחת קבורתה.

   

[200] אולם לדעה זו בעילתו הוי בעילת זנות (לעיל סי' סו סעי' ט ובח"מ שם ס"ק לה).

   

[201] וכדי שהוויתור יחול, צריך שיהיה קנין או מעשה, וכאן הוא יורש ממילא, ואין מעשה שיחול על התנאי.

   

[202] יש לעיין האם העניין הוא שמודדים מהי רמת ההשקעה שנותנים למזונות בבית אביה, ורמה זו הוא צריך לתת ביחס לעשרו, כלומר יש למדוד איזה אחוז מההוצאה נותנים בבית אביה עבור המזונות ועפ"י זה נקבע חיובו. לפי זה אף אם אין לה אחים עניים, הוא לא חייב לתת כנהוג בבית אביה (דהיינו, בדיקת האחים הוא רק מדד), או שעקרונית הוא חייב כנהוג במשפחתה, אלא שלא בודקים רק את המנהג בבית אביה, אלא את המנהג בכל משפחתה, לפי שאם יש לה אחים עניים שהם חלק מהמשפחה, א"כ גם הוא לא גרע מהם. לפי זה כשאין אחים עניים, יתחייב כמנהג העשירים ולא נתחשב במצבו הכלכלי. בדברי הח"מ (ס"ק א), נראה שנקט בשני הטעמים ולא ברור איזה מהם הוא העיקרי (יאיר השולחן שם)

   

[203] ואם עושה כן, יש לו דין מורד.

   

[204] עפ"י הדעות שבימות החול אינו צריך את הסכמתה.

   

[205] אפילו אם אחיה שאינם עשירים ניזונים בפחות.

   

[206] שאסור לו כלל לאכול בנפרד מאשתו – ללא הסכמתה, אם גם כשאוכל בנפרד בהסכמתה יכול לזון אותה כמו בני משפחתה העניים יותר, ממילא הדין שחייב לזון אותה כמו בבית אביה, לא יחול. אם מכיוון שאסור לו כלל, ואם מכיוון שכשאוכל בנפרד מאשתו ברשות, ממילא הדין שחייב להאכילה כמו בבית אביה, אינו חל.

   

[207] אשה העושה מלאכה ומרוויחה מעבר לשיעור שמחויבת בה, בלשון חז"ל "העדפה", הרווחים מאותה המלאכה שייכים לבעל, כתמורה למעה כסף שהאשה מקבלת מבעלה לצרכיה הקטנים.

   

[208] ב"מ ובית יעקב כתבו שאף הפירות שלה.

   

[209] ותהא כתובתה עליה חוב, עד שימצא ויתן (טור בשם הרמב"ם, רמ"א). ובגמרא משמע שמדובר, ביש לו ואינו זן אותה שכופין עליו להוציא, ולא נקט רבותא שאפילו אין לו - לאפוקי מדעת שמואל שסובר שאם יש לו, כופין אותו לזון ולא כופין עליו להוציא. ולדעת רב כופין עליו להוציא.

   

[210] שאם הבעל אינו מספק את כולם, כופים עליו לגרשה.

   

[211] בשם המהר"ם, שכתב שכל רבותינו בצרפת נוהגין לפסוק כר' אליהו.

   

[212] ולא כדעת המרדכי, שסובר כדעת רב שאם לא שמעו שמת צריכה שבועה (ב"ש ס"ק יד).

   

[213] אבל אלמנה יכולה לתבוע למפרע עד שלוש שנים (צג,יד), והמרדכי חולק וסובר שגם באשת איש יכולה לתבוע למפרע, ואין הלכה כמותו (ב"ש ס"ק יב).

   

[214] מוכח מדברי הגמ' שפוסקים גם לקטנה שספקה.

   

[215] הרמב"ם למד דינים אלו מאלמנה שיכולה למכור בעצמה ואינה צריכה הכרזה בבי"ד, ופסק שהוא הדין ביורד למדינת הים.

   

[216] דהיינו שבי"ד יכריזו על כך, בכעין מכירה פומבית.

   

[217] כשבעלה מת, חייבת להישבע שלא קיבלה כבר את כתובתה, ואז מגלגלים עליה גם את השבועה שמכרה מנכסי בעלה רק למזונותיה.

   

[218] מבואר בכתובות (מח,א): "מי שנשתטה בי"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר, א"ל רבינא לר' אשי, מאי שנא מהא דתניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בי"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו, אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר, אמר ליה ולא שאני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת. מאי דבר אחר? ר' חסדא אמר תכשיט ר' יוסף אמר צדקה מאן דאמר תכשיט כש"כ צדקה ומאן דאמר צדקה, אבל תכשיט יהבינן ליה, דלא ניחא ליה דתינוול" מכאן שאפילו ביוצא למדינת הים לדעת, נחלקו בגמרא אם נותנים לו תכשיט, כש"כ אצלנו בשוטה שיצא שלא לדעת. ורש"י גרס כן על הרישא, "מאן דאמר צדקה כש"כ תכשיט ומאן דאמר תכשיט אבל צדקה...היינו טעמא דלא ניחא ליה דתינוול" אם כן, לדעת רש"י לכו"ע בנשתטה שיוצא שלא לדעת נותנים לה תכשיט. כי הוא לא נתן את דעתו לצרכי אשתו. אך אם "יצא לדעת", כאמור לעיל, נותנים לה מזונות, אך לא קישוטי נשים.

   

[219] כשאין לבעל ממה לשלם, מדין מזיק שיעבודו של חבירו (חו"מ פו,ה).

   

[220] דהיינו נכסים שאינם משועבדים.

   

[221] והרי מאותו רגע, האלמנה הפסידה מזונותיה.

   

[222] שעבודא דר' נתן - היינו שאם ראובן הלווה לשמעון ושמעון הלווה ללוי, הרי שלוי משועבד לראובן מדין שעבודה דרב נתן.

   

[223] בשדה שאינה עשויה ליטע, משלם הוצאות, או רווח – הפחות שביניהם. בשדה העשויה ליטע, משלם עלות פועל. 

   

[224] הח"מ מסתפק, האם כוונת תרוה"ד (על פיו פסק הרמ"א) שדווקא עפ"י דעת ר"ת יש לחלק בין מזונות החתן שחייב לשלם, למזונות אשתו שפטור מלשלם, ולפי זה קשה מדוע פסק הרמ"א עפ"י תרוה"ד, שהרי לא קי"ל כר"ת. או שכוונתו שלפי ר"ת אין לפטור את הבעל ממזונות אשתו, ותרוה"ד כאן סובר כדעת הפוסקים החולקים על ר"ת.

 

 סברת הצדדים לחלק: לדעת ר"ת הבעל טוען שאם הוא היה מזין אותה ולא אחר, היא הייתה מצטמצמת, ולכן הוא פטור מלשלם עבור המזונות. אולם, כשאביה יכול לזונה וודאי שלא תצטמצם ולכן כלפי אביה טענתו אינה טענה. לעומת זאת, סברת החולקים (לפי סברת הירושלמי) הוא, שהבעל טוען שאם לא היו מזינין אותה, הוא היה מפייסה, ולכן הוא פטור. אולם, כשאביה יכול לזונה וודאי שלא תתפייס, ולכן כלפי אביה טענתו אינה טענה.

 
  

[225] או על ידי בי"ד, או על ידה.

   

[226] או שטוען שאמר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך" והיא שתקה (ח"מ ס"ק לה).

   

[227] אבל האיש אינו נאמן לומר שנתן לה על העתיד (ר"ן, רמ"א), שאין אדם נאמן לומר "פרעתי תוך זמני" (ח"מ ס"ק לח). אמנם בביאור הגר"א (אות מב) הניח בצ"ע, שהרי אמרו (כתובות קז,א), "אימא צררי אתפסה".

   

[228] ומעשה ידיה נתקן רק כנגדו.

   

[229] לענ"ד, אולי הח"מ אינו סובר כדעת הב"ש שגם לפי הרמב"ם הבעל יכול לטעון כן כלפי הלווה, שכן כאמור, הוא חולק על הב"ש וסובר שלדעת הרא"ש גם כשמכרה, מוציאים מידי האשה. ולשיטתו הרמב"ם והרא"ש חלוקים גם בזה. לכן לדעת הח"מ כפי שנחלקו במכרה, נחלקו גם בלוותה. לענ"ד יש שלושה מצבים:

 

1. הבעל נסע למדינת הים, ובי"ד דנים במזונות האשה, האם בי"ד גם מחשבים עמה על מעשה ידיה -

 

בזה נחלקו הרא"ש והרמב"ם.

 

2. בי"ד יורדים לנכסי הבעל ומוכרין למזונותיה. הבעל חזר ממדינת הים וטוען שהיה לה להוציא ממעשה ידיה -

 

הח"מ סובר שבזה נחלקו הרמב"ם והרא"ש. הב"ש סובר שבזה הרא"ש מודה לרמב"ם שלא מוציאין מידה.

 

3. המקרה כאן (בסעי' י) - כשבי"ד פוסקין לה מזונות והאשה לוותה.

 
  

[230] דהיינו הרווח ממעשה ידיה שנשאר בידה לאחר כל הוצאותיה.

   

[231] וביררו, וטענתה נמצאת נכונה (ח"מ ס"ק מב).

   

[232] כל זה מוכח מכך שהיורשים חייבים לזון את האלמנה, רק אם היא עימם. אולם, אם יש לה טענה טובה, כגון שילדה, חייבים לזון אותה גם בבית אביה. וחובת ההוכחה עליה, וצריכה להביא עדים שאינה יכולה לדור עם בעלה ושהמניעה נובע ממנו (מרדכי, עפ"י כתובות קג,א).

   

[233] גם אם אינה מורדת מתשמיש, אלא אומרת שתבוא בזמן תשמיש, מכל מקום היא משועבדת כעת לדברים אחרים, ומפסידה מזונותיה (ח"מ ס"ק מב).

   

[234] כלומר מעשה ידיה מספיקים לצרכי מזונותיה.

   

[235] יש להעיר שהוא הדין לדעת הרמב"ם, לשיטת הב"ש שטוענים למלווה, אך לא לאשה, והח"מ על הצד שהבעל יכול לטעון כלפיה.

   

[236] לדעת הרשב"א כשיש להם נכסים משל עצמם, אינו חייב לפרנסם, גם אם הם קטנים משש. באוצה"פ הביא מחלוקת האחרונים האם יכול לומר קים לי כרשב"א, לפי שלא הובא בב"י, ואם היה רואהו לא היה פוסק בפשטות כדעת הרא"ש.

   

[237] מתקנת אושא (כתובות מט,ב), מוטלת על כל אדם חובה עצמאית, שאינה חלק ממצות צדקה, לדאוג לצרכי ילדיו עד הגיעם למצוות. מהפוסקים נראה שתקנה זו לא נתקבלה למעשה (רש"י, כתובות מט,ב; אבנ"מ עא,א).

   

[238] דהיינו, שיש לו ממון הראוי ליתן צדקה המספקת להם (שו"ע).

   

[239] ופוצרין בו, ואם לא רצה מכריזין עליו בציבור ואומרים: פלוני אכזרי הוא ואינו רוצה לזון את בניו, והרי הוא פחות מעוף טמע שהוא זן אפרוחיו (שו"ע).

   

[240] בגמרא (כתובות סה,ב) מובא שקטן עד שש יוצא בעירוב אמו. מפרש"י: כשם שהבעל זן אותה, כך זן אותו עמה.
יצויין עוד שבגמרא (כתובות סד,ב) מובא שמדין מזונות אשתו, הבעל מחויב לתת עבור "ארחי פרחי", דהיינו אורחים מזדמנים של אשתו, שכן הוצאה זו נחשבת כהוצאה בסיסית של האשה, ולדעת האגר"מ אם בפרנסת "ארחי פרחי" הבעל חייב מדין מזונות אשתו, קל וחומר שהוא חייב לזון את בניו הגדולים מדין מזונות אשתו.

   

[241] יש להסתפק לשיטת הר"ן שמזונות הילדים הם מטעם שנגררים אחר אימן, שמא במקרה שהיורשים חייבים לזון את האלמנה חייבים גם במזונות ילדיה (רעק"א מובא באוצה"פ).

   

[242] דהיינו שמא הוולד אינו ממנו.

   

[243] יתכן שגם הר"ן יודה, משום שהוי כהתנו שאם יוולד בן הוא יספק את מזונותיו, ובאנוסה יתחייב מטעם מזיק (אגר"מ יו"ד ח"א סי' קמג).

   

[244] כלי בית ומדור, הם בכלל הכסות שהוא חייב ליתן לה (שו"ע)

   

[245] אם באותו מקום אין דרך אשה לצאת לשוק עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה (שו"ע).

   

[246] מפץ לישב עליו.

   

[247] כגון קדירה, קערה, פח, נר, כוס, בקבוק וכיוצא בהן (שו"ע).

   

[248] פוך - כחל שחר (רמ"א). שרק - צמר גפנים שצובעים אותו בחריע ומעבירין אותו על פני כלות שתתראנה אדומות (ערוך, רמ"א).

   

[249] ואפילו בגדי משי, רקמה וכלי זהב (ח"מ ס"ק ג).

   

[250] להתכסות בהם בימי נדותה.

   

[251] כאמור בהערה 1, החובות האחרים הם בכלל הכסות. 

   

[252] בין בחייו ובין אחר מותו (שו"ע).

   

[253] דהיינו כדי שאנשים לא יחששו לעשות עסקים ביניהם.

   

[254] ולכן במקרה כזה, האשה יכולה להוציא את כסותה מהלווה בחינם.

   

[255] וכל הישוב הוא ארצות, כגון ארץ כנען וארץ מצרים וארץ תימן (שו"ע).

   

[256] ולכן שלעזייא וריינוס אינם נחשבים כארצות נפרדות אע"פ שיש ביניהם קצת שינויי לשון, וצ"ע למעשה בזמן הזה, מה נקרא ארץ אחרת (ח"מ).

   

[257] תוספתא: שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל. אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר. מוציאין מנוה הרעה לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרעה. רשב"ג אומר אף לא מנוה רעה לנוה יפה, מפני שהנוה היפה בודק.
בירושלמי: מתני כשהיה ביהודה ונשא אשה מגליל, מגליל ונשא אשה מיהודה, אבל אם היה מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל כופין אותה לצאת. אני פלוני שמיהודה ונשאתי אשה מיהודה כופין אותה לצאת. מגליל אין כופין אותה לצאת.
לכאורה הירושלמי סותר את התוספתא. אולם המהר"ם מבאר שאינם סותרים. אלא בתוספתא מדובר שרוצה לכפותה ללכת לגליל, ונאמר שאינו יכול אם הוא מיהודה וגם נשאה ביהודה (אפילו אם היא מהגליל), ובירושלמי מדובר שרוצה לכפותה ללכת ליהודה, ונאמר שאינו יכול אם הנישואין היו בגליל. עדיין יש חילוק שלפי התוספתא משמע שאם נשאה במקום מגוריה יכול לכופה ללכת למקום מגוריו ובירושלמי משמע שלא. הב"ש מבאר שהמהר"ם מחלק בין אירסה במקום מגוריה שיכול לכופה לבין נשאה במקום מגוריה שאינו יכול לכופה.

   

[258] פסקו לפי התוספתא, והבינו על-פיו ש.

   

[259] במקום הרמב"ם, רש"י וכל הגאונים לא חוששים לדעת ר"ת (דעה ג) (ב"י).

   

[260] ואפילו התארסו שם, ב"ש מביא כאפשרות שהטור הבין בדעת המהר"ם, שהכוונה הוא שאינו יכול לכופה רק כשאירסה ונשאה במקום מגוריה, אך אם אירסה במקום אחר, יכול לכופה.

   

[261] הב"ח,יישב בדוחק שאין מחלוקת (בין דעה א' לדעה ב') והמהר"ם מדבר על מקרה שהתעכבו במקומה לאחר הנישואין, שאינה צריכה לבוא אחריו.

   

[262] ר"ת מנמק זאת, מכיוון שהשיירות אינן מצויות ביניהן, הבעל אינו יכול תמיד לחקור ולדעת מנהג אנשי מולדתו. אמנם באותו איזור יד האשה עדיפה ויכולה לכופו ללכת לעירה, משום שעולה עמו ואינה יורדת. ועוד שהוא יכול ללכת ולראות את אוהביו, והיא אינה יכולה.

   

[263] ואיך לא נחוש לדעת ר"ת מאחר והמהר"ם חשש לדבריו (ד"מ).

   

[264] בהגה"מ הביא מחלוקת ר"ח ור"ת, האם בכל מקום שיוצאת בלא כתובה, מפסידה גם תוספת כתובה (ב"ש).

   

[265] כי גופו של האדם נבדק לפי מקומו, ואם הוא רגיל לנוה הרע ועובר לנוה יפה, הוא עלול לחלות (באר הגולה אות ח).

   

[266] התנה עם אמה, לאו כלום הוא (רמ"א) והרשב"ץ חולק על הרמ"א. אולם גם לדעת הרמ"א, כשהאשה יתומה, והתנה מדעתה ומרצונה, וגם הסכימה ומודה על כך, התנאי יחול ותלך עמו (ח"מ ס"ק טו). 

   

[267] כל הדינים שהובאו עד כאן מתייחסים  למעבר מארץ אחת לשניה בחוץ לארץ, או מארץ לארץ (יהודה, גליל ועבר הירדן) בארץ ישראל.

   

[268] אמנם בדינא דמתיבתא ברי"ף, מובא שנכסי מילוג האשה מפסידה, ונצ"ב מקבלת, ואילו בסוגיא שלנו בגמרא (כתובות קא,א) נפסק ההיפך. וצריך לבאר שבדינא דמתיבתא ברי"ף הכוונה לנגנב ואבד, ואילו אצלנו הגמרא עוסקת בכלו מחמת שימוש.

   

[269] הילכך מסוף המערב עד נוא אמון אין כופין לעלות, ומנוא אמון ולמעלה כופין לעלות דרך יבשה, וגם דרך ים בימות החמה, אם אין שם לסטים (רשב"ש, שו"ע).

   

[270] והוסיף שם: אשרי העולה ומתפרנס בדוחק, אך לא נהגו כן עם ילדים קטנים, כל עוד לא יחזק שכלם לסבול חיי צער, משום שיש לחשוש שחלילה יצאו לתרבות רעה. וכן אם ייאלץ להתפרנס מן הצדקה, לא טוב לעלות כי גדול הנהנה מיגיע כפיו, אך צריך להתיישב בדבר ואין לי בו הכרע. 

   

[271] שהם שלוש דינרי מדינה. ואינו נותן לה עכשיו, אלא הם חוב עליו כשתקבל את כתובתה (ב"ש).

   

[272] לא כופים אותו לשמש כי אסור לשמש בכפיה, וצריכים דעתו ודעתה, ואם שימש בכפיה נחשב כמורד (ב"ש).

   

[273] הרי הוא יכול לגרש אותה כרצונו, וממילא השאלה מתבטלת מעצמה.

   

[274] כמבואר בסוף גיטין צ,א.

   

[275] שם המחבר פוסק (עפ"י שו"ת הרא"ש) שכופין אשה נכפית לקבל גט. לדעת הח"מ שם הרא"ש הסתפק בכך, אולם מכל מקום כותב הח"מ שיכול למנוע ממנה: שאר, כסות ועונה.

   

[276] דהיינו שיש לה מום גדול כזה שאילו היה באיש היו כופין אותו לגרש את אשתו.

   

[277] כי לא תקן רבינו גרשום שתהא אשה עדיפה מאיש.

   

[278] דהיינו שאין כופין אותו להיות עמה, מאחר דמאיסה עליו ורוצה לגרשה.

   

[279] לכן לכאורה אי אפשר לטעון כדברי הב"ש, שלדעת הרמ"א במאוסה בלבד המסרבת לקבל גט, בעלה יכול למנוע ממנה עונתה, ולכן הח"מ חולק על הב"ש כפי שנראה מיד בשיטה השניה.

   

[280] גם אם אין להם מומין כלל.

   

[281] שאינה נכפית, ואין כופין עליה להתגרש בגללם.

   

[282] הרא"ם למד כן מריש כתובות, שאם הגיע זמן הנישואין, ומעכבת אותו ולא נישאו, אין לה מזונות, אם כן וודאי גם תקנת רבינו גרשום הייתה רק שלא לגרשה בעל כרחה, אבל יכול למנוע ממנה מזונות עד שתתרצה להתגרש. 

   

[283] כי אין לדמות סוף דינה לתחילתה, בדיוק כפי שבנשואה שחלתה חייב במזונותיה, אע"פ שבנידחו הנישואין מחמת שחלתה אינו חייב.

   

[284] שכל שעה שבעלה ימאס בה או יאהב אחרת יגרשה ואם תמאן תפסיד מזונות, וכן גורם לפריצות שיתן עיניו באחרת בתקווה להיפטר מאשתו וממזונותיה (משפטי עוזיאל מהדו"ק סג). למעשה נסלל כאן דרך עוקף חדר"ג.

   

[285] וכן כשנמנעת מלטבול (אגרת הרמב"ם). אולם אינה חייבת להיבעל לו בכל שעה שירצה, אלא לפי העונה האמורה בתורה, לפי שאינה שבויית חרב שלו (מהרי"ט, באר היטב אות ז).

   

[286] וכבר פשטה הוראה בכל ארצותינו שלא כדברי הרמב"ם, ולא עוד אלא שאפילו היה הדין כדבריו היה ראוי לגדור בזה משום פרוצות ומשום קלקול הדור (מ"מ).

   

[287] ושולחין לה בי"ד: הווי יודעת שאפילו כתובותיך מאה מנה הפסדת, ושולחין לה פעם אחת לפני ארבעת השבועות שמכריזין ופעם אחת לאחריהן (ר"ת, רא"ש), ובפעם השניה אומרים לה, שאם את עומדת במרדך הפסדת כתובתיך ואם עמדה במרדה ולא חזרה נמלכין בה ותאבד כתובתה (שו"ע, רמב"ם). לדעת הר"ן לא מסתפקים בשליח בי"ד שיודיע לה לפני שמכריזים, אלא בי"ד עצמם נמלכים בה. וכתב שיתכן שזו כוונת הרמב"ם, שכתב שלפני שמכריזים, שולחים לה "מבית דין" (ב"ש). 

   

[288] ואפילו מעוברת, אינו חייב במזונותיה, ולכן כשתלד פטורה מלהניק. ולדעת הר"ן שלא תיקנו הנקה כנגד מזונות חייבת גם להניק.

   

[289] ומשמע שכן דעת הגה"מ והרמ"א (ב"ש)

   

[290] התקנה תוקנה בימי האמוראים האחרונים, כשראו שגבהו בנות ישראל ודעתם זחה עליהם, וכאשר כעסו על בעליהן, היו אומרות לא בעינא ליה, ובעליהן גרשום מיד כיוון שפטרום מהכתובה, ושוב היו מתחרטות, ולכן השהו י"ב חודש (רא"ש). ולדעת הרשב"א תקנת רבותינו (י"ב חודש) אינה תקנה חדשה, אלא מראש נהגו כן במאיס, שמא יסור המיאוס מליבה (כי תקנת המשנה ותקנת ד' שבועות מתייחס רק למורדת, ולדעת הרשב"א תקנת י"ב חודש תוקן רק במאיס).

   

[291] ואם אבדו אין הבעל חייב לה כלום, אע"פ שקיבל עליהם אחריות (שו"ע סעי' ג). אם תפסה מפתח, או שתפסה על ידי שליח, אינה מועיל (ב"ש ס"ק ח). וגם אינה יכולה לתפוס כנגדם מנכסי הבעל (כנה"ג, באר היטב אות כח). 

   

[292] אבל מה שאבד מנכסי מלוג הפסידה (ח"מ ס"ק כד).

   

[293] מובא ברמ"א (סעי' ב) שיש אומרים שבנכסי מלוג רק מה שתפסה שייך לה, אך בסעי' ג' חזר וכתב הרמ"א שהכל שייך לאשה (וכך הובא גם ברשב"א, ב"י ומ"מ), לכן בח"מ (ס"ק ח) כתב שלא ידוע מי סובר כן, ובביאור הגר"א כתב שהוא תמוה מאוד. וב"ש (ס"ק יא) הביא דעת מהרלב"ח (דעה ד) שסובר כן. 

   

[294] אבל אינה צריכה להחזיר את טבעת נשואיה, כדי שלא יאמרו קידושין תופסין באחותה, דהיינו קידושיה בטלין למפרע ויכולה לישא אחותה (מהרי"ו, ח"מ ס"ק ו).

   

[295] מבקשים ממנו שלא יגרשה אלא לאחר י"ב חודש, לפי שגנאי לבנות ישראל שמתגרשות מחמת קטטה, אבל אם רצה יכול לגרשה מיד (מ"מ; ח"מ ס"ק י; ב"ש ס"ק יג). 

   

[296] בתחילה הח"מ רצה לומר שהרמ"א פוסק במחלוקת זו בכל מקום אחר המוחזק, אך כיוון שכתב בסעי' ג' עפ"י הטור שבמורדת האשה נוטלת קרקעות של נכסי צאן ברזל, אע"פ שהבעל מוחזק בהם, שהרי קרקע בחזקת בעליה עומדת, חזר בו מכך. 

   

[297] כי קוברה תחת ירושת כתובתה, ומבואר ברש"י ובתוס' דנדוניא שהיא נכסי צאן ברזל, [גם] נקרא כתובתה (ב"ש ס"ק יב).

   

[298] כאמור, יש ספק אם זכתה בנצ"ב (כי היא זוכה רק ע"י תפיסה), ואם נאמר שלא זכתה, ספק אם הלכה כרמב"ם, הסובר שדיני מורדת אינו חלים כשאומרת "מאיס עלי" וודאי זכתה בנצ"ב, ולכן חייב בקבורתה.

   

[299] הבאים כנגד מזונותיה שהפסידה. במאיס - מיד, במורדת - לאחר ד' שבועות.

   

[300] כתובות מז,ב: תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת ירושת כתובתה.

   

[301] לפי תקנת האמוראים השניה, שמשהין את הגירושין לי"ב חודש.

   

[302] מדוע מחלקים בין פירות לירושה? למה לא יזכה הבעל גם בפירות כמו בירושה. אלא אם נאמר שלדעת הרא"ש, ירושת הבעל דאורייתא, ולכן אינו אוכל פירות שהם רק מדרבנן (ב"ש ס"ק טו).

   

[303] יש לשים לב שהם חלוקים רק באפשרות לישא אשה נוספת, אך הם אינם מתייחסים לאפשרות לגרשה בעל כרחה.

   

[304] והגה"מ אוסר אף בארוסה.

   

[305] בנושא אשה נוספת על אשתו, אינו מחוייב בתשלום כתובה, ולכן חוששין שמא נתן עיניו באחרת. אבל במגרשה בעל כרחה בתוך י"ב חודש, חייב גם בהוצאות כתובתה, ולכן לא חוששין שמא נתן עיניו באחרת.

   

[306] אולם, מדברי הרמ"א שלאחר י"ב חודש כו"ע מתירים לגרשה בעל כרחה או לשאת אחרת, לכאורה משמע שבתוך י"ב חודש, נחלקו בשני המקרים.

   

[307] אפילו אומרת לו שכשיחזור לא תשמש איתו, ופשיטא שגם אם רוצה לקרב עונתו והיא מסרבת (ח"מ ס"ק יט). ואפילו יש לו אשה אחרת (שו"ע).

   

[308] הרמ"א, הביא את המהר"ם (בדעה ב') וכתב "ויש חולקים" ומשמע שסובר שהעיקר כמהר"ם (ב"ש).

   

[309] ביטלו את השהייה (י"ב חודש), כדי שבנות ישראל לא יתלו עצמן בעכו"ם ויצאו לתרבות רעה, וגם לא כופים על הבעל לגרשה, כדי שלא יהיה הגט מעושה, וירבו ממזרים בישראל, ומוטב שבנות ישראל יוסיפו רעה על רעתן ואל ירבו ממזרים בישראל (רא"ש). יצויין שמובא בהגה"א שלדעת ר' האי אף כופים.

   

[310] ראו שו"ת מהרש"ל (סי' סט) ושו"ת עדות ביעקב (סי' לו), כי אף שלדעת הרמ"א (יז,ב) האידנא ד"חוצפא יסגא" אין האשה נאמנת לומר לבעלה גרשני, אפילו בפניו, משום דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר, מכל מקום לא בטלה חזקת נאמנותה לגמרי, ואם תשבע בבי"ד שהאמת כדבריה, יש להאמינה והיא אינה נחשבת למורדת. ואף אם לעניין גירושין אין היא נאמנת בדבריה מ"מ אינה נחשבת מורדת, הועיל והיא באה באמתלא מבוררת. אולם בשד"ח (מערכת גירושין סי' א) האריך לחלוק על דבריו, ולדעתו אין להאמינה כלל, אפילו קיימה דבריה בחרם ושבועה.

   

[311] בגדים שהכניסה הכלה אינם נחשבים לנכסי צאן ברזל, לפי שאין נכסי צאן ברזל אלא השומא שהאשה מכניסה לבעלה (רא"ש, טור, רמ"א).

   

[312] וטענותיה נובעות מכך ש: 1. אחרים לימדוה למרוד. 2. מתוך שכועסת. 3. שמעוניינת בקטטה, או שרוצה להוציא ממונו ממנו.

   

[313] הח"מ תמה מדוע הרמ"א הביא כאן את דברי הטור שגם במקום שכופים עליו לגרשה, כל עוד לא גירשה, יורש אותה, הרי נפסק שבמורדת אין כופין, וכאן בקידשה ברמאות אינו יורשה, ותירץ שאולי נפק"מ למקרים המובאים בסי' קנד שכופין עליו להוציא בגט.

   

[314] אפילו כשהבועל אינו רואה שרואים אותו (ח"מ).

   

[315] אבל אם נתן לחתן שטר "ממרני", שכתוב בו שהחוב הוא כלפי כל מי שמחזיק בשטר, חשיב בחזקת החתן, וחייב לפרוע (ב"ש ס"ק לג).