מכירת חמץ שלא בוצעה וגרמה לנזק - עותק


רב ששכח למכור חמץ של בעל מכולת


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - אב"ד דרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה בבעל מכולת שביקש מרב קהילתו למכור את החמץ של המכולת והרב שכח מכך ונזכר רק באמצע החג והודיעו על כך. 

ועתה הוצרך לשרוף את כל החמץ שנאסר אף בהנאה. ועתה שאלתו אם יש מקום לחייב את הרב על הנזק שנאמד ב – כ 20,000 ₪?       


תשובה!

לכאורה היה נראה שיש מקום לחייבו מדין גרמי והוא ממה שכתב הרמ"א (יד, ה) באמר לחברו לילך לבית דין במקום פלוני והסכים. ואחר כך לא הגיע, וחברו הוציא הוצאות הדרך וכיוצא בזה, שחייב לשלם לו הואיל וסמך על פיו.

וכן ממה שכתב בשולחן ערוך (סימן ש"ו, ו) לעניין מראה דינר לשולחני ונמצא רע, שחייב כשאמר לו שסומך עליו. וכן מבואר בשולחן ערוך (קכט, ב) לענין ממליץ לחברו על פלוני שבטוח הוא ובעקבות כך הלוה לו ונמצא שהוא שקר והפסיד כספו, שיש לחייב את הממליץ מדין ערב או מדין גרמי (עי' ש"ך שם).וכן הוא בשולחן ערוך (אעה"ז נ, ג) ובח"מ (שם סק"י) וכבר הארכתי בזה בשו"ת משפט החושן (חלק א סימן ו). ולכן בנידון דידן שבעל המכולת סמך על הרב שימכור חמצו ושכח, יתחייב בנזק.

אלא שלדינא לעניות דעתי, נראה לפטור את הרב, הואיל וכל החיוב של דינא דגרמי הוא רק מטעם קנס, ומתחייב רק כאשר פשע, אך גרמי בשוגג פטור וכהכרעת הש"ך (סימן שפו אות, ו)

ואפשר שאף מדיני שמים יהיה פטור כמבואר במאירי (ב"ק נו.) כשלא היה כוונתו כלל להיזק.


להלכה: 

יש לפטור את הרב מכל תשלום. ואף נראה שפטור מלצאת ידי שמים.לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.