להפנייה לטוענת רבנית מקצועית - מוזמנים ליצור קשר 052-7196716

חוק יחסי ממון בבית הדין הרבני

כשהסכימו הצדדים לדון ע"פ חוקי הערכאות בדברים שבממון, והפך הענין למעין מנהג מדינה, האם הותר לדון ע"פ מנהג זה גם לפי דין תורה

קרא עוד

תוקף התחייבות שבהסכם גירושין

אחר שההסכם נתקיים בבית הדין הוא מחייב את הצדדים בראש וראשונה מכוח התחייבותם הם.

קרא עוד

חובת בית הדין לנמק את פסקו

הנדון: חובת בית הדין לנמק את פסקו מצד תקנה קטו לתקנות הדיון ומצד ההלכה, ועד היכן חייב בית הדין לנמק את פסקו

קרא עוד

הצמדת כתובה למדד

והנה סוגיא זו דשו בה רבים, וכבר הארכנו בזה במקומות אחרים, ומסקנת דברינו, שהכל לפי ראות עיני הדיין

קרא עוד

מוחזקות האיש בכתובה

יודגש שע"פ ההלכה הבעל נחשב מוחזק בכתובה, שכך כתב בב"י... משום דכיון שהבעל מוחזק בכתובה, לא מפקינן מיניה אלא בדבר הברור לדברי הכל.

קרא עוד