האם מותר לקטוף פירות מעץ שיוצא מרשות היחיד לרשות הרבים?האם מותר לקטוף פירות מעץ שיוצא מרשות היחיד לרשות הרבים?תשובה!

בשולחן ערוך חושן משפט סימן קנה סעיף כט נפסק:

אילן העומד על המצר, אף על פי שהוא נוטה לתוך שדה אחד מהם, שניהם חולקים פירותיו. 


וכן בשולחן ערוך חושן משפט סימן קסז סעיף ב נפסק: 

אילן העומד על המצר, אף על פי שהוא נוטה לתוך שדה אחד מהם, הרי שניהם חולקין בפירותיו. (אבל אם עומד בשדה של אחד מהן ונוטה לשדה אחר, הולכין אחר העיקר והכל שלו) (טור וכן כתב התוספות שם).


והסביר במקום הסמ"ע באות ד על פי פירוש רש"י [בגמרא בבא מציעא דף ק"ז עמוד א דיבור המתחיל בממלאשהשרשים נכנסין בגבול של שניהן בשווה, ומשם הוא יניקה של האילן, ובתריהן אזלינן בחלוקת הפירי, ולא בתר נטיית הנוף (של האילן)מקור דינים אלו הוא כאמור בגמרא מסכת בבא מציעא דף קז עמוד א, ונפסק להלכה כדברי שמואל שם, והעולה לדינא שהפירות שייכים למי ששורשי העץ אצלו, ורק במקרה ששורשי העץ נמצאים אצל שני השותפים אזי הם חולקים בפירות.


להלכה: אסור לקטוף פירות שיוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. 


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.