מי משלם דמי העברת בעלות רכב


מי משלם דמי העברת בעלות רכב


על מי מוטל תשלום דמי העברת בעלות רכב כשעושים בדואר על המוכר או על הקונה?

במשנה ב"ב קסח: כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו וכו' והלוקח נותן שכר. ודנה הגמרא: פשיטא שהלוקח צריך לשלם את שכר הסופר, שהרי תמיד הקונה שדה הוא הנהנה מהמכירה!? ומבארת הגמרא: לא צריכא אלא במוכר שדהו מפני רעתה, שיש בה מום גדול, או מפני שרחוקה ממנו, ומשמיעה המשנה שבכל זאת הקונה נהנה יותר מהמוכר.

וטעם וביאור לכך, משום שהמוכר לעולם מפסיד והלוקח לעולם מרויח, כמו שאמרו בבבא מציעא (נא, א) "זבנת קנית [אם קנית חפץ הרווחת שלא בזבזת את הכסף סתם] זבין, אוביד", אם מכרת חפץ, הפסדת, שהרי הכסף יתבזבז לך. ועוד, שהרי השטר הוא לראיה בידי הלוקח ולפיכך הוא צריך לשלם שכרו - רשב"ם ורימיג"ש.


ולכן לאמור נראה לענ"ד שגם לפי דין תורה על הלוקח לשלם דמי העברת בעלות, משום שהוא נהנה מהרכב וגם ברכב שהוא ישן או שיש בו מום וכיוצ"ב, אפ"ה עליו לשלם. זאת ועוד, שלטעם רשב"ם ור"ימיגש בלא"ה נראה שאין לחלק כנזכר אלא שחיוב תשלום הקונה על השטר נובע מכך שהוא צריך אותו לראיה אף בנדון דידן הלוקח זקוק לשטר בעלות לראיה שהרכב יעובר על שמו.

זאת ועוד, שלפי הידוע כך נוהגים ע"פ מה שאומרים בדואר, וממילא בלא"ה מצד מנהג על הלוקח לשלם.


מסקנא: דמי העברת בעלות מוטל על הקונה.


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט