הגרלה על אופניים חשמליות

הגרלה כששכחו לשים פתק של אחד המגרילים


ב"אבות ובנים" נערכה הגרלה על אופנים חשמליות לאחר שהובטח למי שילמד כמה חודשים ויגיע בזמן. וכולם הניחו את הפתק שבו רשום שמם ושאר פרטיהם. והנה אחד אמר לחברו להניח את שלו ג"כ בקופסא המרכזית, ולאחר שנערכה ההגרלה ונפל פור הוא הגורל לאחד הילדים. התברר שאותו אחד שהתבקש מחברו להניח את פתק חברו בקופסה שכח ולכן ביקש מהמארגן לבטל את ההגרלה.

בגמ' ב"ב קו: מבואר בשני אחים שחלקו שני אחים שחלקו ואחר כך בא אח שלא היו יודעים בו, ופסקה גמ' כרב שבטלה החלוקה. וכ"פ בשו"ע (סי' קע"ה, ג)

ומזה למד בחוות יאיר (סימן ס"א הובא בפת"ש ס"ק א) מעשה שהטילו י"ב אנשים גורל לזכות בכוס כסף, נתנו י"ב פתקים עם שמות י"ב האנשים ובקלפי שני נתנו י"ב פתקים, י"א פתקים חלק ועל אחד כתבו מזל טוב. והביאו תינוק שלקח פתק מכאן ופתק מכאן ויצא מזל טוב. ואח"כ התברר שהיו רק י' פתקים חלקים ושני פתקים עם מזל טוב – בטל הגורל, דקי"ל בטלה החלוקה כשבא אח שלישי.

ושוב עשו חלוקה חוזרת ואח"כ בדק אחד ומצא רק י"א פתקים של שמות המשתתפים בגורל (ולא י"ב). ואמר הזוכה לעשרה שהיו שמותם בגורל, שאין טענתם טענה, שאדרבא במצב זה היה להם יותר סיכוי (11/1 במקום 12/1) ולאחר מכן הזוכה הלך והתפשר עם אותו אחד ששמו הושמט מההגרלה והסכים. ועמדו אחרים והתנגדו ובקשו לחלוק מחדש.

ופסק, גם בזה שבטלה החלוקה. ואף שאין שום סברא בזה, מ"מ כיון שהיה הגורל בטעות בטל הגורל. 

להלכה: יש לעשות הגרלה מחדש, וזה אף אם יתפשר אותו בחור ששמו הושמט מההגרלה עם הזוכה, אפ"ה אחרים יכולים לבקש הגרלה מחדש.


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט