הדף היומי מבואר בשפה נעימה וקולחת - לימוד נעים והמשך יום מוצלח

מסכת קידושין דף ה

ומביאה הגמרא את המשך דברי התנא דלעיל: עד כאן התנא דרש את הפסוק "כי יקח איש אשה ובעלה", כך: "כי יקח" - מלמד שהאשה נקנית בכסף. "ובעלה" - מלמד שהאשה נקנית בביאה. ועתה שואל התנא: ומנין שהאשה נקנית אף בשטר? ותחילה הוא רוצה ללמוד זאת מקל וחומר: ודין [קל וחומר] הוא:

קרא עוד

מסכת קידושין דף ד

יציאה דכוותה קא ממעט! יציאת הנערה באירוסין שהכתוב מיעטה, הינה באופן הדומה ליציאת האמה מרשות האדון, כדלהלן: ביציאת האמה מרשות האדון, הכתוב בא להשמיענו שהיא יוצאת חינם, ואין צורך לתת כסף לאדון שהיא יוצאת מרשותו, כדי לפצותו על יציאתה.

קרא עוד

מסכת קידושין דף ג

ומתרצינן: התם, בסיפא [ששנינו אתרוג שוה לירק ב"דרך" אחד], הא קמשמע לן, את זאת בא התנא להשמיענו: מהו הטעם שהאתרוג מתעשר כשעת לקיטתו [ולא כשעת חנטתו]? - משום דדרכיה [שדרכו] דאתרוג הוא לגדול כדרך הירק - מה ירק, דרכו ליגדל על "כל מים",

קרא עוד

מסכת קידושין דף ב

מתניתין: האשה נקנית לבעלה, להיות אשתו ולהיות אסורה לכל אדם אחר, זולתו, בשלש דרכים, שיבוארו להלן. ואשת איש קונה את עצמה, להיות מותרת להנשא לאדם אחר, בשתי דרכים, שיבוארו גם הן להלן:

קרא עוד

מסכת גיטין דף צ

מתניתין: בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערות דבר, שנאמר "והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר". ובית הלל אומרים: אפילו אם הקדיחה ושרפה תבשילו, יכול לגרשה, שהרי באותו פסוק נאמר "כי מצא בה ערוות דבר"

קרא עוד

מסכת גיטין דף פט

הרי זו מגורשת, ומותרת לכל. ומבארת הגמרא: מאי טעמא? כיון שיצא קול מחד גיסא, שהיא מקודשת, ושוברו עמו, מאידך גיסא, שהיא מגורשת, הרי הקול אסרה והקול התירה. אמר רבא: פנויה שיצא לה שם של מזנה עם עובד כוכבים ועבד שפוסלים לכהונה, ויש לכך קול בעיר, אין חוששין לאסור לה להינשא לכהן.

קרא עוד

מסכת גיטין דף פח

הכא נמי מדובר שיש ריווח מלמעלה בטור השני. ומקשינן: הואיל ויש ריווח מלמטה בטור הראשון וריווח מלמעלה בטור השני, ניחוש דלמא אימלוכי אימלוך בתחילה, אחר שכתב חצי גט, שלא לגרשה, והדר נמלך לאחר זמן לגומרו, ונמצא החצי הראשון בטל, ולא יוכל לגרש בו. ומתרצינן: כגון דכתב "הרי את" מלמטה, בסוף הטור הראשון, ו"מותרת" מתחילת הטור השני למעלה, דלא חיישינן שנמלך באמצע משפט. ועל כרחינו הטור השני נכתב בחדא מחתא עם הראשון.

קרא עוד

מסכת גיטין דף פז

וריש לקיש אמר: אפילו זמן אחד לכולן, נמי הוי השמות הנזכרים למעלה, בגדר "טופס" נפרד של גט. וכיון שבין הטופס העליון לחתימות העדים מפסיק הטופס התחתון, אין חתימות העדים מתייחסות אליו.

קרא עוד

מסכת גיטין דף פו

ומה שתיקן רבא שצריך לכתוב ולעלם הוא בא לאפוקי, להוציא מדבעא מיניה ממה ששאל רבא מרב נחמן - בעל דאמר לאשתו: היום אי את אשתי ולמחר את אשתי, מהו? ופשט לו רב נחמן, כיון דפסקה ממנו להיום, פסקה ממנו לגמרי ומגורשת היא לעולם, ועל זה בא רבא ללמדינו, שמכל מקום, עדיף שלא לכתוב כן כדי שלא יצא לעז על הגט, אלא יכתוב בגט שמגרשה לעולם:

קרא עוד

מסכת גיטין דף פה

דברי הכל כשר. ומתניתין, דקתני אם כתבו בתוכו הגט פסול, ואוקימנא והעמדנו בריש פרקין את המשנה שמדובר באופן שאמר לה "חוץ מפלוני", אבל באופן שהתנה עמה "על מנת שלא תנשא לפלוני" אפילו אם כתבו בתוכו לא פסיל, ודלא כרבי יהודה בן תימא - יש לפרש בשני אופנים:

קרא עוד

מסכת גיטין דף פד

מסתברא, בין לרבי אליעזר ובין לרבנן, הגט כשר, דכיון דפסקה ממנו להיום, פסקה ממנו לגמרי. תנו רבנן: האומר לאשתו: הרי זה גיטך על מנת שתנשאי לפלוני. הרי זו לא תנשא, ואם נשאת לא תצא. שואלת הגמרא - מאי קאמר? מה כוונת הברייתא שלא תנשא? האם הכוונה שלא תנשא לאותו פלוני, או שלא תנשא לכל אדם.

קרא עוד

מסכת גיטין דף פג

אם תמצא לומר, גם אם תפשוט את הספק הזה ותאמר כי מאי דאסר שרא, וכוונתו היא להתיר אותה גם לכל העולם וגם לראובן ושמעון, עדיין יש להסתפק באופן שהוא אמר בתחילה חוץ מראובן ושמעון, ואח"כ הוא חזר ואמר שהוא מתירה "לראובן", אך לא הוסיף ואמר גם "לשמעון" - מהו? האיך נפרש את כוונתו!

קרא עוד